Regulamin programu lojalnościowego Donegal Friends

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin programu lojalnościowego Donegal Friends"

Transkrypt

1 Regulamin programu lojalnościowego Donegal Friends 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą Donegal Friends (dalej: Program ) jest Donegal Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Krakowska 154, Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: (dalej: Organizator ). 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. 3. Program prowadzony będzie od dnia 2012 r. do dnia lub do odwołania. 4. Program organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 5. Program organizowany jest w celu promowania wybranych akcesoriów kosmetycznych i innych kategorii produktów (dalej: Produkty Premiowane ) oferowanych przez Organizatora. 6. Aktualna lista Produktów Premiowanych, wraz z ich podziałem na poszczególne kategorie (dalej: Kategoria Produktów ), dostępna jest w serwisie internetowym Programu, pod adresem URL (dalej: Serwis WWW Programu ). 2. Uczestnictwo w Programie 1. Uczestnikami Programu mogą stać się wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, będące przedsiębiorcami, nabywające produkty Organizatora w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jeżeli mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Program nie jest przeznaczony dla konsumentów danych Punktów Sprzedaży Uczestnika w rozumieniu art Kodeksu cywilnego ani dla innych podmiotów nie spełniających warunków określonych w niniejszym paragrafie. 3. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, krewnych w linii prostej i bocznej, powinowatych i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Za pracowników uważa się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej. 4. Uczestnicy mogą być reprezentowani w Programie przez osobę fizyczną która w ramach swoich obowiązków służbowych jest uprawniona do kontaktów z Organizatorem lub inną osobę uprawnioną do reprezentacji Uczestnika. 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu oraz osób reprezentujących Uczestników jest Donegal Sp. z o.o., ul. Krakowska 154, Kraków. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji Programu, w tym wydania Nagród lub innych korzyści. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania. 6. Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne. 3. Przystąpienie do Programu 1. Przystąpienie do Programu możliwe jest po otrzymaniu zaproszenia do przystąpienia do Programu od Przedstawiciela Handlowego Donegal. Wraz z zaproszeniem wydawany jest potencjalnemu Uczestnikowi indywidualny numer uczestnictwa w Programie (dalej: INU ). Regulamin programu lojalnościowego Donegal Friends Strona 1 / 6

2 2. W celu przystąpienia do Programu należy odwiedzić Serwis WWW Programu, w odpowiednim miejscu wpisać otrzymany INU oraz uzupełnić i wysłać Organizatorowi formularz zgłoszeniowy online (dalej: Formularz Zgłoszeniowy ), podając wszystkie wymagane dane. 3. Po otrzymaniu wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego, system informatyczny niezwłocznie wyśle na adres podany w Formularzu Zgłoszeniowym wiadomość zawierającą link aktywujący konto Uczestnika w Serwisie WWW Programu. Kliknięcie w link aktywujący przez Uczestnika, skutkujące przekierowaniem do Serwisu WWW Programu, kończy procedurę przystąpienia do Programu. 4. Przystąpienie do Programu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację wszystkich jego postanowień. 5. W ramach konta Uczestnika Organizator utworzy indywidualne konto punktowe, na którym naliczane będą Punkty zgromadzone przez Uczestnika w Programie. 6. Uczestnik Programu uprawniony jest do aktualizacji danych podanych w Formularzu Zgłoszeniowym w każdym czasie. Organizator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedokonania aktualizacji przez Uczestnika zmienionych danych, w szczególności niemożność wydania korzyści w Programie, a także prawidłowej komunikacji z Uczestnikiem. 4. Punkty w Programie 1. Uczestnicy mogą zdobywać w ramach Programu punkty (dalej: Punkty ). 2. Punkty w Programie mogą być przyznawane Uczestnikom za: 2.1. nabycie Produktów Premiowanych od Organizatora przez Uczestnika; 2.2. realizację wzrostu zakupów (target wzrostowy), tj. za osiągnięcie procentowego wzrostu łącznej wartości netto Produktów Premiowanych nabywanych od Organizatora przez Uczestnika w określonym okresie w czasie trwania Programu, w stosunku do wyznaczonego przez Organizatora okresu referencyjnego; 2.3. realizację celu zakupowego (target zakupowy), tj. za nabycie od Organizatora przez Uczestnika w określonym okresie w czasie trwania Programu Produktów Premiowanych o łącznej wartości netto większej lub równiej wyznaczonej przez Organizatora wartości referencyjnej obowiązującej w danym okresie; 2.4. rozszerzenie palety Produktów Premiowanych oferowanych w Punkcie Sprzedaży, tj. za trwałe rozszerzenia gamy Produktów Premiowanych oferowanych w Punkcie Sprzedaży Uczestnika o dodatkową Kategorię Produktów, uprzednio nie oferowaną w tym Punkcie Sprzedaży. 3. Ponadto w Programie mogą być przyznawane Uczestnikom dodatkowe Punkty (premie punktowe) za: 3.1. Produkty Premiowane Ekstra, tj. za nabycie przez Uczestnika od Organizatora wybranych Produktów Premiowanych (dalej: Produkty Premiowane Ekstra ); 3.2. realizację celu ekspozycyjnego, tj. za doprowadzenie do stałego utrzymywania przez Uczestnika w określonym okresie w czasie trwania Programu ekspozycji produktów Donegal, składającej się ze wskazanych przez Organizatora elementów; 3.3. wypełnienie i wysłanie odpowiedzi na zadane przez Organizatora online pytanie/ankietę dotyczące Produktów Premiowanych i udziału w Programie, dostępnych w Serwisie WWW Programu po zalogowaniu; 4. Niezwłocznie po utworzeniu indywidualnego konta punktowego Uczestnika, Organizator przyznaje Uczestnikowi premię startową, naliczając na indywidualne konto punktowe Uczestnika 100 Punktów. 5. Organizator w czasie trwania Programu może organizować dodatkowe zadania lub konkursy umożliwiające uczestnikom zdobywanie dodatkowych Punktów na zasadach każdorazowo ogłaszanych w Serwisie WWW Programu lub w odrębnych regulaminach. Regulamin programu lojalnościowego Donegal Friends Strona 2 / 6

3 6. Warunkiem naliczenia na indywidualnym koncie punktowym Uczestnika Punktów przyznanych za nabycie Produktów Premiowanych, w tym Produktów Premiowanych Ekstra, jest uiszczenie przez Uczestnika pełnej należności z tytułu nabycia tych Produktów Premiowanych zgodnie z danymi wskazanymi na właściwej fakturze VAT. 7. W Programie uwzględniane jest nabycie Produktów Premiowanych od Dystrybutorów wskazanych przez Donegal. 8. Punkty zdobyte w Programie tracą ważność z upływem roku od dnia naliczenia pierwszych Punktów na indywidualnym koncie punktowym Uczestnika. 5. Szczegółowe zasady związane z przyznawaniem Punktów w Programie 1. Punkty przyznawane za nabycie Produktów Premiowanych, w tym Produktów Premiowanych Ekstra, naliczane są na indywidualnym koncie punktowym Uczestnika na podstawie danych sprzedażowych Organizatora z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu. 2. Punkty naliczane Uczestnikom w związku z nabyciem Produktów Premiowanych rozliczane są w cyklu miesięcznym. Ich suma jest widoczna na koncie Uczestnika na początku miesiąca kolejnego w stosunku do miesiąca, w którym wystawiono fakturę dokumentującą nabycie Produktów Premiowanych. Punkty są jednak nieaktywne do momentu zweryfikowania przez Organizatora opłacenia stosownych faktur VAT, zgodnie z postanowieniem 4 ust. 7 Regulaminu. Punkty są aktywowane na początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym Uczestnik dokonał pełnej płatności za daną fakturę. 3. Organizator nie uwzględnia faktur VAT dokumentujących sprzedaż towaru zwróconego następnie przez Punkt Sprzedaży. W takim wypadku Organizator dokona stosownej korekty stanu indywidualnego konta punktowego Uczestnika. 4. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji prawidłowości danych sprzedażowych, poprzez wgląd do faktur lub innych stosownych dokumentów Punktu Sprzedaży Uczestnika w każdym czasie. Odmowa udostępnienia takich dokumentów uprawnia Organizatora do anulowania Punktów naliczonych za kwestionowane nabycie Produktów Premiowanych. 5. Szczegółowe informacje o zasadach i liczbie przyznawanych w Programie Punktów, zgodnie z 4 Regulaminu, dotyczące w szczególności: 5.1. aktualnego targetu wzrostowego; 5.2. aktualnego targetu zakupowego; 5.3. aktualnego celu ekspozycyjnego; 5.4. aktualnych Produktów Premiowych Ekstra; 5.5. rozszerzenia palety Produktów Premiowanych; 5.6. ankiet. dostępne są w Serwisie WWW Programu, po zalogowaniu. 6. Podstawą przyznania Punktów za realizację celu ekspozycyjnego jest zdjęcie dokumentujące wygląd ekspozycji produktów Donegal w Punkcie Sprzedaży Uczestnika, wysłane Organizatorowi przez Uczestnika, według zasad ogłoszonych w Serwisie WWW. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli wyglądu ekspozycji produktów Donegal w każdym czasie w okresie trwania Programu, w celu stwierdzenia zasadności przyznania Punktów. 7. W razie stwierdzenia, że ekspozycja produktów Donegal nie jest utrzymywana stale w wymaganym okresie, lub w razie stwierdzenia innych rażących naruszeń Regulaminu w tym zakresie, Organizator ma prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie oraz anulowania Punktów i innych korzyści przyznanych Uczestnikowi. Niezasadnie otrzymane korzyści lub ich równowartość pieniężna podlegają zwrotowi na rzecz Organizatora. Regulamin programu lojalnościowego Donegal Friends Strona 3 / 6

4 6. Korzyści w Programie 1. Punkty zgromadzone w Programie mogą być wymieniane na nagrody określone w katalogu Programu (dalej: Katalog Donegal Friends ), zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 2. Aktualny Katalog Donegal Friends dostępny jest w Serwisie WWW Programu. 3. Zamówienia towarów z Katalogu Donegal Friends można dokonywać online, za pośrednictwem odpowiedniej zakładki Serwisu WWW Programu. 4. Warunkiem zamówienia towaru z Katalogu Donegal Friends jest wykorzystanie odpowiedniej liczby Punktów, odpowiadającej wartości punktowej zamawianego towaru. 5. Z chwilą złożenia zamówienia towaru za pośrednictwem Serwisu WWW Programu wyłączona jest możliwość zmiany lub anulowania zamówienia. 6. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, szczegółowe zasady dokonywania i realizacji zamówień poszczególnych towarów znajdują się w Serwisie WWW. 7. Po złożeniu zamówienia towaru Organizator bez zbędnej zwłoki dokonuje potwierdzenia złożonego zamówienia. Przed potwierdzeniem zamówienia Organizator może badać prawidłowość i zasadność Punktów naliczonych na indywidualnym koncie punktowym Uczestnika. 8. Jeżeli Katalog Donegal Friends nie wskazuje inaczej, zamówione towary zostaną wydane Uczestnikowi osobiście przez Przedstawiciela Handlowego Donegal, w terminie do 30 dni od dnia potwierdzenia złożonego zamówienia przez Organizatora. W wypadku zaistnienia szczególnych trudności w dostarczeniu zamówionego towaru, termin ten może ulec przedłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 9. Jeżeli Katalog Donegal Friends nie wskazuje inaczej, koszty dostarczenia towaru ponosi Organizator. 10. Jeżeli wydanie zamówionego towaru będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika. W takim wypadku Organizator zapewni towar zastępczy, o nie gorszych parametrach oraz o takiej samej wartości punktowej, bądź umożliwi rezygnację z zamówienia towaru, za zwrotem odpowiedniej liczby Punktów. 11. Wizerunek towarów, umieszczonych w Katalogu Donegal Friends może nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu. 12. Organizatorowi przysługuje w każdym czasie prawo wprowadzenia zmian do Katalogu Donegal Friends. Zmiany wprowadzone do Katalogu Donegal Friends nie mają wpływu na zamówienia nagród złożone przez Uczestników przed datą wprowadzenia zmiany. 13. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w liczbie naliczonych Uczestnikowi Punktów, spowodowanych przez okoliczności leżące po stronie Uczestnika, Organizator zastrzega sobie prawo odmowy lub wstrzymania realizacji zamówienia towaru. 14. Punkty lub inne korzyści przyznane w Programie nie podlegają wymianie na gotówkę. 15. Uczestnicy Programu nie mogą przenieść prawa do wykorzystania Punktów, uzyskania towarów, określonych w Katalogu Donegal Friends lub innych korzyści w Programie, na osoby trzecie. 16. Punkty mogą być wykorzystane jedynie w czasie trwania Programu, o ile Regulamin nie stanowi inaczej. 17. Odjęcie Punktów w liczbie odpowiadającej wartości wykorzystanych Punktów z indywidualnego konta punktowego Uczestnika nastąpi z chwilą przekazania zamówienia towaru do realizacji. Regulamin programu lojalnościowego Donegal Friends Strona 4 / 6

5 7. Postępowanie reklamacyjne dotyczące wad towarów wydanych w ramach Programu 1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 i 7, reklamacje z powodu wad fizycznych towarów wydanych w ramach Programu Uczestnik może zgłaszać w momencie ich odbioru. Wszystkie czynności związane ze sprawdzeniem towaru powinny być wykonane przy odbiorze towaru w obecności przedstawiciela Organizatora. W momencie odbioru towaru Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić czy dostarczony towar nie ma widocznych uszkodzeń, jest sprawny i kompletny, a w razie stwierdzenia wad powinien odmówić przyjęcia towaru i żądać odnotowania odmowy na specjalnym formularzu reklamacji. 2. Reklamacje dotyczące wad fizycznych towarów wydanych w ramach Programu będą rozpatrywane wyłącznie wtedy, gdy wady te zostaną zgłoszone w momencie wydania towaru. Uznaje się, że towary, których odebranie zostało potwierdzone bez zastrzeżeń, były wydane w stanie nienaruszonym. 3. Reklamacje z powodu wad ukrytych i jakościowych towarów wydanych w ramach Programu, które ujawnią się po dacie ich wydania, Uczestnik może zgłaszać w terminie 14 dni od dnia otrzymania. W tym celu Uczestnik powinien złożyć reklamację za pomocą zakładki Kontakt w Serwisie WWW Programu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, INU, dokładny adres, adres oraz dane firmy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną przez Organizatora towar zostanie wymieniony na wolny od wad w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, o ile towar tego samego rodzaju będzie dostępny. Jeżeli towar nie będzie dostępny, Organizator będzie zobowiązany do wymiany wadliwego towaru na inny towar, wybrany przez Uczestnika, o takiej samej wartości punktowej, chyba że Uczestnik zrezygnuje z zamówienia towaru. 5. Reklamacje zgłoszone poza wyznaczonym terminem oraz bez dopełnienia procedury reklamacyjnej nie będą uwzględnione. 6. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od daty ich zgłoszenia. 7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w wiadomości wysłanej na adres Uczestnika. 8. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi sprzedaży jest wyłączona. 9. W przypadku wystąpienia wady towaru wydanego w ramach Programu, do którego dołączony jest dokument gwarancyjny producenta lub dystrybutora, usunięcie wad lub wymiana na towar wolny od wad następować będzie w sposób określony w dokumencie gwarancyjnym. 10. Poza przypadkami przewidzianymi w ustępach poprzedzających Uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu towaru wydanego w ramach Programu. 8. Postępowanie reklamacyjne dotyczące przebiegu Programu 1. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane za pomocą zakładki Kontakt w Serwisie WWW Programu. 2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu. 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, INU, dokładny adres, dane firmy, adres , jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony w wiadomości wysłanej na adres Uczestnika. Regulamin programu lojalnościowego Donegal Friends Strona 5 / 6

6 9. Odpowiedzialność Organizatora 1. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości towarów, które dany Uczestnik może zamówić w ramach Programu za zgromadzone Punkty. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia listów lub przesyłek. 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego lub podania nieprawdziwych lub niekompletnych danych przez Uczestnika. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuprawnionego posługiwania się danymi dostępowymi do Serwisu WWW Programu przez osoby trzecie, nawet jeżeli wejdą one w posiadanie danych dostępowych z przyczyn niezależnych od Uczestnika. Wszelkie czynności, dokonane w Serwisie WWW Programu z użyciem przypisanego Uczestnikowi Loginu i hasła, będą traktowane jako dokonane przez Uczestnika. 10. Postanowienia końcowe 1. Wszelkie informacje związane z uczestnictwem w Programie dostępne są: 1.1. w Serwisie WWW Programu, pod adresem 2. Uczestnik jest informowany o bieżącym przebiegu Programu, w tym o możliwości zdobycia dodatkowych Punktów, w formie wiadomości SMS lub wysyłanych na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Uczestnika podane przy rejestracji. 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym w wypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia istotnego naruszenia przez Uczestnika niniejszego Regulaminu. W takim wypadku Punkty zgromadzone przez Uczestnika zostaną anulowane. 4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. 5. Niniejszy Regulamin Programu dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie WWW Programu. 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Programu przed upływem terminu określonego w 1 Regulaminu, przedłużenia czasu trwania Programu lub zmiany niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny. 7. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na prawa uprzednio nabyte przez Uczestników. O zmianie Regulaminu, wcześniejszym zakończeniu Programu lub jego przedłużeniu Organizator ogłosi w Serwisie WWW Programu oraz poinformuje Uczestników za pomocą wiadomości lub SMS. 8. W razie wcześniejszego zakończenia Programu Punkty mogą być wykorzystane przez Uczestnika w terminie 30 dni od daty wcześniejszego zakończenia Programu. Po tym terminie Punkty tracą ważność. 9. Wszelkie spory związane z Programem rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora. 10. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Regulamin programu lojalnościowego Donegal Friends Strona 6 / 6

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Promocyjnego Tadmar Partner I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Promocyjnego "Tadmar Partner" I. Postanowienia ogólne 1. Celem Programu Promocyjnego Tadmar Partner (zwanego dalej Programem ) jest stała aktywizacja sprzedaży produktów Dostawców, będącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Atoderm #SKINBODYGUARD

Regulamin Konkursu Atoderm #SKINBODYGUARD Regulamin Konkursu Atoderm #SKINBODYGUARD 1 Nazwa Konkursu 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zakres i zasady na jakich odbywa się Konkurs pod nazwą Atoderm #SKINBODYGUARD, zwany dalej Konkurs 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Otwórz się na premię

Regulamin programu Otwórz się na premię Regulamin programu Otwórz się na premię 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1) Program program lojalnościowy Otwórz się na premię prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ 7 I WYGRAJ 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs - konkurs pn. Znajdź 7 i Wygraj, prowadzony na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja

Regulamin akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja Regulamin akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Pierwsza rejestracja (dalej: Promocja") jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO EDYCJA 2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem Programu Punktowego zwanego dalej Programem Lojalnościowym lub Programem jest SimpleAV Sp. z o. o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program lojalnościowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji PARTNER CK, zwanej dalej Promocją, jest CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Jeziornej 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary

REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary REGULAMIN PROMOCJI Deska do pary I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Deska do pary zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU

REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU REGULAMIN AKCJI LETNIEJ 4 STEPS 4 YOU Trening z przyjaciółmi motywuje podwójnie 1 Definicje 1. Organizator jest 4 STEPS Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (60-681), przy ul. Wachowiaka 8a, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie. (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA odbiór nagrody w sklepie (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja odbiór

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje: Promocja Promocja dla Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA REGULAMIN (wersja skrócona) 1. Organizatorem akcji marketingowej jest EVER Sp. z o.o.. 2. Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE Regulamin Konkursu Callebaut Bonus Club 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w konkursie Callebaut Bonus Club (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ OSTRA PROMOCJA - 20 URODZINY DEVELEY (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie Ostra Promocja - 20 Urodziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO BIOsfera pharmacien 2017

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO BIOsfera pharmacien 2017 REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO BIOsfera pharmacien 2017 I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem programu motywacyjnego BIOsfera pharmacien 2017 (dalej Program ) jest NAOS Poland Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola

Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola TARKETT POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 2016 1 1 ZAŁOŻENIA I CEL PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1. Organizatorem Programu Motywacyjnego jest Tarkett Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP

Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP Regulamin programu lojalnościowego MaxFloVIP I. Informacje podstawowe. Baza Danych Zbiór danych osobowych Uczestników biorących udział w programie lojalnościowym MaxFloVIP. Organizator Programu (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Kumulacja Promocji Franke 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Franke Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sękocinie Nowym przy ul. Franke 1, 05-090 Raszyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK

Regulamin. Regulamin. Programu Lojalnościowego KLIK Regulamin Regulamin Programu Lojalnościowego KLIK 1. Definicje Terminy i pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1. Program Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU OFERTOWEGO Ziko Klub Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Ofertowym Ziko Klub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS I. PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem określa zasady funkcjonowania Konkursu pod nazwą MARTEX BUSINESS, w szczególności zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konkursu Wygraj łóżko pod choinkę, zwanego dalej Konkursem, jest firma STWD Roman Bilecki, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Partner CK, zwanej dalej Promocją, jest CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Jeziornej 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni

REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni REGULAMIN PROMOCJI Niezastąpieni pomocnicy w kuchni I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Niezastąpieni pomocnicy w kuchni, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup zestaw i odbierz premię!

REGULAMIN PROMOCJI Kup zestaw i odbierz premię! REGULAMIN PROMOCJI Kup zestaw i odbierz premię! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej Kup zestaw i odbierz premię!, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux Poland sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Program TWOJA SARZYNA

Regulamin programu lojalnościowego Program TWOJA SARZYNA Regulamin programu lojalnościowego Program TWOJA SARZYNA 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy prowadzony na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

Słownik użytych definicji:

Słownik użytych definicji: I Słownik użytych definicji: 1. Program olśnienie program, zwany dalej w skrócie Programem, którego zasady określa niniejszy Regulamin. 2. Organizator ELKIM LIGHTING Zofia Drat-Szymkowiak, ul. Wiosenna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość

REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość REGULAMIN PROMOCJI Profesjonaliści Wybierają Jakość I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Profesjonaliści Wybierają Jakość, zwanego dalej Promocją, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nagrody za metry

Regulamin Konkursu Nagrody za metry Regulamin Konkursu Nagrody za metry 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w konkursie Nagrody za metry (zwany dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz premię 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FRIENDS 1. Postanowienia wstępne. 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego Friends, zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 17 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 17 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 17 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 17 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash?

1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? REGULAMIN KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Dlaczego powinnam wygrać odżywkę Realash? 2. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród.

REGULAMIN PROMOCJI. 1.3. Promocja trwa od 9 listopada 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. lub do wyczerpania puli nagród. REGULAMIN PROMOCJI Świąteczne przyjemności I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Świąteczne przyjemności, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE NAGRODY CZEKAJĄ! Promocja trwa od 01.04 do 31.07.2014 r. i obejmuje wszystkie serie łączników i gniazd Schneider Electric.

PROFESJONALNE NAGRODY CZEKAJĄ! Promocja trwa od 01.04 do 31.07.2014 r. i obejmuje wszystkie serie łączników i gniazd Schneider Electric. Promocja - Schneider Promocja - Schneider Electric. PROFESJONALIŚCI WYBIERAJĄ JAKOŚĆ. Kupuj osprzęt elektroinstalacyjny i odbieraj GWARANTOWANE NAGRODY. Automatyczny ściągacz izolacji NEO TOOLS przy zakupach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem.

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Suempol - nagradzamy ze smakiem. 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki na jakich odbywa się program

Bardziej szczegółowo

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową

1.4. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzony jest w Internecie poprzez stronę internetową REGULAMIN ZABAWY QUIZ PODRÓŻNICZY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę QUIZ PODRÓŻNICZY i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach określonych w treści Regulaminu (dalej:

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja"

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja" 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja" (dalej: Promocja") jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PIERWSZA POMOC. (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PIERWSZA POMOC. (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE Randstad Polska sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa +48 22 274 10 00 T +48 22 274 10 01 F REGULAMIN AKCJI PIERWSZA POMOC (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem AKCJI PIERWSZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZYSKUJEMY RAZEM

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZYSKUJEMY RAZEM REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO ZYSKUJEMY RAZEM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem niniejszego programu, zwanego dalej Programem. jest MGD - GMW Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wadowicach, ul. Legionów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu TERMO-DOM NAGRODY, organizowanego przez TERMO-DOM Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Renata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe.

Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz. I. Informacje podstawowe. Regulamin programu lojalnościowego Agencji 12stopni.pl Wynajmujesz-Zyskujesz I. Informacje podstawowe. Organizator Programu (dalej jako Organizator) Agencja 12stopni.pl Mikołaj Antoniak z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki programu lojalnościowego o nazwie "Sephora White", zwanego dalej "Programem". 1.2 Organizatorem Programu jest Spółka pod firmą Sephora Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym DENTAL & YOU RATY & NAGRODY & RABATY (

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line

Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line 1 Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania oraz udziału w

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ 3 PLUSY 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą 3 Plusy (dalej zwanej Promocją ). 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

edukacja.action.com.pl Definicje:

edukacja.action.com.pl Definicje: Definicje: 1. Baza Danych oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich udziałem w Programie Lojalnościowym ACTION Centrum Edukacyjne, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Promocja Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Worek treningowy na Dzień Sportu. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Worek treningowy na Dzień Sportu. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Worek treningowy na Dzień Sportu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest spółka CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (Polska),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE. (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NAGRODY W SKLEPIE (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej w formie sprzedaży premiowej o nazwie NAGRODY W SKLEPIE, zwanej dalej Promocją,

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO GRUPY U SĄSIADA 2017 EDYCJA X

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO GRUPY U SĄSIADA 2017 EDYCJA X REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO GRUPY U SĄSIADA 2017 EDYCJA X SPIS TREŚCI: ARTYKUŁ 1. SŁOWNIK POJĘĆ.... 3 ARTYKUŁ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.... 4 ARTYKUŁ 3. WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE... 4 ARTYKUŁ 4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o.

REGULAMIN KIDS CLUB. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. REGULAMIN KIDS CLUB Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania programu Kids Club, organizowanego przez Centrum Riviera Sp. z o.o. Słowniczek pojęć: 1. Centrum Centrum Riviera Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GARETS Garets Club II

REGULAMIN KONKURSU GARETS Garets Club II REGULAMIN KONKURSU GARETS Garets Club II I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Garets Club II, zwanego dalej Konkursem jest Motivation Direct Sp. z o.o., z siedzibą przy al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem programu Panasonic ProfiClub, zwanego dalej Programem, jest Pegasus Advertising Poland Sp. z o.o., ( Organizator ) działający na zlecenie PANASONIC MARKETING EUROPE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Euro-Tape Rozwijamy Twoje Korzyści

Regulamin Programu Lojalnościowego Euro-Tape Rozwijamy Twoje Korzyści Regulamin Programu Lojalnościowego Euro-Tape Rozwijamy Twoje Korzyści I. Definicje. Program Lojalnościowy -promocyjne działania marketingowe ukierunkowane na motywowanie Uczestników określonych w Regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Armageddon Challenge Kraków

Regulamin Konkursu Armageddon Challenge Kraków Regulamin Konkursu Armageddon Challenge Kraków 14.10.2017 [Organizator] 1. 1. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu Armageddon Challenge Kraków 14.10.2017 (dalej: "Konkurs") jest firma Armageddon

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Pytanie tygodnia ( Regulamin )

Regulamin Konkursu. Pytanie tygodnia ( Regulamin ) Regulamin Konkursu Pytanie tygodnia ( Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem Konkursu Pytanie tygodnia (dalej Konkurs ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Czego pragną kobiety

REGULAMIN KONKURSU Czego pragną kobiety REGULAMIN KONKURSU Czego pragną kobiety I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Czego pragną kobiety, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio.

REGULAMIN. Uczestnik Akcji: osoba nabywająca objęte promocją modele telefonów marki Prestigio. REGULAMIN akcji promocyjnej 40 zł w prezencie na rabat posprzedażowy w postaci zwrotu gotówki i bezpłatnej Nawigacji NaviExpert po zakupie wybranych modeli telefonów marki Prestigio. Definicje pojęć: Uczestnik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SŁONECZNA PROMOCJA

REGULAMIN PROGRAMU SŁONECZNA PROMOCJA REGULAMIN PROGRAMU SŁONECZNA PROMOCJA 1 DEFINICJE Użyte w dalszej części Regulaminu terminy oznaczają: 1. Regulamin oznacza regulamin Programu SŁONECZNA PROMOCJA, który definiuje warunki i zasady udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Moja Pizza Hut

Regulamin programu lojalnościowego Moja Pizza Hut Regulamin programu lojalnościowego Moja Pizza Hut 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu lojalnościowego pod nazwą Moja Pizza Hut jest AmRest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem:

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.

3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego. Regulamin konkursu Przymierz Się Do Nagród I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Przymierz Się Do Nagród, zwanego dalej Konkursem, jest Triumph International Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej. Regulamin promocji Photogenica Zakup = Nagroda. oraz. Regulamin sprzedaży premiowej Photogenica Zakup = Nagroda

Regulamin sprzedaży premiowej. Regulamin promocji Photogenica Zakup = Nagroda. oraz. Regulamin sprzedaży premiowej Photogenica Zakup = Nagroda Regulamin sprzedaży premiowej oraz Regulamin promocji Photogenica Zakup = Nagroda Regulamin sprzedaży premiowej Photogenica Zakup = Nagroda I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem sprzedaży premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs Halloween

Regulamin konkursu Konkurs Halloween Regulamin konkursu Konkurs Halloween 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu Konkurs Halloween 1. ( Konkurs ) organizowanego za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs wytrzymałości - ergometr. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Konkurs wytrzymałości - ergometr. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Konkurs wytrzymałości - ergometr 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest spółka CityFit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (Polska),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Wyzwanie Activii (dalej: Regulamin ) I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Wyzwanie Activii, zwanej dalej Akcją, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku

REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ HEAVY DUTY MASTERS Obowiązuje od 1 października 2015 roku REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO POD NAZWĄ "HEAVY DUTY MASTERS" Obowiązuje od 1 października 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego. Program TWOJA SARZYNA

Regulamin programu lojalnościowego. Program TWOJA SARZYNA Regulamin programu lojalnościowego Program TWOJA SARZYNA 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Program program lojalnościowy prowadzony na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ ZWROT NA KONTO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Zwrot na konto (dalej zwanej Promocją ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10.

1.1. Organizatorem Programu Klub NORAUTO jest NORAUTO POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jubilerskiej 10. Regulamin Klubu Norauto REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego KLUB NORAUTO organizowanego przez NORAUTO POLSKA Sp. z o.o., dalej zwanego także Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Dziel się radością pieczenia. Odkryj parę

Regulamin promocji Dziel się radością pieczenia. Odkryj parę Regulamin promocji Dziel się radością pieczenia. Odkryj parę I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem promocji Dziel się radością pieczenia. Odkryj parę, zwanej dalej Promocją, jest Electrolux Poland

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo