REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o."

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Jutrzenki 137, Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , w skład Zarządu której wchodzą Halina Bartuzi-Niesser, o kapitale zakładowym w wysokości: złotych, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP , zwana dalej Organizatorem Za prawidłowy przebieg Konkursu odpowiada firma Motivation Direct Sp. z o.o., działająca na zlecenie Organizatora Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne Konkurs prowadzony będzie w terminie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r Celem Konkursu jest promocja produktów firmy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. zakupionych wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów: AB, ABC Data, Veracomp oraz Action Nie jest zamierzeniem ani celem Organizatora, utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym usługi, odpowiadające rodzajowo usługom firmy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o (zwanymi dalej: Innymi Podmiotami ). W szczególności warunki udziału w Konkursie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od zamówienia, zakupu czy polecenia usług innych podmiotów lub zachowań przeciwnych przez Uczestnika Konkursu zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu Dla potrzeb niniejszego Konkursu przyjęto następujące definicje: a) Formularz Rejestracyjny - formularz zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, udostępniony na Stronie Internetowej Konkursu. b) Karta Podarunkowa nagroda w Konkursie, karta podarunkowa typu VISA wydana przez Bre Bank S.A. c) Nagroda Główna 40 nagród przyznanych zwycięzcom, którzy przez okres trwania Konkursu zdobędą największą ilość punktów. d) Punkty punkty przyznawane Uczestnikom Konkursu na zasadach określonych Regulaminem. e) Regulamin niniejszy regulamin Konkursu CYBERBONUS 15 edycja. f) Strona Internetowa Konkursu - serwis internetowy o adresie g) Uczestnik osoba fizyczna, spełniająca warunki przewidziane Regulaminem, która otrzymała zaproszenie do udziału w Konkursie i podjęła decyzję o uczestniczeniu w nim. h) Wartość Punktowa - liczba Punktów zebranych w Konkursie, którymi musi dysponować i które musi wymienić Uczestnik, aby otrzymać Nagrodę. i) Pracownik osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy lub zatrudniona na innej podstawie prawnej

2 II. UCZESTNICY 2.1. W Konkursie mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, będące Pracownikami, lub prowadzące własną działalność gospodarczą, które dokonają, w imieniu własnym lub w imieniu podmiotów, w których są zatrudnione, zakupu produktów Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. objętych konkursem u autoryzowanych dystrybutorów: AB, ABC Data, Veracomp, Action które to osoby otrzymają od Organizatora zaproszenia do udziału w Konkursie, na warunkach przewidzianych Regulaminem. Zasady przekazywania przez Organizatora zaproszeń do udziału w Konkursie zostaną ustalone przez Organizatora odrębnie Podanie danych, w tym danych osobowych, związanych z Konkursem jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy firmy Motivation Direct Sp. z o.o. oraz podmiotów, działających na zlecenie Motivation Direct S. z o.o. w zakresie obsługi Konkursu, a także członkowie rodzin wymienionych osób. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. III. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU 3.1. Osoba spełniająca warunki opisane w pkt II powyżej, może przystąpić do Konkursu w każdym momencie jego trwania po otrzymaniu od Organizatora zaproszenia do udziału w Konkursie. Zaproszenie zawierać będzie login i hasło dostępu do Strony Internetowej Konkursu Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i zatwierdzenie Formularza Rejestracyjnego, umieszczonego na Stronie Internetowej Konkursu zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej Stronie W Formularzu Rejestracyjnym należy podać: a) Imię i nazwisko, b) Numer telefonu komórkowego, c) Adres , d) Stanowisko, e) Nazwa firmy, f) Login CCP g) NIP, h) Adres zamieszkania, 3.4. Osoba przystępująca do Konkursu ma obowiązek podania w Formularzu Rejestracyjnym danych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym. Uczestnik Konkursu ma obowiązek aktualizacji swoich danych w razie ich zmiany w czasie trwania Konkursu Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki faktyczne i prawne podania przez osobę przystępującą do Konkursu nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika stosownej ich aktualizacji. Przesłanie komunikatów bądź Nagród w Konkursie z wykorzystaniem danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym lub w dalszym toku Konkursu przez Uczestnika uważa się za skutecznie dokonane wobec Uczestnika Przystąpienie do Konkursu zostanie potwierdzone poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres Uczestnika, podany Organizatorowi w Formularzu Rejestracyjnym lub SMS-em na nr tel. wskazany przy rejestracji. Wszelkie działania podjęte z wykorzystaniem loginu i hasła Uczestnika, w tym zamówienie Nagrody, traktowane są jako działania Uczestnika.

3 3.7. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez zgłoszenie rezygnacji przez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 4.1. W czasie trwania Konkursu Uczestnik zbiera punkty za zakup wybranych produktów firmy Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. przez podmiot, w którym jest zatrudniony, bądź w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Szczegółowa i aktualna lista będzie dostępna na stronie Organizator przyznaje Uczestnikom Konkursu Punkty, w czasie trwania Konkursu, tj. od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r. zgodnie z następującymi zasadami: a) Uczestnicy rejestrują się na stronie internetowej Konkursu, podając login i hasło, otrzymane w zaproszeniu do udziału w Konkursie. Uczestnicy poprzednich edycji używają dotychczasowych loginów i haseł. b) Uczestnicy otrzymują punkty naliczane na podstawie faktur zakupów produktów Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. wystawionych na rzecz podmiotów w których Uczestnik jest zatrudniony lub na rzecz Uczestników Konkursu prowadzących działalność gospodarczą. c) Naliczanie punktów odbywa się raz w tygodniu (czwartek), za okres od ostatniej środy do wtorku. d) Punkty zdobyte przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu nie są przenoszone wraz z Uczestnikiem, w przypadku ustania stosunku prawnego łączącego Uczestnika z osobą prawną, z ramienia której uczestniczy w Konkursie, jak również w przypadku zmiany zakresu prowadzonej przez Uczestnika działalności gospodarczej skutkującej zmianą NIP. e) Uczestnik może wymienić dostępne punkty na zasilenie swojej Karty Podarunkowej otrzymanej od Organizatora Konkursu. f) Punkty, zebrane w trakcie Konkursu Uczestnik może wymienić na zasilenie Karty podarunkowej przez okres trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później niż do 7 kwietnia 2015 r. g) Punkty nie wymienione na nagrody w w/w terminie przepadają i Uczestnik traci możliwość wymiany ich na nagrody. h) Najlepszych 40 Uczestników Konkursu otrzyma Nagrodę główną. i) Na stronie Konkursu Uczestnik będzie widział swoje aktualne miejsce w rankingu wszystkich Uczestników. j) Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli faktur zakupowych wskazanych przez Uczestnika i sprawdzenia ich zgodności ilościowej. k) Podanie błędnych informacji lub jakiekolwiek inne odstępstwa od deklarowanej ilości Zakupu w stosunku do rzeczywistej ilości Zakupu powodują automatyczne wyłączenie Uczestnika z Programu. l) W przypadku zwrotu towaru do dystrybutora za który naliczone zostały punkty w konkursie CYBERBONUS, punkty zostaną odjęte od całej puli punktów. m) Podczas trwania Konkursu Uczestnicy będą mogli uzyskać dodatkowe punkty,

4 biorąc udział w promocjach produktowych i konkursach, prowadzonych na stronie internetowej Konkursu CYBERBONUS. n) Uwagi, dotyczące faktur zakupu, Uczestnik może zgłaszać Organizatorowi w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury, której reklamacja dotyczy. Organizator poinformuje Uczestnika o swoim stanowisku w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń. V. NAGRODY W KONKURSIE 5.1 Nagrodą w Konkursie jest Karta Podarunkowa zwana dalej Nagrodą, lub Kartą Podarunkową, którą Uczestnik otrzyma od Organizatora po uzbieraniu punktów o równowartości min. 20 PLN. 5.2 Nagroda zostanie wysłana na adres Uczestnika, wskazany w formularzu zgłoszeniowym na koszt Organizatora. 5.3 Nagrody wysyłane są imiennie na Uczestnika i jedynie Uczestnik Konkursu jest upoważniony do odebrania Nagrody. 5.4 Warunki korzystania z Karty podarunkowej oraz regulamin Nagrody dostępny jest po zalogowaniu na stronie Regulamin karty podarunkowej dołączony będzie również bezpośrednio do Nagrody, wysłanej do Uczestnika Konkursu. 5.5 Karta podarunkowa nie zostanie zasilona jeśli Uczestnik nie posiada na koncie wystarczającej liczby punktów. 5.6 Po prawidłowym wybraniu kwoty zasilenia Karty podarunkowej, Uczestnik otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia SMS-em lub em, podanym przy zgłoszeniu do Konkursu. 5.7 Po przyjęciu zamówienia przez Organizatora nie może być ono zmienione ani odwołane. 5.8 Przyjmuje się, iż osobą uprawnioną do odbioru Nagrody jest Uczestnik Konkursu, którego dane wskazane są w formularzu zamówienia. 5.9 Karty podarunkowe będą zasilane raz w tygodniu (poniedziałek) W momencie przyjęcia zasilenia Karty z konta Uczestnika zostaje odjęta liczba Punktów, odpowiadająca Wartości Punktowej zasilenia Nagrody składają się z elementu rzeczowego, przewidzianego w Katalogu Nagród oraz elementu pieniężnego, stanowiącego równowartość 11,11% wartości elementu rzeczowego Element pieniężny Nagrody nie zostanie Uczestnikowi wydany. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do potrącenia z wartości przyznanych Nagród kwoty, odpowiadającej wartości elementu pieniężnego i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego od Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych. VI. REKLAMACJE DOTYCZĄCE NAGRÓD 6.1 W przypadku dostarczenia Nagród, Uczestnik zobowiązany jest sprawdzić przesyłkę w obecności osoby ją wydającej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem należy wypełnić Formularz Reklamacji, w tym uzyskać podpis osoby wydającej Nagrodę. Formularz Reklamacji dostępny będzie u osoby dostarczającej nagrodę. 6.2 Reklamacje, dotyczące uszkodzenia Nagrody lub niezgodności Nagrody z zamówieniem będą uwzględniane jedynie na podstawie Formularza Reklamacji. W

5 razie braku wypełnienia Formularza Reklamacji zgodnie z Regulaminem przyjmuje się, że Nagroda została przyjęta bez zastrzeżeń. 6.3 Reklamacje z powodu uszkodzenia Nagrody Uczestnik może zgłaszać w terminie 7 dni od dnia odebrania Nagrody. W tym celu Uczestnik powinien przesłać Nagrodę z wypełnionym Formularzem Reklamacji na adres Motivation Direct Sp. z o.o. ul. Racławicka 5/3, Warszaw a z dopiskiem CYBERBONUS. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego reklamacji. 6.4 Reklamacje, złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie poprzedzającym lub bez zachowania procedury reklamacyjnej nie będą rozpatrywane. 6.5 W przypadku uwzględnienia przez Organizatora reklamacji, dotyczącej uszkodzenia Nagrody, Nagroda zostanie wymieniona w terminie 30 dni od daty rozpatrzenia reklamacji na Nagrodę tego samego rodzaju. 6.6 Jeżeli postanowienia tego Rozdziału nie stawią inaczej, do rozpatrywania reklamacji dotyczących Nagród, w szczególności reklamacji związanych z niedostarczeniem zamówionej Nagrody, stosuje się postanowienia rozdziału VIII dotyczące reklamacji z tytułu przebiegu Konkursu. VII. NAGRODA GŁÓWNA 7.1 Nagroda główna przyznawana jest 40 zwycięzcom, którzy zdobędą największą ilość punktów podczas trwania całego Konkursu. 7.2 Nagrodę główną stanowi 40 jednoosobowych zaproszeń na kilkudniowe szkolenie wyjazdowe wraz z kwotą stanowiącą równowartość 11,11% wartości szkolenia. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż Organizator dokonana, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, potrącenia kwoty, odpowiadającej wartości należnego od Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranej, z kwoty wchodzącej w skład Nagrody Głównej. 7.3 O szczegółach dotyczących Nagrody głównej Uczestnicy będą informowani na stronie przez okres trwania Konkursu. VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KONKURSU 8.1 Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Motivation Direct Sp. z o.o. ul. Racławicka 5/3, Warszawa, w czasie trwania Konkursu oraz w terminie 60 dni od dnia jego zakończenia, z dopiskiem: CYBERBONUS. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego na przesyłce. 8.2 Prawo złożenia reklamacji, dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu. 8.3 Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 8.4 Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. 8.5 Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 8.6 Dochodzenie roszczeń na drodze sądowej może nastąpić wyłącznie po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej, przewidzianej w niniejszym Regulaminie.

6 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9.1 Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości nagrody. Wszelkie spory, wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej. 9.2 Zasady Konkursu określają: wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny. 9.3 Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu na Stronie Internetowej Konkursu, oraz w siedzibie Organizatora. 9.4 Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Organizator, a przetwarzającym dane na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych jest Motivation Direct Sp. z o.o. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE

Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE Regulamin KONKURSU Odbierz pieniądze za zakupy produktów ESBE 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs prowadzony przez Organizatora na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Paliwo za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Akcja promocyjna Paliwo za komplet opon (zwana dalej Akcją ) stanowi przedsięwzięcie marketingowe Spółki działającej pod firmą:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA FIRM GROHE SMART I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu lojalnościowego dla firm GROHE SMART (dalej: Program ), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2

REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 REGULAMIN PROGRAMU SPRZEDAŻY PREMIOWEJ K 2 1. Postanowienia ogólne. Organizatorem Programu Sprzedaży Premiowej,,K 2 jest, Karel 2 sp. z o.o. w Bielsku-Białej, 43-346 Bielsko-Biała zarejestrowana w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu motywacyjnego

Regulamin Programu motywacyjnego Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu motywacyjnego SygmaGo (zwany dalej Regulaminem Programu ) określa zasady uczestnictwa w Programie motywacyjnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100

Regulamin promocji 100 Regulamin promocji 100 Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: 100 (zwanej dalej Promocją ) jest dokumentem zawierającym warunki uczestnictwa w Promocji. Inicjatorem i pomysłodawcą Promocji jest Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Więcej urządzeń. To się opłaca!

REGULAMIN PROMOCJI Więcej urządzeń. To się opłaca! REGULAMIN PROMOCJI Więcej urządzeń. To się opłaca! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Więcej urządzeń. To się opłaca!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ PROMOCJA AQUAREA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin (dalej zwany: "Regulaminem") określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pomp ciepła Aquarea, marki Panasonic

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo