REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI. Profesjonaliści Wybierają Jakość"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI Profesjonaliści Wybierają Jakość I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Profesjonaliści Wybierają Jakość, zwanego dalej Promocją, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej 8, Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, o numerze NIP: , posiadająca numer REGON: , zwana dalej Organizatorem Organizator działa na zlecenie Schneider Electric Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Konstruktorskiej 12 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o kapitale zakładowym w wysokości ,25 zł, o numerze NIP: Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego Promocja trwa w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r. lub do wyczerpania puli nagród Promocją objęte są wszystkie produkty serii łączników i gniazd oraz przenośnego osprzętu elektroinstalacyjnego marki Schneider Electric (dalej Produkty Promocyjne) 1.6. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Celem Promocji jest promocja Produktów Promocyjnych z oferty Schneider Electric Polska Sp. z o.o., jak również zwiększenie sprzedaży tych Produktów Promocyjnych Zamierzeniem Organizatora ani celem Promocji nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby odpowiadające rodzajowo Produktom Promocyjnych (zwanym dalej Innymi Podmiotami ), w szczególności warunki udziału w Promocji oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób 1

2 uzależnione od liczby produktów Innych Podmiotów, do których sprzedaży doprowadzi Uczestnik Promocji zarówno w czasie trwania Promocji, jak i po jego zakończeniu Promocja nie jest przeznaczona dla konsumentów W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Schneider Electric Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Promocji. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków, dzieci i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem. II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI 2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej osób fizycznych prowadzących działalność zawodową, które dokonują zakupów produktów marki Schneider Electric u dystrybutorów Schneider Electric Polska Sp. z o. o Z udziału w Promocji wyłączone są podmioty prowadzące odsprzedaż produktów marki Schneider Electric, w tym Produktów Promocyjnych, jak również podmioty dokonujące zakupów produktów tej marki w celu realizacji większych przedsięwzięć lub inwestycji budowlanych. Organizator zastrzega sobie prawo decydowania, czy dana osoba spełnia warunki udziału w Promocji, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez Uczestnika oraz ilość nabywanych w Promocji produktów marki Schneider Electric Warunki przystąpienia do Promocji: Uczestnik w czasie trwania Promocji zgłosił chęć udziału w Promocji wysyłając SMS o treści WYBIERAM na numer Uczestnik w czasie trwania Promocji przekazał podczas rozmowy telefonicznej telemarketerowi dane osobowe wraz z niezbędną zgodą na ich przetwarzanie Uczestnik w czasie trwania Promocji zakupi Produkty Promocyjne za minimum 700 zł netto i otrzyma z tego tytułu dowód zakupu. 2

3 Uczestnik zarejestrował zakupy Produktów Promocyjnych, o których mowa w pkt poprzez wysłanie wiadomości SMS na adres 4123 o treści: FFFFFF_WWW, gdzie: FFFFFF miejsce do wpisania numeru faktury zakupowej; WWW wartość faktury zakupowej Uczestnik przekazując dane osobowe i rejestrując zakup Produktów Promocyjnych gwarantuje, że dane są zgodne z prawdą, a w szczególności iż transakcja, którą zgłasza miała miejsce, nie została odwołana, ani skorygowana Prawidłowo przekazane dane osobowe o którym mowa w pkt powyżej powinny zawierać: imię i nazwisko osoby przystępującej do udziału w Promocji, jej adres do korespondencji, adres , numer telefonu kontaktowego, NIP, a także dane Dystrybutora i oddziału, w którym dowiedział się o Promocji Uczestnik ma obowiązek podania danych osobowych aktualnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym oraz ich aktualizacji w razie zmiany w trakcie trwania Promocji Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Promocji poprzez przesłanie na adres Organizatora pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Promocji. W przypadku rezygnacji w Promocji nie będą uwzględniane zakupy Produktów Promocyjnych zarejestrowane przez Uczestnika Uczestnik może dokonać rejestracji zakupów Produktów Promocyjnych w sposób wskazany w pkt w terminie od 1 kwietnia 2014 do 14 sierpnia Rejestracji zakupu Produktów Promocyjnych należy dokonać z numeru telefonu komórkowego podanego wraz z danymi osobowymi Każdorazowo prawidłowo zarejestrowana transakcja zostanie niezwłocznie potwierdzona wiadomością SMS wysłaną na numer telefonu komórkowego, z którego zostało wysłane zgłoszenie Z promocji wyłączone są zakupy Produktów Promocyjnych dokonywanych na inwestycje. III. NAGRODY 3.1. Nagrodami w Promocji Profesjonaliści Wybierają Jakość, w zależności od osiągniętej minimalnej łącznej wartości zakupów (dalej: Próg Zakupowy), jest: Automatyczny ściągacz izolacji przy zakupie za minimum 700 złotych netto (I Próg Zakupowy) lub 3

4 Miernik cęgowy przy zakupie za minimum 3000 złotych netto (II Próg Zakupowy) W przypadku osiągnięcia I Progu Zakupowego Uczestnik otrzyma SMSem na podany przy rejestracji numer telefonu komórkowego informację o możliwości odbioru nagrody z I Progu Zakupowego lub dalszej rejestracji zakupów w celu uzyskania nagrody z II Progu Zakupowego Zamówienia nagrody z I Progu Zakupowego można dokonać po osiągnięciu wskazanego Progu Zakupowego wysyłając SMS pod numer 4123 o treści WYBIERAM NAGRODĘ W przypadku osiągnięcia II Progu Zakupowego Uczestnik otrzyma SMSem na podany przy rejestracji numer telefonu komórkowego informację o uzyskaniu nagrody z II Progu Zakupowego. Nagroda zostanie wydana automatycznie bez konieczności składania zamówienia Nagroda zostanie wydana Uczestnikom w terminie do 30 dni : w przypadku nagród z I Progu Zakupowego od dnia zamówienia przez Uczestnika nagrody lub w przypadku nagród z II Progu Zakupowego od dnia osiągnięcia przez Uczestnika II Progu Zakupowego Nagroda zostanie wysłana na adres Uczestnika podany przez niego przy rejestracji w Promocji Uczestnik potwierdza odbiór nagrody własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu odbioru przesyłki kurierskiej. W przypadku nieodebrania nagrody, odmowy jej odbioru lub odmowy potwierdzenia jej odbioru, nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania kuriera, w tym za nieterminowe doręczenia lub zagubione nagrody W przypadku braku dostępności wymienionych w regulaminie nagród Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody na dostępny na rynku model o przynajmniej takich samych parametrach technicznych W przypadku wyczerpania się puli nagród w okresie trwania Promocji, Promocja kończy się automatycznie z chwilą wyczerpania tej puli. Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestników o okoliczności wyczerpania się puli nagród 4

5 w Promocji i zakończeniu Promocji za pośrednictwem dedykowanej promocji zakładce na stronie internetowej Nagrody zostaną wydane Uczestnikom zgodnie z przepisami prawa podatkowego Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonych zakupów Produktów Promocyjnych. Uczestnik jest zobowiązany na wezwanie Organizatora udostępnić oryginały dokumentów zgłoszonych do Promocji przedstawicielowi Organizatora lub przedstawicielowi spółki Schneider Electric Polska Sp. z o.o. Niemożność przedstawienia oryginałów dokumentów przez Uczestnika będzie rodziło konsekwencje, o których mowa w pkt niniejszego regulaminu Jeśli dokumenty, o których mowa w pkt nie zostaną udostępnione przedstawicielowi Organizatora lub przedstawicielowi Schneider Electric Polska Sp. z o.o. zgodnie z pkt Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagród oraz/lub wykluczenia Uczestnika z Promocji Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub anulowania wydania nagrody jeżeli uzna, że dokumenty potwierdzające zakupy dokonane przez Uczestnika budzą wątpliwości, co do swojej zgodności z prawdą. Wydanie nagród może zostać wstrzymane i anulowane również wtedy, gdy Organizatorowi nie została umożliwiona odpowiednia weryfikacja poprawności danych zakupowych Organizator zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania wydania nagrody z przyczyn od siebie niezależnych. W takim przypadku Uczestnik, zostanie powiadomiony o fakcie wstrzymania wydania nagród Wydanie nagród rzeczowych w niniejszej Promocji poczytuje się za dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia (adres Uczestnika) Organizator powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (odpowiednie zastosowanie art Kodeksu cywilnego) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, ani utrudnienia odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani prawo do żądania ich ekwiwalentu pieniężnego W przypadku braku dostępności nagród wymienionych w regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody na dostępny na rynku model o przynajmniej takich samych parametrach technicznych Uczestnik nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie. 5

6 IV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 4.1. Reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie (listem poleconym z dopiskiem Promocja Profesjonaliści Wybierają Jakość - reklamacja ) na adres Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym zgodnie z Regulaminem powinno nastąpić wydanie nagrody. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie Uczestnikom Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji, numer telefonu komórkowego i adres , jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu W przedmiocie reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem lub mailem wysłanym na adres podany w reklamacji, w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora. V. ROZLICZENIA PODATKOWE 5.1. Nagrody uzyskane przez Uczestników w Promocji stanowią przychód Uczestników z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej Każdy Uczestnik ma obowiązek samodzielnie rozliczyć należność podatkową z tytułu przychodu związanego z otrzymaniem nagrody. W razie potrzeby Uczestnik może się zwrócić do Organizatora wnioskiem o przesłanie informacji potwierdzającej wartość brutto nagrody, którą Uczestnik powinien wziąć pod uwagę przy dokonywaniu rozliczeń podatkowych VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 6.1. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona wszystkim potencjalnym Uczestnikom w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno reklamowe związane z Promocją mają charakter wyłącznie informacyjny Udział w Promocji jest dobrowolny; wzięcie udziału w Promocji oznacza akceptację postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Promocji Uczestnika w przypadku stwierdzenia, że łamie on zasady organizacji Promocji. 6

7 6.4. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Promocji Uczestnika, co do którego poweźmie uzasadnione podejrzenia o łamanie warunków udziału w Promocji zgodnie z niniejszym Regulaminem. W takim przypadku wszelkie przyznane, a nie wydane nagrody ulegają przepadkowi na rzecz Organizatora Organizator ma prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu w dowolnym momencie trwania Promocji, bez podania przyczyn. Informacje o wszelkich zmianach lub odwołaniu będą dostępne na stronie internetowej pod adresem Każdy Uczestnik ma prawo i obowiązek na bieżąco monitorować ww. stronę internetową w celu dowiadywania się o treści ewentualnych zmian w regulaminie lub o okoliczności odwołania Promocji Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Promocji jest Schneider Electric Polska sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Iłżeckiej 24, Warszawa. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, w tym postępowania reklamacyjnego. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na przesyłanie komunikacji elektronicznej jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytuły rękojmi oraz gwarancji za wydane nagrody Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych, nierzetelnych lub niekompletnych danych, w tym za podanie danych osoby trzeciej, jak również za niedokonanie aktualizacji swoich danych, w przypadku ich zmiany. Podanie nieprawdziwych danych, w tym danych osoby trzeciej, powoduje utratę prawa do nagrody przez Uczestnika Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę, kuriera lub operatorów GSM lub dostawców dostępu do sieci Internet listów, telegramów, wiadomości SMS, wiadomości i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym Promocją W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 7

8 6.10. W przypadku sporów związanych z realizacją niniejszego Promocji właściwy będzie Sąd powszechny według siedziby Organizatora. 8

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL

REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL REGULAMIN AKCJI Klub SuperWykonawca ROCKWOOL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem akcji Klub SuperWykonawca ROCKWOOL (zwanego dalej Klubem lub Akcją ), jest Albedo Marketing Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów

REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów REGULAMIN KONKURSU Philips LED. Wybór profesjonalistów 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Philips LED. Wybór profesjonalistów. (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza

REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza REGULAMIN PROMOCJI pod nazwą Promocja jak burza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem określa zasady prowadzenia i udziału w promocji pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin)

Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej lodówek Whirlpool Supreme No Frost Odkryj Totalną Świeżość (dalej: Regulamin) 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej lodówek marki Whirlpool Supreme

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta

REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta REGULAMIN PROMOCJI Wybierz swojego asystenta I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wybierz swojego asystenta, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja

Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja Regulamin akcji promocyjnej Ostra promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Ostra promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-308,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU PROGRAMU KUCHNIA NABIERA SMAKU Wydany w dniu 15.06.2015 roku przez Organizatora programu sprzedaży premiowej Kuchnia nabiera smaku (dalej: Promocja ), spółkę Albedo Marketing sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ LODÓWEK AMICA: BĄDŹ SMART 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Bądź SMART zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C. Filip Raczyński Sebastian

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja

Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja Regulamin akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Dystrybucyjna Promocja (dalej: Promocja ) jest Develey Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik

Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik Regulamin Konkursu i Promocji 15 wycieczek na 15 urodziny Komputronik 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

Regulamin Konkursu SMS. Real - Wycieczka. 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu SMS Real - Wycieczka 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt 2.1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ AUTOMATYCZNYCH EKSPRESÓW DO KAWY KRUPS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej automatycznych ekspresów do kawy KRUPS ( Promocja ) jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY?

JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? JAK OTRZYMAĆ VOUCHER O WARTOŚCI 200 ZŁ NA PRZYSZŁE ZAKUPY? 1. Kup komplet czterech nowych opon zimowych Michelin do samochodu osobowego, 4x4 lub suv w okresie od 1 października do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15.

4. Akcja dotyczy promocji wybranych robotów kuchennych marki Bosch wskazanych w 3 pkt. 15. REGULAMIN Akcji promocyjnej Roboty Bosch (dalej Regulamin ). 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji jest BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-222), Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ SAMSUNG GALAXY S6 Z RABATEM 300 ZŁ Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunku uczestnictwa w Promocji, czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo