ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych"

Transkrypt

1 ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty marzec 2010

2 spis treści rozdział numer strony I. Część ogólna 3 Postanowienia ogólne 3 Definicje 4 Zawarcie umowy ubezpieczenia 4 Składka 5 Wyłączenia odpowiedzialności AXA DIRECT 5 Czas trwania odpowiedzialności AXA DIRECT 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 6 Zasady wypłaty odszkodowań i świadczeń II. Ubezpieczenie AUTOCASCO III. Ubezpieczenie AXA ASSISTANCE IV. Ubezpieczenie NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KIERUJĄCEGO POJAZDEM oraz ubezpieczenie NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW PASAŻERÓW V. Ubezpieczenie ZIELONA KARTA VI. Ubezpieczenie OD ZNISZCZENIA POJAZDU WSKUTEK POŻARU I OD KRADZIEŻY VII. Ubezpieczenie SZYB W POJAZDACH co znajdziesz w rozdziale 6 Przedmiot ubezpieczenia 7 Zakres ubezpieczenia 7 Wyłączenia z przedmiotu ubezpieczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności AXA DIRECT 7 Suma ubezpieczenia i udział własny 8 Składka 8 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w przypadku powstania szkody 8 Zgłoszenie szkody do AXA DIRECT 8 Zasady ustalania odszkodowania 10 Zasady wypłaty odszkodowania 10 Roszczenia zwrotne 11 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 12 Zawarcie umowy ubezpieczenia 12 Składka i sumy ubezpieczenia 12 Ograniczenia odpowiedzialności 13 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w razie powstania zdarzenia objętego ubezpieczeniem 13 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 13 Zakres ubezpieczenia AXA ASSISTANCE WARIANT BAZA 13 Zakres ubezpieczenia AXA ASSISTANCE WARIANT MIDI 14 Zakres ubezpieczenia AXA ASSISTANCE WARIANT MAXI 16 Zakres ubezpieczenia 19 Przedmiot i zakres ubezpieczenia AXA ASSISTANCE WARIANT PUPIL 19 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 20 Wyłączenia odpowiedzialności AXA DIRECT 20 Suma ubezpieczenia 20 Składka 20 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 20 Postępowanie w przypadku szkody, obowiązki Ubezpieczającego, Ubezpieczonego NNWK i Ubezpieczonego NNWP 20 Rodzaje świadczeń, ustalanie wysokości świadczeń 20 Ubezpieczenie przewożonych zwierząt 21 Tabela urazów ciała dla potrzeb ubezpieczenia NNWK i NNWP 22 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 22 Suma gwarancyjna 23 Składka 23 Zawarcie umowy ubezpieczenia 23 Czas trwania odpowiedzialności AXA DIRECT 23 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 23 Obowiązki Ubezpieczonego ZK 23 Ustalanie i wypłata odszkodowania 23 Roszczenia zwrotne 24 Przedmiot ubezpieczenia 24 Zakres ubezpieczenia 24 Wyłączenia z przedmiotu ubezpieczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności AXA DIRECT 24 Suma ubezpieczenia i udział własny 24 Składka 24 Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w przypadku powstania szkody 24 Zgłoszenie szkody do AXA DIRECT 25 Zasady ustalania odszkodowania 25 Zasady wypłaty odszkodowania 25 Roszczenia zwrotne 25 Przedmiot ubezpieczenia 26 Zakres ubezpieczenia 26 Wyłączenia z przedmiotu ubezpieczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności AXA DIRECT 26 Suma ubezpieczenia i udział własny 26 Składka 26 Obowiązki Ubezpieczającego, Ubezpieczonego i postępowanie w przypadku powstania szkody 26 Zgłoszenie szkody do AXA DIRECT 26 Zasady ustalania odszkodowania 27 Roszczenia zwrotne VIII. Postanowienia końcowe 27 Zawiadomienia oraz oświadczenia woli 27 Sposób dochodzenia roszczeń, tryb odwoławczy 2

3 I. Część ogólna Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych (zwane dalej OWUK) stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych przez AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce (zwany dalej AXA DIRECT) z osobami fizycznymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej (zwanymi dalej Ubezpieczającymi), w zakresie obejmującym: 1) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń autocasco (AC) albo od uszkodzeń i kradzieży (AC-KR), 2) ubezpieczenia AXA assistance (ASS), 3) ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierującego Pojazdem (NNWK), 4) ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Pasażerów Pojazdu (NNWP), 5) ubezpieczenie Zielona Karta (ZK), 6) ubezpieczenie od zniszczenia pojazdu wskutek pożaru i od kradzieży (P-KR), 7) ubezpieczenie szyb w pojeździe (SZYBY). Umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów zawierana i wykonywana jest na podstawie Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz z późn. zmianami). 2. Umowa ubezpieczenia może obejmować jeden lub więcej zakresów ubezpieczenia, wskazanych w ust. 1, połączonych w pakiety ubezpieczeniowe oferowane przez AXA DIRECT zgodnie z tabelą (str. 28). 3. W porozumieniu z Ubezpieczającym, po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka przez AXA DIRECT, w umowie ubezpieczenia mogą być zastosowane postanowienia dodatkowe, inne niż określone w OWUK. Wprowadzenie takich postanowień wymaga zastosowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Definicje 2 Pojęcia użyte w niniejszych OWUK otrzymują znaczenie określone zgodnie z poniższymi definicjami: 1. awaria każdy przypadek losowy powodujący unieruchomienie pojazdu, wynikający z przyczyn wewnętrznych pochodzenia mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego lub hydraulicznego; ponadto pod pojęciem awarii rozumie się w zakresie świadczeń realizowanych zgodnie z wariantami AXA ASSISTANCE: 1) uszkodzenie opon pojazdu wyłącznie w odniesieniu do świadczenia przewidzianego w 35 OWUK, 2) zatrzaśnięcie wewnątrz samochodu osobowego kluczyka do tego samochodu, zagubienie lub uszkodzenie kluczyka do pojazdu wyłącznie w odniesieniu do świadczenia przewidzianego w 37 OWUK, 3) brak paliwa wyłącznie w odniesieniu do świadczenia przewidzianego w 40 OWUK, 4) zatankowanie niewłaściwego rodzaju paliwa wyłącznie w odniesieniu do świadczenia przewidzianego w 41 OWUK; 2. EUROTAXGLASS S, AUDATEX, INFO-EKSPERT systemy służące do wyceny wartości pojazdów, kalkulacji kosztów naprawy lub wyceny wartości pojazdów w stanie uszkodzonym; 3. inspekcja pojazdu wykonane na zlecenie AXA DIRECT identyfikacja i oględziny pojazdu zgłoszonego do ubezpieczenia wraz z ustaleniem jego stanu technicznego, w celu weryfikacji następujących danych i informacji: marki, modelu, numeru rejestracyjnego, numeru VIN, stanu technicznego pojazdu, urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, przystosowania do ruchu prawostronnego, aktualnych badań technicznych, podanych przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Inspekcja pojazdu przeprowadzana jest przed zawarciem umowy ubezpieczenia, chyba że strony umówiły się inaczej. Brak zgodności którejkolwiek z danych podanych powyżej z danymi, jakie podał Ubezpieczający we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, oznacza negatywny wynik inspekcji. Zgodność wyżej wymienionych danych z wnioskiem o zawarcie umowy ubezpieczenia oznacza wynik pozytywny; 4. miejsce strzeżone miejsce postojowe pojazdu na terenie ogrodzonym, dozorowanym przez 24 godziny na dobę przez osoby wykonujące profesjonalnie to zajęcie, a także strzeżone, ogrodzone osiedla wielorodzinne oraz ogrodzone posesje indywidualne; 5. nieszczęśliwy wypadek zdarzenie wywołane przez przyczynę zewnętrzną, powstałe: 1) w związku z ruchem pojazdu wskazanego w polisie, 2) podczas wsiadania do i wysiadania z pojazdu wskazanego w polisie, o ile doszło do wypadku, 3) podczas naprawy na trasie ruchu pojazdu wskazanego w polisie, 4) podczas parkowania pojazdu wskazanego w polisie, o ile doszło do wypadku, powodujące niezależne od woli kierującego pojazdem, wskazanym w polisie, uszkodzenie jego ciała lub śmierć; 6. odszkodowanie/świadczenie należna Ubezpieczonemu lub poszkodowanemu w razie powstania szkody kwota lub inne świadczenie, ustalone według zasad określonych w OWUK; 7. okres eksploatacji pojazdu: 1) dla celów zawarcia umowy ubezpieczenia okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia; jeżeli data pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja nastąpiła po roku produkcji, to okres eksploatacji jest liczony od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu; 2) dla celów postępowania likwidacyjnego okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do dnia powstania szkody; jeżeli data pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja nastąpiła po roku produkcji, to okres eksploatacji jest liczony od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu; 8. pakiet ubezpieczeniowy zestaw ryzyk ubezpieczeniowych obejmujący wy brany przez Ubezpieczającego zakres ubezpieczenia, wskazany w 1 OWUK; 9. pasażer każda osoba podróżująca pojazdem podanym w polisie w momencie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, z wyłączeniem osób przewożonych odpłatnie oraz autostopowiczów; 10. pojazd podany w polisie wystawionej przez AXA DIRECT, dopuszczony do ruchu, posiadający ważne badania techniczne, zarejestrowany lub podlegający rejestracji w Polsce, stosownie do przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym: 1) samochód osobowy pod tym pojęciem rozumie się także pojazdy z nadwoziem samochodów osobowych zarejestrowane jako pojazdy ciężarowe oraz samochody terenowe o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony; 2) motocykl; 11. pojazd nielegalnie sprowadzony z zagranicy pojazd sprowadzony z zagranicy do Polski z naruszeniem obowiązku odprawy celnej lub na podstawie dokumentu nabycia pojazdu zawierającego nieprawdziwe dane dotyczące własności pojazdu, tożsamości sprzedającego lub nieprawdziwe dane identyfikacyjne pojazdu (marka, typ, nr identyfikacyjny VIN); 12. pojazd unieruchomiony pojazd podany w polisie, który z powodu stanu technicznego, w jakim znalazł się w wyniku wypadku bądź awarii, nie może być aktualnie używany na drogach publicznych. Obejmuje to zarówno sytuacje, kiedy pojazd nie może się poruszać samodzielnie, jak też wówczas, gdy zostały uszkodzone elementy bezpośrednio wpływające na bezpieczeństwo, takie jak np. oświetlenie, hamulce; 13. przebieg ubezpieczenia ostatni nieprzerwany okres posiadania ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczonego dotyczącej danego rodzaju ubezpieczanego pojazdu, przy czym do tego okresu wlicza się również przerwę w ubezpieczeniu krótszą niż 12 miesięcy. Przebieg ubezpieczenia uznaje się za bezszkodowy, o ile w czasie jego trwania nie zaistniała szkoda, za którą ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie lub jest zobowiązany do jego wypłaty; powyższe dotyczy również odszkodowań, które w drodze postępowania regresowego ubezpieczyciel odzyskał; 14. suma ubezpieczenia kwota określana zgodnie z OWUK, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności AXA DIRECT; 15. szkoda strata majątkowa lub niemajątkowa powstała w wyniku zdarzeń określonych w OWUK, które wystąpiły w czasie trwania odpowiedzialności AXA DIRECT; 16. szkoda całkowita pojazdu uszkodzenie pojazdu w takim stopniu, że szacowany koszt naprawy przekroczyłby 70% wartości pojazdu w dniu ustalania odszkodowania; 17. szkoda częściowa pojazdu uszkodzenie pojazdu w takim stopniu, że szacowany koszt naprawy nie przekracza 70% wartości pojazdu w dniu ustalania odszkodowania; 18. Ubezpieczający osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła umowę ubezpieczenia z AXA DIRECT; 19. Ubezpieczony osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, na której rachunek zawarto umowę ubezpieczenia, tj. właściciel pojazdu, a w przypadku umowy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierujący (NNWK) lub pasażer (NNWP); 3

4 20. Ubezpieczony ZK Ubezpieczony, posiadacz pojazdu i każda osoba kierująca pojazdem w chwili zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem Zielona Karta; 21. udział własny kwota, o którą pomniejsza się odszkodowanie, określana zgodnie z OWUK, podana w polisie; 22. umowa ubezpieczenia umowa zawarta pomiędzy AXA DIRECT i Ubezpieczającym na podstawie niniejszych OWUK; 23. urządzenie zabezpieczające przed kradzieżą urządzenie lub system urządzeń służących do zabezpieczenia pojazdu przed kradzieżą, wymagane przez AXA DIRECT do rozszerzenia umowy o ryzyko kradzieży pojazdu i wymienione we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, tj. mechaniczny lub elektroniczny system zabezpieczenia antykradzieżowego, który jest sprawny i trwale zamontowany przez stację obsługi posiadającą autoryzację (licencję) producenta danego zabezpieczenia do montażu lub serwisowania zabezpieczeń antykradzieżowych lub stanowiący fabryczne wyposażenie pojazdu; 24. warsztat autoryzowany warsztat uprawniony do dokonywania napraw pojazdów danej marki, zgodnie z wymaganiami producenta pojazdów tej marki, który zawarł umowę z oficjalnym importerem pojazdów danej marki; 25. warsztat partnerski warsztat współpracujący z AXA DIRECT w zakresie napraw pojazdów oraz wstępnej likwidacji szkód; 26. wartość pojazdu wartość ustalona przez AXA DIRECT na podstawie danych dotyczących danej marki, typu oraz rocznika, zawartych w systemie (katalogu) EUROTAXGLASS S. Przy braku powyższych notowań dla danego pojazdu wartość pojazdu ustala się przy wykorzystaniu systemu INFO-EXPERT, a w razie jego braku także w tym systemie oceny wartości dokonuje niezależny rzeczoznawca. Wartość pojazdu fabrycznie nowego, potwierdzona fakturą zakupu, jest aktualna dla celów ubezpieczeniowych w okresie 3 miesięcy od daty jej wystawienia. Wartość pojazdu dla podatników podatku od towarów i usług (podatek VAT) ustalana jest w kwocie netto; 27. wypadek zdarzenie niezależne od woli Ubezpieczonego lub kierującego, w wyniku którego unieruchomieniu lub zniszczeniu uległ pojazd podany w polisie na skutek: 1) kolizji z udziałem innych uczestników ruchu drogowego, w tym kolizji z udziałem osób, 2) kolizji z przedmiotami i zwierzętami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, 3) pożaru lub wybuchu wynikających z działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz lub wewnątrz pojazdu, 4) powodzi, zatopienia, opadu atmosferycznego, huraganu, gradu, uderzenia pioruna, lawiny, osuwania lub zapadania się ziemi lub innych sił przyrody, 5) włamania lub próby włamania do pojazdu przez osoby trzecie oraz zaboru przez osoby trzecie części pojazdu lub jego wyposażenia, 6) uszkodzenia przez osoby trzecie lub wandalizmu; 28. wyposażenie dodatkowe (WD) urządzenia, które nie są montowane standardowo przez producenta w warunkach montażu fabrycznego lub generalnego importera pojazdu do Polski, których demontaż nie jest możliwy bez użycia narzędzi mechanicznych, a także wymienione we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia elementy ochraniaczy motocyklowych (ubioru), kask, gogle, okulary, urządzenia GPS oraz sakwy i wałki; 29. zbiegnięcie z miejsca wypadku oddalenie się Ubezpieczonego lub kierującego z miejsca wypadku bez uprzedniego uzgodnienia z AXA DIRECT lub bez uprzedniego uzgodnienia z policją, w przypadku gdy powiadomienie policji lub AXA DIRECT jest wymagane na podstawie zapisów OWUK lub przepisów prawa, chyba że chodziło o ratowanie życia lub zdrowia ludzkiego. 30. zniszczenie całkowite wyposażenia dodatkowego całkowita utrata wartości użytkowych elementów wyposażenia dodatkowego w stopniu uniemożliwiającym jego wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem, w wyniku wypadku. Zawarcie umowy ubezpieczenia 3 1. Umowa ubezpieczenia może być zawarta wyłącznie przez lub na rachunek właściciela pojazdu. 2. Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres odpowiedzialności AXA DIRECT trwający 12 miesięcy, chyba że umówiono się inaczej. 3. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na podstawie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia złożonego przez Ubezpieczającego ustnie podczas rozmowy telefonicznej lub w drodze elektronicznej za pośrednictwem Internetu, a następnie utrwalonego przez AXA DIRECT. 4. Dane przekazywane przez Ubezpieczającego AXA DIRECT podczas składania wniosku w sposób wskazany w ust. 3 składają się na treść formularza wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Powyższe dane są niezbędne dla AXA DIRECT do dokonania 4 oceny ryzyka związanego z zawarciem umowy ubezpieczenia oraz realizacji umowy ubezpieczenia i obejmują w szczególności: 1) dane mające wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej, w tym dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia, 2) dane pojazdu, 3) dane osobowe Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub innych osób mogących korzystać z pojazdu. 5. Umowa ubezpieczenia potwierdzana jest polisą, tj. dokumentem ubezpieczenia wskazującym w szczególności zakres ubezpieczenia przewidziany w pakiecie ubezpieczeniowym wybranym przez Ubezpieczającego i zaakceptowanym przez AXA DIRECT. 6. Na podstawie wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, na życzenie Ubezpieczającego, może zostać sporządzona propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia zawierająca informacje o zakresie ochrony ubezpieczeniowej, wysokości składki oraz terminach i sposobach jej płatności. Propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia, przesyłana do Ubezpieczającego wraz z OWUK, ważna jest do dnia wskazanego w propozycji jako dzień zapłaty składki lub jej pierwszej raty, o ile nie nastąpiły istotne zmiany wpływające na szacowanie ryzyka w zakresie danych podanych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w dniu zapłaty składki lub jej pierwszej raty w okresie ważności propozycji, po dokonaniu inspekcji pojazdu (o ile była wymagana przez AXA DIRECT). 7. Umowa ubezpieczenia jest zawarta po dostarczeniu Ubezpieczającemu OWUK pocztą (w tym pocztą elektroniczną), w dniu zapłacenia składki lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem postanowień ust Umowa ubezpieczenia nie dochodzi do skutku (nie jest zawarta), jeżeli składka lub jej pierwsza rata nie zostanie opłacona w terminie ustalonym przy składaniu wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia lub wskazanym w propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia. 9. AXA DIRECT może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia od przeprowadzenia i pozytywnego wyniku inspekcji pojazdu obejmowanego ubezpieczeniem. 10. Ubezpieczający, po otrzymaniu polisy wraz z OWUK, zobowiązany jest dokonać weryfikacji poprawności danych i informacji zawartych w treści otrzymanych od AXA DIRECT dokumentów. 11. W razie stwierdzenia przez Ubezpieczającego niezgodności danych i informacji zawartych w treści otrzymanych od AXA DIRECT dokumentów ze stanem rzeczywistym Ubezpieczający powinien zgłosić ten fakt AXA DIRECT telefonicznie, faksem lub na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania polisy wraz z OWUK, podając jednocześnie właściwe dane. Niezgłoszenie tego faktu przez Ubezpieczającego przed upływem wskazanego wyżej terminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Ubezpieczającego poprawności danych zawartych w treści otrzymanych od AXA DIRECT dokumentów. 12. Po otrzymaniu od Ubezpieczającego oświadczenia o niezgodności danych i informacji przedstawionych w dokumentach ubezpieczenia ze stanem rzeczywistym, wraz z podaniem właściwych danych, AXA DIRECT dokona w treści polisy odpowiednich zmian, z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku, gdy oświadczenie Ubezpieczającego, o którym mowa w ust. 12, wskazuje na niezgodności danych wpływających na ocenę ryzyka lub wysokość składki, AXA DIRECT może: 1) zaproponować Ubezpieczającemu nową, a w szczególności wyższą składkę, 2) zażądać ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń pojazdu obejmowanego ubezpieczeniem. 14. Uprawnienia opisane w ust. 13 przysługują AXA DIRECT również w przypadku, gdy ujawnienie niezgodności danych i informacji nastąpi w terminie późniejszym niż przewidziany w ust. 11 lub w trybie innym niż wskazany w ust Postanowienia zawarte w ust. 13 i 14 nie mają zastosowania w przypadku, gdy niezgodność danych i informacji wynikła z przyczyn leżących po stronie AXA DIRECT. 16. Ubezpieczający i Ubezpieczony mają obowiązek powiadomić AXA DIRECT o wszelkich zmianach dotyczących okoliczności i informacji podanych AXA DIRECT przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, w szczególności znajdujących się we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia, w którym o tych okolicznościach lub zmianach się dowiedział. Składka 4 1. Składka ubezpieczeniowa ustalana jest na podstawie taryfy składek AXA DIRECT obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. 2. Składkę opłaca się jednorazowo bądź w ratach, zgodnie z ustaleniami stron. 3. Termin płatności poszczególnych rat składki określa umowa ubezpieczenia. W przypadku, gdy zgodnie z umową ubezpieczenia Ubezpieczający jest zobowią-

5 zany do zapłaty składki w ratach, opóźnienie w zapłacie dowolnej raty składki w terminie przewidzianym umową ubezpieczenia powoduje natychmiastową wymagalność pozostałych rat składki, chyba że opóźnienie wynikło z przyczyn leżących po stronie AXA DIRECT. 4. Za dzień zapłaty składki lub jej raty uznaje się: 1) w przypadku płatności składki przelewem bankowym dzień następujący po dniu złożenia polecenia przelewu, o ile na rachunku zlecającego znajdowały się odpowiednie środki, 2) w przypadku płatności składki za pobraniem pocztowym trzeci dzień po dokonaniu płatności na rzecz podmiotu uprawnionego do pobrania kwoty składki, 3) w przypadku płatności składki kartą kredytową dzień dokonania autoryzacji transakcji, 4) w przypadku płatności składki wpłatą gotówkową na rachunek bankowy trzeci dzień po dniu złożenia zlecenia, 5) w przypadku płatności składki z wykorzystaniem polecenia zapłaty dzień obciążenia rachunku zlecającego, o ile na rachunku zlecającego znajdowały się odpowiednie środki. 5. AXA DIRECT pobiera składkę za okres, w którym ponosi odpowiedzialność. 6. W przypadku rozszerzenia umowy ubezpieczenia o dodatkowe ryzyka lub objęcia ochroną ubezpieczeniową w czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia wyposażenia dodatkowego (WD) składka dodatkowa opłacana jest jednorazowo lub w ratach, zgodnie z warunkami płatności składki określonymi w treści uprzednio zawartej umowy ubezpieczenia. 7. W razie ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa wypadku, AXA DIRECT lub Ubezpieczający może żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki, poczynając od chwili, w której zaszła ta okoliczność, nie wcześniej jednak niż od początku bieżącego okresu ubezpieczenia. W razie zgłoszenia takiego żądania druga strona może w terminie 14 dni wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. 8. W razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia składka jest zwracana za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Wypłata odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzież pojazdu oznacza wykorzystanie ochrony ubezpieczeniowej. 9. Składkę podlegającą zwrotowi ustala się proporcjonalnie do okresu niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej, który liczy się w pełnych dniach, poczynając od następnego dnia po wygaśnięciu odpowiedzialności AXA DIRECT do ostatniego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie. 10. Jeżeli nie umówiono się inaczej, składka podlegająca zwrotowi wypłacana jest niezwłocznie. Wyłączenia odpowiedzialności AXA DIRECT 5 1. AXA DIRECT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zdarzeń wojennych, aktów terroryzmu oraz w czasie użycia pojazdu w związku z obowiązkowymi świadczeniami na rzecz wojska i policji oraz w pojazdach czynnie uczestniczących w akcjach protestacyjnych, blokadach dróg. 2. Z odpowiedzialności AXA DIRECT wyłączone są szkody oraz inne pośrednie i bezpośrednie skutki zdarzeń powstałych podczas: 1) udziału pojazdu podanego w polisie w zawodach, wyścigach, rajdach lub ich próbach, 2) kierowania pojazdem przez osoby nieposiadające wymaganych prawem polskim uprawnień do kierowania pojazdem lub którym zatrzymano czasowo lub na stałe dokumenty potwierdzające te uprawnienia, 3) czynnego udziału Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, kierującego lub pasażerów w zakładach, przestępstwach, bójkach z wyjątkiem wypadków powstałych podczas obrony własnej lub udzielania pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie, 4) prowadzenia pojazdu przez osoby uprawnione do używania pojazdu, jeśli znajdowały się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających lub podobnie działających leków, nawet jeżeli były one przepisane przez lekarza, o ile zgodnie z informacją podaną przez producenta leku jego zażycie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. 3. Ponadto z odpowiedzialności AXA DIRECT wyłączone są szkody oraz inne pośrednie i bezpośrednie skutki zdarzeń: 1) spowodowanych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczonego lub osobę upoważnioną do używania pojazdu, 2) w sytuacji, gdy kierujący zbiegł z miejsca wypadku, 3) powstałych w czasie ruchu pojazdu, gdy pojazd nie był dopuszczony do ruchu, a w przypadku pojazdów podlegających rejestracji gdy w chwili zaistnienia szkody pojazd nie posiadał ważnego badania technicznego, 4) powstałych w pojazdach nielegalnie sprowadzonych z zagranicy przez właściciela pojazdu lub osobę trzecią, wówczas gdy Ubezpieczający lub Ubezpieczony posiadał wiedzę o fakcie nielegalnego sprowadzenia pojazdu do Polski lub przy dochowaniu należytej staranności mógł taką wiedzę posiadać, 5) powstałych w następstwie używania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, w tym również uszkodzenia silnika powstałe wskutek zassania wody podczas jazdy w warunkach stwarzających takie zagrożenie, 6) powstałych wskutek niewłaściwego załadowania, przewożenia i rozładowania ładunku lub bagażu, 7) powstałych w pojeździe stanowiącym własność innej osoby niż wymieniona jako właściciel w polisie, z wyłączeniem sytuacji, gdy w trakcie trwania odpowiedzialności AXA DIRECT własność pojazdu przeszła na dotychczasowego posiadacza pojazdu, będącego Ubezpieczającym, 8) powstałych w pojeździe użytym przez Ubezpieczonego lub upoważnionego kierującego jako narzędzie przestępstwa lub jego usiłowania. 4. AXA DIRECT nie jest odpowiedzialna za: 1) szkody w pojazdach, które nie mogą być przedmiotem ubezpieczenia zgodnie z 12 ust. 1 OWUK, 2) utracone korzyści, 3) szkody w motocyklach powstałe podczas wykonywania działalności zarobkowej. 5. AXA DIRECT nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które Ubezpieczający był zobowiązany podać do jej wiadomości na podstawie zapytań AXA DIRECT przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Jeżeli Ubezpieczający nie podał takich okoliczności z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 6. Wyłączenia odpowiedzialności AXA DIRECT, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie mają zastosowania do ubezpieczenia Zielona Karta. Czas trwania odpowiedzialności AXA DIRECT 6 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, odpowiedzialność AXA DIRECT (ochrona ubezpieczeniowa) rozpoczyna się po zapłaceniu w ustalonym terminie składki lub jej pierwszej raty w dniu wskazanym jako początek okresu ubezpieczenia: 1) w polisie lub 2) do czasu otrzymania polisy w propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. Odpowiedzialność AXA DIRECT wygasa z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia oraz w innych przypadkach określonych w OWUK. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia 7 1. Ubezpieczający może odstąpić od umowy ubezpieczenia w okresie 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, jeśli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 30 dni. W takim przypadku umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z dniem doręczenia AXA DIRECT oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego. 2. W okresie 14 dni od dnia otrzymania od AXA DIRECT wezwania do zapłacenia wyższej składki, zgodnie z zapisami 3 ust. 13 i 4 ust. 7 OWUK, Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku umowa rozwiązuje się z dniem doręczenia AXA DIRECT oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego. 3. W przypadku, gdy Ubezpieczający złoży AXA DIRECT wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia w Pakiecie Pełnym lub w Pakiecie dla Kobiet (tj. obejmującym pakiet ubezpieczeniowy oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych), a uprzednio zawarł z AXA DIRECT umowę ubezpieczenia w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych tego samego pojazdu, ma on prawo dokonać wypowiedzenia dotychczasowej umowy ubezpieczenia. W takim przypadku umowa rozwiązuje się z upływem dnia poprzedzającego rozpoczęcie ochrony ubezpieczeniowej określonej w polisie dotyczącej Pakietu Pełnego lub Pakietu dla Kobiet. 4. W razie niezapłacenia w terminie kolejnej raty składki AXA DIRECT może wezwać Ubezpieczającego do zapłaty, z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od otrzymania wezwania (telefonicznie, pocztą elektroniczną lub na piśmie) powoduje ustanie odpowiedzialności AXA DIRECT. W przypadku braku zapłaty w powyższym terminie umowa ulega rozwiązaniu z dniem następnym po upływie tego terminu. 5

6 5. W przypadku zaistnienia ważnych powodów, tj.: 1) umyślnego podania przez Ubezpieczającego nieprawdziwych informacji przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, mających wpływ na prawdopodobieństwo powstania szkody lub wysokość składki, 2) umyślnego podania przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub kierującego nieprawdziwych okoliczności powstania szkody lub zakresu (wysokości) powstałej szkody, 3) umyślnego uniemożliwiania przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego przeprowadzenia inspekcji pojazdu w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy ubezpieczenia, o ile ustalono, że będzie ona przeprowadzona po zawarciu umowy, AXA DIRECT może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w terminie 30 dni: a) od uzyskania takiej informacji, w sytuacji określonej w pkt 1), b) od daty wypłaty bądź doręczenia odmowy wypłaty odszkodowania (świadczenia), w sytuacji określonej w pkt 2), c) od upływu terminu określonego w pkt 3). W powyższych przypadkach umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z dniem wskazanym w wypowiedzeniu, nie wcześniej jednak niż po upływie 21 dni od dnia wysłania wypowiedzenia na ostatni adres podany przez Ubezpieczającego. 6. Każda ze stron może odstąpić od umowy ubezpieczenia, jeżeli w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia pojazd, o którym mowa w 10 ust. 3 OWUK, nie zostanie zarejestrowany w Polsce. W takim przypadku umowa ubezpieczenia rozwiązuje się: 1) z dniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia, w przypadku oświadczenia składanego przez Ubezpieczającego, 2) z dniem wskazanym w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż po upływie 21 dni od dnia wysłania oświadczenia na ostatni adres podany przez Ubezpieczającego, w przypadku oświadczenia składanego przez AXA DIRECT. 7. Niezależnie od przypadków wskazanych w ust. 1 6 umowa ubezpieczenia rozwiązuje się: 1) z dniem wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą lub kradzież pojazdu, w przypadku ubezpieczenia AC, AC-KR, P-KR i SZYBY, 2) z dniem wypłaty świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia, w przypadku ubezpieczenia NNWK, 3) z chwilą wyrejestrowania pojazdu, 4) z chwilą utraty bądź całkowitego zniszczenia przedmiotu ubezpieczenia, 5) w przypadku przeniesienia przez Ubezpieczonego własności pojazdu z chwilą przeniesienia na nabywcę prawa własności pojazdu, z zastrzeżeniem, że prawa z umowy mogą być przeniesione na nabywcę: a) w przypadku, gdy prawo własności pojazdu przechodzi na Ubezpieczającego będącego dotychczasowym posiadaczem pojazdu, b) w zakresie ubezpieczenia ASS BAZA i Zielona Karta, jednocześnie z ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów zawartym z AXA DIRECT, 6) z upływem ostatniego dnia okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie. 8 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym AXA DIRECT udzielała ochrony ubezpieczeniowej. Zasady wypłaty odszkodowań i świadczeń 9 1. Odszkodowania oraz świadczenia wypłacane są w złotych. Jeśli koszty podlegające zwrotowi na podstawie niniejszych OWUK są ponoszone w walucie obcej, to odszkodowanie jest wypłacane w złotych według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu ustalenia wysokości odszkodowania. 2. Odszkodowanie oraz świadczenie z tytułu umowy ubezpieczenia jest wypłacane: 1) w przypadku ubezpieczenia AC, P-KR, SZYBY Ubezpieczonemu bądź osobie przez niego upoważnionej, 2) w przypadku ubezpieczeń NNWK i NNWP: a) w Ubezpieczeniu NNWK Ubezpieczonemu NNWK, natomiast w ubezpieczeniu NNWP Ubezpieczonemu NNWP, b) osobie uprawnionej w odniesieniu do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego NNWK lub Ubezpieczonego NNWP, a w przypadku braku osoby uprawnionej w razie śmierci Ubezpieczonego NNWK i Ubezpieczonego NNWP świadczenie wypłacane jest wskazanym niżej osobom, w następującej kolejności: (i) współmałżonkowi osoby zmarłej, (ii) w równych częściach dzieciom osoby zmarłej, jeśli nie ma współmałżonka, 6 (iii) w równych częściach rodzicom osoby zmarłej, jeśli nie ma dzieci, (iv) spadkobiercom osoby zmarłej, jeśli nie ma wyżej wymienionych osób, z zachowaniem warunków wskazanych w pkt 4), 3) w przypadku ubezpieczenia Zielona Karta poszkodowanemu przez Ubezpieczonego ZK, w zakresie wynikającym z ubezpieczenia Zielona Karta, 4) w przypadku śmierci osób wymienionych w pkt 1) spadkobiercom tych osób po przedłożeniu: a) postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku oraz b) postanowienia sądu dotyczącego działu spadku lub umowy działu spadku w zakresie dotyczącym odszkodowania należnego na podstawie umowy ubezpieczenia. 3. W przypadku, gdy szkoda zostanie spowodowana przez kierującego, który nie ukończył 26. roku życia i/lub uzyskał uprawnienia do kierowania pojazdem w okresie krótszym niż 3 lata do dnia wypadku, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia AC i świadczenie z tytułu ubezpieczenia NNWK zostanie obniżone o 20%, chyba że we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia był zgłoszony kierowca spełniający podane kryteria. 4. W celu weryfikacji danych podanych przez Ubezpieczającego do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia AXA DIRECT ma prawo na każdym etapie trwania umowy zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających te dane. 5. Jeżeli do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczający podał nieprawdziwe dane, mające wpływ na wysokość składki, w szczególności liczbę i rodzaj szkód objętych odpowiedzialnością ubezpieczyciela w okresie poprzedzającym zawarcie umowy, AXA DIRECT wypłaca odszkodowanie w proporcji odpowiadającej wysokości składki przypisanej, podanej w polisie do składki należnej, gdyby dane były podane zgodnie z prawdą. Powyższe nie dotyczy ubezpieczeń NNWK i NNWP. 6. AXA DIRECT wypłaca odszkodowanie po wyjaśnieniu okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałą szkodę, tj. po zakończeniu postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez lub na zlecenie AXA DIRECT, którego skutkiem jest wyjaśnienie okoliczności związanych ze zdarzeniem objętym ubezpieczeniem (np. przebiegiem wypadku, kradzieżą, pochodzeniem pojazdu), pozwalające na ustalenie odpowiedzialności AXA DIRECT w odniesieniu do danego zdarzenia objętego ubezpieczeniem. W przypadkach, w których dla ustalenia odpowiedzialności AXA DIRECT niezbędne jest uzyskanie prawomocnego postanowienia prokuratury lub orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie dotyczącej danego zdarzenia objętego ubezpieczeniem, datą zakończenia wskazanego wyżej postępowania likwidacyjnego jest data uzyskania przez AXA DIRECT prawomocnego postanowienia prokuratury lub orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie dotyczącej tego zdarzenia. 7. AXA DIRECT wypłaca odszkodowanie/świadczenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. Jeśli w tym terminie wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania/ świadczenia jest niemożliwe, odszkodowanie/świadczenie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporna część jest wypłacana w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie. 8. Jeżeli na dzień wypłaty odszkodowania Ubezpieczający opóźnia się w zapłacie składki (lub rat składki), AXA DIRECT ma prawo pomniejszyć kwotę odszkodowania o kwotę odpowiadającą wysokości zaległych składek wraz z odsetkami. 9. Wypłata odszkodowania/świadczenia nie pomniejsza sumy ubezpieczenia (odnawialna suma ubezpieczenia), z zastrzeżeniem wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu lub szkodę całkowitą lub wypłaty świadczenia w wysokości równej sumie ubezpieczenia. 10. W przypadku wypłaty odszkodowania za kradzież pojazdu lub szkodę całkowitą z odszkodowania potrąca się całość składki, która nie została zapłacona (pozostałe raty składki). II. Ubezpieczenie AUTOCASCO Przedmiot ubezpieczenia Zapisy niniejszego rozdziału odnoszą się do umowy ubezpieczenia zawieranej pomiędzy AXA DIRECT i Ubezpieczającym w zakresie ubezpieczenia AUTOCASCO (AC) i ubezpieczenia od ryzyka kradzieży (AC-KR). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do umowy ubezpieczenia AC lub AC-KR zastosowanie mają przepisy rozdziałów I i VIII niniejszych OWUK. 2. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być pojazdy określone w 2 ust. 10 OWUK, stanowiące własność osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub pojazdy stanowiące własność banku na podstawie

7 umowy przewłaszczenia pojazdu zawartej w celu zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej na zakup pojazdu obejmowanego ubezpieczeniem. 3. Przedmiotem ubezpieczenia może być również pojazd, który nie został zarejestrowany w Polsce, pod warunkiem że Ubezpieczający na żądanie AXA DIRECT dostarczył AXA DIRECT zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego tego pojazdu lub wyciąg ze świadectwa homologacji albo odpis decyzji zwalniającej z konieczności uzyskania homologacji na dany pojazd oraz z zastrzeżeniem, iż w przypadku, gdy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia pojazd nie zostanie zarejestrowany w Polsce, każda ze stron może odstąpić od umowy ubezpieczenia, doręczając drugiej stronie stosowne oświadczenie. 4. Ochroną ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia AC z wyłączeniem ryzyka kradzieży objęty jest również przewożony w samochodzie osobowym bagaż. W ramach ubezpieczenia bagażu AXA DIRECT odpowiada za uszkodzenie (w tym całkowite zniszczenie) bagażu przewożonego w ubezpieczonym samochodzie osobowym, pod warunkiem że: 1) uszkodzenie bagażu nastąpiło w trakcie tego samego zdarzenia, w którego następstwie uległ uszkodzeniu samochód osobowy, za który AXA DIRECT stosownie do umowy ubezpieczenia ponosi odpowiedzialność oraz 2) znajdował się w ubezpieczonym samochodzie osobowym lub bagażniku zewnętrznym podczas zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową AXA DIRECT w zakresie ubezpieczenia AC. 5. Przedmiotem ubezpieczenia może być również wyposażenie dodatkowe (WD) pojazdów, o których mowa w ust. 2 i 3. Wyposażenie dodatkowe może być objęte ochroną ubezpieczeniową, pod warunkiem że jest zamontowane w pojeździe na stałe, a jego demontaż wymaga użycia narzędzi mechanicznych. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy fotelika dla dzieci, jeżeli zostanie wskazany przez Ubezpieczającego jako wyposażenie dodatkowe objęte ubezpieczeniem. 6. Przedmiotem ubezpieczenia w ramach wyposażenia dodatkowego motocykli mogą być również, wymienione we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, elementy ochraniaczy motocyklowych (ubioru), kask, gogle, okulary, urządzenia GPS oraz sakwy i wałki. 7. Ubezpieczenie WD może obejmować nie więcej niż trzy wskazane przez Ubezpieczającego elementy wyposażenia dodatkowego, potwierdzone przez AXA DIRECT w polisie. Zakres ubezpieczenia W zależności od zakresu umowy ubezpieczenia określonego w polisie odpowiedzialnością AXA DIRECT są objęte szkody polegające na: 1) uszkodzeniu lub zniszczeniu pojazdu, 2) uszkodzeniu lub zniszczeniu przewożonego samochodem osobowym bagażu, 3) uszkodzeniu lub zniszczeniu wyposażenia dodatkowego samochodów osobowych, 4) całkowitym zniszczeniu wyposażenia dodatkowego motocykli, pod warunkiem że: a) szkody określone w pkt 1, 2, 3 powstały wskutek wypadku określonego w 2 ust. 27 pkt 1 6 mającego miejsce w czasie trwania odpowiedzialności AXA DIRECT z tytułu ubezpieczenia AC; b) szkody określone w pkt 4) powstały wskutek wypadku określonego w 2 ust. 27 pkt 1 4 mającego miejsce w czasie trwania odpowiedzialności AXA DIRECT z tytułu ubezpieczenia AC. 2. Na wniosek Ubezpieczającego strony mogą uzgodnić, że odpowiedzialnością AXA DIRECT są objęte szkody polegające na utracie pojazdu lub wyposażenia dodatkowego, określonego w 10 ust. 5 wskutek kradzieży, przy czym zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie WD może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy ubezpieczeniem objęte jest ryzyko kradzieży pojazdu. 3. Rozszerzenie umowy ubezpieczenia o ryzyko kradzieży pojazdu lub wyposażenia dodatkowego może nastąpić przy zawieraniu umowy ubezpieczenia obejmującej zakres wskazany w ust. 1 pkt 1) lub: a) w odniesieniu do samochodów osobowych w każdym czasie obowiązywania umowy ubezpieczenia zawartej w tym zakresie pod warunkiem zastosowania urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, b) w odniesieniu do motocykli w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia ochrony w tym zakresie pod warunkiem zastosowania urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą. 4. Elementy wyposażenia dodatkowego określone w 10 ust. 6 mogą zostać objęte odpowiedzialnością AXA DIRECT wyłącznie za szkody określone w ust 1. pkt 4). 5. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie wskazanym w ust. 1 obejmuje zdarzenia zaistniałe na terytorium Polski. 6. Na wniosek Ubezpieczającego strony mogą uzgodnić, że odpowiedzialnością AXA DIRECT są objęte zdarzenia wskazane w ust. 1 3, zaistniałe na terytorium Europy, pod warunkiem że ochrona ubezpieczeniowa AXA DIRECT obejmuje ryzyko kradzieży na terytorium Polski. Wyłączenia z przedmiotu ubezpieczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności AXA DIRECT Przedmiotem ubezpieczenia nie mogą być następujące pojazdy: 1) używane jako rekwizyty, 2) używane do nauki jazdy, 3) używane jako taksówki lub jako pojazdy służące do przewozu pasażerów za opłatą, 4) używane do przewozu przesyłek kurierskich, 5) używane do wynajmu w celu przewozu pasażerów, 6) udostępniane do korzystania innym osobom niż właściciel na zasadach odrębnych umów odpłatnych, 7) składane z części tzw. składaki, 8) samochody osobowe, których okres eksploatacji przekracza 10 lat, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku kontynuowania umowy w pakietach: AC, Pełnym i dla Kobiet, zawartych na ten pojazd w AXA DIRECT, jednak nie dłużej niż do 15. roku okresu eksploatacji, 9) motocykle, których okres eksploatacji przekracza 5 lat, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku kontynuowania umowy w Pakiecie Pełnym zawartym na ten pojazd w AXA DIRECT, jednak nie dłużej niż do 7. roku okresu eksploatacji, 10) które są poważnie uszkodzone, 11) które nie posiadają ważnego badania technicznego, 12) sprowadzone z USA, Kanady lub Wielkiej Brytanii. 2. Niezależnie od postanowień ust. 1 AXA DIRECT nie odpowiada za szkody powstałe w pojazdach typu kabriolet, polegające na uszkodzeniu wewnętrznego wyposażenia pojazdu (np. pocięcie siedzeń, wrzucenie różnych przedmiotów, zalanie siedzeń z powodu deszczu), powstałe w sytuacji, gdy pojazd miał zdjęty lub złożony dach. 3. AXA DIRECT nie odpowiada za szkody, których wysokość nie przekracza 200 zł. Ograniczenie to nie ma zastosowania w przypadku szkód w wyposażeniu dodatkowym oraz w przypadku szkody polegającej wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu szyby czołowej, tylnej lub szyb bocznych. 4. W przypadku objęcia odpowiedzialnością AXA DIRECT kradzieży pojazdu na terytorium Europy AXA DIRECT nie odpowiada za szkody powstałe wskutek kradzieży na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii, bez względu na zakres ubezpieczenia wskazany w umowie ubezpieczenia. 5. AXA DIRECT nie ponosi odpowiedzialności za kradzież pojazdu, jeżeli: 1) w chwili jej dokonania pojazd nie posiadał zainstalowanych urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, 2) w chwili jej dokonania nie były uruchomione wszystkie urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą, chyba że pojazd utracono na skutek rozboju, 3) kluczyki do pojazdu (lub inne urządzenia służące do otwarcia i uruchomienia pojazdu) lub dokumenty pojazdu nie były odpowiednio zabezpieczone poza pojazdem, chyba że utracono je na skutek rozboju, 4) w trakcie trwania okresu ubezpieczenia skradziono lub zagubiono kluczyki do pojazdu (lub inne urządzenia służące do otwarcia i uruchomienia pojazdu), a Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie dokonał wymiany zamków lub odpowiednio zmiany kodów dostępu. Fakt wymiany zamków lub zmiany kodów należy udokumentować fakturą lub rachunkiem. 6. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 5 odpowiedzialność AXA DIRECT z tytułu ubezpieczenia AC i AC-KR wyłączona jest w przypadkach określonych w 5 OWUK. Suma ubezpieczenia i udział własny Suma ubezpieczenia pojazdu jest zmienną w czasie trwania umowy ubezpieczenia kwotą odpowiadającą wartości pojazdu podanego w polisie w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia dla wyposażenia dodatkowego określana jest przez Ubezpieczającego oraz AXA DIRECT i jej wysokość podawana jest w polisie. 7

8 3. Suma ubezpieczenia dla przewożonego bagażu wynosi 1000 zł. 4. Strony umowy ubezpieczenia mogą ustalić udział własny w wysokości 15%, 20% lub 25% wysokości szkody z tym że jego wysokość nie może być niższa ani wyższa od minimalnej i maksymalnej wysokości udziału własnego, wskazanego kwotowo w polisie. Ustalony w ten sposób udział własny nie ma zastosowania w przypadku szkody polegającej wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu szyby czołowej, tylnej lub szyb bocznych, z zastrzeżeniem ust W przypadku szkody polegającej wyłącznie na uszkodzeniu lub zniszczeniu szyby czołowej, tylnej lub szyb bocznych udział własny stosowany jest wyłącznie w przypadku wymiany szyby czołowej i wynosi każdorazowo 10% kosztów wymiany szyby materiałów i robocizny. Składka AXA DIRECT ustala wysokość składki na podstawie następujących okoliczności: 1) w klasyfikacji pojazdu uwzględniającej: markę, model, wersję wyposażenia, okres eksploatacji, wartość, rodzaj, inne parametry techniczne mające wpływ na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego, 2) sposobu płatności składki ubezpieczeniowej, 3) sposobu używania pojazdu, miejsca zarejestrowania i używania pojazdu (strefy regionalnej), 4) zakresu ochrony, 5) szkodowego przebiegu ubezpieczenia, 6) bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, 7) rozszerzenia ubezpieczenia o ryzyko kradzieży, 8) rozszerzenia ubezpieczenia o ryzyko uszkodzenia i kradzieży wyposażenia dodatkowego, 9) rozszerzenia ubezpieczenia na terytorium Europy, 10) wieku osób upoważnionych do kierowania pojazdem, 11) okresu posiadania prawa jazdy przez osoby upoważnione do kierowania pojazdem, 12) posiadania innych ubezpieczeń w AXA DIRECT, 13) wysokości udziału własnego, 14) innych czynników istotnych dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez AXA DIRECT, o które Ubezpieczający był pytany w trakcie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. 2. AXA DIRECT przy ustalaniu składki uwzględnia spadek wartości pojazdu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w przypadku powstania szkody W razie zaistnienia szkody Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) niezwłocznie powiadomić: a) AXA DIRECT (tel ) lub warsztat partnerski o zajściu wypadku, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zajścia wypadku, b) AXA DIRECT (tel ) o dokonanej kradzieży, w ciągu 2 dni od dnia powzięcia wiadomości o kradzieży, 2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku, 3) użyć dostępnych środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, 4) nie dokonywać żadnych zmian i napraw w uszkodzonym pojeździe ani wyposażeniu dodatkowym bez uprzedniego przeprowadzenia oględzin przez przedstawiciela AXA DIRECT, chyba że: a) było to uzasadnione koniecznością kontynuowania bezpiecznej jazdy, b) AXA DIRECT poinformowała Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osobę przez niego uprawnioną o odstąpieniu od konieczności wykonania oględzin, c) AXA DIRECT nie przeprowadziła oględzin w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie lub 14 dni jeżeli niezbędne było powołanie niezależnych rzeczoznawców, 5) w przypadku powstania szkody za granicą niezwłocznie powiadomić AXA DIRECT i nie dokonywać bez jej zgody żadnych zmian i napraw w uszkodzonym pojeździe, chyba że koszty naprawy w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy nie przekraczają równowartości 1000 euro, 6) niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 1 dnia od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu zdarzenia zawiadomić policję lub inne odpowiednie organa o: 8 a) wypadku z ofiarami w ludziach, b) szkodzie powstałej w okolicznościach nasuwających przypuszczenie, że popełniono przestępstwo, c) poważnej szkodzie w mieniu, d) kradzieży pojazdu, e) kradzieży kluczyków lub innych urządzeń służących do otwarcia i uruchomienia pojazdu, a także dokumentów pojazdu, 7) w razie kolizji z innym środkiem transportu (pojazdem) przeznaczonym do poruszania się po drogach odnotować, w miarę możliwości: a) numer rejestracyjny tego pojazdu, b) imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz numer telefonu osoby kierującej tym pojazdem, c) numer polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, nazwę i adres zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów (OC) dotyczy to wszystkich uczestników kolizji. W przypadku, gdy sprawcą był kierujący pojazdem niezarejestrowanym w Polsce, legitymujący się Zieloną Kartą, w miarę możliwości należy zażądać wydania kopii Zielonej Karty (tj. oderwać i zabrać dolną część Zielonej Karty), 8) w razie szkody spowodowanej przez zwierzęta domowe lub hodowlane ustalić, w miarę możliwości, dane właściciela i ewentualnego jego Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia OC (obowiązkowego dla rolników lub dobrowolnego indywidualnego), 9) współpracować z AXA DIRECT lub jej przedstawicielem w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia i rozmiaru szkody, 10) udzielić wszelkiej pomocy w dochodzeniu przez AXA DIRECT roszczeń przeciwko sprawcy szkody. 2. W razie naruszenia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa: 1) obowiązków określonych w ust. 1 pkt 3) AXA DIRECT jest wolna od odpowiedzialności za szkodę powstałą z tego powodu, 2) obowiązków określonych w ust. 1 pkt 1 2, 4 9 AXA DIRECT może odpowiednio zmniejszyć odszkodowanie, jeżeli naruszenie to przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku. Zgłoszenie szkody do AXA DIRECT Ubezpieczający lub Ubezpieczony przy zgłaszaniu szkody zobowiązany jest: 1) podać wszystkie wymagane przez AXA DIRECT informacje, niezbędne do ustalenia odpowiedzialności AXA DIRECT, a następnie potwierdzić je w formie pisemnej, 2) udostępnić dokumenty wymagane przez AXA DIRECT niezbędne do ustalenia odpowiedzialności AXA DIRECT. 2. Jeżeli nie jest możliwe zgłoszenie szkody w zakresie i na zasadach określonych w ust. 1, Ubezpieczający lub Ubezpieczony powinien niezwłocznie przekazać do AXA DIRECT informację o zaistniałej szkodzie. Informacja taka powinna zawierać co najmniej: 1) imię i nazwisko właściciela pojazdu, 2) imię i nazwisko kierującego, 3) numer rejestracyjny pojazdu, 4) czas i miejsce zdarzenia. 3. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 2, nie zwalnia z obowiązku zawiadomienia o szkodzie, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym w 15 ust. 1 OWUK. Zasady ustalania odszkodowania Wysokość szkody częściowej ustala się zgodnie z dyspozycją Ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnionej na podstawie wyceny dokonanej przez lub na zlecenie AXA DIRECT (metoda kosztorysowa) lub na podstawie oryginalnych faktur i rachunków dokumentujących usługę naprawy uszkodzonego pojazdu. Za elementy odpowiedzialne za bezpieczeństwo kierującego i pasażerów, tj. poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa, napinacze pasów, odszkodowanie wypłacane jest na podstawie oryginalnych faktur potwierdzających zakup i zamontowanie. W innym przypadku odszkodowanie za te elementy wypłaca się w wysokości 20% wartości części oryginalnych. 2. Wysokość szkody całkowitej ustala się zgodnie z zasadami określonymi w 19 ust. 1 OWUK. 3. Wysokość ustalonego odszkodowania za szkody: 1) w pojeździe nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia aktualnej na dzień powstania szkody,

9 2) w wyposażeniu dodatkowym nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia WD wskazanej w polisie i wartości nowej ubezpieczonego elementu wyposażenia dodatkowego, aktualnej na dzień powstania szkody, ustalonej w oparciu o ceny zakupu danego elementu w sieci sprzedaży danej marki, 3) w bagażu nie może przekroczyć kwoty 1000 zł. 4. Jeżeli Ubezpieczony był uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy nabyciu pojazdu: 1) odszkodowanie w przypadku kradzieży pojazdu ustala się po pomniejszeniu o podatek VAT wartości pojazdu na dzień ustalenia odszkodowania, 2) w przypadku szkody całkowitej podstawą ustalenia odszkodowania jest wartość pojazdu na dzień ustalania odszkodowania pomniejszona o podatek VAT, przy czym wartość pozostałości jest określana według wartości na dzień ustalania odszkodowania (pomniejszonej o podatek VAT), w stopniu wynikającym z przepisów regulujących zasady naliczania podatku VAT. 5. Jeżeli Ubezpieczony jest uprawniony do odliczenia podatku VAT, wysokość szkody częściowej jest określana bez podatku VAT. 6. Od kwoty naliczonego odszkodowania potrąca się udział własny w wysokości ustalonej w polisie. Ustalony udział własny odnosi się oddzielnie do każdej szkody. Udziału własnego nie potrąca się w przypadku szkody w WD Przy ustalaniu wysokości szkody polegającej na uszkodzeniu pojazdu lub jego wyposażenia dodatkowego AXA DIRECT uwzględnia koszty naprawy pojazdu wyłącznie w zakresie określonym w ocenie technicznej sporządzonej przez AXA DIRECT lub na jej zlecenie, chyba że AXA DIRECT odstępuje od wykonania oceny technicznej. W takim przypadku AXA DIRECT uwzględnia koszty naprawy w zakresie zgłoszonym przez Ubezpieczonego do AXA DIRECT. 2. W przypadku, gdy wysokość szkody ustalana jest na podstawie wyceny (metoda kosztorysowa), AXA DIRECT ustala wysokość szkody bez uwzględnienia podatku VAT w oparciu o: 1) ceny materiałów i części zamiennych oraz części zamiennych o porównywalnej jakości, dystrybuowanych w sieciach funkcjonujących poza siecią oficjalnego producenta lub importera pojazdu, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. nr 38, poz. 329, z dnia 6 marca 2003 r. z późn. zmianami). W przypadku braku w powyższych sieciach części zakwalifikowanych do wymiany ceny dla potrzeb wyceny ustalane są w oparciu o ceny producenta z zastosowaniem współczynnika urealnienia cen w wysokości 0,7, 2) systemy kosztorysowania EUROTAXGLASS S lub w przypadku motocykli AUDATEX, dla wymiaru robocizny, 3) średnie stawki dla robocizny ustalone na terenie miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 3. Jeżeli wysokość szkody jest określana w oparciu o oryginalne faktury VAT i rachunki, AXA DIRECT dokonuje ustalenia kwoty odszkodowania wynikającej z udokumentowanych kosztów naprawy uszkodzeń pozostających w związku przyczynowym ze zdarzeniem, za które ponosi odpowiedzialność. Odszkodowanie pokrywa: 1) koszt zakupu części zamiennych i materiałów: a) dla pojazdów do 3 lat okresu eksploatacji koszt zakupu oryginalnych materiałów i części zamiennych sygnowanych logo producenta, nie więcej jednak niż do wysokości kwot nieprzekraczających maksymalnych cen części i materiałów, określonych w systemie EUROTAXGLASS S lub AUDATEX, jeżeli warsztat korzysta z systemu AUDATEX lub w przypadku motocykli określonych w systemie AUDATEX, b) dla pojazdów powyżej 3 lat eksploatacji koszt zakupu materiałów i części zamiennych o porównywalnej jakości dystrybuowanych w sieciach funkcjonujących poza siecią oficjalnego producenta lub importera pojazdu, nie więcej jednak niż do określonych w systemie MONEX EUROTAXGLASS S lub AUDATEX OPTIMA, jeżeli warsztat korzysta z systemu AUDATEX lub w przypadku motocykli określonych w systemie AUDATEX OPTIMA; 2) koszt robocizny w oparciu o: a) systemy kosztorysowania EUROTAXGLASS S lub AUDATEX, jeżeli warsztat korzysta z systemu AUDATEX lub w przypadku motocykli AUDATEX dla wymiaru robocizny, b) następujące stawki roboczogodziny: (i) dla pojazdów do 3 lat okresu eksploatacji stawki za robo czo godzinę stosowane przez warsztat autoryzowany (ASO) danej marki pojazdu, nie więcej jednak niż do wysokości średniej stawki stosowanej przez ASO na terenie, gdzie pojazd był naprawiany, (ii) dla pojazdów powyżej 3 lat eksploatacji stawki za roboczo godzinę stosowane przez warsztat, nie więcej jednak niż do wysokości średniej stawki stosowanej przez warsztaty działające na terenie, gdzie pojazd był naprawiany. 4. AXA DIRECT ma prawo do uzależnienia dokonania wypłaty odszkodowania: 1) od umożliwienia jego przedstawicielowi wykonania oględzin pojazdu podczas naprawy lub po jej zakończeniu, 2) od przekazania na własność AXA DIRECT części uszkodzonej, zakwalifikowanej do wymiany lub uszkodzonego elementu WD. 5. W przypadku naprawy pojazdu, względnie wyposażenia dodatkowego, z ustalonej wysokości szkody AXA DIRECT nie odlicza kwot odpowiadających zużyciu eksploatacyjnemu części i materiałów lakierniczych. 6. Przy ustalaniu odszkodowania za szkody powstałe w ogumieniu uwzględnia się stopień zużycia eksploatacyjnego bez względu na okres eksploatacji pojazdu. 7. W przypadku uszkodzenia pojazdu za granicą Polski: 1) naprawa powinna być dokonana na terytorium Polski, 2) możliwe jest przeprowadzenie naprawy częściowej w zakresie niezbędnym do kontynuowania bezpiecznej jazdy, pod warunkiem skontaktowania się z AXA DIRECT i uzyskania jej zgody na przeprowadzenie naprawy, 3) przeprowadzenie naprawy niezbędnej do kontynuowania bezpie cznej jazdy bez konieczności porozumiewania się z AXA DIRECT jest dopuszczalne, jeśli koszt tej naprawy nie przekracza równowartości kwoty 1000 euro, 4) jeśli koszty zleconej samodzielnie naprawy przekraczają zakres naprawy niezbędnej do kontynuowania bezpiecznej jazdy i przewyższają koszty podobnej naprawy w Polsce lub jeśli wykraczają poza upoważnienie udzielone przez AXA DIRECT lub jej przedstawiciela, roszczenie o odszkodowanie jest uznawane maksymalnie do wysokości kosztów podobnej naprawy w Polsce, 5) za zgodą AXA DIRECT może być ustalony inny tryb naprawy pojazdu Odszkodowanie z tytułu szkody całkowitej ustala się jako kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością pojazdu w stanie bezpośrednio przed zaistnieniem szkody a wartością pojazdu w stanie uszkodzonym obie wartości określane są na dzień ustalania odszkodowania. Ustalone odszkodowanie nie może być wyższe niż kwota wynikająca z postanowień ust Wartość pojazdu w stanie uszkodzonym jest to wartość elementów i zespołów pojazdu nieuszkodzonych lub uszkodzonych w takim stopniu, że posiadają wartość handlową. AXA DIRECT, ustalając wartość pojazdu w stanie uszkodzonym, uwzględnia wartość pojazdu bezpośrednio przed zaistnieniem szkody, charakter i zakres uszkodzeń oraz sytuację rynkową w zakresie obrotu pojazdami uszkodzonymi. 3. Wysokość kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu na potrzeby ustalenia wystąpienia szkody całkowitej obliczana jest z zastosowaniem wyceny kosztów naprawy obejmującej: 1) koszt części zamiennych: a) według cen nowych części oryginalnych producenta pojazdu dla pojazdów do 3 lat eksploatacji, b) według cen materiałów i części zamiennych oraz części zamiennych o porównywalnej jakości, dystrybuowanych w sieciach funkcjonujących poza siecią oficjalnego producenta lub importera pojazdu, o których mowa w 18 ust. 2, pkt 1) OWUK dla pojazdów powyżej 3 lat eksploatacji, na podstawie systemu EUROTAXGLASS S lub w przypadku motocykli systemu AUDATEX, bez stosowania ubytku wartości części (amortyzacji), 2) koszt robocizny ustalony w oparciu o: a) naprawcze normy czasowe określone przez producenta pojazdu i ujęte w systemie EUROTAXGLASS S lub w przypadku motocykli w systemie AUDATEX, b) technologiczne normy producenta z zastosowaniem średniej stawki roboczogodziny stosowanej w warsztatach znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 4. AXA DIRECT ma prawo do uzależnienia dokonania wypłaty odszkodowania za szkodę całkowitą od przekazania prawa własności pojazdu AXA DIRECT. W takim przypadku odszkodowanie jest wypłacane bez pomniejszenia o wartość pojazdu w stanie uszkodzonym. 5. W przypadku pojazdów: 1) w okresie pierwszych 12 miesięcy okresu eksploatacji, 2) należących do pierwszego właściciela, 3) zakupionych jako fabrycznie nowe od profesjonalnego sprzedawcy danej marki w Polsce, w razie zaistnienia szkody całkowitej, na życzenie Ubezpieczonego odszkodowanie może być ustalone na podstawie ceny zakupu 9

10 w polskiej sieci sprzedaży danej marki nowego, takiego samego pojazdu jak uszkodzony, z identycznym wyposażeniem, o ile było objęte ochroną ubezpieczeniową AXA DIRECT. 6. W przypadku określonym w ust. 5 AXA DIRECT wypłaca odszkodowanie w wysokości ceny wskazanej w ust. 5 pomniejszonej o: 1) udział własny, o ile został ustalony, oraz 2) kwotę uzyskaną ze sprzedaży przez Ubezpieczonego pozostałości pojazdu podmiotowi wskazanemu przez AXA DIRECT. Wypłata odszkodowania zostanie dokonana na konto profesjonalnego sprzedawcy, na podstawie upoważnienia od Ubezpieczonego, niezwłocznie po: a) sprzedaży, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, lub b) przekazaniu pojazdu przez Ubezpieczonego do punktu złomowania pojazdów, o ile AXA DIRECT wyraziła na to zgodę. 7. W przypadku likwidacji szkody poprzez odszkodowanie ustalone na podstawie ceny zakupu nowego pojazdu AXA DIRECT zastrzega sobie prawo uprzedniego wyboru profesjonalnego sprzedawcy danej marki, u którego zostanie zakupiony pojazd. 8. Podsumowanie tabela poniżej. technicznej. W przypadku, gdy AXA DIRECT zrezygnowała z wykonania oceny technicznej, koszt parkowania zwracany jest za okres maksymalnie 7 dni, 2) działań podjętych w celu zmniejszenia szkody w Ubezpieczonym mieniu oraz w celu zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą w granicach sumy ubezpieczenia, 3) kosztów dodatkowego badania technicznego, jeżeli jest wymagane przepisami prawa. 4. W przypadku kradzieży pojazdu wypłata odszkodowania następuje po wyrejestrowaniu pojazdu, przeniesieniu na AXA DIRECT prawa własności pojazdu i po przekazaniu AXA DIRECT dokumentów pojazdu oraz dokumentów potrzebnych do wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności AXA DIRECT, a w szczególności: 1) dowodu wyrejestrowania pojazdu, 2) dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego i karty pojazdu (jeśli była wydana), o ile nie zostały zatrzymane przez organ rejestrujący pojazd, 3) dowodu potwierdzającego własność pojazdu (tj. umowy kupna-sprzedaży, faktury zakupu itp.), Zasady ustalenia odszkodowania Naprawa pojazdu w warsztacie (rozliczenie na podstawie rachunków i faktur) Rozliczenie kosztorysowe szkody częściowej Rozliczenie kosztorysowe do wyliczenia szkody całkowitej pojazdy do 3 lat nowe oryginalne części zamienne nowe zamienniki o porównywalnej jakości, a w przypadku braku pojazdy powyżej 3 lat eksploatacji nowe zamienniki o porównywalnej jakości, a w przypadku braku zamienników części oryginalne zamienników części oryginalne z uwzględnieniem współczynnika urealnienia cen w wysokości 0,7 nowe oryginalne części zamienne nowe zamienniki o porównywalnej jakości, a w przypadku braku zamienników części oryginalne Odszkodowanie z tytułu kradzieży pojazdu jest równe sumie ubezpieczenia ustalonej na dzień powstania szkody, pomniejszonej o udział własny, zgodnie z zapisami 17 ust. 6 OWUK. 2. W przypadku odzyskania pojazdu po kradzieży przed dokonaniem wypłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1, AXA DIRECT ustala wysokość odszkodowania zgodnie z zasadami określonymi w 17, 18, 19 i 21 OWUK. 3. W przypadku kradzieży pojazdu wprowadzonego warunkowo na polski obszar celny AXA DIRECT wypłaca odszkodowanie na zasadach określonych w ust. 1, po uregulowaniu przez Ubezpieczonego wymaganych należności celnych i podatkowych. 4. W przypadku pojazdów: 1) w okresie pierwszych 12 miesięcy okresu eksploatacji, 2) należących do pierwszego właściciela, 3) zakupionych jako fabrycznie nowe od profesjonalnego sprzedawcy danej marki w Polsce, na życzenie Ubezpieczonego, odszkodowanie z tytułu kradzieży może być ustalone na podstawie ceny zakupu w polskiej sieci sprzedaży danej marki nowego, takiego samego pojazdu jak skradziony, z identycznym wyposażeniem, o ile było objęte ochroną ubezpieczeniową AXA DIRECT. 5. W przypadku określonym w ust. 4 AXA DIRECT wypłaca odszkodowanie w wysokości ceny wskazanej w ust. 4, pomniejszonej o udział własny, o ile został ustalony, na konto profesjonalnego sprzedawcy po otrzymaniu upoważnienia od Ubezpieczonego, przy czym AXA DIRECT zastrzega sobie prawo wyboru sprzedawcy, u którego zostanie zakupiony pojazd. Zasady wypłaty odszkodowania Ubezpieczający lub Ubezpieczony ma obowiązek niezwłocznie, na wezwanie AXA DIRECT, dostarczyć zaświadczenie o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia. 2. Do czasu dostarczenia przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zaświadczenia o dotychczasowym przebiegu ubezpieczenia AXA DIRECT ma prawo wstrzymać wypłatę części odszkodowania w proporcji odpowiadającej wysokości składki przypisanej, określonej w polisie do składki należnej obliczonej przy założeniu, że zniżki składki przyznane z tytułu przebiegu ubezpieczenia nie przysługują. 3. Niezależnie od odszkodowania ustalonego według zasad określonych w 18 i 19 OWUK AXA DIRECT zwraca uzasadnione okolicznościami danego wypadku udokumentowane koszty: 1) parkowania uszkodzonego pojazdu, liczonego od dnia zgłoszenia szkody, nie dłużej niż do dnia oględzin pojazdu i sporządzenia powypadkowej oceny 10 4) innych dokumentów stwierdzających źródło pochodzenia i nabycia pojazdu, 5) dokumentów dotyczących danych stanowiących podstawę oceny ryzyka i ustalenia warunków zawarcia umowy, 6) wszystkich kluczyków posiadanych przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, sterowników służących do otwarcia lub uruchomienia ubezpieczonego pojazdu oraz wszystkich urządzeń służących do uruchomienia zamontowanych w pojeździe urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą, chyba że utracono je na skutek rozboju. 5. W przypadku kradzieży radia lub radioodtwarzacza z wyjmowanym panelem czołowym wypłata odszkodowania może nastąpić wyłącznie po przekazaniu do AXA DIRECT panelu i/lub karty kodowej. 6. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w ramach Pakietu dla Kobiet, niezależnie od odszkodowania ustalonego według zasad określonych w 18 i 19 OWUK, AXA DIRECT wypłaca odszkodowanie w wysokości udokumentowanych kosztów przejazdów taksówkami do łącznej wysokości 200 zł, o ile: 1) pojazd będzie naprawiany w warsztacie partnerskim i Ubezpieczony nie skorzysta z pojazdu zastępczego, o którym mowa w ust. 7, przy czym AXA DIRECT uznaje koszty poniesione w okresie od dnia zdarzenia do dnia naprawy pojazdu, jednak nie dłużej niż w okresie 30 dni od dnia zdarzenia, 2) pojazd będzie naprawiany w warsztacie partnerskim i Ubezpieczony korzysta z pojazdu zastępczego, o którym mowa w ust. 7, przy czym AXA DIRECT uznaje koszty poniesione w okresie od dnia zdarzenia do dnia przekazania pojazdu do naprawy. 7. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w ramach Pakietu dla Kobiet, jeżeli pojazd naprawiany jest wyłącznie w warsztacie partnerskim na podstawie upoważnienia go przez Ubezpieczonego do naprawy i odbioru odszkodowania, a wysokość szkody określana jest w oparciu o faktury VAT i rachunki, AXA DIRECT gwarantuje samochód zastępczy na cały czas naprawy. Samochód zastępczy Ubezpieczony odbiera z warsztatu partnerskiego z chwilą przekazania uszkodzonego pojazdu do naprawy. Ubezpieczony jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w terminie określonym przez warsztat partnerski w stanie nieuszkodzonym i z pełnym zbiornikiem paliwa. AXA DIRECT nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w pojeździe zastępczym w czasie jego udostępnienia Ubezpieczonemu. Roszczenia zwrotne Z chwilą wypłaty odszkodowania roszczenia Ubezpieczonego względem osób trzecich, odpowiedzialnych za spowodowanie szkody, przechodzą na AXA DIRECT do kwoty wypłaconego odszkodowania.

11 2. Nie przechodzą na AXA DIRECT roszczenia regresowe (zwrotne) Ubezpieczonego w stosunku do osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 3. Jeśli Ubezpieczony zrzekł się roszczeń o odszkodowanie w stosunku do osoby odpowiedzialnej za szkodę, względnie wyraził zgodę na ich zmniejszenie, AXA DIRECT może odmówić wypłaty odszkodowania lub odpowiednio je zmniejszyć. Jeśli fakt zrzeczenia się lub ograniczenia roszczeń przez Ubezpieczonego ujawnił się po wypłacie odszkodowania, AXA DIRECT przysługuje prawo do dochodzenia od osoby, której wypłacone zostało odszkodowanie, zwrotu całości lub stosownej części wypłaconego odszkodowania. III. Ubezpieczenie AXA ASSISTANCE Przedmiot i zakres ubezpieczenia Zapisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawieranej pomiędzy AXA DIRECT i Ubezpieczającym w zakresie ubezpieczenia AXA ASSISTANCE (ASS). W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do umowy ubezpieczenia AXA ASSISTANCE zastosowanie mają postanowienia rozdziałów I i VIII niniejszych OWUK. 2. Przedmiotem ubezpieczenia jest zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów świadczenia usług wynikających z poszczególnych wariantów umowy ubezpieczenia ASS na rzecz Ubezpieczonych oraz pasażerów w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w związku z korzystaniem z pojazdu wskazanego w polisie, jako objętego ubezpieczeniem ASS, w czasie trwania odpowiedzialności AXA DIRECT. 3. Odpowiedzialnością AXA DIRECT objęte są zdarzenia mające miejsce na terytorium Polski. W przypadku WARIANTU EUROPA odpowiedzialnością AXA DIRECT objęte są zdarzenia mające miejsce na terytorium Europy, z wyłączeniem terytorium Polski Z tytułu umowy ubezpieczenia ASS, w przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, świadczenia mogą obejmować pomoc w zakresie przewidzianym następującymi wariantami ubezpieczenia: 1) WARIANT BAZA (ASS BAZA) pomoc w razie wypadku, 2) WARIANT MIDI (ASS MIDI) pomoc w razie awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu, 3) WARIANT MAXI (ASS MAXI) pomoc w razie awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu, 4) WARIANT EUROPA (ASS EUROPA) pomoc w razie awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu, 5) WARIANT PUPIL (ASS PUPIL) pomoc w razie wypadku. 2. W zakresie wskazanym w wymienionych w ust. 1 wariantach ubezpieczenia ASS, AXA DIRECT w razie zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową spełnia następujące świadczenia: 1) pomoc informacyjną, 2) pomoc serwisową. 3. Podsumowanie tabela poniżej. Przeczytaj, co zawierają poszczególne WARIANTY ASSISTANCE, i wybierz zakres ochrony dopasowany do Twoich potrzeb ZAKRES/ŚWIADCZENIA WARIANT BAZA WARIANT MIDI WARIANT MAXI WARIANT EUROPA Obecność przedstawiciela AXA na miejscu zdarzenia Informacja telefoniczna m.in. na temat procedury likwidacji szkód, pomocy drogowej, warsztatów partnerskich, hotelów, wynajmu pojazdu, stacji paliw Holowanie/transport organizacja i pokrycie kosztów holowania pojazdu unieruchomionego w następstwie wypadku Naprawa na miejscu lub holowanie/transport organizacja i pokrycie kosztów holowania/transportu pojazdu unieruchomionego w następstwie awarii Pomoc przy wymianie koła Pomoc w otwarciu samochodu osobowego Wynajem samochodu osobowego zastępczego Dostarczenie paliwa i pomoc w razie zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa (Po wypadku, kradzieży lub awarii: przy awarii i wypadku na koszt Ubezpieczającego, a w przypadku kradzieży do 14 dni na koszt AXA DIRECT) (Tylko po wypadku lub kradzieży. W razie wypadku na okres naprawy, maksymalnie do 5 dni. W przypadku kradzieży lub szkody całkowitej maksymalnie do 7 dni) Odbiór pojazdu po naprawie Usługa kierowcy zastępczego Zorganizowanie i opłacenie noclegu Transport osób Opieka nad dziećmi Parkowanie pojazdu Złomowanie pojazdu 11

12 Przeczytaj, co zawierają poszczególne WARIANTY ASSISTANCE, i wybierz zakres ochrony dopasowany do Twoich potrzeb ZAKRES/ŚWIADCZENIA WARIANT BAZA WARIANT MIDI WARIANT MAXI WARIANT EUROPA Transport sanitarny i hospitalizacja Powrót pasażerów do kraju, pomoc prawna i administracyjna Wizyta osoby bliskiej Transport zwłok Wariant Pupil przewóz zwierzęcia z miejsca wypadku do opiekuna, punktu weterynaryjnego lub kliniki dla zwierząt Legenda: w cenie pakietu, niedostępne w ramach pakietu. Zawarcie umowy ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia ASS może być zawarta jako uzupełnienie ochrony, która wynika z zawartych z AXA DIRECT umów ubezpieczeń autocasco (AC i AC-KR), odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów (OC) lub następstw nieszczęśliwych wypadków kierującego pojazdem (NNWK). 2. Umowa ubezpieczenia ASS jest zawarta: 1) w odniesieniu do ASS BAZA jednocześnie z chwilą zawarcia z AXA DIRECT umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów lub AC, chyba że Ubezpieczający przy zawarciu umowy złoży oświadczenie o rezygnacji, 2) w odniesieniu do ASS MIDI: a) jednocześnie z chwilą zawarcia przez Ubezpieczającego z AXA DIRECT umowy ubezpieczenia AC, chyba że Ubezpieczający przy zawarciu umowy złoży oświadczenie o rezygnacji, b) na wniosek Ubezpieczającego w przypadku, gdy zawarcie umowy ubezpieczenia w tym zakresie stanowi uzupełnienie zawartej z AXA DIRECT umowy ubezpieczenia OC, 3) w odniesieniu do ASS MAXI na wniosek Ubezpieczającego w przypadku, gdy zawarcie umowy ubezpieczenia w tym zakresie stanowi uzupełnienie zawartej z AXA DIRECT umowy ubezpieczenia AC, 4) w odniesieniu do ASS EUROPA jednocześnie z chwilą zawarcia przez Ubezpieczającego z AXA DIRECT umowy ubezpieczenia AC w zakresie obejmującym terytorium Europy, chyba że Ubezpieczający przy zawarciu umowy złoży oświadczenie o rezygnacji, 5) w odniesieniu do ASS PUPIL jednocześnie z chwilą zawarcia przez Ubezpieczającego z AXA DIRECT umowy ubezpieczenia NNWK, chyba że Ubezpieczający przy zawarciu umowy złoży oświadczenie o rezygnacji. Składka i sumy ubezpieczenia 26 AXA DIRECT ustala składkę ubezpieczeniową z uwzględnieniem okoliczności i czynników istotnych dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego, to jest częstości zdarzeń oraz średniej wysokości kosztów związanych z udzielanym świadczeniem Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności AXA DIRECT i wynosi: 1) dla ASS BAZA: a) holowanie/transport pojazdu podanego w polisie 400 zł na jedno zdarzenie, b) w przypadku pozostałych świadczeń zgodnie z opisem świadczenia w OWUK do wysokości kosztów faktycznie poniesionych przez AXA DIRECT, 2) dla ASS MIDI: a) naprawa na miejscu zdarzenia lub holowanie/transport pojazdu podanego w polisie 400 zł na jedno zdarzenie, b) w przypadku pozostałych świadczeń zgodnie z opisem świadczenia w OWUK do wysokości kosztów faktycznie poniesionych przez AXA DIRECT, 3) dla ASS MAXI zgodnie z opisem świadczenia w OWUK do wysokości kosztów faktycznie poniesionych przez AXA DIRECT, 12 Dostępne w cenie ubezpieczenia NNWK (wyłącznie dla kierowców samochodów osobowych) 4) dla ASS EUROPA: a) naprawa na miejscu zdarzenia lub holowanie/transport pojazdu podanego w polisie 200 euro na jedno zdarzenie, b) dalsze holowanie/transport pojazdu podanego w polisie 500 euro na jedno zdarzenie, c) hospitalizacja 4000 euro na jedno zdarzenie, przy czym kwota ta obejmuje łącznie koszty hospitalizacji dla wszystkich hospitalizowanych, d) złomowanie pojazdu 250 euro na jedno zdarzenie, e) pomoc prawna 3000 euro na jedno zdarzenie, f) zaliczka zwrotna na poczet kaucji 3000 euro na jedno zdarzenie, g) w przypadku pozostałych świadczeń zgodnie z opisem świadczenia w OWUK, do wysokości kosztów faktycznie poniesionych przez AXA DIRECT, 5) dla ASS PUPIL: a) przewóz zwierzęcia z miejsca wypadku do opiekuna 400 zł na jedno zdarzenie, b) przewóz zwierzęcia z miejsca wypadku do punktu weterynaryjnego lub kliniki dla zwierząt 400 zł na jedno zdarzenie, c) leczenie (zabiegi, operacje i leki w klinice lub przychodni weterynaryjnej) udokumentowanych urazów zwierzęcia odniesionych wskutek wypadku pojazdu, zorganizowane i opłacone przez AXA DIRECT maksymalnie do łącznej wysokości 1000 zł na jeden wypadek, d) w przypadku pozostałych świadczeń zgodnie z opisem świadczenia w OWUK do wysokości kosztów faktycznie poniesionych przez AXA DIRECT. Ograniczenia odpowiedzialności Wykonanie umowy ubezpieczenia w zakresie ASS nie obejmuje bezpośrednio wykonania usług wymienionych w OWUK, lecz zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów tych usług przez AXA DIRECT stosownie do postanowień OWUK. 2. AXA DIRECT nie organizuje i nie pokrywa kosztów świadczeń wskazanych w WA- RIANTACH ubezpieczenia ASS, jeżeli: 1) udzielanie świadczeń zostało uniemożliwione przez awarię lub brak bądź niesprawność urządzeń telekomunikacyjnych, lub działanie siły wyższej takiej jak trzęsienie ziemi, powódź, huragan, pożar lasu, 2) udzielanie świadczeń zostało uniemożliwione przez ograniczenia w poruszaniu się, wprowadzone decyzjami władz, a także w miejscach, do których dojazd jest ograniczony czasowo (w tym dojazd mostem zwodzonym, tunelem, promem, dojazd przez przejazdy kolejowe itp.). 3. AXA DIRECT nie ponosi odpowiedzialności i jest zwolniona z obowiązku zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, Ubezpieczającego lub kierującego w związku z zajściem zdarzenia objętego danym WARIANTEM umowy ubezpieczenia, gdy działał on bez uprzedniego porozumienia z AXA DIRECT lub zgłosił zdarzenie do AXA DIRECT później niż 12 godzin od jego zaistnienia. 4. AXA DIRECT nie ponosi odpowiedzialności i nie jest zobowiązana do realizacji świadczeń assistance, jeżeli awaria jest spowodowana: 1) błędem w konserwacji pojazdu lub uszkodzeniem mechanicznym pojazdu, o którym wiedziano przed wyjazdem, 2) naruszeniem przez użytkownika pojazdu warunków gwarancji technicznej, 3) umyślnym lub rażąco niedbałym działaniem kierującego lub pasażerów.

13 5. AXA DIRECT nie jest zobowiązana do pokrycia kosztów naprawy w warsztatach naprawczych, konserwacji i eksploatacji pojazdu podanego w polisie oraz kosztów paliwa i części zamiennych, chyba że koszty te są objęte ochroną ubezpieczenia AC i dotyczą zdarzeń, za które AXA DIRECT ponosi odpowiedzialność w ramach ubezpieczenia AC. 6. W zakresie udzielania pomocy assistance odpowiedzialność AXA DIRECT jest wyłączona lub odpowiednio ograniczona w razie wypadków pojazdu zaistniałych poza miejscami ogólnodostępnymi i poza drogami publicznymi (w tym: na bezdrożach, w zamkniętych garażach, na ogrodzonych terenach zakładów pracy, jednostek wojska lub policji itp.) lub w miejscu, do którego dostęp mają tylko wyznaczone służby. 7. Odpowiedzialność AXA DIRECT nie obejmuje pojazdów policji, pogotowia ratunkowego, wojska, nauki jazdy, taksówek oraz innych pojazdów specjalnych. 8. Niezależnie od postanowień ust. 1 7 odpowiedzialność AXA DIRECT z tytułu ubezpieczenia ASS wyłączona jest w przypadkach określonych w 5 OWUK. Obowiązki Ubezpieczającego i Ubezpieczonego w razie powstania zdarzenia objętego ubezpieczeniem W przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową przed podjęciem działań we własnym zakresie Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) niezwłocznie, nie później niż 12 godzin od zaistnienia zdarzenia, skontaktować się z AXA DIRECT, czynną całą dobę, której numer telefonu zamieszczony jest w polisie, 2) podać wszelkie dostępne informacje potrzebne do udzielenia należnej pomocy, zgodnie z danym WARIANTEM ubezpieczenia ASS, a w szczególności: a) swoje nazwisko i adres zamieszkania, b) imię i nazwisko Ubezpieczonego, c) markę, typ i model pojazdu podanego w polisie oraz jego numer rejestracyjny lub numer VIN w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w trybie 10 ust. 3 OWUK, d) dokładne miejsce zdarzenia oraz nazwę miejscowości i numer telefonu, pod którym AXA DIRECT może się skontaktować z Ubezpieczonym lub jego przedstawicielem, e) opis zdarzenia objętego ubezpieczeniem ASS i rodzaj potrzebnej pomocy, 3) postępować zgodnie z dyspozycjami AXA DIRECT, 4) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu zdarzenia, złagodzenia skutków zdarzenia oraz zapewnienia pomocy lekarskiej osobom rannym, jak również zabezpieczyć ich mienie, 5) zapobiec, w miarę możliwości, zwiększeniu szkody. 2. W przypadku bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem AXA DIRECT Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest do okazania oryginału polisy. 3. Jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony nie dopełnił któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 1 2, AXA DIRECT może odmówić spełnienia świadczeń wskazanych w umowie ubezpieczenia ASS. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia Poza sytuacjami określonymi w 7 OWUK umowa ubezpieczenia ASS ulega rozwiązaniu: 1) w odniesieniu do ASS BAZA jednocześnie z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów lub AC, jeżeli AC było zawierane bez ubezpieczenia OC, 2) w odniesieniu do ASS MIDI jednocześnie z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia AC, 3) w odniesieniu do ASS MAXI jednocześnie z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia AC w sytuacji, gdy ten wariant ubezpieczenia ASS stanowił uzupełnienie zawartego z AXA DIRECT ubezpieczenia AC, 4) w odniesieniu do ASS EUROPA: a) jednocześnie z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia AC, b) jednocześnie z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia AC w zakresie obejmującym ryzyko kradzieży (AC-KR), c) jednocześnie z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia AC w zakresie obejmującym terytorium Europy, 5) w odniesieniu do ASS PUPIL jednocześnie z chwilą rozwiązania umowy ubezpieczenia NNWK. Zakres ubezpieczenia AXA ASSISTANCE WARIANT BAZA W ramach ubezpieczenia ASS BAZA AXA DIRECT organizuje i pokrywa do wysokości określonej sumami ubezpieczenia koszty świadczeń, o których mowa w ust. 2 i W ramach pomocy informacyjnej AXA DIRECT udziela telefonicznej informacji: 1) o postępowaniu, w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów w AXA DIRECT (OC) i AC, 2) o procedurze zgłaszania szkód, wymaganej dokumentacji i obowiązujących terminach, 3) o najbliższych dla miejsca zdarzenia podmiotach świadczących usługi pomocy drogowej, wynajmu pojazdów, hotelach, stacjach paliw, współpracujących z AXA DIRECT, 4) o warsztatach partnerskich oraz warsztatach autoryzowanych, w zakresie napraw danej marki pojazdu. Ponadto AXA DIRECT w ramach pomocy informacyjnej przekazuje wiadomość o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową osobie wskazanej przez zgłaszającego, przebywającej na terenie Polski, telefonicznie pod wskazany przez zgłaszającego numer telefonu. 3. W ramach pomocy serwisowej AXA DIRECT zorganizuje i pokryje koszty następujących świadczeń (w zakresie określonym poniżej i do wysokości określonej sumami ubezpieczenia): 1) obecność przedstawiciela AXA DIRECT na miejscu zdarzenia to jest zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu i pomocy świadczonej przez przedstawiciela AXA DIRECT na miejscu zdarzenia, 2) holowanie/transport pojazdu to jest zorganizowanie i pokrycie kosztów holowania/transportu pojazdu podanego w polisie, unieruchomionego w następstwie wypadku. Obecność przedstawiciela AXA DIRECT na miejscu zdarzenia AXA ASSISTANCE WARIANT BAZA 32 Świadczenie związane z obecnością przedstawiciela AXA DIRECT na miejscu zdarzenia przysługuje niezależnie od tego, czy w wyniku wypadku pojazd został unieruchomiony, i obejmuje pomoc na miejscu zdarzenia polegającą na: 1) poinformowaniu uczestników zdarzenia o dalszym trybie postępowania, 2) przyjęciu zgłoszenia szkody, 3) pomocy w wypełnieniu niezbędnej dokumentacji, 4) wykonaniu niezbędnej dokumentacji zdjęciowej. Świadczenie holowania/transportu pojazdu AXA ASSISTANCE WARIANT BAZA Świadczenie holowania/transportu pojazdu przysługuje Ubezpieczonemu w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku wypadku i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów jednorazowego holowania/transportu pojazdu do wysokości sumy ubezpieczenia. 2. Usługa holowania/transportu pojazdu wykonywana jest do warsztatu partnerskiego lub do najbliższego warsztatu autoryzowanego danej marki, według wyboru Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczony lub osoba przez niego upoważniona, wydając pojazd przy realizacji usługi holowania/transportu, zobowiązany jest do podpisania protokołu przekazania pojazdu. Zakres ubezpieczenia AXA ASSISTANCE WARIANT MIDI W ramach ubezpieczenia ASS MIDI AXA DIRECT organizuje i pokrywa do wysokości określonej sumami ubezpieczenia koszty świadczeń, o których mowa w ust. 2 i W ramach pomocy informacyjnej AXA DIRECT udziela telefonicznej informacji: 1) o najbliższych miejsca zdarzenia podmiotach świadczących usługi pomocy drogowej, wynajmu pojazdów, hotelach, stacjach paliw współpracujących z AXA DIRECT, 13

14 2) o warsztatach partnerskich oraz warsztatach autoryzowanych w zakresie napraw danej marki pojazdu. Ponadto AXA DIRECT w ramach pomocy informacyjnej przekazuje wiadomość o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową osobie wskazanej przez zgłaszającego, przebywającej na terenie Polski, telefonicznie pod wskazany przez zgłaszającego numer telefonu. 3. W ramach pomocy serwisowej AXA DIRECT zorganizuje i pokryje koszty następujących świadczeń (w zakresie określonym poniżej i do wysokości określonej sumami ubezpieczenia): 1) pomoc przy wymianie koła, 2) naprawa pojazdu na miejscu lub holowanie/transport pojazdu, 3) pomoc w otwarciu pojazdu w przypadku samochodów osobowych, 4) wynajem samochodu osobowego zastępczego. Świadczenie pomocy przy wymianie koła AXA ASSISTANCE WARIANT MIDI Świadczenie pomocy przy wymianie koła przysługuje w razie przebicia opony pojazdu podanego w polisie i obejmuje: 1) zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy przy wymianie koła w samochodzie osobowym na drodze pod warunkiem posiadania w pojeździe koła zapasowego lub zestawu naprawczego albo odholowanie/transport unieruchomionego pojazdu do najbliższego czynnego warsztatu wulkanizacyjnego, w razie gdy brak jest możliwości wymiany na drodze koła zapasowego, 2) informację o położeniu i godzinach pracy najbliższego czynnego zakładu wulkanizacyjnego. 2. O możliwości wymiany koła decyduje przedstawiciel AXA DIRECT obecny na miejscu zdarzenia. 3. Świadczenie nie obejmuje kosztów naprawy przebitej opony. Świadczenie naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie/transport AXA ASSISTANCE WARIANT MIDI Świadczenie naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie/transport obejmuje w razie unieruchomienia pojazdu w następstwie awarii zorganizowanie i pokrycie kosztów następujących usług: 1) wstępnej diagnozy przyczyny unieruchomienia pojazdu i jego naprawy na miejscu zdarzenia jeżeli w ocenie przedstawiciela AXA DIRECT naprawa na trasie jest możliwa, lub 2) odholowania/transportu pojazdu podanego w polisie do najbliższego czynnego warsztatu lub holowania/transportu do najbliższego miejsca czasowego postoju (parking strzeżony), według wyboru Ubezpieczonego. 2. Ubezpieczony, wydając pojazd przy realizacji usługi holowania/transportu, zobowiązany jest do podpisania protokołu przekazania pojazdu. 3. Świadczenie nie obejmuje kosztów zakupu części zamiennych niezbędnych do naprawy pojazdu. Świadczenie pomocy przy otwarciu pojazdu AXA ASSISTANCE WARIANT MIDI Świadczenie pomocy przy otwarciu pojazdu przysługuje w razie unieruchomienia samochodu osobowego wskutek zatrzaśnięcia kluczyków w pojeździe, zagubienia lub uszkodzenia kluczyków do pojazdu gdy Ubezpieczony nie posiada kluczyków zapasowych i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów następujących usług: 1) dojazdu i interwencji mechanika prowadzącej do otwarcia pojazdu w celu umożliwienia dostępu do kluczyków w razie zatrzaśnięcia ich wewnątrz pojazdu lub w sytuacji, gdyby w ocenie AXA DIRECT nie było to możliwe bez uszkodzenia pojazdu, 2) holowania pojazdu do najbliższego warsztatu partnerskiego lub innego warsztatu, w którym możliwe będzie otwarcie pojazdu. Świadczenie samochodu osobowego zastępczego AXA ASSISTANCE WARIANT MIDI Świadczenie samochodu osobowego zastępczego obejmuje w razie unieruchomienia pojazdu wskutek wypadku lub po kradzieży zorganizowanie i pokrycie kosztów usługi zorganizowania i wynajmu pojazdu zastępczego Wyboru samochodu osobowego zastępczego dokonuje AXA DIRECT w zależności od lokalnych możliwości. 3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje wyłącznie: 1) po wypadku, 2) po kradzieży pojazdu tylko wówczas, gdy pojazd objęty był ochroną ubezpieczeniową AXA DIRECT w zakresie skutków kradzieży pojazdu. 4. Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z samochodu osobowego zastępczego po wypadku jest: 1) uprzednie wykonanie stosownie do postanowień OWUK usługi holowania/transportu unieruchomionego pojazdu, zorganizowane oraz opłacone wyłącznie przez AXA DIRECT, 2) wyrażenie przez Ubezpieczonego pisemnej zgody na warunki korzystania z samochodu osobowego zastępczego, określone przez podmioty świadczące w imieniu AXA DIRECT usługi wynajmu samochodu osobowego zastępczego, 3) używanie samochodu osobowego zastępczego wyłącznie na terytorium Polski, 4) niemożność dokonania naprawy w terminie krótszym niż jeden dzień od chwili dostarczenia pojazdu do warsztatu co stwierdza AXA DIRECT. 5. Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z samochodu osobowego zastępczego po kradzieży jest: 1) wyrażenie przez Ubezpieczonego pisemnej zgody na warunki korzystania z samochodu osobowego zastępczego, określone przez podmioty świadczące w imieniu AXA DIRECT usługi wynajmu samochodu osobowego zastępczego, 2) używanie samochodu osobowego zastępczego wyłącznie na terytorium Polski, 3) przedstawienie AXA DIRECT dowodu zgłoszenia faktu kradzieży na policję. 6. W ramach realizacji świadczenia wynajmu samochodu osobowego zastępczego AXA DIRECT zorganizuje Ubezpieczonemu możliwość skorzystania z samochodu osobowego zastępczego kategorii A lub B według wyboru AXA DIRECT oraz pokryje koszty wynajmu pojazdu przez okres wskazany w ust AXA DIRECT dołoży starań, aby zapewnić, by udostępniane samochody osobowe zastępcze posiadały ważne ubezpieczenie zabezpieczające kierującego przed odpowiedzialnością w razie uszkodzenia tego pojazdu. 8. AXA DIRECT umożliwi poszkodowanemu skorzystanie z samochodu osobowego zastępczego po stwierdzeniu przez AXA DIRECT zasadności takiego roszczenia. 9. AXA DIRECT określi wstępny czas wynajmu samochodu osobowego zastępczego przy jego udostępnianiu. Ostateczny czas wynajmu samochodu osobowego zastępczego zostanie ustalony po uzyskaniu informacji o przewidywanym czasie naprawy pojazdu z warsztatu, w którym naprawiany jest pojazd podany w polisie o czym AXA DIRECT poinformuje Ubezpieczonego z zastrzeżeniem, że wynajem samochodu zastępczego następuje: 1) na czas trwania naprawy w razie wypadku, 2) do chwili odnalezienia pojazdu w razie kradzieży, jednakże maksymalnie na okres 3 dni, także w przypadku szkody całkowitej. 10. W ramach świadczenia wynajmu samochodu osobowego zastępczego z zakresu odpowiedzialności AXA DIRECT wyłączone są koszty paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i inne opłaty dodatkowe. AXA DIRECT dołoży starań w celu zapewnienia, by przy wynajmie pojazdów zastępczych w Polsce nie były wymagane od Ubezpieczonych żadne zabezpieczenia finansowe (w szczególności w postaci kaucji). 11. Po upływie okresu wynajmu określonego przez AXA DIRECT Ubezpieczony zobowiązany jest zwrócić samochód osobowy zastępczy podmiotowi świadczącemu usługi wynajmu pojazdu w miejscu i terminie wskazanym przez AXA DIRECT, po uprzednim ustaleniu z AXA DIRECT terminu zwrotu samochodu osobowego. Zakres ubezpieczenia AXA ASSISTANCE WARIANT MAXI W ramach ubezpieczenia ASS MAXI AXA DIRECT organizuje i pokrywa do wysokości określonej sumami ubezpieczenia koszty świadczeń, o których mowa w ust. 2 i W ramach pomocy informacyjnej AXA DIRECT udziela telefonicznej informacji: 1) o najbliższych miejsca zdarzenia podmiotach świadczących usługi pomocy drogowej, wynajmu pojazdów, hotelach, stacjach paliw współpracujących z AXA DIRECT, 2) o warsztatach partnerskich oraz warsztatach autoryzowanych. Ponadto AXA DIRECT w ramach pomocy informacyjnej przekazuje wiadomość o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową osobie wskazanej przez zgłaszającego, przebywającej na terenie Polski, telefonicznie pod wskazany przez zgłaszającego numer telefonu.

15 3. W ramach pomocy serwisowej AXA DIRECT zorganizuje i pokryje koszty następujących świadczeń (w zakresie określonym poniżej i do wysokości określonej sumami ubezpieczenia): 1) dostarczenie paliwa, 2) pomoc w razie zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa, 3) wynajem samochodu osobowego zastępczego, 4) odbiór pojazdu po naprawie, 5) usługa kierowcy zastępczego, 6) zorganizowanie i opłacenie noclegu, 7) transport osób, 8) opieka nad dziećmi. Świadczenie dostarczenia paliwa AXA ASSISTANCE WARIANT MAXI Świadczenie dostarczenia paliwa przysługuje w sytuacji, gdy w trakcie podróży zabraknie paliwa i pojazd zostanie unieruchomiony z tej przyczyny, i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów następujących usług: 1) dowiezienie paliwa do miejsca postoju pojazdu na trasie podróży w ilości pozwalającej na dotarcie do najbliższej stacji paliw lub 2) odholowanie/transport pojazdu do najbliższej stacji paliw, według wyboru AXA DIRECT. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko w sytuacji, gdy awaria nastąpiła w odległości co najmniej 40 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 3. Świadczenie nie obejmuje kosztów zakupu paliwa. Świadczenie pomocy w razie zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa AXA ASSISTANCE WARIANT MAXI Świadczenie pomocy w razie zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa przysługuje w sytuacji, gdy z powodu zatankowania niewłaściwego rodzaju paliwa pojazd podany w polisie zostanie unieruchomiony, i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów usługi odholowania/transportu pojazdu do najbliższego czynnego warsztatu partnerskiego lub innego warsztatu, w którym można dokonać naprawy pojazdu. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko w sytuacji, gdy awaria nastąpiła w odległości co najmniej 40 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 3. Świadczenie nie obejmuje kosztów naprawy pojazdu, w tym czyszczenia zbiornika paliwa i zakupu paliwa. Świadczenie samochodu osobowego zastępczego AXA ASSISTANCE WARIANT MAXI Świadczenie samochodu osobowego zastępczego obejmuje zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów wynajmu samochodu osobowego zastępczego. 2. Wyboru samochodu osobowego zastępczego dokonuje AXA DIRECT, w zależności od lokalnych możliwości. 3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje: 1) po awarii i wypadku bez względu na odległość od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego i obejmuje zorganizowanie wynajmu samochodu osobowego zastępczego na koszt Ubezpieczonego, 2) po kradzieży pojazdu i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wynajmu samochodu osobowego zastępczego. 4. Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z samochodu osobowego zastępczego po awarii lub wypadku jest: 1) wyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na piśmie na warunki korzystania z samochodu osobowego zastępczego, określone przez podmioty świadczące w imieniu AXA DIRECT usługi wynajmu samochodu osobowego zastępczego, 2) wpłacenie kaucji na poczet pokrycia kosztów wynikających z uszkodzenia samochodu osobowego i/lub kosztów zużytego paliwa, w wysokości wymaganej przez podmiot realizujący usługę wynajmu pojazdu, 3) używanie samochodu osobowego zastępczego wyłącznie na terytorium Polski, 4) niemożność dokonania naprawy w terminie krótszym niż 48 godzin. 5. Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z samochodu osobowego zastępczego po kradzieży jest: 1) wyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na piśmie na warunki korzystania z samochodu osobowego zastępczego, określone przez podmioty świadczące w imieniu AXA DIRECT usługi wynajmu samochodu osobowego zastępczego, 2) używanie samochodu osobowego zastępczego wyłącznie na terytorium Polski, 3) przedstawienie AXA DIRECT dowodu potwierdzającego fakt zgłoszenia kradzieży pojazdu na policję, 4) nieodnalezienie pojazdu w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia faktu kradzieży na policję. 6. W ramach realizacji świadczenia wynajmu samochodu osobowego zastępczego AXA DIRECT zorganizuje Ubezpieczonemu możliwość skorzystania z samochodu osobowego zastępczego kategorii A lub B według wyboru AXA DIRECT oraz w razie kradzieży pojazdu pokryje koszty wynajmu pojazdu przez okres wskazany w ust AXA DIRECT umożliwi Ubezpieczonemu skorzystanie z samochodu osobowego zastępczego po stwierdzeniu przez AXA DIRECT zasadności takiego roszczenia. Udostępnienie pojazdu w przypadku kradzieży nastąpi nie wcześniej niż po upływie terminu wskazanego w ust. 5 pkt 4). 8. AXA DIRECT określi wstępny czas wynajmu samochodu osobowego zastępczego przy jego udostępnianiu. 9. W przypadku kradzieży wynajem samochodu osobowego zastępczego następuje na czas do chwili odnalezienia pojazdu jednakże maksymalnie na okres 14 dni. 10. W ramach realizacji świadczenia wynajmu samochodu osobowego zastępczego z zakresu odpowiedzialności AXA DIRECT wyłączone są koszty paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i inne opłaty dodatkowe. 11. Po upływie okresu wynajmu określonego przez AXA DIRECT Ubezpieczony zobowiązany jest zwrócić samochód osobowy zastępczy podmiotowi świadczącemu usługi wynajmu pojazdu w miejscu i terminie wskazanym przez AXA DIRECT, po uprzednim ustaleniu z AXA DIRECT terminu zwrotu pojazdu. Świadczenie odbioru pojazdu po naprawie AXA ASSISTANCE WARIANT MAXI Świadczenie odbioru pojazdu po naprawie przysługuje w razie unieruchomienia pojazdu, gdy naprawa wynikała z awarii lub wypadku, jeżeli odbiór naprawionego pojazdu ma nastąpić po upływie 24 godzin od chwili zgłoszenia zdarzenia do AXA DIRECT i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu Ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnionej do miejsca naprawy pojazdu: 1) pociągiem w wagonie 1 klasy lub 2) samolotem w klasie ekonomicznej, jeśli przejazd pociągiem trwałby dłużej niż 8 godzin, oraz taksówką na dworzec lub lotnisko i z dworca lub lotniska do miejsca naprawy pojazdu; lub innym środkiem transportu, jeśli AXA DIRECT uzna to za wskazane. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, o ile Ubezpieczony wrócił do miejsca zamieszkania albo kontynuował podróż, pod warunkiem że uzgodnił to z AXA DIRECT i po uzyskaniu z AXA DIRECT informacji, iż naprawa potrwa dłużej niż 24 godziny. 3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko w sytuacji, gdy awaria lub wypadek nastąpiły w odległości co najmniej 40 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Świadczenie usługi kierowcy zastępczego AXA ASSISTANCE WARIANT MAXI Świadczenie usługi kierowcy zastępczego przysługuje w sytuacji, gdy kierujący pojazdem ze względów zdrowotnych nie może nadal prowadzić pojazdu, a żaden z pasażerów ze względu na brak uprawnień lub brak dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia pojazdu nie może go zastąpić, i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów usługi kierowania pojazdem podanym w polisie przez kierowcę zastępczego, jednakże nie dalej niż do: 1) pierwotnie planowanego celu podróży lub 2) miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, w zależności od tego, które z tych miejsc znajduje się bliżej miejsca zdarzenia. Pasażerowie i kierujący pojazdem przewożeni są tylko w jedno miejsce wskazane zgodnie z postanowieniami zdania poprzedniego. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje tylko w sytuacji, gdy miejsce, w którym podróż została przerwana z uwagi na stan zdrowia kierującego pojazdem, znajduje się w odległości co najmniej 40 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 3. Świadczenie nie obejmuje kosztów paliwa ani innych kosztów lub opłat związanych z dojechaniem do miejsca wskazanego w ust

16 4. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, będzie spełnione, pod warunkiem że: 1) nikt z pasażerów nie posiada przy sobie dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia pojazdu, 2) liczba pasażerów łącznie z kierowcą zastępczym nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej liczby osób, która może podróżować danym pojazdem, zgodnie z wpisem zamieszczonym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Świadczenie opłacenia noclegu AXA ASSISTANCE WARIANT MAXI Świadczenie opłacenia noclegu przysługuje po kradzieży pojazdu lub gdy naprawa pojazdu, w razie jego unieruchomienia na skutek awarii lub wypadku według ustaleń AXA DIRECT, jest niemożliwa tego samego dnia, i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów noclegu w najbliższym miejsca zdarzenia hotelu o standardzie trzygwiazdkowym przez czas: 1) do chwili naprawy pojazdu lub 2) zrealizowania świadczenia transportu osób, przy czym żądanie spełnienia świadczenia transportu jest w takiej sytuacji realizowane, pod warunkiem że zostało zgłoszone nie później niż łącznie ze zgłoszeniem żądania spełnienia świadczenia opłacenia noclegu, nie dłużej jednak niż przez trzy doby hotelowe. 2. Świadczenie przysługuje, o ile zdarzenie miało miejsce w odległości większej niż 40 km od początku lub celu podróży. 3. Świadczenie nie obejmuje kosztów pobytu innych niż koszt noclegu w hotelu, w szczególności nie obejmuje żadnych kosztów dodatkowych, poza usługami wliczonymi w cenę noclegu. Świadczenie transportu osób AXA ASSISTANCE WARIANT MAXI Świadczenie transportu osób przysługuje, z zastrzeżeniem postanowień 45 OWUK, gdy w wyniku awarii lub wypadku nastąpiło unieruchomienie pojazdu, i obejmuje zorganizowanie i opłacenie kosztów powrotu kierującego i pasażerów do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego: 1) pociągiem w wagonie 1 klasy lub 2) samolotem w klasie ekonomicznej, jeśli przejazd pociągiem trwałby dłużej niż 8 godzin, oraz taksówką na dworzec lub lotnisko i z dworca lub lotniska do miejsca zamieszkania; lub innym środkiem transportu, jeśli AXA DIRECT uzna to za wskazane. 2. Pasażerowie i kierujący pojazdem przewożeni są tylko w jedno miejsce wskazane zgodnie z postanowieniami ust Świadczenie przysługuje: 1) o ile zdarzenie miało miejsce w odległości większej niż 40 km od początku lub celu podróży 2) i pod warunkiem, że niemożliwa jest naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia oraz została wykonana usługa holowania stosownie do postanowień 33 OWUK. Świadczenie opieki nad dziećmi AXA ASSISTANCE WARIANT MAXI Świadczenie opieki nad dziećmi przysługuje, jeżeli po wypadku ze względu na stan zdrowia osób dorosłych pasażerów lub kierującego pojazdem dzieci, które nie ukończyły lat 15, podróżujące pojazdem w chwili zdarzenia, zostały pozbawione opieki, i obejmuje zorganizowanie i opłacenie usługi przewiezienia dzieci do opiekunów wskazanych przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz zapewnienie im niezbędnej opieki w czasie tej podróży. 2. Świadczenie przysługuje, o ile zdarzenie miało miejsce w odległości większej niż 40 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 3. Świadczenie realizowane jest poprzez przewiezienie dzieci: 1) pociągiem w wagonie 1 klasy lub 2) samolotem w klasie ekonomicznej, jeśli przejazd pociągiem trwałby dłużej niż 8 godzin, oraz taksówką na dworzec lub lotnisko i z dworca lub lotniska do miejsca zamieszkania opiekunów; lub innym środkiem transportu, jeśli AXA DIRECT uzna to za wskazane. Zakres ubezpieczenia W ramach ubezpieczenia ASS EUROPA AXA DIRECT organizuje i pokrywa do wysokości określonej sumami ubezpieczenia koszty świadczeń, o których mowa w ust. 2 i W ramach pomocy informacyjnej AXA DIRECT udziela telefonicznej informacji: 1) o najbliższych miejsca zdarzenia podmiotach świadczących usługi pomocy drogowej, wynajmu pojazdów, hotelach, stacjach paliw współpracujących z AXA DI- RECT, 2) o warsztatach naprawczych, 3) o możliwości wynajęcia pojazdu zastępczego w państwie pobytu Ubezpieczonego. Ponadto AXA DIRECT w ramach pomocy informacyjnej przekazuje wiadomość o zajściu zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową osobie wskazanej przez zgłaszającego, przebywającej na terenie Polski, telefonicznie pod wskazany przez zgłaszającego numer telefonu. 3. W ramach pomocy serwisowej AXA DIRECT zorganizuje i pokryje koszty następujących świadczeń (w zakresie określonym poniżej i do wysokości określonej sumami ubezpieczenia): 1) naprawy pojazdu na miejscu lub holowania/transportu pojazdu, 2) dalszego holowania/transportu pojazdu, 3) parkowania pojazdu, 4) złomowania pojazdu, 5) przewozu osób, 6) zorganizowania i opłacenia noclegu, 7) odbioru pojazdu po naprawie, 8) transportu sanitarnego, 9) transportu zwłok, 10) pomocy administracyjnej, 11) hospitalizacji, 12) powrotu pasażerów do kraju, 13) wizyty osoby bliskiej, 14) pomocy prawnej, 15) wynajmu samochodu osobowego zastępczego. Świadczenie naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie/transport Świadczenie naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia lub holowanie/transport obejmuje w razie unieruchomienia pojazdu w wyniku wypadku lub awarii zorganizowanie i pokrycie kosztów następujących usług: 1) wstępnej diagnozy przyczyny unieruchomienia pojazdu i jego naprawy na miejscu zdarzenia jeżeli w ocenie przedstawiciela AXA DIRECT naprawa na trasie jest możliwa, lub 2) odholowania/transportu pojazdu do najbliższego czynnego warsztatu. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje: 1) w razie awarii gdy awaria nastąpiła w odległości co najmniej 40 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 2) w razie wypadku bez względu na odległość od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczony, wydając pojazd w celu realizacji usługi holowania/transportu, zobowiązany jest do podpisania protokołu przekazania pojazdu. 4. Świadczenie nie obejmuje kosztów zakupu części zamiennych niezbędnych do naprawy pojazdu. Świadczenie dalszego holowania/transportu pojazdu 50 Świadczenie dalszego holowania/transportu pojazdu przysługuje w następujących sytuacjach: 1) po wypadku lub awarii jeżeli po odholowaniu/transporcie pojazdu do najbliższego warsztatu stosownie do postanowień 49 OWUK AXA DIRECT, po uzyskaniu informacji z tego warsztatu, stwierdzi, że nie jest możliwe dokonanie naprawy pojazdu w terminie 3 dni od chwili unieruchomienia pojazdu; warunkiem realizacji tego świadczenia jest uprzednie wykonanie świadczenia, o którym mowa w 49 OWUK, lub 2) po kradzieży po odzyskaniu pojazdu skradzionego obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów usługi holowania/transportu pojazdu do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Świadczenie parkowania pojazdu Świadczenie parkowania pojazdu przysługuje w przypadku unieruchomienia pojazdu w wyniku awarii lub wypadku i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów

17 usługi umieszczenia pojazdu na parkingu do czasu odholowania/transportu pojazdu do warsztatu albo do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego przez okres do 10 dni. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje: 1) w razie awarii gdy awaria nastąpiła w odległości co najmniej 40 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 2) w razie wypadku bez względu na odległość od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Świadczenie złomowania pojazdu Świadczenie złomowania pojazdu przysługuje w przypadku wystąpienia szkody całkowitej i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów formalności związanych z usługą złomowania pojazdu w państwie miejsca zdarzenia, o ile prawo tego państwa na to zezwala. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem: 1) wyrażenia przez właściciela pojazdu pisemnej zgody na wykonanie usługi, 2) uprzedniego wykonania świadczenia, o którym mowa w 49 OWUK. Świadczenie przewozu osób Świadczenie przewozu osób przysługuje z zastrzeżeniem postanowień 54 OWUK w sytuacji, gdy w ocenie AXA DIRECT pojazd został: 1) uszkodzony a jego naprawa w ocenie AXA DIRECT nie będzie dokonana przed upływem 3 dni od daty zgłoszenia zdarzenia do AXA DIRECT, lub 2) skradziony i nie został odzyskany w ciągu 3 dni od dnia kradzieży, i obejmuje zorganizowanie i opłacenie kosztów powrotu kierującego i pasażerów do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego: a) pociągiem w wagonie 1 klasy lub b) samolotem w klasie ekonomicznej, jeśli podróż pociągiem trwałaby dłużej niż 8 godzin, oraz taksówką na dworzec lub lotnisko i z dworca lub lotniska do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego; lub innym środkiem transportu, jeśli AXA DIRECT uzna to za wskazane. 2. Pasażerowie i kierujący pojazdem przewożeni są tylko w jedno miejsce wskazane zgodnie z postanowieniami ust Świadczenie przysługuje, o ile zdarzenie miało miejsce w odległości większej niż 40 km od początku lub celu podróży. 4. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli zgłoszono żądanie wykonania świadczenia wynajmu pojazdu zastępczego lub świadczenia powrotu do kraju pasażerów. Świadczenie opłacenia noclegu Świadczenie opłacenia noclegu przysługuje po kradzieży pojazdu lub gdy naprawa pojazdu w razie jego unieruchomienia na skutek awarii lub wypadku według ustaleń AXA DIRECT jest niemożliwa tego samego dnia, i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów noclegu w najbliższym miejsca zdarzenia hotelu o standardzie trzygwiazdkowym przez czas: 1) do chwili naprawy pojazdu lub 2) zrealizowania świadczenia transportu osób, przy czym żądanie spełnienia świadczenia transportu jest w takiej sytuacji realizowane, pod warunkiem że zostało zgłoszone nie później niż łącznie ze zgłoszeniem żądania spełnienia świadczenia opłacenia noclegu, nie dłużej jednak niż przez trzy doby hotelowe. 2. Świadczenie w przypadku awarii przysługuje, o ile awaria miała miejsce w odległości większej niż 40 km od początku lub celu podróży. 3. Świadczenie nie obejmuje kosztów pobytu innych niż koszt noclegu w hotelu, w szczególności nie obejmuje żadnych kosztów dodatkowych, poza usługami wliczonymi w cenę noclegu. Świadczenie odbioru pojazdu po naprawie Świadczenie odbioru pojazdu po naprawie przysługuje w razie unieruchomienia pojazdu wynikającego z awarii lub wypadku, jeżeli odbiór naprawionego pojazdu następuje po upływie 24 godzin od chwili zgłoszenia zdarzenia do AXA DIRECT, i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów dojazdu Ubezpieczonego lub osoby przez niego upoważnionej do miejsca naprawy pojazdu: 1) pociągiem w wagonie 1 klasy lub 2) samolotem w klasie ekonomicznej, jeśli przejazd pociągiem trwałby dłużej niż 8 godzin, oraz taksówką na dworzec/lotnisko i z dworca/lotniska do miejsca naprawy pojazdu; lub innym środkiem transportu, jeśli AXA DIRECT, uzna to za wskazane. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, o ile Ubezpieczony wrócił do miejsca zamieszkania albo kontynuował podróż, pod warunkiem że uzgodnił to z AXA DIRECT i uzyskał z AXA DIRECT informację, iż naprawa potrwa dłużej niż 24 godziny. 3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w przypadku awarii tylko w sytuacji, gdy awaria nastąpiła w odległości co najmniej 40 km od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. Świadczenie transportu sanitarnego Świadczenie transportu sanitarnego przysługuje w sytuacji, gdy w opinii lekarza AXA DIRECT, po konsultacji z lekarzem prowadzącym, konieczna jest hospitalizacja kierującego lub pasażerów rannych w wypadku pojazdu podanego w polisie. 2. Świadczenie realizowane jest poprzez zapewnienie transportu do: 1) szpitala najbliższego miejsca zdarzenia lub 2) szpitala znajdującego się na terytorium Polski, zapewniającego możliwość leczenia danego uszkodzenia ciała. 3. Świadczenie realizowane jest środkiem transportu wybranym przez AXA DIRECT, z uwzględnieniem stanu zdrowia przewożonych osób i po konsultacji z lekarzem prowadzącym. 4. Niezastosowanie się do decyzji AXA DIRECT bądź samowolne podejmowanie decyzji sprzecznych z zaleceniami lekarzy pociąga za sobą utratę prawa do świadczenia określonego w niniejszym paragrafie. Świadczenie transportu zwłok Świadczenie transportu zwłok przysługuje, jeżeli w wyniku wypadku śmierć poniósł kierujący lub pasażer pojazdu podanego w polisie, i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów następujących usług: 1) załatwienia wszelkich formalności związanych z organizacją transportu zwłok lub prochów, 2) przewiezienia zwłok lub prochów do miejsca pochówku w Polsce. 2. Świadczenie nie obejmuje kosztów związanych z kremacją i pochówkiem. Świadczenie pomocy administracyjnej 58 Świadczenie pomocy administracyjnej przysługuje w razie kradzieży lub utraty przez Ubezpieczonego dokumentów niezbędnych do kontynuowania podróży, takich jak: paszport, wiza, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu, i obejmuje zorganizowanie i uzyskanie dokumentów zastępczych lub umożliwiających dalszą podróż, poprzez udzielenie informacji lub pomoc w załatwieniu niezbędnych formalności. Świadczenie hospitalizacji Świadczenie hospitalizacji przysługuje, jeżeli w wyniku wypadku, w ocenie lekarza AXA DIRECT, po konsultacji z lekarzem prowadzącym, kierujący lub pasażer odniósł uraz wymagający leczenia szpitalnego, a jego stan zdrowia nie pozwala na przewiezienie go do Polski, i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu kierującego i/lub pasażera w szpitalu za granicą Polski przez czas niezbędny do tego, by jego stan zdrowia poprawił się na tyle, by możliwe było przewiezienie go do Polski. 2. O wyborze placówki, w której leczony jest Ubezpieczony lub pasażer, decyduje lekarz AXA DIRECT, po konsultacji z lekarzem prowadzącym. 3. Niezastosowanie się do decyzji AXA DIRECT bądź samowolne podejmowanie decyzji sprzecznych z zaleceniami lekarzy pociąga za sobą utratę prawa do świadczenia określonego w niniejszym paragrafie. 17

18 Świadczenie powrotu pasażerów do kraju Świadczenie powrotu pasażerów do kraju przysługuje w sytuacji, gdy: 1) w wyniku wypadku kierujący wymaga hospitalizacji, która w ocenie lekarza AXA DIRECT, po konsultacji z lekarzem prowadzącym, będzie trwała dłużej niż 3 dni, lub 2) zgonu kierującego w związku z obrażeniami powstałymi u niego w następstwie wypadku. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów: 1) podróży pasażerów pociągiem w wagonie 1 klasy lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeśli podróż pociągiem trwałaby dłużej niż 8 godzin, oraz przejazdu taksówką na dworzec lub lotnisko i z dworca lub lotniska pasażerowie i kierujący pojazdem przewożeni są tylko w jedno miejsce; lub innym środkiem transportu, jeśli AXA DIRECT uzna to za wskazane; lub 2) podróży pasażerów pojazdem podanym w polisie, prowadzonym przez kierowcę zastępczego do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, pod warunkiem że: 1) nikt z pasażerów nie posiada przy sobie dokumentów potwierdzających uprawnienia do prowadzenia pojazdu, 2) liczba pasażerów łącznie z kierowcą zastępczym nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej liczby osób, która może podróżować danym pojazdem, zgodnie z wpisem zamieszczonym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 4. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli zgłoszono wniosek o spełnienie świadczenia pojazdu zastępczego. 5. Świadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2), nie obejmuje kosztów paliwa ani innych kosztów lub opłat związanych z dojechaniem do miejsca wskazanego w ust. 2. Świadczenie wizyty osoby bliskiej Świadczenie przysługuje w sytuacji, gdy z powodu urazu odniesionego w wyniku wypadku kierujący lub pasażer pojazdu jest hospitalizowany w państwie, w którym miał miejsce wypadek, a hospitalizacja w ocenie lekarza AXA DIRECT, po konsultacji z lekarzem prowadzącym, będzie trwała dłużej niż 7 dni, i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztu: 1) wizyty osoby najbliższej w szpitalu, tj.: a) podróży do miejsca hospitalizacji pociągiem w wagonie 1 klasy lub samolotem w klasie ekonomicznej, jeśli podróż pociągiem trwałaby dłużej niż 8 godzin, oraz przejazdu taksówką z dworca lub lotniska do miejsca hospitalizacji lub innym środkiem transportu, jeśli AXA DIRECT uzna to za wskazane, oraz b) noclegu w najbliższym miejsca hospitalizacji hotelu o standardzie trzygwiazdkowym, do czasu wypisania hospitalizowanego ze szpitala, nie dłużej jednak niż przez 7 dni; lub 2) noclegu dla jednego z pasażerów pojazdu, jeżeli jest w stosunku do hospitalizowanego osobą najbliższą, w najbliższym miejsca hospitalizacji hotelu o standardzie trzygwiazdkowym do czasu wypisania hospitalizowanego ze szpitala, nie dłużej jednak niż przez 7 dni. 2. Świadczenie nie obejmuje kosztów pobytu innych niż koszt noclegu w hotelu, w szczególności nie obejmuje żadnych kosztów dodatkowych, poza usługami wliczonymi w cenę noclegu. Świadczenie pomocy prawnej Świadczenie przysługuje w sytuacji, gdy kierujący pojazdem spowodował kolizję lub wypadek w czasie podróży poza granicami Polski, i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów pomocy prawnej, tj.: 1) zorganizowania pomocy profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego kierującego w postępowaniu sądowym i pokrycia kosztów honorarium adwokata reprezentującego kierującego w postępowaniu sądowym do wysokości sumy ubezpieczenia oraz 2) udzielenia zaliczki zwrotnej na poczet wpłaty kaucji, jeżeli będzie ona wymagana do wysokości sumy ubezpieczenia. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2), przysługuje pod warunkiem złożenia do AXA DIRECT weksla własnego in blanco na zabezpieczenie roszczenia o zwrot kwoty udzielonej zaliczki Ubezpieczony zobowiązany jest do dokonania zwrotu zaliczki w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia jej zapłacenia przez AXA DIRECT. 4. Zwrot kwot wypłaconych w walutach obcych następuje w złotych według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu zwrotu środków. 5. Spełnienie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, następuje poprzez zapłatę honorarium bezpośrednio pełnomocnikowi lub wpłatę kwoty zaliczki do właściwego organu. 6. AXA DIRECT nie ponosi odpowiedzialności za wynik działania pełnomocnika, o którym mowa w ust. 1. Świadczenie samochodu osobowego zastępczego Świadczenie samochodu osobowego zastępczego obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów wynajmu samochodu osobowego zastępczego. 2. Wyboru samochodu osobowego zastępczego dokonuje AXA DIRECT, w zależności od lokalnych możliwości. 3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje: 1) po wypadku, 2) po kradzieży pojazdu. 4. Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z samochodu osobowego zastępczego po wypadku jest: 1) uprzednie wykonanie stosownie do postanowień OWUK usługi holowania/transportu unieruchomionego pojazdu, zorganizowanej oraz opłaconej wyłącznie przez AXA DIRECT, 2) wyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na piśmie na warunki korzystania z samochodu osobowego zastępczego, określone przez podmioty świadczące w imieniu AXA DIRECT usługi wynajmu pojazdu zastępczego, 3) wpłacenie kaucji lub dokonanie blokady środków na karcie kredytowej na poczet pokrycia kosztów wynikających z uszkodzenia samochodu osobowego i/lub kosztów zużytego paliwa w wysokości wymaganej przez podmiot świadczący usługę wynajmu samochodu osobowego, 4) używanie samochodu osobowego zastępczego wyłącznie na terytorium kraju miejsca zdarzenia, 5) niemożność dokonania naprawy w terminie krótszym niż 3 dni od chwili dostarczenia pojazdu do warsztatu co stwierdza AXA DIRECT. 5. Warunkiem skorzystania przez Ubezpieczonego z samochodu osobowego zastępczego po kradzieży jest: 1) wyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na piśmie na warunki korzystania z samochodu osobowego zastępczego, określone przez podmioty świadczące w imieniu AXA DIRECT usługi wynajmu samochodu osobowego zastępczego, 2) wpłacenie kaucji lub dokonanie blokady środków na karcie kredytowej na poczet pokrycia kosztów wynikających z uszkodzenia samochodu osobowego i/lub kosztów zużytego paliwa w wysokości wymaganej przez podmiot świadczący usługę wynajmu pojazdu, 3) używanie samochodu osobowego zastępczego wyłącznie na terytorium kraju miejsca zdarzenia, 4) przedstawienie AXA DIRECT dowodu potwierdzającego fakt zgłoszenia kradzieży pojazdu na policję. 6. W ramach realizacji świadczenia wynajmu samochodu osobowego zastępczego AXA DIRECT zorganizuje Ubezpieczonemu możliwość skorzystania z samochodu osobowego zastępczego kategorii A lub B według wyboru AXA DIRECT oraz pokryje koszty wynajmu pojazdu przez okres wskazany w ust AXA DIRECT umożliwi Ubezpieczonemu skorzystanie z samochodu osobowego zastępczego po stwierdzeniu przez AXA DIRECT zasadności takiego roszczenia. 8. AXA DIRECT określi wstępny czas wynajmu samochodu osobowego zastępczego przy jego udostępnianiu, ostateczny czas wynajmu pojazdu zastępczego zostanie ustalony po uzyskaniu informacji o przewidywanym czasie naprawy pojazdu z warsztatu, w którym naprawiany jest pojazd podany w polisie o czym AXA DIRECT poinformuje Ubezpieczonego z zastrzeżeniem, że wynajem samochodu zastępczego następuje: 1) w razie wypadku na czas trwania naprawy jednakże maksymalnie na okres 5 dni, 2) w razie kradzieży do chwili odnalezienia pojazdu lub do czasu otrzymania decyzji o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia obejmującej ryzyko kradzieży pojazdu w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, jednakże maksymalnie na okres 7 dni.

19 9. W ramach realizacji świadczenia wynajmu samochodu osobowego zastępczego z zakresu odpowiedzialności AXA DIRECT wyłączone są koszty paliwa, dodatkowego ubezpieczenia i inne opłaty dodatkowe. 10. Po upływie okresu wynajmu określonego przez AXA DIRECT poszkodowany zobowiązany jest zwrócić samochód osobowy zastępczy podmiotowi świadczącemu usługi wynajmu pojazdu w miejscu i terminie wskazanym przez AXA DIRECT, po uprzednim ustaleniu z AXA DIRECT terminu zwrotu pojazdu. 11. Ubezpieczony nie jest uprawniony do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli zgłosił wniosek o spełnienie jednego z następujących świadczeń: 1) dalszego holowania/transportu pojazdu o którym mowa w 50 OWUK, lub 2) przewozu osób o którym mowa w 53 OWUK. Przedmiot i zakres ubezpieczenia AXA ASSISTANCE WARIANT PUPIL AXA DIRECT obejmuje ochroną ubezpieczeniową ASS PUPIL psy i koty przewożone samochodem osobowym podanym w polisie w zakresie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierującego Pojazdem w AXA DIRECT. 2. Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów usług assistance określonych w niniejszych OWUK, świadczonych za pośrednictwem AXA DIRECT w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową w czasie trwania odpowiedzialności AXA DIRECT. 3. Odpowiedzialność AXA DIRECT ograniczona jest do zdarzeń mających miejsce na terytorium Polski. 4. Świadczenie assistance nie obejmuje bezpośrednio wykonania usług wymienionych w OWUK, lecz zorganizowanie lub zorganizowanie i pokrycie kosztów tych usług przez AXA DIRECT stosownie do postanowień OWUK. 5. AXA DIRECT w razie zajścia wypadku na terenie Polski niezależnie od odległości od miejsca zamieszkania Ubezpieczonego spełnia następujące świadczenia: 1) pomoc informacyjną, 2) pomoc serwisową. 6. Świadczenia, o których mowa w ust. 7 i 8, przysługują pod warunkiem, że zwierzęta w chwili zdarzenia: 1) ukończyły 4 miesiące życia, 2) były zaszczepione przeciwko wściekliźnie, 3) należały do pasażerów lub kierującego pojazdem, 4) koty były przewożone w specjalnej klatce podróżnej dla kotów. 7. W ramach pomocy informacyjnej AXA DIRECT udziela telefonicznej informacji o: 1) pensjonatach lub hotelach dla zwierząt, 2) najbliższym punkcie weterynaryjnym, klinice dla zwierząt. 8. W ramach pomocy serwisowej AXA DIRECT zorganizuje i pokryje koszty następujących świadczeń (w zakresie określonym poniżej i do wysokości określonej sumami ubezpieczenia): 1) przewozu zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego do innego opiekuna, 2) przewozu zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego do punktu weterynaryjnego lub kliniki dla zwierząt, 3) opieki nad zwierzęciem, 4) utylizacji zwłok zwierzęcia. Świadczenie przewozu zwierzęcia do opiekuna AXA ASSISTANCE WARIANT PUPIL 65 Świadczenie przewozu zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego do opiekuna przysługuje: 1) gdy właściciel przewożonego zwierzęcia z powodu obrażeń odniesionych w wypadku nie może dalej sprawować opieki, a jednocześnie 2) pozostali pasażerowie podróżujący pojazdem w chwili zdarzenia nie są współwłaścicielami zwierzęcia, i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów przewiezienia zwierzęcia do opiekuna, wskazanego przez właściciela, przebywającego na terytorium Polski. Świadczenie przewozu zwierzęcia do weterynarza AXA ASSISTANCE WARIANT PUPIL Świadczenie przewozu zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego do weterynarza przysługuje, gdy zwierzę zostało ranne w wyniku wypadku pojazdu podanego w polisie, i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu zwierzęcia do najbliższego punktu weterynaryjnego lub kliniki dla zwierząt. 2. Świadczenie obejmuje koszty leczenia (zabiegi, operacje i leki w klinice lub przychodni weterynaryjnej) udokumentowanych urazów zwierzęcia odniesionych wskutek wypadku pojazdu, zorganizowanego i opłaconego przez AXA DIRECT maksymalnie do łącznej wysokości kwoty 1000 zł na jeden wypadek. Świadczenie opieki nad zwierzęciem AXA ASSISTANCE WARIANT PUPIL 67 Świadczenie opieki nad zwierzęciem przysługuje: 1) gdy właściciel przewożonego zwierzęcia z powodu obrażeń odniesionych w wyniku wypadku nie może dalej sprawować opieki nad zwierzęciem, a jednocześnie 2) pozostali pasażerowie nie są współwłaścicielami zwierzęcia i nieznani są inni jego opiekunowie, i obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu zwierzęcia w hotelu lub pensjonacie dla zwierząt przez czas do chwili odebrania zwierzęcia przez właściciela lub inną osobę przez niego upoważnioną nie dłużej jednak niż przez 7 dni. Świadczenie utylizacji zwłok zwierzęcia AXA ASSISTANCE WARIANT PUPIL Świadczenie utylizacji zwłok zwierzęcia przysługuje, jeżeli w wyniku wypadku zwierzę poniosło śmierć, i obejmuje zorganizowanie usługi utylizacji zwłok zwierzęcia. 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów tej usługi. IV. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierującego Pojazdem (NNWK) oraz Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Pasażerów (NNWP) Przedmiot i zakres ubezpieczenia Zapisy niniejszego rozdziału odnoszą się do umowy ubezpieczenia w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierującego Pojazdem oraz do umowy ubezpieczenia w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Pasażerów, zawieranych pomiędzy AXA DIRECT a Ubezpieczającym. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale do umowy ubezpieczenia NNWK i NNWP zastosowanie mają przepisy rozdziałów I i VIII. 2. W ramach ubezpieczenia NNWK i/lub NNWP AXA DIRECT obejmuje ochroną ubezpieczeniową życie i zdrowie każdej kierującej w chwili zdarzenia pojazdem osoby, upoważnionej do kierowania pojazdem (Ubezpieczonego NNWK) i/lub pasażerów pojazdu (Ubezpieczonych NNWP). Przedmiotem umowy ubezpieczenia są urazy odniesione w wyniku nieszczęśliwych wypadków powstałe w czasie trwania odpowiedzialności AXA DIRECT w zakresie ubezpieczenia NNWK i/lub NNWP. 3. Odpowiedzialność AXA DIRECT z tytułu umowy ubezpieczenia polega na wypłacie świadczeń do wysokości sumy ubezpieczenia podanej w polisie, z tytułu zdarzeń określonych w ust. 2, zaistniałych na terenie Polski oraz innych krajów europejskich i polegających na: 1) odniesieniu urazów ciała przez Ubezpieczonego NNWK i/lub Ubezpieczonych NNWP, 2) śmierci Ubezpieczonego NNWK i/lub Ubezpieczonych NNWP o ile śmierć była następstwem nieszczęśliwego wypadku i nastąpiła przed upływem 2 lat od dnia wypadku. 4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w ramach Pakietu dla Kobiet, poza świadczeniami, o których mowa w ust. 3, AXA DIRECT wypłaca Ubezpieczonemu NNWK świadczenie w wysokości kosztów operacji plastycznych mających na celu usunięcie następstw nieszczęśliwych wypadków określonych w ust. 2, o ile zostaną wykonane w okresie nie dłuższym niż 2 lata od dnia wypadku. Powyższe świadczenie wypłacane jest w wysokości kosztów operacji plastycznych do wysokości zł, w granicach sumy ubezpieczenia NNWK Zakres ubezpieczenia, w odniesieniu do urazów poniesionych przez Ubezpieczonego NNWK i/lub Ubezpieczonych NNWP, obejmuje wyłącznie urazy określone w tabeli zamieszczonej w 79 OWUK. 19

20 2. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń o świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu, o zadośćuczynienie za doznany ból i cierpienia fizyczne czy moralne, jak również odszkodowania za poniesione straty materialne wynikające z utraty lub uszkodzenia rzeczy należących do Ubezpieczonego NNWK lub Ubezpieczonych NNWP. Wyłączenia odpowiedzialności AXA DIRECT AXA DIRECT nie odpowiada za szkody będące wynikiem następstw nieszczęśliwych wypadków kierującego pojazdem (Ubezpieczonego NNWK), jeżeli kierowca pojazdu w chwili zdarzenia nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa (dotyczy zdarzeń mających miejsce podczas jazdy samochodem osobowym), chyba że był zwolniony z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa. 2. AXA DIRECT nie odpowiada za szkody będące wynikiem następstw nieszczęśliwych wypadków pasażerów (Ubezpieczonych NNWP), jeżeli: a) pasażer w chwili zdarzenia nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa (dotyczy zdarzeń mających miejsce podczas jazdy), chyba że był zwolniony z obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa, b) w pojeździe w chwili zdarzenia znajdowało się więcej osób niż liczba miejsc siedzących wskazanych w dowodzie rejestracyjnym, c) pasażer jechał z kierowcą prowadzącym pojazd w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających lub podobnie działających leków, nawet jeżeli były one przepisane przez lekarza, o ile zgodnie z informacją podaną przez producenta leku jego zażycie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych. 3. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 2 odpowiedzialność AXA DIRECT z tytułu ubezpieczenia NNWK i ubezpieczenia NNWP wyłączona jest w przypadkach określonych w 5 ust. 1, 2, 3 pkt 1 3, 5, 6, 8 OWUK. Suma ubezpieczenia Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia NNWK określona jest w polisie i nie może przekroczyć: 1) kwoty zł, w przypadku kierującego pojazdem, o którym mowa w 2 ust. 10 pkt 1) samochód osobowy, 2) kwoty zł, w przypadku kierującego pojazdem, o którym mowa w 2 ust. 10 pkt 2) motocykl. 2. Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia NNWP określona jest w polisie i nie może przekroczyć kwoty zł na jednego Ubezpieczonego NNWP. Składka AXA DIRECT ustala wysokość składki przy uwzględnieniu następujących okoliczności: 1) częstości wypadków drogowych, w których kierujący pojazdem lub pasażerowie doznali obrażeń ciała lub ponieśli śmierć, 2) innych czynników istotnych dla oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez AXA DIRECT, o które Ubezpieczający był pytany w trakcie składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia. 2. Składka ustalana jest oddzielnie dla ubezpieczenia NNWK i dla ubezpieczenia NNWP. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia NNWK lub umowę ubezpieczenia NNWP w każdym czasie trwania okresu ubezpieczenia, z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia. 2. Umowa ubezpieczenia NNWK lub umowa ubezpieczenia NNWP rozwiązuje się w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia AC pojazdu wskazanego w polisie w Pakiecie AC. 3. Niezależnie od postanowień zawartych w ust. 1 i 2 umowa ubezpieczenia NNWK lub umowa ubezpieczenia NNWP rozwiązuje się w sytuacjach określonych w 7 ust. 1 4 i 6 7 OWUK. Postępowanie w przypadku szkody, obowiązki Ubezpieczającego, Ubezpieczonego NNWK i Ubezpieczonego NNWP Po zaistnieniu wypadku Ubezpieczający i Ubezpieczony NNWK lub Ubezpieczony NNWP są zobowiązani zapobiec, w miarę możliwości, zwiększeniu się szkody, a ponadto: 20 1) niezwłocznie zawiadomić policję i pogotowie o wypadku drogowym oraz jego ofiarach, 2) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia powstania szkody, powiadomić telefonicznie AXA DIRECT (tel ) o wypadku, 3) przedstawić AXA DIRECT dokumenty niezbędne do ustalenia zasadności roszczenia i wysokości świadczenia oraz udzielić wszelkich informacji wymaganych przez AXA DIRECT, wypełnić zgodnie z prawdą przedłożony przez AXA DIRECT formularz zgłoszenia szkody i zwrócić go do AXA DIRECT w terminie wskazanym przez AXA DIRECT, 4) umożliwić AXA DIRECT zasięgnięcie informacji dotyczących stanu zdrowia Ubezpieczonego NNWK i/lub Ubezpieczonych NNWP, w szczególności u lekarzy sprawujących nad nimi opiekę po nieszczęśliwym wypadku. 2. Ubezpieczony NNWK i/lub Ubezpieczony NNWP upoważniają AXA DIRECT do zasięgania opinii lekarzy prowadzących leczenie oraz innych osób lub urzędów w sprawach związanych z wypadkiem, o ile otrzymanie tego rodzaju informacji jest konieczne do rozpatrzenia zasadności przyznania świadczenia. Rodzaje świadczeń, ustalanie wysokości świadczeń Wysokość świadczenia ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a urazem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego NNWK lub Ubezpieczonego NNWP. 2. Ustalenia wysokości kwoty należnego świadczenia dokonuje się na podstawie tabeli zamieszczonej w 79 OWUK. 3. Ustalenie istnienia związku przyczynowego pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a urazem ciała lub śmiercią Ubezpieczonego NNWK lub Ubezpieczonego NNWP dokonywane jest przez lekarza wskazanego przez AXA DIRECT. 4. Przy ustaleniu wysokości świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNWK lub NNWP nie bierze się pod uwagę zawodu wykonywanego przez Ubezpieczonego NNWK lub Ubezpieczonego NNWP. 5. Świadczenie wypłaca się w wysokości stanowiącej taki procent sumy ubezpieczenia, jaki wynika z tabeli zamieszczonej w 79 OWUK. 6. Jeżeli wskutek wypadku doszło do szeregu urazów, wysokość świadczenia liczy się po zsumowaniu procentów sumy ubezpieczenia odpowiadających poszczególnym urazom, podanym w tabeli zamieszczonej w 79 OWUK. Wysokość tak ustalonego świadczenia nie może przekroczyć wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie. 7. W przypadku śmierci: 1) Ubezpieczonego NNWK, objętej odpowiedzialnością AXA DIRECT, AXA DIRECT wypłaca świadczenie w wysokości: a) 20% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci kierującego pojazdem, o którym mowa w 2 ust. 10 pkt 1) samochód osobowy, b) 50% sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci kierującego pojazdem, o którym mowa w 2 ust. 10 pkt 2) motocykl, 2) Ubezpieczonego NNWP, objętej odpowiedzialnością AXA DIRECT, AXA DIRECT wypłaca świadczenie w wysokości 20% sumy ubezpieczenia osobom wskazanym w 9 ust. 2 pkt 2) lit. b) OWUK. 8. Jeżeli wypłacono świadczenie z tytułu urazu ciała, a następnie Ubezpieczony NNWK lub Ubezpieczony NNWP zmarł wskutek tego samego nieszczęśliwego wypadku, z tytułu wystąpienia którego dokonano wskazanej wyżej wypłaty, świadczenie z tytułu śmierci wypłaca się tylko wówczas, gdy jest ono wyższe od świadczenia wypłaconego Ubezpieczonemu NNWK lub Ubezpieczonemu NNWP, przy czym potrąca się wypłaconą uprzednio kwotę świadczenia. Ubezpieczenie przewożonych zwierząt AXA DIRECT w ramach ubezpieczenia NNWK oferuje dodatkową ochronę w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia z tytułu śmierci psa lub kota przewożonego w pojeździe określonym w 2 ust. 10 pkt 1) samochód osobowy, wskazanym w polisie, o ile śmierć była następstwem wypadku związanego z ruchem wskazanego w polisie pojazdu i nastąpiła przed upływem dwóch tygodni od dnia wypadku. 2. Zakres ubezpieczenia w odniesieniu do śmierci przewożonego psa lub kota obejmuje wypłatę świadczenia w wysokości sumy ubezpieczenia. 3. Wysokość sumy ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia NNW psa i kota określona jest w polisie i nie może przekroczyć kwoty 1000 zł na jedno zdarzenie Świadczenie za śmierć zwierzęcia ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy wypadkiem określonym w 77 ust. 1 OWUK a śmiercią zwierzęcia.

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. Ogólne warunki ubezpieczenia ubezpie cze ń komunikac yjnyc h Avanssur S.A. Oddział w Polsce (Axa Ubezpieczenia) z dn. 1 listopada 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE

DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE Załącznik Nr 26 do Uchwały nr 61/2007 Zarządu PTU S.A. z dnia 01 sierpnia 2007 roku DODATKOWE KLAUZULE UMOWNE do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 84/2009 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordProgram Specjalny,

Bardziej szczegółowo

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony

Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5 tony INFORMJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA AUTO CASCO PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Podstawowa Ochrona Ubezpieczeniowa LINK4 obejmuje ochroną ubezpieczeniową: Pojazd, czyli samochód osobowy lub ciężarowy o masie do 3,5

Bardziej szczegółowo

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia autoc asc o dla klienta indywidualnego oraz małe go i średnie go prze dsiębiorcy ustalone uchwałą Zarządu PZU S.A. nr UZ/322/2007 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty luty 2011 spis treści rozdział numer strony co znajdziesz w rozdziale I. Postanowienia wstępne i definicje 3 II.

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007

Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Załącznik do uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 201/2007 Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych (OC, Autocasco,, NNW, Zielonej Karty, Car Assistance, Mini Car Assistance) Program Toyota

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A.

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK STRATY FINANSOWEJ (GAP) DLA KREDYTOBIORCÓW GETIN NOBLE BANK S.A. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego ubezpieczenia na Wypadek Straty Finansowej

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwracamy różnicę w składce 1 Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady promocji o nazwie Zwracamy różnicę w składce (zwanej dalej Promocją ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty 07.10.2017 r. Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych RODZAJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie

Spis treści. Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Spis treści Wykaz skrótów Słownik pojęć Wprowadzenie Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej 3. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne.................................................. 1 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty 01.04.2017 r. Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych RODZAJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25

1. Postanowienia ogólne. 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia. Indeks ZK/10/02/25 Ogólne warunki ubezpieczenia dla podmiotów gospodarczych Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Indeks ZK/10/02/25 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+

Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ Warunki ubezpieczenia assistance w ramach programu Volvo Assistance 3+ 6 1 Osoby i pojazdy objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach programu Volvo Assistance 3+ Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez:

UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT. Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 02 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a... z siedzibą w..., reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Część II

Spis treści. Część I. Część II Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 Zawarcie umowy ubezpieczenia...6 Rozwiązanie umowy ubezpieczenia...8 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela...9 Składka...9 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela...10

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki usług Autopomoc

Ogólne warunki usług Autopomoc Ogólne warunki usług Autopomoc zatwierdzone uchwałą z posiedzenia Zarządu Sp. z o.o. POLINS, Protokół Nr. 4 z dnia 08.06.2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze ogólne warunki usług Autopomoc (zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot ubezpieczenia... 1 Zakres świadczeń... 1 4. Wyłączenia z zakresu udzielanej ochrony... 2 5. Umowa ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA

Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego UMOWA Załącznik nr 13 do SIWZ Świadczenie usługi ubezpieczenia majątku Powiatu Ostrowieckiego WZÓR UMOWY UMOWA Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP)

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Kredytobiorców Getin Noble Bank S.A. - Program na wypadek Straty finansowej (GAP) Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 2

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A.

Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl. TU Allianz Polska S.A. Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Część I Ubezpieczenia majątkowe, odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjne Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym (Zielona Karta) Spis treści Strona I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I... 3

Spis treści. Część I... 3 Spis treści Część I... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 3 Zawarcie umowy ubezpieczenia... 7 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych... 8 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela... 10 Składka... 10 Zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej

Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej Regulamin Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu promocyjnego OC i AC 20% taniej, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014

UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 13 UMOWA GENERALNA NR 57-3/ZP/2014 CZĘŚĆ 03 - UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu. 2014 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) 1 KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna

Ogólne warunki ubezpieczenia. Informacja Prawna Ogólne warunki ubezpieczenia Informacja Prawna Załącznik do uchwały Zarządu TUiR Allianz Polska S.A. nr 185/2015 Ogólne warunki ubezpieczenia Informacji Prawnej Rodzaj informacji Przesłanki wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowa ubezpieczenia Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT

Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Załącznik Nr 9 UMOWA GENERALNA - PROJEKT Zawarta w dniu... w.. pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej Zamawiającym... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1.... 2.... zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego

Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze. Materiały szkoleniowe. Do użytku wewnętrznego Terminowe Ubezpieczenie na Życie i od Następstw Wypadków Komunikacyjnych Bezpieczny na Drodze Definicje Ubezpieczający jest to strona, która zawarła umowę i jest zobowiązana do opłacania składki Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty grudzień 2012 spis treści I. Postanowienia wstępne i definicje II. Ubezpieczenie UTOCSCO (C, C KR) III. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA GENERALNA. 1... 2... przy kontrasygnacie ... z siedzibą w..., reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Wykonawcą. ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA GENERALNA CZĘŚĆ 01 - UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ - PROJEKT Zawarta w dniu... 2013 roku w Brzezinach pomiędzy Gminą Brzeziny,

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych szczegóły oferty grudzień 2012 spis treści I. Postanowienia wstępne i definicje II. Ubezpieczenie UTOCSCO (C, C KR) III. Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zasady wypłaty odszkodowania... 39

Spis treści. Zasady wypłaty odszkodowania... 39 Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia... 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych... 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela... 7 Składka... 7 Zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Karta Produktu. Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Karta Produktu Indywidualne Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - SPOKOJNY SEN dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Ubezpieczający : osoba fizyczna, która zawarła z Bankiem umowę o Produkt

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA) KARTA INFORMACYJNA *) DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie zadania pn.

UMOWA o wykonanie zadania pn. Załącznik nr 5b projekt umowy UMOWA o wykonanie zadania pn. Ubezpieczenie mienia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Część II : Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w dniu.. w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie OC ubezpieczenie samochodowe

Ubezpieczenie OC ubezpieczenie samochodowe Ubezpieczenie OC ubezpieczenie samochodowe Gdzie można kupić ubezpieczenie? Kto jest ubezpieczycielem? Kto może kupić ubezpieczenie OC? n właściciel pojazdu zarejestrowanego w Polsce Więcej szczegółów

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

PZU2211. majątkowe np. utrata zdrowia lub życia

PZU2211. majątkowe np. utrata zdrowia lub życia INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH. KOGO I CO UBEZPIECZAMY? Odpowiedzialność Cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych. Do wysokości sum gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Z Tobą od A do Z Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Umowy Dodatkowej stosują się do umów

Bardziej szczegółowo