OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA. Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... powiat:... województwo..."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy OFERTA Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych, zszytych i zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:... kod i miejscowość:... powiat:... województwo... adres do kontaktów (jeŝeli jest inny niŝ adres Wykonawcy)... osoba do kontaktów:... tel.... fax... NIP... REGON... Do Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Zabrze, ul. 3 Maja Ubiegając się o zamówienie na: Usługę ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, za kwotę:...zł (słownie:...) 2 Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3 Jesteśmy związani niniejszą ofertą do daty wskazanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od daty zakończenia terminu składania ofert. 4 Zawarta w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia treść Wzoru Umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyŝej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Znając treść art Kodeksu Karnego Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogoś innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, poŝyczki pienięŝnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez 8

2 bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pienięŝnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5., oświadczamy, Ŝe dane zawarte w ofercie, dokumentach i oświadczeniach są zgodne ze stanem faktycznym. 7. Załącznikami do niniejszej oferty są (wymienić wszystkie załączniki): nazwa i numer dokumentu nr strony w ofercie data i podpis Wykonawcy lub osoby upowaŝnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 9

3 Załącznik nr 2 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE Ubiegając się o zamówienie na : Usługę ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych, Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Data... Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy upowaŝnionego do składania ofert. 10

4 Załącznik nr 3 do SIWZ... Pieczęć Wykonawcy OŚWIADCZENIE Ubiegając się o zamówienie na: Usługę ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych, Po zapoznaniu się z treścią art. 24 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oświadczamy, Ŝe nie ma podstaw do wykluczenia naszej firmy z postępowania o udzielenie w/w zamówienia oraz Ŝe nie wykonywaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem w/w postępowania jak równieŝ nie posługiwaliśmy się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. Data... Pieczęć i podpis przedstawiciela Wykonawcy upowaŝnionego do składania ofert. 11

5 Załącznik nr 4 do SIWZ SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Adres: Zabrze, ul. 3 Maja NIP: REGON: UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Przedmiot i zakres ubezpieczenia: Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia medyczne w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U Nr 112, poz. 654) i określone w ustawie z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U Nr 52, poz. 417), które miały miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Suma ubezpieczenia: zł w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, z tym Ŝe w przypadku: - zakaŝenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta wynosi maksymalnie zł w odniesieniu do jednego pacjenta, - śmierci pacjenta wynosi maksymalnie zł w odniesieniu do jednego pacjenta. Udział własny: brak Franszyza integralna: brak Franszyza redukcyjna: brak ZAŁOśENIA DO UBEZPIECZENIA Zakres opisany powyŝej jest zakresem minimalnym. JeŜeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, Ŝe zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego powyŝej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iŝ zakres ubezpieczenia jest węŝszy niŝ zakres opisany powyŝej, nie mają zastosowania. Zamawiający informuje, Ŝe w ubezpieczeniu mają być zastosowane udział własny i franszyzy opisane w SIWZ lub niŝsze. Zastosowanie wyŝszych spowoduje odrzucenie oferty. INFORMACJE OGÓLNE ZOZ: ma kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia komercyjnie udziela świadczeń medycznych 12

6 Wartość w zł Łączna wysokość obrotów ,30 Wartość kontraktu z NFZ ,30 Główne elementy obrotu poza kontraktem z NFZ: 1. Ministerstwo Zdrowia Odpłatne świadczenia zdrowotne Wynajem i dzierŝawa Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Badania EMG Badania bakteriologiczne Badania cytologiczne Badania diagnostyczne Badania endoskopowe Badania genetyczne Badania histopatologiczne Badania laboratoryjne Badania TK Badania cytologiczne Dializy Badania EEG Konsultacje specjalistyczne Badania RTG Badania USG Liczba Pracownicy ogółem 921 w tym 143 rezydentów Lekarze ogółem 238 w tym 143 rezydentów Lekarze kontraktowi 75 Pielęgniarki ogółem

7 Lecznictwo otwarte Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów (ilość porad) Lecznictwo zamknięte Oddział Nefrologiczny Pododdział Dializoterapii Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Chirurgiczny Liczba lekarzy kontraktowych 2 Liczba łóŝek 17 łóŝek 8 stanowisk 2 25 łóŝek 5 łóŝek Torakochirurgiczny 5 30 łóŝek Urologiczny 4 25 łóŝek Neurologiczny 12 łóŝek 3 Udarowy 16 łóŝek Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii łóŝka Hematologii i Onkologii Dziecięcej 1 25 łóŝek Intensywnej Terapii Dziecięcej 4 11 łóŝek Patologii Noworodka 3 20 łóŝek Intensywnej Terapii Noworodka 5 11 łóŝek Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci 2 - Nefrologii Dzieci 3 16 łóŝek Pododdział Dializoterapii Dzieci 3 stanowiska Endokrynologii Dzieci 4 11 łóŝek Anestezjologii i Intensywnej Terapii 12 7 łóŝek Ogólnopediatryczny 4 25 łóŝek Gatrostroenterologii i Hepatologii Dzieci 3 18 łóŝek Opiekę lekarską podczas dyŝurów pełnią zarówno lekarze zatrudnieni na umowie o pracę, jak i na kontraktach. ANKIETA OCENY RYZYKA ZAKAśEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W ZOZ działa Zespół d/s. ZakaŜeń Szpitalnych 2 W ZOZ rejestrowane są zakaŝenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakaŝeń szpitalnych krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 15 innych 34 14

8 4 ZOZ zgłasza do Sanepid zakaŝenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 ZOZ posiada centralną sterylizatornię 6 W ZOZ uŝywane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy uŝywane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 UŜywane są puszki Schimmelbuscha jako opakowana do sterylizacji 10 Inne opakowania uŝywane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk uŝywane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk uŝywany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W ZOZ opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zuŝytym sprzętem jednorazowym ze skaŝonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 MoŜliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 ZOZ posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel naraŝony na zakaŝenie wzw jest zaszczepiony przeciwko Ŝółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) 15

9 Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Zakład rehabilitacji -ośrodek dla dzieci Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Stacja dializ Apteka szpitalna ZOZ : przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada pracownię histopatologiczną posiada pracownię tomografii komputerowej (TK) prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikaty posiadane przez ZOZ Certyfikat ISO 9001:2008 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC ZOZ : funkcjonuje Zespół do spraw minimalizacji ryzyka roszczeń medycznych ZOZ zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: procedury określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia procedury podejmowania prób wycofania roszczenia procedury postępowania w celu doprowadzenia do ugody 16

10 ROSZCZENIA Z TYTUŁU ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ 1) 1. Data zgłoszenia roszczenia: Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia: roszzczenie pacjenta zakaŝonego wirusowym wszczepiennym zapaleniem wątroby HCV. 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: brak podstaw do uwzględnienia powództwa i przyjęcia odpowiedzialności za fakt zakaŝenia wirusem HCV. 5. Wysokość roszczenia: zł 6.Aktualny stan likwidacji roszczenia: postępowanie sądowe sprawa umorzona postanowienie z klauzulą prawomocności). 2) 1. Data zgłoszenia roszczenia: Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia : powikłania i zgon po przeprowadzonej operacji wyłuszczenia guzów z nerki. 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: bezzasadne 5. Wysokość roszczenia: ,00 zł. 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia : postępowanie sądowe w toku I instancja. 3) 1. Data zgłoszenia roszczenia: Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia: niewłaściwa opieka medyczna, nieuzasadnione podanie leków 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: bezzasadne 5. Wysokość roszczenia: , 00 zł. 6.Aktualny stan likwidacji roszczenia: sprawa sądowa powództwo oddalone. 4) 1. Data zgłoszenia roszczenia: Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia : następstwa niezapewnienia pacjentce bezpieczeństwa udzielanych świadczeń w czasie pobytu w szpitalu, rozpoznanie: ciąŝa połoŝona pozamacicznie, tzw. ciąŝa szyjkowa. 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: bezzasadne 5. Wysokość roszczenia: ,00 zł. 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia: sprawa sądowa, zakończona, powództwo oddalone prawomocnie 5) 1. Data zgłoszenia roszczenia: Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia: następstwa niestarannych i nieostroŝnych działań przy dokonanym zabiegu operacyjnym, co miało polegać na wycięciu blizny w miejscu po wcześniejszej przeprowadzonej operacji.. 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: bezzasadne 5. Wysokość roszczenia: , 00 zł. 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia : sprawa sądowa, zakończona, powództwo oddalone. 6) 1. Data zgłoszenia roszczenia: Data wyrządzenia szkody:

11 3. Przyczyna roszczenia: zarzut braku wykonania naleŝytej diagnostyki i wynikająca z tego zmiana techniki operacyjnej (z małoinwazyjnej na inwazyjną). Konieczność reperacji spowodowana rozległym, pierwszym zabiegiem operacyjnym. Ewentualne zakaŝenie. 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: wysokie prawdopodobieństwo zakaŝenia, ale charakter zabiegu, choroba podstawowa moŝe skutkować dramatycznym spadkiem odporności. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo rozwinięcia się zakaŝenia niezaleŝnie od postępowania jednostki leczącej, a nadto zakaŝenia w innej jednostce. 5. Wysokość roszczenia: ,00 zł. 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia : sprawa sądowa w toku w II instancji. 7) 1. Data zgłoszenia roszczenia: Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia: Powikłania po operacji tarczycy w postaci zmiany barwy głosu, czasowej chrypki, problemami z mówieniem. Stwierdzone poraŝenie i niedowład lewego fałdu głosowego - pacjenta 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia:. Roszczenie niezasadne. 5. Wysokość roszczenia: brak danych 6.Aktualny stan likwidacji roszczenia : pismo z PZU o braku zasadności wypłaty odszkodowania datowane na dzień r. 8) 1. Data zgłoszenia roszczenia: Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia (dokładny opis wyrządzonej szkody): zadośćuczynienie i renta dla niepełnosprawnego dziecka, zarzut powódki, Ŝe stan zdrowia dziecka został spowodowany nieprawidłowym przeprowadzeniem porodu. Roszczenie skierowane do PZU S.A. 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: prowadzone są rozmowy dotyczące modyfikacji wysokości roszczenia. 5. Wysokość roszczenia: ,00 zł + renta 9000,00 zł miesięcznie. 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia : sprawa sądowa w toku w I instancji, niekorzystna dla ZOZ opinia biegłych. 9) 1. Data zgłoszenia roszczenia: r. 2. Data wyrządzenia szkody: r r., r r r r. 3. Przyczyna roszczenia: odszkodowanie za śmierć dziecka. zarzut nieprawidłowego przeprowadzenia leczenia, diagnostyki i rehabilitacji po porodzie 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: opinia biegłych pozytywna dla Szpitala, sprawa niezasadna. 5. Wysokość roszczenia: ,00 zł. 6..Aktualny stan likwidacji roszczenia: sprawa sądowa zakończona, oddalono powództwo w II instancji. 10) 1. Data zgłoszenia roszczenia: Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia : zadośćuczynienie, odszkodowanie i renta z tytułu doznanych szkód i krzywd spowodowanych usunięciem jajnika, trzonu i szyjki macicy. 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: opinia biegłego pozytywna dla Szpitala, roszczenie bezzasadne. 5. Wysokość roszczenia: ,00 zł 18

12 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia: sprawa sądowa w toku, oddalono powództwo w I instancji, w II instancji przekazano sprawę do ponownego rozpoznania w I instancji 11) 1. Data zgłoszenia roszczenia r. 2. Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia : odszkodowanie, zadośćuczynienie z powodu zakaŝenia Ŝółtaczką typu B w trakcie zabiegu punkcji jamy opłucnej. 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: opinia biegłego negatywna dla Szpitala 5. Wysokość roszczenia: ,00 zł 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia : sprawa zakończona, zasądzono na rzecz powódki kwotę zł. Wypłacono odszkodowanie. 12) 1. Data zgłoszenia roszczenia: Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia: zadośćuczynienie, odszkodowanie za pogorszenie sytuacji Ŝyciowej, spowodowanej śmiercią Na skutek błędnego zachowania lekarza pozwanego Szpitala dziecko zmarło. 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: niezasadne, przyczynienie się rodziców z uwagi na transport chorego w cięŝkim stanie samochodem zamiast karetką. 5. Wysokość roszczenia: ,00 zł. 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia: sprawa sądowa zakończona. Zasądzono na rzecz powodów zł + odsetki. Wypłacono odszkodowanie. 13) 1. Data zgłoszenia roszczenia: r 2. Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia : zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Komplikacje w trakcie przedwczesnego porodu, śmierć noworodka. 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: Szpital nie uznaje roszczeń wnioskodawców 5. Wysokość roszczenia: zł. 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia : wezwanie próby ugodowej. Szpital nie wyraził zgody na zawarcie ugody. 14) 1. Data zgłoszenia roszczenia: Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia : zadośćuczynienie za krzywdę, spowodowanych śmiercią noworodka na skutek powikłań po przebytym zabiegu kardiochirurgicznym 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: opinie biegłych pozytywne dla Szpitala 5. Wysokość roszczenia: ,00 zł 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia : sprawa sądowa zakończona, powództwo zostało oddalone. Nie wniesiono skargi kasacyjnej. 15) 1. Data zgłoszenia roszczenia: r. 2. Data wyrządzenia szkody: r. 3. Przyczyna roszczenia: nieszczęśliwy wypadek, student idąc na zajęcie pośliznął się na mokrych schodach, na skutek tego zdarzenia doznał urazu kręgosłupa 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: nieszczęśliwy wypadek podczas zajęć na wyŝszej uczelni, kwestionujemy zasadność. 5. Wysokość roszczenie nie podano. 19

13 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia : wezwanie do przyjęcia odpowiedzialności, etap przesądowy dokumentacja przesłana do PZU, brak odpowiedzi. 16) 1. Data zgłoszenia roszczenia: Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia : zadośćuczynienie i odszkodowanie za doznaną krzywdę oraz renta. Błąd medyczny nie wykonano cesarskiego cięcia w sytuacji zagroŝenia Ŝycia noworodka oraz źle znieczulono pacjentkę do porodu 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: kwestionujemy brak związku przyczynowego pomiędzy stanem neurologicznym dziecka oraz porodem i pobytem w ZOZ. 5. Wysokość roszczenia: zł. + renta w wysokości 700 zł miesięcznie. 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia : sprawa przesądowa, wezwanie do zapłaty. 17) 1. Data zgłoszenia roszczenia: r. 2. Data wyrządzenia szkody: r. 7. Przyczyna roszczenia : dolegliwości w Ŝyciu codziennym, z jakimi boryka się poszkodowany, a które są efektem przeprowadzonego zabiegu operacyjnego zatoki szczękowej lewej. 8. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: bezzasadne 9. Wysokość roszczenia: ,00 zł. 10. Aktualny stan likwidacji roszczenia : etap przesądowy, wezwanie do zapłaty 18) 11. Data zgłoszenia roszczenia: Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia (dokładny opis wyrządzonej szkody): zakaŝenie wirusem HBS podczas zabiegu operacyjnego w 1992 r. 14. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: bezzasadne, roszczenie błędnie skierowane do ZOZ. 15. Wysokość roszczenia: brak danych 16..Aktualny stan likwidacji roszczenia : korespondencja z PZU 19) 1. Data zgłoszenia roszczenia: Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia : nieprawidłowe postępowanie diagnostyczne lekarzy chorej małoletniej uskarŝającej się na bóle brzucha, odwodnionej. Nierozpoznanie rozlanego wyrostka robaczkowego. 4. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: bezzasadne. 5. Wysokość roszczenia: ,00zł 6. Aktualny stan likwidacji roszczenia : powództwo oddalone w I i II instancji, skarga kasacyjna powódki, pozwany wniósł odpowiedź na skargę. 20) 7. Data zgłoszenia roszczenia: Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia : błąd medyczny podczas operacji usunięcia kamienia z moczowodu oraz nefroktomii. 10. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: bezzasadne. 11. Wysokość roszczenia: , 00zł 12. Aktualny stan likwidacji roszczenia : sprawa przesądowa, wezwanie do zapłaty 20

14 21) 13. Data zgłoszenia roszczenia: Data wyrządzenia szkody: Przyczyna roszczenia upadek z łóŝka i złamanie kości udowej, podczas pobytu w Szpitalu w Oddziale Nefrologii 16. Opinia ZOZ o zasadności zgłoszonego roszczenia: bezzasadne. 17. Wysokość roszczenia: brak danych 18. Aktualny stan likwidacji roszczenia : wypłacono zł odszkodowania. Dodatkowe informacje: 1. Zamawiający korzysta z usług podwykonawców w zakresie świadczenia i realizacji usług medycznych, np. dyŝury lekarskie, lekarze kontraktowi, konsultacje medyczne, wykonywanie badań przez inne ośrodki 2. Zamawiający prowadzi aptekę wewnątrzszpitalną 21

15 Załącznik nr 5 do SIWZ (wzór) UMOWA NR DZP/.../2011 poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Umowa zawarta w dniu... w Zabrzu pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, z siedzibą w Zabrzu, przy ul. 3-go Maja wpisanym do: KRS Sąd Rejonowy Gliwice NIP: REGON: zwanym dalej Zamawiającym, który reprezentuje: dr n. med. Dariusz Budziński - Dyrektor Szpitala a... z siedzibą: wpisanym do:.. NIP:.. zwanym dalej Wykonawcą który reprezentuje: o następującej treści : 1 1. Na podstawie dokumentacji przygotowanej dla przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania nr ZP/../.../2011/PN/... oraz oferty przedstawionej przez Wykonawcę w tym postępowaniu, Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę: Ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń medycznych. 2. Integralną częścią niniejszej umowy jest SIWZ postępowania nr ZP/ /../2011/PN/ 3. Przedmiotem umowy jest: Ubezpieczenie na rzecz pacjentów z tyt. zdarzeń medycznych Realizacja zamówienia (ubezpieczenia) obejmuje okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia Wykonawca potwierdza poprzez wystawienie stosownych polis ubezpieczeniowych w zakresie określonym 1 ust. 3 oraz zgodnych z ofertą złoŝoną Zamawiającemu w niniejszym postępowaniu. 22

16 3 1. Łączną wartość umowy stanowi kwota wynikająca ze złoŝonej przez Wykonawcę oferty. kwota brutto... (słownie:... ) 2. NaleŜność będzie płatna w 4 równych kwartalnych ratach - do 25 dnia kaŝdego miesiąca. 3. Data obciąŝenia konta Zamawiającego jest datą wykonania zobowiązania Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej w ramach unormowania Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy oraz pod rygorem niewaŝności. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany sum ubezpieczenia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu ubezpieczenia. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podniesienia sum ubezpieczenia i sum gwarancyjnych w czasie trwania okresu ubezpieczenia w ramach zaoferowanych stawek taryfowych za zgodą towarzystwa ubezpieczeniowego. 5 W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach. Wykonawca ma prawo Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonanej części umowy Ubezpieczenie będzie zawierane i obsługiwane przez brokera firmy Supra Brokers Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Fabryczna 10 działającą pod marką Supra Brokers. 2 Strony ustalają następujących przedstawicieli upowaŝnionych do współpracy w realizacji przedmiotu umowy. Ze strony Wykonawcy:... tel:... kom.:... fax: Ze strony Zamawiającego:... tel.:... kom.:... fax: Wykonawca nie moŝe bez zgody Zamawiającego przenieść zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 2. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 3. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 23

17 8 1 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 24

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 298/2014/N/Jarocin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin Adresy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do SIWZ 232/24/10/2013/N/Pilica INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 5 do SIWZ do SIWZ nr SPZOZ/PN/83/2011 Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku Adres: Ul. 800-Lecia 26, 38-500 Sanok INFORMACJE DO OCENY RYZYKA ZOZ ma kontrakt

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 82/02/04/2013/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 94 Wrocław, dnia 21.12.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 269/19/10/2012/N/Głogów Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie Adres siedziby: ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów NIP: 693-12-47-303 REGON: 308784 PKD: 85.11Z Adresy

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 96 Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60, 35 301 Rzeszów NIP: 813 15 02-114 REGON: 690697529

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia I. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO

Opis przedmiotu zamówienia I. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ I. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE OCENY RYZYKA UBEZPIECZENIOWEGO 1. Nazwa zakładu: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 1 im. prof. Józefa Gasińskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 10 do SIWZ 2/2015/N/Katowice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15

im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Zabrze, dnia 20.11.2014r. Znak sprawy: ZP/77/101/2014/PN/77

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ 188/30/11/2011/NO/Zwoleń INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu Adres siedziby (dyrekcji): Aleje Pokoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 358/10/12/2013/N/Pyskowice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital w Pyskowicach Sp. z o. o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Szpitalna 2, 44-120 Pyskowice

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 11 do SIWZ Nr 183/01/12/2011/NO/Gliwice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: 106 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gliwicach Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 13 do SIWZ nr 185/2014/N/Lubaczów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie Adres siedziby: ul. Mickiewicza 168,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 371/04/12/2012/N/Zwoleń INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu Adres siedziby (dyrekcji):

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 321/16/11/2012/NO/Pyskowice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Pyskowicach Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 60 Wrocław, dnia 16.01.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr 28/2015/N/Jaroszowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kolejowa nr 1 A,

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAKAśEŃ SZPITALNYCH

OCENA RYZYKA ZAKAśEŃ SZPITALNYCH Strona 1 z 9 Załącznik nr 12 do SIWZ 293/2014/N/Prudnik INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Adres siedziby: Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. Zakład Opieki Leczniczej, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ 123/2017/N/Bełchatów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie Adres siedziby: ul. Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

Bardziej szczegółowo

Liczba lekarzy kontraktowych

Liczba lekarzy kontraktowych Strona 1 z 8 Załącznik nr 9 do SIWZ 151/27/06/2013/N/Rabka INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ ZP- 62/ 2013 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie Adres siedziby (dyrekcji): 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34 NIP: 753-19-67-997

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr P/24/2014 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Adres siedziby: ul. Wodociągowa 4;

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. Z O.O. w Strzelinie znak sprawy 6/2014/OC_M/NO/K/BU Informacje do oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 9 do SIWZ 309/12/11/2012/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 354/03/12/2012/NO/Rabka-Zdrój INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowe im. dr Adama Szebesty w Rabce- Zdroju Adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 8 do SIWZ 194/2014/N/Śrem INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Poznański Ośrodek Reumatologiczny Samodzielny Publiczny Specjalistyczny ZOZ w Śremie Adres siedziby: 63-100

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 306/29/11/2013/N/Zakopane INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 9 do SIWZ 394/07/12/2012/N/Głuchołazy INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach Adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 174/2014/N/Głuchołazy INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach Adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 134/06/06/2013/N/Rybnik INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ 166/10/05/2012/N/Jaworze INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Beskidzki Zespół Leczniczo Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu Adres siedziby: ul. Słoneczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM

INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Numer sprawy: ZP/11/2014 Załącznik nr 1A do SIWZ INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ 74/18/03/2013/N/Jaroszowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kolejowa nr

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

UBEZPIECZENIE NA RZECZ PACJENTÓW Z TYT. ZDARZEŃ MEDYCZNYCH Strona 1 z 6 Wrocław, 02.02.2012 Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Szpitali Województwa Śląskiego ZMIANY DO SIWZ NR 24/19/01/2012/N/KATOWICE Działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 90/2014/N/Korfantów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Adres siedziby: 48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa jednostki: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku Adres: 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 66/2014/N/Jaroszowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kolejowa nr 1 A,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 7 do SIWZ 11/2014/N/Ełk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku Adres siedziby: 19-300 Ełk, ul. Kościuszki 30 NIP: 848-15-70-837

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7do SIWZ Nr 217/20/12/2011/NO/Pruszków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie Adres siedziby (dyrekcji): 05 800

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ 120/2014/N/Rabka Zdrój INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Miejski w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. Adres siedziby: 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Słoneczna 3 Adresy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 12 do SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu Adres siedziby (dyrekcji): Aleja

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ nr 281/23/10/2012/NU/Wałcz INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr P/34/2013 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Adres siedziby: ul. Wodociągowa 4;

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 11 do SIWZ 353/09/12/2013/N/Sławno INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Sławnie Adres siedziby: ul. 1 Pułków Ułanów 9, 76-100 Sławno NIP: 499-03-67-137

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 8 Załącznik nr 8 do SIWZ nr 249/2014/N/Zakopane INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego w Zakopanem Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 75/2014/N/Lublin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki Adres siedziby: 20-090 Lublin, ul Jaczewskiego 2 I. UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA (Prosimy o CZYTELNE wypełnienie.) Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron.

OFERTA (Prosimy o CZYTELNE wypełnienie.) Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron. OFERTA (Prosimy o CZYTELNE wypełnienie.) Niniejsza oferta zawiera... kolejno ponumerowanych i zszytych zapisanych stron. Nazwa Wykonawcy:... ulica:...kod i miejscowość:... powiat:...województwo... NIP...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 9 do SIWZ 186/30/08/2013/N/Bochnia INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem

Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem Załącznik nr 1A do SIWZ nr DZP.381.91.2014.DW Formularz oferty Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 11 do SIWZ 114/ZA/14 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z. o.o Adres siedziby (dyrekcji): 41-605 Świętochłowice, ul.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ 405/13/12/2012/N/Kościan INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Szpitalna 7, 64-000

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 11 Załącznik nr 8 do SIWZ zp250_107_12 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Lwowska 60,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 11 do SIWZ nr 292/24/10/2012/NO/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ 239/25/10/2013/N/Lublin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1

KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 KO/BP/02/2010 Załącznik nr 1 OFERTA W związku z ogłoszeniem konkursu ofert na wykonywanie badań profilaktycznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie: 1. Oferujemy wykonanie badań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 16 do SIWZ nr 173/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Nazwa jednostki: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 Miejsce prowadzenia działalności:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 142/14/06/2013/N/Strzyżów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie Adres siedziby (dyrekcji): 38-100 Strzyżów, ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 11 do SIWZ 76/18/03/2013/N/Solec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Solec Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): 00-382 Warszawa, ul. Solec 93 NIP: 525-24-91-419

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ

PROJEKT UMOWY GENERALNEJ Załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy 14/2015/KOM/NO/K/BU Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 130/2014/N/Lesko INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku Adres siedziby (dyrekcji): 38-600 Lesko ul.

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ 285/24/10/2012/N/Nisko INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku Adres siedziby (dyrekcji): 37-400 Nisko, ul.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ 332/02/12/2013/N/Namysłów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna Adres siedziby (dyrekcji): ul. Oleśnicka 4, 46-100

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 55/22/07/2011/NO/Kłodzko

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 55/22/07/2011/NO/Kłodzko Strona 1 z 5 F178 01 Wrocław, 16.08.2011 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,,Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 9 do SIWZ 63/2014/N/Wadowice INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach Adres siedziby (dyrekcji): ul. Karmelicka 5, 34-100

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 73/2014/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 9 do SIWZ ZP-51/2012 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie Adres siedziby (dyrekcji): 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34 NIP: 753-19-67-997 REGON:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 301/05/11/2012/NO/Rzeszów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 10 Załącznik nr 14 do SIWZ 215/2014/N/Białogard INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Białogardzie Sp z o.o. ( od 29.09.2014 ) Adres siedziby (dyrekcji): ul. Chopina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 12 Wrocław, dnia 20.12.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 13 do SIWZ Nr 249/14/11/2013/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Enea S.A., Departament Handlu Zespół ds. Przetargów Publicznych, 60-201 Poznań, ul. Górecka 1Załącznik nr 7 do SIWZ nr 232/10/09/2012/N/Koszalin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 PN-EN ISO 14001:2005 PN-ISO/IEC 27001:2005 HACCP Dział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 14 Wrocław, dnia 29.02.2012r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa firmy oferenta) Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr DO-2010-2/MM/09 Nazwa Wykonawcy:... Adres:... tel.:... REGON :... NIP :... Fax.: na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Email

Bardziej szczegółowo

Dostawa notebooków i komputerów z monitorami

Dostawa notebooków i komputerów z monitorami Załącznik nr 1A do SIWZ DZP.381.33.2015.DW Oferta Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 61/04/03/02013/N/Kup INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 13 Wrocław, dnia 10.01.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO)

OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) Strona 1 z 8 Załącznik nr 10 do SIWZ 26/2015/N/Górno INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie Adres:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY

Załącznik Nr 10b do SIWZ Wzór umowy dla Pakietu 2 ZP/128/2015 WZÓR UMOWY WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/128/2015 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy

Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Numer sprawy: ZP/PN-3/13 Załącznik nr 3 Strona 1 z 5 Oświadczenie o akceptacji wzoru umowy Ja, niżej podpisany:..., będąc upoważniony do reprezentowania... z siedzibą w... przy ulicy... oświadczam, że:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 370/17/12/2013/N/Kielce INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach Adres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 25/23/01/2013/N/Więcbork INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: NOVUM - MED. Sp. z o.o. Szpital Powiatowy im. dr A. Gacy i dr J. Łaskiego NZOZ Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 6 do SIWZ DZP.272-17/14 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie Adres siedziby: 31-503 Kraków, ul. Strzelecka

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenie nr /2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych

Umowa zlecenie nr /2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych Umowa zlecenie nr /2013 o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu r. w Rzeszowie, na podstawie art. 26, 26a i 27 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Projekt CHIP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna OFERTA.

Projekt CHIP Chemia i Praca Zwiększenie kompetencji w ramach studiów I i II stopnia na kierunku Chemia i Technologia Chemiczna OFERTA. OFERTA Załącznik nr 2 Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach ul. Bankowa 12 40-007 Katowice Nazwa (firma) / imię i nazwisko Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: Ulica, nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 8 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr ZP/4/2014 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie Adres siedziby: Os. na Wzgórzach 17 b, 31-723 Kraków NIP: 945-18-45-098

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 11 Załącznik nr 9 do SIWZ 162/2014/N/Miechów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital św. Anny w Miechowie Adres siedziby: 32-200 Miechów Szpitalna 3 NIP: 6591328869 REGON: 000304384

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 25.11.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 8 F178. Wrocław, 25.11.2014 r. Strona 1 z 8 Wrocław, 25.11.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żarach ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 13 Wrocław, dnia 18.04.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

SUPRA BROKERS F334 INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 323/16/11/2012/N/Głogów Zamawiający: Nazwa: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie Adres siedziby: ul. Kościuszki 15, 67-200 Głogów NIP: 693-12-47-303 REGON: 308784 PKD: 85.11Z Adresy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-14/2010 Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu..pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą przy ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02-743 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 9 Załącznik nr 10 do SIWZ 228/2014/N/Ostrzeszów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrzeszowie Adres siedziby: Al. Wolności 4 63-500 Ostrzeszów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 10 do SIWZ nr 32/2015/N/Wrocław INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych we Wrocławiu Adres

Bardziej szczegółowo