INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE DO OCENY RYZYKA"

Transkrypt

1 Strona 1 z 9 Załącznik nr 7 do SIWZ nr 301/05/11/2012/NO/Rzeszów INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie Adres siedziby (dyrekcji): ul. Krakowska 16, Rzeszów NIP: REGON: PKD: 8610Z Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: 1. Przychodnia MSW Krosno ul. Portiusa 2 2. Poradnia Badań Profilaktycznych Dębica ul. Paderewskiego 2 3. Poradnia Badań Profilaktycznych Mielec ul. Mickiewicza Poradnia Badań Profilaktycznych Przemyśl ul. Jasińskiego 3 5. Poradnia Badań Profilaktycznych Sanok ul. Dworcowa Poradnia Badań Profilaktycznych Tarnobrzeg ul. 1-go Maja 1 I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów ,00 Wartość kontraktu z NFZ ,00 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość w zł Orzecznictwo lekarskie WKL ,00 Medycyna Pracy ,00 Apteka Krosno ,00 Najem ,00 Pozostałe usługi medyczne ,00

2 Strona 2 z 9 Liczba Pracownicy ogółem 306 Lekarze ogółem 31 Lekarze kontraktowi 63 Pielęgniarki ogółem 128 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 2011 rok Lecznictwo zamknięte 2011 rok Oddział Chorób Wewnętrznych z pododdziałem Kardiologicznym Chirurgiczny z pododdziałem Ginekologicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóŝek Rehabilitacji Neurologicznej 0 25 RAZEM W I kwartale 2013 roku jest planowany rozdział funkcjonującego obecnie Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kariologicznym na dwa oddziały: Oddział Wewnętrzny i Oddział Kardiologiczny. Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyŝurów: Podczas dyŝurów opiekę lekarską pełnią ją lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę lub umowę zlecenie. OCENA RYZYKA ZAKAśEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. ZakaŜeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakaŝenia szpitalne wszystkie 3 wybiórczo Liczba stwierdzanych rocznie zakaŝeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 17

3 Strona 3 z 9 innych 38 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakaŝenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym uŝywane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy uŝywane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 UŜywane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania uŝywane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk uŝywane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk uŝywany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zuŝytym sprzętem jednorazowym ze skaŝonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 MoŜliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie

4 Strona 4 z 9 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel naraŝony na zakaŝenie wzw jest zaszczepiony przeciwko Ŝółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikat ISO 9001 Posiadane certyfikaty ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym został powołany Pełnomocnik (nie dotyczy pełnomocnika prawnego) do spraw postępowania z roszczeniem medycznym. W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: - określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia, - podejmowania prób wycofania roszczenia, - postępowania w celu doprowadzenia do ugody.

5 Strona 5 z 9 II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Minimalne odległości między budynkami 5 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie Ogniomury. Wysokość ogniomuru ponad najwyŝszym dachem 0,30 m. Grubość ogniomuru największa 0,25 m Najmniejsza 0,12 m Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Odległość od najbliŝszej jednostki straŝy poŝarnej ok. 2 km Czas dojazdu jednostek straŝy poŝarnej 7-10 min Istnieje moŝliwość dojazdu jednostek straŝy poŝarnej o kaŝdej porze roku Oznakowane są: drogi poŝarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoŝ. Budynki są wyposaŝone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoŝ.

6 Strona 6 z 9 Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek poŝaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoŝ. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straŝy poŝarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Woda do gaszenia poŝaru dostarczana jest przy uŝyciu pomp Źródła dostarczenia wody: Wodociąg miejski INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach. W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane nie zostały one zaimpregnowane ogniochronnie. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Komentarz: Budynek szpitala jest w trakcie modernizacji i jest sukcesywnie dostosowywany do obowiązujących przepisów. Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

7 Strona 7 z 9 a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z moŝliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są uŝytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeŝeń warunkujących ich uŝytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do uŝytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpoŝarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpoŝarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. PrzewaŜająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: zwolnione Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg uwzględniając podatek VAT Klasyfikacji Środków Trwałych: ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEśOWE 1. Budynki nie są uŝytkowane są wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są naleŝycie

8 Strona 8 z 9 zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub Ŝaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Stały dozór Lokalizacja Szpital, PZP, Administracja IRiSM, POZ, Dyrekcja, Administracja, Apteka Szpitalna BRAK Bespol własny Sposób przechowywania wartości pienięŝnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoŝa Inny kasa pancerna przytwierdzona do ściany Transport gotówki Ilość transportów gotówki roku: 6 x w miesiącu, 72 w roku Rodzaj uŝywanego środka transportu: samochód słuŝbowy Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: kierowca UBEZPIECZENIA MIENIA WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH Rok Ryzyko Wypłacone odszkodowanie Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 2010 Ubezpieczenie mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych Liczba wypłaconych szkód zł zł 2

9 Strona 9 z 9 Ubezpieczenie mienia od 2011 poŝaru i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie szyb od stłuczenia 2012 Ubezpieczenie mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych zł( dopłata do odszkodowania z 2010 roku) zł 99 zł zł 2 RAZEM zł 8 UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH 2 Rok Ryzyko Wypłacone odszkodowanie Liczba wypłaconych szkód 2009 Ubezpieczenie Auto Casco ,13 zł 1