INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE DO OCENY RYZYKA"

Transkrypt

1 Strona 1 z 7 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr 28/2015/N/Jaroszowiec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Wojewódzki Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji Adres siedziby (dyrekcji): ul. Kolejowa nr 1 A, Jaroszowiec I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów ,29 Wartość kontraktu z NFZ ,85 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Usługi medyczne 9702 Liczba Pracownicy ogółem 116 Lekarze ogółem 11 Lekarze kontraktowi 4 Pielęgniarki ogółem 37 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte 22 Lecznictwo zamknięte 1447 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóŝek Oddział gruźlicy ½ 80 Rehabilitacja pulmonologiczne ½ Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III, tel.: , fa: ,

2 Strona 2 z 7 Rehabilitacja ogólnoustrojowa ½ 22 Ośrodek rehabilitacji dziennej ½ 13 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyŝurów: Umowa Unia Bracka OCENA RYZYKA ZAKAśEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. ZakaŜeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakaŝenia szpitalne wszystkie 3 wybiórczo Liczba stwierdzanych rocznie zakaŝeń szpitalnych krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 0 innych 11 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakaŝenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym uŝywane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy uŝywane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 UŜywane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania uŝywane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk uŝywane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk uŝywany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III, tel.: , fa: ,

3 Strona 3 z 7 14 przyjęciu do pracy systematycznie W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zuŝytym sprzętem jednorazowym ze skaŝonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 MoŜliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel naraŝony na zakaŝenie wzw jest zaszczepiony przeciwko Ŝółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Apteka szpitalna Podmiot leczniczy przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów posiada laboratorium mikrobiologiczne Certyfikat ISO 9001 Posiadane certyfikaty Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III, tel.: , fa: ,

4 Strona 4 z 7 II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe urządzenia sygnalizujące powstanie poŝaru inne : Zbiornik 150m² OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami 20 m Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów palnych, materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie, Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Odległość od najbliŝszej jednostki straŝy poŝarnej 13 km Czas dojazdu jednostek straŝy poŝarnej 15 min Istnieje moŝliwość dojazdu jednostek straŝy poŝarnej o kaŝdej porze roku Oznakowane są: drogi poŝarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoŝ. Budynki są wyposaŝone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoŝ Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III, tel.: , fa: ,

5 Strona 5 z 7 Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek poŝaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straŝy poŝarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia poŝaru dostarczana jest przy uŝyciu pomp INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z moŝliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Obiekty budowlane są uŝytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeŝeń warunkujących ich uŝytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do uŝytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpoŝarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III, tel.: , fa: ,

6 Strona 6 z 7 d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpoŝarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEśOWE 1.Budynki są uŝytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2.Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są naleŝycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub Ŝaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Firma ochrony Lokalizacja Sposób przechowywania wartości pienięŝnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoŝa Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 5000/60000 Rodzaj uŝywanego środka transportu: samochód osobowy Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: 2 osoby INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III, tel.: , fa: ,

7 Strona 7 z 7 Brak szkód UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) Dane Liczba zgłoszonych roszczeń 1 w tym liczba roszczeń zakończonych odmową odszkodowania 1 w tym liczba roszczeń zakończonych wypłatą odszkodowania 0 Kwota wypłaconych odszkodowań 0 zł Kwota utworzonych rezerw zł UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) Rok Rodzaj ubezpieczenia Liczba szkód 2012 Spalona płyta główna w dwóch netbookach oraz w dwóch komputerach stacjonarnychbrak przyczyny. 1 Kwota wypłaconych odszkodowań zł Kwota utworzonych rezerw 0 zł Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III, tel.: , fa: ,