INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE"

Transkrypt

1 Strona 1 z 10 Załącznik nr 9 do SIWZ 385/06/12/2012/N/WODZISŁAW ŚLĄSKI INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Powiatowy Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim Adres siedziby: Wodzisław Śl., ul. 26 Marca 51 NIP: REGON: PKD: 8610Z Adresy innych lokalizacji objętych ubezpieczeniem: Wodzisław Śl. ul.26 Marca Rydułtowy ul. Plebiscytowa 69 INFORMACJE OGÓLNE Wartość w zł Łączna wysokość obrotów Wartość kontraktu z NFZ Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Świadczenia szpitalne Porady specjalistyczne Ratownictwo medyczne POZ Liczba Pracownicy ogółem 602 Lekarze ogółem 59 Lekarze kontraktowi 69 Pielęgniarki ogółem Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

2 Strona 2 z 10 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóŝek Wewnętrzny I Wewnętrzny II 6 33 OAiT 11 5 Neurologia 7 30 Pediatria 5 17 Gin._poł 4 50 Neonatologia 4 19 Chirurgia Ogólna 5 50 Chir.urazowo-ortoped dermatologia 0 20 Oddzial reh 0 25 Ratownictwo Medyczne 6 - Razem OCENA RYZYKA ZAKAśEŃ SZPITALNYCH (DOTYCZY LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO) TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. ZakaŜeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakaŝenia szpitalne wszystkie wybiórczo 3 Liczba stwierdzanych rocznie zakaŝeń szpitalnych krwiopochodnych (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 10 innych 71 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakaŝenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym uŝywane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

3 Strona 3 z 10 powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy uŝywane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 UŜywane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania uŝywane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk uŝywane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk uŝywany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zuŝytym sprzętem jednorazowym ze skaŝonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 MoŜliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel naraŝony na zakaŝenie wzw jest zaszczepiony przeciwko Ŝółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

4 Strona 4 z 10 Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Zespoły wyjazdowe (5) Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Prowadzenie parkingu strzeŝonego (odpłatnego) Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Wynajem pomieszczeń Liczba i rodzaj pojazdów nie podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdów mechanicznych: 1 mele Podmiot leczniczy : prowadzi działalność w budynkach (pomieszczeniach) najmowanych od innych podmiotów przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium mikrobiologiczne Certyfikaty posiadane przez podmiot leczniczy Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości Rydułtowy Certyfikat ISO 9001 TAK NIE PowyŜsza tabelka dot. Wodzisławia(poz.2) i Rydułtów (poz.1) Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

5 Strona 5 z 10 INFORMACJE TECHNICZNE OCENA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE TAK NIE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze urządzenia tryskaczowe stałe urządzenia gaśnicze gazowe stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe urządzenia sygnalizujące powstanie poŝaru stały dozór inne.system oddymiania OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI TAK NIE Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona 20 m Konstrukcja budynków: materiały palne materiały niepalne materiały mieszane Budynki są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z materiałów: materiałów palnych materiałów palnych zabezpieczonych ognioodpornie Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

6 Strona 6 z 10 materiałów niepalnych Ogniomury Wysokość ogniomuru ponad najwyŝszym dachem Grubość ogniomuru Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne ogrzewanie wodno-parowe ogrzewanie elektryczne 0,8. m największa.0,25... m najmniejsza... m OCENA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ TAK NIE Odległość od najbliŝszej jednostki straŝy poŝarnej Czas dojazdu jednostek straŝy poŝarnej 1. km 2. min Istnieje moŝliwość dojazdu jednostek straŝy poŝarnej o kaŝdej porze roku Oznakowane są: drogi poŝarowe drogi i wyjścia ewakuacyjne lokalizacje sprzętu ppoŝ. Budynki są wyposaŝone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoŝ. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek poŝaru i prowadzenia akcji gaśniczej Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoŝ. Istnieje zakładowa straŝ poŝarna Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straŝy poŝarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Woda do gaszenia poŝaru dostarczana jest przy uŝyciu pomp Źródła dostarczenia wody Sieć wodociągowa Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

7 Strona 7 z 10 INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997r. nie wystąpiła powódź. W odniesieniu do obiektów posiadających w swej konstrukcji elementy drewniane instalacja elektryczna prowadzona jest w niepalnych peszlach. W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja wykonana prze wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty). Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.). Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z moŝliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931). 3) Obiekty budowlane są uŝytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

8 Strona 8 z 10 4) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeŝeń warunkujących ich uŝytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do uŝytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpoŝarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpoŝarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. PrzewaŜająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce zwolnione. Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg Klasyfikacji Środków Trwałych uwzględniając podatek VAT. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEśOWE 1. Budynki nie są uŝytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są naleŝycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia antywłamaniowe: Stosowane zabezpieczenia Kraty lub Ŝaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Alarm p/włamaniowy Adres Wodzisław,Rydułtowy Wodzisłw,Rydułtowy Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

9 Strona 9 z 10 Alarm p/włamaniowy z monitoringiem Firma ochrony Stały dozór Wodzisław,Rydułtowy PHU ALEX PHU ALEX Sposób przechowywania wartości pienięŝnych Sposób przechowywania wartości pienięŝnych Kasa pancerna nie przytwierdzona do podłoŝa Transport gotówki Ilość transportów gotówki: 1 w miesiącu Rodzaj uŝywanego środka transportu: samochód ochrony Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: 1 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH WYPŁACONE ODSZKODOWANIA Data zdarzenia Wysokość wypłaconego odszkodowania zł zł zł zł zł zł RAZEM zł UTWORZONE REZERWY Data zdarzenia Wysokość utworzonej rezerwy zł zł Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

10 Strona 10 z zł zł zł zł RAZEM zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH BRAK WYPŁACONYCH ODSZKODOWAŃ I UTWORZONYCH REZERW UBEZPIECZENIA MIENIA WYPŁACONE ODSZKODOWANIA I UTWORZONE REZERWY DLA SZKÓD, KTÓRE WYDARZYŁY SIĘ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) WG DANYCH UZYSKANYCH OD TOWARZYSTW UBEZPIECZENIOWYCH Ubezpieczenie mienia od ognia i innych Ŝywiołów - szkoda z wypłacono zł - szkoda z wypłacono zł - szkoda z wypłacono zł RAZEM zł Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk - szkoda z wypłacono zł BRAK UTWORZONYCH REZERW Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,