INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE DO OCENY RYZYKA"

Transkrypt

1 Strona 1 z 10 Załącznik nr 7 do SIWZ 11/2014/N/Ełk INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku Adres siedziby: Ełk, ul. Kościuszki 30 NIP: REGON: PKD: I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Wartość w zł Łączna wysokość obrotów ,82 Wartość kontraktu z NFZ ,98 Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Badania profilaktyczne Liczba Pracownicy ogółem 375-wszyscy 254- umowa o pracę Lekarze ogółem 80 Lekarze kontraktowi 57 Pielęgniarki ogółem 127 Lecznictwo otwarte Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów (rehabilitacja)= Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

2 Strona 2 z 10 Lecznictwo zamknięte (SOR)=10696 Oddział Liczba łóŝek Anestezjologiai Intensywna Terapia 5 Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym 28 Oddział Chorób Wewnętrzny z Pododdziałem Onkologii Klinicznej 30 Oddział Okulistyczny 12 Oddział Otolaryngologiczny 12 Oddział Dermatologiczny 12 Oddział Urazowo- Ortopedyczny 25 Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej 27 Szpitalny Oddział Ratunkowy 6 RAZEM 157 Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyŝurów: lekarze kontraktowi, zatrudnieni na umowę o pracę OCENA RYZYKA ZAKAśEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. ZakaŜeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakaŝenia szpitalne wszystkie 3 wybiórczo Liczba stwierdzanych rocznie zakaŝeń szpitalnych krwiopochodnych 14 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 10 innych 39 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakaŝenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym uŝywane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy uŝywane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

3 Strona 3 z 10 wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 UŜywane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania uŝywane do sterylizacji puszki kontenerowe rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk uŝywane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk uŝywany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym z zuŝytym sprzętem jednorazowym ze skaŝonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 MoŜliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną automatyczną sterylizator 18 Cały personel naraŝony na zakaŝenie WZW jest zaszczepiony przeciwko Ŝółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo zamknięte Poradnie specjalistyczne Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

4 Strona 4 z 10 Podstawowa Opieka Zdrowotna Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna Stacja krwiodawstwa Stomatologia Apteka szpitalna Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Prowadzenie parkingu strzeŝonego (odpłatnego) Prowadzenie szatni płatnej Usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych Podmiot leczniczy przygotowuje we własnym zakresie posiłki dla pacjentów przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione posiada laboratorium diagnostyczne posiada laboratorium mikrobiologiczne posiada pracownię histopatologiczną posiada tomograf komputerowy (TK) posiada jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) prowadzi działalność dydaktyczną prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Certyfikat ISO 9001 Inne : AQAP Posiadane certyfikaty ZARZĄDZANIE RYZYKIEM OC W podmiocie leczniczym zastosowane są procedury nadzoru nad roszczeniem: Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

5 Strona 5 z 10 - określania związku przyczynowo skutkowego roszczenia, - postępowania w celu doprowadzenia do ugody. II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOśAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne urządzenia sygnalizujące powstanie poŝaru stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Budynki stoją w zabudowie zwartej Minimalne odległości między budynkami 30 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały niepalne Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów palnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych Ogniomury. Wysokość ogniomuru ponad najwyŝszym dachem 0,8 m. Grubość ogniomuru największa 0,4 m, najmniejsza 0,25 m Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodne OCENA OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Odległość od najbliŝszej jednostki straŝy poŝarnej 3 km Czas dojazdu jednostek straŝy poŝarnej 3-5 min Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

6 Strona 6 z 10 Istnieje moŝliwość dojazdu jednostek straŝy poŝarnej o kaŝdej porze roku Oznakowane są: drogi poŝarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoŝ. Budynki są wyposaŝone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoŝ. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek poŝaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoŝ. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straŝy poŝarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Źródła dostarczenia wody: Hydranty, studnia głębinowa. INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpoŝarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpoŝarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpoŝarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z moŝliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

7 Strona 7 z 10 Obiekty budowlane są uŝytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeŝeń warunkujących ich uŝytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do uŝytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpoŝarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpoŝarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEśOWE 1. Budynki nie są uŝytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są naleŝycie zabezpieczone. Stosowane zabezpieczenia Kraty lub Ŝaluzje p/włamaniowe w oknach na parterze Lokalizacja Bud 8,10,13,23,72,90 Alarm p/włamaniowy Bud 8,10,13,23,25,72,90 Firma ochrony Stały dozór Posejdon Posejdon Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

8 Strona 8 z 10 Sposób przechowywania wartości pienięŝnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoŝa Transport gotówki Ilość transportów gotówki roku: btak Rodzaj uŝywanego środka transportu: nie dotyczy Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: nie dotyczy INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) Lp. Data zdarzenia Przyczyna roszczenia (opis) szkoda na osobie - obraŝenia ciała - błąd zabiegowy obraŝenia ciała obraŝenia ciała obraŝenia ciała - błędna diagnoza obraŝenia ciała obraŝenia ciała Wysokość roszczenia ,00 Stan sprawy Wypłata ; proces Zakończona; wypłata Zakończona; wypłata W toku; proces sądowy Zakończona; wypłata Zakończona; wypłata Wysokość wypłaconego ,00 zł ,00 zł 8.410,00 zł ,00 zł 4.000,00 zł Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

9 Strona 9 z obraŝenia ciała - poparzenie podudzia czasie zabiegu Zakończona; odmowa wypłaty 0 zł UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) Lp. Data zdarzenia Przyczyna roszczenia (opis) Poparzenie podudzia w czasie zabiegu- ub. OC z tytułu prowadzonej działalności Wysokość roszczenia Wysokość wypłaconego zł rezerwa UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) Lp. Rok szkody Opis szkody Przepięcie ub. mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych Ogień ub. mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych Przepięcie ub. mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych Przepięcie ub. mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych Uderzenie pojazdu w ubezpieczony przedmiot ub. mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych Przepięcie sprzęt elektroniczny Wysokość wypłaconego 3 212,00 zł 4 846,94 zł 2 023,00 zl 2 943,64 zł zł zł Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,

10 Strona 10 z Następstwa szkód wodno-kanalizacyjnych ub. mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych Następstwa szkód wodno-kanalizacyjnych ub. mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych Uszkodzenie bramy wjazdowej przez nieznany pojazd ub. mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych Zalanie pomieszczeń budynku głównego szpitala ( oddział wewnętrzny) na skutek awarii instalacji ciepłej wody ub. mienia od poŝaru i innych zdarzeń losowych 2 016,37 zł 978,86 zł zł 200 zł Wrocław, ul. Fabryczna 10, tel.: , fa: NIP: , REGON: , nr KRS: ,