INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE"

Transkrypt

1 Strona 1 z 9 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 73/2014/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa 22, Kraków NIP: REGON: I. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ INFORMACJE OGÓLNE Wartość w zł Łączna wysokość obrotów Wartość kontraktu z NFZ Rodzaj świadczeń (usług medycznych) poza NFZ Wartość obrotu w zł Zabiegi rehabilitacyjne ,60 Pacjenci z PZU zgodnie z zawartą umowa 6 200,00 Badania USG 230,00 Badania RTG 659,00 Liczba Pracownicy ogółem 199 Lekarze ogółem 31 Lekarze kontraktowi 20 Pielęgniarki ogółem 69 Liczba przyjętych w ostatnim roku pacjentów Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte 1 730

2 Strona 2 z 9 Oddział Liczba lekarzy kontraktowych Liczba łóżek Oddział Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji 6 45 Dział Anestezjologii 7 3 Pododdział Rehabilitacji Dziennej 6 - lekarz Dyżurny Oddziału Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji 42 Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej 7 lekarz Dyżurny Działu Anestezjologii Sposób organizacji opieki lekarskiej podczas dyżurów: Lekarze kontraktowi, lekarze w trakcie specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej zgodnie z programem specjalizacji. OCENA RYZYKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH TAK NIE 1 W podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych 2 W podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne wszystkie 3 wybiórczo Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych krwiopochodnych 0 (wzw B, wzw C, hiv) gronkowca 7 innych 37 4 Podmiot leczniczy zgłasza do Sanepid zakażenia szpitalne/choroby zakaźne wszystkie krwiopochodne 5 Podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię 6 W podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze 7 Prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji 8 Testy używane do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów: wskaźniki fizyczne wydruk komputerowy testy Bowie-Dicka testy paskowe testy zintegrowane testy biologiczne 9 Używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji 10 Inne opakowania używane do sterylizacji puszki kontenerowe 20

3 Strona 3 z 9 rękawy papierowo foliowe inne 11 Do mycia rąk używane jest mydło w: dozownikach kostkach 12 Do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach 13 Cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy systematycznie 14 W podmiocie leczniczym opracowane są następujące procedury postępowania mycia i dezynfekcji rąk w czasie pobierania krwi przy wykonywaniu iniekcji podczas dezynfekcji podczas sterylizacji ze sprzętem endoskopowym Nie dotyczy z zużytym sprzętem jednorazowym ze skażonym mat. biologicznym 15 Przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane 16 Możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie 17 Podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów półautomatyczną Nie dotyczy automatyczną sterylizator 18 Cały personel narażony na zakażenie wzw jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakł. Leczniczym) Zakres świadczonych usług medycznych Lecznictwo szpitalne Poradnie specjalistyczne Zakład rehabilitacji Fizykoterapia Diagnostyka specjalistyczna - RTG USG Apteka szpitalna

4 Strona 4 z 9 Transport chorych Zakres świadczonych usług pozamedycznych Prowadzenie parkingu strzeżonego (odpłatnego) - outsourcing Wynajem pomieszczeń Podmiot leczniczy : prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp. Posiadane certyfikaty Akredytacja Centrum Monitorowania Jakości Certyfikat ISO 9001 Inne : Certyfikat Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym, Certyfikat ISO II. UBEZPIECZENIA MIENIA ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE gaśnice hydranty wewnętrzne hydranty zewnętrzne stałe urządzenia gaśnicze urządzenia tryskaczowe stałe urządzenia gaśnicze pianowe lub proszkowe urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru stały dozór OCENA BUDYNKÓW I BUDOWLI Minimalne odległości między budynkami 5 m Budynki stoją na posesji ogrodzonej Posesja jest oświetlona Konstrukcja budynków: materiały mieszane

5 Strona 5 z 9 Budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową. Ściany działowe wykonane są z: materiałów niepalnych Wystrój wnętrz budynków wykonany jest z : materiałów niepalnych Obiekty posiadają wymaganą i sprawną instalację odgromową Istnieją centralne wyłączniki prądu odcinające dopływ energii do wszystkich urządzeń Rodzaj istniejącej instalacji grzewczej: ogrzewanie wodno-parowe OCENA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Odległość od najbliższej jednostki straży pożarnej 4 km Czas dojazdu jednostek straży pożarnej 7 min Istnieje możliwość dojazdu jednostek straży pożarnej o każdej porze roku Oznakowane są: drogi pożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne, lokalizacje sprzętu ppoż. Budynki są wyposażone w sprzęt ratowniczo-gaśniczy zgodnie z wymaganiami Istnieje regulamin ppoż. Pracownicy przechodzą szkolenie na wypadek pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej Na terenie zakładu istnieje zakaz palenia Zatrudniony jest specjalista z zakresu ochrony ppoż. Przeprowadzane są regularne kontrole z ramienia straży pożarnej Prowadzi się kontrole sprzętu ratowniczo-gaśniczego Na terenie zakładu znajdują się zbiorniki z wodą Źródła dostarczenia wody: Wodociąg miejski instalacja hydrantowa- Zbiornik podziemny p.poż INFORMACJE DODATKOWE Wskazane w SIWZ lokalizacje nie znajdują się na terenie zalewowym. Na terenie wymienionych w SIWZ lokalizacji począwszy od 1997 r. nie wystąpiła powódź.

6 Strona 6 z 9 W odniesieniu do obiektów zawierających w konstrukcji elementy drewniane zostały one zaimpregnowane ogniochronnie (impregnacja została wykonana prze wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie certyfikaty) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej nie jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) Komentarz: Budynek Nr1 i 2 : Decyzja Komendanta Miejskiego PSP 1. Dostosować długość dojść ewakuacyjnych w budynkach nr 1 i nr 2 do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów Zmiana terminu Decyzją z dnia MZ-5580A-307/10 Zmiana terminu Decyzją z dnia MZ-5580A-307/10 do r. Budynek Nr 1 Decyzja Komendanta Miejskiego PSP 1. Zamknąć drzwiami ewakuacyjno-komunikacyjną klatkę schodową w budynku nr 1. Zmiana terminu Decyzją z dnia MZ-5580A-307/10 Zmiana terminu Decyzją z dnia MZ-5580A-307/10do r. Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej 2010 r. Nr 138 poz. 931) (Dz. U. z Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym

7 Strona 7 z 9 przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Przeważająca działalność podmiotu leczniczego objęta jest podatkiem VAT w stawce: 0%, 8 %, 23 % Mienie podmiotu leczniczego ujmowane jest wg uwzględniając podatek VAT Klasyfikacji Środków Trwałych: ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADZIEŻOWE 1. Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego. 2. Otwory wejściowe oraz okienne są w dobrym stanie technicznym i są należycie zabezpieczone. Sposób przechowywania wartości pieniężnych Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża Transport gotówki Ilość transportów gotówki w miesiącu, roku: 3 razy na rok Rodzaj używanego środka transportu: konwój kasjera przez wyspecjalizowana firmę Rodzaj ochrony/ilość konwojentów: 2 lub 3

8 Strona 8 z 9 INFORMACJA O SZKODOWOŚCI UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ MEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) Lp. Data zdarzenia Przyczyna roszczenia (opis) Błąd medyczny - założenie za dużej endoprotezy Błąd diagnostyczny - niewykrycie złamania kości udowej po upadku w Szpitalu, w drodze do toalety Wysokość roszczenia zł Oraz zł renty/msc zł Oraz 700zł renty/msc Stan sprawy W toku procesu sądowego, postępowanie toczy się przed Sądem Okręgowym w Krakowie Wydział I Cywilny pod sygn. I C 1803/13 słuchanie świadków. W toku procesu sądowego, postępowanie toczy się przed Sądem Okręgowym w Krakowie, Wydział I Cywilny do sygn.. I C 950/13 słuchanie świadków. Opinia konsultantów medycznych TU pozytywna dla Klienta. Likwidacja w TU zakończona odmową wypłaty odszkodowania ze względu na brak winy. Wysokość wypłaconego odszkodowania 0 zł 0 zł

9 Strona 9 z 9 UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (DZIAŁALNOŚĆ POZAMEDYCZNA) ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH ROSZCZEŃ WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 5 LAT (TJ. OD ) Brak szkód UBEZPIECZENIA MIENIA ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) Brak szkód UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH SZKÓD WG DATY ZDARZENIA PRZYPADAJĄCEJ W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (TJ. OD ) Lp. Rok szkody Ryzyko Wysokość wypłaconego odszkodowania OC zł