wnoważonych onych środowiskowo cych Przyjazna czystość

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wnoważonych onych środowiskowo cych Przyjazna czystość"

Transkrypt

1 Karta A.I.S.E. na rzecz zrównowa wnoważonych onych środowiskowo środków w i systemów w czyszczących cych Przyjazna czystość ść Wspólna inicjatywa producentów mydeł, detergentów i środków czystości mająca na celu promowanie i prezentowanie działań branży zmierzających do osiągania coraz wyższych standardów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wersja: październik 2007 r.

2 A.I.S.E. Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości Data założenia: 1952 r. Stowarzyszenia krajowe mające siedziby w 34 krajach oferują przedsiębiorstwom możliwość bezpośredniego członkowstwa Skupia ponad 900 przedsiębiorstw, zarówno z sektora MŚP jak i dużych międzynarodowych korporacji Reprezentuje: Rynek towarów konsumpcyjnych Rynek usług higieny instytucjonalnej i przemysłowej (I&I). Współpracuje z kluczowymi interesariuszami działającymi na szczeblu unijnym i międzynarodowym (Komisja Europejska, Parlament Europejski, organizacje pozarządowe, ONZ, itp.) Jest rzecznikiem interesów i opinii branży na arenie europejskiej

3 Projekt Przyjazna czystość oraz strategiczne filary jego realizacji

4 Projekt Przyjazna czystość ść - dlaczego? Projekt jest kontynuacją podjętych wcześniej działań oraz dowodem na to, że branża poważnie traktuje długoterminowe zobowiązanie do ciągłego i dobrowolnego podnoszenia standardów działań w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju.

5 Podstawy Kontynuacja następujących dobrowolnych inicjatyw podejmowanych przez branżę: - kampania Washright - kodeks dobrych praktyk środowiskowych (Code of Good Environmental Practice) - projekt HERA w zakresie oceny ryzyka chemikaliów, stosowanych do produkcji detergentów, dla ludzi i środowiska naturalnego (Human & Environmental Risk Assessment) Przepisy ustanawiane przez organy UE: dot. chemikaliów (dyrektywa biocydowa, rozporządzenie w sprawie detergentów, rozporządzenie REACH, itp.) w innym zakresie (bezpieczeństwo, znakowanie, transport i opakowania produktów) wspólnotowa polityka zrównoważonej produkcji i konsumpcji Oczekiwania ogółu społeczeństwa co do przejrzystości działań Protokoł z Kyoto ograniczenia w emisji CO 2 Żądania inwestorów i sprzedawców detalicznych Społeczna odpowiedzialność w biznesie sprawozdania i systemy zarządzania w zakresie ochrony środowiska, Dialog interesariuszy: władz, polityków, organizacji pozarządowych, mediów

6 Zasady Projektu Podejście uwzględniające cały cykl życia produktu: Holistyczne, łączące wszystkie etapy Dające możliwość zaprezentowania korzyści na każdym poziomie Odniesienie do trzech filarów zrównoważonego rozwoju (gospodarki, społeczeństwa, środowiska) Działania zgodne ze standardami etycznymi Ochrona zdrowia, bezpieczeństwa i interesów konsumentów, klientów i pracowników Ograniczenie zagrożeń dla środowiska naturalnego Utrzymanie długoterminowej rentowności branży

7 Adresaci Projektu Przedsiębiorstwa z branży mydeł, detergentów i środków czystości Podmioty działające na rynku towarów konsumpcyjnych i w sektorze higieny instytucjonalnej i przemysłowej (I&I) Importerzy, dystrybutorzy, producenci środków i systemów czystości Prowadzący działalność na terenie przynajmniej jednego spośród 27 państw UE (a także Islandii, Norwegii i Szwajcarii) Członkowie stowarzyszeń krajowych A.I.S.E. i niebędący członkami tych stowarzyszeń Wymagane jest wyrażenie poparcia dla programu i spełnianie jego założeń

8 Co oznacza udział w projekcie? Przedsiębiorstwa zobowiązują się do stosowania procedur zrównoważonego rozwoju (w systemach zarządzania) podczas całego cyklu życia produktów, począwszy od wyboru surowców, na utylizacji odpadów skończywszy poddania zewnętrznej weryfikacji prawidłowości stosowania powyższych procedur ( test dopuszczający do programu ) informowania konsumentów i klientów o zasadach bezpiecznego i efektywnego stosowania produktów przedstawiania A.I.S.E. sprawozdań stanowiących analizę kluczowych wskaźników efektywności (KPI) - również poddawanych weryfikacji Sprawozdania dotyczące całej branży ( Roczne sprawozdanie A.I.S.E. z realizacji strategii zrównoważonego rozwoju ) Logo oznaczające, że przedsiębiorca umieszczający je na swoich produktach stosuje w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju

9 Koncepcja

10 Procedury zrównoważonego rozwoju (Charter Sustainability Procedures - CSPs)

11 Kluczowe wskaźniki efektywności KPIs (Key Performance Indicators)

12 Dlaczego przedsiębiorstwa uczestniczą w projekcie jekcie? Korzyści bezpośrednie: zademonstrowanie odpowiedzialności przedsiębiorcy za pracowników, sąsiadów, ogół społeczeństwa obniżanie kosztów i oszczędzanie zasobów w konsewencji stałego porównywania się z innymi uczestnikami Udział w projekcie przynosi korzyści dostawcom, dystrybutorom, konsumentom, klientom i innym interesariuszom Korzyści pośrednie: Poprawa wizerunku branży w efekcie uczestnictwa w ogólnoeuropejskiej inicjatywie Możliwość przygotowania się do nadchodzących zmian przepisów (np. REACH)

13 55 producentów w i dystrybutorów będących uczestnikami Karty Action Pin Aldi Nord Aldi Süd Argos Bennet Bolton Manitoba Brauns Heitmann Carrefour Caprabo Colgate Palmolive Coldis Dalli-Werke danlind Deco delta pronatura dm-drogerie markt domal wittol Dr. Schnell Chemie Ecolab Esselunga Feucht Hygiene Werk Helichem Henkel I.C.E.FOR Industrias Marca Johnson Diversey KH Lloreda Lidl Luhns Madel Marks & Spencer Mc Bride Modelo Continente Hipermercados Morrisons Nice Pak Nisa Persan Powder and Liquid Products Limited Procter & Gamble ReckittBenckiser Rewe Sara Lee Sainsbury's Scamark SC Johnson Somerfield Suavisantes y Plastificantes Bituminosos Sucitesa Sutter Tesco Thurn Produkte Unilever Universeel Van Dam Bodegraven Werner & Mertz

14 Uczestnictwo przedsiębiorstw Uczestnictwo przedsiębiorstw Członkowstwo zwyczajne (CZ) Członkowstwo stowarzyszone (CS) CZ+CS 0

15 Uczestnictwo (wg siedziby) (10/07) Kanada: 0/1 Objaśnienie: 55/49 10/4 5/4 0/3 6/4 2/2 1/0 16/4 0/2 0/1 0/1 =>55 przedsiębiorstw uczestniczących w programie Karty 49 firm przygotowuje się obecnie do oceny dopuszczającej do projektu 1/0 6/17 8/5 0/1 *(Niniejszy schemat wykorzystuje kryterium głównej siedziby przedsiębiorstwa. Uwaga: Przedsiębiorstwa międzynarodowe działają w większości / we wszystkich regionach objętych zasięgiem Projektu).

16 Uczestnictwo (ilość przedsiębiorstw działaj ających w poszczególnych krajach)(10/07) Objaśnienie: 23/6 oznacza: Austria Belgia 23/6 25/14 Grecja Węgry 21/6 22/4 Norwegia Polska 11/3 22/3 =>23: ilość przedsiębiorstw w danym kraju, będących uczestnikami Projektu Bułgaria Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia 16/3 13/5 25/5 18/2 14/5 15/3 Islandia Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg 7/0 17/4 27/15 14/4 14/4 16/3 Portugalia Rumunia Słowacja Słowenia Hiszpania Szwecja 25/12 19/3 20/3 19/6 29/24 15/6 => 6: ilość przedsiębiorstw w danym kraju, obecnie przygotowujący ch się do wzięcia udziału w Projekcie Francja Niemcy 32/21 28/13 Malta Holandia 13/2 25/11 Szwajcaria 15/8 W. Brytania 23/11

17 Produkty

18 Projekt a użytkownicy u produktów Zarówno konsumenci jak i użytkownicy profesjonalni mogą mieć pewność, że przedsiębiorstwa uczestniczące w Projekcie dbają o zdrowie ludzi i stan środowiska naturalnego.

19 Jakie korzyści Projekt przynosi konsumentom? Konsumenci mają gwarancję, że produkty opatrzone logo Projektu zostały wytworzone przez przedsiębiorstwa realizujące koncepcję zrównoważonego rozwoju a ponadto Zamieszczane na opakowaniach zestawy wskazówek dotyczących bezpiecznego użytkowania wraz z piktogramami Washright informującymi o właściwym i bezpiecznym stosowaniu produktów dają Konsumentom możliwość używania produktów w sposób świadomy i przyjazny środowisku.

20 Wskazówki bezpieczeństwa zamieszczane dobrowolnie

21 Zalecenia dotyczące ce optymalnego stosowania produktów Wskazówki A.I.S.E. Washright do umieszczania na opakowaniach wszystkich środków czystości, przeznaczonych do użytku domowego

22 Obecność Projektu w mediach

23 Sprawozdania z realizacji strategii zrównowa wnoważonego onego rozwoju (Sustainability( Reports) Wydanie 1: listopad 2006 r. 9 przedsiębiorstw zadeklarowało chęć przystąpienia do programu Ponad 50% całej produkcji branżowej w Europie Wydanie 2 : czerwiec 2006 r. 19 przedsiębiorstw zadeklarowało chęć przystąpienia do programu 2/3 produkcji branżowej widoczny postęp (przykładowo w zakresie energii, CO2) kolejne sprawozdania wykażą utrwalenie korzystnych trendów

24 2. Sprawozdanie z realizacji strategii zrównowa wnoważonego onego rozwoju

25 2. Sprawozdanie z realizacji strategii zrównowa wnoważonego onego rozwoju

26 Kontakt z interesariuszami - Na poziomie UE organizowane są regularne konsultacje z eurodeputowanymi, urzędnikami Komisji i wybranymi organizacjami pozarządowymi. - Podobne działania organizowane są także na poziomie krajowym Efekty prowadzonych działań: Pozytywny charakter wzajemnych stosunków i konstruktywny dialog Pełne zrozumienie ogólnych założeń Zrozumienie stosowanych wskaźników i uznanie potrzeby weryfikacji zewnętrznej Wyzwaniem jest uzyskanie zrozumienia ze strony bardziej krytycznie nastawionych odbiorców Propozycje zmian w programie Projektu

27 Kolejne dowody uznania Dzięki projektowi Przyjazna czystość i innym inicjatywom (Washright, Save Energy & Water), stowarzyszenie A.I.S.E. zostało oficjalnie uznane za partnera kampanii Ekologiczna Energia dla Europy Ekologiczna Energia dla Europy Europejska kampania służąca podnoszeniu świadomości i zmianie sposobów planowania przedsięwzięć energetycznych w oparciu o kryterium krajobrazu Inicjatywa Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej i ds. Energii i Transportu

28 Wnioski Uczestnicząc w Projekcie: promujemy ideę zrównoważonego rozwoju stanowiącą nadrzędną zasadę naszej pracy przyczyniamy się do budowy pozytywnego wizerunku odpowiedzialnej branży realizującej koncepcję zrównoważonego rozwoju wspieramy dialog pomiędzy dostawcami i użytkownikami (konsumentami / klientami) naszych towarów i usług pomiędzy branżą i interesariuszami zewnętrznymi a ogółem społeczeństwa