Badanie zostało zrealizowane w miesiącach grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. i obejmowało:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie zostało zrealizowane w miesiącach grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. i obejmowało:"

Transkrypt

1 BADANIE EWALUACYJNE EX-ANTE W ZAKRESIE OCENY MOŻLIWOŚCI DOBORU OPTYMALNYCH NARZĘDZI MOTYWUJĄCYCH KANDYDATÓW NA STUDIA DO WYBORU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKACH TECHNICZNYCH, MATEMATYCZNYCH I PRZYRODNICZYCH (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STYPENDIÓW) (STRESZCZENIE) projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 CEL ANALIZY Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny możliwości doboru optymalnych narzędzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych (ze szczególnym uwzględnieniem stypendiów) miało na celu analizę wpływu i efektywności stosowania instrumentów motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych. W wyniku badania opracowany został projekt systemu realizacji zadania polegającego na zastosowaniu optymalnych narzędzi motywujących, zawierający założenia do projektów dokumentów (m.in. umów stypendialnych), które zapewnią zgodność z wymaganiami dotyczącymi wsparcia funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej oraz przepisami krajowymi. W celu dokonania doboru najefektywniejszych narzędzi motywujących studentów do wyboru kształcenia w szkołach wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych (ze szczególnym uwzględnieniem stypendiów) (a) w oparciu o obowiązujące rozwiązania prawne, (b) w oparciu o propozycje zmian w istniejącym systemie prawnym w wyniku ewaluacji sformułowana została odpowiedź na następujące pytania ewaluacyjne: Jakie narzędzia motywujące studentów do wyboru kształcenia w szkołach wyższych na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych są obecnie stosowane? Które narzędzia stosowane są najczęściej? Czy obecnie stosowane narzędzia motywujące studentów do wyboru kształcenia w szkołach wyższych na w/w kierunkach różnią się w szkołach publicznych i niepublicznych? Które z nietypowych, zidentyfikowanych w trakcie badania, pomysłów dotyczących motywowania studentów można upowszechnić i wprowadzić do mainstreamingu (głównego nurtu) rozwiązań stosowanych w szkołach wyższych na w/w kierunkach? Jaka jest efektywność obecnie stosowanych narzędzi motywujących? Które rzeczywiście mogą przyczynić się do zwiększenia liczby studentów na w/w kierunkach? Jakie, inne narzędzia motywujące studentów można zastosować biorąc pod uwagę (a) obowiązujące rozwiązania prawne, (b) propozycje ewentualnych zmian w istniejącym systemie prawnym? Zakres prac badawczo-analitycznych obejmował weryfikację następujących hipotez i/lub diagnozę poniższych zagadnień: 1. Problemy potencjalnie mające wpływ na zbyt niskie zainteresowanie absolwentów szkół średnich studiowaniem na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych: nieadekwatny do wymogów na studiach wyższych poziom nauczania w szkołach średnich; brak promocji i informacji na temat zawodów, które można wykonywać po ukończeniu w/w kierunków; brak budowania pozytywnego wizerunku studiów; brak współpracy uczelni z potencjalnymi pracodawcami; brak systemu motywacji i zachęt dla potencjalnych studentów; nierównomierny rozwój uczelni technicznych i humanistycznych (duża dostępność kierunków humanistycznych na uczelniach niepublicznych otwierających swoje siedziby nawet w niewielkich miejscowościach versus mała dostępność uczelni technicznych zlokalizowanych w dużych ośrodkach miejskich co ogranicza ich dostępność dla młodzieży spoza tych miast lub w znacznym stopniu podwyższa koszt studiowania).

3 BADANIE EWALUACYJNE EX-ANTE W ZAKRESIE OCENY MOŻLIWOŚCI DOBORU OPTYMALNYCH NARZĘDZI MOTYWUJĄCYCH KANDYDATÓW NA STUDIA DO 2. Narzędzia motywacyjne, które zostały przebadane pod kątem ich przydatności do zwiększenia zainteresowania absolwentów szkół średnich kształceniem na wymienionych wyżej kierunkach: system stypendialny (obejmujący różnorodne formy: socjalne, naukowe); system kredytowania okresu studiów (dostępność kredytów studenckich komercyjnych, sponsorowanych, kredytów umarzalnych i/lub częściowo umarzalnych); zapewnienie zajęć wyrównawczych, doszkalających w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych, uzupełniających deficyty ze szkoły średniej; zwiększenie roli biur karier, ukierunkowujących studenta w kształtowaniu jego kariery zawodowej już w trakcie studiowania i kojarzenie go z potencjalnym pracodawcą już w trakcie studiów; zapewnienie możliwości odbywania staży u potencjalnego pracodawcy już w okresie studiów i/lub staży zagranicznych. 3. Określenie obszaru rozwiązań prawnych w istniejącym systemie prawnym, który powinien być przeanalizowany pod kątem wpływu na wybór przez kandydatów studiów na w/w kierunkach.

4 Realizacja badania Badanie zostało zrealizowane w miesiącach grudzień 2008 r. i styczeń 2009 r. i obejmowało: Analizę dokumentów (desk research) Analiza dokumentów (ang. Desk research badania gabinetowe) to metoda badań społecznych lub marketingowych, która zakłada szczegółową analizę istniejących już i dostępnych danych. Realizacja projektu typu Desk research nie jest zatem związana z pozyskiwaniem nowych informacji, a jedynie scaleniem, przetworzeniem i analizą danych rozproszonych dotychczas wśród rozmaitych źródeł. Analizę dokumentów - dotychczasowych opracowań, statystyk, prognoz i/lub badań wykonywanych przez uczelnie oraz inne instytucje zajmujące się systemem edukacji głównie na poziomie wyższym oraz aktów prawnych; Przeanalizowane dokumenty: Wniosek o dofinansowanie projektu Zamawianie kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczych pilotaż (cześć merytoryczna); Materiały informacyjne znajdujące się na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego; dr inż. Maciej Szafrański, Analiza wybranych zagadnień dotyczących kształcenia na kierunkach technicznych, matematyczno-statystycznych i fizycznym oraz w wybranych szkołach wyższych (wyciąg z przygotowywanego opracowania), Akcelerator Wiedzy Technicznej, Poznań, czerwiec 2008 r.; Oliver Fulton, Paulo Santiago, Charles Edquist, Elaine El-Khawas i Elsa Hackl, Raport OECD na temat szkolnictwa wyższego, Polska, 2007; Bank Światowy (2004), Szkolnictwo Wyższe w Polsce, Raport nr 29718, Warszawa, Bank Światowy; Białecki, I. (2003), Dostępność kształcenia na poziomie wyższym w Polsce [w:] Raport szkolnictwie wyższym. Diagnoza staniu i strategia rozwoju, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz, Kancelaria Sejmu 2/46/2003; Świerzbowska-Kowalik, E. i H. Gulczyńska (2000), Dostępność wyższego wykształcenia materialne i społeczne uwarunkowania, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Raport na zlecenie MEN; OECD (2004d), Learning for Tomorrow s World: First Results from PISA 2003, OECD, Paryż; OECD (2004b), OECD Handbook for Internationally Comparative Education Statistics: Concepts, Standards, Definitions and Classifications, OECD, Paryż; OECD (2004c), Career Guidance and Public Policy: Bridging the Gap, OECD, Paryż; Raport Czego (nie)uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju we współpracy z Fundacją im. Friedricha Eberta; Raport Rzecznika Praw Studenta za rok Rzecznika%20Praw%20Studenta.pdf Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) Indywidualne Wywiady Pogłębione (IDI) - (z ang. Individual in-depth Interviews) stanowią jedną z bardziej popularnych metod badań jakościowych, polegającą na szczegółowej, wnikliwej rozmowie z informatorem / respondentem, której celem jest dotarcie do precyzyjnych informacji oraz poszerzenie wiedzy związanej

5 z tematem badania. W trakcie wywiadu indywidualnego podejmowane są pytania badawcze o charakterze eksploracyjnym, próby wyjaśniania / zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, zachowań. Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) przeprowadzone z Przedstawicielem Departamentu Szkolnictwa Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz przedstawicielami uczelni wyższych. W sumie zrealizowano 6 wywiadów pogłębionych z osobami z pięciu instytucji; Pogłębione wywiady indywidualne były źródłem istotnych informacji, a także pozwoliły na poznanie opinii osób kluczowych odnośnie obszaru objętego badaniem. Badanie kwestionariuszowe realizowane techniką CAWI CAWI (ang. Computer Assisted Website Interviewing) - oznacza wywiad przez Internet, prowadzony za pomocą udostępnienia respondentom kwestionariusza internetowego. Technika badań ilościowych, w której pytania ankietowe przekazywane są za pośrednictwem Internetu. Ankiety mogą być adresowane do wybranych grup celowych, internautów odwiedzających portale tematyczne. Badanie kwestionariuszowe realizowane techniką CAWI, którym zostały objęte publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, które prowadzą kształcenie na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych, próba studentów ww. uczelni oraz próba szkół średnich; Respondentami badania byli: pracownicy uczelni (próba zależna od liczby zidentyfikowanych uczelni prowadzących kształcenie na w/w kierunkach) studenci kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych (próba 600 studentów) nauczyciele szkół średnich (próba 100 dyrektorów liceów ogólnokształcących, profilowanych i techników) Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) FGI - (ang. Focus Group Interview) stanowi jedną z najpopularniejszych metod badań jakościowych, polegającą na wspólnej dyskusji grupy respondentów / uczestników wywiadu, na zadany z góry temat / grupę tematów. W trakcie wywiadu grupowego podejmowane są pytania badawcze o charakterze eksploracyjnym, a w szczególności eksplanacyjnym (wyjaśnianie i zrozumienie zjawisk, motywacji, postaw, zachowań bez intencji wyrażania badanej rzeczywistości w sposób liczbowy ale jedynie opisowy i interpretatywny). W ramach realizowanego badania w dniu 16 stycznia 2009 roku przeprowadzony został Zogniskowany wywiad grupowy (FGI), w którym wzięli udział przedstawiciele: studentów, pracownicy biur karier oraz pracownicy Uczelni. W FGI wzięło udział 8 osób. Zrealizowany zogniskowany wywiad grupowy pozwolił na bezpośrednie skonfrontowanie opinii i poglądów interesariuszy kluczowych dla obszaru objętego realizowanym badaniem.

6 Narzędzia motywacyjne wyniki badań System stypendialny Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) studenci mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie (Art. 173, ust. 1 ww. ustawy): 1. Stypendium socjalnego; 2. Stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych; 3. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie; 4. Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce; 5. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe; 6. Stypendium na wyżywienie; 7. Stypendium mieszkaniowego; 8. Zapomogi Ważnym celem badania była identyfikacja motywacyjnej roli systemu stypendialnego oferowanego przez uczelnie. Wszystkie uczelnie biorące udział w badaniu oferują pakiet stypendiów zgodnych z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Studenci mają również możliwość korzystania z innych rodzajów stypendiów. Większość z nich (np. dla osób niepełnosprawnych, na wyżywienie, mieszkanie, za wyniki w sporcie, stypendium Ministra) gwarantowana jest ustawowo, nieliczne uczelnie dysponują możliwością dodatkowej oferty stypendialnej oferowanej np. przez fundacje działającej przy uczelniach czy tworząc własny fundusz na ten cel. Wykres 1. Rodzaj systemu stypendialnego oferowanego studentom

7 Wykres 2. Inny rodzaj stypendium oferowany studentom Stypendia socjalne Odsetek studentów korzystających ze stypendiów socjalnych w poszczególnych uczelniach biorących udział w badaniu jest różny i waha się od kilku (6%) do kilkudziesięciu (44%) procent populacji studentów danej uczelni. Średnio co piąty student pobiera stypendium socjalne. Średnia kwota stypendium socjalnego wśród badanych uczelni waha się od najniższego zł do najwyższego zł. Średnio jest to ok. 300 zł. Opinie pracowników uczelni co do wysokości stypendium socjalnego oferowanego studentom są podzielone. Ponad połowa ankietowanych (56%) uważa, że jest ona zbyt niska w stosunku do potrzeb studentów, ale niewiele mniej osób (44%) ocenia przyznane kwoty jako właściwe. Stypendia za wyniki w nauce O ile co piąty student pobiera stypendium socjalne, to stypendium za wyniki w nauce przysługuje dużo mniejszej grupie studentów. Wśród badanych uczelni średnio 13% studentów pobiera takie stypendium, a ich odsetek waha się od 22% do niecałych 2%. Średnia kwota stypendium za wyniki w nauce wśród badanych uczelni waha się od najniższego zł do najwyższego zł. Średnio jest to ok. 250 zł. Pracowników uczelni zapytano o kryteria przyznawania stypendium za wyniki w nauce (takim kryterium jest średnia ocen w roku akademickim uzyskana przez studenta). Niemal wszyscy respondenci (96%) uważają, że kryteria te są określone na właściwym poziomie. Najczęściej średnią ocen kwalifikującą do otrzymania stypendium jest średnia 4,0. Pojawiają się jednak uczelnie, na których minimalna średnia kwalifikująca do otrzymania stypendium naukowego to 3,8 lub dopiero 4.2. Czasem kryterium otrzymania stypendium nie jest średnia ocen, ale zakwalifikowanie się do np. 15% najlepszych studentów danego kierunku. W kilku uczelniach przedział ten określony jest na poziomie 25% najlepszych studentów danego kierunku. Podobnie jak w przypadku opinii na temat wysokości stypendium socjalnego, również opinie pracowników uczelni co do wysokości stypendium za wyniki w nauce oferowanego studentom są podzielone. Ponad połowa ankietowanych (60%) uważa, że jest ona właściwa, jednak niewiele mniej osób (40%) ocenia przyznane kwoty jako zbyt niskie w stosunku do potrzeb studentów.

8 Okiem studenta: Oferta stypendialna nie jest czynnikiem znaczącym przy wyborze kierunku studiów. Tylko 12% ankietowanych studentów wskazuje, że w mniejszym (10%) czy większym (2%) stopniu kierowało się przy wyborze kierunku ofertą stypendialną. Można wiec uznać, że jest to element niewiele znaczący i w żadnym stopniu nie determinujący decyzji o wyborze studiów podejmowanej przez absolwenta szkoły średniej. Stypendia pobiera połowa studiujących na kierunkach objętych badaniem. Ze wsparcia finansowego w postaci stypendium socjalnego korzysta co piąty student. Co trzeci student pobiera stypendium za wyniki w nauce (36%). Wykres 3. Jakie czynniki wpłynęły na Pana/Pani wybór kierunku studiów? Wykres 4. Czy oferowany przez Uczelnię system stypendialny miał dla Pani/Pana znaczenie przy wyborze kierunku studiów? Najwięcej studentów pobierających stypendium za wyniki w nauce, to studenci ostatnich lat. Na tych latach średnio co drugi student kwalifikuje się do stypendium naukowego. Największy odsetek studentów nie pobierających żadnego wsparcia finansowego od uczelni znajduje się na pierwszym roku, można więc uznać, że pierwszy rok jest stosunkowo najtrudniejszym okresem dla studentów podejmujących naukę na uczelni wyższej.

9 System kredytowania studiów Inną formą pomocy materialnej dla studentów są kredyty (pożyczki) studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa i korzystnymi warunkami spłaty. Kredyty studenckie udzielane są przez banki komercyjne. Termin składania wniosku o kredyt w roku akademickim 2008/2009 upłynął 15 listopada 2008 r., a procedury przyznania kredytów mają być zakończone do 31 marca 2009 r. Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów. Kredyt wypłacany jest przez 10 miesięcy w roku akademickim, maksymalnie przez okres 6 lat. Miesięczna rata kredytu wynosi 600 zł. Na wniosek studenta wysokość miesięcznej raty może być obniżona do 400 zł. O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia stacjonarne, niestacjonarne), pod warunkiem, że rozpoczną studia przed ukończeniem 25 roku życia. Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu. Wysokość oprocentowania kredytu studenckiego spłacanego przez kredytobiorcę wynosi połowę stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Dodatkowym elementem wsparcia finansowego dla studenta mogą być tzw. kredyty studenckie. Większość uczelni włącza się w działania związane z systemem kredytowania studiów poprzez udzielanie studentom informacji na temat możliwości otrzymania kredytów studenckich, ale tylko co piąta oferuje pomoc w ich załatwianiu. Niewiele uczelni informuje o możliwości pozyskiwania kredytów sponsorowanych. Brak zainteresowania kredytami pokazują wyniki odpowiedzi na pytanie o to czy Uczelnia pomaga w otrzymaniu kredytu studenckiego. Wykres 5. Czy Uczelnia włącza się w działania związane z systemem kredytowania studiów? Okiem studenta: Stosunkowo niewielu studentów sięga po inne instrumenty wsparcia finansowego w okresie studiowania np. kredyty. W badanej próbie studentów tylko 6% wzięła kredyt komercyjny oferowany przez banki, a 4% planuje się o taki kredyt starać. Zdecydowana większość zaś (88%) nawet nie planuje korzystać z takiej możliwości. Można więc uznać, że taka forma wspomagania finansowego w okresie studiów jest stosunkowo mało popularna i/lub mało atrakcyjna z uwagi na warunki jej udzielania. Okazuje się ¾ studentów nie wie nawet czy ich uczelnia zajmuje się zagadnieniem kredytowania studiów. Niewielki odsetek (13%) deklaruje, że jego uczelnia informuje o dostępności kredytów studenckich, albo (3%) pośredniczy w ich załatwianiu. Możliwość otrzymania kredytu nie ma znaczenia przy wyborze kierunku studiów.

10 Wykres 6. Czy Uczelnia pomaga w otrzymaniu kredytu studenckiego? Wykres 7. Czy możliwość otrzymania kredytu miała dla Pani/pana znaczenie przy wyborze studiów? Dokształcanie Zachętą do podejmowania studiów na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych może być dodatkowe wsparcie udzielane studentowi pozwalające mu na uzupełnienie wiedzy w przedmiotach ścisłych. W większości badanych uczelni organizowane są bezpłatne kursy wyrównawcze w trakcie studiów, a na prawie co drugiej uczelni pojawia się zwiększona liczba godzin z matematyki (przedmiotów matematycznych) w stosunku do wymogów minimum programowego. Niektóre uczelnie organizują płatne i/lub bezpłatne kursy przygotowawcze dla kandydatów na studia. Działania takie mają na celu przede wszystkim uzupełnić deficyty wiedzy z w/w przedmiotów. 10

11 Wykres 8. Czy Państwa Uczelnia organizuje zajęcia wyrównawcze, doszkalające w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych, uzupełniające deficyty wiedzy ze szkoły średniej? Wśród oferty uczelni innych form zajęć w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych, uzupełniających deficyty wiedzy ze szkoły średniej niż wymienione powyżej, znajdujemy również dodatkowe laboratoria czy kursy, a także zajęcia organizowane w uczelni w ramach realizowanych przez nie projektów. Okiem studenta: Z deklaracji studentów wynika, że duża cześć uczelni oferuje zajęcia wyrównawcze, dokształcające w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych, co ciekawe jednak, co trzeci student nie wie czy jego uczelnia taką ofertę posiada. Spośród ankietowanych studentów tylko 11% z takich zająć skorzystało i jak pokazują dalsze wyniki oferta uczelni nie wypełnia potencjalnego zapotrzebowania studentów w tym zakresie. Wykres 9. Czy Uczelnia oferuje zajęcia wyrównawcze, doszkalające w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych? Najbardziej popularną formą dokształcania, z której skorzystają studenci jest uczęszczanie na bezpłatne kursy wyrównawcze w trakcie studiów - niemal co trzeci student deklarujący korzystanie z tego rodzaju wsparcia, uczestniczył w tego rodzaju kursie. Co piaty z tej grupy studentów brał udział w płatnym kursie przygotowawczym przed podjęciem studiów. 11

12 Wykres 10. Z jakiego rodzaju kursów Pan/Pani korzystał(a)? Studentów, których uczelnie nie oferują zajęć wyrównawczych zapytano, czy gdyby mieli taką możliwość to czy skorzystaliby z takiej oferty. Okazuje się, że ponad połowa studentów z tej grupy, chciałaby wziąć udział w takich zajęciach. Oczywiście, nie wiadomo, czy deklaracje te zostałyby zrealizowane, gdyby taka możliwość rzeczywiście się pojawiła, jednakże wskazują one, że prawdopodobnie problem organizacji takich zajęć w części uczelni istnieje i warto zachęcać je do tworzenia takiej oferty. Jednak w ostatecznym rozrachunku możliwość skorzystania z zajęć wyrównawczych, nie determinuje wyboru kierunku studiów. Wykres 11. Czy możliwość skorzystania z zajęć wyrównawczych miała dla Pani/Pana znaczenie przy wyborze kierunku studiów? Z punktu widzenia szkół średnich W większości (85%) badanych szkół organizowane są zajęcia wyrównawcze w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Zajęcia wyrównawcze kierowane są do wszystkich uczniów i/lub do uczniów chcących zdawać przedmioty matematyczne, przyrodnicze i techniczne na maturze. Prawie połowa szkół adresuje te zajęcia do uczniów z niskimi wynikami w nauce, nieco mniejszy odsetek szkół - do uczniów planujących wybór studiów na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych. 12

13 BADANIE EWALUACYJNE EX-ANTE W ZAKRESIE OCENY MOŻLIWOŚCI DOBORU OPTYMALNYCH NARZĘDZI MOTYWUJĄCYCH KANDYDATÓW NA STUDIA DO Wykres 12. Do kogo skierowane są zajęcia wyrównawcze, doszkalające w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych? W zdecydowanej większości badanych szkół (78%) działają koła zainteresowań w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych. W ¾ szkół, w których działają jakieś kola zainteresowań są to koła matematyczne, w prawie połowie szkół są to koła o profilu biologicznym, w niemal ¼ szkół z badanej próby szkół jest koło chemiczne czy fizyczno-astronomiczne. Wykres 13. Jakie koła zainteresowań działają w Państwa Szkole? Ponad połowa badanych szkół średnich (57%) deklaruje również prowadzenie współpracy z uczelniami kształcącymi na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Wśród tych uczelni wymieniane są przede wszystkim politechniki i uniwersytety, ale pojawiają się i szkoły niepubliczne. Współpraca ta ma różny charakter, jest możliwość uczestniczenia w wykładach czy innych zajęciach np. o charakterze wyrównawczym/przygotowawczym czy specjalistycznym, ale także wspólne projekty, czy uczestnictwo w imprezach organizowanych na terenie uczelni (konkursach, targach, dniach otwartych). 13

14 Biura karier Biura karier funkcjonują w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz z późń. zm.). Są to jednostki działające na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkół wyższych, prowadzone przez uczelnię lub organizację studencką. Zdecydowana większość badanych uczelni ma w swoich strukturach organizacyjnych biuro karier. Niemal wszystkie biura karier zajmują się działalnością informacyjną na temat zawodów i ofert miejsc pracy, prowadzą doradztwo zawodowe dla studentów oraz organizują spotkania z potencjalnymi pracodawcami. Wiele biur karier oferuje różnego rodzaju szkolenia i warsztaty (np. dotyczące aktywnego poszukiwania pracy, pisania CV i listów motywacyjnych, autoprezentacji) oraz organizuje imprezy na terenie uczelni (np. targi pracy). Innym rodzajem często podejmowanej działalności jest tworzenie baz danych ofert pracy i pracodawców. Wykres 14. Jakie działania związane z zachęcaniem do studiowania na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych prowadzi Biuro Karier działające na Państwa Uczelni? Uczelnie mają obowiązek organizowania praktyk zawodowych zgodnie z określoną podstawą programową. W większości uczelni (96%) praktyki te odbywają się u pracodawców w Polsce i mają charakter bezpłatny. W kilku uczelniach studenci mogą liczyć na praktyki płatne (33%), a nawet na praktyki u pracodawców za granicą (25%). Podobnie wygląda kwestia staży zawodowych, mają one zazwyczaj charakter płatny (60%), chociaż wiele uczelni organizuje również staże bezpłatne (36%). W kilku uczelniach można skorzystać z takich staży u pracodawców za granicą (16%). Większość uczelni oferuje studentom również inne formy zdobywania doświadczenia: możliwość uczestnictwa w projektach realizowanych przez uczelnie i korzystanie z oferty programów europejskich np. ERASMUS; oferty pracy wolontariackiej; ćwiczenia terenowe, obozy badawcze; dobrowolne (dodatkowe) praktyki studenckie; działalność w kołach naukowych i badawczych; pisanie prac/ prowadzenie badań na zamówienie firm (firmy podają konkretny temat pracy, na który mają zapotrzebowanie); pracę w stowarzyszeniach, organizacjach studenckich (AiSEC, ELSA). 14

15 Ponadto zdecydowana większość badanych uczelni deklaruje prowadzenie współpracy z pracodawcami. Współpraca poza organizowaniem praktyki i staży jest różnorodna i polega np. na: konsultowaniu tematów prac dyplomowych (głównie inżynieryjnych) z pracodawcami; konsultowaniu programów studiów z pracodawcami pod kątem rynku pracy; organizowaniu Targów Pracy i spotkań z pracodawcami, Dni Otwartych w firmach, prezentacji firm; szkoleń i warsztatów z firmami; podpisywaniu umów i porozumień z pracodawcami np. dotyczących odbycia praktyk czy staży; pozyskiwaniu ofert pracy, praktyk i staży; zapraszaniu pracodawców do prowadzenia zajęć na uczelni ; prowadzeniu bazy danych pracodawców; umożliwianiu pozyskiwania przez studentów stypendiów od pracodawców; wsparciu finansowym/materialnym ze strony pracodawców imprez akademickich np. Juwenalia. Okiem studenta Ponad połowa badanych studentów nie skorzystała z pomocy biura funkcjonującego na jego uczelni, jednak już co piąty student deklaruje, że otrzymał informacje na temat zawodów i ofert miejsc pracy, a 5% uczestniczyło w spotkaniu z potencjalnymi pracodawcami. Z innych form wsparcia oferowanych przez biura karier, z których można skorzystać, studenci wymieniają: szkolenia, warsztaty, korzystanie z internetowej bazy ofert pracy, pomoc w przygotowaniu CV, listu motywacyjnego, przygotowanie się do rozmowy wstępnej u pracodawcy, diagnoza (test) preferencji zawodowych, zajęcia wyrównawcze prowadzone za pośrednictwem biura karier, informacje o firmach, w których można odbyć praktyki studenckie. Deklaracje korzystania z tych form wsparcia są co prawda w badanej grupie jednostkowe, jednak pokazują, że oferta niektórych biur jest dosyć bogata i atrakcyjna. Jednocześnie warto podkreślić, że wiele uczelni mogłoby udoskonalić pracę swoich biur karier sięgając do ponadstandardowych form docierania z informacją, gdyż wielu studentów oferty biura pracującego w swojej uczelni nie zna i/lub bardziej zachęcać studentów do korzystania z informacji na temat rynku pracy. Wykres 15. Czy korzystał Pan/Pani z pomocy Biura Karier działającego na Uczelni? Wielu studentów nie ma dobrej orientacji w ofercie praktyk oferowanych przez swoją uczelnię są to studenci, których obowiązek odbycia praktyki jeszcze nie dotyczy. Natomiast ci, którzy dysponują wiedzą na ten temat, wskazują, że praktyki w większości mają formę bezpłatną i odbywają się u polskich pracodawców. 15

16 14% studentów podaje, że ich uczelnia organizuje praktyki płatne u pracodawców w Polsce. Wiedzę na temat praktyk płatnych i bezpłatnych u pracodawców za granicą ma odpowiednio 8 i 5% studentów. Studenci nie są do końca wiarygodnym źródłem informacji na temat polityki uczelni odnośnie organizowania praktyk, jednak pytanie to było przede wszystkim pretekstem do zadania pytania na ile ten element był znaczący w podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku studiów. Okazuje się, że aż co trzeci student zwraca uwagę przy wyborze kierunku studiów na możliwość odbycia praktyki, stażu czy innej formy zdobycia doświadczenia zawodowego w trakcie studiów. Wykres 16. Czy możliwość odbycia praktyki, stażu czy innej formy zdobycia doświadczenia zawodowego w trakcie studiów miała dla Pani/Pana znaczenie przy wyborze kierunku studiów? Działania promocyjne Ważnym działaniem skierowanym na zachęcanie absolwentów szkół średnich do wyboru uczelni i kierunków studiów jest celowo prowadzona przez uczelnie kampania informacyjno - promocyjna. Każda spośród badanych uczelni takie działania prowadzi. Niemal wszystkie uczelnie organizują Dni Otwartych Drzwi. Większość również prowadzi wykłady otwarte oraz spotkania informacyjne dla szkół średnich. Wykres 17. Jakie działania promocyjne służące zachęceniu do studiowania na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych podejmuje Państwa Uczelnia? 16

17 Wśród innych, poza wyżej wymienionymi, działami promocyjnymi służącymi zachęceniu do studiowania na kierunkach matematycznych, przyrodniczych i technicznych podejmowanymi przez badane uczelnie znajdziemy: organizowanie dni i festiwali nauki, targów edukacyjnych, konkursów wiedzy; wydawanie informatorów i materiałów promocyjnych (np. filmów na CD, plakatów, kalendarzy, ulotek); prezentowanie się w mediach lokalnych; organizowanie pokazów dla szkół średnich, spotkania z kandydatami w szkołach średnich, wizyt uczniów szkół średnich w laboratoriach; organizowanie specjalnych imprez promocyjnych np.: Dziewczyny na Politechnikę, Zostań magistrem inżynierii,; realizowanie specjalnych programów np.: Młodzież, Edukacja, Unia Europejska, Zostań Ambasadorem Uczelni ; reklama internetowa, prasowa, radiowa; udział w imprezach kulturalnych i sportowych. Okiem studenta Najbardziej popularnym źródłem informacji wspomagających wybór kierunku studiów jest odwiedzenie przyszłej uczelni. Aż 1/3 studentów uczestniczyła w Dniach Otwartych organizowanych przez uczelnię, spory odsetek (17%) wziął udział w spotkaniu informacyjnym. Pracownicy uczelni potwierdzają, że jest to bardzo popularna forma promowania oferty uczelni, z której przyszli studenci tłumnie korzystają. Okazuje się, że takie imprezy mają spore znaczenie przy wyborze kierunku studiów. Dla ponad połowy badanych studentów uczestnictwo w imprezach informacyjnych organizowanych przez uczelnię miało wpływ na wybór przedmiotu studiów (dla 17% był to wpływ znaczący, dla 38% niewielki, ale istniejący). Wykres 18. Czy korzystał(a) Pan/Pani z oferty informacyjnej prowadzonej przez Uczelnię przed wyborem kierunku studiowania? Z punktu widzenia szkół średnich Działania mające pomagać uczniom w wyborze zawodu czy kierunku dalszego kształcenia to najczęściej organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół wyższych czy też uczestnictwo w imprezach organizowanych przez uczelnie, ale również, choć rzadziej, pogadanki z wychowawcą czy pedagogiem szkolnym, a tylko w nielicznych placówkach - współpraca z urzędem pracy, warsztaty doradztwa zawodowego czy też organizacja szkolnego biura karier. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że szkoły podejmują starania by przybliżyć swoim uczniom ofertę szkół wyższych, jednakże w dużo mniejszych i prawdopodobnie niewystarczającym zakresie dbają o jakość informacji na temat rynku pracy i doradztwa zawodowego. 17

wyrównawczych oraz dodatkowych dla studentów/tek kształcących się na kierunku zamawianym

wyrównawczych oraz dodatkowych dla studentów/tek kształcących się na kierunku zamawianym Regulamin zajęć wyrównawczych oraz zajęć dodatkowych stanowiących uatrakcyjnienie kształcenia w ramach projektu Studiuj z pasją, nr umowy UDA POKL.04.01.02-00-179/12-00 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE 1 I DLA JEDNOSTEK ODPOWIEDZIALNYCH ZA ORGANIZACJĘ KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE BADAŃ LOSÓW ABSOLWENTÓW PRZEPROWADZANYCH PRZEZ BIURO KARIER I. Raport 2004/2005 (próba 651 osób) Duża liczba badanych była aktywna

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. II. Zasady ogólne

I. Definicje. II. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych w ramach poddziałania 4.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. Warto poczuć chemię zwiększenie liczby absolwentów kierunku CHEMIA na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regionalne forum na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego

Regionalne forum na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego Regionalne forum na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego Materiał informacyjny Samorządowego Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza Działanie 4.1 Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Kredyt studencki. Rok akademicki 2010/2011

Kredyt studencki. Rok akademicki 2010/2011 Kredyt studencki Rok akademicki 2010/2011 Kto może ubiegać się o kredyt studencki? O kredyt mogą się ubiegać wszyscy studenci bez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i formę studiów (studia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU (umowa nr UDA-POKL.04.01.02-00-271/12-00) pt. Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie agrochemii, chemii 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier

Akademickie Biura Karier Akademickie Biura Karier Maria Bołtruszko, Departament Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 28.Listopada 2016 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 5017

Bardziej szczegółowo

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium

Kryteria przyznawania Stypendium. Tryb i zasady przyznawania Stypendium Regulamin Przyznawania stypendiów motywacyjnych na kierunku zamawianym Fizyka techniczna w Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach realizacji projektu TESLA Techniczna Edukacja Sukcesem Ludzi Ambitnych wzbogacenie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM

KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM ZAŁĄCZNIK NR 2.1 KWESTIONARIUSZ ANONIMOWEGO BADANIA INTERNETOWEGO CAWI Z UDZIAŁEM STUDENTÓW 1. Jak ocenia Pan(i) relacje z uczelnią, na której Pan(i) studiuje? Bardzo dobrze - jestem aktywnie zaangażowany(a)

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW www.budownictwo.agh.edu.pl

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW www.budownictwo.agh.edu.pl INŻYNIER BUDOWNICTWA PEWNIAK NA RYNKU PRACY Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo Wyższe i Nauka Projekt POKL.04.01.02-00-172/10 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. ST. STASZICA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Informacje o organizowanych zajęciach, ich harmonogram oraz termin rekrutacji będzie dostępny na stronie

Informacje o organizowanych zajęciach, ich harmonogram oraz termin rekrutacji będzie dostępny na stronie Regulamin rekrutacji na zajęcia dydaktyczne oraz dodatkowe formy działalności dydaktycznej podnoszące atrakcyjność kształcenia na kierunkach zamawianych: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr R-73/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej kształcących

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center

Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING. Vrije Universiteit Brussel Career Center Erasmus+ STAFF MOBILITY FOR TRAINING Vrije Universiteit Brussel Career Center Vrije Uniwersytet w Brukseli (VUB) to uczelnia licząca 12 tysięcy studentów studiujących na 8 wydziałach: Inżynieria Nauki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r.

Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. Zarządzenie Nr R-53/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 16 października 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendiów motywacyjnych dla studentów Politechniki Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy

Biznes i naukaperspektywy. przyszłość. Stan obecny. Warszawa, 26.06.2012r. Współpraca biznesu i nauki. Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Współpraca biznesu i nauki Biznes i naukaperspektywy na przyszłość Absolwenci i absolwentki na polskim rynku pracy Stan obecny Jakość szkolnictwa wyższego Warszawa, 26.06.2012r. Młodzi na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013

Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Ankieta oceny jakości zajęć dydaktycznych oraz pracy jednostek administracji w roku akademickim 2012/2013 Raport z badania Chełm 2013 Metody i cele badania Ankieta studencka jest podstawowym narzędziem

Bardziej szczegółowo

otrzymałam Pani wystąpienie w sprawie znowelizowanych w ubiegłym roku zasad

otrzymałam Pani wystąpienie w sprawie znowelizowanych w ubiegłym roku zasad BiURG RZECZEK* 1!ćAW OBYWATfŁSKir.H MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWAWYŻSZEC,,-L " Ai 2012-03- 1 1 i mąkim$j MNiS W-DP-SPP-121-5182-6/PO/l 2 Pani Prof. Irena Lipowicz Warszawa, Pi marca 2012 r. Rpo-iffiwo n\

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005

Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów. Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 Plany edukacyjne uczniów szkół średnich i studentów Raport z badania przeprowadzonego w dniach 12.04-14.04.2005 1 Spis treści Spis treści 2 O badaniu 3 Podsumowanie wyników badania 5 Profil edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli Potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli raport z badań w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie Opracowanie: Halina Rembowska Małgorzata Borowczyk Anna Kostka Adam Lis Karol Trawiński

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT Zespół ds. oceny systemu motywacyjnego Przewodniczący: dr Beata Makaruk Członkowie: mgr Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna...

Wstęp... 1. 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1. 2.1. Trudna sytuacja materialna... SYSTEM STYPENDIALNY Wstęp... 1 1. Rodzaje pomocy materialnej dla studenta wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym... 1 2.1. Trudna sytuacja materialna... 2 2.2. Orzeczona niepełnosprawność...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki sondażu pracodawców

Wyniki sondażu pracodawców Jakiego pracownika szukają pracodawcy, czego oczekują kandydaci - wyniki sondażu przeprowadzonego w ramach trzeciej edycji Akademickich Targów Pracy Trójmiasto W środę 19 października 2016 r. na Wydziale

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach Projekt

REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach Projekt REGULAMIN Programu staży studenckich w przedsiębiorstwach w ramach projektu "Budownictwo - kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej - nabór na rok ak. 2009/10 oraz 2010/11" 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ RAPORT Zespół ds. oceny systemu motywacyjnego Przewodniczący: dr Beata Makaruk Członkowie: dr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO NA KIERUNKU ZAMAWIANYM Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia,

Bardziej szczegółowo

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna)

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Gimnazjum AA jest dużą, w jednym roczniku 4-5 oddziałów, szkołą wielkomiejską. Wyniki

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Rwgionalnego. Rozwoju Regionalnego. Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2006 .

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Rwgionalnego. Rozwoju Regionalnego. Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2006 . Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 ZPORR na rok 2006.PROGRAM ZPORR Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Rwgionalnego 2.PRIORYTET II 3.DZIAŁANIE 2.2 4.INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA Urzad Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej

Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Raport z wyników badania opinii studentów zrealizowanego w ramach kampanii społecznej Staż. Sprawdź, zanim pójdziesz! 2 Spis Treści str. 3 4 5 6 11 12 13 18 20 22 23 24 25 rozdział Wprowadzenie Oferta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW STUDENTOM KSZTAŁCĄCYM SIĘ NA KIERUNKU ZAMAWIANYM W RAMACH PROJEKTU MATEMATYKA INTERAKTYWNE STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ Gliwice 2012 tel. 32 237 13 43 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO

REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO REGULAMIN STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunku INFORMATYKA (studia stacjonarne I-go stopnia), uczestniczących w projekcie Ku przyszłości

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Mechanika i Budowa Maszyn kierunki zamawiane współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów studiów I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, prowadzonym na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

FAQ konkurs w Poddziałaniu 4.1.2 PO KL (nr 1/POKL/4.1.2/2012)

FAQ konkurs w Poddziałaniu 4.1.2 PO KL (nr 1/POKL/4.1.2/2012) FAQ konkurs w Poddziałaniu 4.1.2 PO KL (nr 1/POKL/4.1.2/2012) 1. Czy uczelnia może złożyć kilka wniosków? W przypadku konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 4.1.2 nie ma formalnego zakazu składania

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN Przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów kierunku Wzornictwo PŁ w ramach projektu Wzornictwo kierunek zamawiany w Politechnice Łódzkiej 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne

Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA. Rozdział I Postanowienia ogólne Projekt REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INFORMATYKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Bohdan Rożnowski (KUL) Dorota Bryk (KUL) Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego Abstrakt W ramach projektu Europejski

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ KIERUNKI ZAMAWIANE NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ zasady uczestnictwa w projekcie Kierunki zamawiane co to oznacza? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jednostka wykonawcza Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH: REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM MOTYWACYJNEGO W RAMACH: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA

Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Warszawa, styczeń 2011 BS/12/2011 O STANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I ŹRÓDŁACH JEGO FINANSOWANIA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o finansach - Kredyt studencki

Porozmawiajmy o finansach - Kredyt studencki Porozmawiajmy o finansach - Kredyt studencki Anna Gawęda, Piotr Kielak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego 31.12.2014 r. Niniejsza prezentacja została przygotowana w celach edukacyjnych w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce?

Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? Ile chcą zarabiać i jak oceniają swoje szkoły studenci uczelni ekonomicznych w Polsce? W okresie od stycznia do marca zespół ConQuest Consulting przeprowadził IV edycję Badania Studentów. W tegorocznej

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015

Wykres 1. Struktura respondentów według płci. Źródło: Raport Studenci o funkcjonowaniu swojej uczelni, OBJ, Warszawa 2015 Studenci UKSW pozytywnie o swojej uczelni Studenci po raz czwarty ocenili funkcjonowanie swoich wydziałów i naszego Uniwersytetu w ankiecie prowadzonej przez Ośrodek Badań Jakości Kształcenia i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno

Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno 1 Opracowanie: Maria Jaśko-Kubiak PPP Jaworzno Anna Skrzydłowska PPP Jaworzno Wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest jedną z pierwszych kluczowych decyzji podejmowanych przez młodego człowieka. Determinuje

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii i Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) Ocena jakości i efektywności kształcenia na III semestrze studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Obecnie (od 4 lipca 2013 r.) stopa ta wynosi 2,75%, co oznacza, że oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi jedynie 1,38%.

Obecnie (od 4 lipca 2013 r.) stopa ta wynosi 2,75%, co oznacza, że oprocentowanie kredytu studenckiego wynosi jedynie 1,38%. Kredyt studencki jest jedną z wielu form pomocy materialnej udzielanej studentom z budżetu paostwa. Ma on służyd wsparciu osób, które z przyczyn finansowych nie są w stanie podjąd lub kontynuowad studiów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO

REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO REGULAMIN SYSTEMU STYPENDIALNEGO dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Informatyka ze środków przyznanych na realizację projektu Studiuj Informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Inżynier mechanik zawód z przyszłością współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunków zamawianych: informatyka na Wydziale Nauczycielskim oraz mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia NR 148/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 148/2015 ISSN 2353-5822 Wybrane wskaźniki położenia materialnego a stabilność zatrudnienia Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny obszar IV. Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole

Raport ewaluacyjny obszar IV. Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole Raport ewaluacyjny obszar IV Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej projektu konkursowego WEKTOR Wzrost Efektywności

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst

Uczelniany System Zapewnienia Jako ci Kształcenia Wst Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia Wstęp Obowiązek zapewnienia, monitorowania i ciągłego podnoszenia jakości kształcenia nakłada na wszystkie uczelnie Deklaracja Bolońska. Model kształcenia

Bardziej szczegółowo

, zrób karierę - Informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn

, zrób karierę - Informatyk - zawód dla kobiet i mężczyzn Regulamin uczestnictwa w projekcie Wciśnij Enter, zrób karierę Informatyk zawód dla kobiet i mężczyzn Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Wciśnij Enter, zrób karierę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2012 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta dla wyróżniających się uczniów i studentów z terenu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie W LATACH 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 1 W roku szkolnym 2009/2010 w Zespole Szkół Nr 1 w Goworowie wybrano do badania

Bardziej szczegółowo

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy

Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego. Patronat branżowy Efekt ROPO Jak obecność online wpływa na wzrost sprzedaży offline Wyniki badania marketingowego Patronat branżowy Efekt ROPO Efekt ROPO (ang. Research Online Purchase Offline) polega na realizowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z energią do nauki współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zał. nr 4 do Regulaminu Regulamin przyznawania stypendium dla najlepszych studentów kierunku zamawianego Energetyka w ramach projektu Z energią do nauki na Wydziale Mechanicznym w Politechnice Radomskiej

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości

Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości Panel Edukacja Jak dostosować szkolnictwo zawodowe do oczekiwań i wymagań rynku pracy? Szkolnictwo zawodowe a rynek pracy wyzwania, potrzeby, możliwości Ireneusz Jabłoński Centrum im. Adama Smitha Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW

REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW REGULAMIN STAŻY STUDENCKICH U POTENCJALNYCH PRACODAWCÓW ORAZ STAŻY ZAGRANICZNYCH W OŚRODKACH AKADEMICKICH dla studentów uczestniczących w projekcie Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami-unikatowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy

Projekt Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy Projekt Zwiększenie aktywności studentów MWB UG i GUMed w działaniach poprawiających atrakcyjność absolwentów na rynku pracy Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Działania w projekcie

Bardziej szczegółowo

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012)

Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012) Wyniki anonimowej ankiety przeprowadzonej wśród uczestników Dnia Wydziału Matematyki i Informatyki UJ (marzec 2012) Ankieta miała na celu zebranie opinii kandydatów na studia/studentów o działaniach planowanych

Bardziej szczegółowo

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim

,,Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim DZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie badań jakościowych w Projekcie pn. Innowacyjne szkolnictwo zawodowe na Mazowszu Płockim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI

EKONOMIA SUKCESU. Raport. z III fali badań ilościowych PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Raport z III fali badania CAWI EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Raport Raport z III fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2013 r. Człowiek najlepsza inwestycja Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo