Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu Akademia IT POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości ul. Grudzieniec 64, Poznań Tel Fax Osoba do kontaktu: Milena Piasecka Okres realizacji projektu 01/05/ /10/2013 Opis projektu Projekt skierowany jest do 90 mikro i małych przedsiębiorstw (MMP) branży teleinformatycznej zainteresowanych oddelegowaniem na szkolenia 160 pracowników (40 kobiet i 120 mężczyzn) zamieszkujących województwo śląskie, które z własnej woli chcą nabyć nowe kwalifikacje techniczno-informatyczne i telekomunikacji (ICT). Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans i ma charakter otwarty. Obejmować będzie: 1. centrum rekrutacyjne dla zainteresowanych, 2. telemarketing, mailing ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet, 3. spotkania bezpośrednio w siedzibach MMP,

2 4. kampania internetowa i w prasie branżowej. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie spełnienie w pierwszej kolejności kryterium formalnego: MMP (PKD: J.61, J.62, J.63, M.71, M.74), parytet płci (40 kobiet - preferowane), parytet wieku (min.10 UP w wieku 50+), przesłanie kwestionariusza deklaracji uczestnictwa, zamieszkanie i działalność w województwie śląskim. W drugiej kolejności kryterium merytoryczne: uzasadnienie potrzeby uczestnictwa w projekcie. Po weryfikacji zgłoszeń z osobami zakwalifikowanymi podpisane będą umowy szkoleniowe. Przedmiotem projektu jest realizacja szkoleń ICT: I. REDHAT SYSTEM ADMINISTRATOR: 1) Podstawy administracji RedHat Linux, 2) Bezpieczeństwo i sieciowość RedHat Linux, 3) RedHat Linux dla inżynierów systemowych - przygotowanie do egzaminów RHCSA i RHCE. II. ADMINISTRACJA BAZĄ DANYCH ORACLE 10G XE 4) Administracja bazą danych 5) Bezpieczeństwo baz danych. III. ADMINISTRACJA BAZĄ DANYCH MICROSOFT SQL SERVER 2008R2 6) Administracja systemem bazodanowym 7) Konfigurowanie i rozwiązywanie problemów z serwerami. IV. ZAAWANSOWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE 8) Modelowanie SI w oparciu o procesy biznesowe 9) Analiza i projektowanie SI 10) Zarządzanie wymaganiami SI. V. TWORZENIE APLIKACJI JAVA: 11) JAVA - wprowadzenie do technologii i programowania

3 12) Tworzenie aplikacji internetowych JEE z konfiguracją serwera. Szkolenia odbywać się będą w blokach po 8h w weekendy/w godzinach pracy. Każdy uczestnik ma możliwość uczestnictwa w 2 modułach. Szkolenia odbywać się będą na terenie woj. Śląskiego. Każde szkolenie kończyć się będzie testem lub egzaminem jego zaliczenie oraz 80% obecności na zajęciach gwarantuje uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia. Projekt adaptuje rozwiązania modelu intermentoringu wg projektu Dynamizm i doświadczenie - wspólne zarządzanie zmianą w ramach PIW EQUAL. Schemat wdrażania modelu: 1. diagnoza sytuacji, identyfikacja potrzeb przedsiębiorstw i relacji międzypokoleniowych, 2. opracowanie planu wdrażania zmian, 3. wytypowanie pracowników, 4. wdrażanie modelu, 5. inicjowanie zmian. Podczas wszystkich etapów obecny będzie mentor odpowiadający za właściwy przebieg wdrażania. Intermentoringiem zostanie objętych 10 firm beneficjentów wsparcia szkoleniowego. Przygotowanie do realizacji modelu to ok.10h pracy mentora i kadr zarządzających firm. Wdrażanie modelu przebiegać będzie w 4 blokach po 4h warsztatów (łącznie 16h) polegających na nabywaniu wiedzy na temat przełamywania barier związanych z wiekiem, oporów przed zmianami i technologiami, sposobów komunikacji pomiędzy grupami oraz praktycznym wykorzystaniu tej wiedzy w ramach zespołu. Szkolenia obejmą 3 moduły: 1. elementy praktycznego transferu wiedzy w pracy nowych technologii ICT (8h), 2. psychospołeczne aspekty współpracy międzypokoleniowej (4h) oraz 3. techniki zarządzania wiekiem w organizacji (4h). W ramach inicjowania zmian opracowane zostaną raporty dotyczące nowego modelowego rozwiązania w zakresie wprowadzania zmian w organizacji, transferu wiedzy, w tym wykorzystania nowych technologii oraz zarządzania personelem zróżnicowanym wiekowo, których treść i zalecenia przekazane zostaną przedsiębiorcom.

4 Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia ul. Piłsudskiego 226, Zagórze, Tel , (032) fax (032) osoba do kontaktu: Sławomir Kadłuczka Okres realizacji projektu 01/10/ /08/2014

5 Opis projektu Grupę docelową stanowi 330 osób (165 K, 165 M) pracujących w zawodzie lekarza (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) z własnej inicjatywy uczestniczących w szkoleniach poza godzinami pracy. Projekt skierowany jest do grup docel. z obszaru woj. śląskiego: osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na terenie woj. śląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę org. Na obszarze woj. śląskiego. Osoby te mogą być zatrudnione w oparciu o umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne. Nabór uczestników projektu (UP) będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających wymogi gr. docel. i prow. Będzie (odrębnie dla każdego rodzaju szkoleń) na podst. Regulaminu rekrutacji dostępnego u projektodawcy. Proces rekrutacji będzie uwzględniał zasadę równych szans, w tym równości płci. 50% miejsc w każdym rodzaju szkoleń zostanie zarezerwowanych dla K, 50% dla M. rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły od dnia rozpoczęcia proj. Do wyczerpania limitu miejsc (po wyczerpaniu tworzona będzie lista rezerwowa). Potencjalni UP będą mogli zgłaszać chęć udziału w szkol.: składając deklarację udziału (osobiście lub pocztą) w biurze proj. Lub poprzez moduł rekrut. Na str. Internet. Proj. W przypadku gdy liczba chętnych na szkolenie przewyższy liczbę miejsc o zakwalif. UP zdecydują kolejno: nieuczestniczenie dotychczas w szkol. Z diagnostyki USG; niekorzystanie dotychczas z pomocy EFS, kolejność zgłoszeń. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) będą mogli stanowić nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach proj. (w 10-os gr. szkol. max 2 osoby, w jednym rodzaju szkoleń max 22 os., a w całym proj. max 66 os. od jednego pracodawcy). Charakter. UP: wiek: osoby dorosłe po 25 r.ż (zawód lekarza wymaga skończenia studiów med.), status zaw.: os. obecnie zatrudnione, w zaw. Lekarza, chcące podnieść swoje kwalif. Poprzez udział w szkoleniach; wykszt.: wyższe med. Formy wsparcia: 1. Szkolenia specjalistyczne z zakresu: USG jamy brzusznej USG szyi i tarczycy USG naczyń krwionośnych

6 Tytuł Projektu 50 to plus! WND-POKL /11 Beneficjent JKL Consulting Jacek Lubojański Dane teleadresowe biura projektu ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 28, Katowice Tel/fax osoba do kontaktów roboczych: Katarzyna Lubojańska Okres realizacji projektu 01/09/ /10/2013

7 Celem głównym Projektu jest wsparcie aktywności zawodowej 60os.w wieku 50+ (40K i 20M) poprzez nabycie lub podniesienie ich umiejętności językowych. Grupą docelową w proj. jest 60 os. pracujących (40K i 20M), powyżej 50 roku życia, zamieszkujących lub pracujących w woj. śląskim z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji zawodowych w zakresie znajomości j. obcych. Opis projektu Informacja i zapisy w biurze proj. lub elektronicznie (formularza ze strony proj.) Zapisy według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc z uwzględnieniem listy rezerwowej (minimum 20% grupy docelowej). Rekrutacja prowadzona będzie przez 2 pierwsze m-ce realizacji proj.( sp.ds.rekrutacji) na podst. regulaminu. (formularz rekrutacyjny, oświadczenie, deklaracja). Kryteria formalne (wiek 50+-dowód; status pracownika- zaświadczenie z pracy). Zostanie opracowany specjalny formularz rozmowy kwalifikacyjnej-weryfikacja kandydata pod kątem adekwatności formy wsparcia do sytuacji zawod. Pod uwagę będzie brany wpływ szkolenia na przydatność szkolenia w wykonywanej/planowanej ścieżce zawod. w skali od 0 do 10pkt. Przydział do grup o odpowiednim poziomie na podstawie pisemnego testu oraz konwersacji z lektorem (możliwość wykluczenia os. których znajomość języka znacznie odbiega od pozostałych uczestników). Kwalifikacja do proj.: spełnione kryteria formalne, najwyższa ocena (formularz kwalifik.). W przypadku większej liczby osób o równej punktacji decyduje kolejność zgłoszeń. Realizacja szkoleń pod nadzorem sp. ds.organizacji szkoleń. Szkolenia w oddziale w Rybniku, 4 godz. lekc. (godz. lekcyjna trwa 50 min.) w tygodniu (2 razy po 2godz.) z tego 3 godziny to zajęcia lektorskie a 1 godz. to zajęcia w sali komputerowej z programem multimedialnym do nauczania języka, przy których też jest obecny lektor. Zajęcia w dni robocze (pon.- śr. lub wt.-czw. w 2 salach po 2 grupy (od do dla 1 gr i od do dla 2 gr). Szkolenia: -angielski stop. podstawowy-2 ed. (2 gr.po 10 os.), 124h/1gr. -angielski stop. średniozaawans.-2 ed.(2 gr.po 10 os.), 124h/1gr. -niemiecki stop. podstawowy.-2 ed. (2 gr.po 10 os.), 124h/1gr. Termin realizacji poszczególnych szkoleń określa harmonogram. Indywidualne szkolenia 1 na 1 dla wszystkich uczestników po 8h na os. (1 zajęcia 2 h lekc.) Możliwość korzystania po 1 m-cu nauki do miesiąca po zakończeniu szkolenia (indywidualne przygotowanie do egzaminów, rozwiązywanie indywid. problemów). Za zakres merytoryczny szkoleń 1:1 odpowiadają lektorzy, od strony organizacyjnej (zapisy kursantów, rezerwacja terminów, koordynacja lektorów) sp.ds. organizacji szkol. Szkolenia przygotowują uczestników do zdania egzaminów wewnętrznych (80% obecn, egzaminy on-line, certyfikaty wewn.organizatora) oraz zewnętrznych z j. angielskiego TOEIC; z j niemieckiego WiDaF (zgodnie z harmonogr.; Koszt uwzględniono w budżecie). Działania zaplanowano zgodnie z zasadą równości płci (gwarancja 40 miejsc w projekcie dla K) wparcie wyłącznie dla os.50+. Uczestnicy, którzy ukończą projekt otrzymają certyfikaty.

8 Tytuł Projektu Inżynier z przyszłością. Szkolenia AutoDESK dla pracujących WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu ANDRZEJ KUŚ CAD CONSULT ul. Sienkiewicza 15, Tychy tal osoba do kontaktów: Andrzej Kuś Okres realizacji projektu 01/09/ /06/2014 Opis projektu Celem głównym projektu jest ograniczenie luki kompetencyjnej 204 pracowników woj. śląskiego w obszarze komputerowego wspomagania projektowania z wykorzystaniem programów AutoDESK REVIT, INVENTOR lub AutoCAD CIVIL do czerwca 2014 r. Projekt jest skierowany do osób pracujących, które z własnej inicjatywy wykazują chęć podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania przy użyciu powyższych programów. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły do limitu wyczerpania miejsc na edycję szkoleniową. Kobiety będą miały pierwszeństwo udziały w procesie naboru. Dokumenty można składać osobiście w Biurze Projektu w Tychach czynne w dni robocze do 16 lub pocztą. Informacje o projekcie zostaną umieszczone na stronie WWW oraz w formie ogłoszeń w Internecie.

9 Tytuł Projektu Szkolenia szansą na rozwój WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ul. Al. Najświętszej Maryi Panny 24/8, Częstochowa tel: (34) osoba do kontaktów: Olga Dargiel tel.: (34) Okres realizacji projektu 01/10/ /07/2014

10 Opis projektu Projekt skierowany jest do 80 dorosłych osób pracujących i/lub mieszkających na terenie woj. śląskiego, które z własnej inicjatywy uczestniczą w szkoleniach poza godzinami pracy z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Głównym celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez 80 osób, w tym 45K pracujących w woj. śląskim do potrzeb rynku pracy do r. Rekrutacja prowadzona będzie każdorazowo przed rozpoczęciem edycji szkoleniowej z danego zakresu. Warunek uczestnictwa: złożenie kompletów dokumentów, które można składać osobiście w biurze projektu lub poczta tradycyjną Kryteria wyboru: kolejność zgłoszeń, potwierdzenie zatrudnienia, potwierdzenie nie prowadzenia działalności gospodarczej. Inne kryteria dostosowane do konkretnych szkoleń. Formy wsparcia: - warsztaty interpersonalne; - język angielski z elementami języka technicznego; - operator obrabiarek CNC podstawowe oraz zaawansowane; - administrator baz danych; - programista baz danych.

11 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne Szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice WND-POKL /11 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach ul. Sokolska 3, Katowice, tel. (032) , fax (032) osoba do kontaktu: Marianna Ulfik Okres realizacji projektu 01/10/ /03/2014

12 Opis projektu Wsparciem zostanie objętych 220 (198K i 22 M) pracujących os. dorosłych, powyżej 18 lat z wyłączeniem os. fiz. prowadzących działalność gosp., zamieszkałych lub pracujących (zgodnie z KC) na terenie woj. Śląskiego, które chcą z własnej inicjatywy uczestniczyć w szkoleniu poza godzinami pracy. Rekrutacja w Katowicach i Rybniku w godz. popołudniowych. Termin : 2 pierwsze m-ce realizacji projektu oraz po 8 m-cach rek. uzupełniająca dla drugich edycji. Zostaną zamieszczone ogłoszenia w prasie oraz rozwieszone plakaty w zakł. pracy, centrach handl i placówkach służby zdrowia. Na stronie www projektu zostanie zamieszczony regulamin rekrutacji określający wymogi formalne i procedurę rekrutacji. Zgłoszenia będą przyjmowane mailem, faxem i bezpośrednio w biurze projektu. O kolejności przyjęć decydować będzie motywacja do ukończenia szkoleń określona w ankiecie wstępnej, płeć, wykształcenie (w rozbiciu na Moduły) oraz kolejność zgłoszeń. Momentem przystąpienia do projektu będzie podpisanie deklaracji uczestnictwa. Zostanie utworzona lista rezerwowa- 2 os,. do każdego Modułu, które będą przyjmowane do projektu według kolejności zgłoszeń w okresie do 20% realizacji kursu. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci (niestereotypowy wizerunek kobiet i mężczyzn na mat. promocyjnych, stosowanie jęz. wrażliwego na płeć). Za rekrutację odpowiedzialny będzie Koordynator ds. rek. i szkolenia oraz prac. ds. tech. obsł. w Katowicach i Rybniku. Formy wsparcia: 1. szkolenia branżowe w Katowicach. W szkoleniach wezmą udział 132 os (119K i 13M), 6 gr x 22 os. Łącznie w okresie od do r zostanie zrealizowanych 632h zajęć branżowych, 48h konsultacji wyrównawczych dla os. mających trudności lub przyjętych z l. rezerwowej oraz 24h egzaminów. Zajęcia będą w godz. popołudniowych i w weekendy nie mniej niż 2 spotkania na tydzień w ramach każdego z Modułów : Moduł I MSR/MSFF podstawą działalności firmy w UE - 2 gr. x 22 os.(40k i 4M). Kursy dla osób z co najmniej wykszt. ponadgim, które chcą zdobyć umiejętności wdrażania MSR i MSSF w celu rozwoju wymiany międzynarodowej w firmie. Moduł III Specjalista ds. Rachunkowości 2gr. x 22os. (40K i 4M). Kursy dla osób z co najmniej ponadgim. wykszt., które chcą zdobyć kwalifikacje na stanowisko Specjalisty ds. Rachunkowości. Moduł IV Nowoczesne zarządzanie kadrami 2 gr. X 22 os (40K i 4M). Kursy dla wszystkich zainteresowanych os, bez względu na wykształcenie, które chcą zdobyć lub podnieść kwalifikacje umożliwiające pracę w działach kadrowo-płacowych. 2. szkolenia branżowe w Rybniku W szkoleniach weźmie udział 88 os (80K i 8M) ( 4 gr. X 22 os ). Łącznie w okresie od do zostanie zrealizowanych 422h zajęć branżowych, 32h konsultacji wyrównawczych i 16h egzaminów: Moduł II Księgowy w firmie 1 gr x 22 os.(20k i 2M). Kurs dla os. z niższym wykształceniem, które chcą zdobyć nowy zawód i rozpocząć pracę w księgowości, Moduł III Specjalista ds. Rachunkowości 1 gr. x 22 os. Moduł IV Nowoczesne zarządzanie Kadrami 2 gr x 22 os= 44 os. 3. Warsztaty psychologiczne dla kobiet Wsparciem zostaną objęte 198 K. Warsztaty zorganizowane dla 6gr w K-cach i 4 gr. Zajęcia w 4 blokach (4x4h na początku i 4x4h na zakończenie kursu).

13 Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach al. W. Korfantego 66/6, Katowice tel / fax Osoba do kontaktów roboczych: Sebastian Wawrzoła Okres realizacji projektu 01/03/ /12/2014

14 Grupę docelową projektu stanowi 120 osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego powyżej 18 r. życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział. gosp. uczestniczących we wsparciu z własnej inicjatywy. Uczestnikami projektu będą członkowie przynależący do służb ratowniczych tj. WOPR, PSP, OSP, służb mundurowych, Ratownictwa Medycznego, GOPR oraz TOPR legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do służb ratowniczych. Ze względu na wskazane dysproporcje płci w 25% wsparciem objęte zostaną kobiety (30K i 90M). Rekrutacja - odbywać się będzie w Biurze Projektu WOPR w Katowicach w wyznaczone dni robocze do g osobiście, owo i pocztą. Rekrutacja będzie ciągła do zebrania grupy kwalifikujących się osób na każdą edycję (+20% lista rezerwowa), z których wyłonieni zostaną uczestnicy/czki zgodnie z kryteriami: miejsce zamieszkania i/lub pracy na terenie woj., zgoda na przetwarzanie danych osobowych, status os. pracującej (zaświadczenie o zatrudnieniu), członkostwo w służbach ratowniczych, wiek 18+, kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla kobiet). Formy pomocy: Każdy z uczestników/czek weźmie obligatoryjnie udział w szkoleniu a i dwóch fakultatywnych spośród b, c i d, a 50% z najlepszymi wynikami egzaminów ratowniczych w kursie e. Opis projektu a. Ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych WSiP - Program: cieki wodne, sprzęt, bezpieczeństwo, autoratownictwo, techniki ratownicze stosowane na WSiP, ćwiczenia dynamiczne na naturalnym cieku wodnym w sytuacjach pozorowanych, test teoretyczny-test wyboru, test praktyczny. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. stopień ratownika WOPR dla członków WOPR. b. Szkolenie na patent Sternika Motorowodnego - Program: wiadomości ogólne, przepisy, budowa jachtów, silniki i urządzenia napędowe, prace bosmańskie, locja śródlądowa, meteorologia, ratownictwo, ochrona środowiska, licencje motorowodne, manewrowanie jachtem motorowym, egzamin. Wymagania dla trenerów: min. patent Instruktora PZMiNW i/lub stopień Starszego Sternika Motorowodnego (praktyka). Warunki rozpoczęcia: min.18lat. c. Szkolenia Ratownictwo z użyciem skutera wodnego - Program: charakterystyka i zasady eksploatacji skutera ratowniczego, zasady bezpieczeństwa, wyposażenie osobiste ratownika i operatora skutera ratowniczego, ćwiczenia praktyczne na wodzie, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. Mat. szkol.: skrypt. d. szkolenia Ratownictwo wodne z użyciem łodzi ratowniczej RIB.Program: charakterystyka i zasady eksploatacji łodzi RIB, zasady bezpieczeństwa, wyposażenie osobiste ratownika i operatora łodzi RIB, przygotowanie załogi łodzi RIB do pracy, czynności obsługowe przed/po pracy, ćwiczenia praktyczne na wodzie desant ratowniczy, podpływanie do osoby tonącej, podejmowanie na pokład osoby tonącej, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. e. Szkolenie Kierowca prawa jazy kat. C - Program: bezpieczna jazda, zagrożenia z ruchem drogowym, użytkowanie pojazdu, zasady ruchu drogowego, przepisy, cz. praktyczna jazd. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a, pozytywny wynik badań lekarskich.

15 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu W POGONI ZA ŻYWIOŁEM szkolenia dla członków ochotniczych straży pożarnych i WOPR województwa śląskiego WND-POKL /11 Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach al. W. Korfantego 66/6, Katowice tel / fax Osoba do kontaktów roboczych: Sebastian Wawrzoła Okres realizacji projektu 01/03/ /12/2014

16 Grupę docelową stanowić będzie 120 osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego powyżej 18r.ż z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą uczestniczących we wsparciu z własnej inicjatywy. Uczestnikami projektu będą członkowie przynależący do OSP i WOPR woj. śląskiego legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do OSP/WOPR. Ze względu na wskazane dysproporcje płci w 7% wsparciem objęte zostaną kobiety (8K i 112M). Rekrutacja - Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w Biurze Projektu WOPR w Katowicach w wyznaczone dni robocze do g osobiście, owo i pocztą tradycyjną. Rekrutacja będzie ciągła do zebrania grupy kwalifikujących się osób na każdy cykl szkoleniowy (+5os.lista rezerwowa), z których wyłonieni zostaną uczestnicy/czki zgodnie z kryteriami: miejsce zamieszkania i/lub pracy na terenie woj., zgoda na przetwarzanie danych osobowych, status os. pracującej (zaświadczenie o zatrudnieniu), przynależność do OSP/WOPR, wiek 18+, kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla kobiet). Kryteria merytoryczne: miejsce zamieszkania obszar wiejski lub miejsko-wiejski +10 pkt. z uwagi na zagrożenia powodziowe tych terenów. Formy pomocy: Każdy z uczestników/czek weźmie obligatoryjnie udział w szkoleniu a i dwóch fakultatywnych spośród b i c oraz d i e Opis projektu a. Ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych WSiP - Program: cieki wodne, sprzęt, bezpieczeństwo, autoratownictwo, techniki ratownicze stosowane na WSiP, ćwiczenia dynamiczne na naturalnym cieku wodnym w sytuacjach pozorowanych, test teoretyczny-test wyboru, test praktyczny. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. stopień ratownika WOPR dla członków WOPR. b. Szkolenie na patent Sternika Motorowodnego - Program: wiadomości ogólne, przepisy, budowa jachtów, silniki i urządzenia napędowe, prace bosmańskie, locja śródlądowa, meteorologia, ratownictwo, ochrona środowiska, licencje motorowodne, manewrowanie jachtem motorowym, egzamin. Wymagania dla trenerów: min. patent Instruktora PZMiNW i/lub stopień Starszego Sternika Motorowodnego(praktyka). Warunki rozpoczęcia: min.18lat. c. Szkolenia Ratownictwo na ciekach i akwenach z zastosowaniem technik linowych) - Program: wyposażenie osobiste ratownika, liny rodzaje i zastosowanie, węzły ratownicze, techniki budowy stanowisk, zasady prowadzenia asekuracji z zastosowaniem lin, zjazd i wychodzenie na linie, sprzęt ratowniczy, techniki ratownicze i linowe, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. d. Szkolenia Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Program zgodny z : podstawy prawne, bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, badanie wstępne, resustytacja, defibrylacja, wstrząs, inne stany nagłe, urazy, obrażenia, taktyka działań ratowniczych, ewakuacja z miejsca zdarzenia, symulacje, psychologiczne aspekty wsparcia, egzamin teoretyczny i praktyczny. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a. e. Szkolenie Kierowca prawa jazy kat. C - Program: bezpieczna jazda, zagrożenia z ruchem drogowym, użytkowanie pojazdu, zasady ruchu drogowego, przepisy, cz. praktyczna jazd. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a., pozytywny wynik badań lekarskich.

17 Tytuł Projektu Kompetencje IT osób 50+ WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców 17, Katowice tel. (032) fax (032) Osoba do kontaktów roboczych: Monika Szyk Okres realizacji projektu 01/12/ /05/2014

18 Opis projektu Celem projektu jest Wsparcie w utrzymaniu na rynku pracy 100 osób po 50 r.ż. (w tym co najmniej 60 K) poprzez podniesienie ich kwalifikacji i zwiększenie umiejętności z zakresu IT do r. Grupę docelową stanowić będą wyłącznie pracujące osoby po 50 r.ż., pracujące lub zamieszkałe (w rozumieniu KC) na obszarze woj. śląskiego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych w zakresie IT po godzinach pracy. Rekrutacja: W celu przeprowadzenia skutecznej kampanii promocyjnej Projektodawca rozezna i przeprowadzi ją w mediach, z których najchętniej korzystają osoby w wieku 50+ (m.in.targetowany mailing oraz ogłoszenia w prasie regionalnej). Dystrybucję plakatów i ulotek w siedzibie GARR, Partnera i ich klientów oraz na spotkaniach organizowanych przez GARR (także dla klientów RoEFS), dystrybucja na terenie całego woj.śl. GARR posiada bazę (uczestników projektów EFS, w tym 50+), którzy zadeklarowali chęć kontynuacji szkoleń komputerowych oraz bazę ok adresów (osoby pracujące, mieszkańcy woj. śl,). Informacja o PR zostanie umieszczona na stronie GARR i Partnera. Rekrutacja otwarta (baza ma charakter pomocniczy, klienci GARR nie będą traktowani priorytetowo). Formularz zgł. będzie można przesłać elektronicznie, pocztą, faksem lub wypełnić osobiście w Biurze Projektu (codziennie pn-piątku w godz ). Formularze będą dostępne w siedzibie Lidera i Partnera oraz w punkcie ROEFS przy GARR. 1. Rekrutacja rozpocznie się po przygotowaniu narzędzi (formularza zgł., listy kontaktów oraz regulaminu rekrutacji). 2. Selekcja uczestników przeprowadzana będzie w oparciu o wymogi: 1. formalne, 2. dostępność danego kursu, 3.ocenę potrzeb kandydata, 4. ocenę poziomu wiedzy. Weryfikacja wymogów formalnych nastąpi poprzez analizę formularzy zgł. a następnie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej (wymagane zaświadczenie z pracy oraz ksero dowodu). Rozmowy kwalif. będą odbywać się w godz. ustalanych indywidualnie z kandydatami. Rekrutacja ciągła z uwzględnieniem zasady równych szans do momentu skompletowania 10 grup oraz list rezerwowych. Kryteria przyjęcia do PR: ocena ścieżki zawodowej (sp. ds. rekrutacji), tj. 1. ocena związku szkolenia z sytuacją zawodową (np. wymóg pracodawcy, zmiana miejsca pracy, stanowiska, zagrożenie utraty miejsca pracy)- maks.5 pkt, 2. Wykazanie, że umiejętności nabyte na szkoleniu będą wykorzystywane w pracy- maks.3 pkt., 3. ocena motywacji kandydata maks.3 pkt. W celu weryfikacji poziomu wiedzy w grupach zaawans. zostanie opracowany test. Osoby, które uzyskają skrajne wyniki z testu (poziom za niski lub za wysoki) będą przesuwane na inną edycję. W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów zdecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane (z najwyższą liczbą punktów) podpiszą deklarację udziału w PR oraz zgodę na przetwarzanie danych. Formy wsparcia: - Word 2 ed.: format dokumentu, tabele, przypisy, import, formuły, wykresy, współpraca z Excel, - Excel podst 1 ed.: definiowanie formuł, tworzenie wykresów i prostych baz danych, Excel zaawans.:2 ed analizy danych, tworzenie szablonów, makr, tabele przestawne, arkusze danych - Pakiet MS Office 2 ed.: edycja dokumentów i tworzenie tabel w MS Word, wykorzystania formuł w MS Excel, prezentacje multimedialne w PowerPoint; Outlook - Access 2 ed.: schemat budowy bazy danych, projektowanie tabel, kwerendy, pola obliczeniowe, raporty, bazy danych - CorelDraw 1ed.: działania na obiektach, widoki, praca z bitmapami, efekty i warstwy, opcje import i eksport - Indywidulane szkolenie 1 na 1 dla wszystkich uczestników po 4h lek/uczest. w terminach ustalanych indywidualnie, zajęcia skomasowane realizowane w trakcie szkolenia grupowego oraz w ciągu ok. 1,5 miesiąca po zakończeniu szkolenia grupowego

19 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Operator wózka widłowego i obsługi magazynu - wsparcie szkoleniowe pracowników woj. śląskiego WND-POKL /11 Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. ul. Szopienicka 58, Katowice tel/fax Osoba do kontaktów roboczych: Iwona Włodarz Okres realizacji projektu 01/01/ /10/2014

20 Opis projektu Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie operatora wózka widłowego (96os.) oraz operatora wózka widłowego z obsługą magazynu (24os.) przez pracowników woj. śląskiego do r. Uczestnikami projektu będzie 120 pracowników powyżej 18 r.ż. zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj.śląskiego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział.gosp. uczestniczących z własnej inicjatywy we wsparciu poza godzinami pracy. W szkoleniu kierowcy wózków widłowych weźmie udział 96os., a kierowcy wózków widłowych z obsługą magazynu 24os., w tym min. 6 kobiet. Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych w sektorze MŚP jak i dużych firmach o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach. Rekrutacja: Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc na edycję szkoleniową (+3 osoby na liście rezerwowej) do IV2014r. Kryteria formalne:os.pracująca i/lub mieszkające w woj.śląskim (zaświadczenie o zatrudnieniu), stanowisko pracy (uzasadnienie kandydata o korzyściach nabycia nowych, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji), zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń. Wsparcie kobiet w dostępie do szkoleń uznawanych jako męskie realizowane będzie poprzez zapewnienia pierwszeństwa udziału w projekcie (min.6k). Kandydaci po wypełnieniu ankiety rekrutacyjnej,zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji i dostarczeniu wymaganych dokumentów do Biura Projektu w Mysłowicach - pocztą lub osobiście (czynne w dni robocze do oraz w dwa dni do 17.00) - wypełnią ankietę ex ante określającą oczekiwania wobec projektu, obecnie posiadane umiejętności i korzyści nabycia nowych. Osobą odpowiedzialną za rekrutację będzie pracownik administracyjno-biurowy. Podpisanie Deklaracji Uczestnictwa w pierwszym dniu szkolenia stanowi rozpoczęcie udziału w projekcie. Działania rekrutacyjne prowadzone będą poprzez wysyłkę pism, ulotek i plakatów do m.in. związków zawodowych, urzędów pracy współpracujących z firmami, pracodawców branży przemysłowej i logistycznej celem zachęcenia pracowników do podnoszenia kwalifikacji, informacje na stronie www, publikacje ogłoszeń w poczytnej prasie regionalnej oraz w internecie. Formy wsparcia: - szkolenie kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych, - szkolenie kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych wraz z obsługą magazynu

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Spółka Szkoleniowa sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Kurs górnika eksploatacji podziemnej - podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Darmowe szkolenia komputerowe z modułem języka angielskiego lub niemieckiego Zapraszamy na szkolenia komputerowe, udział w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Dane teleadresowe Biura Projektu "GPW S.A. Górą Pracownik Wykwalifikowany!" WND-POKL.08.01.01-24-427/10 Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego

Strategia. Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie, w tym integrowanie funkcjonujących modeli kształcenia ustawicznego STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI KNOWLEDGE@WORK ZINTEGROWANY MODEL KSZTAŁCENIA PRZEZ CAŁE ŻYCIE NA UCZELNIACH WYŻSZYCH Temat innowacyjny: Nowe modele kształcenia przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK

nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK nr 8 grudzień 2009 NOWE WYTYCZNE W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 ZMIANA INSTYTUCJI DOKONUJĄCEJ PŁATNOŚCI W RAMACH PO KL PLANY DZIAŁANIA NA 2010 ROK STAN WDRAŻANIA PO KL NA PODKARPACIU DOBRE PRAKTYKI PO KL AKTUALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni na rynku pracy

Niepełnosprawni na rynku pracy dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 13 lipiec 2013 Niepełnosprawni na rynku pracy Czy firmy są przyjazne dla niepełnosprawnych pracowników? (Nie)pełnosprawni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Psychologia w biznesie

Psychologia w biznesie dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 11 maj 2013 Psychologia w biznesie Czy biznes potrzebuje psychologii? Biznes społecznie odpowiedzialny Czy sukcesu i kreatywności

Bardziej szczegółowo