Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia"

Transkrypt

1 Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL Tytuł Projektu Lekarze w trójwymiarze szkolenia z diagnostyki obrazowej USG WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia ul. Piłsudskiego 226, Zagórze, Tel , (032) fax (032) osoba do kontaktu: Sławomir Kadłuczka Okres realizacji projektu 01/10/ /08/2014

2 Opis projektu Grupę docelową stanowi 330 osób (165 K, 165 M) pracujących w zawodzie lekarza (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) z własnej inicjatywy uczestniczących w szkoleniach poza godzinami pracy. Projekt skierowany jest do grup docel. z obszaru woj. śląskiego: osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na terenie woj. śląskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę org. Na obszarze woj. śląskiego. Osoby te mogą być zatrudnione w oparciu o umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne. Nabór uczestników projektu (UP) będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających wymogi gr. docel. i prow. Będzie (odrębnie dla każdego rodzaju szkoleń) na podst. Regulaminu rekrutacji dostępnego u projektodawcy. Proces rekrutacji będzie uwzględniał zasadę równych szans, w tym równości płci. 50% miejsc w każdym rodzaju szkoleń zostanie zarezerwowanych dla K, 50% dla M. rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły od dnia rozpoczęcia proj. Do wyczerpania limitu miejsc (po wyczerpaniu tworzona będzie lista rezerwowa). Potencjalni UP będą mogli zgłaszać chęć udziału w szkol.: składając deklarację udziału (osobiście lub pocztą) w biurze proj. Lub poprzez moduł rekrut. Na str. Internet. Proj. W przypadku gdy liczba chętnych na szkolenie przewyższy liczbę miejsc o zakwalif. UP zdecydują kolejno: nieuczestniczenie dotychczas w szkol. Z diagnostyki USG; niekorzystanie dotychczas z pomocy EFS, kolejność zgłoszeń. Pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu pracy (u jednego pracodawcy) będą mogli stanowić nie więcej niż 20% uczestników jednego szkolenia w ramach proj. (w 10-os gr. szkol. max 2 osoby, w jednym rodzaju szkoleń max 22 os., a w całym proj. max 66 os. od jednego pracodawcy). Charakter. UP: wiek: osoby dorosłe po 25 r.ż (zawód lekarza wymaga skończenia studiów med.), status zaw.: os. obecnie zatrudnione, w zaw. Lekarza, chcące podnieść swoje kwalif. Poprzez udział w szkoleniach; wykszt.: wyższe med. Formy wsparcia: 1. Szkolenia specjalistyczne z zakresu: USG jamy brzusznej USG szyi i tarczycy USG naczyń krwionośnych

3 Tytuł Projektu Inżynier z przyszłością. Szkolenia AutoDESK dla pracujących WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu ANDRZEJ KUŚ CAD CONSULT ul. Sienkiewicza 15, Tychy tal osoba do kontaktów: Andrzej Kuś Okres realizacji projektu 01/09/ /06/2014 Opis projektu Celem głównym projektu jest ograniczenie luki kompetencyjnej 204 pracowników woj. śląskiego w obszarze komputerowego wspomagania projektowania z wykorzystaniem programów AutoDESK REVIT, INVENTOR lub AutoCAD CIVIL do czerwca 2014 r. Projekt jest skierowany do osób pracujących, które z własnej inicjatywy wykazują chęć podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania przy użyciu powyższych programów. Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły do limitu wyczerpania miejsc na edycję szkoleniową. Kobiety będą miały pierwszeństwo udziały w procesie naboru. Dokumenty można składać osobiście w Biurze Projektu w Tychach czynne w dni robocze do 16 lub pocztą. Informacje o projekcie zostaną umieszczone na stronie WWW oraz w formie ogłoszeń w Internecie.

4 Tytuł Projektu Szkolenia szansą na rozwój WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. ul. Al. Najświętszej Maryi Panny 24/8, Częstochowa tel: (34) osoba do kontaktów: Olga Dargiel tel.: (34) Okres realizacji projektu 01/10/ /07/2014 Opis projektu Projekt skierowany jest do 80 dorosłych osób pracujących i/lub mieszkających na terenie woj. śląskiego, które z własnej inicjatywy uczestniczą w szkoleniach poza godzinami pracy z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Głównym celem projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez 80 osób, w tym 45K pracujących w woj. śląskim do potrzeb rynku pracy do r. Rekrutacja prowadzona będzie każdorazowo przed rozpoczęciem edycji szkoleniowej z danego zakresu. Warunek uczestnictwa: złożenie kompletów dokumentów, które można składać osobiście w biurze projektu lub poczta tradycyjną Kryteria wyboru: kolejność zgłoszeń, potwierdzenie zatrudnienia, potwierdzenie nie prowadzenia działalności gospodarczej. Inne kryteria dostosowane do konkretnych szkoleń. Formy wsparcia: - warsztaty interpersonalne; - język angielski z elementami języka technicznego; - operator obrabiarek CNC podstawowe oraz zaawansowane; - administrator baz danych; - programista baz danych.

5 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Nowocześni pracownicy źródłem innowacji w przedsiębiorstwie. Specjalistyczne Szkolenia Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddz. Katowice WND-POKL /11 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Katowicach ul. Sokolska 3, Katowice, tel. (032) , fax (032) osoba do kontaktu: Marianna Ulfik Okres realizacji projektu 01/10/ /03/2014

6 Opis projektu Wsparciem zostanie objętych 220 (198K i 22 M) pracujących os. dorosłych, powyżej 18 lat z wyłączeniem os. fiz. prowadzących działalność gosp., zamieszkałych lub pracujących (zgodnie z KC) na terenie woj. Śląskiego, które chcą z własnej inicjatywy uczestniczyć w szkoleniu poza godzinami pracy. Rekrutacja w Katowicach i Rybniku w godz. popołudniowych. Termin : 2 pierwsze m-ce realizacji projektu oraz po 8 m-cach rek. uzupełniająca dla drugich edycji. Zostaną zamieszczone ogłoszenia w prasie oraz rozwieszone plakaty w zakł. pracy, centrach handl i placówkach służby zdrowia. Na stronie www projektu zostanie zamieszczony regulamin rekrutacji określający wymogi formalne i procedurę rekrutacji. Zgłoszenia będą przyjmowane mailem, faxem i bezpośrednio w biurze projektu. O kolejności przyjęć decydować będzie motywacja do ukończenia szkoleń określona w ankiecie wstępnej, płeć, wykształcenie (w rozbiciu na Moduły) oraz kolejność zgłoszeń. Momentem przystąpienia do projektu będzie podpisanie deklaracji uczestnictwa. Zostanie utworzona lista rezerwowa- 2 os,. do każdego Modułu, które będą przyjmowane do projektu według kolejności zgłoszeń w okresie do 20% realizacji kursu. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci (niestereotypowy wizerunek kobiet i mężczyzn na mat. promocyjnych, stosowanie jęz. wrażliwego na płeć). Za rekrutację odpowiedzialny będzie Koordynator ds. rek. i szkolenia oraz prac. ds. tech. obsł. w Katowicach i Rybniku. Formy wsparcia: 1. szkolenia branżowe w Katowicach. W szkoleniach wezmą udział 132 os (119K i 13M), 6 gr x 22 os. Łącznie w okresie od do r zostanie zrealizowanych 632h zajęć branżowych, 48h konsultacji wyrównawczych dla os. mających trudności lub przyjętych z l. rezerwowej oraz 24h egzaminów. Zajęcia będą w godz. popołudniowych i w weekendy nie mniej niż 2 spotkania na tydzień w ramach każdego z Modułów : Moduł I MSR/MSFF podstawą działalności firmy w UE - 2 gr. x 22 os.(40k i 4M). Kursy dla osób z co najmniej wykszt. ponadgim, które chcą zdobyć umiejętności wdrażania MSR i MSSF w celu rozwoju wymiany międzynarodowej w firmie. Moduł III Specjalista ds. Rachunkowości 2gr. x 22os. (40K i 4M). Kursy dla osób z co najmniej ponadgim. wykszt., które chcą zdobyć kwalifikacje na stanowisko Specjalisty ds. Rachunkowości. Moduł IV Nowoczesne zarządzanie kadrami 2 gr. X 22 os (40K i 4M). Kursy dla wszystkich zainteresowanych os, bez względu na wykształcenie, które chcą zdobyć lub podnieść kwalifikacje umożliwiające pracę w działach kadrowo-płacowych. 2. szkolenia branżowe w Rybniku W szkoleniach weźmie udział 88 os (80K i 8M) ( 4 gr. X 22 os ). Łącznie w okresie od do zostanie zrealizowanych 422h zajęć branżowych, 32h konsultacji wyrównawczych i 16h egzaminów: Moduł II Księgowy w firmie 1 gr x 22 os.(20k i 2M). Kurs dla os. z niższym wykształceniem, które chcą zdobyć nowy zawód i rozpocząć pracę w księgowości, Moduł III Specjalista ds. Rachunkowości 1 gr. x 22 os. Moduł IV Nowoczesne zarządzanie Kadrami 2 gr x 22 os= 44 os. 3. Warsztaty psychologiczne dla kobiet Wsparciem zostaną objęte 198 K. Warsztaty zorganizowane dla 6gr w K-cach i 4 gr. Zajęcia w 4 blokach (4x4h na początku i 4x4h na zakończenie kursu).

7 Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach al. W. Korfantego 66/6, Katowice tel / fax Osoba do kontaktów roboczych: Sebastian Wawrzoła Okres realizacji projektu 01/03/ /12/2014

8 Grupę docelową projektu stanowi 120 osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego powyżej 18 r. życia z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział. gosp. uczestniczących we wsparciu z własnej inicjatywy. Uczestnikami projektu będą członkowie przynależący do służb ratowniczych tj. WOPR, PSP, OSP, służb mundurowych, Ratownictwa Medycznego, GOPR oraz TOPR legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do służb ratowniczych. Ze względu na wskazane dysproporcje płci w 25% wsparciem objęte zostaną kobiety (30K i 90M). Rekrutacja - odbywać się będzie w Biurze Projektu WOPR w Katowicach w wyznaczone dni robocze do g osobiście, owo i pocztą. Rekrutacja będzie ciągła do zebrania grupy kwalifikujących się osób na każdą edycję (+20% lista rezerwowa), z których wyłonieni zostaną uczestnicy/czki zgodnie z kryteriami: miejsce zamieszkania i/lub pracy na terenie woj., zgoda na przetwarzanie danych osobowych, status os. pracującej (zaświadczenie o zatrudnieniu), członkostwo w służbach ratowniczych, wiek 18+, kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla kobiet). Formy pomocy: Każdy z uczestników/czek weźmie obligatoryjnie udział w szkoleniu a i dwóch fakultatywnych spośród b, c i d, a 50% z najlepszymi wynikami egzaminów ratowniczych w kursie e. Opis projektu a. Ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych WSiP - Program: cieki wodne, sprzęt, bezpieczeństwo, autoratownictwo, techniki ratownicze stosowane na WSiP, ćwiczenia dynamiczne na naturalnym cieku wodnym w sytuacjach pozorowanych, test teoretyczny-test wyboru, test praktyczny. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. stopień ratownika WOPR dla członków WOPR. b. Szkolenie na patent Sternika Motorowodnego - Program: wiadomości ogólne, przepisy, budowa jachtów, silniki i urządzenia napędowe, prace bosmańskie, locja śródlądowa, meteorologia, ratownictwo, ochrona środowiska, licencje motorowodne, manewrowanie jachtem motorowym, egzamin. Wymagania dla trenerów: min. patent Instruktora PZMiNW i/lub stopień Starszego Sternika Motorowodnego (praktyka). Warunki rozpoczęcia: min.18lat. c. Szkolenia Ratownictwo z użyciem skutera wodnego - Program: charakterystyka i zasady eksploatacji skutera ratowniczego, zasady bezpieczeństwa, wyposażenie osobiste ratownika i operatora skutera ratowniczego, ćwiczenia praktyczne na wodzie, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. Mat. szkol.: skrypt. d. szkolenia Ratownictwo wodne z użyciem łodzi ratowniczej RIB.Program: charakterystyka i zasady eksploatacji łodzi RIB, zasady bezpieczeństwa, wyposażenie osobiste ratownika i operatora łodzi RIB, przygotowanie załogi łodzi RIB do pracy, czynności obsługowe przed/po pracy, ćwiczenia praktyczne na wodzie desant ratowniczy, podpływanie do osoby tonącej, podejmowanie na pokład osoby tonącej, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. e. Szkolenie Kierowca prawa jazy kat. C - Program: bezpieczna jazda, zagrożenia z ruchem drogowym, użytkowanie pojazdu, zasady ruchu drogowego, przepisy, cz. praktyczna jazd. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a, pozytywny wynik badań lekarskich.

9 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu W POGONI ZA ŻYWIOŁEM szkolenia dla członków ochotniczych straży pożarnych i WOPR województwa śląskiego WND-POKL /11 Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach al. W. Korfantego 66/6, Katowice tel / fax Osoba do kontaktów roboczych: Sebastian Wawrzoła Okres realizacji projektu 01/03/ /12/2014

10 Grupę docelową stanowić będzie 120 osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj. śląskiego powyżej 18r.ż z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą uczestniczących we wsparciu z własnej inicjatywy. Uczestnikami projektu będą członkowie przynależący do OSP i WOPR woj. śląskiego legitymujący się umową o pracę/umową cywilnoprawną oraz zatrudnieniem/przynależnością do OSP/WOPR. Ze względu na wskazane dysproporcje płci w 7% wsparciem objęte zostaną kobiety (8K i 112M). Rekrutacja - Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w Biurze Projektu WOPR w Katowicach w wyznaczone dni robocze do g osobiście, owo i pocztą tradycyjną. Rekrutacja będzie ciągła do zebrania grupy kwalifikujących się osób na każdy cykl szkoleniowy (+5os.lista rezerwowa), z których wyłonieni zostaną uczestnicy/czki zgodnie z kryteriami: miejsce zamieszkania i/lub pracy na terenie woj., zgoda na przetwarzanie danych osobowych, status os. pracującej (zaświadczenie o zatrudnieniu), przynależność do OSP/WOPR, wiek 18+, kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo dla kobiet). Kryteria merytoryczne: miejsce zamieszkania obszar wiejski lub miejsko-wiejski +10 pkt. z uwagi na zagrożenia powodziowe tych terenów. Formy pomocy: Każdy z uczestników/czek weźmie obligatoryjnie udział w szkoleniu a i dwóch fakultatywnych spośród b i c oraz d i e Opis projektu a. Ratownictwo na wodach szybkopłynących i powodziowych WSiP - Program: cieki wodne, sprzęt, bezpieczeństwo, autoratownictwo, techniki ratownicze stosowane na WSiP, ćwiczenia dynamiczne na naturalnym cieku wodnym w sytuacjach pozorowanych, test teoretyczny-test wyboru, test praktyczny. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. stopień ratownika WOPR dla członków WOPR. b. Szkolenie na patent Sternika Motorowodnego - Program: wiadomości ogólne, przepisy, budowa jachtów, silniki i urządzenia napędowe, prace bosmańskie, locja śródlądowa, meteorologia, ratownictwo, ochrona środowiska, licencje motorowodne, manewrowanie jachtem motorowym, egzamin. Wymagania dla trenerów: min. patent Instruktora PZMiNW i/lub stopień Starszego Sternika Motorowodnego(praktyka). Warunki rozpoczęcia: min.18lat. c. Szkolenia Ratownictwo na ciekach i akwenach z zastosowaniem technik linowych) - Program: wyposażenie osobiste ratownika, liny rodzaje i zastosowanie, węzły ratownicze, techniki budowy stanowisk, zasady prowadzenia asekuracji z zastosowaniem lin, zjazd i wychodzenie na linie, sprzęt ratowniczy, techniki ratownicze i linowe, egzamin. Warunki rozpoczęcia: min.18lat, min. Młodszy Ratownik WOPR dla członków WOPR. d. Szkolenia Kwalifikowana Pierwsza Pomoc - Program zgodny z : podstawy prawne, bezpieczeństwo własne i poszkodowanego, badanie wstępne, resustytacja, defibrylacja, wstrząs, inne stany nagłe, urazy, obrażenia, taktyka działań ratowniczych, ewakuacja z miejsca zdarzenia, symulacje, psychologiczne aspekty wsparcia, egzamin teoretyczny i praktyczny. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a. e. Szkolenie Kierowca prawa jazy kat. C - Program: bezpieczna jazda, zagrożenia z ruchem drogowym, użytkowanie pojazdu, zasady ruchu drogowego, przepisy, cz. praktyczna jazd. Warunki rozpoczęcia: zakończenie szkolenia a., pozytywny wynik badań lekarskich.

11 Tytuł Projektu Kompetencje IT osób 50+ WND-POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Powstańców 17, Katowice tel. (032) fax (032) Osoba do kontaktów roboczych: Monika Szyk Okres realizacji projektu 01/12/ /05/2014

12 Opis projektu Celem projektu jest Wsparcie w utrzymaniu na rynku pracy 100 osób po 50 r.ż. (w tym co najmniej 60 K) poprzez podniesienie ich kwalifikacji i zwiększenie umiejętności z zakresu IT do r. Grupę docelową stanowić będą wyłącznie pracujące osoby po 50 r.ż., pracujące lub zamieszkałe (w rozumieniu KC) na obszarze woj. śląskiego, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć nabycia, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji zawodowych w zakresie IT po godzinach pracy. Rekrutacja: W celu przeprowadzenia skutecznej kampanii promocyjnej Projektodawca rozezna i przeprowadzi ją w mediach, z których najchętniej korzystają osoby w wieku 50+ (m.in.targetowany mailing oraz ogłoszenia w prasie regionalnej). Dystrybucję plakatów i ulotek w siedzibie GARR, Partnera i ich klientów oraz na spotkaniach organizowanych przez GARR (także dla klientów RoEFS), dystrybucja na terenie całego woj.śl. GARR posiada bazę (uczestników projektów EFS, w tym 50+), którzy zadeklarowali chęć kontynuacji szkoleń komputerowych oraz bazę ok adresów (osoby pracujące, mieszkańcy woj. śl,). Informacja o PR zostanie umieszczona na stronie GARR i Partnera. Rekrutacja otwarta (baza ma charakter pomocniczy, klienci GARR nie będą traktowani priorytetowo). Formularz zgł. będzie można przesłać elektronicznie, pocztą, faksem lub wypełnić osobiście w Biurze Projektu (codziennie pn-piątku w godz ). Formularze będą dostępne w siedzibie Lidera i Partnera oraz w punkcie ROEFS przy GARR. 1. Rekrutacja rozpocznie się po przygotowaniu narzędzi (formularza zgł., listy kontaktów oraz regulaminu rekrutacji). 2. Selekcja uczestników przeprowadzana będzie w oparciu o wymogi: 1. formalne, 2. dostępność danego kursu, 3.ocenę potrzeb kandydata, 4. ocenę poziomu wiedzy. Weryfikacja wymogów formalnych nastąpi poprzez analizę formularzy zgł. a następnie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej (wymagane zaświadczenie z pracy oraz ksero dowodu). Rozmowy kwalif. będą odbywać się w godz. ustalanych indywidualnie z kandydatami. Rekrutacja ciągła z uwzględnieniem zasady równych szans do momentu skompletowania 10 grup oraz list rezerwowych. Kryteria przyjęcia do PR: ocena ścieżki zawodowej (sp. ds. rekrutacji), tj. 1. ocena związku szkolenia z sytuacją zawodową (np. wymóg pracodawcy, zmiana miejsca pracy, stanowiska, zagrożenie utraty miejsca pracy)- maks.5 pkt, 2. Wykazanie, że umiejętności nabyte na szkoleniu będą wykorzystywane w pracy- maks.3 pkt., 3. ocena motywacji kandydata maks.3 pkt. W celu weryfikacji poziomu wiedzy w grupach zaawans. zostanie opracowany test. Osoby, które uzyskają skrajne wyniki z testu (poziom za niski lub za wysoki) będą przesuwane na inną edycję. W przypadku osób o takiej samej liczbie punktów zdecyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane (z najwyższą liczbą punktów) podpiszą deklarację udziału w PR oraz zgodę na przetwarzanie danych. Formy wsparcia: - Word 2 ed.: format dokumentu, tabele, przypisy, import, formuły, wykresy, współpraca z Excel, - Excel podst 1 ed.: definiowanie formuł, tworzenie wykresów i prostych baz danych, Excel zaawans.:2 ed analizy danych, tworzenie szablonów, makr, tabele przestawne, arkusze danych - Pakiet MS Office 2 ed.: edycja dokumentów i tworzenie tabel w MS Word, wykorzystania formuł w MS Excel, prezentacje multimedialne w PowerPoint; Outlook - Access 2 ed.: schemat budowy bazy danych, projektowanie tabel, kwerendy, pola obliczeniowe, raporty, bazy danych - CorelDraw 1ed.: działania na obiektach, widoki, praca z bitmapami, efekty i warstwy, opcje import i eksport - Indywidulane szkolenie 1 na 1 dla wszystkich uczestników po 4h lek/uczest. w terminach ustalanych indywidualnie, zajęcia skomasowane realizowane w trakcie szkolenia grupowego oraz w ciągu ok. 1,5 miesiąca po zakończeniu szkolenia grupowego

13 Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Operator wózka widłowego i obsługi magazynu - wsparcie szkoleniowe pracowników woj. śląskiego WND-POKL /11 Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. ul. Szopienicka 58, Katowice tel/fax Osoba do kontaktów roboczych: Iwona Włodarz Okres realizacji projektu 01/01/ /10/2014

14 Opis projektu Celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji w zawodzie operatora wózka widłowego (96os.) oraz operatora wózka widłowego z obsługą magazynu (24os.) przez pracowników woj. śląskiego do r. Uczestnikami projektu będzie 120 pracowników powyżej 18 r.ż. zamieszkujących i/lub pracujących na terenie woj.śląskiego z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących dział.gosp. uczestniczących z własnej inicjatywy we wsparciu poza godzinami pracy. W szkoleniu kierowcy wózków widłowych weźmie udział 96os., a kierowcy wózków widłowych z obsługą magazynu 24os., w tym min. 6 kobiet. Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych w sektorze MŚP jak i dużych firmach o niskich lub zdezaktualizowanych kwalifikacjach. Rekrutacja: Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc na edycję szkoleniową (+3 osoby na liście rezerwowej) do IV2014r. Kryteria formalne:os.pracująca i/lub mieszkające w woj.śląskim (zaświadczenie o zatrudnieniu), stanowisko pracy (uzasadnienie kandydata o korzyściach nabycia nowych, uzupełnienia lub podwyższenia kwalifikacji), zgoda na przetwarzanie danych osobowych, kolejność zgłoszeń. Wsparcie kobiet w dostępie do szkoleń uznawanych jako męskie realizowane będzie poprzez zapewnienia pierwszeństwa udziału w projekcie (min.6k). Kandydaci po wypełnieniu ankiety rekrutacyjnej,zapoznaniu się z regulaminem rekrutacji i dostarczeniu wymaganych dokumentów do Biura Projektu w Mysłowicach - pocztą lub osobiście (czynne w dni robocze do oraz w dwa dni do 17.00) - wypełnią ankietę ex ante określającą oczekiwania wobec projektu, obecnie posiadane umiejętności i korzyści nabycia nowych. Osobą odpowiedzialną za rekrutację będzie pracownik administracyjno-biurowy. Podpisanie Deklaracji Uczestnictwa w pierwszym dniu szkolenia stanowi rozpoczęcie udziału w projekcie. Działania rekrutacyjne prowadzone będą poprzez wysyłkę pism, ulotek i plakatów do m.in. związków zawodowych, urzędów pracy współpracujących z firmami, pracodawców branży przemysłowej i logistycznej celem zachęcenia pracowników do podnoszenia kwalifikacji, informacje na stronie www, publikacje ogłoszeń w poczytnej prasie regionalnej oraz w internecie. Formy wsparcia: - szkolenie kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych, - szkolenie kierowca wózków widłowych z napędem silnikowym z bezpieczną wymianą butli gazowych wraz z obsługą magazynu

15 Tytuł Projektu KIEROWCA zawód zawsze potrzebny WND-POKL /11 Beneficjent EKSPERT Maciej Mrozek Dane teleadresowe biura projektu ul. Fabryczna 11, Bydgoszcz tel. 52/ lub fax 52/ , Okres realizacji projektu 01/11/ /04/2014

16 Opis projektu GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU jest 105(min 5K) PEŁNOLETNICH OSÓB PRACUJĄCYCH (z wyłączeniem os. fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) z terenu woj. śląskiego (zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące na terenie woj. śląskiego),o WYKSZTAŁCENIU NIE WYŻSZYM NIŻ ŚREDNIE, Z KTÓRYCH 20% UKOŃCZYŁO 50 r.ż., CHCĄCYCH Z WŁASNEJ INICJATYWY nabyć lub podwyższyć POZA GODZINAMI PRACY uprawnienia kierowcy sam. ciężarowego. Wszystkie podmioty biorące udział w realizacji projektu są niezależne od pracodawców uczestników, a uczestnicy zatrudnieni u jednego pracodawcy stanowić będą nie więcej niż 20% uczestników jednego kursu. Cel główny projektu: Nabycie lub podwyższenie przez 105 dorosłych os. pracujących (min 5K) z terenu woj. śląskiego, w 100% o wykształceniu nie wyższym niż średnie kwalifikacji zawodu kierowcy samochodu ciężarowego, w okresie r. Rekrutacja: Rekrutacja będzie OTWARTA, POWSZECHNA i zgodna z ZASADĄ RÓWNYCH SZANS (poziom II wg Podręcznika Zasada równości szans kobiet i mężczyzn ). Nabór do udziału w projekcie i kampania prom. będą prowadzone przez koordynatora projektu w okresie: , na terenie objętym wsparciem, w sposób zapewniający wyrekrutowanie 105 os. Skuteczność działań zapewnią: - ciekawa linia graficzna, strona www, -plakaty i ulotki dystrybuowane w miejscach publicznych, ogłoszenia prasowe; -rekrutacja prowadzona w trzech rejonach woj.śląskiego, kontakt z grupą ankietowaną Materiały będą uwzględniać treści kierowane do K, służąc zachęceniu ich do udziału w projekcie. Rekrutacja będzie się odbywać na podstawie regulaminu i za pomocą formularza zgłoszeniowego dostarczanego do biura bezpośrednio, pocztą, faxem lub em. Formularz będzie zawierał sekcje adresowane odpowiednio do os. zainteresowanych nabyciem lub uzupełnieniem uprawnień. Ze względu na charakter wsparcia od pierwszych wymagane będzie posiadanie prawo jazdy kat.b od drugich-c. Ponad to będą weryfikowane predyspozycje psychofizyczne i wiedza z zasad ruchu drogowego na bazie badań lekarskich, psychotestów i testów z poziomu wiedzy prawa jazdy kat B. Koordynator będzie weryfikował powyższe kryteria i spośród os.,które je spełnią do udziału w projekcie zakwalifikowane będą w pierwszej kolejności: kobiety oraz os. w wieku 50+,a następnie pozostałe wg daty zgłoszenia. Pozostali kandydaci wpisywani będą na listę rezerwową. Rekrutacja będzie ciągła a lista w każdej grupie będzie zatwierdzana na 7 dni przed rozpoczęciem kursu. W przypadku rezygnacji do grupy włączana będzie kolejna os. z listy. Osoby zakwalifikowane podpiszą przed przystąpieniem do projektu deklarację uczestnictwa, zaświadczenie o zatrudnieniu, zgodę na przetwarzanie danych osob. W przypadku przerwania udziału w proj. prowadzona będzie rekrutacja uzupełniająca, wg ww. kryteriów. Formy wsparcia: - kursy dające uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego; - przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas ADR.

17 Tytuł Projektu Śląska Akademia Administratorów IT WND-POKL /11 Beneficjent ALTKOM Akademia S.A. Dane teleadresowe biura projektu ul. Chłodna 51, Warszawa tel fax osoba do kontaktów roboczych: Jan Putz Okres realizacji projektu 01/11/ /08/2014

18 Opis projektu Grupa docelowa to kadry IT osób po 18r.ż. (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), pracuj./mieszk. w woj. śląskim (wg K.c.), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć uzysk. certyfikatów administrowania SSK. Struktura zatrudnieni w IT dotyczy płci w WŚ uzasadnia ujęcie min.20%k w proj. poprawi to ich wizerunek zawodowy wobec kolegów po fachu, w tym ewentualnie podwładnych, oraz obecnych/przyszłych pracodawców. Uczestnicy projektu to osoby bez certyfikatów kompetencji zawodowych, zatrudnieni jako administratorzy SSK lub chcące pracować w tej roli. Warunkiem rekrutacji i uczestników określi Regulamin (dostępny w Biurze Proj. i na www proj.). Kwalifikowalność UP będzie weryfikowana na podst. dokumentów potwierdzających spełnienie ww. kryteriów (m.in. podpisane umowy z UP, deklaracja uczestników., ankiety, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych). UP niezakwalifikowany do danej edycji z braku miejsc będą przyjęci prioryt. na kolejną edycję (tworzenie list rezerw.). Przy trudnościach w zrekrutowano planowanej liczby UP Altkom wzmocni dział. prom. inf., m.in. przez bezpośrednio kontakty z instytucjami rynku pracy i reg. oddz. Pol. Tow. Informat., oraz przeprowadzi dodatkowy nabór wg ww. kryt. Każdy/a UP obowiązek korzysta z wszystkich szkoleń w ramach danej ścieżki, przygotowanie do egz., i otrzyma profesjonalnego materiału edukacyjnego(autoryzowane), umożliw. utrwalanie wiedzy w indywidualnym czasie (podczas szkol. i po ukończ.). Potwierdzenie nabycia kompetencji będą certyfikaty (po pozyt. zdaniu egz.) Ścieżka A: CERT. ADMINISTRATOR RedHat Linux 5 edycji (5gr*8os) *Podst. administr. syst. RedHat Linux (40h) **Administr. RedHat Linux (32h) Po pozyt. wyniku egz. cert. Red Hat Certified System Administrator Ścieżka B: CERT. INŻYNIER SYSTEMOWY REDHAT 3 ed. (3gr*8os) *Zaawans. administracja syst. RedHat Linux (40h) **RedHat Linux dla inż. systemowych (40h) Egz. po każdym szkol. pozyt. wynik 2 egz. umożliwia uzysk. cert. RedHat Certified Engineer Ścieżka C: CERT. SPECJALISTA TECHNOLOGII Microsoft SBS 4 ed. (4gr*8os) *Konfiguracja, zarządz. i utrzymanie Windows Server 2008 (40h) **Implementacja i administr. Windows SBS 2008 (40h) Po pozyt. wyniku egz. cert. Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS): Windows SBS 2008

19 Ścieżka D: CERT. SPECJALISTA TECHNOLOGII Active Directory 5 ed. (5gr*8os) *Konfiguracja, zarządz. i utrzymanie Windows Server 2008 (40h) ** Rozwiąz. problemów Windows Server 2008 ADD Services (40h) Po pozyt. wyniku egz. cert. (MCTS): Win2008 Active Directory Ścieżka E: CERT. SPECJALISTA TECHNOLOGII Microsoft Windows 7 4 ed. (4gr*8os) *Konfiguracja i administr. stacji roboczej Windows 7 (40h) **Wsparcie techn. użytkowników i aplikacji w Windows 7 (40h) Po pozyt. wyniku egz. cert. MCTS: Windows 7 Ścieżka F: CERT. SPECJALISTA TECHNOLOGII SIECIOWYCH 5 ed. (5gr*8os) *Konfiguracja, zarządz. i utrzymanie Windows Server 2008 (40h) **Rozwiąz. problemów z infrastr. sieciową Windows Server 2008 (40h) Po pozyt. wyniku egz. cert. MCTS: Win2008 Network Infrastructure Ścieżka G: ITIL ZARZĄDZANIE SERWISAMI IT 5 edycji (5gr.*10os.) *Podst. zarządz. usługami IT szkol. autorskie (24h) **Gra symulacyjna Apollo na licencji CA (8h) Po pozyt. wyniku egz. cert. ITIL Foundation V3

20 Tytuł Projektu Wciąż młodzi i aktywni. POKL /11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Europrofes Sp. z o.o. ul. Czerska 14, Warszawa Tel Fax Osoba do kontaktu: Michał Szwabe Okres realizacji projektu 01/01/ /06/2014 Opis projektu Celem projektu jest podniesienie do VI.2014r. poprzez udział w 1 z 8 kursów, kwalifikacji 120 BO (min.96k, max.24m) po 50 r.ż. z terenu woj. śląskiego (15os/1 grupę) w zakresie znajomości j. angielskiego, podstawowej obsługi komputera oraz poprawa umiejętności poruszania się na rynku pracy i świadomości posiadanych kompetencji. Grupę docelową stanowi 120 (min.80%k, max.20%m) dorosłych osób w wieku 50+ mieszkających / pracujących (bez os. samozatrudn.) w woj. śląskim. Uczestnicy projektu (UP) to os. z niskimi/zdezaktualizowanymi kwalifikacjami które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych/uzupełnieniem/podwyższaniem kwalifikacji i umiejętności przy wykorzystaniu szkoleń realizowanych poza godzinami pracy (poza miejscem pracy). Rekrutacja: I III.2014r. poprzez m.in. telemarketing (m.in. telefoniczna rekrutacja na szkolenia), ing (masowa wysyłka zaproszeń drogą elektroniczną), faxing, ogłoszenia w prasie/internecie. Kurs obejmuje 3 bloki: I. Kurs języka angielskiego (60h) Poznanie uniwersalnego słownictwa wykorzystywanego w pracy zawodowej, dialogi w miejscach publicznych, opisywanie sytuacji, udzielanie wskazówek oraz instrukcji, zapoznanie z gramatyką. (os. aplikujące mogą wybrać poziom podstawowy lub zaawansowany) II. Podstawy obsługi komputera i korzystania z Internetu (24h)

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Akademia IT POKL.08.01.01-24-060/11 Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Katowicach Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu CAŁA NAPRZÓD Z WOPR szkolenia dla służb ratowniczych województwa śląskiego WND-POKL.08.01.01-24-245/11 Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana Redel, Michał Redel Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu LAST MINUTE - Nowoczesny pracownik WND-POKL.08.01.01-24-175/10 Beneficjent IMPULS S.C. Centrum Języków Obcych Tatiana

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pdziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawowych i radztwo dla przedsiębiorstw ZESTAWIENIE BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl

Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu. Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Centrum Kształcenia ZDZ w Poznaniu Tel 61 868 54 17, email: it@zdz.poznan.pl Darmowe szkolenia komputerowe z modułem języka angielskiego lub niemieckiego Zapraszamy na szkolenia komputerowe, udział w szkoleniach

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu

Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas realizacji projektu Lp. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Cel projektu Grupy docelowe Dane kontaktowe Adres strony internetowej Czas projektu 1 2 Leader Schol Katarzyna Rojkowska, ul. Julianowska 7a, 91-473 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Spółka Szkoleniowa sp. z o.o.

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL. Spółka Szkoleniowa sp. z o.o. S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Beneficjent Dane teleadresowe biura projektu Kurs górnika eksploatacji podziemnej - podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Krajowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL

Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL S Skrócone opisy projektów realizowanych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL Tytuł Projektu Dane teleadresowe Biura Projektu "GPW S.A. Górą Pracownik Wykwalifikowany!" WND-POKL.08.01.01-24-427/10 Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 4 październik 2012 Zintegrowane systemy informatyczne Jak zaoszczędzić na podróżach firmowych Bezpieczeństwo IT Aktualne oferty

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo