STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA 2008-2013"

Transkrypt

1 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SIERADZA NA LATA Wrocław, marzec 2008

2 AUDYT POTENCJAŁU MARKI Dla Miasta Sieradza

3 WSTĘP DuŜa konkurencja miedzy miastami w dostępie do zewnętrznych zasobów: inwestycji, przyjazdu turystów, lokalizacji spektakularnych wydarzeń, wymagają od miast podjęcia decyzji w sprawie budowania wizerunku miasta na zewnątrz. Powinien on w skondensowany i atrakcyjny sposób charakteryzować i wyróŝniać miasto. Przekazywać cele, ambicje i dąŝenia władz miasta. Władze miasta Sieradza podjęły decyzję o konieczności budowy takiego wizerunku zadanie to powierzono agencji Metamorphosis Brand Communications i powołano Zespół Marki Sieradza (ZMS). Zgodnie z metodologią budowy marek terytorialnych, zadanie stworzenia poŝądanego przez ZMS wizerunku musimy rozpocząć od wnikliwego przeanalizowania wewnętrznych zasobów miasta w sferach, w których miasto działa. Analiza taka musi dać obraz najsilniejszych zasobów, które mogą się stać kapitałami, na których będzie moŝna oprzeć produkty i marki turystyczne. W tej części, poświęconej Audytowi potencjału marki przedstawiamy wyniki tego procesu. Trzeba podkreślić, Ŝe analiza tego typu nie zmierza do ustalenia zasobów w aspekcie rozwoju jako takiego, ale tylko w kontekście potencjału promocyjnego. Inaczej mówiąc, głównym kryterium wyboru kapitałów promocyjnych jest moŝliwość wykorzystania ich do kreowania zaplanowanych zdarzeń o charakterze wizerunkowym oraz do efektywnej, wyrazistej i wyróŝnialnej komunikacji z grupami otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. W konsekwencji do ugruntowania w świadomości grup otoczenia zaplanowanego wcześniej wizerunku miasta. 3

4 METODOLOGIA Schemat analizy Na poniŝszym schemacie pokazano drogę analityczną dla przeprowadzonego audytu sytuacji zastanej. Proces składa się z dwóch zasadniczych części 1. Oceny potencjału Sieradza pod kątem budowy marki i strategii promocji, oraz 2. Oceny zastanej identyfikacji wizualnej pod kątem budowy nowego systemu identyfikacji wizualnej. AUDYT SYTUACJI ZASTANEJ AUDYT POTENCJAŁU MARKI AUDYT SIW Sesja z Zespołem Marki dotycząca zdiagnozowania kapitałów miasta w podstawowych sferach działalności w kontekście moŝliwej promocji miasta Istniejące dane źródłowe w postaci badań dotyczących wizerunku miasta wśród mieszkańców Istniejące dokumenty strategiczne Strategia Rozwoju Miasta - i operacyjne - Kwestionariusze oceny dokumentów strategicznych i operacyjnych Kwestionariusz audytu komunikacji miasta Istniejące nośniki systemu identyfikacji wizualnej Podsumowanie w tekście audytu Podsumowanie w tekście audytu Podsumowanie w tekście audytu Podsumowanie w tekście audytu Osobna część audytu DOMENA KULTURA I TRADYCJA DOMENA BIZNES I INWESTYCJE SILNE STRONY SŁABE STRONY DOMENA ŚRODOWISKO I TURYSTYKA SILNE STRONY SŁABE STRONY DOMENA ATRAKCYJNE ZAMIESZKIWANIE PROJEKT NOWEGO SIW SIERADZA SILNE STRONY SŁABE STRONY SILNE STRONY SŁABE STRONY KAPITAŁ MIASTA czynnik którego silne strony zdecydowanie przewaŝają nad stronami słabymi, mający potwierdzenie w zewnętrznych szansach i trendach. W oparciu o taki kapitał moŝna zbudować atrakcyjne i wyróŝniające produkty i marki w sferze promocji miasta. PODSUMOWANIE 1. Wstępne skonstruowanie KAPITAŁÓW MIASTA. 2. Wstępna ocena atrakcyjności kapitałów w domenach. 3. Wskazanie na szczególnie znaczące kapitały. 4. Wybór domen do dalszych analiz. 5. Wyznaczenie kierunku dalszych poszukiwań danych dla konstrukcji atrakcyjnych scenariuszy promocji miasta w oparciu o jego kapitały i dane zewnętrzne. 4

5 ZASOBY PROMOCYJNE MIASTA Spis sfer Przeprowadzona w dniu sesja strategiczna nr 1 z Zespołem Marki Sieradz dotyczyła wstępnej analizy istniejących zasobów miasta. Poszukiwano potencjalnych kapitałów w następujących w sferach: Kapitały w sferze kultury i tradycji 1.Historia: osoby, legendy, przedmioty. 2.Kultura danej jednostki terytorialnej tradycje, obyczaje. Kapitały w sferze społeczeństwo i zamieszkiwanie 1.Demografia miasta struktura demograficzna (miasto młode, stare ). 2.Praca sytuacja na rynku pracy, bezrobocie. 3.Aktywność społeczna mieszkańców. 4.Stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców. 5.Infrastruktura społeczna aspekt instytucjonalny i funkcjonalny; oświata, ochrona zdrowia, kultura i sztuka, sport i rekreacja (festiwale, koncerty, wydarzenia, infrastruktura kulturowa - sale, kina, teatry itp.); jakość instytucji edukacyjnych. Kapitały w sferze środowisko naturalne i turystyka krajoznawczowypoczynkowa 1.Geografia - połoŝenie, bliskość (mogące mieć wpływ na wizerunek). 2.Stan środowiska naturalnego, ekologia (ogólny rozwój miasta biorący pod uwagę wymogi i zasady ekorozwoju rozwoju zrównowaŝonego. 3.Turystyka atrakcje, dobra przyrodnicze (produkty turystyczne). 4.Liczba turystów. 5.Istnienie jednoznacznie zdefiniowanego przestrzennie zespołu mówiącego o toŝsamości miasta. 5

6 ZASOBY PROMOCYJNE MIASTA Spis sfer Kapitały w sferze biznes i inwestycje 1.Biznes spektakularne osiągnięcia, znaczące firmy. 2.Inwestycje poziom inwestycji, szanse inwestycyjne. 3.Potencjał lokalizacyjny (mierzony według takich kryteriów jak: dostępność bliskość lotniska międzynarodowego, autostrad, jakość połączeń telekomunikacyjnych; jakość siły roboczej kwalifikacje, cena pracy, stopień zorganizowania rynku pracy; infrastruktura techniczno-ekonomiczna transport, energetyka; informatyka i infrastruktura finansowo-biznesowa głównie jakość obsługi biznesowej oraz sprawność i klimat stwarzany przez władze). 4.Tereny pod przyszłe inwestycje. Kapitały w sferze infrastruktury 1.Infrastruktura komunikacyjna- mająca wpływ na promocję. 2.System transportowy. 3.Hotele, restauracje, kluby. 4.Media komunikacyjne w mieście - szczególnie te, na które miasto ma wpływ. Kapitały techniczno - instytucjonalne 1.BudŜet przeznaczony na promocję. 2.MoŜliwość pozyskania środków na promocję. 3.Instytucje promocyjne kto zajmuje / będzie zajmował się promocją / wizerunkiem miasta. 4.Relacje miedzy instytucjami reprezentującymi markę (koordynacja działań w postaci forum współpracy, wymiany poglądów i informacji, spójność działań promocyjnych podmiotów odpowiedzialnych za strategię promocji). 6

7 ZASOBY PROMOCYJNE MIASTA Podsumowanie zasobów w sferach PoniŜej znajduje się podsumowanie dotyczące wskazanych przez przedstawicieli Władz Sieradza, członków ZMS podstawowych zasobów promocyjnych w poszczególnych sferach. SFERA TRADYCJI I KULTURY WyróŜniający element w sferze historii (oryginalna postać wywodząca się z miasta, ciekawa legenda): Antoni Cierplikowski, Ary Szternfeld, Cyprian Bazylik, Urszula Ledóchowska, udział rycerstwa Sieradza w bitwie pod Grunwaldem. WyróŜniający element w sferze tradycji: (wyjątkowa jedynie dla tego obszaru kuchnia/ potrawa/produkt kulinarny, specyficzny obyczaj związany np. z regionalnym świętem): strój sieradzki istnieje typowy stój sieradzki (istnieje utrwalony kod kolorystyczny stroju), muzyka brak muzyki charakterystycznej dla regionu, kuchnia/produkt kulinarny jarzębiak sieradzki (typowy dla regionu trunek). SFERA ATRAKCYJNOŚCI ŚRODOWISKA I TURYSTYKI Stan środowiska naturalnego w mieście i jego najbliŝszej okolicy: nie jest miastem zanieczyszczonym, uwzględniany w Strategii Rozwoju Miasta, brak przemysłu cięŝkiego. Atrakcyjność usytuowania miasta na mapie województwa/kraju pod względem turystycznym połoŝenie centralne na mapie Polski, miasta zaprzyjaźnione - Gaggenau, Annemasse (miasta partnerskie o najbardziej istotnym znaczeniu dla Sieradza) główna przeszkoda w rozwijaniu bezpośrednich kontaktów wzajemnych to znaczna odległość dzieląca Sieradz od miast partnerskich. Atrakcyjność przyrodnicza miasta i okolicy (główne, warte wymienienia, zasoby naturalne): rzeka Warta, okoliczne lasy. Liczba turystów, struktura sektora: Miasto nie jest celem turystyki masowej, rekreacja np. grzybobranie, przyjazdy w celach biznesowych, w ramach szkoleń. Jednoznacznie zdefiniowany przestrzennie zespół architektoniczny/zabytek/budowla o duŝej wadze historycznej: Stare Miasto (w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji plan jego renowacji). SFERA SPOŁECZNA Demografia miasta struktura demograficzna: miasto z przewaŝającą grupą ludności w wieku produkcyjnym; wyraźna tendencja spadkowa co do liczby mieszkańców; odpływ z miasta ludzi młodych (głównie za granicę w poszukiwaniu pracy, na studia do większych miast Polski). Sektor wiodący pod względem zatrudnienia i jego znaczenia dla miasta: głównie region rolniczy (70% terenów to tereny rolne), moŝliwość rozwoju branŝy rolno-spoŝywczej (bezpośredni i łatwy dostęp do bogactw naturalnych istotnych dla rozwoju tej branŝy). Nastawienie mieszkańców do władz miasta i ich działań podejmowanych w ramach ogólnego rozwoju miasta: negatywne. Zainteresowanie mieszkańców sprawami miasta (np. społeczne inicjatywy, apele, prośby, propozycje dotyczące zmian w mieście): względna bierność (brak istotnych inicjatyw wychodzących wprost od mieszkańców czy grup nieformalnych, trudności z angaŝowaniem mieszkańców w przedsięwzięcia miejskie), NGO s w mieście istnieje ok. 48 organizacji pozarządowych, apele mieszkańców/interpelacje głównie (w 80%) dotyczą modernizacji dróg w mieście. Infrastruktura kulturowa: w bardzo niewielkim stopniu rozbudowana i nowoczesna, brak cyklicznej imprezy kulturalnej, sportowej lub jakiegokolwiek innego typu o większej niŝ lokalna randze, angaŝującej szersze środowiska. Dominująca w mieście grupa społeczna (znaczenie dla kształtowania charakteru oraz stylu Ŝycia miasta): miasto pozbawione jest charakteru miejskiego, ok. 40 % społeczeństwa zatrudnione jest w sferze budŝetowej. 7

8 ZASOBY PROMOCYJNE MIASTA Podsumowanie zasobów w sferach SFERA BIZNESU I INWESTYCJI SFERA INFRASTRUKTURY Dotychczasowe osiągnięcia miasta pod względem istotnych inwestycji: do tej pory nie zostały zlokalizowane inwestycje o znaczeniu spektakularnym, spore znaczenie Medana, Terplast, Feber, Cornette, Partnertech, Xella Polska. Potencjał lokalizacyjny miasta: w bliskiej odległości znajduje się lotnisko międzynarodowe, istniejący plan budowy drogi S8 (szanse na wytyczenie tej trasy w okolicach Sieradza). Aktualne działania władz, mające na celu zwiększenie poziomu inwestycji w mieście, klimat i nastawienie władz do działalności biznesowej w mieście: zakup gruntów pod potencjalne inwestycje, miasto oferuje pomoc publiczną dla inwestorów, nakłady inwestycyjne na infrastrukturę techniczną. Atrakcyjne i znaczące tereny pod inwestycje: istnieją rezerwy terenów przemysłowych dla rozwoju miasta, Podstrefa Sieradz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, miejskie strefy gospodarcze. Infrastruktura drogowa i komunikacyjna (moŝliwość szybkiej i sprawnej sieci połączeń): duŝa transportochłonność miasta, powaŝny problem związany z niewystarczającym rozwojem infrastruktury drogowej i komunikacyjnej. Sieć handlowo usługowa w sektorze turystycznym: brak centrum hotelowo gastronomicznego o wysokim poziomie usług, plany utworzenia dwóch centrów tego typu (lokalizacja przy trasie w kierunku Wrocławia oraz w kierunku Łodzi; utworzenie po ok miejsc noclegowych), hotelu (ok. 30 miejsc noclegowych, restauracja, sala konferencyjna). Znaczące w skali lokalnej i regionalnej media komunikacji masowej: w mieście działają róŝnego typu media masowe (całkowicie niezaleŝne od władz miasta; miasto nie ma na nie Ŝadnego wpływu) - radio lokalne, dwa kanały Telewizji Sieradzkiej, trzy gazety dzienne. SFERA TECHNICZNO-INSTYTUCJONALNA Instytucje zajmujące się obecnie promocją miasta i tworzeniem jego wizerunku: trzy podmioty : Urząd Miasta, Powiat Sieradzki, Gmina Sieradz, Wydział Promocji i Rozwoju Urzędu Miasta Sieradza. W przypadku Starostwa Powiatowego w Sieradzu odpowiedzialną za te zadania komórką jest Wydział Integracji Europejskiej, Promocji i Rozwoju. W gminie nie ma wyodrębnionej jednostki ds. promocji. Relacje występujące pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za promocję miasta (czy funkcjonuje zinstytucjonalizowane forum koordynujące tą współpracę?): brak zinstytucjonalizowanego forum współpracy pomiędzy wymienionymi ośrodkami, istotne zagroŝenie dla spójności polityki promocji i wizerunku miasta (brak stałej i skoordynowanej współpracy, brak moŝliwości wpływania przez władze miejskie na działania w tym zakresie ośrodków funkcjonujących w ramach pozostałych podmiotów posługujących się elementami wizerunku miasta). BudŜet przeznaczany przez władze miasta na jego promocję: 2007r. ok. 280 tys. zł, planowany budŝet na 2008r. 400 tys. zł. MoŜliwości pozyskania przez miasto dodatkowych funduszy na rozwój i promocję, źródła i poziom tych funduszy: w zaleŝności od konkretnych projektów realizowanych przez miasto ubieganie się o dodatkowe fundusze w róŝnego typu instytucjach. W dalszej części przeprowadzono szczegółową analizę potencjału wskazanych zasobów i przekształcenia ich w kapitały miasta. 8

9 INTERPRETACJA ZASTANYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH

10 INTERPRETACJA ZASTANYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH Wstęp W celu odnalezienia wytycznych definiujących strategiczne kierunki rozwoju miasta w aspekcie celów wizerunkowo - promocyjnych sięgnięto po następujące opracowania: 1. Strategia Rozwoju Sieradza do 2010 r. dokument A 2. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata dokument B 3. Strategia Rozwoju Powiatu Sieradzkiego na lata dokument C 4. Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata dokument D 5. Raport Gmina Fair Play Pozycja konkurencyjna Miasta Sieradza w zakresie lokalizacji inwestycji. Wyniki badania inwestorów w roku 2005" - dokument E W trakcie kolejnego etapu badawczego powyŝsze opracowania zostały poddane szczegółowej analizie. W poniŝszej części zamieszczono syntetyczne podsumowanie najwaŝniejszych wniosków uzyskanych w wyniku pracy interpretacyjnej nad wymienionymi materiałami strategicznymi. 10

11 INTERPRETACJA ZASTANYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH Wizja rozwoju, wizerunek poŝądany Na tej i kolejnej stronie zamieszczone zostało podsumowanie analizy dokumentów strategicznych w zakresie wyinterpretowanej wizji wstępnej i, w niewielkim stopniu, wizerunku poŝądanego. WIZJA WSTĘPNA / WIZERUNEK POśĄDANY DOKUMENT A. Strategia Rozwoju Miasta Sieradza do 2010 roku Atrakcyjne miasto średniej wielkości - o wysokiej jakość Ŝycia mieszkańców. Wizja i cele rozwoju Sieradza są sformułowane w kategoriach czysto infrastrukturalnych (co jest zrozumiałe w perspektywie potrzeb miasta). Strategia nie podaje jednak jakichkolwiek aspektów stanowiących swoistość, specyfikę miasta. Nie da się z nich wyinterpretować zatem Ŝadnej cechy mogącej być podstawą wyróŝników miasta. DOKUMENT B. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata (LPR) Miasto o dobrze rozwiniętej infrastrukturze, z dynamiczną, aktywną społecznością; pręŝna miejscowość turystyczna i dobre miejsce do Ŝycia. Miasto zrównowaŝone ekologicznie, atrakcyjne turystycznie, wykorzystujące swoje dziedzictwo kulturalne. Dokument przedstawia przede wszystkim wizję zmian w zakresie infrastruktury miasta. Mówi takŝe o konieczności promowania Sieradza w oparciu o zasoby środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego nie podaje jednak Ŝadnych swoistych cech, które mogłyby być wyróŝnikiem oferty Sieradza w tym zakresie. NaleŜy podkreślić znaczenie wizji rewitalizacji zasobów Sieradza dla jego promocji wpływa ona na całość Ŝycia miasta. 11

12 INTERPRETACJA ZASTANYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH Wizja rozwoju, wizerunek poŝądany WIZJA WSTĘPNA / WIZERUNEK POśĄDANY DOKUMENT C. Strategia Rozwoju Powiatu Sieradzkiego Rozwinięte i atrakcyjne do mieszkania miasto centrum / aktywizator regionu opartego na ekologicznie czystym rolnictwie. Dokument tworzy konsekwentną wizję oparcia rozwoju na ekologicznym rolnictwie i przemyśle rolno-spoŝywczym. Dodatkowo, moŝna rozwijać takŝe eko- i agroturystykę. W tej wizji Sieradz miałby być atrakcyjnym ośrodkiem, stolicą regionu stymulującym cały region do rozwoju. Niestety, dokument nie podaje Ŝadnych swoistych cech w zakresie rolnictwa i turystyki, które byłyby na tyle wyróŝniające, aby stać się podstawą do zbudowania atrakcyjnych scenariuszy promocyjnych. DOKUMENT D. Strategia województwa łódzkiego Miasto o rozwiniętej edukacji róŝnego szczebla i efektywnej polityce społecznej. Ponadto, Sieradz ma być pręŝnym ośrodkiem gospodarczym, aktywnym nie tylko w regionie, ale takŝe poza nim. Sieradz ma być (pozostać) nieformalną kulturową i gospodarczą stolicą zachodniej części województwa łódzkiego (region dawnego woj. sieradzkiego). Dokument nie wskazuje jakie cechy tego kapitału miałyby być wyróŝniające dla Sieradza. Dokument zawiera zbyt ogólnikowa wizję rozwoju, aby pozwolić wyinterpretować z nich właściwą specyfikę Sieradza. WIZJA ROZWOJU / WIZERUNEK POśĄDANY - PODSUMOWANIE Wszystkie dokumenty wskazują wizję rozwoju Sieradza w kierunku miasta o wysokiej jakości Ŝycia. Ta wysoka jakość Ŝycia ma się opierać na: zmodernizowanej infrastrukturze, rozwiniętej ekologii, rozwoju gospodarczym, przede wszystkim w zakresie przemysłu rolno -spoŝywczego. Miasto ma takŝe rozwijać turystykę w oparciu o zasoby środowiska naturalnego oraz własną tradycję kulturową. Sieradz ma być nieformalną kulturową i gospodarczą stolicą zachodniej części województwa łódzkiego (region dawnego woj. sieradzkiego). Wszystkie dokumenty są jednak tak ogólne, Ŝe nie podają Ŝadnych specyficznych cech miasta, które odróŝniałyby go od innych miast regionu o podobnym potencjale - stąd nie jest moŝliwe sformułowanie na ich podstawie wizerunku poŝądanego. 12

13 INTERPRETACJA ZASTANYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH Grupy celowe Na tej stronie zamieszczone zostało podsumowanie analizy dokumentów strategicznych w zakresie wyinterpretowanych grup celowych dla wszelkich działań komunikacyjnych miasta. GRUPY CELOWE Dokument A. Strategia Rozwoju Miasta Sieradza do 2010 roku Dokument B. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata (LPR) Adresatów komunikacji poŝądanych cech miasta moŝna najogólniej podzielić na: 1. Adresatów wewnętrznych - mieszkańców 2. Adresatów zewnętrznych róŝnego rodzaju: potencjalnych mieszkańców, inwestorów, studentów, przedsiębiorców, turystów. 1. Grupa mieszkańców miasta (w tym lokalnych liderów). 2. Komunikat nt. wdraŝania planu rewitalizacji powinien być takŝe skierowany do interesariuszy zewnętrznych. Dokument C. Strategia Rozwoju Powiatu Sieradzkiego Dokument D. Strategia województwa łódzkiego Adresatami strategii wydają się być grupy z zewnątrz: turyści i inwestorzy. Owe grupy mogą być stosunkowo szerokie i zdywersyfikowane wewnętrznie. 1. Mieszkańcy miasta - interesariusze wewnętrzni. 2.Interesariusze zewnętrzni, wśród nich odrębne grupy: inwestorzy, studenci, turyści, potencjalni mieszkańcy. Dokument E. Pozycja konkurencyjna Miasta Sieradza w zakresie lokalizacji inwestycji. Adresatami procedury Gmina Fair Play są inwestorzy oraz zainteresowane gminy GRUPY CELOWE - PODSUMOWANIE Przeanalizowane dokumenty nie wymieniają explicite szczegółowego podziału grup celowych. JeŜeli juŝ mówią o jakichś odbiorcach, to róŝnicują grupy odbiorców na wewnętrznych i zewnętrznych. PowyŜej podano interpretacje odbiorców ze względu na wyróŝnioną wizję rozwoju / zakładane cechy miasta / zakładaną komunikację wizji lub cech. Generalnie, odbiorcami są grupy wewnętrzne, a szczególnie mieszkańcy miasta (regionu). Natomiast, gdy mowa o działaniach skierowanych na zewnątrz, ma się głównie na myśli inwestorów i turystów. 13

14 INTERPRETACJA ZASTANYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH Wnioski WNIOSKI Z BADANIA ZASTANYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WNIOSKI Z BADANIA DOKUMENTÓW ZASTANYCH Zastany wizerunek Sieradza, takŝe w odczuciu grup wewnętrznych, nie jest korzystny. Mieszkańcy stykają się na co dzień z wieloma trudnościami i problemami, które nie pozwalają im pozytywnie myśleć o swoim mieście. Znaczącą rolę ma takŝe dominująca postawa roszczeniowa i nie do końca wykształcona postawa obywatelska (społeczeństwo obywatelskie). Wysiłki Urzędu Miasta w zmianie postaw i ocen mieszkańców nie przekładają się na zmianę tego stanu rzeczy, z powodu nie do końca efektywnej komunikacji z mieszkańcami. Ogromną rolę w zmianie tej sytuacji będzie pełnił Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Sieradza na lata jego wdroŝenie wydaje się warunkiem niezbędnym i koniecznym, takŝe dla przyszłego zadania budowy nowoczesnego, wyróŝniającego i atrakcyjnego wizerunku Sieradza. NaleŜy podkreślić, Ŝe bez zmiany wizerunku Sieradza u samych mieszkańców nie jest moŝliwe ukształtowanie na zewnątrz pozytywnego wizerunku miasta. Dlatego naleŝy w pierwszym rzędzie przeprowadzić zmasowaną promocję wizji rozwoju miasta oraz wypracowanego w ramach prac Zespołu Marki Sieradz wizerunku poŝądanego do mieszkańców. W ramach bieŝących działań promocyjnych - zmierzających do zmiany sytuacji, naleŝałoby: nawiązać bliŝszą współpracę z działami promocji Urzędu Gminy i Powiatu tak, aby wszystkie strony znały swoje zamierzenia i przynajmniej nie wysyłały całkiem sprzecznych komunikatów na zewnątrz, wszelkie pozytywne osiągnięcia modernizacyjne i rewitalizacyjne naleŝy bardzo mocno nagłaśniać przez działania typu public relations, a takŝe pozytywny rozgłos. NaleŜy zawsze bezwzględnie podkreślać zmianę postawy Władz Sieradza wobec istniejących problemów oraz działania na rzecz tworzenia z miasta ośrodka bardziej przyjaznego mieszkańcom, naleŝy wypracować i wdroŝyć zasady komunikacji z wpływowymi lokalnymi środowiskami i liderami opinii - pozyskując je dla planów promocji Sieradza, w pracach nad wdroŝeniem wypracowanej wizji promocji marki miasta - naleŝy uwzględniać działania mieszkańców miasta i lokalnych środowisk. Wszystkie te działania muszą być konsekwentne i długofalowe. 14

15 OCENA ZASTANYCH NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH

16 OCENA ZASTANYCH NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH Wnioski W tej części raportu podano podsumowanie odpowiedzi przedstawicieli Władz miasta w zakresie uŝytkowanych narzędzi komunikacyjnych. WIZERUNEK KOMUNIKOWANY PODSUMOWANIE WIZERUNKU KOMUNIKOWANEGO Stwierdzono, iŝ wizerunek komunikowany przez Sieradz wobec poniŝej zdefiniowanych grup odbiorców jest następujący: 1. Wobec odbiorców wewnętrznych - mieszkańców podkreśla się otwartość i dostępność urzędników wobec społeczności. 2. Wobec odbiorców zewnętrznych: inwestorów jest budowany poŝądany wizerunek miasta posiadającego konkurencyjną ofertę inwestycyjną, dbającego o dobry klimat dla inwestycji, odbiorców nieinwestycyjnych nie stwierdzono występowania spójnego przekazu tworzącego jednolity zestaw skojarzeń z miastem. Wizja komunikowana powyŝszym grupom nie jest spójna. W niektórych wypadkach komunikaty wyraŝają sprzeczność. 16

17 OCENA ZASTANYCH NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH Wnioski NARZĘDZIA KOMUNIKACYJNE PODSUMOWANIE WYKORZYSTANIA NARZĘDZI KOMUNIKACYJNYCH Miasto wykorzystywało zróŝnicowane kanały i narzędzia komunikowania. Zastaną politykę komunikacyjną moŝna podzielić na dwa zasadnicze obszary: 1. skierowaną do wewnątrz - wszelkie działania komunikacyjne skierowane do mieszkańców (stałe rubryki w prasie lokalnej, reklama zewnętrzna w mieście, wywiady radiowe i telewizyjne, konferencje prasowe). 2. skierowaną na zewnątrz - w ramach tego obszaru znaczną przewagę ilościową mają komunikaty skierowane do potencjalnych inwestorów (obecność na targach branŝowych, reklamy w czasopismach gospodarczych, witryna daje się zauwaŝyć część działań adresowanych do nieinwestycyjnych odbiorców zewnętrznych (wystawa na ul. Piotrkowskiej w Łodzi, Trancefields, Strong Man). Wszystkie działania komunikacyjne Sieradza mają charakter doraźny i stricte operacyjny. Szczególnie widać brak komunikowania wyróŝniających, oryginalnych cech / skojarzeń miasta. Trzeba pamiętać, iŝ Sieradz konkuruje w zakresie swojego rozwoju, przyciąganiu inwestorów i turystów nie tylko z setkami miast w Polsce, ale z tysiącami miast w jego kategorii w całej Europie. Dlatego nie są wystarczające doraźne działania w tym zakresie konieczna jest profesjonalna polityka promocyjna, a szczególnie potrzebny jest bardzo oryginalny, budzący szerokie zainteresowanie zestaw skojarzeń (opartych na realnych faktach i wydarzeniach), który będzie moŝna spójnie i konsekwentnie komunikować. Prowadzone działania dobitnie pokazują konieczność wypracowania spójnego wizerunku poŝądanego miasta oraz strategii komunikacyjnej w ramach strategii promocji i komunikacji. 17

18 OCENA KAPITAŁÓW PROMOCYJNYCH MIASTA W DOMENACH STRATEGICZNYCH

19 OCENA KAPITAŁÓW PROMOCYJNYCH Domena Kultura i tradycja Na podstawie przeprowadzonych analiz - wyróŝniono silne i słabe strony miasta pod kątem budowy marki miasta i strategii promocji. Zestawiono je w czterech tradycyjnych domenach strategicznych: Kultura i Tradycja, Atrakcyjność zamieszkiwania, Biznes i inwestycje oraz Atrakcyjność środowiska naturalnego i turystyka. Na tej podstawie wstępnie wyodrębniono kapitały miasta w tych domenach, które następnie zostały ocenione w dalszych pracach Zespołu Marki Sieradz. Domena KULTURA I TRADYCJA SILNE STRONY Postać Antoniego Cierplikowskiego - o randze światowej w zakresie fryzjerstwa. Postać Ary Szternfelda - światowa ranga w zakresie kosmonautyki. Postać Cypriana Bazylika - człowiek renesansu - wartościowy dorobek w zakresie muzyki, drukarstwa i pisarstwa. Urszula Ledóchowska - dobroczynność i działania na rzecz odbudowy zabytkowego klasztoru. Sieradz jedno z najstarszych miast w Polsce - duŝa tradycja miejska (siedziba księstwa tradycja rycerska, mieszczańska). Bogata tradycja ludowa miasta i najbliŝszego regionu- Zespół Sieradzanie, lokalne stroje ludowe, muzyka, produkty kulinarne i spirytualia. Rynek starego miasta i istniejące zabytki (klasztor podominikański, kościół farny itp.) o randze regionalnej. SŁABE STRONY Brak pozytywnych skojarzeń z Sieradzem w świadomości Polaków. Brak istotnej infrastruktury techniczno -organizacyjnej (umoŝliwiającej ewentualną organizację imprezy o większej niŝ regionalna skali). Brak infrastruktury do codziennego rozwoju kultury. Niski poziom znajomości i identyfikacji mieszkańców miasta z jego historią, tradycją i obyczajowością. Mała wyrazistość i oryginalność tradycji ludowej na tle innych regionów kraju. Niska ocena oferty kulturalnej miasta przez mieszkańców. Zły stan obiektów zabytkowych i niskie nakłady finansowe przeznaczane na renowacje obiektów zabytkowych. 19

20 OCENA KAPITAŁÓW PROMOCYJNYCH Domena Kultura i tradycja ZNACZENIE DOMENY OCENA ZNACZENIA DOMENY Niewątpliwie jedna z najmocniejszych domen. Miasto zdaje się posiadać zasoby idące w trzech kierunkach: 1. dawna tradycja nazwijmy ją: Księstwo Sieradzkie, 2. znane postaci, 3. tradycje ludowe regionu. Zasoby te wyraźnie ograniczają słabe strony, szczególnie brak pozytywnej waloryzacji tych zasobów u mieszkańców i słaby poziom infrastruktury, który sprawia, Ŝe bardzo trudno przekształcić je w prawdziwe kapitały i zbudować na ich podstawie interesujące scenariusze promocyjne. Warunkiem zatem budowy znaczących kapitałów w tej domenie jest postawienie na rozgłos i oryginalność. Budowane produkty promocyjne powinny wykorzystywać wyróŝnione w tej domenie kapitały naprawdę w sposób niespotykany dotąd, być moŝe nawet zaskakujący. Powinny takŝe być zorganizowane na moŝliwie największą skalę i być bardzo profesjonalnie komunikowane - uzyskując duŝy oddźwięk w mediach. Wstępnie, produkty promocyjne naleŝy rozwaŝać w zakresie poniŝej określonych kapitałów. WSTĘPNIE OKREŚLONE KAPITAŁY SIERADZA W TEJ DOMENIE: Dziedzictwo - Księstwo Sieradzkie (ducatus Siradiae); Leszek Czarny ( (dux de Siraz)), Władysław Łokietek, królowa Jadwiga Dziedzictwo ciekawe osobowości znanych mieszkańców z największym potencjałem promocyjnym po stronie Antoniego Cierplikowskiego Dziedzictwo tradycje ludowe folklor obyczaje ludowe, kuchnia regionalna, produkty spoŝywcze, stroje ludowe, muzyka ludowa i inne 20

21 OCENA KAPITAŁÓW PROMOCYJNYCH Domena Atrakcyjność zamieszkiwania Domena ATRAKCYJNOŚĆ ZAMIESZKIWANIA SILNE STRONY Dobra wielkość miasta dla zapewnienia spokojnego miejskiego stylu Ŝycia. Przewaga terenów o korzystnych warunkach klimatycznych dla mieszkańców miasta. DuŜe zasoby wód podziemnych. Przewaga terenów o korzystnych warunkach geotechnicznych i niewielkim stopniu nachylenia, sprzyjających rozwojowi budownictwa. Stosunkowo czyste środowisko naturalne. W ocenie mieszkańców - zadowalająca liczba placówek oświatowych w mieście, bibliotek, rynków, bazarów i targowisk, stacji benzynowych, banków i instytucji finansowych, urzędów administracji publicznej, linii autobusowych, szpitali i ośrodków zdrowia, posterunków policji. Rozwinięta sieć usługowo -handlowa (zaspokajająca potrzeby mieszkańców). Uchwalenie i wdraŝanie Lokalnego Programu Rewitalizacji stwarzającego szansę na zwiększenie atrakcyjności miasta dla mieszkańców. SŁABE STRONY Słaba infrastruktura techniczna - szczególnie w zakresie elektryczności, gazu, kanalizacji. Niski procent wydatków gminy na inwestycje. Niekorzystny wygląd przestrzenny miasta, mało czytelne struktury przestrzenne (brak tzw. city, przedmieść). Słaby stan techniczny dróg oraz niska funkcjonalność systemu uliczno-drogowego. Niezadowalająca jakość usług świadczonych przez miasto (np. kulturalnych, zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców, rekreacyjnych). Słaba infrastruktura komunalna w zakresie mieszkań komunalnych, placów zieleni i zabaw dla dzieci, hoteli, schronisk dla bezdomnych, kin, parków i skwerów, parkingów, obiektów sportowych, restauracji i pubów, itp. Wysokie koszty utrzymania i czynsze dla obecnych mieszkańców. Niski stopień zaufania mieszkańców do władz miejskich. Niewystarczająca ilość środków finansowych na pomoc społeczną. Zły stan zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta. 21

22 OCENA KAPITAŁÓW PROMOCYJNYCH Domena Atrakcyjność zamieszkiwania ZNACZENIE DOMENY OCENA ZNACZENIA DOMENY Wiadomo, iŝ Sieradz podjął gruntowny program rewitalizacji w celu polepszenia warunku Ŝycia mieszkańców. Analiza dokumentów strategicznych pokazuje, iŝ rozwój infrastrukturalny jest jednym z głównych celów wszelkich wysiłków. Niemniej, analizując potencjał tej domeny musimy oddzielić bieŝące działania rewitalizacyjne od szans rozwoju tej domeny. Rozwój promocji Sieradza w tej domenie musi zakładać scenariusz przyciągania na duŝą skalę do Sieradza mieszkańców z metropolii łódzkiej i w ten sposób szukania szansy Sieradza na niezwykle szybki rozwój oraz, wtórnie, ukształtowanie wizerunku atrakcyjnego miejsca do Ŝycia. W tej wizji rozwoju Sieradz powinien zatem posiadać wszelkie atuty, jakie mają metropolie, a do tego - dzięki mniejszej skali, czystemu środowisku i wolniejszemu tempu Ŝycia - przewaŝać w zaletach zamieszkiwania nad metropolią. Nie chodzi zatem w tym scenariuszu o zwykłą poprawę warunków Ŝyciowych mieszkańców (co jest celem LPR), bo choć jest to niezmiernie waŝne (w ogóle warunek sine qua non wszelkiego rozwoju) jest to niewystarczające dla zrealizowania tego scenariusza i zbudowania na zewnątrz wizerunku Sieradza jako przewaŝającego w zaletach zamieszkiwania nad metropolią łódzką. Trzeba jasno powiedzieć, Ŝe jest to domena zdecydowanie najtrudniejsza do znalezienia w niej znaczących kapitałów czynniki negatywne wyraźnie dominują, całkowicie neutralizując czynniki pozytywne. JeŜeli chcieć oprzeć promocję Sieradza na tej domenie trzeba nie tylko w całości wykonać plany w zakresie LPR, ale takŝe zbudować od podstaw atrakcyjne zasoby w zakresie infrastruktury miejskiej, przyciągnąć do miasta znaczących deweloperów, zapewnić atrakcyjne warunki dojazdu do aglomeracji łódzkiej przy obecnych moŝliwościach miasta wydaje się to niewykonalne. W tej domenie nie wyróŝniono zatem Ŝadnych kapitałów. 22

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra...

Kwestionariusz. dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012. 1. Nazwa klastra... Załącznik nr 2 do ZZW Kwestionariusz dla potrzeb realizacji benchmarkingu klastrów w Polsce edycja 2012 A. CHARAKTERYSTYKA KLASTRA 1. Nazwa klastra... 2. Rok utworzenia klastra (podjęcia inicjatywy lub

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI I REKOMENDACJE

WNIOSKI I REKOMENDACJE Prowadzenie Centrum Wdrażania Projektów przy BPN Zadanie A działania analityczne WNIOSKI I REKOMENDACJE Białowieża, 26.06.2014 dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. IRWiR PAN Institute of Rural and Agricultural

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIEK NA LATA 2015-2022 2022 WYNIKI ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OSIEK OCENA STANU INFRASTRUKTURY NA TERENIE GMINY OSIEK OCENA SYTUACJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRABNO Grabno 2008 rok RYS HISTORYCZNY Grabno towieś sołecka, obejmująca miejscowość Zimowiska, połoŝona na płaskiej morenie

Bardziej szczegółowo

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego

Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Ocena aktualnego stanu rozwoju punktów węzłowych Szlaku Jana III Sobieskiego Raport z badania 1. Metoda i technika badania Badanie zostało metodą CAWI (za pomocą elektronicznego formularza ankiety) oraz

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Adam Rostański Katowice, 2007-08-13 Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Ul. Jagiellońska 28 40-032 Katowice

Dr hab. Adam Rostański Katowice, 2007-08-13 Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Ul. Jagiellońska 28 40-032 Katowice Dr hab. Adam Rostański Katowice, 2007-08-13 Uniwersytet Śląski Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Ul. Jagiellońska 28 40-032 Katowice Opinia na temat programu Dębowy Świat w Dąbrowie Górniczej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008r.

Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008r. Uchwała Nr XVII/81/2008 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r.

PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY DO 29.05.2015 r. W związku z przystąpieniem do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Cedry Wielkie na lata 2016-2030 zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej oceny stanu oraz potencjału Gminy Cedry Wielkie. Dla uzyskania

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!!

Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Działania w ramach projektu Od inicjatywy klastrowej do Sopockiego Klastra Turystycznego program wsparcia i rozwoju zostały już rozpoczęte!!! Głównym celem projektu jest umożliwienie podmiotom z sopockiej

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022

Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Lokalna Strategia Rozwoju 2016-2022 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Stobrawy Kluczbork, 08 grudnia 2015 r. Filar gospodarczy Analiza SWOT Filar społeczno - środowiskowy Filar gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Opinia do koncepcji innowacyjnego Planu Rozwoju Gminy Sosnowica; program rozwoju, warunki i kierunki wiodące

Opinia do koncepcji innowacyjnego Planu Rozwoju Gminy Sosnowica; program rozwoju, warunki i kierunki wiodące KONCEPCJA INNOWACYJNEGO PLANU ROZWOJU GMINY SOSNOWICA Opinia do koncepcji innowacyjnego Planu Rozwoju Gminy Sosnowica; program rozwoju, warunki i kierunki wiodące 1. Cele i przedmiot opracowania Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

ZADANIA REALIZACYJNE CELÓW STRATEGICZNYCH:

ZADANIA REALIZACYJNE CELÓW STRATEGICZNYCH: Załącznik nr 1 do Uchwały KIERUNEK V PROMOCJA MIASTA DĘBICY: CELE STRATEGICZNE: PODSTAWOWE CELE STRATEGICZNE: Budowanie silnej marki "Dębica miasto otwarte" Promocja rozwoju przedsiębiorczości miasta Dębnica

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Polityka miejska w aktywizacji obszarów peryferyjnych

Polityka miejska w aktywizacji obszarów peryferyjnych KONFERENCJA Polityka miejska - wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa 25-26 VI 2013 Polityka miejska w aktywizacji obszarów peryferyjnych Dr hab. inż. arch. Jacek Sołtys Politechnika Gdańska Wydział

Bardziej szczegółowo

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020

Ankieta w ramach konsultacji społecznych dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czerniewice na latach 2015-2020 Szanowni Państwo! Czerniewice, dnia 6 maja 2015 roku W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Czerniewice na lata 2015-2020 zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety,

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna

Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Przygotowywanie strategii PR: analiza wstępna Autor: Anna Miotk, PR Manager, ITBC Communication Skuteczne działania public relations opierają się na przemyślanej strategii, proponują taktykę, czyli narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU

KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU 151 KARTA STRATEGICZNA PROGRAMU Nazwa programu: Kulturalny Poznań nr programu: 7 Kontynuacja Planu Rozwoju Miasta Poznania Cele strategiczne: Zwiększenie znaczenia miasta jako ośrodka wiedzy, kultury,

Bardziej szczegółowo

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy.

Ankieta przeznaczona jest dla. mieszkańców gminy, podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, radnych miasta i gminy. W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Czempiniu do opracowania Strategii Rozwoju na lata 2007-2013, zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców naszej gminy o współuczestniczenie w tworzeniu dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Rybnik 21-22 maj 2009r.

Rybnik 21-22 maj 2009r. Rybnik 21-22 maj 2009r. w 2007r. Związek Miast Polskich wraz ze Związkiem Powiatów Polskich oraz Związkiem Gmin Wiejskich RP przystąpił do realizacji czteroletniego szkoleniowo-doradczego projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl

FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI KRESOWYCH. www.bilgoraj21.pl FUNDACJA BIŁGORAJ GORAJ - XXI www.bilgoraj21.pl MIASTO NA SZLAKU KULTUR KRESOWYCH KRESOWYCH 2 KIM JESTEŚMY? lipca 2005 roku ustanowiona została aktem notarialnym Fundacja Obywatelska Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO

OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO OFERTA NA OPRACOWANIE STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO WROCŁAW 2015 Prezentacja spółki Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. została utworzona w 2005 r. z inicjatywy Prezydenta Wrocławia i przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących.

1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Spis treści 1 Założenia Programu Promocji Zachodniopomorskich Produktów Turystycznych na lata 2014-2020 Po pierwsze selekcja produktów wiodących. Po drugie wybór grup odbiorców. 2 Uwarunkowania wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Współpraca z przedsiębiorcami i z instytucjami otoczenia biznesu w zakresie promocji gospodarczej gmin z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Celem działań wizerunkowych

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne -

MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - MAŁE PROJEKTY W RAMACH LSR ZIEMIA PSZCZYOSKA - spotkanie informacyjne - PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013 Podstawowe założenia, jak również zakres, cele oraz działania Programu zostały wybrane

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

TYPY KRAJOBRAZU POLSKI WYBRANE PROBLEMY JEGO WALORYZACJI

TYPY KRAJOBRAZU POLSKI WYBRANE PROBLEMY JEGO WALORYZACJI Jarosław Balon Zakład Geografii Fizycznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków TYPY KRAJOBRAZU POLSKI WYBRANE PROBLEMY JEGO WALORYZACJI WPROWADZENIE Mądre zarządzanie zasobami przyrody

Bardziej szczegółowo

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa:

Ankieta. 1. Proszę za znaczyd krzyżykiem w wolnej kratce nazwę sołectwa: Ankieta dotycząca planowania strategicznego w zakresie identyfikacji potrzeb i oczekiwao społecznych mieszkaoców gminy Chmielno Szanowni mieszkaocy Gminy Chmielno! W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią

Bardziej szczegółowo

SUBREGION PODHALAŃSKI

SUBREGION PODHALAŃSKI Konferencja Subregionalna Nowy Targ, 2 kwietnia 2012 SUBREGION PODHALAŃSKI Konkluzje wynikające z badań fokusowych (Podstawowe informacje) Miejsce i termin odbytej dyskusji: Nowy Targ 21 marca br. Cel

Bardziej szczegółowo

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025

Ankieta Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra do roku 2025 Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra! Miedziana Góra, 30 czerwca 2014r. Z dniem 19 maja 2014r. Gmina Miedziana Góra przystąpiła do prac nad dokumentem pod nazwą Strategia Rozwoju Gminy Miedziana Góra

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r.

Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa. Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Założenia do strategii promocji turystycznej miasta Częstochowa Częstochowa, 6 czerwca 2008 r. Kim jesteśmy? Pierwszą w Polsce agencją wyspecjalizowaną w marketingu miejsc, miast i regionów (m.in. marki:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE

STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE STRATEGIA MARKI STADIONU NARODOWEGO W WARSZAWIE MIEJSCE MA ZNACZENIE Strategia marki Stadionu Narodowego w Warszawie ( dalej jako Strategia ) jest jednym z kluczowych elementów dla krótko i długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów

Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Rola sektora kreatywnego w rozwoju miast i regionów Przemysły kreatywne stają cię coraz ważniejsze dla kształtowania rozwoju gospodarczego regionów i miast. Trudności definicyjne Działalność, która wywodzi

Bardziej szczegółowo

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola.

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Od kwietnia 2011r. do lutego 2012r. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata ANALIZA SWOT + CELE KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE PAŹDZIERNIK 2015 PLAN SPOTKANIA 1) Prezentacja diagnozy. 2) Prezentacja projektu analizy SWOT 3) Projekt

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku

ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku PB KONSULTING Piotr Bochenko GMINA TUROŚL ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Gminy Turośl do 2025 roku Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac dotyczących

Bardziej szczegółowo

Wizerunek Województwa Podkarpackiego. Jarosław Reczek, 15.11.2012

Wizerunek Województwa Podkarpackiego. Jarosław Reczek, 15.11.2012 Wizerunek Województwa Podkarpackiego Jarosław Reczek, 15.11.2012 Program badawczy OBOP. Atuty województwa (Top3) Zachodnio-Pomorskie: Blisko morza-51% Lasy-8% Miejsce urodzenia-7% Lubuskie: Położenie geogr.

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą

BIZNES PLAN. pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą BIZNES PLAN pod nazwą.. uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pod nazwą. 1 realizowanego przez..., 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD

Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD Rozdział IV.1 OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW REALIZACJI CELÓW ORAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Matryca logiczna określająca wskaźniki realizacji celów i przedsięwzięć dla Czarnorzecko-Strzyżowskiej Przedsięwzięcia Produktu Cel

Bardziej szczegółowo

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Produkt turystyczny jego zdefiniowanie możliwe jest tylko w ujęciu popytowym jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo