Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wolbrom na lata 2008-2020"

Transkrypt

1 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata (MRPO) zakłada, że Lokalne Programy Rewitalizacji (LPR) powinny dotyczyć wyselekcjonowanych obszarów miejskich, za wyjątkiem miast o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys. Miasta te mogą być objęte jednym programem rewitalizacji. Uwzględniając to założenie autorzy LPR dla Miasta Wolbrom zadecydowali objąć procesem rewitalizacji cały obszar Miasta. Niemniej jednak mając na uwadze ograniczoną możliwość zgłaszania ilości projektów rewitalizacyjnych, jaką daje MRPO (będący głównym źródłem finansowania zadań procesu rewitalizacji w Wolbromiu) oraz chęć ożywienia społeczno-gospodarczego, poprawę ładu przestrzennego i estetyki Miasta, jak również zmniejszenie dysproporcji w jego rozwoju postanowiono w pierwszej kolejności skierować działania na te obszary, które są dotknięte kryzysem w największym stopniu określając je jako proiorytetowe. Należy przy tym pamiętać, że proces rewitalizacji musi charakteryzować się kompleksowym spojrzeniem na zdegradowany obszar. Założono zatem, że działania dotyczące obszarów poza wyznaczonymi granicami będą przedmiotem dalszej uwagi i włączenia do LPR. Zabieg ten pozwoli na określenie wielu wzajemnie się wzmacniających działań skierowanych na poprawę jakości życia w Mieście. Ustalenie przebiegu granic obszarów odznaczających się największym stopniem degradacji planuje się osiągnąć w drodze wyznaczenia tzw. kryterium delimitacji (podział obszaru miasta celem wyłonienia obszarów problemowych do realizacji zadań naprawczych), które pozwoli zdiagnozować w których częściach Miasta planowane działania interwencyjne winny być zrealizowane w pierwszej kolejności. Odpowiedzi na przedstawione niżej pytania pomocne będą w zdefiniowaniu wyżej wspomnianego kryterium, na które składać się będzie szereg cech negatywnych oddziałujących w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta. Strona 1

2 Strona 2

3 ANKIETA 1. Jak ocenia Pani/Pan sytuację społeczno-gospodarczą w Mieście? zdecydowanie dobrze, raczej dobrze, raczej źle, zdecydowanie źle. 2. Jak Pani/Pan ocenia estetykę przestrzeni Miejskiej? zdecydowanie dobrze, raczej dobrze, raczej źle, zdecydowanie źle. 3. Proszę wskazać branże, których rozwój wg Pani/Pana przyczyni się do rozkwitu Miasta: rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo, przetwórstwo przemysłowe, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę, budownictwo, handel i usługi, hotele i restauracje, transport, gospodarka magazynowa i łączność, pośrednictwo finansowe, obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne, edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna w tym wsparcie niepełnosprawnych, Strona 3

4 działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała, organizacje, zespoły eksterytorialne i kultura. 4. Które z podanych niżej barier rozwoju Miasta należy uwzględnić w największym stopniu podczas procesu wyznaczania obszarów do działań naprawczych (tzw. kryterium delimitacji). Proszę w okienku wpisać cyfrę od 1 do 10 (im wyższa cyfra tym czynnik mocniej hamuje rozwój) oraz w miejscu gdzie jest to możliwe krótko opisać miejsce występowania dysfunkcji (np. ulica, osiedle, część Miasta itp.). przestępczość przestępczość młodocianych bezrobocie bieda niepełnosprawność alkoholizm przemoc w rodzinie narkomania brak dostępu do nowoczesnej technologii (komputer, Internet) brak podstawowych mediów stan dróg połączenia komunikacyjne (w tym ilość dróg) słabo rozwinięta i zdegradowana infrastruktura turystyczna słabo rozwinięta i zdegradowana infrastruktura uzdrowiskowa słabo rozwinięta i zdegradowana infrastruktura techniczna Strona 4

5 zdegradowana infrastruktura kulturalna niewykorzystane atrakcyjne tereny inwestycyjne stan zabytków zanieczyszczenie środowiska stan budynków mieszkalnych warunki do prowadzenia działalności gospodarczej stan estetyki miasta poziom wykształcenia mieszkańców dostęp do usług edukacyjnych poziom aktywności lokalnej społeczności dostęp do instrumentów rynku pracy skierowanych na niwelację zjawiska bezrobocia poziom wykluczenia społecznego w tym szczególnie osób niepełnosprawnych szczególnie zniszczone otoczenie, niedostateczne lub nieekonomiczne wykorzystanie przestrzeni poziom aktywności lokalnej poziom wykluczenia społecznego i występowania patologii społecznych duża ilość obiektów o wartościach kulturowych lub położenie w obszarze wpisanym do rejestru zabytków lub objętym ochroną konserwatorska Strona 5

6 5. Co Pani/Pana zdaniem wpływa niekorzystnie na jakość życia w Mieście (z wyłączeniem czynników ujętych w pytaniu 5). Proszę również krótko opisać lokalizację wskazanej cechy negatywnej oraz ocenić jej ujemny wpływ na rozwój Miasta w skali 1-10). 6. Co Pani/Pana zdaniem należy zmienić/poprawić w Mieście w pierwszej kolejności celem poprawy jakości życia mieszkańców? Proszę podać własne sugestie. 7. Proszę wskazać, jakie są największe Pana/Pani zdaniem problemy w sferze: a. mieszkaniowej: b. infrastrukturalnej c. społecznej Strona 6

7 d. gospodarczej e. przestrzeni miejskiej i środowiskowej 8. Co Pani/Pana zdaniem jest największą szansą dla rozwoju Miasta? Proszę wpisać w okienku cyfrę od 1 do 10 (im wyższa cyfra, tym wpływ danej cechy mocniejszy). turystyka rekreacja kultura obszaru społeczność lokalna przedsiębiorczość kapitał ludzki (np. edukacja, dostęp do kultury) 9. Proszę wskazać i krótko opisać wg Pani/Pana najbardziej zaniedbane obszary z terenu Miasta, ująć również te które z biegiem czasu zatraciły swoje funkcje społeczno-gospodarcze i przestrzenne. Strona 7

8 10. Czy Pani/Pana zdaniem Miastu potrzebny jest program ożywienia gospodarczego, społecznego i przestrzenno-środowiskowego w postaci Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wolbrom? zdecydowanie tak, raczej tak, raczej nie, zdecydowanie nie. 11. Prószę wskazać, który obszar Miasta Pani/Pana zdaniem należy poddać procesowi rewitalizacji. Można wskazać kilka terenów. 12. Proszę podać Pani/Pana związek ze wskazanym terenem tj.: miejsce zamieszkania, miejsce pracy, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, miejsce dokonywania zakupu dóbr i usług, miejsce rekreacji, wypoczynku, miejsce realizacji/wyrażania zainteresowań inne (jakie) Strona 8

9 13. Proszę wskazać elementy wpływające niekorzystnie na funkcjonalność wskazanego przez Pana/Panią obszaru projektu(ów) rewitalizacyjnego: 14. Czy Pani/Pana zdaniem w Miasto Wolbrom jest atrakcyjnym miejscem dla odwiedzających? Proszę krótko uzasadnić swoją odpowiedz. tak nie Czy jest Pani/Pan zainteresowany inicjatywą ożywienia Miasta i wyraża chęć zaproszenia na forum rewitalizacji organizowane przez Wolbrom? tak, dane kontaktowe:... nie. 16. Dane osoby ankietowanej: płeć... wiek... wykształcenie... obszar zamieszkania (nie adres)... Serdecznie dziękujemy za czas poświecony na wypełnienie ankiety. Strona 9

10 Strona 10

MIASTO BIELSK PODLASKI LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BIELSK PODLASKI

MIASTO BIELSK PODLASKI LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BIELSK PODLASKI MIASTO BIELSK PODLASKI LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA BIELSK PODLASKI Bielsk Podlaski 2014 Spis treści 1. Założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji... 5 1.1 Prezentacja metody sporządzania LPR...

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sępólno Krajeńskie na lata 2009-2014

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sępólno Krajeńskie na lata 2009-2014 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sępólno Krajeńskie na lata 2009-2014 GRUDZIEŃ 2009 Spis treści I.ZAŁOŻENIA PROGRAMU REWITALIZACJI...3 I.1. PREZENTACJA METODY SPORZĄDZANIA LPR... 4 I.2. OPIS GŁÓWNYCH

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011-2015

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011-2015 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KOSZALIŃSKIEGO NA LATA 2011-2015 Koszalin, lipiec 2011 r. Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Koszalinie ul. Racławicka 13 75-620 Koszalin tel. (094) 342-84-89, 342-27-11 fax.

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WŁOCŁAWEK DO 2015 ROKU

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WŁOCŁAWEK DO 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miasta Włocławek z dnia... LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA WŁOCŁAWEK DO 2015 ROKU Włocławek 2007-2009 Spis treści 1. WSTĘP I DEFINICJA REWITALIZACJI...

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Praga Północ MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI SPOŁECZNO - GOSPODARCZEJ DZIELNICY... 4 ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE... 4 UWARUNKOWANIA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec

1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec Załącznik do uchwały Nr IX/43/07 Rady Gminy Waganiec z dnia 12 lipca 2007r 1. Perspektywy rozwoju Gminy Waganiec Gmina Waganiec znajduje się w trudnym połoŝeniu społeczno-gospodarczym. NajwaŜniejsze problemy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Przebieg badań

Załącznik 1. Przebieg badań Załącznik 1. Przebieg badań Analiza danych zastanych Analiza danych zastanych miała na celu pogłębienie przez zespół badawczy wiedzy na temat realizowanych projektów oraz dokumentów strategicznych i programowych

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny dotyczący zasadności ujęcia nowego obszaru Wilkowyje Południowe w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy

Materiał informacyjny dotyczący zasadności ujęcia nowego obszaru Wilkowyje Południowe w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy Materiał informacyjny dotyczący zasadności ujęcia nowego obszaru Wilkowyje Południowe w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Tychy Tychy 2013 1 / 30 SPIS TREŚCI: Zakres i cel opracowania... 3

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 PROJEKT Łódź, czerwiec 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1)

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 655/327/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja

Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja Program rewitalizacji dla Miasta Gorlice na lata 2007 2015 - aktualizacja Kraków, listopad 2008 r. AKTUALIZACJA DOKUMENTU Kraków, listopad 2008 Dr inż. Anna OSTRĘGA kierownik zespołu Prof. zw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIM NA LATA 2008 2013

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIM NA LATA 2008 2013 Załącznik do uchwały nr / /2008 Rady Miasta Oświęcim z dnia.. 2008r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA OŚWIĘCIM NA LATA 2008 2013 Oświęcim, marzec 2008 r. Spis treści: 1. ANALIZA ZAPISU STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobczyce

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobczyce Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Dobczycach Nr XXXI/277/09 z dnia 13 stycznia 2009 roku Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobczyce na lata 2008-2015 Dobczyce, grudzień 2008 Lokalny Program

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030

Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Lokalny Program Rewitalizacji Świętochłowic do roku 2030 Świętochłowice, 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Miasto Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 Świętochłowice www.swietochlowice.pl WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp.

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 Warszawa, listopad 2006 Spis treści Wstęp... 3 Cele Mikroprogramu... 4 Obszary rewitalizowane i ich uzasadnienie... 7 Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego

Studium Lokalnego Potencjału Gospodarczego Biuro Ekspertyz Finasowych, Marketungu i Consultingu UNICONSULT S. C. Grzegorz Rutkowski Maciej Gajewski ul. Krzywickiego 34, 02-078 Warszawa tel./fax: (0-22) 6226713, e-mail: uniconsult@uniconsult.com.pl

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XL/241/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Sandomierskim na lata 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

ADHOC PROJECT. REWITALIZACJA ULICY TUMSKIEJ Założenia programu rozwoju społeczno. gospodarczego ul. Tumskiej, w procesie dialogu społecznego

ADHOC PROJECT. REWITALIZACJA ULICY TUMSKIEJ Założenia programu rozwoju społeczno. gospodarczego ul. Tumskiej, w procesie dialogu społecznego ADHOC PROJECT REWITALIZACJA ULICY TUMSKIEJ Założenia programu rozwoju społeczno gospodarczego ul. Tumskiej, w procesie dialogu społecznego JAROSŁAW KUCZYŃSKI Jelenia Góra Styczeń 2008 ADHOC PROJECT TUMSKA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Nowomiejskiego z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Nowomiejskiego na lata 2014-2020 2014 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5

Bardziej szczegółowo