niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, wykorzystania nowych metod

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, wykorzystania nowych metod"

Transkrypt

1 Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. Wrzosowa Kraina miejsce odpoczynku Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. pkt. Sposób weryfikacji wszystkie Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru objętego strategią Ma charakter innowacyjny w skali całego obszaru (LGD) tj. wykorzystujące Ma charakter niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, wykorzystania nowych metod innowacyjny w skali gminy, na terenie której realizowany będzie projekt Nie ma charakteru innowacyjnego PDG RDG wszystkie Tworzenie nowych miejsc pracy Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu utworzą większą liczbę miejsc pracy niż zakładane w LSR minimum (Dotyczy operacji z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej) podczas realizacji zastosują rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu. W przypadku operacji inwestycyjnych to może być zastosowanie bardziej ekologicznych materiałów lub technologii czy Tworzy więcej miejsce pracy niż zakładane minimum Tworzy tyle miejsc pracy ile zakłada minimum Stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu (szczególnie w biznesplanie operacji) Kryterium weryfikowane na

2 przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. W przypadku operacji miękkich preferowane będą projekty przybliżające uczestnikom tematykę ochrony środowiska (w tym lokalne zasoby przyrodnicze) czy przeciwdziałania zmianom klimatu NI Obszar realizacji Preferuje operacje z zakresu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, które realizowane będą na obszarze miejscowości do 5 tys. mieszkańców wszystkie Wykorzystanie lokalnych zasobów zachowują i bazują na lokalnym potencjale kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne zawody, zespoły ludowe, etc.), historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historycznych, etc.) przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym gatunki i obszary chronione) oraz na Nie stosuje rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu Operacja realizowana wyłącznie na obszarze miejscowości do 5 tys. mieszkańców Operacja realizowana w całości lub części na obszarze miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej dwóch ze wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego, przyrodniczego oraz kapitału ludzkiego Realizacja projektu bazuje lub służy

3 kapitale ludzkim (osoby o specyficznych umiejętnościach, kwalifikacjach czy doświadczeniu niezbędnych do realizacji operacji) wszystkie Promocja obszaru Preferuje operację, które mają wpływ na promocję obszaru LGD, tj. mają zaplanowane narzędzia promocyjne w ramach działań i są one uwzględnione w zestawieniu rzeczowo - finansowym wszystkie Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru udowodnią, że rozwijana przez nie oferta usług i infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i okołoturystycznej będzie związana z istniejąca na obszarze ofertą turystyczną wszystkie Czas trwania projektu Preferuje operację, których czas realizacji będzie równy zachowaniu jednego ze wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego, przyrodniczego oraz kapitału ludzkiego Realizacja projektu nie służy zachowaniu potencjału Projekt ma zaplanowane narzędzia promocji ujęte w budżecie lub zadaniach (np. (np. tablica informacyjna z logotypami, ulotka, strona internetowa) projekt przyczynia się do promocji obszaru Projekt nie ma zaplanowanych narzędzi promocyjnych Operacja włączy się w istniejącą na obszarze ofertę turystyczną Operacja nie włączy się w istniejącą na obszarze ofertę turystyczną Realizacja operacji trwać będzie pół roku lub mniej od Kryterium weryfikowane na

4 lub krótszy niż rok od dnia podpisania umowy wszystkie Doradztwo korzystały z doradztwa realizowanego przez biuro LGD na każdym z etapów tworzenia wniosku wraz z załącznikami momentu podpisania umowy Realizacja operacji trwać będzie dłużej niż pół roku od momentu podpisania umowy Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na 3 etapach: identyfikacji czy jego pomysł wpisuje się w LSR, podczas przygotowywania wniosku, przed złożeniem wniosku w celu weryfikacji poprawności jego wypełnienia Wnioskodawca tylko raz korzystał z doradztwa świadczonego przez biuro LGD Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa świadczonego przez biuro LGD Maksymalna liczba punktów dla projektów związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury 3 pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 4 pkt. Maksymalna liczba punktów dla projektów nie związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury 2 pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 4 pkt. Operacje z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej: Maksymalna liczba punktów 4 pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 5 pkt.

5 Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia II. Marka Wrzosowej Krainy Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. pkt. Sposób weryfikacji wszystkie Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru objętego strategią Ma charakter innowacyjny w skali całego obszaru (LGD) tj. wykorzystujące Ma charakter niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, wykorzystania nowych metod innowacyjny w skali gminy, na terenie której realizowany będzie projekt Nie ma charakteru innowacyjnego PDG RDG wszystkie Tworzenie nowych miejsc pracy Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu utworzą większą liczbę miejsc pracy niż zakładane w LSR minimum (Dotyczy operacji z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej) podczas realizacji zastosują rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu. W przypadku operacji inwestycyjnych to może być zastosowanie bardziej ekologicznych materiałów lub technologii czy Tworzy więcej miejsce pracy niż zakładane minimum Tworzy tyle miejsc pracy ile zakłada minimum Stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu (szczególnie w biznesplanie operacji) Kryterium weryfikowane na

6 wszystkie Wykorzystanie lokalnych zasobów przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji. W przypadku operacji miękkich preferowane będą projekty przybliżające uczestnikom tematykę ochrony środowiska (w tym lokalne zasoby przyrodnicze) czy przeciwdziałania zmianom klimatu zachowują i bazują na lokalnym potencjale kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne zawody, zespoły ludowe, etc.), historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historycznych, etc.) przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym gatunki i obszary chronione) oraz na kapitale ludzkim (osoby o specyficznych umiejętnościach, kwalifikacjach czy doświadczeniu niezbędnych do realizacji operacji) Nie stosuje rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej dwóch ze wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego, przyrodniczego oraz kapitału ludzkiego Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu jednego ze wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego, przyrodniczego oraz kapitału ludzkiego Realizacja projektu nie służy zachowaniu potencjału

7 wszystkie Promocja obszaru Preferuje operację, które mają wpływ na promocję obszaru LGD, tj. mają zaplanowane narzędzia promocyjne w ramach działań i są one uwzględnione w zestawieniu rzeczowo - finansowym wszystkie Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru udowodnią, że rozwijana przez nie oferta usług i infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i okołoturystycznej będzie związana z istniejąca na obszarze ofertą turystyczną wszystkie Czas trwania projektu Preferuje operację, których czas realizacji będzie równy lub krótszy niż rok od dnia podpisania umowy wszystkie Doradztwo korzystały z doradztwa realizowanego przez biuro Projekt ma zaplanowane narzędzia promocji ujęte w budżecie lub zadaniach (np. tablica informacyjna z logotypami, ulotka, strona internetowa) projekt przyczynia się do promocji obszaru Projekt nie ma zaplanowanych narzędzi promocyjnych Operacja włączy się w istniejącą na obszarze ofertę turystyczną Operacja nie włączy się w istniejącą na obszarze ofertę turystyczną Realizacja operacji trwać będzie pół roku lub mniej od momentu podpisania umowy Realizacja operacji trwać będzie dłużej niż pół roku od momentu podpisania umowy Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na 3 etapach: Kryterium weryfikowane na

8 LGD na każdym z etapów tworzenia wniosku wraz z załącznikami identyfikacji czy jego pomysł wpisuje się w LSR, podczas przygotowywania wniosku, przed złożeniem wniosku w celu weryfikacji poprawności jego wypełnienia Wnioskodawca tylko raz korzystał z doradztwa świadczonego przez biuro LGD Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa świadczonego przez biuro LGD Maksymalna liczba punktów 2 pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 4 pkt. Operacje z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej: Maksymalna liczba punktów 4 pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 5 pkt.

9 Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia III. Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców Wrzosowej Krainy. Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. pkt. Sposób weryfikacji wszystkie Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru objętego strategią Ma charakter innowacyjny w skali całego obszaru (LGD) tj. wykorzystujące Ma charakter niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, wykorzystania nowych metod innowacyjny w skali gminy, na terenie której realizowany będzie projekt Nie ma charakteru innowacyjnego PDG RDG PDG RDG Tworzenie nowych miejsc pracy Zaspokajanie potrzeb grup na rynku pracy Zaspokajanie potrzeb grup na rynku pracy utworzą większą liczbę miejsc pracy niż zakładane w LSR minimum Operacja związana z podejmowaniem działalności gospodarczej realizowana jest przez przedstawiciela jednej ze wskazanych w LSR grup na lokalnym rynku pracy Operacja związana z rozwijaniem działalności gospodarczej planuje utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy, w ramach którego przez okres Tworzy więcej miejsce pracy niż zakładane minimum Tworzy tyle miejsc pracy ile zakłada minimum Operacja jest realizowana przez przedstawiciela grup Operacja nie jest realizowana przez przedstawiciela grup Operacja przewiduje utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy dla osoby z grup (szczególnie w biznesplanie operacji) Kryterium weryfikowane na Kryterium weryfikowane na

10 wszystkie Wykorzystanie lokalnych zasobów realizacji operacji i zachowania jej trwałości zatrudniona będzie osoba ze wskazanych w LSR grup zachowują i bazują na lokalnym potencjale kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne zawody, zespoły ludowe, etc.), historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historycznych, etc.) przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym gatunki i obszary chronione) oraz na kapitale ludzkim (osoby o specyficznych umiejętnościach, kwalifikacjach czy doświadczeniu niezbędnych do realizacji operacji) wszystkie Czas trwania projektu Preferuje operację, których czas realizacji będzie równy lub krótszy niż rok od dnia podpisania umowy Operacja nie przewiduje utworzenia miejsca pracy dla osoby z grup Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej dwóch ze wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego, przyrodniczego oraz kapitału ludzkiego Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu jednego ze wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego, przyrodniczego oraz kapitału ludzkiego Realizacja projektu nie służy zachowaniu potencjału Realizacja operacji trwać będzie pół roku lub mniej od momentu podpisania umowy Realizacja operacji trwać będzie dłużej niż pół roku od

11 wszystkie Doradztwo korzystały z doradztwa realizowanego przez biuro LGD na każdym z etapów tworzenia wniosku wraz z załącznikami momentu podpisania umowy Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na 3 etapach: identyfikacji czy jego pomysł wpisuje się w LSR, podczas przygotowywania wniosku, przed złożeniem wniosku w celu weryfikacji poprawności jego wypełnienia Wnioskodawca tylko raz korzystał z doradztwa świadczonego przez biuro LGD Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa świadczonego przez biuro LGD Maksymalna liczba punktów dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 5 pkt. Maksymalna liczba punktów dla projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 5 pkt.

12 Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia IV. Razem i aktywnie we Wrzosowej Krainie. Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. pk t. w ramach Aktywizacja grantów mieszkańców w ramach grantów Aktywizacja przedstawicieli grup aktywizują większą liczbę mieszkańców Preferuje się operacje które aktywizują/skierowane są do przedstawicieli wskazanych w LSR grup w życiu społecznym (seniorzy, młodzież, etc.) W ramach operacji zaktywizowanych zostanie przynajmniej 4 mieszkańców z co najmniej 2 miejscowości W ramach operacji zaktywizowanych zostanie przynajmniej 2 mieszkańców z miejscowości Operacja zakłada aktywizację mniej niż 2 osób Projekt w całości aktywizuje/skierowan y jest do przedstawicieli grup Projekt w części skierowany jest/aktywizuje przedstawicieli grup Projekt w ogóle nie jest skierowany/nie aktywizuje Sposób weryfikacji

13 przedstawicieli grup Wszystkie Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru objętego strategią (LGD) tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i rozwiązań, wykorzystania nowych metod NI Obszar realizacji Preferuje operacje z zakresu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, które realizowane będą na obszarze miejscowości do 5 tys. mieszkańców wszystkie Wykorzystanie lokalnych zasobów zachowują i bazują na lokalnym potencjale kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne zawody, zespoły ludowe, etc.), historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historycznych, etc.) przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru Ma charakter innowacyjny w skali całego obszaru Ma charakter innowacyjny w skali gminy, na terenie której realizowany będzie projekt Nie ma charakteru innowacyjnego Operacja realizowana wyłącznie na obszarze miejscowości do 5 tys. mieszkańców Operacja realizowana w całości lub części na obszarze miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej dwóch ze wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego, przyrodniczego oraz kapitału ludzkiego

14 flora i fauna, w tym gatunki i obszary chronione) oraz na kapitale ludzkim (osoby o specyficznych umiejętnościach, kwalifikacjach czy doświadczeniu niezbędnych do realizacji operacji) wszystkie Czas trwania projektu Preferuje operację, których czas realizacji będzie równy lub krótszy niż rok od dnia podpisania umowy wszystkie Doradztwo korzystały z doradztwa realizowanego przez biuro LGD na każdym z etapów tworzenia wniosku wraz z załącznikami Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu jednego ze wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego, przyrodniczego oraz kapitału ludzkiego Realizacja projektu nie służy zachowaniu potencjału Realizacja operacji trwać będzie pół roku lub mniej od momentu podpisania umowy Realizacja operacji trwać będzie dłużej niż pół roku od momentu podpisania umowy Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na 3 etapach: identyfikacji czy jego pomysł wpisuje się w LSR, podczas przygotowywania wniosku, przed złożeniem wniosku w celu weryfikacji poprawności jego wypełnienia Wnioskodawca tylko raz korzystał z doradztwa

15 świadczonego przez biuro LGD Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa świadczonego przez biuro LGD Maksymalna liczba punktów dla projektów związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury 3 pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 4 pkt. Maksymalna liczba punktów dla projektów nie związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury 2 pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 4 pkt.

16 Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia V. Poznajemy kulturę i dziedzictwa Wrzosowej Krainy. (dla operacji własnych) Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. pk t. wszystkie Innowacyjność Preferuje operacje Ma charakter innowacyjne, niespotykane w innowacyjny w skali skali obszaru objętego całego obszaru strategią (LGD) tj. Ma charakter wykorzystujące innowacyjny w skali niepraktykowane dotąd gminy, na terenie zastosowania zasobów i której realizowany rozwiązań, wykorzystania będzie projekt nowych metod Nie ma charakteru innowacyjnego Sposób weryfikacji wszystkie Wykorzystanie lokalnych zasobów zachowują i bazują na lokalnym potencjale kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne zawody, zespoły ludowe, etc.), historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historycznych, etc.) przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym gatunki i obszary chronione) oraz na kapitale ludzkim (osoby o specyficznych umiejętnościach, kwalifikacjach czy doświadczeniu niezbędnych do realizacji operacji) Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej dwóch ze wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego, przyrodniczego oraz kapitału ludzkiego Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu jednego ze wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego, przyrodniczego oraz kapitału ludzkiego

17 wszystkie Promocja obszaru Preferuje operację, które mają wpływ na promocję obszaru LGD, tj. mają zaplanowane narzędzia promocyjne w ramach działań i są one uwzględnione w zestawieniu rzeczowo - finansowym wszystkie Podmiot realizujący nie są realizowane przez podmioty, które są nastawione na zyski i prowadzącą działalność gospodarczą wszystkie Czas trwania projektu Preferuje operację, których czas realizacji będzie równy lub krótszy niż rok od dnia podpisania umowy Realizacja projektu nie służy zachowaniu potencjału Projekt ma zaplanowane narzędzia promocji ujęte w budżecie lub zadaniach (np. tablica informacyjna z logotypami, ulotka, strona internetowa) projekt przyczynia się do promocji obszaru Projekt nie ma zaplanowanych narzędzi promocyjnych Operacje jest realizowane przez podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej Operacje jest realizowane przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą Realizacja operacji trwać będzie pół roku lub mniej od momentu podpisania umowy Realizacja operacji trwać będzie dłużej niż pół roku od momentu podpisania umowy Kryterium weryfikowane na 2

18 wszystkie Doradztwo korzystały z doradztwa realizowanego przez biuro LGD na każdym z etapów tworzenia wniosku wraz z załącznikami Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na 3 etapach: identyfikacji czy jego pomysł wpisuje się w LSR, podczas przygotowywania wniosku, przed złożeniem wniosku w celu weryfikacji poprawności jego wypełnienia Wnioskodawca tylko raz korzystał z doradztwa świadczonego przez biuro LGD Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa świadczonego przez biuro LGD Maksymalna liczba punktów pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 4 pkt.

19 Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia IV. Razem i aktywnie we Wrzosowej Krainie. (dla projektów grantowych) Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia V. Poznajemy kulturę i dziedzictwa Wrzosowej Krainy. (dla projektów grantowych) Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. pk t. w ramach Aktywizacja grantów mieszkańców w ramach grantów Aktywizacja przedstawicieli grup aktywizują większą liczbę mieszkańców Preferuje się operacje które aktywizują/skierowane są do przedstawicieli wskazanych w LSR grup w życiu społecznym (seniorzy, młodzież, etc.) W ramach operacji zaktywizowanych zostanie przynajmniej 4 mieszkańców z co najmniej 2 miejscowości W ramach operacji zaktywizowanych zostanie przynajmniej 2 mieszkańców z miejscowości Operacja zakłada aktywizację mniej niż 2 osób Projekt w całości aktywizuje/skierowany jest do przedstawicieli grup Projekt w części skierowany jest/aktywizuje przedstawicieli grup Projekt w ogóle nie jest skierowany/nie aktywizuje Sposób weryfikacji

20 przedstawicieli grup wszystkie wszystkie Doświadczenie wnioskodawcy Wielkość budżetu wnioskodawcy Preferuje operacje realizowane przez podmioty, które mają doświadczenie w realizacji projektów Preferuje operacje realizowane przez podmioty z doświadczeniem w zarządzaniu większym budżetem wszystkie Wnioskowana kwota Preferuje operacje realizowane przez wnioskodawcę, który wnioskuje o większą kwotę na realizację działań Wnioskodawca ma przynajmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów Wnioskodawca ma przynajmniej 2 letnie doświadczenie w realizacji projektów Wnioskodawca ma roczne doświadczenie lub nie ma w ogóle doświadczenia w realizacji projektów Wnioskodawca dysponował budżetem o wielkości co najmniej 5 zł Wnioskodawca dysponował budżetem mniejszym niż 5 zł Wnioskodawca przedstawił budżet operacji na co najmniej 4 zł Wnioskodawca przedstawił budżet operacji na kwotę mniejszą niż 4 zł Kryterium weryfikowane na Kryterium weryfikowane na

21 wszystkie Czas trwania projektu Preferuje operację, których czas realizacji będzie równy lub krótszy niż rok od dnia podpisania umowy wszystkie Doradztwo korzystały z doradztwa realizowanego przez biuro LGD na każdym z etapów tworzenia wniosku wraz z załącznikami Realizacja operacji trwać będzie pół roku lub mniej od momentu podpisania umowy Realizacja operacji trwać będzie dłużej niż pół roku od momentu podpisania umowy Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD na 3 etapach: identyfikacji czy jego pomysł wpisuje się w LSR, podczas przygotowywania wniosku, przed złożeniem wniosku w celu weryfikacji poprawności jego wypełnienia Wnioskodawca tylko raz korzystał z doradztwa świadczonego przez biuro LGD Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa świadczonego przez biuro LGD Maksymalna liczba punktów 2 pkt. minimum do osiągnięcia aby operacja znalazła się na liście rankingowej 4 pkt.

22 Powiązanie kryteriów z diagnozą analizą SWOT, oraz wskazanie wskaźników, do których osiągnięcia się przyczyniają Poniższa tabelka prezentuje powiązanie wybranych kryteriów wyboru operacji z zidentyfikowanymi w diagnozie zasobami i problemami, słabymi stronami zidentyfikowanymi podczas konsultacji społecznych i zapisanych w analizie SWOT oraz wskaźnikami produktu, rezultatu i oddziaływania. W przypadku powiązania z diagnozą i analizą SWOT wskazane są te uwarunkowania (zasoby, problemy i słabe strony), które chcemy wzmacniać (zasoby) lub minimalizować (problemy i słabe strony) dzięki realizacji operacji spełniających lokalne kryteria wyboru operacji. W przypadku powiązania ze wskaźnikami wskazujemy te wskaźniki, których osiągnięcie będzie dodatkowo wzmocnione dzięki wyborowi operacji spełniających określone wskaźniki. Należy również podkreślić, że bezpośredni wpływ kryteriów na wskaźniki przełoży się na wpływ kryteriów na osiągnięcie zaplanowanych celów ogólnych i szczegółowych. Nr. Wskaźnik Odniesienie do diagnozy Odniesienie do SWOT Odniesienie do wskaźników Innowacyjność - Niewiele innowacyjnych działań z zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu - Mała liczba innowacji w życiu gospodarczym obszaru 2 Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu - Niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru - Niski poziom wiedzy mieszkańców o walorach i dziedzictwie obszaru - Niski poziom wiedzy i mała liczba projektów związanych z edukacją i informowaniem społeczności lokalnych na - Wskaźniki działań związanych z edukacją ekologiczną, regionalną i odnawialnymi źródłami energii oraz przeciwdziałania zmianom klimatu - Wskaźniki działań związanych z infrastrukturą turystyczną i rekreacyjną

23 temat ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu - Słabe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 3 Obszar realizacji - Zróżnicowany stopień rozwoju infrastruktury społecznej, sportowej, rekreacyjnej i kulturowej - Niski stopień wykorzystania bazy społeczno kulturalnej na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców - Wskaźniki działań dla operacji, które realizowane będą na obszarach miejscowości do 5 tys. mieszkańców 4 Wykorzystanie lokalnych zasobów - Słabo rozwinięta całościowa, regionalna oferta turystyczna - Niska rozpoznawalność oferty obszaru i marki Wrzosowa Kraina - Niski poziom świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru - Niski poziom wiedzy mieszkańców o walorach i dziedzictwie obszaru - Niski poziom wiedzy i mała liczba projektów związanych z edukacją i informowaniem społeczności lokalnych na temat ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu 5 Promocja obszaru - Słabo rozwinięta całościowa, regionalna oferta turystyczna - Niska rozpoznawalność oferty obszaru i marki Wrzosowa Kraina - Brak punktów informacji turystycznej - Wskaźniki dotyczące działań z zakresu wsparcia obiektów zabytkowych - Wskaźniki dotyczące działań z zakresu rozwoju lokalnej oferty turystycznej - Wskaźniki dotyczące działań z zakresu aktywizacji lokalnej społeczności - Wskaźniki dotyczące działań związanych z edukacją ekologiczną, edukacją regionalną oraz odnawialnymi źródłami energii - Wskaźniki dotyczące działań związanych z promocją obszaru i jego oferty turystycznej i inwestycyjnej

24 - Mała liczba produktów i usług z certyfikatem Wrzosowa Kraina 6 Powiązanie z ofertą turystyczną obszaru - Nie w pełni rozwinięta sieć ścieżek turystycznych i edukacyjnych np. rowerowych, szlaków pieszych i konnych na obszarze - Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich, w tym noclegowa i gastronomiczna - Słabo rozwinięta całościowa, regionalna oferta turystyczna - Niska rozpoznawalność oferty obszaru i marki Wrzosowa Kraina - Brak punktów informacji turystycznej - Mała liczba produktów i usług z certyfikatem Wrzosowa Kraina 7 Tworzenie nowych miejsc pracy - Emigracja zarobkowa, szczególnie ludzi młodych i wykształconych - Mała liczba miejsc pracy na obszarze i związany z tym dość wysoki poziom bezrobocia - Istniejące strukturalne problemy związane z bezrobociem (osoby długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach) - Szczególne trudności w dostępie do lokalnego rynku pracy mają kobiety, młodzież po zakończeniu nauki, osoby powyżej 5 lat - Słabo rozwinięta oferta gastronomiczna, noclegowa i pobytowa na obszarach - Wskaźniki dotyczące działań z zakresu wsparcia obiektów zabytkowych - Wskaźniki dotyczące działań z zakresu rozwoju lokalnej oferty turystycznej, w tym szlaków - Wskaźniki dotyczące działań z zakresu tworzenia miejsc pracy w sektorze turystyki - Wskaźniki dotyczące działań związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej, rozwijaniem działalności gospodarczej oraz tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy

25 8 Zaspokajanie potrzeb grup na rynku pracy wiejskich - Słaby rozwój spółdzielni socjalnych - Mała liczba produktów i usług z certyfikatem Wrzosowa Kraina - Emigracja zarobkowa, szczególnie ludzi młodych i wykształconych - Mała liczba miejsc pracy na obszarze i związany z tym dość wysoki poziom bezrobocia - Istniejące strukturalne problemy związane z bezrobociem (osoby długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach) - Szczególne trudności w dostępie do lokalnego rynku pracy mają kobiety, młodzież po zakończeniu nauki, osoby powyżej 5 lat - Słaby rozwój spółdzielni socjalnych 9 Aktywizacja mieszkańców - Niski poziom aktywności społecznej i obywatelskiej większości mieszkańców - Słabo rozwinięty wolontariat - Mała liczba aktywnych organizacji pozarządowych i innych podmiotów ekonomii społecznej - Małe doświadczenie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków ze źródeł zewnętrznych - Małe zaangażowanie samorządów w rozwój aktywności społecznej i wsparcie dla organizacji pozarządowych - Wskaźniki dotyczące działań związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej, rozwijaniem działalności gospodarczej oraz tworzeniem i utrzymaniem miejsc pracy - Wskaźniki dotyczące aktywizacji mieszkańców i ich udziału w realizowanych działaniach

26 Aktywizacja przedstawicieli grup - Niski stopień wykorzystania bazy społeczno kulturalnej na rzecz aktywizacji i integracji mieszkańców - Izolacja części nowych mieszkańców - Słaba aktywizacja seniorów na obszarach wiejskich - Niewystarczająca oferta opieki nad osobami starszymi - Niezadawalająca oferta skierowana do młodzieży - Niewystarczająca oferta opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym - Występowanie patologii społecznych - Wskaźniki dotyczące aktywizacji mieszkańców i ich udziału w realizowanych działaniach

Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. Wrzosowa Kraina miejsce odpoczynku

Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. Wrzosowa Kraina miejsce odpoczynku Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. Wrzosowa Kraina miejsce odpoczynku Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. pkt. Sposób weryfikacji wszystkie Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do umowy ramowej

Załącznik nr 5 do umowy ramowej Załącznik nr 5 do umowy ramowej Załącznik nr : Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. Rozwój oferty turystycznej Ziemi

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis Zasady pkt. pkt. Sposób weryfikacji 1 Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane. Ma charakter innowacyjny

L.p. Kryterium Opis Zasady pkt. pkt. Sposób weryfikacji 1 Innowacyjność Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane. Ma charakter innowacyjny Załącznik nr 9 do umowy ramowej Załącznik nr 12: Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia II. Aktywnie wspieramy turystykę

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. Dobra Widawa miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku

Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. Dobra Widawa miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. Dobra Widawa miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku Operacje Kryterium Opis Zasady punktacji Punkty Sposób weryfikacji Preferuje operacje innowacyjne,

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie 3.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu

Przedsięwzięcie 3.2 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu Kryteria wyboru operacji załącznik Nr 3 do ogłoszenia naboru nr 3/17 Przedsięwzięcie 3. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu LP. Operacje Kryterium Zasady pkt. pkt. Opis / Sposób

Bardziej szczegółowo

Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. pkt. Sposób weryfikacji. całego obszaru 2 Kryterium niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i

Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. pkt. Sposób weryfikacji. całego obszaru 2 Kryterium niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów i Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. Szlakiem Granitu turystycznie i rekreacyjnie Zał.Nr.. do Regulaminu Organizacyjnego Rady Operacje Opis Zasady pkt. pkt. Sposób weryfikacji Preferuje operacje

Bardziej szczegółowo

Procedura ogłaszania naboru i przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów składanych przez podmioty inne niż LGD

Procedura ogłaszania naboru i przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektów składanych przez podmioty inne niż LGD Załącznik nr 9 do wniosku o wybór LSR OPIS PROCEDURY NABORU WNIOSKÓW - OPERACJE KONKURSOWE Określenie procedury wyboru operacji składanych w naborze konkursowym przez podmioty inne niż LGD, procedury rozstrzygnięć

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji załącznik Nr 1 do Uchwały Nr I/4/17 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie z dnia czerwca 17 roku w sprawie zmiany kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji Kryteria wyboru operacji załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/16 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie z dnia 7 grudnia 16 roku w sprawie zmiany kryteriów

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie PUBLIKACJA BEZPŁATNA ULOTKA INFORMACYJNA skrót LSR i kryteria wyboru na lata 4- Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie PUBLIKACJA BEZPŁATNA ULOTKA INFORMACYJNA skrót LSR i kryteria wyboru na lata 24-22 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU POZOSTAŁE OPERACJE KONKURSOWE. l.p. Lokalne kryterium / Ocena punktowa Punktacja

KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU POZOSTAŁE OPERACJE KONKURSOWE. l.p. Lokalne kryterium / Ocena punktowa Punktacja Załącznik nr 8 do Procedur wyboru i oceny operacji w ramach LSR KARTA OCENY WG. LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU NUMER WNIOSKU: POZOSTAŁE OPERACJE KONKURSOWE l.p. Lokalne kryterium / Ocena punktowa Punktacja

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Bardziej szczegółowo

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego).

Oceniane jest doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów z udziałem finansowania zewnętrznego (za wyjątkiem krajowego). Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: operacje własne LGD oraz inne niż podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Załącznik do ogłoszenia naboru

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAKIEM GRANITU

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAKIEM GRANITU Załącznik nr 4 do umowy ramowej REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAKIEM GRANITU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAKIEM GRANITU

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAKIEM GRANITU REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAKIEM GRANITU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną, zasady oraz tryb pracy Rady - organu

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAKIEM GRANITU

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAKIEM GRANITU REGULAMIN ORGANIZACYJNY RADY STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAKIEM GRANITU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa organizację wewnętrzną, zasady oraz tryb pracy Rady - organu

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Załącznik nr do ogłoszenia nr 3/07 Kryteria w zakresie budowy, modernizacji, wyposażenia ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, sportowo - rekreacyjnej, integracji społecznej, kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji wyjaśnienie*

Lokalne kryteria wyboru operacji wyjaśnienie* Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Lokalne kryteria wyboru operacji

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt Projekt Uwaga: zakres operacji dla projektów grantowych ma charakter informacyjny, w każdym projekcie grantowym zostaną wskazane cele projektu i działania możliwe do realizacji, które charakterem muszą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW 2 do Wniosku o wybór LSR KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA I ZMIANY KRYTERIÓW I. KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW Kryteria wyboru Grantobiorców zostały przygotowane po szeregu konsultacji

Bardziej szczegółowo

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, w tym inkubatorów przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Kryteria wyboru operacji oraz kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Lp Wspólne dla wszystkich operacji 1 Realizacja wskaźników produktu określonych w LSR Udział

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY GRANTOWE OPIS PROCEDURY

PROJEKTY GRANTOWE OPIS PROCEDURY PROJEKTY GRANTOWE OPIS PROCEDURY Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

Ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 Data zamieszczenia na stronie internetowej 4 stycznia 2018 r. OGŁOSZENIE nr 4/2018 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej Ogłasza nabór Wniosków o w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt

Kryterium Opis Punktacja. Źródło weryfikacji. 1 pkt 2 pkt 5 pkt 7 pkt 10 pkt 0 pkt 5 pkt 10 pkt Granty (wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; zachowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Nazwa kryterium Źródło informacji Max liczba pkt. Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego Realizacja operacji

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej

Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej L.P. Opis kryterium Liczba punktów Sposób weryfikacji prze Radę LGD 1.

Bardziej szczegółowo

Waga Punkty. Preferuje się projekty, w których uczestniczą podmioty z minimum 3 dowolnych branż gospodarczych

Waga Punkty. Preferuje się projekty, w których uczestniczą podmioty z minimum 3 dowolnych branż gospodarczych Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków nr XXVI/6 z dnia 29.06.2017 r. Kryteria wyboru projektów (operacji i grantobiorców) Lp. Wspólne dla wszystkich operacji 1 Innowacyjność projektu (dotyczy

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik do uchwały Zarządu Czarnkowsko-Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania nr 18/2015 LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI dla przedsięwzięć: 1.2.3 Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/177/2016 Walnego Zebrania Członków z dnia 24.10.2016 r. KRYTERIA WYBORU OPERACJI 1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy

Bardziej szczegółowo

Punktacja. 2 2 pkt dotyczy O pkt nie dotyczy. Wniosek 4 4 pkt dotyczy 0 pkt nie dotyczy

Punktacja. 2 2 pkt dotyczy O pkt nie dotyczy. Wniosek 4 4 pkt dotyczy 0 pkt nie dotyczy Załącznik nr 5 do Procedury przeprowadzania naborów wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie IGD Stobrawski Zielony Szlak, z wyłączeniem Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

KRYTERIA WYBORU OPERACJI KRYTERIA WYBORU OPERACJI 1. ZAKRES TEMATYCZNY PROW: BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ KRYTERIA FORMALNE KRYTERIUM DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW Załącznik nr 5 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 0005-69-UM5000/5 KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU OPERACJI KONKURSOWYCH PRZEZ LGD

PROCEDURA WYBORU OPERACJI KONKURSOWYCH PRZEZ LGD PROCEDURA WYBORU OPERACJI KONKURSOWYCH PRZEZ LGD Procedura wyboru operacji została szczegółowo opisana w tym dokumencie oraz w Regulaminie Pracy Rady. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlakiem Granitu

Bardziej szczegółowo

Punktacja. 2 2 pkt dotyczy O pkt nie dotyczy. Wniosek 4 4 pkt dotyczy O pkt nie dotyczy

Punktacja. 2 2 pkt dotyczy O pkt nie dotyczy. Wniosek 4 4 pkt dotyczy O pkt nie dotyczy Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Nazwa kryterium Źródło informacji Max liczba Pkt. Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów '3 rzetwórstwa lokalnego Realizacja operacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak Nazwa kryterium Źródło informacji Max liczba pkt. Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego Realizacja operacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy

Załącznik nr 11. Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy Załącznik nr 11 Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a) podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie LP NAZWA KRYTERIUM ZAKRES PUNKTÓW

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie LP NAZWA KRYTERIUM ZAKRES PUNKTÓW Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Lokalne kryteria oceny operacji dla z zakresu rozwijania działalności gospodarczej, tworzenia i rozwijania

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NASZE ROZTOCZE Czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR? Cel ogólny Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW Załącznik nr do Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nr 000-69-UM000/ KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Forum Powiatu Garwolińskiego na lata

Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Forum Powiatu Garwolińskiego na lata Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD - Forum Powiatu Garwolińskiego na lata 2014-2020 1. Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Forum Powiatu Garwolińskiego 2. Rozwój innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu

Lp. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie Waga Punkty 1 Innowacyjność projektu Załącznik nr 11 Lokalne kryteria wyboru operacji przez Radę LGD Dolina Stobrawy 1. Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność a) podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8/2017 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska z dnia 25.05.2017 r. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WRZOSOWA KRAINA. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR. Kryteria wyboru operacji dla działań PROW w ramach wdrażania LSR Małe projekty L.p. Kryteria Opis Punkty 1 Doświadczenie wnioskodawcy 2 Członkostwo w Preferuje wnioskodawców, którzy nie realizowali dotąd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia 30.11.2017r. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych 1.1.2 Rozwój istniejących podmiotów gospodarczych, w tym zwiększanie zatrudnienia oraz podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Działanie: Projekty Grantowe infrastruktura Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Wskaźniki produktu Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY WG. KRYTERIÓW LOKALNYCH

KARTA OCENY WG. KRYTERIÓW LOKALNYCH Załącznik nr 6 do: Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli. KARTA OCENY WG. KRYTERIÓW LOKALNYCH NUMER WNIOSKU:

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa

Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Blisko Krakowa Odnowa i rozwój wsi Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Małe projekty załącznik nr 4 do Procedury naboru oraz oceny i wyboru operacji Lokalne kryteria

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 06/2017 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Leśna Kraina Górnego Śląska z dnia 13.06.2017r. Lokalne kryteria wyboru operacji w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA MONITORUJĄCA NA POTRZEBY REALIZACJI LSR PROJEKTY KONKURSOWE

ANKIETA MONITORUJĄCA NA POTRZEBY REALIZACJI LSR PROJEKTY KONKURSOWE ANKIETA MONITORUJĄCA NA POTRZEBY REALIZACJI LSR PROJEKTY KONKURSOWE Dla każdego zrealizowanego projektu proszę wypełnić oddzielną ankietę, zawierającą dane realizowanej operacji. Należy wypełnić wszystkie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD

Załącznik nr 6 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD 1. Wnioskodawca 1.1 Pełna nazwa/ imię i nazwisko 1.2. Adres 2. Tytuł projektu 3. Zgodność operacji z celem ogólnym zawartym w LSR Należy wskazać, czy projekt będzie realizował cel ogólny, poprzez wstawienie

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI I OPERACJI WŁASNYCH KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU LGD DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej

Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2016 Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia Ekologicznie i razem na Zielonym Szlaku Niziny Mazowieckiej ROZWÓJ I WSPIERANIE AKTYWNOŚCI, INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Kryteria wyboru operacji w zakresie przedsiębiorczości Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr 2/2016 Dotyczy przedsięwzięcia 3.1.2 Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw L.p. Kryterium Opis Zasady pkt.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19. Data zamieszczenia na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 14 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE Nr 3/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie

3 pkt do 6 miesięcy włącznie. 2 pkt powyżej 6 miesięcy do 9 miesięcy włącznie. 1 pkt powyżej 9 miesięcy i do 12 miesięcy włącznie Załącznik do Uchwały Nr 16/ZZ/2016 Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju z dnia 20.10.2016r. Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 1.1.1 Zakładanie nowych działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Plan działania załącznik LSR Lata RAZEM Razem

Plan działania załącznik LSR Lata RAZEM Razem Plan działania załącznik Lp. Lata 216-218 219-221 222-223 RAZEM 216-223 Razem Wartość % realizacji Wartość % realizacji Wartość z % realizacji Razem planowane z jednostką wskaźnika z jednostką wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY:

WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM. IMIĘ i NAZWISKO lub NAZWA WNIOSKODAWCY: Załącznik nr 1 do Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych WZÓR KARTY OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI W RAMACH LSR I OPRACJI WŁASNYCH Z PROGRAMEM Miejsce na pieczęć LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej. Ogłasza nabór Wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19. Data zamieszczenia na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl w dniu 14 grudnia 2017 r. OGŁOSZENIE Nr 2/2018/G o naborze wniosków o powierzenie grantów Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. Załącznik nr 1 do Uchwały nr /2018 Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska z dnia..2018 r. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą

Bardziej szczegółowo

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m

Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Kryteria wyboru operacji LGD KRASNYSTAW PLUS L.p. Kryterium Uszczegółowienie kryterium/ Sposób oceny Uzasadnienie 1. 2. Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowany m Operacja przewiduje

Bardziej szczegółowo

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej Załącznik do ogłoszenia naboru wniosków nr 02/2018 Lp. Nazwa kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej

Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej Kryteria wybory projektu w ramach realizacji LSR Dziedzictwo i Rozwój Zakres tematyczny: rozwijanie działalności gospodarczej ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA O NABORZE NR 05/2017 Lp. Nazwa kryterium Opis

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany. KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Priorytetowe

Proponowane zmiany. KRYTERIA STRATEGICZNE W ODNIESIENIU DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Priorytetowe Proponowane zmiany Lokalnych kryteriów wyboru operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia 1.2.1 Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 1.2.2 Kultywowanie dziedzictwa lokalnego

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych)

Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych) Kryteria wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych) 1. 2. kryterium Tworzenie nowych miejsc pracy (nie dotyczy operacji własnych) Operacja realizowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 8/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie z dnia 14 czerwca 2016 roku

Załącznik do Uchwały 8/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie z dnia 14 czerwca 2016 roku Załącznik do Uchwały 8/016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Sowiogórskie z dnia 1 czerwca 016 roku KRYTERIA WYBORU OPERACJI WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY

Bardziej szczegółowo

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU

1.Wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LGD Krajna Złotowska do 2023 roku LOKALNE KRYTERIA WYBORU Załącznik nr 4 do ogłoszenia naboru nr 5/2017 Lokalne kryteria wyboru Podejmowanie działalności gospodarczej CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Wzrost aktywności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji -procedura Grantowa LGD KRASNYSTAW PLUS

Zał. Nr 1 do Instrukcji wypełniania karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji -procedura Grantowa LGD KRASNYSTAW PLUS Strona1 Lokalne kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia 2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych (w tym wskaźnik do realizacji :Publikacje z zakresu

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Rady pozostałe działania (oprócz przedsiębiorczości) Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady:

Karta Oceny Rady pozostałe działania (oprócz przedsiębiorczości) Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Karta Oceny Rady pozostałe działania (oprócz przedsiębiorczości) Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Znak sprawy: CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU RADA LGD C1.

Bardziej szczegółowo

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie operacji *

L.P. NAZWA KRYTERIUM PUNKTACJA OPIS KRYTERIÓW 1. Przygotowanie operacji * Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego

Bardziej szczegółowo

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW

KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW KARTA MERYTORYCZNA OCENY OPERACJI WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW Działanie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej Cel ogólny Cel

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie operacji (maksymalna liczba punktów 5)

Przygotowanie operacji (maksymalna liczba punktów 5) Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 2/2017 Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości

Kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości Innowacyjność Kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorczości L p. 1 Kryterium Opis/uszczegółowi Uzasadni Punktacja Przyznana ilość punktów Kryterium preferuje operacje nowatorskie,

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Lokalne kryteria wyboru operacji na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej Lp. Nazwa kryterium Uszczegółowienie kryterium z punktacją Uzasadnienie Źródło weryfikacji 1. Wnioskodawca Preferowane

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji dużych (większych niż granty) / wnioskodawców innych niż LGD

Kryteria wyboru operacji dużych (większych niż granty) / wnioskodawców innych niż LGD Załącznik nr 11 Kryteria wyboru operacji dużych (większych niż granty) / wnioskodawców innych niż LGD STOWARZYSZENIE SOLIDARNI W PARTNERSTWIE Podejmowanie działalności gospodarczej. I. Kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Euro-Country

Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Euro-Country Lokalne kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia Euro-Country OPERACJE INNE NIŻ PRZYCZYNIAJACE SIĘ DO REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO PRZEDSIĘBIORCY Przedsięwzięcie I L.p. Kryterium lokalne Punktacja Opis/Uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA WSPARCIA ZA POŚREDNICTWEM LGD KRAINA WOKÓŁ LUBLINA

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA WSPARCIA ZA POŚREDNICTWEM LGD KRAINA WOKÓŁ LUBLINA MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA WSPARCIA ZA POŚREDNICTWEM LGD KRAINA WOKÓŁ LUBLINA Projekty niekomercyjne o wartości powyżej 50 tys. zł Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Kryteria wyboru operacji w zakresie przedsiębiorczości Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 5/2018 Dotyczy przedsięwzięcia 3.1.2 Rozwój dotychczas istniejących przedsiębiorstw L.p. Kryterium Opis Zasady pkt.

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU DLA OPERACJI SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY W RAMACH PROJEKTÓW WŁASNYCH. Propozycja sposobu weryfikacji kryterium

LOKALNE KRYTERIA WYBORU DLA OPERACJI SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY W RAMACH PROJEKTÓW WŁASNYCH. Propozycja sposobu weryfikacji kryterium LOKALNE KRYTERIA WYBORU DLA OPERACJI SKŁADANYCH PRZEZ PODMIOTY W RAMACH PROJEKTÓW WŁASNYCH Kryterium Opis Punkty - opis Pkt Potencjał wnioskodawcy Preferuje wnioskodawców, którzy posiadają doświadczenie

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Rady przedsiębiorczość. Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady:

Karta Oceny Rady przedsiębiorczość. Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Karta Oceny Rady przedsiębiorczość Tytuł wniosku: Wnioskodawca: Imię i Nazwisko członka Rady: Znak sprawy: CZĘŚĆ C: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU RADA LGD C1. LOKALNE KRYTERIA WYBORU 1.

Bardziej szczegółowo

1.Zmniejszenie bezrobocia i poprawa warunków życia poprzez wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LSR Krajna Złotowska do 2023 roku

1.Zmniejszenie bezrobocia i poprawa warunków życia poprzez wzrost aktywności gospodarczej na obszarze LSR Krajna Złotowska do 2023 roku Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze 6/2017 Lokalne kryteria wyboru Rozwijanie działalności gospodarczej CEL OGÓLNY NUMER 1 : CEL SZCZEGÓŁOWY NUMER 1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.Zmniejszenie bezrobocia i poprawa

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU (projekty konkursowe)

LOKALNE KRYTERIA WYBORU (projekty konkursowe) LOKALNE KRYTERIA WYBORU (projekty konkursowe) WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO, W TYM PRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I ZMIAN KLIMATYCZNYCH, TAKŻE Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3c Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie - rozwijanie działalności gospodarczej Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Załącznik nr 16 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR: Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr.. złożony przez:.. Nazwa operacji :.

Wniosek nr.. złożony przez:.. Nazwa operacji :. Karta oceny zgodności operacji LSR Wniosek nr.. złożony przez:.... Nazwa operacji :. Działanie PROW: - wdrażanie LSR - operacje pow. 50 tys zł - wdrażanie LSR - podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU Załącznik nr 3 do Uchwały nr 27/2017 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18 lipca 2017 r. PRZEDSIĘWZIĘCIE: Włączenie oferty turystycznej obszaru LGD do ponadlokalnej sieci usług turystycznych poprzez sieciowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko Wybór operacji podlegających wsparciu nastąpi spośród operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju i najlepiej

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 10 procedur oceny operacji wersja 1.1

Zał. nr 10 procedur oceny operacji wersja 1.1 Zał. nr 10 procedur oceny operacji wersja 1.1 NUMER WNIOSKU: Miejsce na pieczątkę LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR w ramach realizacji LSR 2014-2020 Lokalne Kryteria Wyboru operacji realizowanych przez podmiot

Bardziej szczegółowo