Opis struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP-1.2-1-11.0"

Transkrypt

1 struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP Niniejszy dokument zawiera tabele z bazy danych oprogramowania POMOST Std w wersji GP , związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych i danych z nimi związanych (pełna struktura bazy danych wszystkie tabele i kolumny). Tabele są ułożone alfabetycznie. W opisach kolumn uwzględniono informacje o kluczach głównych tabel i kluczach obcych, wraz z podaniem tabel, do których stanowią odwołanie. W przypadku kolumn przechowujących wartości słownikowe, podano nazwę słownika. W przypadku kolumn logicznych, podano interpretację wartości T (prawda) i N (fałsz). AD_AKTUALIZACJE Nagłówek aktualizacji. Zawiera zawsze informacje dotyczące ostatniej, prawidłowo wykonanej aktualizacji. AKT_ID OPIS Unikalny identyfikator nagłówka aktualizacji (klucz główny). aktualizacji. RODZAJ_AKTUALIZACJI Rodzaj aktualizacji, np.: 'Pomost' - Upgrade; 'SLOW' - Import słowników; 'Samouczek' - filmy instruktażowe. STATUS WARTOSC Status poprawności wykonania aktualizacji. Określenie numeru wersji, numeru dedykowanego pakietu poprawek lub numeru zestawu słowników. AD_AKTUALIZACJE_LOG Wpis dotyczący wykonanej aktualizacji. Możliwe aktualizacje:- aktualizacja bazy i/lub aplikacji,- import słowników. AKT_LOG_ID Unikalny identyfikator wpisu dotyczącego wykonanej aktualizacji (klucz główny). RODZAJ_AKTUALIZACJI Rodzaj aktualizacji, np.: 'Pomost' - Upgrade; 'SLOW' - Import słowników; 'Samouczek' - filmy instruktażowe. TYP_OPERACJI DO_WERSJI WYKONAWCA DATA_START Typ operacji. Możliwe wartości: 'AKT' - aktualizacja; 'BACKUP' - backup bazy danych; 'RESTORE' - odtwarzanie danych z bazy; '' - inne czynności. Oznaczenie wersji docelowej, która jest nadawana po poprawnym wykonaniu aktualizacji. Osoba wykonująca operację. Data i czas rozpoczęcia operacji.

2 DATA_STOP STATUS LOG OPIS Data i czas zakończenia operacji. Status operacji. Log z przebiegu operacji. przeprowadzonej operacji. AD_CSM_KOMPONENTY Właściwość komponentu (komponenty zarządzane) aplikacji. CSM_KOMP_ID KOMPONENT PRAC_ID TYP_KOMPONENTU WARIANT_ID WLASCIWOSCI Unikalny identyfikator komponentu (klucz główny). Unikalna nazwa/identyfikator komponentu w formacie ID_OKNA[.NAZWA_KOMPONENTU].Przykład: 'AD0001' (rekord reprezentuje właściwości okna), 'LU0001.aktualizacjeTable' (właściwość konkretnego komponentu w oknie). Unikalny identyfikator pracownika, dla którego zachowane są właściwości komponentu (klucz obcy BW_PRACOWNICY). Typ komponentu. Możliwe wartości: 'FORM', 'DBTABLE'. Wariant pod jakim został zapisany komponent. Dzięki wariantowi można zapisać kilka różnych wersji tego samego komponentu. Obecnie pole przechowuje wartości proste i nie jest kluczem obcym. Wszystkie zapamiętane właściwości komponentu w formacie XML. AD_KALENDARZE Kalendarz systemowy. KALENDARZ_ID NR_KALENDARZA DATA_MODYF_DNIA CZY_DZIEN_WOLNY CZY_NAGLOWEK POWOD Unikalny identyfikator kalendarza (klucz główny). Numer kalendarza wyświetlany w aplikacji. Dodatkowy dzień wolny lub pracujący. Dzień, którego dotyczy zapis Określenie, czy dzień jest wolny od pracy. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy rekord jest nagłówkiem kalendarza czy też elementem. Wartość 'T' oznacza 'nagłówek kalendarza', 'N' - 'element kalendarza'. powodu, dla którego dzień jest wolny/pracujący w przypadku elementu lub treść nagłówka kalendarza w przypadku nagłówka RODZAJ_KALENDARZA Rodzaj kalendarza: 0 systemowy; 1 indywidualny(kopia); 3 - grupowy

3 AD_KOMUNIKACJA_DL Nagłówek przesyłu zadłużeń do BIG. KOM_DL_ID Unikalny identyfikator nagłówka przesyłu (klucz główny). Unikalny identyfikator parametrów generacji (klucz obcy z tabeli KOM_DL_PARAM_GEN_ID AD_KOMUNIKACJA_DL_PARAM_GEN)., w którym zawiera się nazwa firmy, do której przesyłamy dłużnika. RODZAJ_UMOWY Określa firmę, do której odnosi się przesył. Wartość ze słownika Kod Rodzaju Umowy BIG (Sygnity). DATA_AKTUALIZACJI Data utworzenia aktualizacji zadłużenia. DATA_WYSLANIA Data przesłania stanu zadłużenia dłużników. CZY_WYSLANO Określenie czy przesył został wysłany. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' oznacza 'Nie'. STATUS Status przesyłu. Wartość ze słownika 'Kod statusu przesyłu do BIG (Sygnity)'. JOB_ID Identyfikator zadania w systemie KRD. AD_KOMUNIKACJA_DL_PARAM_GEN Parametr generowania przesyłu do BIG. KOM_DL_PARAM_GEN_ID Unikalny identyfikator parametrów generacji (klucz główny). Określenie czy przesył będzie generowany tylko z zaległości dotyczących opłaty CZY_OPLATA_BIOL za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' oznacza 'Nie'. Określenie czy przesył będzie generowany tylko z zaległości dotyczących zwrotu CZY_ZZ nienależnie pobranych świadczeń z pieczy zastępczej. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' oznacza 'Nie'. DATA_OD_POWST_ZALEG Data od okresu powstania zaległości. DATA_OD_UWZG_ZALEG Data od okresu uwzględniania zaległości. MIN_KWOTA_PRZES Minimalna kwota przesyłu. Sposób przekazywania kwoty zadłużenia. Możliwe wartości:1 - bez części SPOSOB_ZAOKR_KWOTY groszowej,2 - zaokrąglenie do pełnych złotych,2 - zaokrąglenie do pełnych złotych. AD_KOMUNIKACJA_DL_POZYCJE Pozycja przesyłu zadłużeń do BIG. KOM_DL_POZ_ID Unikalny identyfikator pozycji (klucz główny). KOM_DL_ID Unikalny identyfikator nagłówka przesyłu (klucz obcy z tabeli AD_KOMUNIKACJA_DL). OSO_ID Unikalny identyfikator osoby - dłużnika (klucz obcy z tabeli BW_OSOBY). IMIE Imię osoby. NAZWISKO Nazwisko osoby. PESEL Numer ewid. PESEL osoby. NR_CUDZOZIEMCA Numer cudzoziemca. KWOTA_ZAD_BIOL Kwota zadłużenia dłużnika z tytułu wierzyciela. DATA_AKTUALIZACJI Data powstania rekordu. DATA_WYSLANIA Data wysłania rekordu. DATA_ZADLUZENIA Data powstania zadłużenia, rozumiana jako najwcześniejsze brane pod uwagę zadłużenie dłużnika. Określenie czy rekord zmieniający zadłużenie wierzyciela. Dla ERIF: CZY_ZM_BIOL określenie czy ten rekord, jest rekordem zmieniającym zadłużenie wierzyciela. Wartość 'T' oznacza 'Tak', wartość 'N' oznacza 'Nie'. Określenie czy w bazie ERIF jest już założona sprawa wierzyciela. Dla CZY_ZAL_BIOL ERIF: Czy w bazie ERIF jest już założona sprawa wierzyciela. Wartość 'T' oznacza 'Tak', wartość 'N' oznacza 'Nie'. RODZAJ_UMOWY Określa firmę, do której odnosi się przesył. Wartość ze słownika 'Kod

4 Rodzaju Umowy BIG (Sygnity)'. DATA_BIOL Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia z tytułu wierzyciela. STATUS Status pozycji. Wartość z słownika 'KOD Statusu Operacji BIG (Sygnity)'. STATUS_WERYF Status weryfikacji. Wartość z słownika 'KOD Statusu Przesyłu do BIG (Sygnity)'. WYNIK_WALIDACJI Wynik walidacji. RODZAJ_OPERACJI Określa rodzaj operacji na danych pozycji. Możliwe wartości:1 - Dodawanie,2 - Modyfikacja,3 - Usuwanie. OBYWATELSTWO Obywatelstwo dłużnika. DATA_URODZENIA Data urodzenia dłużnika. RODZAJ_DOKUMENTU Rodzaj dokumentu dłużnika. Wartość ze słownika KOD Rodzaju Dokumentu Tożsamości'. NR_PASZPORTU Numer paszportu dłużnika. Wypełniany w momencie gdy rodzaj dokumentu ma wartość: 'paszport'. NR_SERIA_DOWODU Numer i seria dowodu osobistego dłużnika. Wypełniany w momencie gdy rodzaj dokumentu ma wartość: 'dowód osobisty'. KOD_POCZTOWY Dane adresowe dłużnika - Kod pocztowy. POCZTA Dane adresowe dłużnika - Poczta. ULICA Dane adresowe dłużnika - Ulica. NR_DOMU Dane adresowe dłużnika - Nr domu. NR_LOKALU Dane adresowe dłużnika - Nr lokalu. TELEFON Dane adresowe dłużnika - Telefon. MIEJSCOWOSC Dane adresowe dłużnika - Miejscowość. CZY_MOD_DANYCH_OSO Określenie czy dany rekord jest modyfikacją danych osobowych dłużnika. Wartość 'T' oznacza 'Tak', wartość 'N' oznacza 'Nie'. RODZAJ_ADRESU_ZAMIESZKANIA Dane adresowe dłużnika - rodzaj adresu zamieszkania. KWOTA_ZAD_ZZ Kwota zadłużenia dłużnika z tytułu nienależnie pobranego świadczenia. DATA_ZZ Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia z decyzji (zadłużenie powstałe z tytułu nienależnie pobranych świadczeń). KRAJ Dane adresowe dłużnika - określa kraj z miejscowości zamieszkania AD_KOMUNIKACJA_DL_UMOWY Umowa podpisana z BIG. KOM_DL_UMOWY_ID Unikalny identyfikator umowy (klucz główny). LOGIN Login użytkownika. HASLO Hasło użytkownika. RODZAJ_UMOWY Określa firmę, do której odnosi się przesył. Wartość ze słownika Kod Rodzaju Umowy BIG (Sygnity). CZY_AKTYWNE Określenie czy przesył do danej firmy jest aktywny. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' oznacza 'Nie'. ADRES_SERWISU Adres web-serwisu. ID_KLIENTA Informacje dotyczące autentykacji użytkownika Infomonitor-a AD_KOMUNIKACJA_DL_WALIDACJE Powód odrzucenia pozycji przesyłu zadłużeń do BIG. KOM_DL_WAL_ID Unikalny identyfikator walidacji (klucz główny). Unikalny identyfikator pozycji, do której odnosi się dana walidacji (klucz obcy z KOM_DL_POZ_ID tabeli AD_KOMUNIKACJA_DL_POZYCJE). POWOD_ODRZUCENIA Powód odrzucenia. AD_KONFIGURACJE

5 Konfiguracja - ustawienia systemowe. KONFIGURACJA_ID Unikalny identyfikator konfiguracji (klucz główny). GRUPA Określenie do jakiej grupy należy konfiguracja. Możliwe wartości: 1 - JBOSS; 2 - JWS; 3 - LAUNCHER; 4 - MAIL; 5 - RODZAJ PAPIERU; 7 - SPOSÓB OTWIERANIA PLIKÓW;8 - INFORMACJA O KOMPILACJI. NAZWA WARTOSC KLUCZ Nazwa konfiguracji. Wartość konfiguracji. Dodatkowe pole klucza. AD_KONFIGURACJE_SWIAD Konfiguracja świadczenia. Powiązanie kodu rodzaju świadczenia z szablonem świadczenia. W danym okresie (przedziale czasowym) wybrany kod świadczenia może być powiązany tylko z jednym szablonem. KONF_SWD_ID SZABLON_ID KOD_RODZ_SWIAD TYP_SWIAD DATA_OD DATA_DO CZY_KOD_GRUPUJACY POZIOM_SWIADCZENIA Unikalny identyfikator konfiguracji świadczenia (klucz główny). Unikalny identyfikator szablonu świadczenia (klucz obcy AD_SZABLONY_SWIAD). Rodzaj świadczenia. Kod wg słownika 'KOD Rodzaju Świadczenia'. Wartością może być kod grupujący, wówczas wszystkie zgrupowane świadczenia powiązane są z danym szablonem. Określenie typu świadczenia. Możliwe wartości: 'P' - podstawa, 'D' - dodatek, 'Z' - składka ZUS, 'F' - składka FUZ. Data od kiedy obowiązuje konfiguracja świadczenia, a tym samym szablon. Data do kiedy obowiązuje konfiguracja świadczenia, a tym samym szablon. Określenie, czy konfiguracja obowiązuje dla kodu grupującego, a tym samym dla wszystkich kodów grupowanych. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie poziomu świadczenia: gminne/powiatowe, ustawowe/pozaustawowe. Możliwe wartości: 1 gminne, ustawowe, 2 gminne, pozaustawowe; 3 powiatowe, ustawowe; 4 powiatowe, pozaustawowe. OPIS_SWIADCZENIA jaki się ma pojawić na formatce z danymi świadczenia. Format: KOD [opis elementu grupującego ] opis elementu. TYTUL_FORMATKI Tytuł okna. Format: Dane świadczenia opis (lub skrócony opis) kodu rodzaju świadczenia.

6 CZY_BEZDECYZYJNE CZY_FORMATKA Określenie, czy świadczenie może być przyznane w formie bezdecyzyjnej (inaczej niż decyzją). Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy świadczenie posiada szczegółowe dane i wymaga formatki (są świadczenia, które nie wymagają). Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. AD_KONF_WDR Konfiguracja wydruku. WDR_ID NAZWA CZY_NUMERACJA_STRON CZY_NUMERACJA_ZLOZONA CZY_DRUKOWAC_STOPKE STOPKA CZY_WYDRUK_TEKSTOWY SZEROKOSC CZY_WYLACZYC_STRONICOWANIE CZY_DOMYSLNA Unikalny identyfikator konfiguracji wydruku (klucz główny). Nazwa konfiguracji wydruku. Określenie, czy wydruk ma zawierać numerację stron. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy wydruk ma zawierać złożoną numerację stron, tzn. numer strony i liczbę wszystkich stron. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy wydruk ma zawierać stopkę. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Tekst drukowany jako stopka. Określenie, czy wydruk tekstowy czy graficzny. Wartość 'T' oznacza 'tekstowy', 'N' - 'graficzny'. Szerokość strony dla wydruku tekstowego. Określenie, czy na podglądzie wydruku ma być wyłączony podział na strony. Wartość 'T' oznacza wyłączone stronicowanie, 'N' - włączone. Określenie, czy konfiguracja domyślna. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. W ramach tabeli tylko jedna konfiguracja może być domyślna. Jeżeli dla wydruku nie zostanie wskazana konfiguracja, to wykorzystywana będzie konfiguracja domyślna. AD_LISTA_RECZNA Lista ręczna. LISTA_ID NAZWA Unikalny identyfikator listy ręcznej (klucz główny). Nazwa listy ręcznej.

7 OPIS LICZBA_POZYCJI TABELA_ID listy ręcznej. Liczba pozycji listy ręcznej. Identyfikator kontrolki (tabelki), której dotyczy lista ręczna. CZY_TYMCZASOWA Określenie, czy lista ręczna jest tymczasowa. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. AD_OKRES_ZABLOKOWANIA Okres, w którym zablokowany jest dostęp Użytkownika do systemu. OKR_ZABL_ID Unikalny identyfikator okresu zablokowania (klucz główny). PRAC_ID DATA_OD DATA_DO Unikalny identyfikator pracownika będącego Użytkownikiem systemu, dla którego dostęp do systemu jest zablokowany (klucz obcy BW_PRACOWNICY). Data początku okresu zablokowania dostępu Użytkownika do systemu. Data końca okresu zablokowania dostępu Użytkownika do systemu. AD_OSOBY_ZMIGROWANE Osoba fizyczna - dane z migracji (wczytane z pliku XML). OSO_ID IMIE1 IMIE2 NAZWISKO1 NAZWISKO2 NAZWISKO_RODOWE PSEUDONIM PESEL IMIE_OJCA IMIE_MATKI NAZWISKO_RODOWE_MATKI DATA_URODZENIA Unikalny identyfikator osoby z migracji (klucz główny). Imię. Drugie imię. Nazwisko lub pierwsza część nazwiska dwuczłonowego. Drugie część nazwiska dwuczłonowego. Nazwisko rodowe. Pseudonim. Numer ewid. (PESEL). Imię ojca. Imię matki. Nazwisko rodowe matki. Data urodzenia.

8 MIEJSCE_URODZENIA KOD_PLCI KOD_RODZ_DOK_TOZSAM NR_DOKUMENTU_TOZSAM NIP KOD_OBYWATELSTWA Miejsce urodzenia. Płeć. Kod wg słownika 'KOD Płci'. Rodzaj dokumentu tożsamości. Kod wg słownika 'KOD Rodzaju Dokumentu Tożsamości'. Seria i numer dokumentu tożsamości. Numer identyfikacji podatkowej NIP. Obywatelstwo. Kod wg słownika 'KOD Obywatelstwa'. RODZAJ_ADRESU Określenie aktywnego adresu do korespondencji. Możliwe wartości: 1 - stały; 2 - tymczasowy; 3 - pobytu. MSC_ID_S ULICA_S NR_DOMU_S NR_LOKALU_S POCZTA_S KOD_POCZTOWY_S SKRYTKA_POCZTOWA_S TELEFON_S FAX_S TELEKS_S _S MSC_ID_T ULICA_T NR_DOMU_T NR_LOKALU_T POCZTA_T KOD_POCZTOWY_T Adres stały osoby - miejscowość. Unikalny identyfikator miejscowości (klucz obcy SY_MIEJSCOWOSCI). Adres stały osoby - nazwa ulicy. Adres stały osoby - numer domu. Adres stały osoby - numer lokalu. Adres stały osoby - poczta. Adres stały osoby - kod pocztowy. Adres stały osoby - skrytka pocztowa. Adres stały osoby - numery telefonów. Adres stały osoby numery faksów. Adres stały osoby numery teleksów. Adres stały osoby adresy . Adres tymczasowy osoby - miejscowość. Unikalny identyfikator miejscowości (klucz obcy SY_MIEJSCOWOSCI). Adres tymczasowy osoby - nazwa ulicy. Adres tymczasowy osoby - numer domu. Adres tymczasowy osoby - numer lokalu. Adres tymczasowy osoby - poczta. Adres tymczasowy osoby - kod pocztowy.

9 SKRYTKA_POCZTOWA_T TELEFON_T FAX_T TELEKS_T _T MSC_ID_P ULICA_P NR_DOMU_P NR_LOKALU_P POCZTA_P KOD_POCZTOWY_P SKRYTKA_POCZTOWA_P TELEFON_P FAX_P TELEKS_P _P JOPS_ID KOD_WYKSZTALCENIA KOD_ZAWODU KOD_STATUSU_PRAW KOD_NFZ Adres tymczasowy osoby - skrytka pocztowa. Adres tymczasowy osoby - numery telefonów. Adres tymczasowy osoby numery faksów. Adres tymczasowy osoby numery teleksów. Adres tymczasowy osoby adresy . Adres pobytu osoby - miejscowość. Unikalny identyfikator miejscowości (klucz obcy SY_MIEJSCOWOSCI). Adres pobytu osoby - nazwa ulicy. Adres pobytu osoby - numer domu. Adres pobytu osoby - numer lokalu. Adres pobytu osoby - poczta. Adres pobytu osoby - kod pocztowy. Adres pobytu osoby - skrytka pocztowa. Adres pobytu osoby - numery telefonów. Adres pobytu osoby numery faksów. Adres pobytu osoby numery teleksów. Adres pobytu osoby adresy . Ośrodek, pod opieką którego znajduje się osoba. Unikalny identyfikator Jednostki Organizacyjnej Pomocy Społecznej (klucz obcy SY_JOPS). Wykształcenie. Kod wg słownika 'KOD Rodzaju Wykształcenia'. Zawód wyuczony. Kod wg słownika 'KOD Zawodu'. Status prawny osoby. Kod wg słownika 'KOD Statusu Prawnego Osoby'. Kod oddziału NFZ (dawniej Kasy Chorych), do której należy osoba. Kod wg słownika 'KOD Oddziału NFZ'. CZY_UCHODZCA Określenie, czy osoba jest uchodźcą. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. CZY_BEZDOMNY Określenie, czy osoba jest bezdomna. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' -

10 'Nie'. KOD_STATUSU_DPS Status klienta DPS - redundancja. Dozwolone wartości: 01 - oczekujący; 02 - skierowany; 03 - przyjęty; 04 - umieszczony; 05 - przerejestrowany. KOD_TYTULU_UBEZP UST_PRAWO_DO_EIR Kod Tytułu Ubezpieczenia - w OU POMOST '1422'. Ustalone prawo do emerytury i renty - słownik zgodny z Płatnikiem. Możliwe wartości: 1 - osoba ma ustalone prawo do emerytury; 2 - osoba ma ustalone prawo do renty. ORZECZ_O_NIEPEL Orzeczenie o niepełnosprawności. dla systemu Płatnik - słownik zgodny z Płatnikiem: 1-osoba przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności; 2-osoba przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 3-osoba przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; 4-osoba przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16 roku życia. CZY_ZGODA DATA_ZGODY_OD DATA_ZGODY_DO UWAGI NR_KONTA NAZWA_BANKU NARODOWOSC CZY_KARTA_BANK NR_KARTY DATA_KARTY_BANK Określenie, czy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Data wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Data cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dowolne uwagi. Numer konta. Nazwa banku. Narodowość uchodźcy. Określenie, czy osoba chce używać bankowej karty przedpłaconej. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Unikalny numer bankowej karty przedpłaconej. Data rejestracji zgłoszenia dotyczącego użycia bankowej karty przedpłaconej. RODZAJ_ADRESU_NA_KARCIE Rodzaj adresu na bankowej karcie przedpłaconej. Możliwe wartości: 1 - stały; 2 - tymczasowy; 3 - pobytu. AD_PODZNACZNIKI Powiązanie znacznika określające możliwość wykorzystania go jako podznacznik innego znacznika.

11 PODZNACZNIK_ID GLOWNY_ZNACZNIK_ID ZNACZNIK_ID Unikalny identyfikator podznacznika (klucz główny). Unikalny identyfikator znacznika głównego (klucz obcy AD_ZNACZNIKI). Unikalny identyfikator znacznika powiązanego, stanowiącego podznacznik (klucz obcy AD_ZNACZNIKI). AD_POZYCJE_LISTY Pozycja listy ręcznej. REKORD_ID LISTA_ID KOLEJNOSC Unikalny identyfikator pozycji listy ręcznej (klucz główny). Unikalny identyfikator listy ręcznej (klucz obcy AD_LISTY_RECZNE). Kolejność rekordu na liście ręcznej. AD_PROC_REG Zarejestrowana procedura aktualizacyjna. PROC_REG_ID GUID LICZNIK CZY_POJEDYNCZA ID_SYS_LOG TYP_OPERACJI SYSTEM DO_WERSJI UZYTKOWNIK CZAS_STARTU CZAS_STOPU Unikalny identyfikator zarejestrowanej procedury aktualizacyjnej (klucz główny). Identyfikator procedury awaryjnej. Licznik wywołań procedury (dla procedur wielokrotnego użytku). Określenie, czy procedura jest jednorazowa. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Klucz obcy - odnośnik do logu związanego z procedurą. Wartość 'null' oznacza, że skrypt uruchamiano bezpośrednio na bazie danych lub mechanizm logowania do bazy danych jest wyłączony. Rodzaj procedury: SQL lub JAVA. Nazwa systemu, którego dotyczy aktualizacja. Nr wersji, do której aktualizowany był system. Wartość 'null' oznacza, że skrypt uruchamiano bezpośrednio na bazie danych. Imię i nazwisko osoby wykonującej operację. Wartość 'null' oznacza, że skrypt uruchamiano bezpośrednio na bazie danych. Czas uruchomienia procedury. Czas zakończenia procedury. Informuje również o tym, czy procedura zakończyła się poprawnie. Wartość 'null' oznacza, że procedura została wykonana z błędem lub jest aktualnie wykonywana.

12 OPIS procedury. AD_RAPORTY Raporty z listy. RAP_ID NAZWA OPIS NAZWA_TABELI USTAWIENIA PRAC_ID CZY_EDYCJA_WLASCICIEL Unikalny identyfikator raportu (klucz główny). Nazwa raportu. raportu. Nazwa tabeli, której dotyczy raport. Ustawienia raportu. Unikalny identyfikator pracownika - właściciela raportu. Określenie, czy raport może być modyfikowany tylko przez właściciela raportu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. AD_RAPORTY_ILOSCIOWE Tabela raportów badających ilościowo jakiego rodzaju dane i dokumenty rejestrowane są w systemie dziedzinowym danej JOPS. RAPORT_ID PRAC_ID DATA_OD DATA_DO DATA_WYKONANIA WNIOSEK_UK WNIOSEK_SYS WYWIAD_UK WYWIAD_SYS WYWIAD_ALIM_UK WYWIAD_ALIM_SYS Unikalny identyfikator tabeli raportu ilościowego (klucz główny). Pracownik wykonujący raport (klucz obcy z tabeli BW_PRACOWNICY). Data od raportu. Data do raportu. Data wykonania raportu. Liczba wniosków - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba wniosków - wyliczona w systemie. Liczba wywiadów środowiskowych bez wywiadów alimentacyjnych - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba wywiadów środowiskowych bez wywiadów alimentacyjnych - wyliczona w systemie. Liczba wywiadów alimentacyjnych - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba wywiadów alimentacyjnych - wyliczona w systemie.

13 DECYZJA_UK DECYZJA_SYS DECYZJA_ODM_UK DECYZJA_ODM_SYS DECYZJA_ODP_DPS_UK DECYZJA_ODP_DPS_SYS DECYZJA_UM_DPS_UK DECYZJA_UM_DPS_SYS LISTA_WYPLAT_UK LISTA_WYPLAT_SYS DOKUM_ROZLICZ_UK DOKUM_ROZLICZ_SYS KWOTA_UO_UK KWOTA_UO_SYS KWOTA_POSILKOW_UK KWOTA_POSILKOW_SYS KWOTA_ART6A_UK KWOTA_ART6A_SYS KWOTA_USAM_UK KWOTA_USAM_SYS ODWOLANIA_UK Liczba decyzji wszystkich - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba decyzji wszystkich - wyliczona w systemie. Liczba decyzji odmownych - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba decyzji odmownych - wyliczona w systemie. Liczba decyzji dotyczących odpłatności za umieszczenie w domu pomocy społecznej - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba decyzji dotyczących odpłatności za umieszczenie w domu pomocy społecznej - wyliczona w systemie. Liczba decyzji dotyczących umieszczenia w domu pomocy społecznej - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba decyzji dotyczących umieszczenia w domu pomocy społecznej - wyliczona w systemie. Liczba list wypłat - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba list wypłat - wyliczona w systemie. Liczba dokumentów rozliczeniowych (faktury, rachunki, rozliczenia niefinansowe) - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba dokumentów rozliczeniowych (faktury, rachunki, rozliczenia niefinansowe) - wyliczona w systemie. Kwota realizacji usług opiekuńczych - wprowadzona przez Użytkownika. Kwota realizacji usług opiekuńczych - wyliczona w systemie. Kwota realizacji posiłków z programu rządowego (bez posiłków z art. 6a) - wprowadzona przez Użytkownika. Kwota realizacji posiłków z programu rządowego (bez posiłków z art. 6a) - wyliczona w systemie. Kwota realizacji posiłków z art. 6a - wprowadzona przez Użytkownika. Kwota realizacji posiłków z art. 6a - wyliczona w systemie. Kwota realizacji pomocy dla osób usamodzielnianych - wprowadzona przez Użytkownika. Kwota realizacji pomocy dla osób usamodzielnianych - wyliczona w systemie. Liczba odwołań - wprowadzona przez Użytkownika.

14 ODWOLANIA_SYS KONTRAKT_SOC_UK KONTRAKT_SOC_SYS PROGRAM_USAM_UK PROGRAM_USAM_SYS Liczba odwołań - wyliczona w systemie. Liczba kontraktów socjalnych - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba kontraktów socjalnych - wyliczona w systemie. Liczba indywidualnych programów usamodzielnień - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba indywidualnych programów usamodzielnień - wyliczona w systemie. AD_RAPORTY_UZYTKOWNIKA Raporty z listy przypisany do Użytkownika. NAZWA_TABELI PRAC_ID RAP_ID Nazwa tabeli, której dotyczy raport. Unikalny identyfikator pracownika, którego dotyczy raport (klucz obcy BW_PRACOWNICY). Unikalny identyfikator raportu (klucz obcy AD_RAPORTY). AD_ROLE Rola w systemie (zestaw uprawnień). ROLA_ID NAZWA_ROLI SLEDZENIE CZY_SYSTEMOWA MODUL_APLIKACJI CZY_IMPORT Unikalny identyfikator roli (klucz główny). Nazwa roli. Określenie, czy rola ma być śledzona? Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy rola jest dodana przez Użytkownika, czy też jest to rola systemowa. Wartość 'T' oznacza 'systemowa', 'N' - 'Użytkownika'. Określenie modułów aplikacji (podsystemów) dostępnych dla roli. Wartość liczbowa. Flaga określająca, czy dana rola jest właśnie importowana do bazy. AD_ROLE_UZYTKOWNIKA Rola przypisana pracownikowi, który jest Użytkownikiem systemu. ROLA_ID Unikalny identyfikator roli (klucz obcy AD_ROLE).

15 PRAC_ID Unikalny identyfikator pracownika (klucz obcy BW_PRACOWNICY). AD_SCHEMAT_KOLUMNY Kolumna schematu raportów własnych. ID_KOLUMNY ID_TABELI NAZWA ETYKIETA OPIS TYP CZY_KLUCZ_GLOWNY FORMAT TYP Unikalny identyfikator kolumny schematu raportu (klucz główny). Unikalny identyfikator tabeli schematu raportu (klucz obcy AD_SCHEMAT_TABELE). Nazwa kolumny. Etykieta kolumny. kolumny. Typ kolumny. Określenie, czy dana kolumna jest kluczem głównym. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Format kolumny. Grupa kolumny. AD_SCHEMAT_RELACJE Powiązanie pomiędzy tabelami schematu raportów własnych. ID_RELACJI ID_TABELI_NAD ID_TABELI_POD WARUNEK TYP Unikalny identyfikator relacji schematu raportu (klucz główny). Nazwa tabeli nadrzędnej. Nazwa tabeli podrzędnej. Warunek relacji. Typ relacji. AD_SCHEMAT_TABELE Tabela schematu raportów własnych.

16 ID_TABELI NAZWA ETYKIETA OPIS TYP WARUNEK Unikalny identyfikator tabeli schematu raportu (klucz główny). Nazwa fizyczna tabeli. Etykieta tabeli (na oknie raportu). tabeli. Typ tabeli. Dodatkowy warunek tabeli. AD_SLEDZ_TABLICE Operacje CRUD na tablicach w bazie danych - śledzenie systemu. NAZWA_TABLICY Nazwa tablicy bazy danych. OPIS_TABLICY KOMPONENT PRZEGLAD DODAWANIE MODYFIKACJA USUWANIE Dodatkowy opis tablicy bazy danych. Komponent (aplikacja), której dotyczy tablica. Określenie, czy ma być śledzona operacja przeglądu danych. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy ma być śledzona operacja dodawania danych do tablicy. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy ma być śledzona operacja modyfikacji danych. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy ma być śledzona operacja usuwania danych z tablicy. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. AD_SYSTEM_KOLUMNY Kolumna systemowa raportu (nadpisuje tą pobraną ze schematu bazy). ID_KOLUMNY ID_TABELI NAZWA CZY_WIDOCZNA Unikalny identyfikator kolumny systemowej raportu (klucz główny). Unikalny identyfikator tabeli systemowej raportu (klucz obcy AD_SCHEMAT_TABELE). Nazwa kolumny systemowej. Określenie, czy dana kolumna ma być widoczna na raporcie. Wartość 'T' ozanacza 'Tak', 'N' - 'Nie'.

17 AD_SYSTEM_RELACJE Relacja pomiędzy tabelami systemowymi raportu (nadpisuje tą pobraną ze schematu bazy). ID_RELACJI NAZWA TAB_NAD TAB_POD WARUNEK TYP CZY_WIDOCZNA Unikalny identyfikator relacji systemowej raportu (klucz główny). Nazwa relacji. Nazwa tabeli nadrzędnej. Nazwa tabeli podrzędnej. Warunek relacji. Typ relacji. Określenie, czy dana relacja ma być widoczna na raporcie. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. AD_SYSTEM_TABELE Tabela systemowa raportu (nadpisuje tą pobraną ze schematu bazy). ID_TABELI NAZWA CZY_WIDOCZNA CZY_KORZEN Unikalny identyfikator tabeli systemowej raportu (klucz główny). Nazwa tabeli. Określenie, czy dana tabela ma być widoczna na raporcie. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy dana tabela jest korzeniem (ma się pojawić w polu rozwijalnym raportu). Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. AD_SZABLONY_HTML Definicja szablonu wydruku. SZABLON_HTML_ID NAZWA_SZABLONU OPIS_SZABLONU GRUPA RODZAJ_DECYZJI Unikalny identyfikator szablonu (klucz główny). Nazwa szablonu. szablonu. Grupa, do której należy szablon. Kod wg słownika 'KOD Grupy Szablonów'. Rodzaj decyzji, którego dotyczy szablon. Kod wg słownika 'KOD Rodzaju Decyzji (Sygnity)'.

18 MODUL_APLIKACJI Określenie modułów aplikacji, dla których widoczny jest szablon. Wartość pusta (NULL) oznacza, że szablon jest zawsze widoczny. AD_SZABLONY_HTML_WERSJE Wersja definicji szablonu wydruku. SZABLONY_HTML_WERSJE_ID SZABLON_HTML_ID NR_WERSJI OPIS DATA_UTWORZENIA CZY_DOMYSLNA HTML ROZMIAR_PAPIERU MARGINESY ORIENTACJA_STRONY NAGLOWEK_ID STOPKA_ID Unikalny identyfikator wersji szablonu (klucz główny). Unikalny identyfikator szablonu. Klucz obcy AD_SZABLONY_HTML. Numer wersji szablonu. wersji szablonu. Data utworzenia wersji z szablonem. Określenie, czy wersja szablonu jest domyślną. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Definicja szablonu w formacie HTML. Pole określające rozmiar domyślnego papieru dla szablonu. Możliwe wartości: 'A3-A3', 'A4-A4', 'A5-A5', 'B3-B3', 'B4-B4', 'B5-B5', 'SKL-Składanka US'. Domyśle ustawienia marginesów dla szablonu. Wartość to liczby oddzielone przecinkami w kolejności lewy, prawy, górny, dolny. Pole określające domyślną orientację strony dla szablonu. Możliwe wartości: 1 - pionowa, 2 - pozioma. Pole określające SZABLONY_HTML_WERSJE_ID nagłówka. Gdy NULL to brak nagłówka, gdy wartość równa 0 to drukowany jest nagłówek domyślny. Pole określające SZABLONY_HTML_WERSJE_ID stopki. Gdy NULL to brak stopki, gdy wartość równa 0 to drukowana jest stopka domyślna. KOD_RODZ_INNEGO_DOKUMENTU Rodzaj dokumentu. Kod wg słownika 'Rodzaj dokumentu (Sygnity)', a dokładnie rozszerzenie lokalne elementu 'Inny dokument'. AD_SZABLONY_SWIAD Szablon świadczenia.

19 SZABLON_ID NAZWA_SZABLONU CZY_WYMAGANY_WYWIAD CZY_CENA_POSILKU CZY_DATA_PRZYJECIA CZY_KOSZT_DZIEN_POBYTU CZY_GODZINY_TYG CZY_GRUPA_ADR_PRG CZY_KWOTA_POMOCY CZY_LICZBA_DNI_ROB_MIES CZY_LICZBA_DNI_SOB_MIES CZY_LICZBA_DNI_WOL_MIES CZY_LICZBA_DNI_TYG CZY_LICZBA_DNI_TYG_POS CZY_KOSZT_MIES_POBYTU CZY_MOZNA_WSTRZYMYWAC Unikalny identyfikator szablonu świadczenia (klucz główny). Unikalna nazwa szablonu. Określenie, czy świadczenie wymaga podpięcia zatwierdzonego (kompletnego) wywiadu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole 'o pełnej wartość zł za jedne posiłek'. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole związane z datą przyjęcia. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Parametr decydujący o tym, czy widoczne pole związane z dziennym kosztem pobytu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczny szczegółowy plan godzin w tygodniu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy ma być możliwe wskazanie grupy adresatów programu, do której należy świadczeniobiorca. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole z kwotą pomocy (do wypłaty). Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole związane z liczbą dni roboczych w miesiącu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole związane z liczbą sobót w miesiącu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole związane z liczbą dni wolnych od pracy w miesiącu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole związane z liczbą dni w tygodniu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole związane z liczbą dni w tygodniu, w których realizowane jest świadczenie - posiłki. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Parametr decydujący o tym, czy widoczne pole związane z miesięcznym kosztem pobytu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy realizacja świadczenia może być wstrzymywana/wznawiana. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'.

20 CZY_MOZNA_ZAWIESZAC CZY_RODZAJ_POSILKU CZY_SKLADKA_FUZ CZY_SKLADKA_ZUS CZY_SR_LICZ_GODZ_DZIENNIE CZY_SR_LICZ_GODZ_DNI_ROB CZY_SR_LICZ_GODZ_DNI_SOB CZY_SR_LICZ_GODZ_DNI_WOL CZY_TYP_POSILKU CZY_KOD_POWODU_WYD_BILETU CZY_DANE_POGRZEBU PIERWSZE_POLROCZE Określenie, czy realizacja świadczenia może być zawieszana/odwieszana. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole 'Rodzaj posiłku'. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Składka FUZ jest traktowana jako samodzielne świadczenie. Gdy wraz z jakimś świadczeniem powinna być przyznawana składka to ten parametr decyduje o walidacji (miękka walidacja), czy wraz z świadczeniem przyznano składkę. Wartość 'T' oznacza, że powinna być przyznana składka (miękka walidacja), 'N' nie ma walidacji. Składka ZUS jest traktowana jako samodzielne świadczenie. Gdy wraz z jakimś świadczeniem powinna być przyznawana składka to ten parametr decyduje o walidacji (miękka walidacja), czy wraz z świadczeniem przyznano składkę. Wartość 'T' oznacza, że powinna być przyznana składka (miękka walidacja), 'N' nie ma walidacji. Określenie, czy widoczne pole związane ze średnia liczbą godzin dziennie (ogólnie, bez rozróżniania dni). Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pola związane ze średnią liczbą godzin dziennie w dni robocze. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pola związane ze średnią liczbą godzin dziennie w soboty. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pola związane ze średnią liczbą godzin dziennie w dni wolne od pracy. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole 'Typ posiłku'. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Parametr decydujący o tym, czy widoczne pole słownikowe 'Powód wydania'. Dotyczy biletu kredytowanego. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Parametr decydujący o tym, czy widoczna ma być grupa pól dotyczących pogrzebu oraz akcja przycisk 'Wykonawcy usługi pogrzebowej'. Parametr decydujący o tym, czy widoczne pole wyboru 'Pierwsze półrocze' związane z podpowiadaniem kwoty na podstawie parametrów systemowych. Dotyczy pomocy dla uchodźców. Możliwe wartości: 0 brak podpowiadania kwoty,

Opis struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP-1.04-3-3.0

Opis struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP-1.04-3-3.0 struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP-1.04-3-3.0 Niniejszy dokument zawiera tabele z bazy danych oprogramowania POMOST Std w wersji GP-1.04-3-3.0, związane z gromadzeniem i przetwarzaniem

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP-1.2-1-8.0

Opis struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP-1.2-1-8.0 struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP-1.2-1-8.0 Niniejszy dokument zawiera tabele z bazy danych oprogramowania POMOST Std w wersji GP-1.2-1-8.0, związane z gromadzeniem i przetwarzaniem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY

SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY SYSTEM MAGAZYNOWO-HANDLOWY WF-Mag dla Windows struktury danych osobowych Wersja programu 7.70.0 Zakres dokumentu Dokument zawiera informacje przeznaczone dla administratorów systemów informatycznych, którzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz...) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz...) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2008 r. (poz....) WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY ZAPYTANIA

Bardziej szczegółowo

Unikalny identyfikator akcji (klucz obcy z tabeli AD_AKCJE).

Unikalny identyfikator akcji (klucz obcy z tabeli AD_AKCJE). Model danych zgodny z rozporządzeniem o ochronie systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe Oprogramowania do obsługi Świadczeń wersja G-1.02-1-0.0 AD_AKCJE Akcje dostępne w systemie obsługi

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS

ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS ZAŁĄCZNIK 1 ZAKRES INFORMACYJNY DOKUMENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH ZUS Załącznik przedstawia sposób wypełniania informacją dokumentów ubezpieczeniowych, w skład dokumentu wchodzi: zakres informacyjny formularzy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych aktualizacją

Wykaz zmian wprowadzonych aktualizacją Wykaz zmian wprowadzonych aktualizacją Projekt: Umowa: Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia Wdrożenie i rozwój Oprogramowania aplikacyjnego Syriusz Std Oprogramowanie:

Bardziej szczegółowo

AD_AKTUALIZACJE Nagłówek aktualizacji. Zawiera zawsze informacje dotyczące ostatniej, prawidłowo wykonanej aktualizacji.

AD_AKTUALIZACJE Nagłówek aktualizacji. Zawiera zawsze informacje dotyczące ostatniej, prawidłowo wykonanej aktualizacji. Strona 1 z 286 Model danych zgodny z rozporządzeniem o ochronie systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe Oprogramowania do obsługi Świadczeń wersja G-1.02-1-0.5 z dnia 2014-12-05 AD_AKTUALIZACJE

Bardziej szczegółowo

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 :

Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach. Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 1.35 : 1. W oknie parametrów programu dodano definicję "domyślnego okresu przyznania świadczeń".

Bardziej szczegółowo

ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 2-0.0 SYSTEMU POMOST STD

ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 2-0.0 SYSTEMU POMOST STD ZMIANY WPROWADZONE W WERSJI 2-0.0 SYSTEMU POMOST STD Zmiany w aplikacji pomoc społeczna Dostosowanie do zmian w sprawozdawczości 1. Dostosowanie systemu POMOST Std do nowej wersji formularza sprawozdania

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

SuperPłace Struktury danych osobowych

SuperPłace Struktury danych osobowych SuperPłace Struktury danych osobowych wersja 1.0 iii Spis treści ZAKRES DOKUMENTU 4 PRZEPŁYWY DANYCH 5 STRUKTURA ZBIORÓW DANYCH I ICH POWIĄZANIA 6 Tablica OSOBA... 6 Tablica FIRMA... 7 Tablica MIASTO...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA INSTRUKCJA WYDAWANIA DECYZJI PRZYZNAJĄCYCH ZASIŁEK DLA OPIEKUNA W zależności od ustawienia parametru "CZY ZALEGŁE ZDO Z OSOBNEGO WNIOSKU" możemy zarejestrować: jeden wspólny wniosek o zaległy i bieżący

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Pakiet poprawek PP001 dla OU POMOST wersja

Pakiet poprawek PP001 dla OU POMOST wersja Pakiet poprawek PP001 dla OU POMOST wersja 20-0.0 Instalacja pakietu Przed zainstalowaniem pakietu należy wykonać kopię bazy danych. Pakiet należy zainstalować poprzez uruchomienie go na każdej stacji

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2.

Dokumentacja ARTEMIZJON 2. Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. Dokumentacja ARTEMIZJON 2 2007-04-23 MODUŁ FIRMA Opis modułu FIRMA aplikacji Artemizjon 2. SPIS TREŚCI 1. MODUŁ FIRMA 1.1 Konfiguracja modułu (co należy zrobić? ) 1.2 Firmy 1.3 Kontrahenci 1.4 Pracownicy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0

SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 SYSTEM EZD v. 3.16.26.0 1. Dodano możliwość zablokowania zmiany rocznika w rejestracji sprawy W ustawieniach administracyjnych wykorzystując nowa opcję: można globalnie ustawić możliwość zakładania sprawy:

Bardziej szczegółowo

Zmiany wprowadzone w wersji 1-8.0 systemu POMOST Std

Zmiany wprowadzone w wersji 1-8.0 systemu POMOST Std Zmiany wprowadzone w wersji 1-8.0 systemu POMOST Std Wersja 1-8.0 systemu POMOST Std dostosowuje oprogramowanie do nowej wersji formularza rocznego sprawozdania MPiPS-03, oznaczonej numerem 1.2f, wprowadzającej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90

TECHNOLOGIA OBSŁUGI KONTRAKTÓW INFORMACJA O AKTUALIZACJI SYSTEMU ISO 9001:2008 Dokument: Raport Numer: 10/2016 Wydanie: 2008-04-22 Waga: 90 SYSTEM INFORMATYCZNY KS-SOMED'2016 WERSJA Nr 2016.01.0.02 z dnia 2016-03-31 Raport Nr 10/2016 MODUŁ OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI M12 ZLECENIA 1. Ustawiono datę dla opcji Pozwól na rejestrowanie

Bardziej szczegółowo

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta

e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. e-bok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Jak zostać użytkownikiem systemu e-bok..... 2 2. Logowanie do systemu e-bok.. 5 3. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto nauczyciela Spis treści Instrukcje...2 Rejestracja w systemie:...2 Logowanie do systemu:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przypomnienie hasła:...2 Przesłanie zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r.

Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Instrukcja obsługi systemu ECAS Wersja dokumentu: 02.00 Data: 28 kwietnia 2015r. Wstęp ECAS to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ang. European Commission Authentication Service), który umożliwia

Bardziej szczegółowo

1. Swor generacja pliku xml znacznik , 2. Sprawa zakładka Wierzytelności sortowanie pozycji

1. Swor generacja pliku xml znacznik <strona nazwisko>, <opis> 2. Sprawa zakładka Wierzytelności sortowanie pozycji 1. Swor generacja pliku xml znacznik , Poprawiono zakładanie znacznika dla dłużnika w sprawie oraz generowanie danych dla znacznika , który zawiera teraz

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci

SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Kontrahenci Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Kontrahenci służy do importowania i aktualizowania danych kontrahentów w systemie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.31.0 3 marca 2015 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Wybrane zmiany wprowadzone w usługach dodatkowych Komentarz: Liczba stron: 13 Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna

Zamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień

Bardziej szczegółowo

Wyjasnienia do liczenia sprawozdania WRiSPZ za I półrocze 2013

Wyjasnienia do liczenia sprawozdania WRiSPZ za I półrocze 2013 Wskazówki dotyczące liczenia sprawozdania rzeczowo-finansowego z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

AD_AKCJE_ROLI Akcje przypisane do roli. Z zestawu dostępnych akcji wskazuje się te, które mają być dostępne dla danej roli (uprawnienia).

AD_AKCJE_ROLI Akcje przypisane do roli. Z zestawu dostępnych akcji wskazuje się te, które mają być dostępne dla danej roli (uprawnienia). Model danych zgodny z rozporządzeniem o ochronie systemów informatycznych przetwarzających dane osobowe Oprogramowania do obsługi Świadczeń wersja G-1.01-2-5.1 AD_AKCJE Akcje dostępne w systemie obsługi

Bardziej szczegółowo

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rejestracja wydania Karty DiLO W celu zarejestrowania wydania karty należy na Liście kart diagnostyki i leczenia onkologicznego wybrać opcję Wydanie karty DiLO. Rysunek 1 Przykładowe okno Listy kart DiLO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Tworzenie zapytań o dane dłużników do pl.id... 4 3.1. Eksport danych dłużników

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄGI: 1. Administracja:

WYCIĄGI: 1. Administracja: WYCIĄGI: Aplikacja BOŚBank24 iboss będzie umożliwiać pobór wyciągów z różnych typów produktów z poziomu dwóch miejsc. Wyciągi dla rachunków bieżących i pomocniczych tak jak obecnie w opcji Rachunki. Nowością

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Kandydat na studia I, II lub III stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wnosi jedną opłatę w wysokości 85 zł.

Kandydat na studia I, II lub III stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wnosi jedną opłatę w wysokości 85 zł. Waż ne informacje Kandydat na studia I, II lub III stopnia w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu wnosi jedną opłatę w wysokości 85 zł. Opłatę rekrutacyjną należy wnieść, po zarejestrowaniu się

Bardziej szczegółowo

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja aplikacji... 3 Pobranie kodów InPost... 3 Konfiguracja opłat za przesyłkę... 4 Automatyczne oznaczanie przesyłek typu

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Subiekt (Su\Re) GT przeznaczone jest dla użytkowników programów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika

ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości ZAŁĄCZNIK DO MODUŁU KADROWO- PŁACOWEGO Dodanie Pracownika v1.0 W systemie pracownikiem nazywany jest każdy, kto ma prawa do otrzymania wynagrodzenia, więc zarówno

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o.

Portal Personelu Medycznego. 2010 Global Services Sp. z o.o. Portal Personelu Medycznego 2 Portal Personelu Medycznego Spis treści Rozdział I Wprowadzenie 3 Rozdział II Konfiguracja 4 Rozdział III Aktywacja 5 Rozdział IV Opis aplikacji 7 Rozdział V Obsługa okien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania.

Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Wybór miejsca wydania Karty DiLO Jako pierwsze wyświetlone zostanie okno (1) Rejestracja wydania karty DiLO Miejsce wydania. Rysunek 1 Przykładowe okno (1) Rejestracji wydania karty DiLO Miejsce wydania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Rejestracja zmiany/dopełnienia kodów pocztowych Rejestracja zmiany numeru lokalu Rejestracja zmiany numeru PESEL

Instrukcja użytkownika Rejestracja zmiany/dopełnienia kodów pocztowych Rejestracja zmiany numeru lokalu Rejestracja zmiany numeru PESEL Instrukcja użytkownika Rejestracja zmiany/dopełnienia kodów pocztowych Rejestracja zmiany numeru lokalu Rejestracja zmiany numeru PESEL Numer wersji: 1.0 Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-16 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Załącznik D. Struktura zbiorów danych występujących w aplikacji Kancelaria Komornika dla baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2/2012/2014

Załącznik D. Struktura zbiorów danych występujących w aplikacji Kancelaria Komornika dla baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2/2012/2014 Załącznik D. Struktura zbiorów danych występujących w aplikacji Kancelaria Komornika dla baz danych Microsoft SQL Server 2005/2008/2008R2/2012/2014 W skład systemu Kancelaria Komornika wchodzą trzy moduły

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SYSTEMU MaxeBiznes MODUŁ KANCELARIA-Elektroniczny obieg faktury 1.1. Uruchomienie aplikacji Aplikacja uruchamiana jest przez uruchomienie skrótu umieszczonego na pulpicie ekranu

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

PCPR MPU PUP. Struktury danych osobowych (ogólna struktura bazy danych) www.pcpr.tylda.eu www.mpu.tylda.pl www.pup.tylda.pl

PCPR MPU PUP. Struktury danych osobowych (ogólna struktura bazy danych) www.pcpr.tylda.eu www.mpu.tylda.pl www.pup.tylda.pl PCPR MPU PUP Struktury danych osobowych (ogólna struktura bazy danych) TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 3.0 2015.04.16

Bardziej szczegółowo

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta

Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Przebieg przykładowej rejestracji nowego Oferenta Oferent, który nie miał jeszcze zawartej z Lubuskim OW NFZ umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, aby móc złoŝyć taką ofertę w ramach Konkursu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r.

Wersja dokumentu: Data: 17 listopada 2016 r. Instrukcja obsługi systemu EU Login (dawniej ECAS) Wersja dokumentu: 03.00 Data: 17 listopada 2016 r. Wstęp EU Login to System Uwierzytelniania Komisji Europejskiej, który umożliwia dostęp do stron i serwisów

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Praca w programie dodawanie pisma.

Praca w programie dodawanie pisma. Praca w programie dodawanie pisma. Wybór zakładki z danymi z Currendy (1) (tylko w przypadku włączenia opcji korzystania z danych Currendy). Wyszukanie i wybranie pisma. Po wybraniu wiersza dane z Currendy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse?

Finanse. Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Finanse Jak wykonać import listy płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse? Operacja importu list płac z programu Płace Optivum do aplikacji Finanse przebiega w następujących krokach: 1. wybór

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Wymagania techniczne

1. Opis ogólny. 2. Opis techniczny. 3. Wymagania techniczne Dokumentacja programu e Zoz Opis biblioteki PhantomAPI.dll Wersja 1.22.1.5 Zielona Góra 2010-08-26 1. Opis ogólny Biblioteka programistyczna PhantomAPI.dll służy do integracji oprogramowania zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości część 2 Zaprojektowaliśmy stronę dodaj_dzial.aspx proszę jednak spróbować dodać nowy dział nie podając jego nazwy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury

Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Instrukcja użytkownika Systemu Elektronicznej Faktury Aby zalogować się do Systemu Elektronicznej Faktury, wejdź na stronę internetową www.upc.pl/ebok W pola formularza wpisz swój Numer Identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Złotówka za złotówkę w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity

Złotówka za złotówkę w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity Złotówka za złotówkę w Oprogramowaniu do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR) firmy Sygnity Wstęp Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczenia rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 995) wprowadza

Bardziej szczegółowo

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego

Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Załącznik nr 5 do SIWZ Opis usługi płatności masowych aktualnie zaimplementowanej u Zamawiającego Zasada działania Funkcjonalność obsługi płatności masowych przychodzących oparta jest na najnowszych standardach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Załącznik nr 16 do Instrukcji świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Pleszewie. Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

1. Umożliwiono wprowadzenie kodu aktywacyjnego programu na 2016 rok.

1. Umożliwiono wprowadzenie kodu aktywacyjnego programu na 2016 rok. Informacje na temat zmian w programie w kolejnych wersjach Zmiany w programie zawarte w aktualizacji do wersji 4.04 : 1. Dodano obsługę świadczenia rodzicielskiego. 2. Dodano obsługę reguły "złotówka za

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych Moduł S1 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Użytkowanie baz danych. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus

Program Płatnik Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik 9.01.001 Czynności do wykonania po włączeniu do Interaktywnego Płatnika Plus Program Płatnik wersja 9.01.001 1. CEL DOKUMENTU Dokument przeznaczony jest dla płatników składek, którzy pracują

Bardziej szczegółowo

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte.

Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Synchroniczne wprowadzanie kontrahentów - SWK Moduł VBA do Symfonia FK Forte. Autor: DAMAL Grupa Dr IT Data utworzenia: 2009-10-15 Ostatnia zmiana: 2012-11-04 Wersja: 1.4 1. Opis rozwiązania Moduł Synchroniczne

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Faktura xml - struktura

Faktura xml - struktura Faktura xml - struktura Wstęp... 1 Notacja... 1 Typy pól... 2 Specyfikacja pliku dla faktur... 2 Dodatkowe znaczniki dla faktur korygujących... 2 Struktura dla faktury korygującej:... 2 Specyfikacja poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.05 b. 1961.2 Sopot, 20 czerwca 2012 roku Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Przygotowywana wersja aplikacji Familia

Przygotowywana wersja aplikacji Familia SI SYRIUSZ "Świadczenia rodzinne Familia Przygotowywana wersja aplikacji Familia Numer wersji (uaktualnienia): 2.52 Przewidywana data Czerwiec 2015 r. Udostępnienie Aktualizacja zawierać będzie modyfikacje

Bardziej szczegółowo