Opis struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP-1.2-1-11.0"

Transkrypt

1 struktury zbioru danych osobowych systemu POMOST Std w wersji GP Niniejszy dokument zawiera tabele z bazy danych oprogramowania POMOST Std w wersji GP , związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych osobowych i danych z nimi związanych (pełna struktura bazy danych wszystkie tabele i kolumny). Tabele są ułożone alfabetycznie. W opisach kolumn uwzględniono informacje o kluczach głównych tabel i kluczach obcych, wraz z podaniem tabel, do których stanowią odwołanie. W przypadku kolumn przechowujących wartości słownikowe, podano nazwę słownika. W przypadku kolumn logicznych, podano interpretację wartości T (prawda) i N (fałsz). AD_AKTUALIZACJE Nagłówek aktualizacji. Zawiera zawsze informacje dotyczące ostatniej, prawidłowo wykonanej aktualizacji. AKT_ID OPIS Unikalny identyfikator nagłówka aktualizacji (klucz główny). aktualizacji. RODZAJ_AKTUALIZACJI Rodzaj aktualizacji, np.: 'Pomost' - Upgrade; 'SLOW' - Import słowników; 'Samouczek' - filmy instruktażowe. STATUS WARTOSC Status poprawności wykonania aktualizacji. Określenie numeru wersji, numeru dedykowanego pakietu poprawek lub numeru zestawu słowników. AD_AKTUALIZACJE_LOG Wpis dotyczący wykonanej aktualizacji. Możliwe aktualizacje:- aktualizacja bazy i/lub aplikacji,- import słowników. AKT_LOG_ID Unikalny identyfikator wpisu dotyczącego wykonanej aktualizacji (klucz główny). RODZAJ_AKTUALIZACJI Rodzaj aktualizacji, np.: 'Pomost' - Upgrade; 'SLOW' - Import słowników; 'Samouczek' - filmy instruktażowe. TYP_OPERACJI DO_WERSJI WYKONAWCA DATA_START Typ operacji. Możliwe wartości: 'AKT' - aktualizacja; 'BACKUP' - backup bazy danych; 'RESTORE' - odtwarzanie danych z bazy; '' - inne czynności. Oznaczenie wersji docelowej, która jest nadawana po poprawnym wykonaniu aktualizacji. Osoba wykonująca operację. Data i czas rozpoczęcia operacji.

2 DATA_STOP STATUS LOG OPIS Data i czas zakończenia operacji. Status operacji. Log z przebiegu operacji. przeprowadzonej operacji. AD_CSM_KOMPONENTY Właściwość komponentu (komponenty zarządzane) aplikacji. CSM_KOMP_ID KOMPONENT PRAC_ID TYP_KOMPONENTU WARIANT_ID WLASCIWOSCI Unikalny identyfikator komponentu (klucz główny). Unikalna nazwa/identyfikator komponentu w formacie ID_OKNA[.NAZWA_KOMPONENTU].Przykład: 'AD0001' (rekord reprezentuje właściwości okna), 'LU0001.aktualizacjeTable' (właściwość konkretnego komponentu w oknie). Unikalny identyfikator pracownika, dla którego zachowane są właściwości komponentu (klucz obcy BW_PRACOWNICY). Typ komponentu. Możliwe wartości: 'FORM', 'DBTABLE'. Wariant pod jakim został zapisany komponent. Dzięki wariantowi można zapisać kilka różnych wersji tego samego komponentu. Obecnie pole przechowuje wartości proste i nie jest kluczem obcym. Wszystkie zapamiętane właściwości komponentu w formacie XML. AD_KALENDARZE Kalendarz systemowy. KALENDARZ_ID NR_KALENDARZA DATA_MODYF_DNIA CZY_DZIEN_WOLNY CZY_NAGLOWEK POWOD Unikalny identyfikator kalendarza (klucz główny). Numer kalendarza wyświetlany w aplikacji. Dodatkowy dzień wolny lub pracujący. Dzień, którego dotyczy zapis Określenie, czy dzień jest wolny od pracy. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy rekord jest nagłówkiem kalendarza czy też elementem. Wartość 'T' oznacza 'nagłówek kalendarza', 'N' - 'element kalendarza'. powodu, dla którego dzień jest wolny/pracujący w przypadku elementu lub treść nagłówka kalendarza w przypadku nagłówka RODZAJ_KALENDARZA Rodzaj kalendarza: 0 systemowy; 1 indywidualny(kopia); 3 - grupowy

3 AD_KOMUNIKACJA_DL Nagłówek przesyłu zadłużeń do BIG. KOM_DL_ID Unikalny identyfikator nagłówka przesyłu (klucz główny). Unikalny identyfikator parametrów generacji (klucz obcy z tabeli KOM_DL_PARAM_GEN_ID AD_KOMUNIKACJA_DL_PARAM_GEN)., w którym zawiera się nazwa firmy, do której przesyłamy dłużnika. RODZAJ_UMOWY Określa firmę, do której odnosi się przesył. Wartość ze słownika Kod Rodzaju Umowy BIG (Sygnity). DATA_AKTUALIZACJI Data utworzenia aktualizacji zadłużenia. DATA_WYSLANIA Data przesłania stanu zadłużenia dłużników. CZY_WYSLANO Określenie czy przesył został wysłany. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' oznacza 'Nie'. STATUS Status przesyłu. Wartość ze słownika 'Kod statusu przesyłu do BIG (Sygnity)'. JOB_ID Identyfikator zadania w systemie KRD. AD_KOMUNIKACJA_DL_PARAM_GEN Parametr generowania przesyłu do BIG. KOM_DL_PARAM_GEN_ID Unikalny identyfikator parametrów generacji (klucz główny). Określenie czy przesył będzie generowany tylko z zaległości dotyczących opłaty CZY_OPLATA_BIOL za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' oznacza 'Nie'. Określenie czy przesył będzie generowany tylko z zaległości dotyczących zwrotu CZY_ZZ nienależnie pobranych świadczeń z pieczy zastępczej. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' oznacza 'Nie'. DATA_OD_POWST_ZALEG Data od okresu powstania zaległości. DATA_OD_UWZG_ZALEG Data od okresu uwzględniania zaległości. MIN_KWOTA_PRZES Minimalna kwota przesyłu. Sposób przekazywania kwoty zadłużenia. Możliwe wartości:1 - bez części SPOSOB_ZAOKR_KWOTY groszowej,2 - zaokrąglenie do pełnych złotych,2 - zaokrąglenie do pełnych złotych. AD_KOMUNIKACJA_DL_POZYCJE Pozycja przesyłu zadłużeń do BIG. KOM_DL_POZ_ID Unikalny identyfikator pozycji (klucz główny). KOM_DL_ID Unikalny identyfikator nagłówka przesyłu (klucz obcy z tabeli AD_KOMUNIKACJA_DL). OSO_ID Unikalny identyfikator osoby - dłużnika (klucz obcy z tabeli BW_OSOBY). IMIE Imię osoby. NAZWISKO Nazwisko osoby. PESEL Numer ewid. PESEL osoby. NR_CUDZOZIEMCA Numer cudzoziemca. KWOTA_ZAD_BIOL Kwota zadłużenia dłużnika z tytułu wierzyciela. DATA_AKTUALIZACJI Data powstania rekordu. DATA_WYSLANIA Data wysłania rekordu. DATA_ZADLUZENIA Data powstania zadłużenia, rozumiana jako najwcześniejsze brane pod uwagę zadłużenie dłużnika. Określenie czy rekord zmieniający zadłużenie wierzyciela. Dla ERIF: CZY_ZM_BIOL określenie czy ten rekord, jest rekordem zmieniającym zadłużenie wierzyciela. Wartość 'T' oznacza 'Tak', wartość 'N' oznacza 'Nie'. Określenie czy w bazie ERIF jest już założona sprawa wierzyciela. Dla CZY_ZAL_BIOL ERIF: Czy w bazie ERIF jest już założona sprawa wierzyciela. Wartość 'T' oznacza 'Tak', wartość 'N' oznacza 'Nie'. RODZAJ_UMOWY Określa firmę, do której odnosi się przesył. Wartość ze słownika 'Kod

4 Rodzaju Umowy BIG (Sygnity)'. DATA_BIOL Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia z tytułu wierzyciela. STATUS Status pozycji. Wartość z słownika 'KOD Statusu Operacji BIG (Sygnity)'. STATUS_WERYF Status weryfikacji. Wartość z słownika 'KOD Statusu Przesyłu do BIG (Sygnity)'. WYNIK_WALIDACJI Wynik walidacji. RODZAJ_OPERACJI Określa rodzaj operacji na danych pozycji. Możliwe wartości:1 - Dodawanie,2 - Modyfikacja,3 - Usuwanie. OBYWATELSTWO Obywatelstwo dłużnika. DATA_URODZENIA Data urodzenia dłużnika. RODZAJ_DOKUMENTU Rodzaj dokumentu dłużnika. Wartość ze słownika KOD Rodzaju Dokumentu Tożsamości'. NR_PASZPORTU Numer paszportu dłużnika. Wypełniany w momencie gdy rodzaj dokumentu ma wartość: 'paszport'. NR_SERIA_DOWODU Numer i seria dowodu osobistego dłużnika. Wypełniany w momencie gdy rodzaj dokumentu ma wartość: 'dowód osobisty'. KOD_POCZTOWY Dane adresowe dłużnika - Kod pocztowy. POCZTA Dane adresowe dłużnika - Poczta. ULICA Dane adresowe dłużnika - Ulica. NR_DOMU Dane adresowe dłużnika - Nr domu. NR_LOKALU Dane adresowe dłużnika - Nr lokalu. TELEFON Dane adresowe dłużnika - Telefon. MIEJSCOWOSC Dane adresowe dłużnika - Miejscowość. CZY_MOD_DANYCH_OSO Określenie czy dany rekord jest modyfikacją danych osobowych dłużnika. Wartość 'T' oznacza 'Tak', wartość 'N' oznacza 'Nie'. RODZAJ_ADRESU_ZAMIESZKANIA Dane adresowe dłużnika - rodzaj adresu zamieszkania. KWOTA_ZAD_ZZ Kwota zadłużenia dłużnika z tytułu nienależnie pobranego świadczenia. DATA_ZZ Data najwcześniejszego branego pod uwagę zadłużenia z decyzji (zadłużenie powstałe z tytułu nienależnie pobranych świadczeń). KRAJ Dane adresowe dłużnika - określa kraj z miejscowości zamieszkania AD_KOMUNIKACJA_DL_UMOWY Umowa podpisana z BIG. KOM_DL_UMOWY_ID Unikalny identyfikator umowy (klucz główny). LOGIN Login użytkownika. HASLO Hasło użytkownika. RODZAJ_UMOWY Określa firmę, do której odnosi się przesył. Wartość ze słownika Kod Rodzaju Umowy BIG (Sygnity). CZY_AKTYWNE Określenie czy przesył do danej firmy jest aktywny. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' oznacza 'Nie'. ADRES_SERWISU Adres web-serwisu. ID_KLIENTA Informacje dotyczące autentykacji użytkownika Infomonitor-a AD_KOMUNIKACJA_DL_WALIDACJE Powód odrzucenia pozycji przesyłu zadłużeń do BIG. KOM_DL_WAL_ID Unikalny identyfikator walidacji (klucz główny). Unikalny identyfikator pozycji, do której odnosi się dana walidacji (klucz obcy z KOM_DL_POZ_ID tabeli AD_KOMUNIKACJA_DL_POZYCJE). POWOD_ODRZUCENIA Powód odrzucenia. AD_KONFIGURACJE

5 Konfiguracja - ustawienia systemowe. KONFIGURACJA_ID Unikalny identyfikator konfiguracji (klucz główny). GRUPA Określenie do jakiej grupy należy konfiguracja. Możliwe wartości: 1 - JBOSS; 2 - JWS; 3 - LAUNCHER; 4 - MAIL; 5 - RODZAJ PAPIERU; 7 - SPOSÓB OTWIERANIA PLIKÓW;8 - INFORMACJA O KOMPILACJI. NAZWA WARTOSC KLUCZ Nazwa konfiguracji. Wartość konfiguracji. Dodatkowe pole klucza. AD_KONFIGURACJE_SWIAD Konfiguracja świadczenia. Powiązanie kodu rodzaju świadczenia z szablonem świadczenia. W danym okresie (przedziale czasowym) wybrany kod świadczenia może być powiązany tylko z jednym szablonem. KONF_SWD_ID SZABLON_ID KOD_RODZ_SWIAD TYP_SWIAD DATA_OD DATA_DO CZY_KOD_GRUPUJACY POZIOM_SWIADCZENIA Unikalny identyfikator konfiguracji świadczenia (klucz główny). Unikalny identyfikator szablonu świadczenia (klucz obcy AD_SZABLONY_SWIAD). Rodzaj świadczenia. Kod wg słownika 'KOD Rodzaju Świadczenia'. Wartością może być kod grupujący, wówczas wszystkie zgrupowane świadczenia powiązane są z danym szablonem. Określenie typu świadczenia. Możliwe wartości: 'P' - podstawa, 'D' - dodatek, 'Z' - składka ZUS, 'F' - składka FUZ. Data od kiedy obowiązuje konfiguracja świadczenia, a tym samym szablon. Data do kiedy obowiązuje konfiguracja świadczenia, a tym samym szablon. Określenie, czy konfiguracja obowiązuje dla kodu grupującego, a tym samym dla wszystkich kodów grupowanych. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie poziomu świadczenia: gminne/powiatowe, ustawowe/pozaustawowe. Możliwe wartości: 1 gminne, ustawowe, 2 gminne, pozaustawowe; 3 powiatowe, ustawowe; 4 powiatowe, pozaustawowe. OPIS_SWIADCZENIA jaki się ma pojawić na formatce z danymi świadczenia. Format: KOD [opis elementu grupującego ] opis elementu. TYTUL_FORMATKI Tytuł okna. Format: Dane świadczenia opis (lub skrócony opis) kodu rodzaju świadczenia.

6 CZY_BEZDECYZYJNE CZY_FORMATKA Określenie, czy świadczenie może być przyznane w formie bezdecyzyjnej (inaczej niż decyzją). Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy świadczenie posiada szczegółowe dane i wymaga formatki (są świadczenia, które nie wymagają). Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. AD_KONF_WDR Konfiguracja wydruku. WDR_ID NAZWA CZY_NUMERACJA_STRON CZY_NUMERACJA_ZLOZONA CZY_DRUKOWAC_STOPKE STOPKA CZY_WYDRUK_TEKSTOWY SZEROKOSC CZY_WYLACZYC_STRONICOWANIE CZY_DOMYSLNA Unikalny identyfikator konfiguracji wydruku (klucz główny). Nazwa konfiguracji wydruku. Określenie, czy wydruk ma zawierać numerację stron. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy wydruk ma zawierać złożoną numerację stron, tzn. numer strony i liczbę wszystkich stron. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy wydruk ma zawierać stopkę. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Tekst drukowany jako stopka. Określenie, czy wydruk tekstowy czy graficzny. Wartość 'T' oznacza 'tekstowy', 'N' - 'graficzny'. Szerokość strony dla wydruku tekstowego. Określenie, czy na podglądzie wydruku ma być wyłączony podział na strony. Wartość 'T' oznacza wyłączone stronicowanie, 'N' - włączone. Określenie, czy konfiguracja domyślna. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. W ramach tabeli tylko jedna konfiguracja może być domyślna. Jeżeli dla wydruku nie zostanie wskazana konfiguracja, to wykorzystywana będzie konfiguracja domyślna. AD_LISTA_RECZNA Lista ręczna. LISTA_ID NAZWA Unikalny identyfikator listy ręcznej (klucz główny). Nazwa listy ręcznej.

7 OPIS LICZBA_POZYCJI TABELA_ID listy ręcznej. Liczba pozycji listy ręcznej. Identyfikator kontrolki (tabelki), której dotyczy lista ręczna. CZY_TYMCZASOWA Określenie, czy lista ręczna jest tymczasowa. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. AD_OKRES_ZABLOKOWANIA Okres, w którym zablokowany jest dostęp Użytkownika do systemu. OKR_ZABL_ID Unikalny identyfikator okresu zablokowania (klucz główny). PRAC_ID DATA_OD DATA_DO Unikalny identyfikator pracownika będącego Użytkownikiem systemu, dla którego dostęp do systemu jest zablokowany (klucz obcy BW_PRACOWNICY). Data początku okresu zablokowania dostępu Użytkownika do systemu. Data końca okresu zablokowania dostępu Użytkownika do systemu. AD_OSOBY_ZMIGROWANE Osoba fizyczna - dane z migracji (wczytane z pliku XML). OSO_ID IMIE1 IMIE2 NAZWISKO1 NAZWISKO2 NAZWISKO_RODOWE PSEUDONIM PESEL IMIE_OJCA IMIE_MATKI NAZWISKO_RODOWE_MATKI DATA_URODZENIA Unikalny identyfikator osoby z migracji (klucz główny). Imię. Drugie imię. Nazwisko lub pierwsza część nazwiska dwuczłonowego. Drugie część nazwiska dwuczłonowego. Nazwisko rodowe. Pseudonim. Numer ewid. (PESEL). Imię ojca. Imię matki. Nazwisko rodowe matki. Data urodzenia.

8 MIEJSCE_URODZENIA KOD_PLCI KOD_RODZ_DOK_TOZSAM NR_DOKUMENTU_TOZSAM NIP KOD_OBYWATELSTWA Miejsce urodzenia. Płeć. Kod wg słownika 'KOD Płci'. Rodzaj dokumentu tożsamości. Kod wg słownika 'KOD Rodzaju Dokumentu Tożsamości'. Seria i numer dokumentu tożsamości. Numer identyfikacji podatkowej NIP. Obywatelstwo. Kod wg słownika 'KOD Obywatelstwa'. RODZAJ_ADRESU Określenie aktywnego adresu do korespondencji. Możliwe wartości: 1 - stały; 2 - tymczasowy; 3 - pobytu. MSC_ID_S ULICA_S NR_DOMU_S NR_LOKALU_S POCZTA_S KOD_POCZTOWY_S SKRYTKA_POCZTOWA_S TELEFON_S FAX_S TELEKS_S _S MSC_ID_T ULICA_T NR_DOMU_T NR_LOKALU_T POCZTA_T KOD_POCZTOWY_T Adres stały osoby - miejscowość. Unikalny identyfikator miejscowości (klucz obcy SY_MIEJSCOWOSCI). Adres stały osoby - nazwa ulicy. Adres stały osoby - numer domu. Adres stały osoby - numer lokalu. Adres stały osoby - poczta. Adres stały osoby - kod pocztowy. Adres stały osoby - skrytka pocztowa. Adres stały osoby - numery telefonów. Adres stały osoby numery faksów. Adres stały osoby numery teleksów. Adres stały osoby adresy . Adres tymczasowy osoby - miejscowość. Unikalny identyfikator miejscowości (klucz obcy SY_MIEJSCOWOSCI). Adres tymczasowy osoby - nazwa ulicy. Adres tymczasowy osoby - numer domu. Adres tymczasowy osoby - numer lokalu. Adres tymczasowy osoby - poczta. Adres tymczasowy osoby - kod pocztowy.

9 SKRYTKA_POCZTOWA_T TELEFON_T FAX_T TELEKS_T _T MSC_ID_P ULICA_P NR_DOMU_P NR_LOKALU_P POCZTA_P KOD_POCZTOWY_P SKRYTKA_POCZTOWA_P TELEFON_P FAX_P TELEKS_P _P JOPS_ID KOD_WYKSZTALCENIA KOD_ZAWODU KOD_STATUSU_PRAW KOD_NFZ Adres tymczasowy osoby - skrytka pocztowa. Adres tymczasowy osoby - numery telefonów. Adres tymczasowy osoby numery faksów. Adres tymczasowy osoby numery teleksów. Adres tymczasowy osoby adresy . Adres pobytu osoby - miejscowość. Unikalny identyfikator miejscowości (klucz obcy SY_MIEJSCOWOSCI). Adres pobytu osoby - nazwa ulicy. Adres pobytu osoby - numer domu. Adres pobytu osoby - numer lokalu. Adres pobytu osoby - poczta. Adres pobytu osoby - kod pocztowy. Adres pobytu osoby - skrytka pocztowa. Adres pobytu osoby - numery telefonów. Adres pobytu osoby numery faksów. Adres pobytu osoby numery teleksów. Adres pobytu osoby adresy . Ośrodek, pod opieką którego znajduje się osoba. Unikalny identyfikator Jednostki Organizacyjnej Pomocy Społecznej (klucz obcy SY_JOPS). Wykształcenie. Kod wg słownika 'KOD Rodzaju Wykształcenia'. Zawód wyuczony. Kod wg słownika 'KOD Zawodu'. Status prawny osoby. Kod wg słownika 'KOD Statusu Prawnego Osoby'. Kod oddziału NFZ (dawniej Kasy Chorych), do której należy osoba. Kod wg słownika 'KOD Oddziału NFZ'. CZY_UCHODZCA Określenie, czy osoba jest uchodźcą. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. CZY_BEZDOMNY Określenie, czy osoba jest bezdomna. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' -

10 'Nie'. KOD_STATUSU_DPS Status klienta DPS - redundancja. Dozwolone wartości: 01 - oczekujący; 02 - skierowany; 03 - przyjęty; 04 - umieszczony; 05 - przerejestrowany. KOD_TYTULU_UBEZP UST_PRAWO_DO_EIR Kod Tytułu Ubezpieczenia - w OU POMOST '1422'. Ustalone prawo do emerytury i renty - słownik zgodny z Płatnikiem. Możliwe wartości: 1 - osoba ma ustalone prawo do emerytury; 2 - osoba ma ustalone prawo do renty. ORZECZ_O_NIEPEL Orzeczenie o niepełnosprawności. dla systemu Płatnik - słownik zgodny z Płatnikiem: 1-osoba przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności; 2-osoba przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 3-osoba przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności; 4-osoba przedłożyła płatnikowi składek orzeczenie o niepełnosprawności wydawane osobom do 16 roku życia. CZY_ZGODA DATA_ZGODY_OD DATA_ZGODY_DO UWAGI NR_KONTA NAZWA_BANKU NARODOWOSC CZY_KARTA_BANK NR_KARTY DATA_KARTY_BANK Określenie, czy osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Data wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Data cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dowolne uwagi. Numer konta. Nazwa banku. Narodowość uchodźcy. Określenie, czy osoba chce używać bankowej karty przedpłaconej. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Unikalny numer bankowej karty przedpłaconej. Data rejestracji zgłoszenia dotyczącego użycia bankowej karty przedpłaconej. RODZAJ_ADRESU_NA_KARCIE Rodzaj adresu na bankowej karcie przedpłaconej. Możliwe wartości: 1 - stały; 2 - tymczasowy; 3 - pobytu. AD_PODZNACZNIKI Powiązanie znacznika określające możliwość wykorzystania go jako podznacznik innego znacznika.

11 PODZNACZNIK_ID GLOWNY_ZNACZNIK_ID ZNACZNIK_ID Unikalny identyfikator podznacznika (klucz główny). Unikalny identyfikator znacznika głównego (klucz obcy AD_ZNACZNIKI). Unikalny identyfikator znacznika powiązanego, stanowiącego podznacznik (klucz obcy AD_ZNACZNIKI). AD_POZYCJE_LISTY Pozycja listy ręcznej. REKORD_ID LISTA_ID KOLEJNOSC Unikalny identyfikator pozycji listy ręcznej (klucz główny). Unikalny identyfikator listy ręcznej (klucz obcy AD_LISTY_RECZNE). Kolejność rekordu na liście ręcznej. AD_PROC_REG Zarejestrowana procedura aktualizacyjna. PROC_REG_ID GUID LICZNIK CZY_POJEDYNCZA ID_SYS_LOG TYP_OPERACJI SYSTEM DO_WERSJI UZYTKOWNIK CZAS_STARTU CZAS_STOPU Unikalny identyfikator zarejestrowanej procedury aktualizacyjnej (klucz główny). Identyfikator procedury awaryjnej. Licznik wywołań procedury (dla procedur wielokrotnego użytku). Określenie, czy procedura jest jednorazowa. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Klucz obcy - odnośnik do logu związanego z procedurą. Wartość 'null' oznacza, że skrypt uruchamiano bezpośrednio na bazie danych lub mechanizm logowania do bazy danych jest wyłączony. Rodzaj procedury: SQL lub JAVA. Nazwa systemu, którego dotyczy aktualizacja. Nr wersji, do której aktualizowany był system. Wartość 'null' oznacza, że skrypt uruchamiano bezpośrednio na bazie danych. Imię i nazwisko osoby wykonującej operację. Wartość 'null' oznacza, że skrypt uruchamiano bezpośrednio na bazie danych. Czas uruchomienia procedury. Czas zakończenia procedury. Informuje również o tym, czy procedura zakończyła się poprawnie. Wartość 'null' oznacza, że procedura została wykonana z błędem lub jest aktualnie wykonywana.

12 OPIS procedury. AD_RAPORTY Raporty z listy. RAP_ID NAZWA OPIS NAZWA_TABELI USTAWIENIA PRAC_ID CZY_EDYCJA_WLASCICIEL Unikalny identyfikator raportu (klucz główny). Nazwa raportu. raportu. Nazwa tabeli, której dotyczy raport. Ustawienia raportu. Unikalny identyfikator pracownika - właściciela raportu. Określenie, czy raport może być modyfikowany tylko przez właściciela raportu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. AD_RAPORTY_ILOSCIOWE Tabela raportów badających ilościowo jakiego rodzaju dane i dokumenty rejestrowane są w systemie dziedzinowym danej JOPS. RAPORT_ID PRAC_ID DATA_OD DATA_DO DATA_WYKONANIA WNIOSEK_UK WNIOSEK_SYS WYWIAD_UK WYWIAD_SYS WYWIAD_ALIM_UK WYWIAD_ALIM_SYS Unikalny identyfikator tabeli raportu ilościowego (klucz główny). Pracownik wykonujący raport (klucz obcy z tabeli BW_PRACOWNICY). Data od raportu. Data do raportu. Data wykonania raportu. Liczba wniosków - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba wniosków - wyliczona w systemie. Liczba wywiadów środowiskowych bez wywiadów alimentacyjnych - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba wywiadów środowiskowych bez wywiadów alimentacyjnych - wyliczona w systemie. Liczba wywiadów alimentacyjnych - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba wywiadów alimentacyjnych - wyliczona w systemie.

13 DECYZJA_UK DECYZJA_SYS DECYZJA_ODM_UK DECYZJA_ODM_SYS DECYZJA_ODP_DPS_UK DECYZJA_ODP_DPS_SYS DECYZJA_UM_DPS_UK DECYZJA_UM_DPS_SYS LISTA_WYPLAT_UK LISTA_WYPLAT_SYS DOKUM_ROZLICZ_UK DOKUM_ROZLICZ_SYS KWOTA_UO_UK KWOTA_UO_SYS KWOTA_POSILKOW_UK KWOTA_POSILKOW_SYS KWOTA_ART6A_UK KWOTA_ART6A_SYS KWOTA_USAM_UK KWOTA_USAM_SYS ODWOLANIA_UK Liczba decyzji wszystkich - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba decyzji wszystkich - wyliczona w systemie. Liczba decyzji odmownych - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba decyzji odmownych - wyliczona w systemie. Liczba decyzji dotyczących odpłatności za umieszczenie w domu pomocy społecznej - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba decyzji dotyczących odpłatności za umieszczenie w domu pomocy społecznej - wyliczona w systemie. Liczba decyzji dotyczących umieszczenia w domu pomocy społecznej - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba decyzji dotyczących umieszczenia w domu pomocy społecznej - wyliczona w systemie. Liczba list wypłat - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba list wypłat - wyliczona w systemie. Liczba dokumentów rozliczeniowych (faktury, rachunki, rozliczenia niefinansowe) - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba dokumentów rozliczeniowych (faktury, rachunki, rozliczenia niefinansowe) - wyliczona w systemie. Kwota realizacji usług opiekuńczych - wprowadzona przez Użytkownika. Kwota realizacji usług opiekuńczych - wyliczona w systemie. Kwota realizacji posiłków z programu rządowego (bez posiłków z art. 6a) - wprowadzona przez Użytkownika. Kwota realizacji posiłków z programu rządowego (bez posiłków z art. 6a) - wyliczona w systemie. Kwota realizacji posiłków z art. 6a - wprowadzona przez Użytkownika. Kwota realizacji posiłków z art. 6a - wyliczona w systemie. Kwota realizacji pomocy dla osób usamodzielnianych - wprowadzona przez Użytkownika. Kwota realizacji pomocy dla osób usamodzielnianych - wyliczona w systemie. Liczba odwołań - wprowadzona przez Użytkownika.

14 ODWOLANIA_SYS KONTRAKT_SOC_UK KONTRAKT_SOC_SYS PROGRAM_USAM_UK PROGRAM_USAM_SYS Liczba odwołań - wyliczona w systemie. Liczba kontraktów socjalnych - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba kontraktów socjalnych - wyliczona w systemie. Liczba indywidualnych programów usamodzielnień - wprowadzona przez Użytkownika. Liczba indywidualnych programów usamodzielnień - wyliczona w systemie. AD_RAPORTY_UZYTKOWNIKA Raporty z listy przypisany do Użytkownika. NAZWA_TABELI PRAC_ID RAP_ID Nazwa tabeli, której dotyczy raport. Unikalny identyfikator pracownika, którego dotyczy raport (klucz obcy BW_PRACOWNICY). Unikalny identyfikator raportu (klucz obcy AD_RAPORTY). AD_ROLE Rola w systemie (zestaw uprawnień). ROLA_ID NAZWA_ROLI SLEDZENIE CZY_SYSTEMOWA MODUL_APLIKACJI CZY_IMPORT Unikalny identyfikator roli (klucz główny). Nazwa roli. Określenie, czy rola ma być śledzona? Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy rola jest dodana przez Użytkownika, czy też jest to rola systemowa. Wartość 'T' oznacza 'systemowa', 'N' - 'Użytkownika'. Określenie modułów aplikacji (podsystemów) dostępnych dla roli. Wartość liczbowa. Flaga określająca, czy dana rola jest właśnie importowana do bazy. AD_ROLE_UZYTKOWNIKA Rola przypisana pracownikowi, który jest Użytkownikiem systemu. ROLA_ID Unikalny identyfikator roli (klucz obcy AD_ROLE).

15 PRAC_ID Unikalny identyfikator pracownika (klucz obcy BW_PRACOWNICY). AD_SCHEMAT_KOLUMNY Kolumna schematu raportów własnych. ID_KOLUMNY ID_TABELI NAZWA ETYKIETA OPIS TYP CZY_KLUCZ_GLOWNY FORMAT TYP Unikalny identyfikator kolumny schematu raportu (klucz główny). Unikalny identyfikator tabeli schematu raportu (klucz obcy AD_SCHEMAT_TABELE). Nazwa kolumny. Etykieta kolumny. kolumny. Typ kolumny. Określenie, czy dana kolumna jest kluczem głównym. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Format kolumny. Grupa kolumny. AD_SCHEMAT_RELACJE Powiązanie pomiędzy tabelami schematu raportów własnych. ID_RELACJI ID_TABELI_NAD ID_TABELI_POD WARUNEK TYP Unikalny identyfikator relacji schematu raportu (klucz główny). Nazwa tabeli nadrzędnej. Nazwa tabeli podrzędnej. Warunek relacji. Typ relacji. AD_SCHEMAT_TABELE Tabela schematu raportów własnych.

16 ID_TABELI NAZWA ETYKIETA OPIS TYP WARUNEK Unikalny identyfikator tabeli schematu raportu (klucz główny). Nazwa fizyczna tabeli. Etykieta tabeli (na oknie raportu). tabeli. Typ tabeli. Dodatkowy warunek tabeli. AD_SLEDZ_TABLICE Operacje CRUD na tablicach w bazie danych - śledzenie systemu. NAZWA_TABLICY Nazwa tablicy bazy danych. OPIS_TABLICY KOMPONENT PRZEGLAD DODAWANIE MODYFIKACJA USUWANIE Dodatkowy opis tablicy bazy danych. Komponent (aplikacja), której dotyczy tablica. Określenie, czy ma być śledzona operacja przeglądu danych. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy ma być śledzona operacja dodawania danych do tablicy. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy ma być śledzona operacja modyfikacji danych. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy ma być śledzona operacja usuwania danych z tablicy. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. AD_SYSTEM_KOLUMNY Kolumna systemowa raportu (nadpisuje tą pobraną ze schematu bazy). ID_KOLUMNY ID_TABELI NAZWA CZY_WIDOCZNA Unikalny identyfikator kolumny systemowej raportu (klucz główny). Unikalny identyfikator tabeli systemowej raportu (klucz obcy AD_SCHEMAT_TABELE). Nazwa kolumny systemowej. Określenie, czy dana kolumna ma być widoczna na raporcie. Wartość 'T' ozanacza 'Tak', 'N' - 'Nie'.

17 AD_SYSTEM_RELACJE Relacja pomiędzy tabelami systemowymi raportu (nadpisuje tą pobraną ze schematu bazy). ID_RELACJI NAZWA TAB_NAD TAB_POD WARUNEK TYP CZY_WIDOCZNA Unikalny identyfikator relacji systemowej raportu (klucz główny). Nazwa relacji. Nazwa tabeli nadrzędnej. Nazwa tabeli podrzędnej. Warunek relacji. Typ relacji. Określenie, czy dana relacja ma być widoczna na raporcie. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. AD_SYSTEM_TABELE Tabela systemowa raportu (nadpisuje tą pobraną ze schematu bazy). ID_TABELI NAZWA CZY_WIDOCZNA CZY_KORZEN Unikalny identyfikator tabeli systemowej raportu (klucz główny). Nazwa tabeli. Określenie, czy dana tabela ma być widoczna na raporcie. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy dana tabela jest korzeniem (ma się pojawić w polu rozwijalnym raportu). Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. AD_SZABLONY_HTML Definicja szablonu wydruku. SZABLON_HTML_ID NAZWA_SZABLONU OPIS_SZABLONU GRUPA RODZAJ_DECYZJI Unikalny identyfikator szablonu (klucz główny). Nazwa szablonu. szablonu. Grupa, do której należy szablon. Kod wg słownika 'KOD Grupy Szablonów'. Rodzaj decyzji, którego dotyczy szablon. Kod wg słownika 'KOD Rodzaju Decyzji (Sygnity)'.

18 MODUL_APLIKACJI Określenie modułów aplikacji, dla których widoczny jest szablon. Wartość pusta (NULL) oznacza, że szablon jest zawsze widoczny. AD_SZABLONY_HTML_WERSJE Wersja definicji szablonu wydruku. SZABLONY_HTML_WERSJE_ID SZABLON_HTML_ID NR_WERSJI OPIS DATA_UTWORZENIA CZY_DOMYSLNA HTML ROZMIAR_PAPIERU MARGINESY ORIENTACJA_STRONY NAGLOWEK_ID STOPKA_ID Unikalny identyfikator wersji szablonu (klucz główny). Unikalny identyfikator szablonu. Klucz obcy AD_SZABLONY_HTML. Numer wersji szablonu. wersji szablonu. Data utworzenia wersji z szablonem. Określenie, czy wersja szablonu jest domyślną. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Definicja szablonu w formacie HTML. Pole określające rozmiar domyślnego papieru dla szablonu. Możliwe wartości: 'A3-A3', 'A4-A4', 'A5-A5', 'B3-B3', 'B4-B4', 'B5-B5', 'SKL-Składanka US'. Domyśle ustawienia marginesów dla szablonu. Wartość to liczby oddzielone przecinkami w kolejności lewy, prawy, górny, dolny. Pole określające domyślną orientację strony dla szablonu. Możliwe wartości: 1 - pionowa, 2 - pozioma. Pole określające SZABLONY_HTML_WERSJE_ID nagłówka. Gdy NULL to brak nagłówka, gdy wartość równa 0 to drukowany jest nagłówek domyślny. Pole określające SZABLONY_HTML_WERSJE_ID stopki. Gdy NULL to brak stopki, gdy wartość równa 0 to drukowana jest stopka domyślna. KOD_RODZ_INNEGO_DOKUMENTU Rodzaj dokumentu. Kod wg słownika 'Rodzaj dokumentu (Sygnity)', a dokładnie rozszerzenie lokalne elementu 'Inny dokument'. AD_SZABLONY_SWIAD Szablon świadczenia.

19 SZABLON_ID NAZWA_SZABLONU CZY_WYMAGANY_WYWIAD CZY_CENA_POSILKU CZY_DATA_PRZYJECIA CZY_KOSZT_DZIEN_POBYTU CZY_GODZINY_TYG CZY_GRUPA_ADR_PRG CZY_KWOTA_POMOCY CZY_LICZBA_DNI_ROB_MIES CZY_LICZBA_DNI_SOB_MIES CZY_LICZBA_DNI_WOL_MIES CZY_LICZBA_DNI_TYG CZY_LICZBA_DNI_TYG_POS CZY_KOSZT_MIES_POBYTU CZY_MOZNA_WSTRZYMYWAC Unikalny identyfikator szablonu świadczenia (klucz główny). Unikalna nazwa szablonu. Określenie, czy świadczenie wymaga podpięcia zatwierdzonego (kompletnego) wywiadu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' - 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole 'o pełnej wartość zł za jedne posiłek'. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole związane z datą przyjęcia. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Parametr decydujący o tym, czy widoczne pole związane z dziennym kosztem pobytu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczny szczegółowy plan godzin w tygodniu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy ma być możliwe wskazanie grupy adresatów programu, do której należy świadczeniobiorca. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole z kwotą pomocy (do wypłaty). Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole związane z liczbą dni roboczych w miesiącu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole związane z liczbą sobót w miesiącu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole związane z liczbą dni wolnych od pracy w miesiącu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole związane z liczbą dni w tygodniu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole związane z liczbą dni w tygodniu, w których realizowane jest świadczenie - posiłki. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Parametr decydujący o tym, czy widoczne pole związane z miesięcznym kosztem pobytu. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy realizacja świadczenia może być wstrzymywana/wznawiana. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'.

20 CZY_MOZNA_ZAWIESZAC CZY_RODZAJ_POSILKU CZY_SKLADKA_FUZ CZY_SKLADKA_ZUS CZY_SR_LICZ_GODZ_DZIENNIE CZY_SR_LICZ_GODZ_DNI_ROB CZY_SR_LICZ_GODZ_DNI_SOB CZY_SR_LICZ_GODZ_DNI_WOL CZY_TYP_POSILKU CZY_KOD_POWODU_WYD_BILETU CZY_DANE_POGRZEBU PIERWSZE_POLROCZE Określenie, czy realizacja świadczenia może być zawieszana/odwieszana. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole 'Rodzaj posiłku'. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Składka FUZ jest traktowana jako samodzielne świadczenie. Gdy wraz z jakimś świadczeniem powinna być przyznawana składka to ten parametr decyduje o walidacji (miękka walidacja), czy wraz z świadczeniem przyznano składkę. Wartość 'T' oznacza, że powinna być przyznana składka (miękka walidacja), 'N' nie ma walidacji. Składka ZUS jest traktowana jako samodzielne świadczenie. Gdy wraz z jakimś świadczeniem powinna być przyznawana składka to ten parametr decyduje o walidacji (miękka walidacja), czy wraz z świadczeniem przyznano składkę. Wartość 'T' oznacza, że powinna być przyznana składka (miękka walidacja), 'N' nie ma walidacji. Określenie, czy widoczne pole związane ze średnia liczbą godzin dziennie (ogólnie, bez rozróżniania dni). Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pola związane ze średnią liczbą godzin dziennie w dni robocze. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pola związane ze średnią liczbą godzin dziennie w soboty. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pola związane ze średnią liczbą godzin dziennie w dni wolne od pracy. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Określenie, czy widoczne pole 'Typ posiłku'. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Parametr decydujący o tym, czy widoczne pole słownikowe 'Powód wydania'. Dotyczy biletu kredytowanego. Wartość 'T' oznacza 'Tak', 'N' 'Nie'. Parametr decydujący o tym, czy widoczna ma być grupa pól dotyczących pogrzebu oraz akcja przycisk 'Wykonawcy usługi pogrzebowej'. Parametr decydujący o tym, czy widoczne pole wyboru 'Pierwsze półrocze' związane z podpowiadaniem kwoty na podstawie parametrów systemowych. Dotyczy pomocy dla uchodźców. Możliwe wartości: 0 brak podpowiadania kwoty,

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft Corax MODUŁ KADRY I PŁACE HR Wersja 3.15 Radom, lipiec 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Kadry i Płace ROZDZIAŁ 9 RAKSSQL Kadry i Płace Spis treści Kadry 9-1 Umowy o pracę... 9-1 Dane podstawowe 9-3 Składniki wynagrodzenia dla umowy 9-5 Bilans otwarcia dla umowy 9-8 Umowy cywilnoprawne... 9-9 Kalendarz...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo

INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA. CUE e GBS Corpo INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA CUE e GBS Corpo SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 LOGOWANIE UŻYTKOWNIKA... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY... 2 MENU SYSTEMU... 3 RACHUNKI... 3 STAN RACHUNKU... 4 OSTATNI WYCIĄG... 5

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS?

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Jak rozpocząć pracę z programem PL PLUS? Wersja 2013 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.03 b. 1956.7 Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

ipko biznes Przewodnik Administratora

ipko biznes Przewodnik Administratora ipko biznes Przewodnik Administratora SPIS TREŚCI SŁOWNIK... 3 OGÓLNE ZAŁOŻENIA... 4 LOGOWANIE... 5 Pierwsze logowanie... 5 Kolejne logowanie... 5 KREATOR IMPORTU DANYCH... 6 Informacje podstawowe... 6

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów

Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów Zidentyfikowane wymagania funkcjonalne wraz z modelami procesów dla systemu informatycznego obsługi wojskowych świadczeń emerytalnorentowych. Wersja 0.01 Opracowanie powstało na bazie materiałów powstałych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W GĄSOCINIE Centrum Usług Internetowych Dokumentacja użytkownika Spis treści Wstęp...3 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Uruchomienie systemu...4 Rozpoczęcie pracy...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena

Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena Użytkownicy korzystający z bankowości internetowej za pomocą tokena 1. Wstęp... 3 2. Bezpieczeństwo... 4 2.1. Bezpieczeństwo użytkownika... 4 2.2. Bezpieczeństwo usługi... 7 2.3. Minimalne wymagania sprzętowe

Bardziej szczegółowo

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZYSUSZE 26-400 Przysucha, ul.grodzka 3 Tel. 675-22-42; fax 675-23-71 www.bsprzysucha.pl UBE USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ Przewodnik użytkownika wersja na dzień 28.03.2013r. SPIS

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie

Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wybrane zmiany wprowadzone w pakiecie Wersja 2.0.30.0 1 grudnia 2014 Metryka dokumentu: Autor: Joanna Cofałka Tytuł: Komentarz: Liczba stron: 79 Data utworzenia: 2014-12-01 Data ostatniej wersji: 2014-12-01

Bardziej szczegółowo

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM

SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM SANKOM Sp. z o.o. SAN Organizer WERSJA 1.0 SANKOM 2012 SAN Organizer 1.0 Copyright by SANKOM Sp. z o.o. - Warszawa 2012 Wydawca SANKOM Sp. z o.o. ul. Płomyk a 28 02-490 Warszawa tel. (022) 863 14 95 fax

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika

System DZ Internet. Podręcznik użytkownika System DZ Internet Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 SŁOWNIK... 6 2 WYMAGANIA SYSTEMU... 7 3 OGÓLNY SPOSÓB NAWIGACJI... 8 3.1 PASEK NAWIGACYJNY ORAZ KONTEKST PRACY...8 3.1.1 Część informacyjna...9 3.1.2

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

I-Bank Przewodnik dla klienta

I-Bank Przewodnik dla klienta I-Bank Przewodnik dla klienta System do obsługi banku internetowego 1 Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! Pragniemy zaoferować Państwu jedną z unikalnych, a zarazem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 09

(instrukcja użytkownika) Wersja 09 BANK SPÓŁDZIELCZY w Białej Podlaskiej Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 09 http://www.bsbialapodlaska.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja... 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo