Piotr Modzelewski. PRACA DOKTORSKA Systemy zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej AUTOREFERAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr Modzelewski. PRACA DOKTORSKA Systemy zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej AUTOREFERAT"

Transkrypt

1 Piotr Modzelewski PRACA DOKTORSKA Systemy zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej AUTOREFERAT Inspiracją do napisania rozprawy doktorskiej poświęconej zagadnieniom skuteczności i efektywności administracji publicznej było dokonanie spostrzeżenia, iż urzędy administracji publicznej stanowią w teorii ekonomii w dużej mierze zamknięte jednostki analizy, postrzegane niejednokrotnie jako nieskuteczne i nieefektywne. Równocześnie pojawiają się postulaty związane z redukowaniem wydatków na administrację publiczną, czy też związane ze zmianą sposobu nadzoru nad administracją publiczną. Dysertacja zawiera rozważania nad współczesną administracją publiczną, zarówno prowadzone na gruncie teoretycznym, jak i empirycznym. Ukazany został dorobek teorii ekonomii i nauki administracji i jego ewolucja w ciągu ostatnich 50. lat. Stanowiło to podstawę do stworzenia metodyki rozważań nad urzędami administracji publicznej. Okazało się, iż właściwym sposobem analizowania urzędów jest traktowanie ich w sposób endogeniczny, uwzględniający aspekty organizacyjne. Postulaty nowej ekonomii instytucjonalnej, teorii systemów, jak również uchylenie założenia o pełnej racjonalności jednostek podejmujących decyzje, tworzą podwaliny pod dogłębną analizę administracji publicznej. Podważenie podejść redukcjonistycznego, czy utylitariańskiego stosowanych przez badaczy racjonalnego wyboru otworzyło drogę do lepszego zrozumienia aspektów organizacyjnych administracji publicznej, w tym samorządowej. Doświadczenia międzynarodowe przytaczane w pracy doprowadziły do wniosku, iż badanie instytucji administracji publicznej powinno zawierać nie tylko analizę efektywności jej funkcjonowania, ale powinno zostać wzbogacone w analizę skuteczności ogólnej (zewnętrznej) i organizacyjnej (wewnętrznej). Wnioski zawarte w pracy sugerują, iż jednym z głównych kryteriów oceny administracji publicznej powinna być jakość dostarczanych przez nią usług, zwłaszcza w przypadku dostarczania usług administracyjnych. Ma to szczególne znaczenie na poziomie lokalnym, gdzie obywatel najczęściej kontaktuje się z instytucjami publicznymi. Jak zostało zauważone w pracy coraz większe znaczenie w polskiej administracji samorządowej odgrywa system zarządzania jakością oparty na normach ISO 1

2 9001:2001 (jest to system najczęściej wdrażany w samorządzie lokalnym). Niejednokrotnie można spotkać krytyczne argumenty związane z wdrażaniem tego typu systemów w administracji publicznej. Wyzwaniem badawczym autora stało się określenie, czy istnieje relacja pomiędzy występowaniem systemu zarządzania jakością opartym na normach ISO PN EN 9001:2001, a skutecznością i efektywnością funkcjonowania urzędów administracji samorządowej. Postawiono w pracy dwie hipotezy badawcze: (1) istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy posiadaniem przez urząd miasta wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 a skutecznością funkcjonowania urzędu w zakresie świadczenia usług administracyjnych, (2) istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy posiadaniem przez urząd miasta wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 a efektywnością funkcjonowania urzędu w zakresie świadczenia usług administracyjnych. Hipotezy badawcze zweryfikowano w oparciu badania empiryczne. Wyniki badań opracowane zostały przy użyciu pakietu metod statystyczno ekonometrycznych i nieparametrycznej metody badania efektywności. W pracy dokonana została dekompozycja skuteczności na skuteczność ogólną (związaną z jakością usług administracyjnych świadczonych przez urzędy administracji publicznej) oraz skuteczność organizacyjną (związaną z wszechstronnym pomiarem skuteczności procesów wewnętrznych w urzędach, skutecznością zapewnienia zasobów urzędowi, czy też skutecznością procesów związanych z wiedzą i rozwojem). Została przeprowadzona również dekompozycja efektywności kosztowej na efektywność alokacji, całkowitą efektywność techniczną oraz efektywność skali i czystą efektywność techniczną. Zastosowana metodyka z uwzględnieniem miar efektywności alokacji, czy też miar efektywności skali, pozwoliła na uzyskanie miar czystej efektywności technicznej, co umożliwiło wyciąganie wniosków odnośnie urzędów o różnej wielkości, jak też urzędów zużywających nieco inne mieszanki nakładów. Tak zarysowany zestaw narzędzi badawczych pozwolił na przeprowadzenie badań w odniesieniu do dwóch zbiorów badawczych. Pierwszy zbiór badawczy składający się z urzędów dzielnic Warszawy zawierał urzędy, które posiadały wydziały obsługi mieszkańców oraz urzędy, które nie posiadały wydziałów obsługi mieszkańców w okresie przeprowadzenia badania empirycznego. Badania w urzędach dzielnic zostały przeprowadzone za pomocą ankiet wypełnianych przez klientów zewnętrznych urzędów (pomiar skuteczności ogólnej urzędu oraz atrybutów jakości usług administracyjnych wypełnionych zostało 2283 ankiet), ankiet wypełnianych przez 2

3 pracowników (pomiar skuteczności organizacyjnej urzędu wypełnionych zostało 1486 ankiet badawczych), ankiet zasobowych (pomiar niektórych zmiennych dotyczących stanu posiadania urzędu, liczby pracowników, wykształcenia pracowników, majątku rzeczowego, itp.), ankiet dla zarządów dzielnic (dane nt. systemów i rozwiązań organizacyjnych wdrożonych w urzędach dzielnic), ankiet dla badacza (dane dotyczące dnia badania, czasu badania, godzin otwarcia urzędu, widocznych udoskonaleń w obsłudze klientów, przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, uwagi nt. ewentualnego przeciążenia pracowników, chęci podawania wyczerpujących informacji przez pracowników urzędów, itd. - wypełnionych zostało 18 ankiet). Dodatkowo pozyskano dane dotyczące wyniku (output) funkcjonowania urzędów w postaci liczby usług administracyjnych rocznie świadczonych przez urzędy. Wyniki uzyskane w poszczególnych urzędach zostały zestawione z danymi finansowymi opracowanymi na podstawie oficjalnych danych Urzędu m. st. Warszawy, co umożliwiło wyznaczenie poszczególnych miar efektywności. Drugi zbiór badawczy objął 19 urzędów miast znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których zostały przeprowadzone analogiczne badania ankietowe. Zebrano następujące liczby ankiet w urzędach miast województwa mazowieckiego: 707 ankiet wypełnionych przez klientów urzędów miast, 353 ankiety wypełnione przez pracowników urzędów miast, 24 ankiety wypełnione przez członków zarządów miast, 19 ankiet zasobowych, 19 ankiet dla badacza. Wyniki uzyskane w poszczególnych urzędach zostały zestawione z danymi finansowymi opracowanymi na podstawie oficjalnych danych Ministerstwa Finansów, co umożliwiło wyznaczenie poszczególnych miar efektywności. Dodatkowo zostały w pracy stworzone mapy skuteczności i efektywności, dzięki którym możliwe było wyizolowanie urzędów o określonych parametrach funkcjonowania. Tego typu metodyka umożliwiła wszechstronną analizę, uwzględniającą szereg aspektów instytucjonalnych funkcjonowania urzędów i wyjaśnienie różnic w sposób ilościowy i jakościowy. Ponadto użyto w pracy szeregu metod wspomagających wnioskowanie statystyczne, takich jak analiza czynnikowa, nieparametryczne testy do porównywania rozkładów zmiennych w dwóch populacjach czy analizy korelacji. Badania przeprowadzone w urzędach dzielnic m. st. Warszawy pozwoliły na udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze związane z relacją pomiędzy występowaniem w urzędach dzielnic Wydziałów Obsługi Mieszkańców a skutecznością ogólną, skutecznością organizacyjną oraz efektywnością kosztową tych urzędów. Z przeprowadzonych badań w 3

4 urzędach dzielnic wynika, iż pełne wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001:2000, wraz z jego nieodłącznym elementem, za jaki uznano w niniejszych badaniach Wydział Obsługi Mieszkańców (w odniesieniu do miast świadczących ponad usług administracyjnych rocznie), znajduje odzwierciedlenie zarówno w przypadku skuteczności ogólnej urzędu, jak i skuteczności organizacyjnej. Na podstawie badań ustalono statystycznie istotne różnice w rozkładach zmiennych pomiędzy urzędami dzielnic, w których funkcjonują wydzielone Wydziały Obsługi Mieszkańców, a tymi urzędami, w których brak jest realnie wydzielonych WOM-ów w odniesieniu do skuteczności ogólnej urzędu, w odniesieniu do wszystkich badanych atrybutów jakości (postrzegane atrybuty takie, jak: kultura i kompetencje pracowników urzędów miast, informacja, organizacja obsługi interesantów, długość czasu załatwiania sprawy administracyjnej). Również w zakresie skuteczności procesów wewnętrznych wykazano różnice w takich obszarach jak: relacje z przełożonym, atmosfera w pracy, postawy współpracowników, oraz przede wszystkim w komunikacji wewnętrznej. Nie odnotowano natomiast różnic w obszarach procedur wewnętrznych i niektórych elementów organizacji pracy. W odniesieniu do skuteczności zapewnienia zasobów urzędu wykazano różnice w wyposażeniu stanowiska pracy oraz w obsłudze technicznej biura, zwłaszcza w przypadku braków sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, zbyt dużej liczby osób w jednym pokoju. W obszarze skuteczności procesów związanych z wiedzą i rozwojem wykazane zostały różnice w obszarze szkoleń i innych form edukacji poza miejscem pracy, jak również w dostępie do aktualnych informacji poprzez Internet. Dostęp do źródeł prawa i potrzebnego oprogramowania okazał się podobny w obu badanych grupach urzędów. Wyniki te zwłaszcza w odniesieniu do skuteczności ogólnej w zakresie świadczenia usług administracyjnych mogą być uznane za wiążące w odniesieniu do urzędów miast w Polsce dostarczających ponad usług administracyjnych rocznie, jak również mogą być pewna wskazówką przy interpretacji wyników dla urzędów, świadczących nieco mniejszą liczbę usług rocznie. Nie wykazano statystycznie istotnego związku pomiędzy występowaniem funkcjonującego, realnie wydzielonego (a nie tylko formalnie) Wydziału Obsługi Mieszkańców a czystą efektywnością techniczną, efektywnością skali, czy też efektywnością alokacji nakładów. Nie oznacza to jednak, iż taki związek nie występuje. Pewną przesłanką do stwierdzenia, iż występuje związek pomiędzy obecnością WOM a efektywnością działania urzędów dzielnic jest fakt, iż żaden z urzędów nie posiadających Wydziału Obsługi 4

5 Mieszkańców nie osiągnął wysokiej czystej efektywności technicznej i wysokiej skuteczności. Badania przeprowadzone w urzędach miast województwa mazowieckiego pozwoliły na udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze związane z relacją pomiędzy występowaniem w urzędach miast Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 a skutecznością ogólną, organizacyjną, oraz efektywnością kosztową tych urzędów. Na podstawie badanej próby urzędów miast województwa mazowieckiego nie zostały wykazane różnice w skuteczności ogólnej mierzonej za pomocą miary satysfakcji klientów zewnętrznych urzędu (nie wykazano różnic w rozkładach zmiennej związanej z ogólnym zadowoleniem z obsługi w urzędzie). Zostały natomiast wykazane różnice w odniesieniu do niektórych skuteczności względnych (mierzonych za pomocą atrybutów jakości usług świadczonych przez urzędy miast). Statystycznie istotne różnice pojawiły się, w odniesieniu do obszaru informacja i dokumenty, zaś nie zaobserwowano ich w obszarach: kultura i kompetencje pracowników oraz organizacja obsługi interesantów. Zostały wykazane różnice w skuteczności organizacyjnej pomiędzy urzędami, które wdrożyły System Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001:2000, a tymi urzędami, które systemu nie wdrożyły. W zakresie skuteczności procesów wewnętrznych wykazano istotne statystycznie różnice rozkładach wartości zmiennych w takich obszarach jak: organizacja pracy, relacje z przełożonym, atmosfera w pracy, postawy współpracowników oraz komunikacja wewnętrzna. Nie odnotowano natomiast różnic w obszarach procedur wewnętrznych, i niektórych innych elementów organizacji pracy. W odniesieniu do skuteczności zapewnienia zasobów wykazano różnice w rozkładach zmiennych na niekorzyść urzędów, które wdrożyły normy ISO 9001:2000 w wyposażeniu stanowiska pracy. W przypadku skuteczności procesów związanych z wiedzą i rozwojem wykazane zostały różnice na korzyść urzędów z ISO 9001:2000 w obszarze szkoleń i innych form edukacji poza miejscem pracy, jak również w dostępie do aktualnych informacji poprzez Internet, czy też dostęp do źródeł prawa. Jednak odnotowano różnice na niekorzyść urzędów miast z ISO 9001:2000 w dostępie do potrzebnego oprogramowania. W zakresie wrażliwości na czynniki zewnętrzne nie wykazano istotnie statystycznych różnic pomiędzy dwiema badanymi zbiorowościami. Na podstawie próby urzędów miast województwa mazowieckiego nie została wykazana istotna statystycznie zależność pomiędzy posiadaniem przez urząd Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 a czystą efektywnością techniczną w urzędach miast, efektywnością alokacji nakładów, czy też efektywnością skali. 5

6 Interpretując wyniki badań w urzędach miast województwa mazowieckiego należy mieć na uwadze, że w przypadku urzędów miast występuje znaczne zróżnicowanie w zakresie standardów obsługi mieszkańców, zasobów lokalowych, jak również w wielu urzędach System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 funkcjonuje bardzo krótko. Stwierdzić można przewagę urzędów z certyfikatami ISO 9001:2000 w zakresie skuteczności procesów wewnętrznych, czy też skuteczności procesów związanych z wiedzą i rozwojem, ale nadal pozostaje wiele obszarów do poprawienia. Na podstawie analizy danych można wyciągnąć wniosek, iż samo posiadanie systemu zarządzania jakością nie przesądza o jakości świadczonych usług (czyli o skuteczności ogólnej w zakresie świadczenia usług administracyjnych). Nie oznacza to, że prawidłowo wdrożony system nie poprawia jakości świadczonych usług, a jedynie, że w badanej próbie zaobserwowano niewielkie różnice pomiędzy dwiema grupami urzędów w zakresie atrybutów jakości usług. Można również wyciągnąć wniosek, iż w zakresie zarządzania zasobami i kosztochłonności funkcjonowania urzędów, system zarządzania jakością nie różnicuje urzędów znajdujących się w próbie badawczej, lecz nie oznacza to, że w długim okresie nie ujawnią się oszczędności pośrednie, nie wynikające z bieżących planów oszczędnościowych. Zestawiając wyniki uzyskane dla urzędów dzielnic m. st. Warszawy i urzędów miast województwa mazowieckiego można wyciągnąć wniosek, iż istnieją przesłanki do stwierdzenia, że System Zarządzania Jakością oparty na normach ISO 9001:2000 wpływa pozytywnie na skuteczność organizacyjną funkcjonowania urzędów miast, jak również, że występuje pozytywny wpływ posiadania przez urzędy wydziałów (czy też biur) obsługi mieszkańców zarówno na skuteczność ogólną jak i skuteczność organizacyjną funkcjonowania tych urzędów w obszarze świadczenia usług administracyjnych. Porównanie skuteczności Urzędu Dzielnicy Targówek ze skutecznością UD Śródmieście oraz porównanie skuteczności Urzędu Miasta Sochaczewa ze skutecznością UM Grójec stwarzają poważne przesłanki do uznania, iż osiągnięcie wysokiej czystej efektywności kosztowej powoduje znaczne pogorszenie skuteczności ogólnej (w zakresie świadczenia usług administracyjnych) i skuteczności organizacyjnej w urzędach, które zbliżają się do swojej potencjalnej wydajności (tzn., w których występują niewielkie rezerwy zasobów). Dokonywanie w takich urzędach redukcji wydatków w stosunku do liczby świadczonych usług administracyjnych może powodować zmniejszenie satysfakcji zarówno klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz problemy związane z zapewnieniem zasobów i skutecznością procesów wewnętrznych. 6

7 Przeprowadzone badania i analiza opracowań teoretycznych pozwalają na sformułowanie szeregu rekomendacji zmierzających do poprawy skuteczności i efektywności administracji publicznej. W obszarze skuteczności, zwłaszcza w urzędach miast świadczących ponad usług rocznie wprowadzenie Wydziałów Obsługi Mieszkańców przynosi znaczną poprawę zarówno skuteczności ogólnej, skuteczności względnych (atrybutów jakości zewnętrznej usług administracyjnych), jak i poprawę skuteczności organizacyjnej, a więc należy w takich urzędach miast wprowadzać Wydziały Obsługi Mieszkańców. Z uwagi na fakt, iż badania wykazały dodatni związek korelacyjny pomiędzy satysfakcją pracowników urzędów a satysfakcją odbiorców usług administracyjnych z obsługi w urzędzie, należy zwracać szczególną uwagę na aspekty organizacyjne, które mają największy wpływ na satysfakcję pracowników urzędów. Największy wpływ na satysfakcję pracowników mają takie czynniki jak zarządzanie, szkolenia, życzliwość wpółpracowników i przepływ informacji, oraz stopień skomplikowania procedur urzędu, a więc należy dążyć do poprawy zwłaszcza w odniesieniu do tych czynników. Stanowi to kolejną przesłankę do wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 (wraz z Wydziałem Obsługi Mieszkańców), gdyż m.in. na tych obszarach skupiana jest uwaga w tym systemie zarządzania jakością. Konkluzje zawarte w pracy wskazują, iż możliwym sposobem na zwiększenie skuteczności ogólnej i organizacyjnej funkcjonowania administracji samorządowej jest (1) wdrażanie systemu zarządzania jakością wg norm ISO, zwłaszcza w urzędach średnich i dużych, (2) wprowadzanie wydziałów obsługi mieszkańców w urzędach miast na terenie gmin wielkomiejskich, (3) zwiększenie elastyczności w alokowaniu zasobów wewnątrz urzędów miast (zwłaszcza poprzez zwiększanie wszechstronności kwalifikacji pracowników, tak aby mogli pełnić różne funkcje w urzędzie, np. uzyskiwanie uprawnień do wydawania dowodów osobistych przez pracowników zajmujących się innymi zadaniami), (4) dokonywanie porównań pomiędzy urzędami w celu poszukiwania odpowiedniej mieszkanki nakładów i wyników w zestawieniu z miarami skuteczności ogólnej i organizacyjnej, (5) używanie ujednoliconej terminologii i czytelnych dla odbiorców narzędzi pomiaru wyników funkcjonowania administracji. W obszarze efektywności: (1) należy dbać o zapewnienie adekwatnych zasobów koniecznych do dostarczania odpowiedniej liczby usług administracyjnych rocznie (wymaga to monitorowania liczby usług świadczonych przez urząd przez poszczególne komórki organizacyjne) oraz w razie potrzeby dostosowywać np. liczbę pracowników skierowanych do obsługi odbiorców usług administracyjnych (oznacza to niekiedy konieczność szkolenia 7

8 pracowników i zdobywania przez nich dodatkowych uprawnień), (2) oszczędności krótkookresowych należy upatrywać raczej w bieżących programach oszczędnościowych, a nie w systemie zarządzania jakością, którego wdrożenie może przynieść redukcję kosztów dopiero w dłuższym okresie czasu, (3) należy dążyć do posiadania przez urząd jednej lokalizacji, zamiast wielu rozproszonych w różnych częściach miasta, gdyż w odniesieniu do urzędów o największej liczbie lokalizacji odnotowano najniższe wartości czystej efektywności technicznej. Działania te mogą wpłynąć na proces tworzenia się nowoczesnej administracji samorządowej. Warunkiem koniecznym jest jednak świadomość osób zarządzających urzędami miast, jaka jest sieć zależności pomiędzy różnymi aspektami funkcjonowania administracji oraz świadomość, iż należy równocześnie dbać o realizację wielu równoległych celów związanych ze skutecznością i efektywnością. System Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 9001:2000 jest godnym rekomendacji sposobem na realizację celów stawianych przez urzędami miast w zakresie świadczenia usług administracyjnych, jak również sposobem na poprawianie skuteczności organizacyjnej urzędów. Można stwierdzić, iż wdrożenie tego systemu zarządzania jakością w urzędach miast jest opłacalną inwestycją, chociaż jego poprawna implementacja wymaga znacznych nakładów czasowych i organizacyjnych, jak również zaangażowania pracowników urzędów. Wyniki uzyskane w pracy pozwalają upatrywać dużych nadziei w pomiarze wyników funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządowej. Zebrane narzędzia pomiaru (w tym zmienne oparte na wymaganiach normy ISO 9001:2001) pozwalają na wszechstronną ocenę urzędów administracji publicznej, uwzględniając liczne aspekty endogeniczne ich funkcjonowania. Tego typu pomiar jest zjawiskiem rzadko spotykanym w administracji publicznej ze względu na wysokie koszty pozyskiwania danych (zwłaszcza dotyczących zmiennych organizacyjnych). Przy braku instytucji mogącej zapewnić użycie identycznych zmiennych w poszczególnych urzędach konieczne są badania cząstkowe na ograniczonych zbiorach badawczych. Złożoność procesu dostarczania usług administracyjnych i odpowiedzialność przed społeczeństwem za świadczenie tych usług wskazują, że narzędzia pomiaru skuteczności ogólnej i organizacyjnej oparte na Systemie Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001:2000 w zestawieniu z miarami efektywności kosztowej są wysoce obiecujące w odniesieniu do administracji samorządowej, stanowiąc również wyzwanie badawcze dla teorii ekonomii. 8

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną.

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. Streszczenie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr. hab. Wojciecha Czakona Zdolność absorpcyjna organizacji uczącej się mgr Regina Lenart Praca doktorska podejmuje problematykę

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników urzędów administracji samorządowej i doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi

Badania satysfakcji pracowników urzędów administracji samorządowej i doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi Badania satysfakcji pracowników urzędów administracji samorządowej i doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi Sławomir Brzózka, Umbrella Consulting; Stanisława Szołtysek, Kierownik programu, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA. Bożena Belcar

PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA. Bożena Belcar PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA ETAPY PROCESU EWALUACJI I. Projektowanie II. Prowadzenie badań i gromadzenie danych III. Analiza danych oraz interpretacja wyników badań; wnioski IV. Raport ewaluacyjny

Bardziej szczegółowo

Kryzys gospodarczy a efektywność działania publicznych instytucji kultury. Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury.

Kryzys gospodarczy a efektywność działania publicznych instytucji kultury. Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury. Kryzys gospodarczy a efektywność działania publicznych instytucji kultury. Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury Paweł Wnuczak Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Danuty Trybuch pt. Proces audytu i warunki doskonalenia systemu zarządzania jakością na przykładzie urzędów

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT

Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Biuro ds. Jakości Kształcenia OCENA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH DOKONYWANA PRZEZ STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU RAPORT Płock, kwiecień 2016 Spis treści Termin badania 3 Cel badania

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW Ul. Stalmacha Katowice Tel / , Fax /

ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW Ul. Stalmacha Katowice Tel / , Fax / Raport z identyfikacji dobrych praktyk w obszarze XV. Organizacja pracy urzędu w ramach projektu Benchmarking narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy Dziękujemy za współpracę uczestnikom GRUPY INOWACJI SAMORZĄDOWYCH:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE

SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Anna Kasprzyk Mariusz Giemza Katedra Zarządzania Jakością Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie SATYSFAKCJA KLIENTÓW SKLEPÓW SPOŻYWCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W SIECI HANDLOWEJ - BADANIA ANKIETOWE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r.

Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm. za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2013 r. 31 grudnia 2013 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia Od dnia 04

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych

Metodologia badań psychologicznych Metodologia badań psychologicznych Lucyna Golińska SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Psychologia jako nauka empiryczna Wprowadzenie pojęć Wykład 5 Cele badań naukowych 1. Opis- (funkcja deskryptywna) procedura definiowania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Analiza korespondencji

Analiza korespondencji Analiza korespondencji Kiedy stosujemy? 2 W wielu badaniach mamy do czynienia ze zmiennymi jakościowymi (nominalne i porządkowe) typu np.: płeć, wykształcenie, status palenia. Punktem wyjścia do analizy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki Wstęp... 11 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Definicje zjawiska cyklu koniukturalnego,

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska

e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska Plan prezentacji Omówienie doświadczeń związanych z potrzebą optymalizacji realizowanych procesów. Przedstawienie zakresu

Bardziej szczegółowo

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów.

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Business case study ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Kraków 2016 Historia naszego Klienta SGB Bank SA Bank SGB Banku SA stanął

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Strona 1/14

WPROWADZENIE. Strona 1/14 URZĄD MIASTA CHEŁM Raport z badania satysfakcji klientów z jakości usług świadczonych przez Urząd Miasta Chełm za okres 01 lipca 2012 r. 31 grudnia 2012 r. WPROWADZENIE Cel badania, przedmiot oraz metodologia

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie?

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Artur Szwoch Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. PIHZ

Bardziej szczegółowo

Ocena adekwatności alokowanych środków finansowych w ramach POPT 2014-2020

Ocena adekwatności alokowanych środków finansowych w ramach POPT 2014-2020 Ocena adekwatności alokowanych środków finansowych w ramach POPT 2014-2020 Zgodnie z przekazanymi informacjami, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację POPT wyniesie 700,1 mln EUR wkładu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji

Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji Bogdan Piasecki Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI) przy

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ

PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ Grupa osób niemówiących nigdy nie została zidentyfikowana jako wymagająca specyficznych oddziaływań i pomocy mającej na celu kompensowanie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Miejski w Świeciu Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowej Urząd Miejski w Świeciu Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy

Bardziej szczegółowo

A. Ocena problemu badawczego, tezy badawczej, hipotez badawczych i metod

A. Ocena problemu badawczego, tezy badawczej, hipotez badawczych i metod Prof. dr hab. Sławomir I. Bukowski, prof. zw. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie wytycznych służących ustaleniu systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Można oczekiwać, że jutro na naszym nadgarstku znajdzie się to, co dziś zajmuje biurko, a wczoraj wypełniało cały pokój. Nicolas Negroponte, Being Digital PERSPEKTYWY I PROBLEMY ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r.

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r. System antyfraudowy w praktyce marcin zastawa wiceprezes zarządu Warszawa, 20-21 października 2006r. agenda spotkania struktura systemu zarządzania w organizacji koncepcja systemu antyfraudowego wdrożenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

Raportowanie badań jakościowych i ilościowych. Ukryte podobieństwa i wyraźne różnice. Pisanie naukowe jest:

Raportowanie badań jakościowych i ilościowych. Ukryte podobieństwa i wyraźne różnice. Pisanie naukowe jest: Raportowanie badań jakościowych i ilościowych. Ukryte podobieństwa i wyraźne różnice Emilia Soroko Instytut Psychologii UAM kwiecień 2008 Pisanie naukowe jest: 1. działalnością publiczną 2. czynnością

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce

Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce Wielowymiarowa analiza regionalnego zróżnicowania rolnictwa w Polsce Mgr inż. Agata Binderman Dzienne Studia Doktoranckie przy Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Katedra Ekonometrii i Informatyki SGGW Opiekun

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej

1. Podstawa prawna oraz kryteria przyjęte do oceny rozprawy doktorskiej Szczecin, 20.04. 2015 Prof. Dr hab. Waldemar Gos, prof. zw. US Uniwersytet Szczeciński Instytut Rachunkowości Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Artura Jastrzębowskiego pt. Zakres i znaczenie współcześnie

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. 2. Procykliczność w działalności bankowej na gruncie teorii zawodności mechanizmu rynkowego i finansów

Spis treści. Wstęp. 2. Procykliczność w działalności bankowej na gruncie teorii zawodności mechanizmu rynkowego i finansów Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki 1.1. Wprowadzenie 1.2. Definicje zjawiska cyklu koniukturalnego,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Stan i determinanty efektywnego gospodarowania zasobami pracy w regionie (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach )

Stan i determinanty efektywnego gospodarowania zasobami pracy w regionie (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach ) Stan i determinanty efektywnego gospodarowania zasobami pracy w regionie (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 1995 2013) Streszczenie rozprawy doktorskiej mgra Sławomira Kuźmara Rozprawa

Bardziej szczegółowo

BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów

BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów Raport HR Base Institute Warszawa, styczeń 2012 2012 HR Base Institute jest częścią HR Base Sp z o.o.. Wszelki prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy

Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy Koncepcja pracy doktorskiej na temat: Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy mgr Jerzy Ryżanycz Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Kontekst innowacyjnego produktu:

Kontekst innowacyjnego produktu: IP4 KARTA ROZWOJU PRACOWNIKA Kontekst innowacyjnego produktu: Karta (IP4) jest produktem finalnym w zakresie określenia rozwoju z poziomu pracownika i pracodawcy. Narzędzie będzie służyć nie tylko ocenie,

Bardziej szczegółowo

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec 1 1 ZAŁOŻENIA 1. System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 23 października 2016 Metodologia i metoda naukowa 1 Metodologia Metodologia nauka o metodach nauki

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Sylwia Roszkowska Katedra Makroekonomii, Instytut Ekonomii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r., nr 41/43 RECENZENT Marek Bednarski PROJEKT OKŁADKI Barbara

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 5-13 grudnia 2013r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań innych zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Bo nakłady na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

JAK PRZYGOT JAK P OW RZYGOT AĆ SIĘ OW DO WDR AĆ SIĘ OŻENIA DO WDR OŻENIA SYSTEMU CRM?

JAK PRZYGOT JAK P OW RZYGOT AĆ SIĘ OW DO WDR AĆ SIĘ OŻENIA DO WDR OŻENIA SYSTEMU CRM? JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WDROŻENIA JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WDROŻENIA SYSTEMU CRM? SPIS TREŚCI 1. Filozofia CRM 2. Cel wdrożenia systemu CRM 3. Jakie problemy chcesz rozwiązać? 4. Kim powinna być osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy)

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy) mgr Jarosław Hermaszewski Inwestycje samorządu terytorialnego i ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy Polkowice w latach dziewięćdziesiątych (koncepcja pracy-tezy) Prawne podstawy funkcjonowania organów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności

Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Powszechnie przyjmuje się, że każde laboratorium, które chce reprezentować wiarygodne dane musi wdrożyć odpowiednie procedury zapewnienia jakości.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar : Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymaganie: Wyniki sprawdzianu analizowane są w celu poprawy jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne możemy stosować, gdy nie są spełnione założenia wymagane dla testów parametrycznych. Stosujemy je również, gdy dane można uporządkować według określonych kryteriów

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

1. Cel wprowadzenia procedury pomiaru satysfakcji pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

1. Cel wprowadzenia procedury pomiaru satysfakcji pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. terenu województwa opolskiego i śląskiego, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,Priorytetu V Dobre rządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OCENA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Podstawowe informacje Kierunek studiów / Poziom kształcenia logistyka/studia pierwszego stopnia Profil kształcenia / Forma studiów praktyczny/ss i SN Obszar kształcenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROTOKÓŁ OCENY OFERT na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu Zostać przedsiębiorczym - program

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Praca dyplomowa Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając INSTYTUT GODPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań reprezentatywnych są zawsze stwierdzeniami hipotetycznymi, o określonych granicach niepewności

Wyniki badań reprezentatywnych są zawsze stwierdzeniami hipotetycznymi, o określonych granicach niepewności Wyniki badań reprezentatywnych są zawsze stwierdzeniami hipotetycznymi, o określonych granicach niepewności Statystyka indukcyjna pozwala kontrolować i oszacować ryzyko popełnienia błędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jako strategia alokacji długoterminowych oszczędności emerytalnych

Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jako strategia alokacji długoterminowych oszczędności emerytalnych Inwestowanie społecznie odpowiedzialne jako strategia alokacji długoterminowych oszczędności emerytalnych dr Tomasz Jedynak Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Warszawa, 21 czerwiec 2016 r. Agenda 1. Przesłanki

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski

Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Statystyka od podstaw Janina Jóźwiak, Jarosław Podgórski Książka jest nowoczesnym podręcznikiem przeznaczonym dla studentów uczelni i wydziałów ekonomicznych. Wykład podzielono na cztery części. W pierwszej

Bardziej szczegółowo