Piotr Modzelewski. PRACA DOKTORSKA Systemy zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej AUTOREFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr Modzelewski. PRACA DOKTORSKA Systemy zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej AUTOREFERAT"

Transkrypt

1 Piotr Modzelewski PRACA DOKTORSKA Systemy zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej AUTOREFERAT Inspiracją do napisania rozprawy doktorskiej poświęconej zagadnieniom skuteczności i efektywności administracji publicznej było dokonanie spostrzeżenia, iż urzędy administracji publicznej stanowią w teorii ekonomii w dużej mierze zamknięte jednostki analizy, postrzegane niejednokrotnie jako nieskuteczne i nieefektywne. Równocześnie pojawiają się postulaty związane z redukowaniem wydatków na administrację publiczną, czy też związane ze zmianą sposobu nadzoru nad administracją publiczną. Dysertacja zawiera rozważania nad współczesną administracją publiczną, zarówno prowadzone na gruncie teoretycznym, jak i empirycznym. Ukazany został dorobek teorii ekonomii i nauki administracji i jego ewolucja w ciągu ostatnich 50. lat. Stanowiło to podstawę do stworzenia metodyki rozważań nad urzędami administracji publicznej. Okazało się, iż właściwym sposobem analizowania urzędów jest traktowanie ich w sposób endogeniczny, uwzględniający aspekty organizacyjne. Postulaty nowej ekonomii instytucjonalnej, teorii systemów, jak również uchylenie założenia o pełnej racjonalności jednostek podejmujących decyzje, tworzą podwaliny pod dogłębną analizę administracji publicznej. Podważenie podejść redukcjonistycznego, czy utylitariańskiego stosowanych przez badaczy racjonalnego wyboru otworzyło drogę do lepszego zrozumienia aspektów organizacyjnych administracji publicznej, w tym samorządowej. Doświadczenia międzynarodowe przytaczane w pracy doprowadziły do wniosku, iż badanie instytucji administracji publicznej powinno zawierać nie tylko analizę efektywności jej funkcjonowania, ale powinno zostać wzbogacone w analizę skuteczności ogólnej (zewnętrznej) i organizacyjnej (wewnętrznej). Wnioski zawarte w pracy sugerują, iż jednym z głównych kryteriów oceny administracji publicznej powinna być jakość dostarczanych przez nią usług, zwłaszcza w przypadku dostarczania usług administracyjnych. Ma to szczególne znaczenie na poziomie lokalnym, gdzie obywatel najczęściej kontaktuje się z instytucjami publicznymi. Jak zostało zauważone w pracy coraz większe znaczenie w polskiej administracji samorządowej odgrywa system zarządzania jakością oparty na normach ISO 1

2 9001:2001 (jest to system najczęściej wdrażany w samorządzie lokalnym). Niejednokrotnie można spotkać krytyczne argumenty związane z wdrażaniem tego typu systemów w administracji publicznej. Wyzwaniem badawczym autora stało się określenie, czy istnieje relacja pomiędzy występowaniem systemu zarządzania jakością opartym na normach ISO PN EN 9001:2001, a skutecznością i efektywnością funkcjonowania urzędów administracji samorządowej. Postawiono w pracy dwie hipotezy badawcze: (1) istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy posiadaniem przez urząd miasta wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 a skutecznością funkcjonowania urzędu w zakresie świadczenia usług administracyjnych, (2) istnieje statystycznie istotna zależność pomiędzy posiadaniem przez urząd miasta wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 a efektywnością funkcjonowania urzędu w zakresie świadczenia usług administracyjnych. Hipotezy badawcze zweryfikowano w oparciu badania empiryczne. Wyniki badań opracowane zostały przy użyciu pakietu metod statystyczno ekonometrycznych i nieparametrycznej metody badania efektywności. W pracy dokonana została dekompozycja skuteczności na skuteczność ogólną (związaną z jakością usług administracyjnych świadczonych przez urzędy administracji publicznej) oraz skuteczność organizacyjną (związaną z wszechstronnym pomiarem skuteczności procesów wewnętrznych w urzędach, skutecznością zapewnienia zasobów urzędowi, czy też skutecznością procesów związanych z wiedzą i rozwojem). Została przeprowadzona również dekompozycja efektywności kosztowej na efektywność alokacji, całkowitą efektywność techniczną oraz efektywność skali i czystą efektywność techniczną. Zastosowana metodyka z uwzględnieniem miar efektywności alokacji, czy też miar efektywności skali, pozwoliła na uzyskanie miar czystej efektywności technicznej, co umożliwiło wyciąganie wniosków odnośnie urzędów o różnej wielkości, jak też urzędów zużywających nieco inne mieszanki nakładów. Tak zarysowany zestaw narzędzi badawczych pozwolił na przeprowadzenie badań w odniesieniu do dwóch zbiorów badawczych. Pierwszy zbiór badawczy składający się z urzędów dzielnic Warszawy zawierał urzędy, które posiadały wydziały obsługi mieszkańców oraz urzędy, które nie posiadały wydziałów obsługi mieszkańców w okresie przeprowadzenia badania empirycznego. Badania w urzędach dzielnic zostały przeprowadzone za pomocą ankiet wypełnianych przez klientów zewnętrznych urzędów (pomiar skuteczności ogólnej urzędu oraz atrybutów jakości usług administracyjnych wypełnionych zostało 2283 ankiet), ankiet wypełnianych przez 2

3 pracowników (pomiar skuteczności organizacyjnej urzędu wypełnionych zostało 1486 ankiet badawczych), ankiet zasobowych (pomiar niektórych zmiennych dotyczących stanu posiadania urzędu, liczby pracowników, wykształcenia pracowników, majątku rzeczowego, itp.), ankiet dla zarządów dzielnic (dane nt. systemów i rozwiązań organizacyjnych wdrożonych w urzędach dzielnic), ankiet dla badacza (dane dotyczące dnia badania, czasu badania, godzin otwarcia urzędu, widocznych udoskonaleń w obsłudze klientów, przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych, uwagi nt. ewentualnego przeciążenia pracowników, chęci podawania wyczerpujących informacji przez pracowników urzędów, itd. - wypełnionych zostało 18 ankiet). Dodatkowo pozyskano dane dotyczące wyniku (output) funkcjonowania urzędów w postaci liczby usług administracyjnych rocznie świadczonych przez urzędy. Wyniki uzyskane w poszczególnych urzędach zostały zestawione z danymi finansowymi opracowanymi na podstawie oficjalnych danych Urzędu m. st. Warszawy, co umożliwiło wyznaczenie poszczególnych miar efektywności. Drugi zbiór badawczy objął 19 urzędów miast znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego, w których zostały przeprowadzone analogiczne badania ankietowe. Zebrano następujące liczby ankiet w urzędach miast województwa mazowieckiego: 707 ankiet wypełnionych przez klientów urzędów miast, 353 ankiety wypełnione przez pracowników urzędów miast, 24 ankiety wypełnione przez członków zarządów miast, 19 ankiet zasobowych, 19 ankiet dla badacza. Wyniki uzyskane w poszczególnych urzędach zostały zestawione z danymi finansowymi opracowanymi na podstawie oficjalnych danych Ministerstwa Finansów, co umożliwiło wyznaczenie poszczególnych miar efektywności. Dodatkowo zostały w pracy stworzone mapy skuteczności i efektywności, dzięki którym możliwe było wyizolowanie urzędów o określonych parametrach funkcjonowania. Tego typu metodyka umożliwiła wszechstronną analizę, uwzględniającą szereg aspektów instytucjonalnych funkcjonowania urzędów i wyjaśnienie różnic w sposób ilościowy i jakościowy. Ponadto użyto w pracy szeregu metod wspomagających wnioskowanie statystyczne, takich jak analiza czynnikowa, nieparametryczne testy do porównywania rozkładów zmiennych w dwóch populacjach czy analizy korelacji. Badania przeprowadzone w urzędach dzielnic m. st. Warszawy pozwoliły na udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze związane z relacją pomiędzy występowaniem w urzędach dzielnic Wydziałów Obsługi Mieszkańców a skutecznością ogólną, skutecznością organizacyjną oraz efektywnością kosztową tych urzędów. Z przeprowadzonych badań w 3

4 urzędach dzielnic wynika, iż pełne wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001:2000, wraz z jego nieodłącznym elementem, za jaki uznano w niniejszych badaniach Wydział Obsługi Mieszkańców (w odniesieniu do miast świadczących ponad usług administracyjnych rocznie), znajduje odzwierciedlenie zarówno w przypadku skuteczności ogólnej urzędu, jak i skuteczności organizacyjnej. Na podstawie badań ustalono statystycznie istotne różnice w rozkładach zmiennych pomiędzy urzędami dzielnic, w których funkcjonują wydzielone Wydziały Obsługi Mieszkańców, a tymi urzędami, w których brak jest realnie wydzielonych WOM-ów w odniesieniu do skuteczności ogólnej urzędu, w odniesieniu do wszystkich badanych atrybutów jakości (postrzegane atrybuty takie, jak: kultura i kompetencje pracowników urzędów miast, informacja, organizacja obsługi interesantów, długość czasu załatwiania sprawy administracyjnej). Również w zakresie skuteczności procesów wewnętrznych wykazano różnice w takich obszarach jak: relacje z przełożonym, atmosfera w pracy, postawy współpracowników, oraz przede wszystkim w komunikacji wewnętrznej. Nie odnotowano natomiast różnic w obszarach procedur wewnętrznych i niektórych elementów organizacji pracy. W odniesieniu do skuteczności zapewnienia zasobów urzędu wykazano różnice w wyposażeniu stanowiska pracy oraz w obsłudze technicznej biura, zwłaszcza w przypadku braków sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, zbyt dużej liczby osób w jednym pokoju. W obszarze skuteczności procesów związanych z wiedzą i rozwojem wykazane zostały różnice w obszarze szkoleń i innych form edukacji poza miejscem pracy, jak również w dostępie do aktualnych informacji poprzez Internet. Dostęp do źródeł prawa i potrzebnego oprogramowania okazał się podobny w obu badanych grupach urzędów. Wyniki te zwłaszcza w odniesieniu do skuteczności ogólnej w zakresie świadczenia usług administracyjnych mogą być uznane za wiążące w odniesieniu do urzędów miast w Polsce dostarczających ponad usług administracyjnych rocznie, jak również mogą być pewna wskazówką przy interpretacji wyników dla urzędów, świadczących nieco mniejszą liczbę usług rocznie. Nie wykazano statystycznie istotnego związku pomiędzy występowaniem funkcjonującego, realnie wydzielonego (a nie tylko formalnie) Wydziału Obsługi Mieszkańców a czystą efektywnością techniczną, efektywnością skali, czy też efektywnością alokacji nakładów. Nie oznacza to jednak, iż taki związek nie występuje. Pewną przesłanką do stwierdzenia, iż występuje związek pomiędzy obecnością WOM a efektywnością działania urzędów dzielnic jest fakt, iż żaden z urzędów nie posiadających Wydziału Obsługi 4

5 Mieszkańców nie osiągnął wysokiej czystej efektywności technicznej i wysokiej skuteczności. Badania przeprowadzone w urzędach miast województwa mazowieckiego pozwoliły na udzielenie odpowiedzi na pytania badawcze związane z relacją pomiędzy występowaniem w urzędach miast Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 a skutecznością ogólną, organizacyjną, oraz efektywnością kosztową tych urzędów. Na podstawie badanej próby urzędów miast województwa mazowieckiego nie zostały wykazane różnice w skuteczności ogólnej mierzonej za pomocą miary satysfakcji klientów zewnętrznych urzędu (nie wykazano różnic w rozkładach zmiennej związanej z ogólnym zadowoleniem z obsługi w urzędzie). Zostały natomiast wykazane różnice w odniesieniu do niektórych skuteczności względnych (mierzonych za pomocą atrybutów jakości usług świadczonych przez urzędy miast). Statystycznie istotne różnice pojawiły się, w odniesieniu do obszaru informacja i dokumenty, zaś nie zaobserwowano ich w obszarach: kultura i kompetencje pracowników oraz organizacja obsługi interesantów. Zostały wykazane różnice w skuteczności organizacyjnej pomiędzy urzędami, które wdrożyły System Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001:2000, a tymi urzędami, które systemu nie wdrożyły. W zakresie skuteczności procesów wewnętrznych wykazano istotne statystycznie różnice rozkładach wartości zmiennych w takich obszarach jak: organizacja pracy, relacje z przełożonym, atmosfera w pracy, postawy współpracowników oraz komunikacja wewnętrzna. Nie odnotowano natomiast różnic w obszarach procedur wewnętrznych, i niektórych innych elementów organizacji pracy. W odniesieniu do skuteczności zapewnienia zasobów wykazano różnice w rozkładach zmiennych na niekorzyść urzędów, które wdrożyły normy ISO 9001:2000 w wyposażeniu stanowiska pracy. W przypadku skuteczności procesów związanych z wiedzą i rozwojem wykazane zostały różnice na korzyść urzędów z ISO 9001:2000 w obszarze szkoleń i innych form edukacji poza miejscem pracy, jak również w dostępie do aktualnych informacji poprzez Internet, czy też dostęp do źródeł prawa. Jednak odnotowano różnice na niekorzyść urzędów miast z ISO 9001:2000 w dostępie do potrzebnego oprogramowania. W zakresie wrażliwości na czynniki zewnętrzne nie wykazano istotnie statystycznych różnic pomiędzy dwiema badanymi zbiorowościami. Na podstawie próby urzędów miast województwa mazowieckiego nie została wykazana istotna statystycznie zależność pomiędzy posiadaniem przez urząd Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 a czystą efektywnością techniczną w urzędach miast, efektywnością alokacji nakładów, czy też efektywnością skali. 5

6 Interpretując wyniki badań w urzędach miast województwa mazowieckiego należy mieć na uwadze, że w przypadku urzędów miast występuje znaczne zróżnicowanie w zakresie standardów obsługi mieszkańców, zasobów lokalowych, jak również w wielu urzędach System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 funkcjonuje bardzo krótko. Stwierdzić można przewagę urzędów z certyfikatami ISO 9001:2000 w zakresie skuteczności procesów wewnętrznych, czy też skuteczności procesów związanych z wiedzą i rozwojem, ale nadal pozostaje wiele obszarów do poprawienia. Na podstawie analizy danych można wyciągnąć wniosek, iż samo posiadanie systemu zarządzania jakością nie przesądza o jakości świadczonych usług (czyli o skuteczności ogólnej w zakresie świadczenia usług administracyjnych). Nie oznacza to, że prawidłowo wdrożony system nie poprawia jakości świadczonych usług, a jedynie, że w badanej próbie zaobserwowano niewielkie różnice pomiędzy dwiema grupami urzędów w zakresie atrybutów jakości usług. Można również wyciągnąć wniosek, iż w zakresie zarządzania zasobami i kosztochłonności funkcjonowania urzędów, system zarządzania jakością nie różnicuje urzędów znajdujących się w próbie badawczej, lecz nie oznacza to, że w długim okresie nie ujawnią się oszczędności pośrednie, nie wynikające z bieżących planów oszczędnościowych. Zestawiając wyniki uzyskane dla urzędów dzielnic m. st. Warszawy i urzędów miast województwa mazowieckiego można wyciągnąć wniosek, iż istnieją przesłanki do stwierdzenia, że System Zarządzania Jakością oparty na normach ISO 9001:2000 wpływa pozytywnie na skuteczność organizacyjną funkcjonowania urzędów miast, jak również, że występuje pozytywny wpływ posiadania przez urzędy wydziałów (czy też biur) obsługi mieszkańców zarówno na skuteczność ogólną jak i skuteczność organizacyjną funkcjonowania tych urzędów w obszarze świadczenia usług administracyjnych. Porównanie skuteczności Urzędu Dzielnicy Targówek ze skutecznością UD Śródmieście oraz porównanie skuteczności Urzędu Miasta Sochaczewa ze skutecznością UM Grójec stwarzają poważne przesłanki do uznania, iż osiągnięcie wysokiej czystej efektywności kosztowej powoduje znaczne pogorszenie skuteczności ogólnej (w zakresie świadczenia usług administracyjnych) i skuteczności organizacyjnej w urzędach, które zbliżają się do swojej potencjalnej wydajności (tzn., w których występują niewielkie rezerwy zasobów). Dokonywanie w takich urzędach redukcji wydatków w stosunku do liczby świadczonych usług administracyjnych może powodować zmniejszenie satysfakcji zarówno klientów zewnętrznych, jak i wewnętrznych oraz problemy związane z zapewnieniem zasobów i skutecznością procesów wewnętrznych. 6

7 Przeprowadzone badania i analiza opracowań teoretycznych pozwalają na sformułowanie szeregu rekomendacji zmierzających do poprawy skuteczności i efektywności administracji publicznej. W obszarze skuteczności, zwłaszcza w urzędach miast świadczących ponad usług rocznie wprowadzenie Wydziałów Obsługi Mieszkańców przynosi znaczną poprawę zarówno skuteczności ogólnej, skuteczności względnych (atrybutów jakości zewnętrznej usług administracyjnych), jak i poprawę skuteczności organizacyjnej, a więc należy w takich urzędach miast wprowadzać Wydziały Obsługi Mieszkańców. Z uwagi na fakt, iż badania wykazały dodatni związek korelacyjny pomiędzy satysfakcją pracowników urzędów a satysfakcją odbiorców usług administracyjnych z obsługi w urzędzie, należy zwracać szczególną uwagę na aspekty organizacyjne, które mają największy wpływ na satysfakcję pracowników urzędów. Największy wpływ na satysfakcję pracowników mają takie czynniki jak zarządzanie, szkolenia, życzliwość wpółpracowników i przepływ informacji, oraz stopień skomplikowania procedur urzędu, a więc należy dążyć do poprawy zwłaszcza w odniesieniu do tych czynników. Stanowi to kolejną przesłankę do wdrażania Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 (wraz z Wydziałem Obsługi Mieszkańców), gdyż m.in. na tych obszarach skupiana jest uwaga w tym systemie zarządzania jakością. Konkluzje zawarte w pracy wskazują, iż możliwym sposobem na zwiększenie skuteczności ogólnej i organizacyjnej funkcjonowania administracji samorządowej jest (1) wdrażanie systemu zarządzania jakością wg norm ISO, zwłaszcza w urzędach średnich i dużych, (2) wprowadzanie wydziałów obsługi mieszkańców w urzędach miast na terenie gmin wielkomiejskich, (3) zwiększenie elastyczności w alokowaniu zasobów wewnątrz urzędów miast (zwłaszcza poprzez zwiększanie wszechstronności kwalifikacji pracowników, tak aby mogli pełnić różne funkcje w urzędzie, np. uzyskiwanie uprawnień do wydawania dowodów osobistych przez pracowników zajmujących się innymi zadaniami), (4) dokonywanie porównań pomiędzy urzędami w celu poszukiwania odpowiedniej mieszkanki nakładów i wyników w zestawieniu z miarami skuteczności ogólnej i organizacyjnej, (5) używanie ujednoliconej terminologii i czytelnych dla odbiorców narzędzi pomiaru wyników funkcjonowania administracji. W obszarze efektywności: (1) należy dbać o zapewnienie adekwatnych zasobów koniecznych do dostarczania odpowiedniej liczby usług administracyjnych rocznie (wymaga to monitorowania liczby usług świadczonych przez urząd przez poszczególne komórki organizacyjne) oraz w razie potrzeby dostosowywać np. liczbę pracowników skierowanych do obsługi odbiorców usług administracyjnych (oznacza to niekiedy konieczność szkolenia 7

8 pracowników i zdobywania przez nich dodatkowych uprawnień), (2) oszczędności krótkookresowych należy upatrywać raczej w bieżących programach oszczędnościowych, a nie w systemie zarządzania jakością, którego wdrożenie może przynieść redukcję kosztów dopiero w dłuższym okresie czasu, (3) należy dążyć do posiadania przez urząd jednej lokalizacji, zamiast wielu rozproszonych w różnych częściach miasta, gdyż w odniesieniu do urzędów o największej liczbie lokalizacji odnotowano najniższe wartości czystej efektywności technicznej. Działania te mogą wpłynąć na proces tworzenia się nowoczesnej administracji samorządowej. Warunkiem koniecznym jest jednak świadomość osób zarządzających urzędami miast, jaka jest sieć zależności pomiędzy różnymi aspektami funkcjonowania administracji oraz świadomość, iż należy równocześnie dbać o realizację wielu równoległych celów związanych ze skutecznością i efektywnością. System Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 9001:2000 jest godnym rekomendacji sposobem na realizację celów stawianych przez urzędami miast w zakresie świadczenia usług administracyjnych, jak również sposobem na poprawianie skuteczności organizacyjnej urzędów. Można stwierdzić, iż wdrożenie tego systemu zarządzania jakością w urzędach miast jest opłacalną inwestycją, chociaż jego poprawna implementacja wymaga znacznych nakładów czasowych i organizacyjnych, jak również zaangażowania pracowników urzędów. Wyniki uzyskane w pracy pozwalają upatrywać dużych nadziei w pomiarze wyników funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządowej. Zebrane narzędzia pomiaru (w tym zmienne oparte na wymaganiach normy ISO 9001:2001) pozwalają na wszechstronną ocenę urzędów administracji publicznej, uwzględniając liczne aspekty endogeniczne ich funkcjonowania. Tego typu pomiar jest zjawiskiem rzadko spotykanym w administracji publicznej ze względu na wysokie koszty pozyskiwania danych (zwłaszcza dotyczących zmiennych organizacyjnych). Przy braku instytucji mogącej zapewnić użycie identycznych zmiennych w poszczególnych urzędach konieczne są badania cząstkowe na ograniczonych zbiorach badawczych. Złożoność procesu dostarczania usług administracyjnych i odpowiedzialność przed społeczeństwem za świadczenie tych usług wskazują, że narzędzia pomiaru skuteczności ogólnej i organizacyjnej oparte na Systemie Zarządzania Jakością wg norm ISO 9001:2000 w zestawieniu z miarami efektywności kosztowej są wysoce obiecujące w odniesieniu do administracji samorządowej, stanowiąc również wyzwanie badawcze dla teorii ekonomii. 8

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną.

H3: Interakcje z otoczeniem wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. H4: Projekty edukacyjne wpływają dodatnio na zdolność absorpcyjną. Streszczenie pracy doktorskiej napisanej pod kierunkiem naukowym prof. nadzw. dr. hab. Wojciecha Czakona Zdolność absorpcyjna organizacji uczącej się mgr Regina Lenart Praca doktorska podejmuje problematykę

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Badania satysfakcji pracowników urzędów administracji samorządowej i doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi

Badania satysfakcji pracowników urzędów administracji samorządowej i doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi Badania satysfakcji pracowników urzędów administracji samorządowej i doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi Sławomir Brzózka, Umbrella Consulting; Stanisława Szołtysek, Kierownik programu, Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński prof. dr hab. Barbara Kożuch Uniwersytet Jagielloński RECENZJA rozprawy doktorskiej mgr inż. Danuty Trybuch pt. Proces audytu i warunki doskonalenia systemu zarządzania jakością na przykładzie urzędów

Bardziej szczegółowo

Kryzys gospodarczy a efektywność działania publicznych instytucji kultury. Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury.

Kryzys gospodarczy a efektywność działania publicznych instytucji kultury. Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury. Kryzys gospodarczy a efektywność działania publicznych instytucji kultury. Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury Paweł Wnuczak Wdrożenie controllingu w publicznych instytucjach kultury

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SZKOLENIE BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE SZKOLENIE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTA I ZARZĄDZANIE SATYSFAKCJĄ KLIENTA W WPROWADZENIE W dobie silnej konkurencji oraz wzrastającej świadomości

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki

Spis treści Wstęp 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki Wstęp... 11 1. Ryzyko a pojęcie cykliczności, procykliczności i antycykliczności zjawisk sfery realnej i systemu finansowego gospodarki... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Definicje zjawiska cyklu koniukturalnego,

Bardziej szczegółowo

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE.

Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE. Analiza praktyk zarządczych i ich efektów w zakładach opieki zdrowotnej Województwa Opolskiego ROK 2008 STRESZCZENIE Marcin Kautsch Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego Kraków,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy Dziękujemy za współpracę uczestnikom GRUPY INOWACJI SAMORZĄDOWYCH:

Bardziej szczegółowo

Ocena adekwatności alokowanych środków finansowych w ramach POPT 2014-2020

Ocena adekwatności alokowanych środków finansowych w ramach POPT 2014-2020 Ocena adekwatności alokowanych środków finansowych w ramach POPT 2014-2020 Zgodnie z przekazanymi informacjami, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację POPT wyniesie 700,1 mln EUR wkładu

Bardziej szczegółowo

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR

Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach wdrażania LSR 2014-2020 dla obszaru PLGR Elementy podlegające monitoringowi i ewaluacji w ramach LSR 2014-2020 dla obszaru 1. Monitoring i ewaluacja LSR 2014-2020 W niniejszym rozdziale przedstawiono opis prowadzenia ewaluacji i monitoringu w

Bardziej szczegółowo

Analiza korespondencji

Analiza korespondencji Analiza korespondencji Kiedy stosujemy? 2 W wielu badaniach mamy do czynienia ze zmiennymi jakościowymi (nominalne i porządkowe) typu np.: płeć, wykształcenie, status palenia. Punktem wyjścia do analizy

Bardziej szczegółowo

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r.

Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie. Warszawa 8 maja 2013 r. Pierwszy w Polsce System Zarządzania Energią (SZE) w oparciu o normę PN-EN ISO 50001 w Dzierżoniowie Warszawa 8 maja 2013 r. Efektywne zarządzanie energią jest jednym z warunków krytycznych do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie?

Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Czy audit jednostki certyfikującej powinien byd jedynym narzędziem wpływającym na kształtowanie polityki jakości w urzędzie? Artur Szwoch Polska Izba Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. PIHZ

Bardziej szczegółowo

Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji

Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji Kryteria selekcji dobrych praktyk w ramach projektu Doświadczania wdraŝania Regionalnych Strategii Innowacji Bogdan Piasecki Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI) przy

Bardziej szczegółowo

e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska

e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska e-usługi? Procesy? A może procesy dla e-usług? Agata Filipowska, Wioletta Sokołowska Plan prezentacji Omówienie doświadczeń związanych z potrzebą optymalizacji realizowanych procesów. Przedstawienie zakresu

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów PODSTAWY STATYSTYKI 7 2 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr 1/2 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny) obowiązkowy y/ ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

Testy nieparametryczne

Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne Testy nieparametryczne możemy stosować, gdy nie są spełnione założenia wymagane dla testów parametrycznych. Stosujemy je również, gdy dane można uporządkować według określonych kryteriów

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ

PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ PIERWSZE EKSPERYMENTALNE BADANIA NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ NIEMÓWIĄCĄ Grupa osób niemówiących nigdy nie została zidentyfikowana jako wymagająca specyficznych oddziaływań i pomocy mającej na celu kompensowanie

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów

BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów Raport HR Base Institute Warszawa, styczeń 2012 2012 HR Base Institute jest częścią HR Base Sp z o.o.. Wszelki prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp

Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Analizy przedrealizacyjne w pilotażowych projektach ppp Jak wybrać doradcę i określić zakres niezbędnych analiz Michał Piwowarczyk z-ca dyrektora Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line

Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Ocena 360 stopni z wykorzystaniem platformy on-line Jak menedżer funkcjonuje w firmie kompleksowa informacja zwrotna Oferta usługi dla menedżerów Badanie opinii o kompetencjach menedżerów a rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności

Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Ćwiczenie 1. System jakości w laboratorium oceny żywności Powszechnie przyjmuje się, że każde laboratorium, które chce reprezentować wiarygodne dane musi wdrożyć odpowiednie procedury zapewnienia jakości.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Raportowanie badań jakościowych i ilościowych. Ukryte podobieństwa i wyraźne różnice. Pisanie naukowe jest:

Raportowanie badań jakościowych i ilościowych. Ukryte podobieństwa i wyraźne różnice. Pisanie naukowe jest: Raportowanie badań jakościowych i ilościowych. Ukryte podobieństwa i wyraźne różnice Emilia Soroko Instytut Psychologii UAM kwiecień 2008 Pisanie naukowe jest: 1. działalnością publiczną 2. czynnością

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROTOKÓŁ OCENY OFERT na przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu Zostać przedsiębiorczym - program

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO ZADOWOLENIA KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY ŁUKTA Marzec 2013 Wprowadzenie Niniejszy raport podsumowuje badanie zadowolenia klientów zewnętrznych przeprowadzone w ramach

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium

Kryteria wyboru. Lp. Kryterium Opis kryterium Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny pracownikçw Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Kryteria wyboru Lp. Kryterium Opis kryterium 1. Umiejętność obsługi urządzeń technicznych lub narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec

System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku System monitorowania poziomu satysfakcji klientów z jakości funkcjonowania Urzędu Gminy Czarny Dunajec 1 1 ZAŁOŻENIA 1. System monitorowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+

METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ METODOLOGIA OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH DEMONSTRATOR+ Autorzy: Bartosz Ledzion, Anna Borowczak, dr Seweryn Krupnik, dr Adam Płoszaj, dr Janusz Dudczyk, Monika Ledzion Badanie ewaluacyjne finansowane

Bardziej szczegółowo

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak

Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Kraków, 18.05.2015 r. Renata Kucharska-Kawalec, Kazimierz Sedlak Dlaczego należy oceniać efektywność systemów wynagradzania? Bo nakłady na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie wytycznych służących ustaleniu systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH

MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH MIERZENIE EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE MODELU LBG W FUNDACJACH KORPORACYJNYCH Warszawa, 11 września 2014r. Małgorzata Greszta, SGS Polska NASZA EKSPERCKA WIEDZA W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO

RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO RAPORT ORAZ WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEGO BADANIA STOPNIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Wodzisław Śląski, 2016 r. 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE Realizując projekt pn. Ku nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa w Ceradzu Kościelnym Raport z ewaluacji wewnętrznej Obszar : Efekty działalności dydaktycznej i wychowawczej. Wymaganie: Wyniki sprawdzianu analizowane są w celu poprawy jakości pracy

Bardziej szczegółowo

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU

R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU R A P O R T Z POMIARU SATYSFAKCJI KLIENTÓW URZĘDU MIASTA RACIBÓRZ PRZEPROWADZONEGO W 2013 ROKU I. Wprowadzenie. Celem pomiaru satysfakcji klientów jest pozyskanie informacji o jakości obsługi klientów

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział IX Plan komunikacji

Rozdział IX Plan komunikacji Rozdział IX Plan komunikacji Zapewnienie odpowiedniej komunikacji pomiędzy LGD, a społecznością lokalną obszaru grupami docelowymi, w tym grupą defaworyzowaną, jest głównym sposobem skutecznego zaangażowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON

ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON ANALIZA BADAŃ ZADOWOLENIA I OCZEKIWAŃ INNYCH ZAINTERESOWANYCH STRON przeprowadzonych w okresie 28 listopada-16 grudnia 2014r. WNIOSKI OGÓLNE (wnioski ze wszystkich badań i analiz satysfakcji i oczekiwań

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia Klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, luty 2014r. Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od 07.01.2014r.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Mapa białych plam w województwie łódzkim

Mapa białych plam w województwie łódzkim Mapa białych plam w województwie łódzkim Badanie ankietowe Wydziału Informacji i Promocji POKL nt. aplikowania o środki z EFS Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady

Praca dyplomowa. Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Praca dyplomowa Ocena zarządzania jakością według normy ISO 9001 w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego Autor: Justyna Gniady Opiekun pracy: dr inż. Stanisław Zając INSTYTUT GODPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Kontekst innowacyjnego produktu:

Kontekst innowacyjnego produktu: IP4 KARTA ROZWOJU PRACOWNIKA Kontekst innowacyjnego produktu: Karta (IP4) jest produktem finalnym w zakresie określenia rozwoju z poziomu pracownika i pracodawcy. Narzędzie będzie służyć nie tylko ocenie,

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków

Badanie satysfakcji klientów Urzędu. Urząd Gminy Czarnków Badanie satysfakcji klientów Urzędu w ramach projektu: Dobry i przyjazny Urząd Urząd Gminy Czarnków Raport nr 1: Ocena syntetyczna: Urząd - wszystkie sprawy Wygenerowano za okres od Lipiec 2012 do Grudzień

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów

Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Szczęście w nieszczęściu, czyli jak wykorzystać potencjał utraconych klientów Kluczowym czynnikiem tworzącym sukces każdej firmy jest zadowolenie odbiorców. Lojalni klienci pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE 2011 1 W 2011 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie po raz czwarty przeprowadzono Badanie Satysfakcji Klienta.

Bardziej szczegółowo

Ocena problemu badawczego, tematu i zakresu rozprawy

Ocena problemu badawczego, tematu i zakresu rozprawy Warszawa, dn. 04.05.2014 r. Dr hab., prof. nadzw. SGH. Agnieszka Alińska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kolegium Ekonomiczno-Społeczne Katedra Skarbowości RECENZJA rozprawy doktorskiej Pana mgr Jerzego

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne

Załącznik nr 1 do SIWZ. Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Informacje ogólne Część I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Załącznik nr 1 do SIWZ Przeprowadzenie badania Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim na potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Matryca efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych ZARZĄDZANIE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Podstawy firmą Marketingowe aspekty jakością Podstawy prawa gospodarczego w SZJ Zarządzanie Jakością (TQM) Zarządzanie logistyczne w SZJ Wymagania norm ISO serii 9000 Dokumentacja w SZJ Metody i Techniki

Bardziej szczegółowo

Model Matematyczny Call Center

Model Matematyczny Call Center OFERTA SZKOLENIOWA Model Matematyczny Call Center TELEAKADEMIA to profesjonalne centrum szkoleniowe mające swoją siedzibę w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. TELEAKADEMIA realizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Aby wyruszyć w drogę, trzeba zrobić pierwszy krok

Aby wyruszyć w drogę, trzeba zrobić pierwszy krok Aby wyruszyć w drogę, trzeba zrobić pierwszy krok PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY FIRMA DELTAMED SŁOWO WSTĘPU Każda Placówka Służby Zdrowia opiera się na pewnych podstawach (prawnych, informatycznych, społecznych),

Bardziej szczegółowo

BAKER TILLY POLAND CONSULTING

BAKER TILLY POLAND CONSULTING BAKER TILLY POLAND CONSULTING Wytyczne KNF dla firm ubezpieczeniowych i towarzystw reasekuracyjnych w obszarze bezpieczeństwa informatycznego An independent member of Baker Tilly International Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia L.p. Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczba dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Zmiany w przepisach

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Test U Manna-Whitneya : Test H Kruskala-Wallisa Test Wilcoxona

Test U Manna-Whitneya : Test H Kruskala-Wallisa Test Wilcoxona Nieparametryczne odpowiedniki testów T-Studenta stosujemy gdy zmienne mierzone są na skalach porządkowych (nie można liczyć średniej) lub kiedy mierzone są na skalach ilościowych, a nie są spełnione wymagania

Bardziej szczegółowo

Badania efektywności systemu zarządzania jakością

Badania efektywności systemu zarządzania jakością Opracowanie to z łagodniejszym podsumowaniem ukazało się w Problemach jakości 8/ 2007 Jacek Mazurkiewicz Izabela Banaszak Magdalena Wierzbicka Badania efektywności systemu zarządzania jakością Aby w pełni

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska

Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Efekty wdrożenia systemu EMAS w Ministerstwie Środowiska Monika Dziadkowiec Dyrektor Generalna Warszawa, 5.07.2012 r. Ministerstwo Środowiska, poprzez współtworzenie polityki państwa, troszczy się o środowisko

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Pytania ze spotkania informacyjnego. Część 1

Pytania ze spotkania informacyjnego. Część 1 Pytania ze spotkania informacyjnego Część 1 1. Zgodnie z regulaminem konkursu kosztem niekwalifikowanym jest leasing i zakup środków trwałych. Czy jako środek trwały należy tu traktować wszystkie zakupy

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie.

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Zastosowanie średnich w statystyce i matematyce. Podstawowe pojęcia statystyczne. Streszczenie. SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu V PO KL Dobre Rządzenie

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Cieszyn 2014 r 1. Problemy badawcze, podstawowe założenia i przyjęte hipotezy Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA HUMAN PERFORMACE IMPROVEMENT Strona 1 Human Performance Improvement Jak rozwijać organizację podnosząc efektywność pracowników? OPIS SZKOLENIA Human Performance Improvemant (HPI) to koncepcja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 0 PROCEURA ZIAŁAŃ ZAPOBIEGAWCZYCH PN EN ISO 9001:2009 SYSTEM ZARZĄZANIA JAKOŚCIĄ 1 Zmiany: Egzemplarz Nr 1/ Nr zmiany Nr strony ata Podpis Nr zmiany Nr strony ata Podpis 1 8

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Zintegrowany System Zarządzania w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informacyjnego Beata Wanic Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego II Śląski Konwent Informatyków i Administracji Samorządowej Szczyrk,

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce

Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Projekt: Formalne i nieformalne instytucje opieki w Polsce. Etap pierwszy prac Diagnoza i analiza funkcjonowania formalnych i nieformalnych instytucji opieki w Polsce Potrzeby informacyjne interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości.

Analiza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości. TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH studia stacjonarne pierwszego stopnia ROK AKADEMICKI REALIZACJI PRACY 2015/2016 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Doradztwo na rynku Promotor

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań reprezentatywnych są zawsze stwierdzeniami hipotetycznymi, o określonych granicach niepewności

Wyniki badań reprezentatywnych są zawsze stwierdzeniami hipotetycznymi, o określonych granicach niepewności Wyniki badań reprezentatywnych są zawsze stwierdzeniami hipotetycznymi, o określonych granicach niepewności Statystyka indukcyjna pozwala kontrolować i oszacować ryzyko popełnienia błędu statystycznego

Bardziej szczegółowo

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace

BADANIE KLIENTÓW SATYSFAKCJI JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW JAK KLIENCI OCENIAJĄ LIVESPACE CRM? Raport LiveSpace LiveSpace CRM, styczeń 2015 Badanie satysfakcji klientów Badanie satysfakcji klientów zostało przeprowadzone w styczniu

Bardziej szczegółowo

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie efektywności użytkowania energii w obiektach naszych klientów poprzez zastosowanie ekonomicznie dochodowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo