Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro"

Transkrypt

1 Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie Załączony raport objęty jest prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Finansowej TENET. Wykorzystywanie go w sposób inny, niż polegający na zapoznaniu się z jego treścią, jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. W szczególności dotyczy to kopiowania, przerabiania, modyfikowania, publikowania, rozpowszechniania raportu w dowolny sposób, w całości lub we fragmentach. Wrocław

2 Wprowadzenie Jesteśmy obecnie świadkami bezprecedensowego w swojej dynamice procesu zmian gospodarczych obejmującego wszystkie kraje Unii Europejskiej. Rynki, które do niedawna były symbolem pewności i stabilności dzisiaj stały się ryzykowne; natomiast inne, które wcześniej nie przyciągały uwagi polskich eksporterów dzisiaj zdają się być atrakcyjne. Niniejsza ankieta przeprowadzana jest na zlecenie Kancelarii Finansowej TENET we współpracy z: Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji / Ambasad RP w Europie Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji / Poznań Polską Izbą Eksportu - wydawcą miesięcznika " Eksport & Import " / Warszawa Celem badania jest uchwycenie kierunku zachodzących zmian oraz określenie czynników, które zdaniem samych eksporterów są istotne dla poprawiania ich sytuacji na rynku międzynarodowym. Badanie przeprowadzono w dwóch turach w listopadzie 2012 roku. Respondentami byli przedsiębiorcy, którzy eksportują swoje towary za granicę. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej CAWI. 2

3 Wyniki badania eksporterów Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie

4 Podsumowanie wyników Z wypowiedzi badanych eksporterów wynika, że prowadzą działalność w obszarze, w którym wiele czynników jest od nich niezależnych, a które mają kluczowy wpływ na powodzenie przedsięwzięć. Zdaniem respondentów, największymi barierami w prowadzeniu eksportu są: - ryzyko kursowe (55%), - brak wsparcia instytucjonalnego (35%), - słaba marka Polski (31%). Wśród barier, jakie pojawiają się za granicą badani zwracają uwagę na fakt: - dużej konkurencji (59%), - biurokrację (32%), - duże ryzyko (31%), - zawiłe kwestie prawne (27%). Kwestie biurokratyczne są najczęstszym problemem wymienianym przez badanych jako bariera w uzyskaniu finansowania eksportu (53%). Znaczna cześć badanych zwróciła też uwagę na: - nieakceptowane koszty finansowania eksportu (40%), - ostrożność instytucji finansowych przy udzielaniu kredytów na ten cel (33%). Trzech na pięciu badanych oczekuje pomocy ze strony instytucji rządowych i samorządowych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej (61%). Najczęściej oczekiwania te nastawione są na: - pomoc w uzyskaniu finansowania (64%), - pomoc w kwestiach organizacyjnych (52%), - uzyskanie informacji na temat rynków zagranicznych (45%). Wśród instytucji i organizacji, z pomocy których korzystają eksporterzy, najczęściej wymieniane są Ambasady RP (22%), natomiast same Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach RP uzyskały 15% wskazań. Następne w kolejności są instytucje rządowe i samorządowe (17%). Znikomy odsetek badanych korzysta z usług Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w swoim województwie (2%). Widoczna jest dysproporcja pomiędzy oczekiwaniami eksporterów odnoście wsparcia instytucjonalnego, którego oczekuje 61% badanych a faktycznym korzystaniem ze wsparcia, które w przypadku poszczególnych instytucji wynosi od 2 do 22%. 4

5 Podsumowanie wyników Brak zaufania odnośnie rządowych instytucji wspierających eksporterów przejawia się w opiniach na temat utworzenia nowego podmiotu, którego zadaniem miałoby być wspomaganie eksporterów w zakresie informacji o rynkach zagranicznych, doradzanie w kwestiach prawnych i organizacyjnych. Mimo, że 62% badanych oczekuje wsparcia rządowego i samorządowego, a ich konkretne potrzeby pokrywają się z zadaniami, które miałyby być przez nowy podmiot realizowane, to tylko 51% uważa pomysł utworzenia nowej instytucji za zasadny Głównym źródłem informacji o rynkach zagranicznych jest dla badanych: - Internet branżowa (34%). (86%), - targi (61%) - prasa Przy wchodzeniu na nowy rynek badani oczekują przede wszystkim: - informacji ogólnych na temat rynku, na którym chcą działać, - informacji o kontrahentach oraz - pomocy prawnej. Badani w głównej mierze finansują działalność eksportową z własnych środków (94%), tylko co dziesiąty korzysta z factoringu (9%). spełna 14% badanych korzystało ze środków Unii Europejskiej przy finansowaniu działań promocyjnych. Co dziesiąty badany w ciągu ostatnich dwóch lat spotkał się z odmową finansowania eksportu ze strony banku (10%), najczęstszym powodem odmowy był brak odpowiednich zabezpieczeń. Trzech na czterech badanych stosuje kredyt kupiecki wobec swoich kontrahentów (73%). Płatności najczęściej realizowane są w ciągu 30 do 60 dni. Połowa badanych boryka się z problemami związanymi z płatnościami od swoich partnerów biznesowych (50%), które są spowodowane przez kryzys. Dwie trzecie badanych przyznaje, że kurs złotówki ma znaczący wpływ na prowadzenie przez nich działalności (65%). Co ciekawe, mimo wielu problemów i potrzeb dotyczących wsparcia odnośnie prowadzenia działalności, a także prognoz ekspertów związanych z kryzysem, trzech na czterech badanych przewiduje wzrost eksportu swoich towarów i usług w latach (72%). 5

6 Bariery eksportu Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie

7 Bariery eksportu wewnętrzne Zdaniem większości badanych największymi barierami w realizacji eksportu w Polsce są ryzyko kursowe (55%) oraz brak wsparcia instytucjonalnego (35%). Trzech na dziesięciu badanych wskazuje słabą markę Polski (31%), co czwarty mówi o problemach z finansowaniem eksportu (26%), a co piąty o nieopłacalności produkcji na eksport (20%). Ryzyko kursowe 54,8 Brak wsparcia instytucjonalnego (informacje, analizy) 36,3 Słaba marka naszego kraju 30,6 Problemy z uzyskaniem finansowania eksportu 25,8 opłacalność produkcji na eksport 20,2 Inne 11, Pytanie : Jakie są, Państwa zdaniem, bariery w Polsce w realizacji eksportu? Możliwość wielu odpowiedzi. Dane w %. 7

8 Bariery eksportu zewnętrzne Sześciu na dziesięciu badanych eksporterów uważa, że barierą zewnętrzną w realizacji eksportu jest duża konkurencja (59%), niemal co trzeci zwraca uwagę na biurokrację (32%) lub duże ryzyko działalności za granicą (31%). Co czwarty badany wskazuje na skomplikowane kwestie prawne (27%), a co piąty na słaby popyt na polski eksport (22%) oraz korupcję (21%). Duża konkurencja 58,9 Biurokracja 31,5 Zbyt duże ryzyko działalności za granicą 30,6 Skomplikowane kwestie prawne 27,4 Słaby popyt na polski eksport 21,8 Korupcja 21,0 Inne 6, Pytanie: Jakie są, Państwa zdaniem, bariery za granicą w realizacji eksportu?. Możliwość wielu odpowiedzi. Dane w %. 8

9 Bariery eksportu bariery korzystania z finansowania transakcji eksportowych co ponad połowa respondentów uważa, że barierą korzystania z finansowania transakcji eksportowych jest skomplikowany i długotrwały proces pozyskiwania finansowania związany z biurokracją (53%). Dwóch na pięciu zwraca uwagę na nieakceptowany koszt finansowania (40%), co trzeci wskazuje na trudności związane ze zdobyciem kredytów (33%), co piąty na barierę w postaci niemożności spełnienia wymogów (19%), a co siódmy na nieakceptowany dla instytucji finansującej kraj importera (15%). Skomplikowany i długotrwały proces pozyskania finansowania (biurokracja) 53,2 akceptowalny koszt finansowania (wysokie marże) 40,3 Ostrożność instytucji finansowych w udzielaniu kredytów na finansowanie eksportu 33,1 możność spełnienia wymogów odnośnie finansowania 18,5 Importer/kraj importera nieakceptowalny dla instytucji finansowej 14,5 Inne 7, Pytanie: Jakie, Państwa zdaniem, są bariery korzystania z finansowania transakcji eksportowych? Możliwość wielu odpowiedzi. Dane w %. 9

10 Wsparcie eksportu Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie

11 Wsparcie eksportu korzystanie z instytucji wsparcia 2/3 spełna 17% badanych eksporterów przyznaje, że korzystało z usług instytucji lub organizacji rządowych lub samorządowych w zakresie wspierania eksportu. co mniejszy odsetek korzystał z programów lub projektów krajowych i regionalnych wspierających polskich eksporterów (16%). Korzystanie z usług instytucji krajowych w zakresie wsparcia eksportu Korzystanie z krajowych lub regionalnych programów wspierających polskich eksporterów 16,9% 16,1% Tak Tak 83,1% 83,9% Pytanie: Czy Państwa Firma korzystała z usług instytucji / organizacji rządowych i samorządowych w zakresie wspierania eksportu? Możliwość jednej odpowiedzi. Pytanie: Czy Państwa Firma korzystała z usług instytucji / organizacji rządowych i samorządowych w zakresie wspierania eksportu? Możliwość jednej odpowiedzi. 11

12 Wsparcie eksportu korzystanie z instytucji wsparcia 2/3 co częściej niż co czwarty badany korzysta z pomocy Ambasad RP za granicą w zakresie prowadzenia eksportu (22%). Co siódmy badany korzysta bezpośrednio z usług Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach RP ( 15,3%). Korzystanie z pomocy Ambasad Korzystanie z usług WPHI Ambasad 21,8% Tak 78,2% Pytanie: Czy korzystacie Państwo z pomocy Ambasad RP za granicą? Możliwość jednej odpowiedzi. Pytanie: Czy korzystacie Państwo bezpośrednio z usług WPHI (Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji) na świecie?. Możliwość jednej odpowiedzi. 12

13 Wsparcie eksportu korzystanie z instytucji wsparcia 3/3 Dwóch na czterech badanych eksporterów korzysta z obsługi prawnej w zakresie przygotowania lub zabezpieczenia transakcji międzynarodowych (39%). Z kolei tylko 2% badanych eksporterów korzysta z usług COIE (Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera) w swoim województwie. Korzystanie z obsługi prawnej w zakresie przygotowania lub zabezpieczenia transakcji międzynarodowych Korzystanie z usług COIE 38,7% 61,3% Tak Pytanie: Czy korzystacie Państwo z obsługi prawnej (adwokat, radca prawny) w zakresie przygotowywania lub zabezpieczania transakcji międzynarodowych? Możliwość jednej odpowiedzi. Pytanie: Czy korzystacie Państwo z usług COIE (Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera) w Waszym województwie?. Możliwość jednej odpowiedzi. 13

14 Wsparcie eksportu oczekiwania eksporterów Trzech na pięciu badanych przyznaje, że oczekuje pomocy ze strony instytucji rządowych i samorządowych w zakresie wsparcia eksportu (61%). Wśród potrzebnych form pomocy badani wymieniają przede wszystkim pomoc w uzyskaniu finansowania (64%). Połowa badanych uważa, że potrzebna jest pomoc w kwestiach organizacyjnych (52%), nieco mniej respondentów wskazuje na pomoc w uzyskaniu informacji na temat rynków zagranicznych (45%). Blisko co trzeci badany wskazuje na pomoc prawną (36%). Oczekiwanie pomocy ze strony instytucji rządowych i samorządowych Potrzebne formy pomocy Pomoc w uzyskaniu finansowania 63,7 38,7% Pomoc w kwestiach organizacyjnych 51,6 Tak 61,3% Informacje na temat rynków zagranicznych 45,2 Pomoc prawna 35, Pytanie: Czy w planowanych działaniach na nowych rynkach oczekują Państwo pomocy ze strony instytucji/organizacji rządowych i samorządowych w zakresie wspierania eksportu? Możliwość jednej odpowiedzi. Pytanie: Jakie formy pomocy ze strony instytucji, organizacji rządowych i samorządowych w Państwa ocenie są aktualnie potrzebne w celu promocji eksportu? Możliwość wielu odpowiedzi. Dane w %. 14

15 Wsparcie eksportu Polska Agencja Wsparcia Eksportu Wśród badanych podzielone są zdania na temat zasadności powoływania nowego podmiotu, którego zadaniem byłoby udostępnianie eksporterom informacji na temat rynków zagranicznych. 51% respondentów uważa, ze takie rozwiązanie jest zasadne, 49% jest przeciwnego zdania. Badani wypowiedzieli się również na temat kryteriów, jakie powinni spełniać eksporterzy, aby móc uzyskać pomoc ze strony Skarbu Państwa. Ponad połowa uważa, że takim kryterium powinno być prowadzenie transakcji z nowym partnerem strategicznym (55%). co mniej niż połowa wymienia kryteria krajowości produktów i usług (45%) lub fakt, że polski eksporter jest głównym wykonawcą (44%). Co piąty uważa, że transakcje, w których mają zastosowanie innowacyjne rozwiązania, powinny być wspierane przez Skarb Państwa. Ocena zasadności powołania Polskiej Agencji Wsparcia Eksportu Kryteria uzyskania wsparcia ze strony Skarbu Państwa Transakcje umożliwiające rozpoczęcie współpracy z nowym strategicznym 54,8 Krajowość produktu/usługi 45,2 49,2% Tak 50,8% Polski eksporter jest głównym wykonawcą Transakcje, w których zastosowanie mają innowacyjne rozwiązania 19,4 44,4 Transakcje realizowane za pośrednictwem spółek-córek 5,6 Inne 5,6 Pytanie: Czy w Państwa ocenie zasadnym byłoby powołanie nowego podmiotu - Polskiej Agencji Wsparcia Eksportu, której zadaniem byłoby udostępnienie eksporterom informacji na temat rynków zagranicznych i doradzanie w kwestiach prawnych i organizacyjnych? Możliwość jednej odpowiedzi Pytanie: Jakie kryteria powinny umożliwiać przedsiębiorstwom korzystanie ze wsparcia Skarbu Państwa, w tym z ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa? Możliwość jednej odpowiedzi. Dane w %. 15

16 Źródła informacji na temat rynków zagranicznych Ponad połowa eksporterów przyznaje, że oczekuje na informacje w momencie wchodzenia na nowy rynek. Osoby te najczęściej wskazują na potrzebę informacji dotyczących rynku (46%), poszczególnych kontrahentów (22%) oraz pomocy prawnej (18%). Oczekiwania informacji przy wejściu na nowy rynek Informacje jakich oczekują eksporterzy wchodzący na nowy rynek informacje o rynku informacje o kontrahencie pomoc prawna baza danych potencjalnych klientów kwestie organizacyjne promocja Polski organizacja spotkań biznesowych stabilny kurs złotego pomoc finansowa ubezpieczenie transkacji inne 9,0 6,0 6,0 4,5 4,5 4,5 3,0 4,5 17,9 22,4 46, Pytanie: Jakich informacji oczekują Państwo przy rozpoczynaniu działalności eksportowej na nowym rynku? Pytanie: Jakich informacji oczekują Państwo przy rozpoczynaniu działalności eksportowej na nowym rynku? Możliwość wielu odpowiedzi. Dane w %. 16

17 Źródła informacji na temat rynków zagranicznych mal dziewięciu na dziesięciu badanych czerpie informacje na temat rynków zagranicznych z Internetu (86%). Trzech na pięciu wiedzę o rynkach zagranicznych uzyskuje na targach (61%), co trzeci czyta prasę branżową (34%). Co dziesiąty potrzebne informacje zdobywa poprzez instytucje rządowe i samorządowe, a co dwudziesty poprzez Zrzeszenia (5%). Wśród innych źródeł informacji respondenci wymieniają przede wszystkim kontakty własne z klientami lub współpracownikami zagranicznymi. Internet 86,3 Targi 61,3 Prasa branżowa 33,9 Instytucje rządowe i samorządowe 11,3 Zrzeszenia 4,8 Inne 18, Pytanie: Jakie są źródła Państwa wiedzy na temat rynków zagranicznych? Możliwość wielu odpowiedzi. Dane w %. 17

18 Finansowanie eksportu Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie

19 Finansowanie eksportu źródła finansowania Zdecydowana większość badanych finansuje eksport ze środków własnych (94%). Blisko co dziesiąty wykorzystuje factoring, a zaledwie 2% korzysta z leasingu. Środki własne 93,5 Factoring/forfeiting 8,9 Leasing 2,4 Inne 12, Pytanie: W jaki sposób finansujecie Państwo eksport? Możliwość wielu odpowiedzi. Dane w %. 19

20 Finansowanie eksportu zdobywanie środków na sfinansowanie eksportu 14% badanych korzystało z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na działania promocyjne na rynkach zagranicznych. Co dziesiąty badany wciągu ostatnich 2 lat ubiegał się o sfinansowanie eksportu (10%). Korzystanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przy finansowaniu działań promocyjnych na rynkach zagranicznych Ubieganie się o sfinansowanie eksportu 13,7% 9,7% Tak Tak 86,3% 90,3% Pytanie: Czy Państwa Firma wykorzystuje dofinansowanie ze środków unijnych w działaniach promocyjnych na rynkach zagranicznych? Możliwość jednej odpowiedzi. Pytanie: Czy w ostatnich 2 latach ubiegaliście się Państwo o sfinansowanie eksportu? Możliwość jednej odpowiedzi. 20

21 Finansowanie eksportu zdobywanie środków na sfinansowanie eksportu - banki Co dziesiąty respondent w przeciągu dwóch lat poprzedzających badanie otrzymał z banku odmowę finansowania eksportu (10%). Najczęstszym powodem takiej sytuacji był brak odpowiednich zabezpieczeń (75%), brak zdolności kredytowej (17%) oraz nieakceptowany przez bank kraj eksportu (17%). Odmowa finansowania eksportu przez bank Powody odmowy finansowania eksportu 9,7% Brak odpowiednich zabezpieczeń 75,0 Tak Brak zdolności kredytowej 16,7 akceptowany kraj eksportu 16,7 90,3% Inne 8, Pytanie: Czy w ostatnich 2 latach otrzymaliście Państwo od banku odmowę udzielenia finansowania eksportu? Możliwość jednej odpowiedzi. Pytanie: Jeżeli tak, jakie były przyczyny odmowy? Możliwość wielu odpowiedzi. 21

22 Finansowanie eksportu kredyt kupiecki Blisko co czwarty badany nie realizuje eksportu z odroczonym terminem płatności. Ponad połowa badanych przedsiębiorstw posługuje się kredytem kupieckim z terminem odroczonym na 30 do 60 dni. 16% stosuje odroczenie maksymalnie 14-dniowe a 7% badanych stosuje odroczenie od 90 do 180 dni. Do 14 dni 16,1 Pow. 30 do 60 dni 55,6 Pow. 90 do 180 dni 6,5 27, Pytanie: Czy Państwa firma realizuje eksport z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki)? Możliwość wielu odpowiedzi. Dane w %. 22

23 Finansowanie eksportu płatności Połowa badanych eksporterów w związku z kryzysem odnotowała problemy w zakresie regulacji płatności ze strony kontrahentów (50%). Dwóch na trzech badanych przyznaje, że wahania kursowe mają znaczący wpływ na działalność importowo-eksportową firmy (65%). Problemy z płatnościami od klientów Znaczący wpływ wahań kursu złotówki na działalność importowo-eksportowa firmy 34,7% 50,0% 50,0% Tak Tak 65,3% Pytanie: Czy w związku z kryzysem odnotowaliście Państwo problemy w zakresie regulacji płatności za realizowane przez Państwa dostawy lub świadczone usługi? Możliwość jednej odpowiedzi. Pytanie: Czy wahania kursu złotówki wynikające z kryzysu w strefie euro mają znaczący wpływ na Państwa działalność importowoeksportową? Możliwość jednej odpowiedzi. 23

24 Nastroje wśród eksporterów mal trzech na czterech badanych prognozuje wzrost eksportu swoich towarów i usług w latach Prognoza wzrostu eksportu 28,2% Tak 71,8% Pytanie: Czy Państwa firma zakłada wzrostu eksportu w latach 2013 i 2014? Możliwość jednej odpowiedzi. 24

25 Dziękujemy

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Referat Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera tel.:+48

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Zielona Góra 13.05.2013 r. Cel projektu Projekt systemowy Ministra Gospodarki realizowany w ramach Poddziałania 6.2.1

Bardziej szczegółowo

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie

Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna Gwarancje ubezpieczeniowe budują zaufanie www.kuke.com.pl Kim jesteśmy Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE) prowadzi

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW. Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW. Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW Działa w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przez CBM INDICATOR Warszawa, grudzień 2005 1

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa

Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa Oferta produktów ubezpieczeniowych z gwarancjami Skarbu Państwa KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa informacja podstawą do ekspansji zagranicznej

Kompleksowa informacja podstawą do ekspansji zagranicznej Kompleksowa informacja podstawą do ekspansji zagranicznej Paweł Waliszewski Ekspert pro-eksport Poznań, 20 kwietnia 2016 COIE PROJEKT GOSPODARNA WIELKOPOLSKA 2014+ WPHI PRZYKŁADY DZIAŁAŃ 2 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa informacja podstawą do ekspansji zagranicznej. Leszno, 22 października 2015 r.

Kompleksowa informacja podstawą do ekspansji zagranicznej. Leszno, 22 października 2015 r. Kompleksowa informacja podstawą do ekspansji zagranicznej Leszno, 22 października 2015 r. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Współpraca COIE - EKSPORTER Informacja o specyfice rynku zagranicznego.

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA Wg stanu z 1 lipca 2010 r. Lp. Podstawa prawna Forma Beneficjenci PROMOCJA, SZKOLENIA, BAZY DANYCH (14) 1. Portal promocji eksportu PAIiIZ OK. 2. Serwis

Bardziej szczegółowo

WYBÓR RYNKU. Wybór rynku. Materiał opracowany na podstawie treści pochodzących z portalu Strona 1/6

WYBÓR RYNKU. Wybór rynku. Materiał opracowany na podstawie treści pochodzących z portalu   Strona 1/6 Wybór rynku Materiał opracowany na podstawie treści pochodzących z portalu www.akademiaparp.gov.pl Strona 1/6 1. Zbieranie informacji i wybór rynku Rozpoznanie rynku Badanie rynku, zbieranie i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych 24.06. R U S Z A N A B Ó R W N I O S K Ó W O D O F I N A N S O W A N I E P R O J E K T Ó W Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw Edycja 03/2016: Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

Finansowanie mikro, małych i średnich firm w 2012 roku raport

Finansowanie mikro, małych i średnich firm w 2012 roku raport 2.04.2012 r. Finansowanie mikro, małych i średnich firm w 2012 roku raport Skąd pochodzą fundusze na rozwój polskiego biznesu, dlaczego co piąty przedsiębiorca nadal zapożycza się u rodziny i znajomych?

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005. Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim

Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005. Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005 Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. zleciło START POINT Studio Badawczo Realizacyjne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jest jednym z referatów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i finansowanie transakcji na rynkach zagranicznych. BGK Region Podlaski Izabela Domanowska Feliks Kobierski

Bezpieczeństwo i finansowanie transakcji na rynkach zagranicznych. BGK Region Podlaski Izabela Domanowska Feliks Kobierski Bezpieczeństwo i finansowanie transakcji na rynkach zagranicznych BGK Region Podlaski Izabela Domanowska Feliks Kobierski Białystok, 5 czerwca 2018 Finansowe wspieranie eksportu / ekspansji zagranicznej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

www.mgpremium.pl www.dotacje-unijne.org MG Premium Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Działalność MG Premium jako kancelarii doradztwa gospodarczego skupia się na dwóch obszarach: DORADZTWO PRZY POZYSKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa,

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Warszawa, Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Warszawa, 3.07.2017 Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach finansowych AUTORZY RAPORTU PARTNERZY RAPORTU INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca PAIiIZ - regiony Robert Kwiatkowski Członek Zarządu PAIiIZ Opole, 1 kwietnia 2009 r. MIO Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW Wsparcie dla eksporterów Poddziałanie 6.2.1 PO IG 2007 2013 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Projekt adresowany przede wszystkim do sektora

Bardziej szczegółowo

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu V Konferencja dla Budownictwa 21.05.2013 r. Plan prezentacji 1. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Rzeszów, 12 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

Firmy rodzinne chcą zwiększać zyski i zatrudniać nowych pracowników [RAPORT]

Firmy rodzinne chcą zwiększać zyski i zatrudniać nowych pracowników [RAPORT] Firmy rodzinne chcą zwiększać zyski i zatrudniać nowych pracowników [RAPORT] data aktualizacji: 2019.01.09 Wzrost zysków i przyciąganie nowych pracowników SĄ priorytetami polskich firm rodzinnych. To wyniki

Bardziej szczegółowo

Branża leasingowa napędza rozwój MŚP. W ubiegłym roku sfinansowała 58,1 mld zł inwestycji

Branża leasingowa napędza rozwój MŚP. W ubiegłym roku sfinansowała 58,1 mld zł inwestycji Branża leasingowa napędza rozwój MŚP. W ubiegłym roku sfinansowała 58,1 mld zł inwestycji data aktualizacji: 2017.02.01 58,1 mld zł wyniosła łączna wartość aktywów sfinansowanych przez firmy leasingowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny COIE, zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania COIE, 2) organizację COIE, 3) zasady funkcjonowania COIE, 4) wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Oferta KUKE czyli bezpieczny handel Prezentacja KUKE. Warszawa, 24 kwietnia 2018 r.

Oferta KUKE czyli bezpieczny handel Prezentacja KUKE. Warszawa, 24 kwietnia 2018 r. Oferta KUKE czyli bezpieczny handel Prezentacja KUKE Warszawa, 24 kwietnia 2018 r. KUKE zabezpiecza kompleksowo jedno okienko Oferta dla przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki (mikro, małe,

Bardziej szczegółowo

Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej

Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej 2013 Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw Wyszków, 29 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r.

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r. Kredyt kupiecki w działalności eksportowej Warszawa, 15 września 2009 r. Ryzyko sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska zaproszenie do udziału w IV edycji konkursu (2013) www.greenevo.gov.pl Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo (2009-2012) Czwarty

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm

Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm Trendy i perspektywy ekspansji zagranicznej polskich firm KUKE S.A. Polski ubezpieczyciel należności z przeważającym udziałem Skarbu Państwa 63,31% 36,69% Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie transakcji eksportowych na rynkach Afryki

Ubezpieczenie transakcji eksportowych na rynkach Afryki Ubezpieczenie transakcji eksportowych na rynkach Afryki Janusz Władyczak, KUKE Gdynia, 19 marca 2018 r. Kluczowe ryzyka według polskich przedsiębiorców 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Wzrastająca konkurencja Zmiany

Bardziej szczegółowo

Na podbój zagranicznych rynków!

Na podbój zagranicznych rynków! Na podbój zagranicznych rynków! Pytanie #1 Dlaczego tylko 8% MŚP prowadzi działalność eksportową? Ryzyko #1 Co jeżeli klient nam nie zapłaci? Produkty BGK dla eksporterów: Bank Gospodarstwa Krajowego udziela

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Raport o stabilności systemu finansowego czerwiec 2009 r. Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

1.1.1.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

1.1.1.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. 2.10.10 r. P. P. H. U. "STOLWIT" Kacyna Wiktor Polesie 2 98-400 Wieruszów 1.1.1.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. P. P. H. U. "STOLWIT" Kacyna Wiktor Realizuje projekt: "Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach instrumentów finansowych programów Unii Europejskiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Działalność Krajowego Punktu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W POLSKIM DOMU MAKLERSKIM S.A. (obowiązuje od 3 stycznia 208 r.). Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej PDM) w zakresie świadczonych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna)

Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) Oferta produktów ubezpieczeniowych (działalność komercjna) KUKE KUKE jest specjalistą w ubezpieczaniu należności eksportowych realizowanych na warunkach kredytowych do blisko 200 krajów świata. Polski

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny. 19-21.06.2014 r.

Miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny. 19-21.06.2014 r. Miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny 19-21.06.2014 r. GOŚCIE: Grupa TALEX Tatiana Ermolaeva - Dyrektor Finansowy Sergey Zinovyev - Główny Technolog OAO VOLKOVYSK

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Wypromuj swoją markę na rynkach zagranicznych wsparcie MSP

Wypromuj swoją markę na rynkach zagranicznych wsparcie MSP 2016 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działanie 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Polbank EFG S.A. po raz czwarty najlepszym bankiem dla Firm według miesięcznika Forbes najprostszy sposób zwiększania obrotów Twojej firmy Monika Stec dyrektor placówki

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Szansa na wysokie zyski, wyższe niż przy innych formach oszczędzania, możliwość korzystania z zalet rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE I OBSŁUGA INWESTORÓW NA RYNKU POLSKIM

WPROWADZENIE I OBSŁUGA INWESTORÓW NA RYNKU POLSKIM WPROWADZENIE I OBSŁUGA INWESTORÓW NA RYNKU POLSKIM SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania przedsięwzięć zagranicznych i doświadczenia BGK na rynkach Afryki

Możliwości finansowania przedsięwzięć zagranicznych i doświadczenia BGK na rynkach Afryki Możliwości przedsięwzięć zagranicznych i doświadczenia BGK na rynkach Afryki Jacek Szugajew, Dyrektor Zarządzający Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 6.02.2018 r. Finansowe wspieranie eksportu i ekspansji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie zachodniopomorskim

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie zachodniopomorskim Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2015 w Polsce i województwie zachodniopomorskim Tomasz Kierzkowski, Departament Klienta Biznesowego Szczecin, 10 marca 2016 Plan prezentacji Wyniki ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Niemcy w ocenie firm polskich obecnych za Odrą

Niemcy w ocenie firm polskich obecnych za Odrą Niemcy w ocenie firm polskich obecnych za Odrą Cel badania Ocena koniunktury gospodarczej w Niemczech i uwarunkowań prowadzenia biznesu przez przedstawicieli polskich firm działających za Odrą. Główny

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne należności w obrocie międzynarodowym i krajowym. Katowice, 27 czerwca 2016

Bezpieczne należności w obrocie międzynarodowym i krajowym. Katowice, 27 czerwca 2016 Bezpieczne należności w obrocie międzynarodowym i krajowym Katowice, 27 czerwca 2016 O KUKE Polska agencja ubezpieczeń kredytów eksportowych Utworzona w 1991 100% udział Skarbu Państwa Zespół 161 profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Oferta Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu. Toruń, dnia 5 kwietnia 2016r.

Oferta Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu. Toruń, dnia 5 kwietnia 2016r. Oferta Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu Toruń, dnia 5 kwietnia 2016r. SIEĆ COIIE Sieć COIiE działa na podstawie 15 zawartych Porozumień Ramowych pomiędzy Ministrem Gospodarki a Marszałkami Województw

Bardziej szczegółowo

REGION BGK INSPIRUJĄCY PARTNER W KREOWANIU REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Kolbudy, 24 kwietnia 2019 r.

REGION BGK INSPIRUJĄCY PARTNER W KREOWANIU REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Kolbudy, 24 kwietnia 2019 r. REGION BGK INSPIRUJĄCY PARTNER W KREOWANIU REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Kolbudy, 24 kwietnia 2019 r. Rola BGK Misją BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego

Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego Charakterystyka regionu oraz działalność międzynarodowa firm z województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii

Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Raport z działań WAZE w Wielkopolskim Klastrze Odnawialnych Źródeł Energii Jadwiga Twardowska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską (w ramach

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU 1 POLSKI EKSPORT ROŚNIE W SIŁĘ Główne kierunki eksportu polskich przedsiębiorców: Nowe trendy Chiny Afryka Północna Irlandia 26,10% 6,40% 6,30% Źródło: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Rzeszów, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE EKSPORTU NA RYNEK IRAŃSKI PODEJŚCIE KUKE S.A.

WSPARCIE EKSPORTU NA RYNEK IRAŃSKI PODEJŚCIE KUKE S.A. WSPARCIE EKSPORTU NA RYNEK IRAŃSKI PODEJŚCIE KUKE S.A. Warszawa, wrzesień 2016 AGENDA 1.O KUKE S.A. 2.NOWA FILOZOFIA DZIAŁANIA 3.OFERTA NA RYNEK IRAŃSKI 2 Spółka ze 100% udziałem Skarbu Państwa Podmiot

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Lublin, 11 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo