Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie narastającego kryzysu w strefie Euro"

Transkrypt

1 Raport z badania Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie Załączony raport objęty jest prawami autorskimi przysługującymi Kancelarii Finansowej TENET. Wykorzystywanie go w sposób inny, niż polegający na zapoznaniu się z jego treścią, jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. W szczególności dotyczy to kopiowania, przerabiania, modyfikowania, publikowania, rozpowszechniania raportu w dowolny sposób, w całości lub we fragmentach. Wrocław

2 Wprowadzenie Jesteśmy obecnie świadkami bezprecedensowego w swojej dynamice procesu zmian gospodarczych obejmującego wszystkie kraje Unii Europejskiej. Rynki, które do niedawna były symbolem pewności i stabilności dzisiaj stały się ryzykowne; natomiast inne, które wcześniej nie przyciągały uwagi polskich eksporterów dzisiaj zdają się być atrakcyjne. Niniejsza ankieta przeprowadzana jest na zlecenie Kancelarii Finansowej TENET we współpracy z: Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji / Ambasad RP w Europie Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Polską Izbą Gospodarczą Importerów, Eksporterów i Kooperacji / Poznań Polską Izbą Eksportu - wydawcą miesięcznika " Eksport & Import " / Warszawa Celem badania jest uchwycenie kierunku zachodzących zmian oraz określenie czynników, które zdaniem samych eksporterów są istotne dla poprawiania ich sytuacji na rynku międzynarodowym. Badanie przeprowadzono w dwóch turach w listopadzie 2012 roku. Respondentami byli przedsiębiorcy, którzy eksportują swoje towary za granicę. Badanie przeprowadzono za pomocą ankiety internetowej CAWI. 2

3 Wyniki badania eksporterów Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie

4 Podsumowanie wyników Z wypowiedzi badanych eksporterów wynika, że prowadzą działalność w obszarze, w którym wiele czynników jest od nich niezależnych, a które mają kluczowy wpływ na powodzenie przedsięwzięć. Zdaniem respondentów, największymi barierami w prowadzeniu eksportu są: - ryzyko kursowe (55%), - brak wsparcia instytucjonalnego (35%), - słaba marka Polski (31%). Wśród barier, jakie pojawiają się za granicą badani zwracają uwagę na fakt: - dużej konkurencji (59%), - biurokrację (32%), - duże ryzyko (31%), - zawiłe kwestie prawne (27%). Kwestie biurokratyczne są najczęstszym problemem wymienianym przez badanych jako bariera w uzyskaniu finansowania eksportu (53%). Znaczna cześć badanych zwróciła też uwagę na: - nieakceptowane koszty finansowania eksportu (40%), - ostrożność instytucji finansowych przy udzielaniu kredytów na ten cel (33%). Trzech na pięciu badanych oczekuje pomocy ze strony instytucji rządowych i samorządowych w zakresie prowadzenia działalności eksportowej (61%). Najczęściej oczekiwania te nastawione są na: - pomoc w uzyskaniu finansowania (64%), - pomoc w kwestiach organizacyjnych (52%), - uzyskanie informacji na temat rynków zagranicznych (45%). Wśród instytucji i organizacji, z pomocy których korzystają eksporterzy, najczęściej wymieniane są Ambasady RP (22%), natomiast same Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach RP uzyskały 15% wskazań. Następne w kolejności są instytucje rządowe i samorządowe (17%). Znikomy odsetek badanych korzysta z usług Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w swoim województwie (2%). Widoczna jest dysproporcja pomiędzy oczekiwaniami eksporterów odnoście wsparcia instytucjonalnego, którego oczekuje 61% badanych a faktycznym korzystaniem ze wsparcia, które w przypadku poszczególnych instytucji wynosi od 2 do 22%. 4

5 Podsumowanie wyników Brak zaufania odnośnie rządowych instytucji wspierających eksporterów przejawia się w opiniach na temat utworzenia nowego podmiotu, którego zadaniem miałoby być wspomaganie eksporterów w zakresie informacji o rynkach zagranicznych, doradzanie w kwestiach prawnych i organizacyjnych. Mimo, że 62% badanych oczekuje wsparcia rządowego i samorządowego, a ich konkretne potrzeby pokrywają się z zadaniami, które miałyby być przez nowy podmiot realizowane, to tylko 51% uważa pomysł utworzenia nowej instytucji za zasadny Głównym źródłem informacji o rynkach zagranicznych jest dla badanych: - Internet branżowa (34%). (86%), - targi (61%) - prasa Przy wchodzeniu na nowy rynek badani oczekują przede wszystkim: - informacji ogólnych na temat rynku, na którym chcą działać, - informacji o kontrahentach oraz - pomocy prawnej. Badani w głównej mierze finansują działalność eksportową z własnych środków (94%), tylko co dziesiąty korzysta z factoringu (9%). spełna 14% badanych korzystało ze środków Unii Europejskiej przy finansowaniu działań promocyjnych. Co dziesiąty badany w ciągu ostatnich dwóch lat spotkał się z odmową finansowania eksportu ze strony banku (10%), najczęstszym powodem odmowy był brak odpowiednich zabezpieczeń. Trzech na czterech badanych stosuje kredyt kupiecki wobec swoich kontrahentów (73%). Płatności najczęściej realizowane są w ciągu 30 do 60 dni. Połowa badanych boryka się z problemami związanymi z płatnościami od swoich partnerów biznesowych (50%), które są spowodowane przez kryzys. Dwie trzecie badanych przyznaje, że kurs złotówki ma znaczący wpływ na prowadzenie przez nich działalności (65%). Co ciekawe, mimo wielu problemów i potrzeb dotyczących wsparcia odnośnie prowadzenia działalności, a także prognoz ekspertów związanych z kryzysem, trzech na czterech badanych przewiduje wzrost eksportu swoich towarów i usług w latach (72%). 5

6 Bariery eksportu Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie

7 Bariery eksportu wewnętrzne Zdaniem większości badanych największymi barierami w realizacji eksportu w Polsce są ryzyko kursowe (55%) oraz brak wsparcia instytucjonalnego (35%). Trzech na dziesięciu badanych wskazuje słabą markę Polski (31%), co czwarty mówi o problemach z finansowaniem eksportu (26%), a co piąty o nieopłacalności produkcji na eksport (20%). Ryzyko kursowe 54,8 Brak wsparcia instytucjonalnego (informacje, analizy) 36,3 Słaba marka naszego kraju 30,6 Problemy z uzyskaniem finansowania eksportu 25,8 opłacalność produkcji na eksport 20,2 Inne 11, Pytanie : Jakie są, Państwa zdaniem, bariery w Polsce w realizacji eksportu? Możliwość wielu odpowiedzi. Dane w %. 7

8 Bariery eksportu zewnętrzne Sześciu na dziesięciu badanych eksporterów uważa, że barierą zewnętrzną w realizacji eksportu jest duża konkurencja (59%), niemal co trzeci zwraca uwagę na biurokrację (32%) lub duże ryzyko działalności za granicą (31%). Co czwarty badany wskazuje na skomplikowane kwestie prawne (27%), a co piąty na słaby popyt na polski eksport (22%) oraz korupcję (21%). Duża konkurencja 58,9 Biurokracja 31,5 Zbyt duże ryzyko działalności za granicą 30,6 Skomplikowane kwestie prawne 27,4 Słaby popyt na polski eksport 21,8 Korupcja 21,0 Inne 6, Pytanie: Jakie są, Państwa zdaniem, bariery za granicą w realizacji eksportu?. Możliwość wielu odpowiedzi. Dane w %. 8

9 Bariery eksportu bariery korzystania z finansowania transakcji eksportowych co ponad połowa respondentów uważa, że barierą korzystania z finansowania transakcji eksportowych jest skomplikowany i długotrwały proces pozyskiwania finansowania związany z biurokracją (53%). Dwóch na pięciu zwraca uwagę na nieakceptowany koszt finansowania (40%), co trzeci wskazuje na trudności związane ze zdobyciem kredytów (33%), co piąty na barierę w postaci niemożności spełnienia wymogów (19%), a co siódmy na nieakceptowany dla instytucji finansującej kraj importera (15%). Skomplikowany i długotrwały proces pozyskania finansowania (biurokracja) 53,2 akceptowalny koszt finansowania (wysokie marże) 40,3 Ostrożność instytucji finansowych w udzielaniu kredytów na finansowanie eksportu 33,1 możność spełnienia wymogów odnośnie finansowania 18,5 Importer/kraj importera nieakceptowalny dla instytucji finansowej 14,5 Inne 7, Pytanie: Jakie, Państwa zdaniem, są bariery korzystania z finansowania transakcji eksportowych? Możliwość wielu odpowiedzi. Dane w %. 9

10 Wsparcie eksportu Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie

11 Wsparcie eksportu korzystanie z instytucji wsparcia 2/3 spełna 17% badanych eksporterów przyznaje, że korzystało z usług instytucji lub organizacji rządowych lub samorządowych w zakresie wspierania eksportu. co mniejszy odsetek korzystał z programów lub projektów krajowych i regionalnych wspierających polskich eksporterów (16%). Korzystanie z usług instytucji krajowych w zakresie wsparcia eksportu Korzystanie z krajowych lub regionalnych programów wspierających polskich eksporterów 16,9% 16,1% Tak Tak 83,1% 83,9% Pytanie: Czy Państwa Firma korzystała z usług instytucji / organizacji rządowych i samorządowych w zakresie wspierania eksportu? Możliwość jednej odpowiedzi. Pytanie: Czy Państwa Firma korzystała z usług instytucji / organizacji rządowych i samorządowych w zakresie wspierania eksportu? Możliwość jednej odpowiedzi. 11

12 Wsparcie eksportu korzystanie z instytucji wsparcia 2/3 co częściej niż co czwarty badany korzysta z pomocy Ambasad RP za granicą w zakresie prowadzenia eksportu (22%). Co siódmy badany korzysta bezpośrednio z usług Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadach RP ( 15,3%). Korzystanie z pomocy Ambasad Korzystanie z usług WPHI Ambasad 21,8% Tak 78,2% Pytanie: Czy korzystacie Państwo z pomocy Ambasad RP za granicą? Możliwość jednej odpowiedzi. Pytanie: Czy korzystacie Państwo bezpośrednio z usług WPHI (Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji) na świecie?. Możliwość jednej odpowiedzi. 12

13 Wsparcie eksportu korzystanie z instytucji wsparcia 3/3 Dwóch na czterech badanych eksporterów korzysta z obsługi prawnej w zakresie przygotowania lub zabezpieczenia transakcji międzynarodowych (39%). Z kolei tylko 2% badanych eksporterów korzysta z usług COIE (Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera) w swoim województwie. Korzystanie z obsługi prawnej w zakresie przygotowania lub zabezpieczenia transakcji międzynarodowych Korzystanie z usług COIE 38,7% 61,3% Tak Pytanie: Czy korzystacie Państwo z obsługi prawnej (adwokat, radca prawny) w zakresie przygotowywania lub zabezpieczania transakcji międzynarodowych? Możliwość jednej odpowiedzi. Pytanie: Czy korzystacie Państwo z usług COIE (Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera) w Waszym województwie?. Możliwość jednej odpowiedzi. 13

14 Wsparcie eksportu oczekiwania eksporterów Trzech na pięciu badanych przyznaje, że oczekuje pomocy ze strony instytucji rządowych i samorządowych w zakresie wsparcia eksportu (61%). Wśród potrzebnych form pomocy badani wymieniają przede wszystkim pomoc w uzyskaniu finansowania (64%). Połowa badanych uważa, że potrzebna jest pomoc w kwestiach organizacyjnych (52%), nieco mniej respondentów wskazuje na pomoc w uzyskaniu informacji na temat rynków zagranicznych (45%). Blisko co trzeci badany wskazuje na pomoc prawną (36%). Oczekiwanie pomocy ze strony instytucji rządowych i samorządowych Potrzebne formy pomocy Pomoc w uzyskaniu finansowania 63,7 38,7% Pomoc w kwestiach organizacyjnych 51,6 Tak 61,3% Informacje na temat rynków zagranicznych 45,2 Pomoc prawna 35, Pytanie: Czy w planowanych działaniach na nowych rynkach oczekują Państwo pomocy ze strony instytucji/organizacji rządowych i samorządowych w zakresie wspierania eksportu? Możliwość jednej odpowiedzi. Pytanie: Jakie formy pomocy ze strony instytucji, organizacji rządowych i samorządowych w Państwa ocenie są aktualnie potrzebne w celu promocji eksportu? Możliwość wielu odpowiedzi. Dane w %. 14

15 Wsparcie eksportu Polska Agencja Wsparcia Eksportu Wśród badanych podzielone są zdania na temat zasadności powoływania nowego podmiotu, którego zadaniem byłoby udostępnianie eksporterom informacji na temat rynków zagranicznych. 51% respondentów uważa, ze takie rozwiązanie jest zasadne, 49% jest przeciwnego zdania. Badani wypowiedzieli się również na temat kryteriów, jakie powinni spełniać eksporterzy, aby móc uzyskać pomoc ze strony Skarbu Państwa. Ponad połowa uważa, że takim kryterium powinno być prowadzenie transakcji z nowym partnerem strategicznym (55%). co mniej niż połowa wymienia kryteria krajowości produktów i usług (45%) lub fakt, że polski eksporter jest głównym wykonawcą (44%). Co piąty uważa, że transakcje, w których mają zastosowanie innowacyjne rozwiązania, powinny być wspierane przez Skarb Państwa. Ocena zasadności powołania Polskiej Agencji Wsparcia Eksportu Kryteria uzyskania wsparcia ze strony Skarbu Państwa Transakcje umożliwiające rozpoczęcie współpracy z nowym strategicznym 54,8 Krajowość produktu/usługi 45,2 49,2% Tak 50,8% Polski eksporter jest głównym wykonawcą Transakcje, w których zastosowanie mają innowacyjne rozwiązania 19,4 44,4 Transakcje realizowane za pośrednictwem spółek-córek 5,6 Inne 5,6 Pytanie: Czy w Państwa ocenie zasadnym byłoby powołanie nowego podmiotu - Polskiej Agencji Wsparcia Eksportu, której zadaniem byłoby udostępnienie eksporterom informacji na temat rynków zagranicznych i doradzanie w kwestiach prawnych i organizacyjnych? Możliwość jednej odpowiedzi Pytanie: Jakie kryteria powinny umożliwiać przedsiębiorstwom korzystanie ze wsparcia Skarbu Państwa, w tym z ubezpieczeń gwarantowanych przez Skarb Państwa? Możliwość jednej odpowiedzi. Dane w %. 15

16 Źródła informacji na temat rynków zagranicznych Ponad połowa eksporterów przyznaje, że oczekuje na informacje w momencie wchodzenia na nowy rynek. Osoby te najczęściej wskazują na potrzebę informacji dotyczących rynku (46%), poszczególnych kontrahentów (22%) oraz pomocy prawnej (18%). Oczekiwania informacji przy wejściu na nowy rynek Informacje jakich oczekują eksporterzy wchodzący na nowy rynek informacje o rynku informacje o kontrahencie pomoc prawna baza danych potencjalnych klientów kwestie organizacyjne promocja Polski organizacja spotkań biznesowych stabilny kurs złotego pomoc finansowa ubezpieczenie transkacji inne 9,0 6,0 6,0 4,5 4,5 4,5 3,0 4,5 17,9 22,4 46, Pytanie: Jakich informacji oczekują Państwo przy rozpoczynaniu działalności eksportowej na nowym rynku? Pytanie: Jakich informacji oczekują Państwo przy rozpoczynaniu działalności eksportowej na nowym rynku? Możliwość wielu odpowiedzi. Dane w %. 16

17 Źródła informacji na temat rynków zagranicznych mal dziewięciu na dziesięciu badanych czerpie informacje na temat rynków zagranicznych z Internetu (86%). Trzech na pięciu wiedzę o rynkach zagranicznych uzyskuje na targach (61%), co trzeci czyta prasę branżową (34%). Co dziesiąty potrzebne informacje zdobywa poprzez instytucje rządowe i samorządowe, a co dwudziesty poprzez Zrzeszenia (5%). Wśród innych źródeł informacji respondenci wymieniają przede wszystkim kontakty własne z klientami lub współpracownikami zagranicznymi. Internet 86,3 Targi 61,3 Prasa branżowa 33,9 Instytucje rządowe i samorządowe 11,3 Zrzeszenia 4,8 Inne 18, Pytanie: Jakie są źródła Państwa wiedzy na temat rynków zagranicznych? Możliwość wielu odpowiedzi. Dane w %. 17

18 Finansowanie eksportu Problemy polskich przedsiębiorstw w handlu zagranicznym w okresie

19 Finansowanie eksportu źródła finansowania Zdecydowana większość badanych finansuje eksport ze środków własnych (94%). Blisko co dziesiąty wykorzystuje factoring, a zaledwie 2% korzysta z leasingu. Środki własne 93,5 Factoring/forfeiting 8,9 Leasing 2,4 Inne 12, Pytanie: W jaki sposób finansujecie Państwo eksport? Możliwość wielu odpowiedzi. Dane w %. 19

20 Finansowanie eksportu zdobywanie środków na sfinansowanie eksportu 14% badanych korzystało z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej na działania promocyjne na rynkach zagranicznych. Co dziesiąty badany wciągu ostatnich 2 lat ubiegał się o sfinansowanie eksportu (10%). Korzystanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej przy finansowaniu działań promocyjnych na rynkach zagranicznych Ubieganie się o sfinansowanie eksportu 13,7% 9,7% Tak Tak 86,3% 90,3% Pytanie: Czy Państwa Firma wykorzystuje dofinansowanie ze środków unijnych w działaniach promocyjnych na rynkach zagranicznych? Możliwość jednej odpowiedzi. Pytanie: Czy w ostatnich 2 latach ubiegaliście się Państwo o sfinansowanie eksportu? Możliwość jednej odpowiedzi. 20

21 Finansowanie eksportu zdobywanie środków na sfinansowanie eksportu - banki Co dziesiąty respondent w przeciągu dwóch lat poprzedzających badanie otrzymał z banku odmowę finansowania eksportu (10%). Najczęstszym powodem takiej sytuacji był brak odpowiednich zabezpieczeń (75%), brak zdolności kredytowej (17%) oraz nieakceptowany przez bank kraj eksportu (17%). Odmowa finansowania eksportu przez bank Powody odmowy finansowania eksportu 9,7% Brak odpowiednich zabezpieczeń 75,0 Tak Brak zdolności kredytowej 16,7 akceptowany kraj eksportu 16,7 90,3% Inne 8, Pytanie: Czy w ostatnich 2 latach otrzymaliście Państwo od banku odmowę udzielenia finansowania eksportu? Możliwość jednej odpowiedzi. Pytanie: Jeżeli tak, jakie były przyczyny odmowy? Możliwość wielu odpowiedzi. 21

22 Finansowanie eksportu kredyt kupiecki Blisko co czwarty badany nie realizuje eksportu z odroczonym terminem płatności. Ponad połowa badanych przedsiębiorstw posługuje się kredytem kupieckim z terminem odroczonym na 30 do 60 dni. 16% stosuje odroczenie maksymalnie 14-dniowe a 7% badanych stosuje odroczenie od 90 do 180 dni. Do 14 dni 16,1 Pow. 30 do 60 dni 55,6 Pow. 90 do 180 dni 6,5 27, Pytanie: Czy Państwa firma realizuje eksport z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki)? Możliwość wielu odpowiedzi. Dane w %. 22

23 Finansowanie eksportu płatności Połowa badanych eksporterów w związku z kryzysem odnotowała problemy w zakresie regulacji płatności ze strony kontrahentów (50%). Dwóch na trzech badanych przyznaje, że wahania kursowe mają znaczący wpływ na działalność importowo-eksportową firmy (65%). Problemy z płatnościami od klientów Znaczący wpływ wahań kursu złotówki na działalność importowo-eksportowa firmy 34,7% 50,0% 50,0% Tak Tak 65,3% Pytanie: Czy w związku z kryzysem odnotowaliście Państwo problemy w zakresie regulacji płatności za realizowane przez Państwa dostawy lub świadczone usługi? Możliwość jednej odpowiedzi. Pytanie: Czy wahania kursu złotówki wynikające z kryzysu w strefie euro mają znaczący wpływ na Państwa działalność importowoeksportową? Możliwość jednej odpowiedzi. 23

24 Nastroje wśród eksporterów mal trzech na czterech badanych prognozuje wzrost eksportu swoich towarów i usług w latach Prognoza wzrostu eksportu 28,2% Tak 71,8% Pytanie: Czy Państwa firma zakłada wzrostu eksportu w latach 2013 i 2014? Możliwość jednej odpowiedzi. 24

25 Dziękujemy

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW. Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW. Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW Emilia Roszkowska Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów CENTRUM OBSŁUGI INWESTORÓW I EKSPORTERÓW Działa w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Otwieramy dostęp do światowych rynków Zielona Góra 13.05.2013 r. Cel projektu Projekt systemowy Ministra Gospodarki realizowany w ramach Poddziałania 6.2.1

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Gospodarki, Promocji i Współpracy Międzynarodowej Referat Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera tel.:+48

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Finansowanie mikro, małych i średnich firm w 2012 roku raport

Finansowanie mikro, małych i średnich firm w 2012 roku raport 2.04.2012 r. Finansowanie mikro, małych i średnich firm w 2012 roku raport Skąd pochodzą fundusze na rozwój polskiego biznesu, dlaczego co piąty przedsiębiorca nadal zapożycza się u rodziny i znajomych?

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA ZBIORCZE ZESTAWIENIE DOSTĘPNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA Wg stanu z 1 lipca 2010 r. Lp. Podstawa prawna Forma Beneficjenci PROMOCJA, SZKOLENIA, BAZY DANYCH (14) 1. Portal promocji eksportu PAIiIZ OK. 2. Serwis

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005. Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim

Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005. Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005 Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. zleciło START POINT Studio Badawczo Realizacyjne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA

ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA ŚLĄSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA I EKSPORTERA Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działa w ramach struktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i jest jednym z referatów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW

ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW ZACHODNIOPOMORSKIE WSPIERA EKSPORTERÓW Wsparcie dla eksporterów Poddziałanie 6.2.1 PO IG 2007 2013 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Projekt adresowany przede wszystkim do sektora

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny. 19-21.06.2014 r.

Miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny. 19-21.06.2014 r. Miejsce: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Toruński Park Technologiczny 19-21.06.2014 r. GOŚCIE: Grupa TALEX Tatiana Ermolaeva - Dyrektor Finansowy Sergey Zinovyev - Główny Technolog OAO VOLKOVYSK

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera

SpiS treści Wstęp Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera Rozdział drugi Rodzaje zagranicznego ryzyka eksportera Spis treści Wstęp...11 Rozdział pierwszy Ryzyko krajowe eksportera...13 1. Wprowadzenie...13 2. Źródła ryzyka w transakcjach eksportowych...16 3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera...16 3.1. Ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji

Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych. Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Znaczenie rzetelności firmy w relacjach biznesowych Małgorzata Wołczek Ekspert ds. Negocjacji i Windykacji Początki działalności bywają trudne Zanim powstała firma przyszły przedsiębiorca musiał: Mieć

Bardziej szczegółowo

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu V Konferencja dla Budownictwa 21.05.2013 r. Plan prezentacji 1. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

1.1.1.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.

1.1.1.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. 2.10.10 r. P. P. H. U. "STOLWIT" Kacyna Wiktor Polesie 2 98-400 Wieruszów 1.1.1.1 Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. P. P. H. U. "STOLWIT" Kacyna Wiktor Realizuje projekt: "Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Zielona Góra, 22 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii Ministerstwa Środowiska zaproszenie do udziału w IV edycji konkursu (2013) www.greenevo.gov.pl Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo (2009-2012) Czwarty

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw

Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw Finansowanie MSP w Polsce ze środków finansowych UE jako czynnik wpływający na konkurencyjność przedsiębiorstw B 316447 Spis treści Wstęp 9 Rozdział I. Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH S.A. Współpraca PAIiIZ - regiony Robert Kwiatkowski Członek Zarządu PAIiIZ Opole, 1 kwietnia 2009 r. MIO Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej

Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej 2013 Anna Awdiejewa Specjalista Departament Promocji Gospodarczej Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw Wyszków, 29 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm

Instytucjonalne wsparcie mikrofirm Instytucjonalne wsparcie mikrofirm *Cytowanie bez ograniczeo za podaniem źródła: Instytucjonalne wsparcie Mikrofirm, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Millward Brown, 2015 Skorzystanie ze

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r.

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r. Kredyt kupiecki w działalności eksportowej Warszawa, 15 września 2009 r. Ryzyko sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny COIE, zwany dalej Regulaminem, określa: 1) zakres działania i zadania COIE, 2) organizację COIE, 3) zasady funkcjonowania COIE, 4) wymagania w zakresie

Bardziej szczegółowo

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Polbank EFG S.A. po raz czwarty najlepszym bankiem dla Firm według miesięcznika Forbes najprostszy sposób zwiększania obrotów Twojej firmy Monika Stec dyrektor placówki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Nie łykaj jak Pelikan Szkolenia z zakresu optymalnego doinweswania MŚP. nastawienie na sprzedaż, a nie doradztwo. skomplikowany, zawiły język finansów

Nie łykaj jak Pelikan Szkolenia z zakresu optymalnego doinweswania MŚP. nastawienie na sprzedaż, a nie doradztwo. skomplikowany, zawiły język finansów Wyniki badań ewaluacyjnych przeprowadzonych wśród uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu: Nie łykaj jak pelikan szkolenia z zakresu optymalnego doinwestowania MŚP Idea szkoleń W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020

DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020 inż. Paweł Szarubka Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Reprograf Group Warszawa Polska poligrafia posiada bardzo duży potencjał, a dzięki ogromnym

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie

Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Rynek faktoringu w Polsce rośnie szybciej niż w Europie Z opublikowanych na początku kwietnia tego roku danych wynika, że obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (PZF) wzrosły

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU

NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU NARZĘDZIA BEZPIECZNEGO ROZWOJU EKSPORTU 1 POLSKI EKSPORT ROŚNIE W SIŁĘ Główne kierunki eksportu polskich przedsiębiorców: Nowe trendy Chiny Afryka Północna Irlandia 26,10% 6,40% 6,30% Źródło: Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO

KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO KRYZYS - GOSPODARKA SPOŁECZEŃSTWO Sławomir Żygowski I Wiceprezes Zarządu ds. bankowości korporacyjnej Nordea Bank Polska S.A. SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM W POLSCE UWARUNKOWANIA KRYZYSU Wina banków? Globalna

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013.

Polscy konsumenci a pochodzenie produktów. Raport z badań stowarzyszenia PEMI. Warszawa 2013. Polscy konsumenci a pochodzenie produktów.. Spis treści Wstęp 3 1. Jak często sprawdzacie Państwo skład produktu na etykiecie? 4 2. Jak często sprawdzacie Państwo informację o kraju wytworzenia produktu

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Na podbój zagranicznych rynków!

Na podbój zagranicznych rynków! Na podbój zagranicznych rynków! Pytanie #1 Dlaczego tylko 8% MŚP prowadzi działalność eksportową? Ryzyko #1 Co jeżeli klient nam nie zapłaci? Produkty BGK dla eksporterów: Bank Gospodarstwa Krajowego udziela

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 11

Spis treści. Wstęp... 11 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Pojęcie i znaczenie handlu międzynarodowego... 13 1.1. Elementy handlu zagranicznego... 13 1.1.1. Pojęcie i funkcje handlu zagranicznego... 13 1.1.2. Formy handlu zagranicznego...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługę prelegencką podczas organizowanego spotkania z przedsiębiorcami :42:46

Zapytanie ofertowe na usługę prelegencką podczas organizowanego spotkania z przedsiębiorcami :42:46 Zapytanie ofertowe na usługę prelegencką podczas organizowanego spotkania z przedsiębiorcami 2014-10-24 14:42:46 2 Szczecin, dnia 24 października 2014 r. Zapytanie ofertowe I. ZAMAWIAJĄCY: Województwo

Bardziej szczegółowo

TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES

TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES TWÓJ POMYSŁ + NASZA WIEDZA = SUKCES Aleksandra Gajewska Giżycko, 19 VI 2012 r. Już od 1993 roku Agencja wspiera małą i średnią przedsiębiorczość w celu rozwoju gospodarczego całego regionu. Cel ten realizujemy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności

Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności KONFERENCJA: SZANSE I ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU IĘTOKRZYSKICH MSP Kielce, 28 LISTOPADA 2013 Świętokrzyskie MSP na drodze ku nowoczesności Bohdan Wyżnikiewicz W prezentacji wykorzystane zostały dane GUS oraz

Bardziej szczegółowo

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35)

www.asap24.com.pl Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Środki Unijne TRWALE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Właścicielu! Dyrektorze! Czy poszukujesz środków na rozwój swojej działalności? Chciałbyś sfinansować nowy projekt?

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce Maj, 2013

Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce Maj, 2013 Dystrybucja i czytelnictwo wysokonakładowej prasy handlowej w Polsce Maj, 2013 1 Plan raportu 1 2 3 4 5 6 7 8 Informacje o badaniu Dystrybucja prasy handlowej Czytelnictwo prasy handlowej Czasopisma handlowe

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych

INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych INFORMACJA PRASOWA Perspektywy funduszy inwestycyjnych Warszawa, 10 czerwca 2015 r. Szansa na wysokie zyski, wyższe niż przy innych formach oszczędzania, możliwość korzystania z zalet rynku kapitałowego

Bardziej szczegółowo

Ekspansja mikrofirm, cz. 2

Ekspansja mikrofirm, cz. 2 Ekspansja mikrofirm, cz. 2 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Ekspansja mikrofirm, cz.2. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane przy współpracy merytorycznej Microfinance

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w 2011 roku Warszawa, 16 luty 2011 r.

Finansowanie działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w 2011 roku Warszawa, 16 luty 2011 r. Finansowanie działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych w 2011 roku Warszawa, 16 luty 2011 r. 1 Źródła finansowania działalności promocyjnej przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku

Perspektywy dla polskiego eksportu w 2012 roku Perspektywy dla polskiego eksportu w 20 roku Rok 20 był bardzo udany dla polskiego eksportu Polski eksport w 20 roku osiągnął wartość 135,8 mld euro i był wyższy o,8 proc. niż rok wcześniej wynika z opracowania

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ...

BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY. 3. REGON, NIP:... 4. Główni udziałowcy Firmy: Imię i nazwisko / Nazwa ... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, BANK SPÓŁDZIELCZY W... ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny

Materiał informacyjny Materiał informacyjny CREATING EQUITY, FUELING INNOVATION OVER 16 YEARS KIM JESTEŚMY? ConQuest Consulting od 16 lat świadczy najwyższej jakości usługi z zakresu doradztwa biznesowego obejmujące między

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo