Oszczędza, pomaga i kontroluje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oszczędza, pomaga i kontroluje"

Transkrypt

1 Władysław Wilkiel Oszczędza, pomaga i kontroluje / / Codzienna praktyka w procesie zarządzania flotą samochodów firmowych potwierdza, że korzystanie #kart paliwowych jest opłacalne. Korzyści pojawiają się nawet w przypadku flot liczących kilka pojazdó w. Niemały wpływ ma tutaj Internet, a tym samym rozwój usług on-line, gdzie administratorzy flot samochodowych mogą na bieżąco zarządzać flotą i kontrolować wydatki związane z zakupem paliwa.

2 onieważ nie wszystko moż na zaprogramować na pozio mie karty, warto kontrolować i ana lizować na bieżąco, w jaki sposób jest ona użytkowana i jakiego rodzaju za kupy są za jej pośrednictwem doko nywane. Nowoczesne systemy telematyczne, które weszły także na ry nek kart paliwowych, skutecznie wspierają administratorów flot. Dzię ki raportowaniu w czasie rzeczywi stym można na przykład wskazać, w jakim stopniu wzrosną wydatki na paliwo nawet w przyszłym roku. Je śli samochody w danej flocie zaczy nają pokonywać większe przebiegi i dodatkowo rosną ceny paliwa, to jeśli się weźmie pod uwagę te czyn niki, możliwe jest oszacowanie prze widywanego wzrostu kosztów w przyszłości. Funkcjonalności kart paliwowych wydają się wprost nie ograniczone. P j * Nowa oferta zwrotu podatku VAT, która w bardzo łatwy sposób może wpłynąć na poprawę płynno ści finansowej firmy. Przejrzystość rozliczeń szczegółowa specyfikacja transak cji na fakturze to oszczędności z ty tułu uniemożliwienia nadużyć. - Staramy się podchodzić do każ dego klienta indywidualnie, zależy nam na dobrym zrozumieniu specy fiki działalności, poznaniu oczeki wań i problemów, z którymi boryka ją się firmy transportowe. Na pod stawie tej wiedzy jesteśmy w stanie przygotować konkurencyjną ofertę, która uwzględni preferowane trasy i specjalne warunki cenowe na wy branych stacjach w całej Europie mówi Piotr Sokołowski, dyrektor Działu Kart BP Europa SE, Od dział w Polsce. Warto wspomnieć, że dodatko wo, podpisując umowę na karty pa BP PLUS liwowe BP PLUS, klient otrzymu Karty BP PLUS, działające je dostęp do rozwiązania on-line, w systemie Routex, mają zasięg pozwalającego na łatwe admini międzynarodowy - można nimi strowanie kartami. BP e-konto płacić na 18 tys. stacji w kilkudzie umożliwia dostęp do własnego sięciu krajach i ponad 800 w Pol konta kart paliwowych i zarządza sce (BP i Statoil). W trudnej gospo nie nimi w każdym miejscu darczo sytuacji, dla większości firm i o każdej porze. Dzięki tej usłu wielką wartością jest oszczędność, dze użytkownik może m.in. samo która wpływa na elastyczność fi dzielnie ustalić kod PIN do nowej nansową. W przypadku kart pali karty, zablokować lub unieważnić wowych BP taką oszczędność za kartę, obejrzeć historię operacji pewniają: dokonywanych na koncie czy też ^ Bezgotówkowe rozliczenia - uzyskać szczegółowe dane na te mat każdej transakcji (liczba, ro nie ma konieczności wydawania dzaj, kwota, nazwa stacji itd.). kierowcom gotówki awansem Dzięki programowi BP Raporty płatność następuje w odroczonym zarządzający flotą otrzymuje ze terminie. staw gotowych raportów na temat J" Zbiorcze faktury - znikają po najważniejszych elementów funk jedyncze faktury z wielu stacji cjonowania floty, w tym także (oszczędność czasu i przejrzystość szczegółowe raporty, wykrywają rozliczeń). r Kredyt kupiecki - oszczędno ce nieprawidłowości w eksploato waniu pojazdów flotowych. BP ści dzięki odroczonemu terminowi Kontroler to także narzędzie po płatności. zwalające zwiększyć kontrolę ^ Oszczędność czasu - kierowca użytkowania kart - dzięki niemu spędza mniej czasu na stacji, nie czemożna wprowadzać ograniczenia kając na wygenerowanie faktury.

3 * dotyczące miejsca i pory tankowa VAT w trybie standardowym oraz nia oraz ustawiać limity kwotowe w trybie fakturowania netto. dla poszczególnych kart, jak rów Jeśli chodzi o nowe rozwiąza nież dla całej floty. nia, to jest nim na pewno U T A MultiBox, który już teraz pozwa UTA la na elektroniczny pobór myta Karta UTA zapewnia dostęp do w ramach kilku systemów auto wszystkich usług niezbędnych stradowych: T I S P L (Francja), kierowcy w drodze, zaczynając od Via-T (Hiszpania), tunel Liefkenpaliwa, a kończąc na pomocy dro shoek (Belgia), Via-Verde (Portu gowej. Dzięki niezależności kar galia), a już wkrótce także Ecotaty U T A od koncernów paliwo xe (Francja). Oznacza to, że za po wych użytkownik ma pełną swo mocą tylko jednego urządzenia bodę w wyborze ceny i lokaliza UTA MultiBox można regulować cji. Dodatkowo U T A zapewnia myto w 5 systemach w 4 krajach. największą sieć akceptacji w Pol Dosyć istotne jest, że w ramach sce - blisko 3700 stacji. Współpra Ecotaxe nie będzie możliwości cując z UTA można nie tylko re uregulowania opłat bezpośrednio gulować opłaty, ale także rejestro za pomocą karty czy gotówki, co wać się w różnych systemach auwiąże się z koniecznością posia tostradowych, jak np. v i a T O L L dania w pojeździe urządzenia po w Polsce, Toll Collect w Niem kładowego do rozliczania opłat. czech, T I S P L we Francji, GoPrzy płatności za Ecotaxe użyt -Box w Austrii czy Premid w Cze kownicy UTA MultiBox otrzyma chach, jak również korzystać z ra ją dodatkowo 10% rabatu, jak batów, które oferuje wiele spółek również zyskują inne atrakcyjne autostradowych. rabaty: we Francji do 13%, w Hiszpanii do 50% czy w Belgii Dzięki rozwiązaniu, które pro (tunel Liefkenshoek) do 26%. ponuje UTA, administrator floty nie musi martwić się o gotówkę dla kierowców, a faktura zbior cza, którą firma dostarcza dwa ra zy w miesiącu, zwalnia od kłopo tliwego zbierania pojedynczych faktur w celu comiesięcznego rozliczenia. Dodatkowym atutem jest odroczony o 30 dni termin płatności. Dla firm transportowych świad czących swoje usługi na terenie Europy niezwykle ważna jest rów nież możliwość odzyskiwania VAT zapłaconego m.in. za paliwo, opłaty drogowe oraz wydatki zwią zane z naprawami i serwisem, co nie zawsze jest możliwe w przy padku płatności gotówką. Zwrot VAT za paliwo oraz inne produk ty i usługi przynosi oszczędności równe wysokości podatku, czyli około 15-27%. UTA oferuje moż liwość odzyskiwania podatku UTA MultiBox, poza możliwo ścią zapłaty myta w różnych sys temach, posiada wiele innych istotnych funkcjonalności, takich jak: lokalizacja pojazdu na terenie całej Europy (GPS), planowanie tras przejazdu, kalkulacja kosztów myta, kontrola tras przejazdu i wniesionych opłat czy przekazy wanie różnego rodzaju alertów. Serwis on-line umożliwia przygo towywanie wielu niezbędnych ra portów, a także samodzielną zmia nę numeru rejestracyjnego pojaz du przypisanego do konkretnego UTA MultiBox, bez konieczności jego fizycznej wymiany. UTA planuje, że z czasem moż liwe będzie rozszerzenie użytecz ności UTA MultiBox w zakresie opłat drogowych tak, by stosowa ny on był do rejestracji myta także w innych krajach, np. w Polsce, Szwajcarii, Czechach czy w Niem czech. euroshell Oferta kart paliwowych euro shell dostosowana jest do wielko ści oraz typu floty, jaką zarządza jej kierownik. Dla firm dysponu jących małą liczbą pojazdów, dzia łających lokalnie, przygotowano ofertę pomagającą uprościć zarzą dzanie firmą i ograniczyć admini strację, a tym samym zapewnić oszczędność czasu i pieniędzy. Karta paliwowa dla samochodów osobowych i dostawczych pozwa la na ograniczenie kosztów oraz czasochłonnej administracji, po zwalając jednocześnie na bardziej efektywną i rentowną działalność. Firmy dysponujące flotą samocho dów ciężarowych bądź autokarów mogą liczyć na kompleksową ob sługę rozliczeniową i administra cyjną oraz przejrzyste ceny pozwa lające na bieżącą kontrolę wydat ków. Dodatkowo, flota posiada stały dostęp do sieci stacji paliw dostosowanej do obsługi pojazdów ciężarowych. Dzięki kartom paliwowym eu roshell kierowcy mogą płacić za szeroką gamę wysokiej jakości pa liw, specjalnie opracowanych, by pojazdy mogły pokonywać dłuż sze dystanse na jednym baku. Do datkowo, bogata sieć stacji, nale żąca do największych w Europie, zapewnia pełne zaplecze niezależ nie od trasy, jaką pokonują kie rowcy. Dostępny na portalu pro gram Lokalizator Stacji pomaga zaplanować trasę i wyszukać sta cje paliw Shell. Co więcej, aplika cja dostarcza również informacji o dostępnych usługach i produk tach dla pojazdów ciężarowych, np. AdBlue. Dzięki rozszerzeniu oferty usług on-line, użytkowni cy kart paliwowych euroshell mo gą na bieżąco kontrolować korzy stanie z nich, jak również uzyskać

4 szczegółowe informacje o pojeździe dzięki usłudze Shell FuelSave Partner i używać swojej karty do regulowania opłat drogowych i płatności za inne usługi. Obecnie użytkownicy kart paliwowych euroshell mają elektroniczny dostęp do narzędzi, takich jak: Shell Card Online - pomagający w zarządzaniu kartami paliwowymi, umożliwiając generowanie raportów oraz ustawianie alertów dla interesujących nas wskaźników. Pozwala on zarządzać wszystkimi kartami firmy i dokonywać analiz kosztów flotowych. Umożliwia również stały dostęp do danych transakcyjnych. Niezwykle praktyczną usługą on-line jest e-invoicing - fakturowanie elektroniczne, pozwalające na otrzymywanie, administrowanie i przechowywanie faktur za korzystanie z kart paliwowych w formie elektronicznej. Od 16 października 2012 r. w formie elektronicznej mogą być również fakturowane transakcje zrealizowane kartą euroshell za granicą. - Niezależnie od wielkości floty oraz skali prowadzonej działalności - lokalnej czy międzynarodowej, polscy klienci mogą teraz w pełni korzystać je klientom dostęp do najszerszej w Europie sieci stacji i punktów serwisowych, do której należy ponad stacji paliw, z czego 3400 na terenie Polski. Emitent kart DKV stawia na rozwój usług związanych z rozliczaniem opłat drogowych. Już dziś za jego pośrednictwem można rozliczać my z ponad 50-letniego doświadczenia firmy Shell w zakresie kart paliwowych. Dzięki nowej, posiadającej udoskonalone mechanizmy witrynie, w szybki sposób można odnaleźć poszukiwane informacje, wybierając jedną spośród czterech głównych zakładek: kart euroshell, sieci stacji, paliw Shell oraz zarządzania to ze wszystkich krajów w Europie. Nowością jest nowa opłata drogowa o nazwie Ecotaxe, która zostanie wprowadzona we Francji już w styczniu 2014 r. DKV, jako certyfikowany operator opłat drogowych we Francji, za pośredlanty, flotą - wyjaśnia Ewa Ganictwem jednego urządzenia specjalista do spraw marketingu w Dziale Kart Paliwowych euroshell, Shell Polska. DKV Box umożliwi klientom rozliczanie Ecotaxe równolegle do obowiązującej dziś opłaty auto DKV DKV jest jedynym w pełni niezależnym operatorem kart paliwowych na rynku. Karta DKV da stradowej TIS PL. Operator zaproponuje fakturowanie nowego podatku bez naliczania prowizji, a urządzenia będą oferowane przewoźnikowi bez dodatkowych

5 opłat. Wszyscy klienci mogą po nadto liczyć na wysokie rabaty: do 10% na T I S P L i do 13% w przypadku Ecotaxe. Klienci DKV mogą również wygodnie rozliczać nowe opłaty w węgierskim systemie HU-GO, który zadebiutował w lipcu 2013 r. Operator zapewnia wsparcie pod czas rejestracji do systemu HU-GO, a następnie umożliwia fakturowanie wszystkich opłat drogowych z wydłużonym termi nem płatności. Jednym z głównych kierunków działań DKV Euro Serivce jest roz wój usług on-line. Wszyscy klien ci DKV mają dostęp do specjalnej platformy internetowej o nazwie DKV ereporting, w której możli wa jest analiza wszystkich transak cji z tytułu zakupu paliwa oraz opłat drogowych. Aplikacja ta umożliwia obróbkę danych za po mocą kilku kliknięć z każdego miejsca i o każdej porze. Nowością jest uruchomiony ostatnio przez DKV internetowy kalkulator do planowania kosztów podróży. Po zwala on, z bardzo dużą dokładno ścią, wyliczyć łączną wysokość opłat drogowych na danej trasie. Uwzględnia przy tym wszelkie pa rametry pojazdu, jak np. DMG, liczbę osi czy klasę emisji zanie czyszczeń. Już wkrótce uruchomio na zostanie kolejna usługa - moduł geolokalizacji, która pozwoli na do kładne śledzenie pozycji wszyst kich pojazdów, wyposażonych w nowe urządzenia pokładowe DKV Box. Statoil Fuel & Retail Polska Dla klientów instytucjonalnych proponuje rozwiązanie w postaci kart flotowych, umożliwiających bezgotówkowe tankowanie paliwa oraz zakup towarów i usług dostęp nych na stacjach Statoil. Dbając o poziom świadczonych usług, fir ma nieustannie pracuje nad ulep szeniem kart paliwowych i usług z nimi związanych. Na przykład karty zostały wyposażone w pasek magnetyczny ze zwiększoną odpor nością na uszkodzenia i zwiększo ny standard zabezpieczeń wraz z elektroniczną ochroną w postaci kodu PIN. Chcąc ułatwiać klientom kontro lę kosztów generowanych przez sa mochody firmowe, Statoil Fuel & Retail Polska zaktualizował serwis internetowy do zarządzania flotą Klient ma możliwość sprawdzenia oraz doko nywania zmian limitów zakupo wych na kartach, według zapotrze bowania użytkownika karty, co do liczby dziennych wizyt na stacji lub kwoty tankowanych paliw. Wpro wadzono również usługę e-faktury, umożliwiającą pobranie faktu ry w wersji elektronicznej ze stro ny. Uruchomiono też usługę płat ności viatoll. Firmy, które podpi sały umowę ze Statoil Fuel & Re tail Polska, mogą regulować należ ności za przejazdy płatnymi odcin kami dróg w Polsce. Dodatkowo SFR Polska pośredniczy w uzyska niu urządzeń viabox - dzięki sprawnej procedurze klienci mogą otrzymać urządzenia bez koniecz ności udawania się do punktów dystrybucyjnych viatoll. Za po średnictwem kart Statoil można również skorzystać z większości usług elektronicznego poboru opłat w Europie. Nowością w ofercie kart paliwo wych Statoil jest usługa ROUTEX-4-TRUCKS, skierowana specjal nie dla firm transportowych i spe dycyjnych. ROUTEX-4-TRUCKS to międzynarodowa sieć stacji, któ ra wyróżnia się konkurencyjną ofer tą usług i wyposażenia dostosowa nego do wymagań międzynarodo wych przewoźników drogowych i obsługi pojazdów do przewozu ła dunków ciężkich. Na sieć składa się ponad 1000 stacji usytuowanych strategicznie przy wszystkich głów nych korytarzach drogowych Eu ropy. Dla tej grupy klientów zosta ła stworzona strona internetowa gdzie można wyszukać lokalizację stacji, jak również sprawdzić dodatkowe usługi za pośrednictwem kart, ta kie jak regulowanie opłat za prze jazdy autostradami, tunelami, mo stami, transport drogowo-kolejowy (Combi-Traffic), czy system na praw drogowych Europe Net. PKN Orlen Koncern z Płocka promuje kar tę paliwową Flota, dzięki której klient może nie tylko korzystać z wygody bezgotówkowego zaku pu paliw, ale również z szeregu do datkowych usług, przy jednocze snej oszczędności kosztów oraz sze rokiej dostępności rozbudowanej sieci stacji paliw w całym kraju. Międzynarodowa karta paliwowa Open Drive przeznaczona jest przede wszystkim dla firm, których floty samochodowe poruszają się na trasach polskich, niemieckich, litewskich i czeskich. W celu uła twienia rozliczeń wszystkie trans akcje realizowane za pośrednic twem karty Open Drive są umiesz czone na jednej fakturze VAT z da nego kraju. Klient ma możliwość wyboru waluty zapłaty za transak cje zagraniczne, tj. P L N lub EUR. Ponadto klient może odzyskać po datek VAT od zrealizowanych transakcji zagranicznych. Karty Flo ta i Open Drive pozwalają na uisz czanie opłat za autostrady oraz roz liczanie opłat drogowych viatoll/viaauto. Klient otrzymu je również do dyspozycji bezpłat ny portal internetowy, a także opcję e-faktury. Dodatkowe ofer ty to ubezpieczenie ochrony praw nej DAS i usługi serwisowania po jazdów. Gotówkowa karta rabato wa Biznestank - uprawnia do do-

6 konywania gotówkowych zakupów paliw, towarów i usług na preferencyjnych warunkach w sieci stacji paliw Orlen i Bliska, a także otrzymania zbiorczej faktury. Karta Zakupowa pozwala na dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw, produktów w sklepie oraz usług na stacjach paliw należących do sieci Orlen i Bliska. Lotos oferuje kartę cobrandową Lotos- -Esso, która umożliwia tankowanie na stacjach Esso i Shell w Europie. Dodatkowo dostępny jest pełen pakiet usług międzynarodowych, nowatorski system rabatowania oparty na cenach hurtowych, przeznaczony dla kluczowych klientów, wprowadzenie do sprzedaży paliwa Premium Dynamie, wdrożenie programu lojalnościowego Navigator, dostępnego również przy płatności kartą paliwową LOTOS Biznes. Istnieje możliwość tankowania na wszystkich stacjach ESSO i Shell w Europie, zwrot zagranicznego VAT, regulowanie opłat za autostrady, tunele, promy. Lukoil posiada w swojej ofercie 2 rodzaje kart flotowych: kartę przepłaconą, oferującą atrakcyjny rabat na paliwo, nawet przy niewielkim poziomie zakupów dokonywanych przez klienta. Konto przepłacone zasilane jest przelewami bankowymi w dowolnej częstotliwości. Z kolei karta kredytowa umożliwia zakupy z odroczonym terminem płatności. System flotowy Lukoil Card działa w technologii on-line, dlatego też użytkownik ma natychmiastowy wgląd do transakcji, poprzez internetowy system zarządzania kontem klienta. LUKOIL Polska posiada także międzynarodową kartę flotową, akceptowaną w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, w Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, w Holandii, Luksemburgu i Belgii. Dodatkowo, koncern zapewnia dla kierowców tankujących na terenie Rosji normę paliwa Euro5. Transakcje odbywają się w systemie on-line i akceptowane są wyłącznie przy użyciu kodu PIN. Administrator floty może w czasie rzeczywistym kontrolować wszystkie transakcje dokonywane przez kierowcę. BZASA Firma ta została agentem koncernu paliwowego - ExxonMobil. BZA i ExxonMobil będą na polskim rynku wspólnie wydawały międzynarodową kartę paliwową, kierowaną do klientów biznesowych. Karta akceptowana będzie w sieci około stacji w większości krajów europejskich. Firma

7 BZA SA od kwietnia 2012 roku oferuje kartę paliwową BZA Card, umożliwiającą firmom bezgotów kową płatność za paliwa oraz usłu gi związane z transportem, m.in. rozliczanie opłat drogowych viat O L L w bezprowizyjnej formie kredytowej. stacji MOYA w całym kraju, a za sięg ten wraz z rozwojem sieci sta le wzrasta (w 2014 roku będzie to już ponad 120 obiektów). Obecnie na kartę MOYA Firma dostępne są wszystkie paliwa sprzedawane na stacjach MOYA, czyli ON, uszla chetniony ON MOYA Power, ben Od momentu wprowadzenia na zyna 95 i 98, LPG, a także AdBlue polski rynek karty BZA Cardftrtna in oraz płyny do spryskiwaczy. T o tensywnie pracuje nad rozbudową sie właściciel firmy transportowej de ci partnerskiej, akceptującej karty. Po cyduje, które produkty chce udo stępnić swoim kierowcom na kar rozbudowie sieci akceptacji powyżej 100 stacji w Polsce, naturalnym ru ty flotowe. Planowo w przyszłym chem było rozszerzenie działalności na roku na karty flotowe dopisywać rynki europejskie, o które często dopy będzie można także usługi (np. myjnie, serwisy, usługi diagno tywali nasi klienci. Spełnieniem tych oczekiwań było nawiązanie współpra styczne) i asortyment sklepowy cy z koncernem ExxonMobil'- powie (oleje silnikowe i akcesoria samo chodowe). dział Jacek Kotowski, prezes zarzą du BZA SA. Wszystkie karty flotowe akcep Firmy ExxonMobil oraz BZA SA wspólnie wydawać będą co-brandowaną kartę paliwową BZA-ESSO Card, która akceptowana będzie w sieci około stacji Esso, Shell i GALP w 18 krajach Europy. BZA już rozpoczęła dzia łania na rzecz pozyskania klientów na nowy produkt. Należy wspo mnieć, że BZA jest jednym z lide rów technologicznych branży kart paliwowych w Polsce. Firma od 2000 roku oferuje na polskim ryn ku chipowe karty paliwowe - naj pierw w ramach systemu CC-Pass, potem, działając jako komplekso wy partner koncernów ConocoPhillips oraz Lukoil, wydawała i obsługiwała w Polsce karty pali wowe tych koncernów. Na pol skim rynku firma BZA SA w ra mach dotychczasowych projektów obsłużyła kilka tysięcy firm, wy dając przy tym kilkadziesiąt tysię cy kart. MOYA Ogólnopolska sieć stacji paliw MOYA prowadzi własny program flotowy MOYA Firma. Obejmuje on swoim zasięgiem wszystkie 80 towane na stacjach Moya działają w trybie on-line, co wpływa na bezpieczeństwo przeprowadza nych transakcji. Przez dwa pierw sze lata korzystania z programu MOYA Firma nie ma żadnych kosztów związanych z obsługą kart. Ponowne wyrobienie karty przy przedłużeniu umowy to 20 złotych od karty. Karta MOYA Firma występuje w wersji bezgo tówkowej i gotówkowej. W przy padku bezgotówkowej faktury są wystawiane w cyklu co 7 dni z uzgadnianym terminem płatno ści liczonym od daty wystawienia faktury. Terminy płatności dosto sowane są indywidualnie do po trzeb klienta. Faktura wysyłana jest co 7 dni pocztą z centrali do siedziby firmy transportowej. Li mity tankowań przyznawane są na podstawie analizy potrzeb klien ta, po wcześniejszej ocenie aktu alnych dokumentów finansowych klienta ubiegającego się o karty bezgotówkowe. W tym roku sieć MOYA otworzyła pierwszą, w peł ni automatyczną stację dedykowa ną wyłącznie flocie, gdzie płatno ści można dokonać za pomocą bez gotówkowej karty MOYA Firma (i wybranych innych operatorów). Eurowag Za pośrednictwem kart Eurowag można tankować wysokiej jakości pa liwo, w bardzo korzystnych cenach, na ponad 7000 stacji w całej Euro pie. Dla grupy klientów tankujących powyżej litrów miesięcznie przewidziane są karty Eurowag ONE, dla małych firm transporto wych i floty zużywającej poniżej przygotowane zostały Karty EurowagEasy, a dla spedycji - EurowagVector. Dodatkowo Eurowag kładzie duży nacisk na bezpieczeń stwo korzystania z kart paliwowych i komfort użytkownika poprzez in nowacyjne rozwiązania on-line: reje stracja w systemach myta przez stro nę internetową, podgląd transakcji paliwowych, zarządzanie kartami. Eurowag oferuje swoim klien tom zunifikowany sposób dokony wania płatności elektronicznych za płatne odcinki autostrad w więk szości krajów Europy. Cały system opłat drogowych ma za zadanie za pewnić jak najniższe stawki, dzię ki dostępowi do lokalnych progra mów rabatowych. Firma zapewnia dostęp do przej rzystego systemu zwrotu podatku VAT i akcyzy, który umożliwia od zyskanie znaczącej części środków finansowych wyłożonych przez fir my przy zakupie paliw i innych związanych z transportem kosztów. Sieć akceptacyjna na terenie kraju poszerzona została o pierwsze w Polsce własne stacje paliw Euro wag (Słubice - KSSE Słubice, Krzywa - LSSE Legnica). Ewolucja funkcjonalności kart paliwowych wzbogacanych o nowe usługi i produkty dla ich użytkow ników pokazuje tylko, jak szybko emitenci kart i ich operatorzy do strzegają potrzeby rynku i potrafią na nie odpowiedzieć, dostosowu jąc swoją ofertę.

8 Wybrane karty paliwowe dla flot samochodowych DKV Euro Service PKN Orlen Lotos Ilość stacji w Polsce honorujących karty paliwowe Blisko 3400 Stacji w Polsce i ponad stacji w Eu ropie, Azji i Afryce. M.in. PKN Orlen, BR Shell, Statoil, Lotos, Lukoil, Jet oraz sta cje prywatne ok (Polska - karty FLOTA), lub Blisko 400 stacji ponad 2500 stacji w Polsce, Cze paliw LOTOS i LO chach, Niemczech i na Litwie (karty TOS Optima Open Drive) dokładna tista na stronie Usługi dla flot Specjalny system 34 tanich stacji w Polsce: Bottom Up (Lotos i stacje prywatne). Optaly drogowe w Polsce w systemie viatoll oraz rozlicza nie e-myta na terenie całej Europy. Zwrot VAT z zagranicy przez wtasną spółkę. Narzę dzia internetowe do panowania tras i tan kowań w oparciu o aktualne ceny pali wa. Autoryzacja tran sakcji onilne. Zakup akcesoriów samocho dowych na stacjach, usługi serwisowe i warsztaty, 24h po moc drogowa. Faktu rowanie co 2 tygo dnie z 21-dniowym terminem platnosci. Karta Paliwowa FLOTA - to innowa cyjny na rynku produkt, dzięki któ remu klient może nie tylko korzystać z wygody bezgotówkowego zaku pu paliw, ale również z szeregu do datkowych usług przy jednoczesnej oszczędności kosztów oraz szerokiej dostępności rozbudowanej sieci sta cji paliw w całym kraju. W naszej bogatej ofercie każdy Klient znajdzie program, który będzie dostosowa ny do jego specyficznych potrzeb z uwagi na charakter prowadzonej przez niego działalności. Międzyna rodowa karta paliwowa OPEN DRI VE przeznaczona jest przede wszyst kim dla firm, których floty samocho dowe poruszają się na trasach pol skich, niemieckich, litewskich i cze skich. W celu ułatwienia rozliczeń wszystkie transakcje realizowane za pośrednictwem karty OPEN DRIVE będą umieszczone na jednej faktu rze VAT z danego kraju. Klient ma możliwość wyboru waluty zapłaty za transakcje zagraniczne, tj. PLN lub EUR. Ponadto klient może odzyskać podatek VAT od zrealizowanych transakcji zagranicznych na atrak cyjnych warunkach. Karty FLOTA i OPEN DRIVE pozwalają na uiszcza nie opłat za autostrady oraz rozlicza nie opłat drogowych viatoll/ viaauto. Klient otrzymuje również do dyspozycji bezpłatny portal interne towy, a także opcję e-faktury. Do datkowe oferty to ubezpieczenie ochrony prawnej DAS i usługi ser wisowania pojazdów. Gotówkowa karta rabatowa BIZNESTANK uprawnia do dokonywania gotów kowych zakupów paliw, towarów i usług na preferencyjnych warun kach w sied stacji paliw ORŁEM i BU SKA, a także otrzymania zbiorczej faktury. Karta ZAKUPOWA pozwala na dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw, produktów w skle pie oraz usług na stacjach paliw na leżących do sieci ORLEN i BLISKA. Oferta skierowana do klientów in stytucjonalnych jest nowoczesnym i efektywnym narzędziem promocji i reklamy towarów oraz usług. Międzynarodowa karta paliwowa LOTOS-ESSO ak ceptowana na sta cjach ESSO i part nerskich w Euro pie. Dodatkowy pakiet usług \ mach oferty karty międzynarodowej. Nowatorski system rabatowania opar ty na cenach hur towych, przezna czony dla kluczo wych klientów. Wprowadzenie do sprzedaży Paliwa Premium Dynamie. Shell Shell Card Online - apli kacja internetowa do za rządzania kartami pali wowymi. Pomaga efek tywnie kontrolować ob szary działalności firmy związane z flotą samo chodową i gospodarką paliwową. Umożliwia tworzenie wnikliwych i dostosowanych do in dywidualnych potrzeb raportów, zarządzanie kartami 24/7, zamawia nie, blokowanie wymia na kart. Dzięki możliwo ści ustawiania różnych wariantów powiadomień alarmowych zapewnia lepszą kontrolę wydat ków. Fakturowanie elek troniczne (e-invoicing) pozwala na dostęp do faktur przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, bez otrzymywania papiero wych wersji, z bezpo średnią informacją o wy stawionej fakturze na ad res (nawet do kil ku osób). Program NHF (neighhourhood fleet). Jest to specjalna oferta dla firm korzystających głównie z jednej stacji. Oferta przewiduje mię dzy innymi atrakcyjny ra bat na wybranej stacji paliwowej. Złożenie Zabezpieczenie Kaucja lub gwarancja Zależne od kondycji finansowej Zależne od oceny Zależne od kondycji fi bankowa. Dla klien klienta. zdolności kredyto nansowej klienta. tów zainteresowanych wej klienta. opłatami drogowymi w Polsce -brak zabez pieczenia. Koszty obsługi Bezpłatna obsługa i wydawanie kart, ra porty efektywności tankowań i narzędzia internetowe. Dodatkowe usługi dla jeżdżących za granicę Fakturowanie netto, zwrot zagranicznego VAT. Opłaty drogowe w całej Europie. Ser wis na stacjach i w warsztatach, czyszczenie pojaz dów. Akceptacja na wszystkich marko wych stacjach w Eu ropie. Serwisy Inter netowe m.in. do pla nowania tras i kalku lacji myta. Bezpłatny dostęp do portalu inter netowego, bezpłatne raporty, bez płatna obsługa 24h, koszt wyda nia kart ustalany indywidualnie z Klientem. BP UTA Karty BP PLUS on-line, działające w systemie Routex, akceptowane są na ponad 18 tys. stacji w kilkudziesięciu krajach, w Polsce akceptowane są na ok. 800 stacjach sieci BP i Statoil (siec BP liczy obecnie 456 stacji, w tym 222 stacje partnerskie - dane na 17 wrze śnia 2013). Bliska 3700, m.in. BR Bli ska. Lotos, Lukoil, Mova, PKN Orlen, Shell, Statoil oraz wielu operatorów niezależnych. 119 stacji -karta o zasięgu krajo wym oraz karta międzynarodowa Wysokość raba tów ustalana z Klientem in dywidualnie. Serwis interne towy umożli wiający między innymi zarzą dzanie kartami, monitorowanie transakcji i spraw dzanie średnie go zużycia pa liw. Serwis umoż liwia również monitorowanie stanu rozliczeń, oglądanie wy stawionych fak tur. Zaawansowany, bezpieczny system online - BP e-konto pozwala firmie kontrolować własną działalność związaną z flotą, dzięki możliwości monitorowania wszystkich transakcji dokony wanych przy użyciu karty. Za pośrednictwem strony www klienci mają dostęp do własnego konta kart paliwowych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W każdej chwili mogą sa modzielnie zablokować zgubioną lub skradzioną kartę, wystawić nową, unieważnić czy wy mienić te już istniejące. Dostępna jest lista wszystkich kart klienta wraz z ich statusem oraz hi storią operacji dokonywanych na koncie. Oferta kart BP PLUS została też wzbogacona o inter netowe narzędzie służące do kontroli i ograniczenia wydatków flotowych w firmie - BP Kon troler, Umożliwia ono m.in. wprowadzanie limitów kwotowych oraz ograniczeń dotyczących miejsca lub pory tankowania. Dzięki temu, że informacje o limitach i ograniczeniach przecho wywane są na centralnym serwerze, a nie na karcie, użytkownik w ciągu 20 minut może zwięk szyć limit lub znieść ograniczenie tak, aby kierowca mógł dokończyć transakcję. Dodatkowo BP PLUS proponuje BP Raporty - nowoczesny program do raportowania oferujący zestaw goto wych analiz na temat najważniejszych elementów funkcjonowania floty. Dzięki BP FleetExpert, czyli profesjonalnej aplikacji łączącej wszystkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem każ dego rodzaju floty, osoby z różnych działów mają bezpośredni dostęp do danych, które mogą wykorzystywać do swoich potrzeb. BP FleetExpert może przechowywać informacje dotyczące transakcji, pojazdów (także pliki graficzne - skany dokumentów, zdjęcia itp.), akcesoriów do pojazdów, leasingu, ubezpieczeń, napraw (także pliki graficzne), szkód komunikacyjnych (tak że pliki graficzne), harmonogramu planowanych działań (przeglądy, wizyty serwisowe itp.), kierowców (np. skany dokumentów, zdjęcia), kosztów telefonów komórkowych, szkoleń kie rowców, licencji oraz uprawnień, punktów karnych, historii przydzielania pojazdów, kart, opłat drogowych, kontaktów (także pliki graficzne), przebiegu prywatnego czy dotyczące stacji pa liwowych. BP FleetExpert oferuje ponad 75 standardowych raportów, standardowe listy, ety kiety, wykresy, podsumowania, grupowanie i przeliczanie danych oraz raporty dostosowywa ne do indywidualnych potrzeb Klienta. Nowe raporty mogą być tworzone i dodawane do sys temu bez ograniczeń. BP FleetExpert może służyć do zestawiania raportów opartych na danych niepochodzących z tego systemu. Jest w stanie zestawić każdy raport pod warunkiem, że od powiednie dane są przechowywane w aplikacji. Specjalnie na potrzeby rosnącego rynku trans portu ciężkiego powstała odrębna wersja oprogramowania BP Fleet Expert specjalnie dla sek tora truck & bus. Nowa oferta dla samochodów ciężarowych i autobusów obejmuje zarówno Polskę, jak i pozostałe kraje europejskie. Składa się na nią m.in.: Bezgotówkowy zakup pa liwa, regulowanie opłat drogowych, opłat za pro my, tunele, mosty, napra wy serwisowe, pomoc drogową, serwis urządzeń chłodniczych, serwis 24h pomoc w nagłych wypad kach, odprawy graniczne, pełny zakres mycia i czysz czenia pojazdów, zakup akcesoriów niezbędnych do kontynuowania jazdy. Poza tym oferujemy; fak tury zbiorcze dwa razy w miesiącu z 30-dniowym terminem płatności, co dzienne informacje o bie żących transakcjach doko nanych przy użyciu karty UTA, bezpieczeństwo tan kowań oraz szereg narzę dzi internetowych. Lukoil posiada w swojej ofercie 2 rodzaje kart floto wych: Kartę przepła coną, oferującą atrakcyjny rabat na paliwo, nawet przy niewielkim poziomie zakupów dokony wanych przez klien ta. Konto przepłaco ne zasilane jest prze lewami bankowymi w dowolnej kwocie i w dowolnej często tliwości. Kartę kredy tową: Umożliwiają cą zakupy z odroczo nym terminem płat ności. System floto wy Lukoil Card dzia ła w technologii on-line, dlatego też użytkownik ma na tychmiastowy wgląd do transakcji, po przez internetowy system zarządzania kontem klienta. LUKOIL dobrana do potrzeb logistycznych klienta, specjalna sieć stacji, znakomicie zlokalizowana w węzłach dróg tranzytowych Europy, dogodna dla taboru ciężkiego, z parkingami i zapleczem gastronomicznym, oraz, co często jest bardzo ważne ze względu na programy oszczędnościo we, oferująca specjalną cenę paliw, bezpośrednia opieka specjalistów ds. rynków zagranicznych, którzy są w stanie dobrać opty malną do potrzeb firmy ofertę zarówno wybranych sieci stacji, jak i pakiet usług opłat drogo wych, nowa oferta zwrotu podatku VAT która w bardzo łatwy sposób poprawia płynność finanso wą ftrmy, zastosowanie najnowszych funkcjonalności systemowych on-line" dostarczających bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa transakcji (podwójny kod zabezpieczający, wszelkiego rodzaje limity, które można zmieniać on-line, monitoring transakcji on-line" itp.) Pakiet BP PLUS Premium, który oprócz standardowych dostępnych za pomocą kart paliwowych usług, proponuje również pakiety dodatkowe: Obsługa szkód - formalne zgłaszanie szkody, kompleksowe prowadzenie naprawy (zarów no mechanicznej, jak i blacharsko-lakiemiczej) Naprawy, przeglądy - zapewnienie pełnej mobilności floty, lepsza kontrola napraw oraz okre sowych przeglądów Serwis i wymiana opon Ubezpieczenia - atrakcyjne warunki ubezpieczeń oraz przyjazny system likwidacji szkód Gotowe raporty Całodobowe wsparcie w każdej sytuacji drogowej - Ubezpieczenie kierowców na wypadek śmierci", potocznie zwane ubezpieczeniem NNW. Kartą BP PLUS można płacić za pełny asortyment towarów dostępnych na stacji (z wyłączeniem alkoholi). Warunek otrzymania karty wniosku. Złożenie wniosku/ podpisanie urno- Statoil 359 stacji Statoil, w tym 87 stacji oraz 430 stacji Złożenie wniosku/ Złożenie wniosku i pod zawarcie umowy pisanie umowy. flotowej. Bezpłatne wydanie Wydanie kart paliwo kart, brak dodatko wych jest bezpłatne. wych opłat syste mowych. Bezpłat ny dostęp do por talu internetowe go. Zwrot zagraniczne go podatku VAT (w trybie natych miastowym i nor malnym). Płatność za przejazdy auto stradami i drogami oraz opłaty za tu nele. Dodatkowo płatności za serwis naprawczy, holo wanie etc. Zwrot podatku VATz 27 państw Europy. Fakturo wanie netto - zwrot po datku w ciągu 14 dni. Zwrot akcyzy z Belgii, Francji, Słowenii, Włoch, Węgier i Hiszpanii. Opła ty i podatki drogowe w całej Europie (m.in. Toll Collect w Niemczech, TIS PL we Francji). Karty i urządzenia autostrado we. Opłaty za przejazdy mostami i tunelami. Opłaty promowe.usługi transportu kombinowa nego RO-LA. 24h pomoc drogowa za granicą Na prawy warsztatowe (w wybranych warsztatach). Odprawa celna i ubez pieczenie. Możliwość uregulowania mandatów drogowych w niektórych państwach (za zgodą upoważnionej osoby w kraju). Złożenie wniosku Zużycie miesięczne paliwa minimalnie na poziomie 500 I. i podpisanie umowy. Złożenie wniosku i podpi Złożenie wniosku, sanie umowy. podpisanie umowy. W zależności Ustalane indywidualnie z Klientem, w oparciu o analizę kondycji finansowej firmy, Możliwe for od kondycji fi my zabezpieczenia to: gwarancja bankowa, depozyt gotówkowy, blokada środków na rachun nansowej klien- ku Klienta oraz opłata za udzielenie kredytu kupieckiego lub (wg wyboru BP) Polisa Ubezpie czenia Ryzyka Kredytu Kupieckiego (pozytywnej weryfikacji Klienta na podstawie bilansu ora; rachunku zysków i strat). Różne formy zabezpieczeń Indywidualnie usta ustalane indywidualnie. lana z każdym klientem. Do negocjacji. Bezpłatny dostęp do serwisu nternetowego. Ustalane indywidualnie z Klientem, w oparciu o analizę kondycji finansowej firmy. Możli- Bezpłatne wydanie i wy we formy zabezpieczenia to: gwarancja bankowa, depozyt gotówkowy, blokada środków miana karty, jak również na rachunku Klienta oraz opłata za udzielenie kredytu kupieckiego lub (wg wyboru BP) Po- bezpłatna obsługa kart i do lisa Ubezpieczenia Ryzyka Kredytu Kupieckiego (pozytywnej weryfikacji Klienta na podsta stęp do serwisu interneto wie bilansu oraz rachunku zysków i strat). wego. Ponad stacji działają cych w systemie Routex (Statoil, BR OMV, Aral, Agip). Możliwość szybkiego zwro tu podatku VAT za zakupy doko nane poza gra nicami kraju. Płatność kartą za przejazdy au tostradami, tu nelami, korzy stanie z pro mów. Możliwość tankowania na ponad stacji działających w porozumieniu Routex oraz opłacania przejazdu wybranymi autostradami, tunelami i mostami; serwis drogowy cięża rówek; zwrot podatku VAT poprzez współpracującą z BP firmą, wyspecjalizowane myjnie dla samochodów dostawczych, możliwość regulowania płatności poprzez karty BP PLUS la elektroniczny system poboru opłat za przejazdy autostradami (Niemcy, Austria, Czechy, Fran cja. Hiszpania, Włochy). Akceptacja kart w punktów 38 krajów Euro py. Zwrot zagranicznego VAT, w tym fakturowanie netto, zarówno z faktur UTA, jak i wszystkich in nych emitentów. Bezgo tówkowe opłaty drogowe - winiety, mosty, promy, tunele, autostrady. Napra wy serwisowe, pomoc drogowa 24 h, akcesoria niezbędne do kontynu owania jazdy, odprawy graniczne. Rabaty na prze jazd autostradami. W tej chwili LUKOIL Polska posiada także międzynaro dową kartę floto wą akceptowaną w Rosji, na Ukra inie, Białorusi, w Czechach, Sło wacji, Rumunii, Bułgarii, na Wę grzech, w Holan dii, Luksemburgu i Belgii.

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce

Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line. Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Innowacyjność plus więcej możliwości >> BP PLUS on-line Najbardziej zaawansowana karta paliwowa w Polsce Karta BP PLUS Większy potencjał i doskonała efektywność Szukasz rozwiązań wspomagających zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o pieniądze swoje firmy KARTY PALIWOWE BP PLUS

Zadbaj o pieniądze swoje firmy KARTY PALIWOWE BP PLUS Zadbaj o pieniądze swoje firmy KARTY PALIWOWE BP PLUS Truck &Business Conference 05.10. 2010 BP w Polsce BP rozpoczęło działalność w Polsce 17 września 1991. Inwestycje BP na rynku polskim przekroczyły

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE WIDOCZNE NA FAKTURACH ZAGRANICZNYCH

OGÓLNE INFORMACJE WIDOCZNE NA FAKTURACH ZAGRANICZNYCH OGÓLNE INFORMACJE WIDOCZNE NA FAKTURACH ZAGRANICZNYCH Do każdego fakturowania dołączony jest dokument Podsumowanie zakupów, który zawiera spis faktur wystawionych w danym cyklu fakturowania. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Karta MercedesServiceCard w skrócie.

Karta MercedesServiceCard w skrócie. Karta MercedesServiceCard w skrócie. Sprytniejsze i szybsze poruszanie się po Europie bez gotówki. Bezpłatna karta MercedesServiceCard w skrócie: Korzyści dla klientów MercedesServiceCard Bezgotówkowe

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oborniki Śląskie dnia, 10.06.2009r Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

OMV fakty, liczby, Transport Drogowy

OMV fakty, liczby, Transport Drogowy OMV fakty, liczby, Transport Drogowy OMV Refining & Marketing Tęgoborze, 14.09.2012 OMV- wiodąca grupa energetyczna w Europie Największa austriacka spółka akcyjna Eksploatacja i produkcja w 17 krajach

Bardziej szczegółowo

DKV Card drogowskazem na trasach Europy

DKV Card drogowskazem na trasach Europy DKV Card drogowskazem na trasach Europy Gdzie zapłacisz DKV Card Za co zapłacisz kartą paliwową Usługi internetowe Zwrot zagranicznego VAT Program Podaj dalej, zyskaj więcej 2 Zarządzaj transakcjami: DKV

Bardziej szczegółowo

Państwa mobilność jest naszą siłą napędową. MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych

Państwa mobilność jest naszą siłą napędową. MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych Państwa mobilność jest naszą siłą napędową MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych ... MercedesServiceCard umożliwi Państwu kontynuowanie podróży! Specjały kulinarne z Francji, ogniwa słoneczne z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Karty paliwowe a Fleet Manager

Karty paliwowe a Fleet Manager Karty paliwowe a Fleet Manager Konferencja: Współpraca fleet managera z firmami zewnętrznymi Tychy 23 maja 2013 r. Andrzej Szczęśniak niezależny ekspert rynku paliw i gazu Agenda Karta z perspektywy branży

Bardziej szczegółowo

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management Wzgórza Dylewskie / Marzec 2014 ABC leasingu Agenda 1. Co to jest Car Fleet Management? 2. Produkty leasingowe i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT www.e100.eu Е 100 oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z usługi E100 Netto. Już teraz nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur bez VAT i uzyskiwania zwrotu

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Karty to już nie tylko paliwo DODATEK SPECJALNY

Karty to już nie tylko paliwo DODATEK SPECJALNY DODATEK SPECJALNY DODATEK SPECJALNY: Karty paliwowe Karty to już nie tylko paliwo Obecne rozwiązania operatorów kart paliwowych idą w kierunku integracji wielu usług. Zarówno karty emitentów niezależnych,

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, dn. 13.05.2015 r. SPSSZ - V/ 112 /2015

Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, dn. 13.05.2015 r. SPSSZ - V/ 112 /2015 Dział Zamówień Publicznych i Umów Grodzisk Mazowiecki, dn. 13.05.2015 r. SPSSZ - V/ 112 /2015 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Usługi, które zaprowadzą. cię znacznie dalej. Intelligent solutions for HGV drivers

Usługi, które zaprowadzą. cię znacznie dalej. Intelligent solutions for HGV drivers Usługi, które zaprowadzą cię znacznie dalej Intelligent solutions for HGV drivers Innowacja w służbie transportu drogowego AS 24 otwiera nowe możliwości Pierwsza europejska sieć stacji paliw dla pojazdów

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sopot dn.22.10.2014 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.10.2014 Zakład Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723A, 81-853 Sopot, działając

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Nieograniczona mobilność, elastyczność i bezpieczeństwo w całej Europie. Karta MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych.

Nieograniczona mobilność, elastyczność i bezpieczeństwo w całej Europie. Karta MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych. Nieograniczona mobilność, elastyczność i bezpieczeństwo w całej Europie. Karta MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych. ...pomoże Ci karta MercedesServiceCard! Specjały kulinarne z Francji, ogniwa

Bardziej szczegółowo

full-service leasing

full-service leasing Temat Innowacyjne narzędzie do optymalizacji procesu zarządzania flotą samochodów służbowych: full-service leasing Tomasz Piwowarczyk Dyrektor Regionu Południowo-Wschodniego Agenda Masterlease Polska Misja

Bardziej szczegółowo

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania 1. Jakie firmy mogą odnieść największe korzyści korzystając z MobileMerchant firmy Elavon? MobileMerchant opracowano z myślą o firmach różnej wielkości,

Bardziej szczegółowo

Nie mniej istotna jest również liczba. Czym się kierować przy wyborze karty?

Nie mniej istotna jest również liczba. Czym się kierować przy wyborze karty? Dodatek specjalny Karty paliwowe Czym się kierować przy wyborze karty? Najlepsze karty paliwowe umożliwiają kierowcy wybranie stacji dowolnego koncernu, dzięki czemu nie musi on planować trasy uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Informator. dla użytkowników kart prestiżowych

Informator. dla użytkowników kart prestiżowych Informator dla użytkowników kart prestiżowych Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło zaoferować Państwu prestiżowe złote karty systemu MasterCard International wydane w ramach Spółdzielczej Grupy

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów samochodów firmowych. Jacek Wasilewski Masterlease

Optymalizacja kosztów samochodów firmowych. Jacek Wasilewski Masterlease Optymalizacja kosztów samochodów firmowych Jacek Wasilewski Masterlease Agenda 1. Kilka słów o Masterlease 2. Samochód narzędzie pracy 3. Samochód formy finansowania 4. ABC Leasingu 5. Zalety Leasingu

Bardziej szczegółowo

Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL?

Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL? Z jakich elementów składa się lista przejazdów DKV TIS PL? Lista przejazdów TIS PL Francja Lista przejazdów nr 00000 do faktury nr 14/000000000/001 usługodawcy DKV Euro Service GmbH + Co. KG Numer klienta:

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski.

Oferta produktów i usług w zakresie monitorowania pojazdów firmy Monitoring Wielkopolski. Oferta handlowa. www.monitoringwielkopolski. Firma Monitoring Wielkopolski działa na rynku od 1998 roku w zakresie ochrony osób i mienia poprzez monitorowanie sygnałów alarmowych i wysyłanie grup interwencyjnych na miejsce zdarzenia. Firma Monitoring

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo a karty paliwowe

Bezpieczeństwo a karty paliwowe SPECJALNY DODATEK SPECJALNY: Karty paliwowe Bezpieczeństwo a karty paliwowe Przegląd Codziennie korzystamy z kart magnetycznych. Trudno jest sobie wyobrazić nasze życie bez tego plastikowego znaku czasu.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW

PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW PRZEWODNIK DLA PRZEWOŹNIKÓW W większości krajów europejskich obowiązują winiety lub opłaty za przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu. Stawki zależą od masy i rodzaju pojazdu, okresu pobytu na

Bardziej szczegółowo

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI ROZWIĄZANIOM SHELL. Twój partner w trasie

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI ROZWIĄZANIOM SHELL. Twój partner w trasie WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO DZIĘKI ROZWIĄZANIOM SHELL Twój partner w trasie SPIS TREŚCI SPOSÓB NA LEPSZĄ KONTROLĘ I OCHRONĘ 3 KONTROLA Z KARTĄ EUROSHELL 4 MNIEJSZE RYZYKO Z KARTĄ EUROSHELL 5 SHELL CARD ONLINE:

Bardziej szczegółowo

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl KLEVAS Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA www.klevas.pl Zagadnienia Zakres zastosowao systemu KLEVAS Struktura systemu KLEVAS Zalety systemu KLEVAS Konfiguracja,

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

W styczniu 2015 r. ruszamy! Nadchodzi nowa faktura DKV.

W styczniu 2015 r. ruszamy! Nadchodzi nowa faktura DKV. W styczniu 2015 r. ruszamy! Nadchodzi nowa faktura DKV. praktyczniejsza, funkcjonalna i wygodniejsza dla Klientów: Nowa faktura DKV I znowu o jeden krok przed konkurencją: Począwszy od 1. stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i optymalizacja floty

Zarządzanie i optymalizacja floty Zarządzanie i optymalizacja floty CtrlFleet CtrlFleet to nowoczesna usługa pozwalająca optymalizować pracę wózka oraz pracę operatora przy jednoczesnym usprawnieniu procesu zarządzania całą flotą w czasie

Bardziej szczegółowo

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów

Organizator w kilka minut tworzy profesjonalną stronę internetową wydarzenia i rozpoczyna sprzedaż biletów Czym jest Evenea? Evenea to elastyczne narzędzie dla organizatorów wszelkiego rodzaju wydarzeń (takich jak konferencje, szkolenia, targi, imprezy rozrywkowe, kulturalne, imprezy korporacyjne i prywatne)

Bardziej szczegółowo

OMV fakty, liczby, dane Transport Drogowy

OMV fakty, liczby, dane Transport Drogowy OMV fakty, liczby, dane Transport Drogowy OMV Refining & Marketing Tęgoborze, 20 listopad 2010 Andrzej Adamczyk Reprezentant interesów Kart OMV Euro Truck na Polskę OMV- wiodąca grupa energetyczna w Europie

Bardziej szczegółowo

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów sprawdź nowe możliwosci naszych produktów konto classic Konto classic przygotowaliśmy z myślą o osobach, które preferują osobiste wizyty w oddziale i bezpośredni kontakt z doradcą. Jest ono prowadzone

Bardziej szczegółowo

U M O W A o wydanie i używanie kart euroshell

U M O W A o wydanie i używanie kart euroshell U M O W A o wydanie i używanie kart euroshell zawarta w Warszawie, dnia... pomiędzy: Shell Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Działający siedem dni w tygodniu, przez 24h na dobę sklep internetowy stanie się skutecznym

Działający siedem dni w tygodniu, przez 24h na dobę sklep internetowy stanie się skutecznym Sklepy internetowe Działający siedem dni w tygodniu, przez 24h na dobę sklep internetowy stanie się skutecznym sposobem sprzedaży Twoich produktów - według badań GUS około 33% internautów korzysta z Internetu

Bardziej szczegółowo

Serwis All-inclusive. Bez dodatkowych warunków. Umowy serwisowe CharterWay dla samochodów ciężarowych.

Serwis All-inclusive. Bez dodatkowych warunków. Umowy serwisowe CharterWay dla samochodów ciężarowych. Serwis All-inclusive. Bez dodatkowych warunków. Umowy serwisowe CharterWay dla samochodów ciężarowych. Umowy serwisowe CharterWay: oszczędny i niezawodny sposób, aby Twój pojazd mógł być stale w ruchu.

Bardziej szczegółowo

statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpartner program partnerski stat24 Kim jesteśmy? Stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad

Bardziej szczegółowo

Darłowo, dnia 27.11.2014 r.

Darłowo, dnia 27.11.2014 r. Darłowo, dnia 27.11.2014 r. dotyczy : przetargu nieograniczonego pn.:,, Sukcesywna dostawa paliw płynnych do samochodów służbowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Darłowie

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE TERMINOWE czyli jak można zabezpieczyć się przed RYZYKIEM KURSOWYM

TRANSAKCJE TERMINOWE czyli jak można zabezpieczyć się przed RYZYKIEM KURSOWYM TRANSAKCJE TERMINOWE czyli jak można zabezpieczyć się przed RYZYKIEM KURSOWYM Konferencja COS ZMPD Czy transport na wschód jest bezpieczny Dubiecko 2. września 2014 r. Narzędzia eliminacji ryzyka transakcje

Bardziej szczegółowo

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu!

NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA. na codziennych zakupach w oparciu o familo.com. Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! NOWATORSKI PROJEKT OSZCZĘDZANIA I ZARABIANIA na codziennych zakupach w oparciu o familo.com Skorzystaj z wyjątkowego źródła dochodu! Karty rabatowo - lojalnościowe Zakupy w Internecie TRENDY XXI WIEKU

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/271/IN-915/2014 TZ/271/71/14 Warszawa, dnia 27.10.2014 Informacja dla Wykonawców, którzy pobrali

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Segment detaliczny Grupy ORLEN. osiągnęły wysokie wzrosty sprzedaży paliw i produktów pozapaliwowych.

Segment detaliczny. Segment detaliczny Grupy ORLEN. osiągnęły wysokie wzrosty sprzedaży paliw i produktów pozapaliwowych. PKN ORLEN RAPORT ROCZNY 2007 Segment detaliczny Segment detaliczny Grupy ORLEN W 2007 roku Grupa ORLEN prowadziła sprzedaż detaliczną w Polsce, Niemczech, Czechach i na Litwie. Podmiotami zarządzającymi

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, styczeń 2011 r. Profil działalności Power Price Podstawowym przedmiotem działalności spółki Power Price S.A. jest obsługa platformy e-commerce przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Wynajem średnioterminowy

Wynajem średnioterminowy Wynajem średnioterminowy www.europa-service.pl sprzedaz@europa-service.pl INFORMACJE O FIRMIE EUROPA SERVICE POLSKA Firma Europa Service Polska jest przedstawicielem niemieckiej spółki Europa Service Autovermitung,

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania karty paliwowej:

Procedura uzyskania karty paliwowej: Procedura uzyskania karty paliwowej: 1. Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, 2. Prosimy o czytelne wypełnienie danych Państwa firmy (nazwa, adres, NIP, dane KRS, reprezentanci), 3. Prosimy o

Bardziej szczegółowo

B A R O M E T R C V O 2008. 25 września 2008

B A R O M E T R C V O 2008. 25 września 2008 B A R O M E T R C V O 2008 25 września 2008 1 Metodologia projektu Grupa docelowa 4200 efektywnych wywiadów z osobami podejmującymi decyzje na temat pojazdów służbowych w firmach posiadających przynajmniej

Bardziej szczegółowo

i korzyści serwisowe Ograniczenie ryzyka Przewidywalność kosztów Elastyczność umowy Wyższa wartość pojazdu Komfort Oszczędność

i korzyści serwisowe Ograniczenie ryzyka Przewidywalność kosztów Elastyczność umowy Wyższa wartość pojazdu Komfort Oszczędność Pakiety serwisowe pakiety serwisowe zalety i korzyści Pakiety serwisowe to dwa rodzaje atrakcyjnych warunków opieki serwisowej dostosowanych do potrzeb użytkowników samochodów dostawczych marki Volkswagen

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania przetargowego na sukcesywne dostawy oleju napędowego ogłoszonego w DUUE dokument 2013/S 197-341218 z dnia 10.10.2013r. Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy

Bardziej szczegółowo

2013 Barometr flotowy. Polska

2013 Barometr flotowy. Polska 2013 Barometr flotowy Polska Platforma ekspercka dla wszystkich osób zawodowo zajmujących się flotami: Czym jest CVO? administratorów flot, specjalistów ds. zakupów, producentów, firm leasingowych, doradców,

Bardziej szczegółowo

1. Czym jest Serwisowy Program Flotowy?... 4. 2. Kto może korzystać z Serwisowego Programu Flotowego?... 4

1. Czym jest Serwisowy Program Flotowy?... 4. 2. Kto może korzystać z Serwisowego Programu Flotowego?... 4 Zasady programu Spis treści 1. Czym jest Serwisowy Program Flotowy?... 4 2. Kto może korzystać z Serwisowego Programu Flotowego?... 4 3. Zestawy usług obsługi serwisowej w Serwisowym Programie Flotowym...

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

OFERTA TELE RADIO TAXI

OFERTA TELE RADIO TAXI OFERTA TELE RADIO TAXI Krótka charakterystyka korporacji TELE RADIO TAXI jest wiodącą korporacją taksówkarską w Warszawie. Założona w roku 1990 każdego dnia stawia do dyspozycji swoich Klientów flotę samochodów

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Korzyści serwisowania floty w ASO. Dział Obsługi Posprzedażnej Skoda Auto. Maciej Cieślik Jacek Golimowski Konrad Grzęda 22.05.

Korzyści serwisowania floty w ASO. Dział Obsługi Posprzedażnej Skoda Auto. Maciej Cieślik Jacek Golimowski Konrad Grzęda 22.05. Korzyści serwisowania floty w ASO Dział Obsługi Posprzedażnej Skoda Auto Maciej Cieślik Jacek Golimowski Konrad Grzęda 22.05.2013 Korzyści serwisowania floty w ASO, Dział Obsługi Posprzedażnej Skoda, Jacek

Bardziej szczegółowo

Finansowanie składek ubezpieczeniowych

Finansowanie składek ubezpieczeniowych Finansowanie składek ubezpieczeniowych Przewodnik dla Klientów Czym jest finansowanie składek Zakup ubezpieczenia zazwyczaj wiąże się z koniecznością jednorazowego opłacenia składki. Tego typu płatność

Bardziej szczegółowo

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii

REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA. REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie. efektywności użytkowania energii REUSPro SYSTEM MONITORUJĄCY ZUŻYTE MEDIA REUS Polska Sp. z o.o. Naszą misją jest poprawianie efektywności użytkowania energii w obiektach naszych klientów poprzez zastosowanie ekonomicznie dochodowych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki bieżące i pomocnicze Numer rachunku bankowego (NRB) Nazwy produktów Dokumenty regulujące

Bardziej szczegółowo

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9,

Bardziej szczegółowo

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania.

Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Wiążące oferty. Natychmiastowa rezerwacja. Zerowy czas oczekiwania. Zlecanie transportu lotniczego szybciej, niż kiedykolwiek wcześniej. Nadchodzi zmiana KN FreightNet usprawni i uprości procesy transportu

Bardziej szczegółowo

Dwa kraje, jeden system poboru opłat drogowych w Niemczech i Austrii za pomocą urządzeń pokładowych

Dwa kraje, jeden system poboru opłat drogowych w Niemczech i Austrii za pomocą urządzeń pokładowych PL wa kraje, jeden system poboru opłat drogowych w Niemczech i ustrii za pomocą urządzeń pokładowych www.toll-collect.de Pobór opłat drogowych w ustrii i Niemczech za pomocą urządzenia pokładowego (OBU)

Bardziej szczegółowo

SAUERSAND. programy lojalnościowe

SAUERSAND. programy lojalnościowe SAUERSAND programy lojalnościowe Kim jesteśmy? Budujemy lojalność! Firma SAUERSAND organizator Programu Lojalnościowego PREMIUM oraz PREMIUM-PLUS powstała w 2009 roku z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o systemie PayPal

Podstawowe informacje o systemie PayPal Płać wygodnie i bezpiecznie Podstawowe informacje o systemie PayPal www.paypal.pl 0 800 675 030 (połączenie bezpłatne) PayPal korzyści dla Sprzedających Sprzedawcy mają wiele powodów, by akceptować płatności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia program partnerski stat24 Kim jesteśmy? stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad dwóch

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

Segment detaliczny. Strategia

Segment detaliczny. Strategia P K N O R L E N R A P O R T R O C Z N Y 2 0 0 6 Segment detaliczny Dzia alnoêç detaliczna Grupy ORLEN obejmowa a rynki Polski, Niemiec oraz Republiki Czeskiej. Wraz z przej ciem AB Mažeikiu Nafta pod koniec

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych

Oferta Specjalna Banku Millennium. dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Oferta Specjalna Banku Millennium dla Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Bank Millennium Bank dla osób, które cenią swój czas i wygodę Obsługa przez całą dobę -swoimi finansami można zarządzać przez

Bardziej szczegółowo

Nie musisz kupować. PKO Leasing

Nie musisz kupować. PKO Leasing Nie musisz kupować aby uŝywać. PKO Leasing PKO Leasing wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKO BP SA - największego banku w Europie Środkowo rodkowo-wschodniej Wschodniej. Rodowód wsparty ponad 13-letnim

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pozapłacowe

Świadczenia pozapłacowe Świadczenia pozapłacowe Świadczenia pozapłacowe koncernu ICOM transport Szanowni Pracownicy, w ciągu 20 lat działalności koncernu ICOM na rynku europejskim, zdobycie naszej dzisiejszej pozycji nie byłoby

Bardziej szczegółowo

JARYŚ Ryszard Szulczyński Ul. Czarna Droga 1A 89-500 Tuchola Tuchola, dnia 17.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

JARYŚ Ryszard Szulczyński Ul. Czarna Droga 1A 89-500 Tuchola Tuchola, dnia 17.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE JARYŚ Ryszard Szulczyński Ul. Czarna Droga 1A 89-500 Tuchola Tuchola, dnia 17.08.2015 r. Nazwa i adres Zamawiającego Miejscowość i data ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn.: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Należymy do Bibby Line Group Ltd. transport morski

Bardziej szczegółowo

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Commit Polska Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Sprawdź nas! www.commit.pl +48 17 850 74 00 Retail Management NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA DZIAŁANIAMI CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo