Oszczędza, pomaga i kontroluje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oszczędza, pomaga i kontroluje"

Transkrypt

1 Władysław Wilkiel Oszczędza, pomaga i kontroluje / / Codzienna praktyka w procesie zarządzania flotą samochodów firmowych potwierdza, że korzystanie #kart paliwowych jest opłacalne. Korzyści pojawiają się nawet w przypadku flot liczących kilka pojazdó w. Niemały wpływ ma tutaj Internet, a tym samym rozwój usług on-line, gdzie administratorzy flot samochodowych mogą na bieżąco zarządzać flotą i kontrolować wydatki związane z zakupem paliwa.

2 onieważ nie wszystko moż na zaprogramować na pozio mie karty, warto kontrolować i ana lizować na bieżąco, w jaki sposób jest ona użytkowana i jakiego rodzaju za kupy są za jej pośrednictwem doko nywane. Nowoczesne systemy telematyczne, które weszły także na ry nek kart paliwowych, skutecznie wspierają administratorów flot. Dzię ki raportowaniu w czasie rzeczywi stym można na przykład wskazać, w jakim stopniu wzrosną wydatki na paliwo nawet w przyszłym roku. Je śli samochody w danej flocie zaczy nają pokonywać większe przebiegi i dodatkowo rosną ceny paliwa, to jeśli się weźmie pod uwagę te czyn niki, możliwe jest oszacowanie prze widywanego wzrostu kosztów w przyszłości. Funkcjonalności kart paliwowych wydają się wprost nie ograniczone. P j * Nowa oferta zwrotu podatku VAT, która w bardzo łatwy sposób może wpłynąć na poprawę płynno ści finansowej firmy. Przejrzystość rozliczeń szczegółowa specyfikacja transak cji na fakturze to oszczędności z ty tułu uniemożliwienia nadużyć. - Staramy się podchodzić do każ dego klienta indywidualnie, zależy nam na dobrym zrozumieniu specy fiki działalności, poznaniu oczeki wań i problemów, z którymi boryka ją się firmy transportowe. Na pod stawie tej wiedzy jesteśmy w stanie przygotować konkurencyjną ofertę, która uwzględni preferowane trasy i specjalne warunki cenowe na wy branych stacjach w całej Europie mówi Piotr Sokołowski, dyrektor Działu Kart BP Europa SE, Od dział w Polsce. Warto wspomnieć, że dodatko wo, podpisując umowę na karty pa BP PLUS liwowe BP PLUS, klient otrzymu Karty BP PLUS, działające je dostęp do rozwiązania on-line, w systemie Routex, mają zasięg pozwalającego na łatwe admini międzynarodowy - można nimi strowanie kartami. BP e-konto płacić na 18 tys. stacji w kilkudzie umożliwia dostęp do własnego sięciu krajach i ponad 800 w Pol konta kart paliwowych i zarządza sce (BP i Statoil). W trudnej gospo nie nimi w każdym miejscu darczo sytuacji, dla większości firm i o każdej porze. Dzięki tej usłu wielką wartością jest oszczędność, dze użytkownik może m.in. samo która wpływa na elastyczność fi dzielnie ustalić kod PIN do nowej nansową. W przypadku kart pali karty, zablokować lub unieważnić wowych BP taką oszczędność za kartę, obejrzeć historię operacji pewniają: dokonywanych na koncie czy też ^ Bezgotówkowe rozliczenia - uzyskać szczegółowe dane na te mat każdej transakcji (liczba, ro nie ma konieczności wydawania dzaj, kwota, nazwa stacji itd.). kierowcom gotówki awansem Dzięki programowi BP Raporty płatność następuje w odroczonym zarządzający flotą otrzymuje ze terminie. staw gotowych raportów na temat J" Zbiorcze faktury - znikają po najważniejszych elementów funk jedyncze faktury z wielu stacji cjonowania floty, w tym także (oszczędność czasu i przejrzystość szczegółowe raporty, wykrywają rozliczeń). r Kredyt kupiecki - oszczędno ce nieprawidłowości w eksploato waniu pojazdów flotowych. BP ści dzięki odroczonemu terminowi Kontroler to także narzędzie po płatności. zwalające zwiększyć kontrolę ^ Oszczędność czasu - kierowca użytkowania kart - dzięki niemu spędza mniej czasu na stacji, nie czemożna wprowadzać ograniczenia kając na wygenerowanie faktury.

3 * dotyczące miejsca i pory tankowa VAT w trybie standardowym oraz nia oraz ustawiać limity kwotowe w trybie fakturowania netto. dla poszczególnych kart, jak rów Jeśli chodzi o nowe rozwiąza nież dla całej floty. nia, to jest nim na pewno U T A MultiBox, który już teraz pozwa UTA la na elektroniczny pobór myta Karta UTA zapewnia dostęp do w ramach kilku systemów auto wszystkich usług niezbędnych stradowych: T I S P L (Francja), kierowcy w drodze, zaczynając od Via-T (Hiszpania), tunel Liefkenpaliwa, a kończąc na pomocy dro shoek (Belgia), Via-Verde (Portu gowej. Dzięki niezależności kar galia), a już wkrótce także Ecotaty U T A od koncernów paliwo xe (Francja). Oznacza to, że za po wych użytkownik ma pełną swo mocą tylko jednego urządzenia bodę w wyborze ceny i lokaliza UTA MultiBox można regulować cji. Dodatkowo U T A zapewnia myto w 5 systemach w 4 krajach. największą sieć akceptacji w Pol Dosyć istotne jest, że w ramach sce - blisko 3700 stacji. Współpra Ecotaxe nie będzie możliwości cując z UTA można nie tylko re uregulowania opłat bezpośrednio gulować opłaty, ale także rejestro za pomocą karty czy gotówki, co wać się w różnych systemach auwiąże się z koniecznością posia tostradowych, jak np. v i a T O L L dania w pojeździe urządzenia po w Polsce, Toll Collect w Niem kładowego do rozliczania opłat. czech, T I S P L we Francji, GoPrzy płatności za Ecotaxe użyt -Box w Austrii czy Premid w Cze kownicy UTA MultiBox otrzyma chach, jak również korzystać z ra ją dodatkowo 10% rabatu, jak batów, które oferuje wiele spółek również zyskują inne atrakcyjne autostradowych. rabaty: we Francji do 13%, w Hiszpanii do 50% czy w Belgii Dzięki rozwiązaniu, które pro (tunel Liefkenshoek) do 26%. ponuje UTA, administrator floty nie musi martwić się o gotówkę dla kierowców, a faktura zbior cza, którą firma dostarcza dwa ra zy w miesiącu, zwalnia od kłopo tliwego zbierania pojedynczych faktur w celu comiesięcznego rozliczenia. Dodatkowym atutem jest odroczony o 30 dni termin płatności. Dla firm transportowych świad czących swoje usługi na terenie Europy niezwykle ważna jest rów nież możliwość odzyskiwania VAT zapłaconego m.in. za paliwo, opłaty drogowe oraz wydatki zwią zane z naprawami i serwisem, co nie zawsze jest możliwe w przy padku płatności gotówką. Zwrot VAT za paliwo oraz inne produk ty i usługi przynosi oszczędności równe wysokości podatku, czyli około 15-27%. UTA oferuje moż liwość odzyskiwania podatku UTA MultiBox, poza możliwo ścią zapłaty myta w różnych sys temach, posiada wiele innych istotnych funkcjonalności, takich jak: lokalizacja pojazdu na terenie całej Europy (GPS), planowanie tras przejazdu, kalkulacja kosztów myta, kontrola tras przejazdu i wniesionych opłat czy przekazy wanie różnego rodzaju alertów. Serwis on-line umożliwia przygo towywanie wielu niezbędnych ra portów, a także samodzielną zmia nę numeru rejestracyjnego pojaz du przypisanego do konkretnego UTA MultiBox, bez konieczności jego fizycznej wymiany. UTA planuje, że z czasem moż liwe będzie rozszerzenie użytecz ności UTA MultiBox w zakresie opłat drogowych tak, by stosowa ny on był do rejestracji myta także w innych krajach, np. w Polsce, Szwajcarii, Czechach czy w Niem czech. euroshell Oferta kart paliwowych euro shell dostosowana jest do wielko ści oraz typu floty, jaką zarządza jej kierownik. Dla firm dysponu jących małą liczbą pojazdów, dzia łających lokalnie, przygotowano ofertę pomagającą uprościć zarzą dzanie firmą i ograniczyć admini strację, a tym samym zapewnić oszczędność czasu i pieniędzy. Karta paliwowa dla samochodów osobowych i dostawczych pozwa la na ograniczenie kosztów oraz czasochłonnej administracji, po zwalając jednocześnie na bardziej efektywną i rentowną działalność. Firmy dysponujące flotą samocho dów ciężarowych bądź autokarów mogą liczyć na kompleksową ob sługę rozliczeniową i administra cyjną oraz przejrzyste ceny pozwa lające na bieżącą kontrolę wydat ków. Dodatkowo, flota posiada stały dostęp do sieci stacji paliw dostosowanej do obsługi pojazdów ciężarowych. Dzięki kartom paliwowym eu roshell kierowcy mogą płacić za szeroką gamę wysokiej jakości pa liw, specjalnie opracowanych, by pojazdy mogły pokonywać dłuż sze dystanse na jednym baku. Do datkowo, bogata sieć stacji, nale żąca do największych w Europie, zapewnia pełne zaplecze niezależ nie od trasy, jaką pokonują kie rowcy. Dostępny na portalu pro gram Lokalizator Stacji pomaga zaplanować trasę i wyszukać sta cje paliw Shell. Co więcej, aplika cja dostarcza również informacji o dostępnych usługach i produk tach dla pojazdów ciężarowych, np. AdBlue. Dzięki rozszerzeniu oferty usług on-line, użytkowni cy kart paliwowych euroshell mo gą na bieżąco kontrolować korzy stanie z nich, jak również uzyskać

4 szczegółowe informacje o pojeździe dzięki usłudze Shell FuelSave Partner i używać swojej karty do regulowania opłat drogowych i płatności za inne usługi. Obecnie użytkownicy kart paliwowych euroshell mają elektroniczny dostęp do narzędzi, takich jak: Shell Card Online - pomagający w zarządzaniu kartami paliwowymi, umożliwiając generowanie raportów oraz ustawianie alertów dla interesujących nas wskaźników. Pozwala on zarządzać wszystkimi kartami firmy i dokonywać analiz kosztów flotowych. Umożliwia również stały dostęp do danych transakcyjnych. Niezwykle praktyczną usługą on-line jest e-invoicing - fakturowanie elektroniczne, pozwalające na otrzymywanie, administrowanie i przechowywanie faktur za korzystanie z kart paliwowych w formie elektronicznej. Od 16 października 2012 r. w formie elektronicznej mogą być również fakturowane transakcje zrealizowane kartą euroshell za granicą. - Niezależnie od wielkości floty oraz skali prowadzonej działalności - lokalnej czy międzynarodowej, polscy klienci mogą teraz w pełni korzystać je klientom dostęp do najszerszej w Europie sieci stacji i punktów serwisowych, do której należy ponad stacji paliw, z czego 3400 na terenie Polski. Emitent kart DKV stawia na rozwój usług związanych z rozliczaniem opłat drogowych. Już dziś za jego pośrednictwem można rozliczać my z ponad 50-letniego doświadczenia firmy Shell w zakresie kart paliwowych. Dzięki nowej, posiadającej udoskonalone mechanizmy witrynie, w szybki sposób można odnaleźć poszukiwane informacje, wybierając jedną spośród czterech głównych zakładek: kart euroshell, sieci stacji, paliw Shell oraz zarządzania to ze wszystkich krajów w Europie. Nowością jest nowa opłata drogowa o nazwie Ecotaxe, która zostanie wprowadzona we Francji już w styczniu 2014 r. DKV, jako certyfikowany operator opłat drogowych we Francji, za pośredlanty, flotą - wyjaśnia Ewa Ganictwem jednego urządzenia specjalista do spraw marketingu w Dziale Kart Paliwowych euroshell, Shell Polska. DKV Box umożliwi klientom rozliczanie Ecotaxe równolegle do obowiązującej dziś opłaty auto DKV DKV jest jedynym w pełni niezależnym operatorem kart paliwowych na rynku. Karta DKV da stradowej TIS PL. Operator zaproponuje fakturowanie nowego podatku bez naliczania prowizji, a urządzenia będą oferowane przewoźnikowi bez dodatkowych

5 opłat. Wszyscy klienci mogą po nadto liczyć na wysokie rabaty: do 10% na T I S P L i do 13% w przypadku Ecotaxe. Klienci DKV mogą również wygodnie rozliczać nowe opłaty w węgierskim systemie HU-GO, który zadebiutował w lipcu 2013 r. Operator zapewnia wsparcie pod czas rejestracji do systemu HU-GO, a następnie umożliwia fakturowanie wszystkich opłat drogowych z wydłużonym termi nem płatności. Jednym z głównych kierunków działań DKV Euro Serivce jest roz wój usług on-line. Wszyscy klien ci DKV mają dostęp do specjalnej platformy internetowej o nazwie DKV ereporting, w której możli wa jest analiza wszystkich transak cji z tytułu zakupu paliwa oraz opłat drogowych. Aplikacja ta umożliwia obróbkę danych za po mocą kilku kliknięć z każdego miejsca i o każdej porze. Nowością jest uruchomiony ostatnio przez DKV internetowy kalkulator do planowania kosztów podróży. Po zwala on, z bardzo dużą dokładno ścią, wyliczyć łączną wysokość opłat drogowych na danej trasie. Uwzględnia przy tym wszelkie pa rametry pojazdu, jak np. DMG, liczbę osi czy klasę emisji zanie czyszczeń. Już wkrótce uruchomio na zostanie kolejna usługa - moduł geolokalizacji, która pozwoli na do kładne śledzenie pozycji wszyst kich pojazdów, wyposażonych w nowe urządzenia pokładowe DKV Box. Statoil Fuel & Retail Polska Dla klientów instytucjonalnych proponuje rozwiązanie w postaci kart flotowych, umożliwiających bezgotówkowe tankowanie paliwa oraz zakup towarów i usług dostęp nych na stacjach Statoil. Dbając o poziom świadczonych usług, fir ma nieustannie pracuje nad ulep szeniem kart paliwowych i usług z nimi związanych. Na przykład karty zostały wyposażone w pasek magnetyczny ze zwiększoną odpor nością na uszkodzenia i zwiększo ny standard zabezpieczeń wraz z elektroniczną ochroną w postaci kodu PIN. Chcąc ułatwiać klientom kontro lę kosztów generowanych przez sa mochody firmowe, Statoil Fuel & Retail Polska zaktualizował serwis internetowy do zarządzania flotą Klient ma możliwość sprawdzenia oraz doko nywania zmian limitów zakupo wych na kartach, według zapotrze bowania użytkownika karty, co do liczby dziennych wizyt na stacji lub kwoty tankowanych paliw. Wpro wadzono również usługę e-faktury, umożliwiającą pobranie faktu ry w wersji elektronicznej ze stro ny. Uruchomiono też usługę płat ności viatoll. Firmy, które podpi sały umowę ze Statoil Fuel & Re tail Polska, mogą regulować należ ności za przejazdy płatnymi odcin kami dróg w Polsce. Dodatkowo SFR Polska pośredniczy w uzyska niu urządzeń viabox - dzięki sprawnej procedurze klienci mogą otrzymać urządzenia bez koniecz ności udawania się do punktów dystrybucyjnych viatoll. Za po średnictwem kart Statoil można również skorzystać z większości usług elektronicznego poboru opłat w Europie. Nowością w ofercie kart paliwo wych Statoil jest usługa ROUTEX-4-TRUCKS, skierowana specjal nie dla firm transportowych i spe dycyjnych. ROUTEX-4-TRUCKS to międzynarodowa sieć stacji, któ ra wyróżnia się konkurencyjną ofer tą usług i wyposażenia dostosowa nego do wymagań międzynarodo wych przewoźników drogowych i obsługi pojazdów do przewozu ła dunków ciężkich. Na sieć składa się ponad 1000 stacji usytuowanych strategicznie przy wszystkich głów nych korytarzach drogowych Eu ropy. Dla tej grupy klientów zosta ła stworzona strona internetowa gdzie można wyszukać lokalizację stacji, jak również sprawdzić dodatkowe usługi za pośrednictwem kart, ta kie jak regulowanie opłat za prze jazdy autostradami, tunelami, mo stami, transport drogowo-kolejowy (Combi-Traffic), czy system na praw drogowych Europe Net. PKN Orlen Koncern z Płocka promuje kar tę paliwową Flota, dzięki której klient może nie tylko korzystać z wygody bezgotówkowego zaku pu paliw, ale również z szeregu do datkowych usług, przy jednocze snej oszczędności kosztów oraz sze rokiej dostępności rozbudowanej sieci stacji paliw w całym kraju. Międzynarodowa karta paliwowa Open Drive przeznaczona jest przede wszystkim dla firm, których floty samochodowe poruszają się na trasach polskich, niemieckich, litewskich i czeskich. W celu uła twienia rozliczeń wszystkie trans akcje realizowane za pośrednic twem karty Open Drive są umiesz czone na jednej fakturze VAT z da nego kraju. Klient ma możliwość wyboru waluty zapłaty za transak cje zagraniczne, tj. P L N lub EUR. Ponadto klient może odzyskać po datek VAT od zrealizowanych transakcji zagranicznych. Karty Flo ta i Open Drive pozwalają na uisz czanie opłat za autostrady oraz roz liczanie opłat drogowych viatoll/viaauto. Klient otrzymu je również do dyspozycji bezpłat ny portal internetowy, a także opcję e-faktury. Dodatkowe ofer ty to ubezpieczenie ochrony praw nej DAS i usługi serwisowania po jazdów. Gotówkowa karta rabato wa Biznestank - uprawnia do do-

6 konywania gotówkowych zakupów paliw, towarów i usług na preferencyjnych warunkach w sieci stacji paliw Orlen i Bliska, a także otrzymania zbiorczej faktury. Karta Zakupowa pozwala na dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw, produktów w sklepie oraz usług na stacjach paliw należących do sieci Orlen i Bliska. Lotos oferuje kartę cobrandową Lotos- -Esso, która umożliwia tankowanie na stacjach Esso i Shell w Europie. Dodatkowo dostępny jest pełen pakiet usług międzynarodowych, nowatorski system rabatowania oparty na cenach hurtowych, przeznaczony dla kluczowych klientów, wprowadzenie do sprzedaży paliwa Premium Dynamie, wdrożenie programu lojalnościowego Navigator, dostępnego również przy płatności kartą paliwową LOTOS Biznes. Istnieje możliwość tankowania na wszystkich stacjach ESSO i Shell w Europie, zwrot zagranicznego VAT, regulowanie opłat za autostrady, tunele, promy. Lukoil posiada w swojej ofercie 2 rodzaje kart flotowych: kartę przepłaconą, oferującą atrakcyjny rabat na paliwo, nawet przy niewielkim poziomie zakupów dokonywanych przez klienta. Konto przepłacone zasilane jest przelewami bankowymi w dowolnej częstotliwości. Z kolei karta kredytowa umożliwia zakupy z odroczonym terminem płatności. System flotowy Lukoil Card działa w technologii on-line, dlatego też użytkownik ma natychmiastowy wgląd do transakcji, poprzez internetowy system zarządzania kontem klienta. LUKOIL Polska posiada także międzynarodową kartę flotową, akceptowaną w Rosji, na Ukrainie, Białorusi, w Czechach, Słowacji, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, w Holandii, Luksemburgu i Belgii. Dodatkowo, koncern zapewnia dla kierowców tankujących na terenie Rosji normę paliwa Euro5. Transakcje odbywają się w systemie on-line i akceptowane są wyłącznie przy użyciu kodu PIN. Administrator floty może w czasie rzeczywistym kontrolować wszystkie transakcje dokonywane przez kierowcę. BZASA Firma ta została agentem koncernu paliwowego - ExxonMobil. BZA i ExxonMobil będą na polskim rynku wspólnie wydawały międzynarodową kartę paliwową, kierowaną do klientów biznesowych. Karta akceptowana będzie w sieci około stacji w większości krajów europejskich. Firma

7 BZA SA od kwietnia 2012 roku oferuje kartę paliwową BZA Card, umożliwiającą firmom bezgotów kową płatność za paliwa oraz usłu gi związane z transportem, m.in. rozliczanie opłat drogowych viat O L L w bezprowizyjnej formie kredytowej. stacji MOYA w całym kraju, a za sięg ten wraz z rozwojem sieci sta le wzrasta (w 2014 roku będzie to już ponad 120 obiektów). Obecnie na kartę MOYA Firma dostępne są wszystkie paliwa sprzedawane na stacjach MOYA, czyli ON, uszla chetniony ON MOYA Power, ben Od momentu wprowadzenia na zyna 95 i 98, LPG, a także AdBlue polski rynek karty BZA Cardftrtna in oraz płyny do spryskiwaczy. T o tensywnie pracuje nad rozbudową sie właściciel firmy transportowej de ci partnerskiej, akceptującej karty. Po cyduje, które produkty chce udo stępnić swoim kierowcom na kar rozbudowie sieci akceptacji powyżej 100 stacji w Polsce, naturalnym ru ty flotowe. Planowo w przyszłym chem było rozszerzenie działalności na roku na karty flotowe dopisywać rynki europejskie, o które często dopy będzie można także usługi (np. myjnie, serwisy, usługi diagno tywali nasi klienci. Spełnieniem tych oczekiwań było nawiązanie współpra styczne) i asortyment sklepowy cy z koncernem ExxonMobil'- powie (oleje silnikowe i akcesoria samo chodowe). dział Jacek Kotowski, prezes zarzą du BZA SA. Wszystkie karty flotowe akcep Firmy ExxonMobil oraz BZA SA wspólnie wydawać będą co-brandowaną kartę paliwową BZA-ESSO Card, która akceptowana będzie w sieci około stacji Esso, Shell i GALP w 18 krajach Europy. BZA już rozpoczęła dzia łania na rzecz pozyskania klientów na nowy produkt. Należy wspo mnieć, że BZA jest jednym z lide rów technologicznych branży kart paliwowych w Polsce. Firma od 2000 roku oferuje na polskim ryn ku chipowe karty paliwowe - naj pierw w ramach systemu CC-Pass, potem, działając jako komplekso wy partner koncernów ConocoPhillips oraz Lukoil, wydawała i obsługiwała w Polsce karty pali wowe tych koncernów. Na pol skim rynku firma BZA SA w ra mach dotychczasowych projektów obsłużyła kilka tysięcy firm, wy dając przy tym kilkadziesiąt tysię cy kart. MOYA Ogólnopolska sieć stacji paliw MOYA prowadzi własny program flotowy MOYA Firma. Obejmuje on swoim zasięgiem wszystkie 80 towane na stacjach Moya działają w trybie on-line, co wpływa na bezpieczeństwo przeprowadza nych transakcji. Przez dwa pierw sze lata korzystania z programu MOYA Firma nie ma żadnych kosztów związanych z obsługą kart. Ponowne wyrobienie karty przy przedłużeniu umowy to 20 złotych od karty. Karta MOYA Firma występuje w wersji bezgo tówkowej i gotówkowej. W przy padku bezgotówkowej faktury są wystawiane w cyklu co 7 dni z uzgadnianym terminem płatno ści liczonym od daty wystawienia faktury. Terminy płatności dosto sowane są indywidualnie do po trzeb klienta. Faktura wysyłana jest co 7 dni pocztą z centrali do siedziby firmy transportowej. Li mity tankowań przyznawane są na podstawie analizy potrzeb klien ta, po wcześniejszej ocenie aktu alnych dokumentów finansowych klienta ubiegającego się o karty bezgotówkowe. W tym roku sieć MOYA otworzyła pierwszą, w peł ni automatyczną stację dedykowa ną wyłącznie flocie, gdzie płatno ści można dokonać za pomocą bez gotówkowej karty MOYA Firma (i wybranych innych operatorów). Eurowag Za pośrednictwem kart Eurowag można tankować wysokiej jakości pa liwo, w bardzo korzystnych cenach, na ponad 7000 stacji w całej Euro pie. Dla grupy klientów tankujących powyżej litrów miesięcznie przewidziane są karty Eurowag ONE, dla małych firm transporto wych i floty zużywającej poniżej przygotowane zostały Karty EurowagEasy, a dla spedycji - EurowagVector. Dodatkowo Eurowag kładzie duży nacisk na bezpieczeń stwo korzystania z kart paliwowych i komfort użytkownika poprzez in nowacyjne rozwiązania on-line: reje stracja w systemach myta przez stro nę internetową, podgląd transakcji paliwowych, zarządzanie kartami. Eurowag oferuje swoim klien tom zunifikowany sposób dokony wania płatności elektronicznych za płatne odcinki autostrad w więk szości krajów Europy. Cały system opłat drogowych ma za zadanie za pewnić jak najniższe stawki, dzię ki dostępowi do lokalnych progra mów rabatowych. Firma zapewnia dostęp do przej rzystego systemu zwrotu podatku VAT i akcyzy, który umożliwia od zyskanie znaczącej części środków finansowych wyłożonych przez fir my przy zakupie paliw i innych związanych z transportem kosztów. Sieć akceptacyjna na terenie kraju poszerzona została o pierwsze w Polsce własne stacje paliw Euro wag (Słubice - KSSE Słubice, Krzywa - LSSE Legnica). Ewolucja funkcjonalności kart paliwowych wzbogacanych o nowe usługi i produkty dla ich użytkow ników pokazuje tylko, jak szybko emitenci kart i ich operatorzy do strzegają potrzeby rynku i potrafią na nie odpowiedzieć, dostosowu jąc swoją ofertę.

8 Wybrane karty paliwowe dla flot samochodowych DKV Euro Service PKN Orlen Lotos Ilość stacji w Polsce honorujących karty paliwowe Blisko 3400 Stacji w Polsce i ponad stacji w Eu ropie, Azji i Afryce. M.in. PKN Orlen, BR Shell, Statoil, Lotos, Lukoil, Jet oraz sta cje prywatne ok (Polska - karty FLOTA), lub Blisko 400 stacji ponad 2500 stacji w Polsce, Cze paliw LOTOS i LO chach, Niemczech i na Litwie (karty TOS Optima Open Drive) dokładna tista na stronie Usługi dla flot Specjalny system 34 tanich stacji w Polsce: Bottom Up (Lotos i stacje prywatne). Optaly drogowe w Polsce w systemie viatoll oraz rozlicza nie e-myta na terenie całej Europy. Zwrot VAT z zagranicy przez wtasną spółkę. Narzę dzia internetowe do panowania tras i tan kowań w oparciu o aktualne ceny pali wa. Autoryzacja tran sakcji onilne. Zakup akcesoriów samocho dowych na stacjach, usługi serwisowe i warsztaty, 24h po moc drogowa. Faktu rowanie co 2 tygo dnie z 21-dniowym terminem platnosci. Karta Paliwowa FLOTA - to innowa cyjny na rynku produkt, dzięki któ remu klient może nie tylko korzystać z wygody bezgotówkowego zaku pu paliw, ale również z szeregu do datkowych usług przy jednoczesnej oszczędności kosztów oraz szerokiej dostępności rozbudowanej sieci sta cji paliw w całym kraju. W naszej bogatej ofercie każdy Klient znajdzie program, który będzie dostosowa ny do jego specyficznych potrzeb z uwagi na charakter prowadzonej przez niego działalności. Międzyna rodowa karta paliwowa OPEN DRI VE przeznaczona jest przede wszyst kim dla firm, których floty samocho dowe poruszają się na trasach pol skich, niemieckich, litewskich i cze skich. W celu ułatwienia rozliczeń wszystkie transakcje realizowane za pośrednictwem karty OPEN DRIVE będą umieszczone na jednej faktu rze VAT z danego kraju. Klient ma możliwość wyboru waluty zapłaty za transakcje zagraniczne, tj. PLN lub EUR. Ponadto klient może odzyskać podatek VAT od zrealizowanych transakcji zagranicznych na atrak cyjnych warunkach. Karty FLOTA i OPEN DRIVE pozwalają na uiszcza nie opłat za autostrady oraz rozlicza nie opłat drogowych viatoll/ viaauto. Klient otrzymuje również do dyspozycji bezpłatny portal interne towy, a także opcję e-faktury. Do datkowe oferty to ubezpieczenie ochrony prawnej DAS i usługi ser wisowania pojazdów. Gotówkowa karta rabatowa BIZNESTANK uprawnia do dokonywania gotów kowych zakupów paliw, towarów i usług na preferencyjnych warun kach w sied stacji paliw ORŁEM i BU SKA, a także otrzymania zbiorczej faktury. Karta ZAKUPOWA pozwala na dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw, produktów w skle pie oraz usług na stacjach paliw na leżących do sieci ORLEN i BLISKA. Oferta skierowana do klientów in stytucjonalnych jest nowoczesnym i efektywnym narzędziem promocji i reklamy towarów oraz usług. Międzynarodowa karta paliwowa LOTOS-ESSO ak ceptowana na sta cjach ESSO i part nerskich w Euro pie. Dodatkowy pakiet usług \ mach oferty karty międzynarodowej. Nowatorski system rabatowania opar ty na cenach hur towych, przezna czony dla kluczo wych klientów. Wprowadzenie do sprzedaży Paliwa Premium Dynamie. Shell Shell Card Online - apli kacja internetowa do za rządzania kartami pali wowymi. Pomaga efek tywnie kontrolować ob szary działalności firmy związane z flotą samo chodową i gospodarką paliwową. Umożliwia tworzenie wnikliwych i dostosowanych do in dywidualnych potrzeb raportów, zarządzanie kartami 24/7, zamawia nie, blokowanie wymia na kart. Dzięki możliwo ści ustawiania różnych wariantów powiadomień alarmowych zapewnia lepszą kontrolę wydat ków. Fakturowanie elek troniczne (e-invoicing) pozwala na dostęp do faktur przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, bez otrzymywania papiero wych wersji, z bezpo średnią informacją o wy stawionej fakturze na ad res (nawet do kil ku osób). Program NHF (neighhourhood fleet). Jest to specjalna oferta dla firm korzystających głównie z jednej stacji. Oferta przewiduje mię dzy innymi atrakcyjny ra bat na wybranej stacji paliwowej. Złożenie Zabezpieczenie Kaucja lub gwarancja Zależne od kondycji finansowej Zależne od oceny Zależne od kondycji fi bankowa. Dla klien klienta. zdolności kredyto nansowej klienta. tów zainteresowanych wej klienta. opłatami drogowymi w Polsce -brak zabez pieczenia. Koszty obsługi Bezpłatna obsługa i wydawanie kart, ra porty efektywności tankowań i narzędzia internetowe. Dodatkowe usługi dla jeżdżących za granicę Fakturowanie netto, zwrot zagranicznego VAT. Opłaty drogowe w całej Europie. Ser wis na stacjach i w warsztatach, czyszczenie pojaz dów. Akceptacja na wszystkich marko wych stacjach w Eu ropie. Serwisy Inter netowe m.in. do pla nowania tras i kalku lacji myta. Bezpłatny dostęp do portalu inter netowego, bezpłatne raporty, bez płatna obsługa 24h, koszt wyda nia kart ustalany indywidualnie z Klientem. BP UTA Karty BP PLUS on-line, działające w systemie Routex, akceptowane są na ponad 18 tys. stacji w kilkudziesięciu krajach, w Polsce akceptowane są na ok. 800 stacjach sieci BP i Statoil (siec BP liczy obecnie 456 stacji, w tym 222 stacje partnerskie - dane na 17 wrze śnia 2013). Bliska 3700, m.in. BR Bli ska. Lotos, Lukoil, Mova, PKN Orlen, Shell, Statoil oraz wielu operatorów niezależnych. 119 stacji -karta o zasięgu krajo wym oraz karta międzynarodowa Wysokość raba tów ustalana z Klientem in dywidualnie. Serwis interne towy umożli wiający między innymi zarzą dzanie kartami, monitorowanie transakcji i spraw dzanie średnie go zużycia pa liw. Serwis umoż liwia również monitorowanie stanu rozliczeń, oglądanie wy stawionych fak tur. Zaawansowany, bezpieczny system online - BP e-konto pozwala firmie kontrolować własną działalność związaną z flotą, dzięki możliwości monitorowania wszystkich transakcji dokony wanych przy użyciu karty. Za pośrednictwem strony www klienci mają dostęp do własnego konta kart paliwowych przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W każdej chwili mogą sa modzielnie zablokować zgubioną lub skradzioną kartę, wystawić nową, unieważnić czy wy mienić te już istniejące. Dostępna jest lista wszystkich kart klienta wraz z ich statusem oraz hi storią operacji dokonywanych na koncie. Oferta kart BP PLUS została też wzbogacona o inter netowe narzędzie służące do kontroli i ograniczenia wydatków flotowych w firmie - BP Kon troler, Umożliwia ono m.in. wprowadzanie limitów kwotowych oraz ograniczeń dotyczących miejsca lub pory tankowania. Dzięki temu, że informacje o limitach i ograniczeniach przecho wywane są na centralnym serwerze, a nie na karcie, użytkownik w ciągu 20 minut może zwięk szyć limit lub znieść ograniczenie tak, aby kierowca mógł dokończyć transakcję. Dodatkowo BP PLUS proponuje BP Raporty - nowoczesny program do raportowania oferujący zestaw goto wych analiz na temat najważniejszych elementów funkcjonowania floty. Dzięki BP FleetExpert, czyli profesjonalnej aplikacji łączącej wszystkie zagadnienia związane z funkcjonowaniem każ dego rodzaju floty, osoby z różnych działów mają bezpośredni dostęp do danych, które mogą wykorzystywać do swoich potrzeb. BP FleetExpert może przechowywać informacje dotyczące transakcji, pojazdów (także pliki graficzne - skany dokumentów, zdjęcia itp.), akcesoriów do pojazdów, leasingu, ubezpieczeń, napraw (także pliki graficzne), szkód komunikacyjnych (tak że pliki graficzne), harmonogramu planowanych działań (przeglądy, wizyty serwisowe itp.), kierowców (np. skany dokumentów, zdjęcia), kosztów telefonów komórkowych, szkoleń kie rowców, licencji oraz uprawnień, punktów karnych, historii przydzielania pojazdów, kart, opłat drogowych, kontaktów (także pliki graficzne), przebiegu prywatnego czy dotyczące stacji pa liwowych. BP FleetExpert oferuje ponad 75 standardowych raportów, standardowe listy, ety kiety, wykresy, podsumowania, grupowanie i przeliczanie danych oraz raporty dostosowywa ne do indywidualnych potrzeb Klienta. Nowe raporty mogą być tworzone i dodawane do sys temu bez ograniczeń. BP FleetExpert może służyć do zestawiania raportów opartych na danych niepochodzących z tego systemu. Jest w stanie zestawić każdy raport pod warunkiem, że od powiednie dane są przechowywane w aplikacji. Specjalnie na potrzeby rosnącego rynku trans portu ciężkiego powstała odrębna wersja oprogramowania BP Fleet Expert specjalnie dla sek tora truck & bus. Nowa oferta dla samochodów ciężarowych i autobusów obejmuje zarówno Polskę, jak i pozostałe kraje europejskie. Składa się na nią m.in.: Bezgotówkowy zakup pa liwa, regulowanie opłat drogowych, opłat za pro my, tunele, mosty, napra wy serwisowe, pomoc drogową, serwis urządzeń chłodniczych, serwis 24h pomoc w nagłych wypad kach, odprawy graniczne, pełny zakres mycia i czysz czenia pojazdów, zakup akcesoriów niezbędnych do kontynuowania jazdy. Poza tym oferujemy; fak tury zbiorcze dwa razy w miesiącu z 30-dniowym terminem płatności, co dzienne informacje o bie żących transakcjach doko nanych przy użyciu karty UTA, bezpieczeństwo tan kowań oraz szereg narzę dzi internetowych. Lukoil posiada w swojej ofercie 2 rodzaje kart floto wych: Kartę przepła coną, oferującą atrakcyjny rabat na paliwo, nawet przy niewielkim poziomie zakupów dokony wanych przez klien ta. Konto przepłaco ne zasilane jest prze lewami bankowymi w dowolnej kwocie i w dowolnej często tliwości. Kartę kredy tową: Umożliwiają cą zakupy z odroczo nym terminem płat ności. System floto wy Lukoil Card dzia ła w technologii on-line, dlatego też użytkownik ma na tychmiastowy wgląd do transakcji, po przez internetowy system zarządzania kontem klienta. LUKOIL dobrana do potrzeb logistycznych klienta, specjalna sieć stacji, znakomicie zlokalizowana w węzłach dróg tranzytowych Europy, dogodna dla taboru ciężkiego, z parkingami i zapleczem gastronomicznym, oraz, co często jest bardzo ważne ze względu na programy oszczędnościo we, oferująca specjalną cenę paliw, bezpośrednia opieka specjalistów ds. rynków zagranicznych, którzy są w stanie dobrać opty malną do potrzeb firmy ofertę zarówno wybranych sieci stacji, jak i pakiet usług opłat drogo wych, nowa oferta zwrotu podatku VAT która w bardzo łatwy sposób poprawia płynność finanso wą ftrmy, zastosowanie najnowszych funkcjonalności systemowych on-line" dostarczających bardzo wysokich standardów bezpieczeństwa transakcji (podwójny kod zabezpieczający, wszelkiego rodzaje limity, które można zmieniać on-line, monitoring transakcji on-line" itp.) Pakiet BP PLUS Premium, który oprócz standardowych dostępnych za pomocą kart paliwowych usług, proponuje również pakiety dodatkowe: Obsługa szkód - formalne zgłaszanie szkody, kompleksowe prowadzenie naprawy (zarów no mechanicznej, jak i blacharsko-lakiemiczej) Naprawy, przeglądy - zapewnienie pełnej mobilności floty, lepsza kontrola napraw oraz okre sowych przeglądów Serwis i wymiana opon Ubezpieczenia - atrakcyjne warunki ubezpieczeń oraz przyjazny system likwidacji szkód Gotowe raporty Całodobowe wsparcie w każdej sytuacji drogowej - Ubezpieczenie kierowców na wypadek śmierci", potocznie zwane ubezpieczeniem NNW. Kartą BP PLUS można płacić za pełny asortyment towarów dostępnych na stacji (z wyłączeniem alkoholi). Warunek otrzymania karty wniosku. Złożenie wniosku/ podpisanie urno- Statoil 359 stacji Statoil, w tym 87 stacji oraz 430 stacji Złożenie wniosku/ Złożenie wniosku i pod zawarcie umowy pisanie umowy. flotowej. Bezpłatne wydanie Wydanie kart paliwo kart, brak dodatko wych jest bezpłatne. wych opłat syste mowych. Bezpłat ny dostęp do por talu internetowe go. Zwrot zagraniczne go podatku VAT (w trybie natych miastowym i nor malnym). Płatność za przejazdy auto stradami i drogami oraz opłaty za tu nele. Dodatkowo płatności za serwis naprawczy, holo wanie etc. Zwrot podatku VATz 27 państw Europy. Fakturo wanie netto - zwrot po datku w ciągu 14 dni. Zwrot akcyzy z Belgii, Francji, Słowenii, Włoch, Węgier i Hiszpanii. Opła ty i podatki drogowe w całej Europie (m.in. Toll Collect w Niemczech, TIS PL we Francji). Karty i urządzenia autostrado we. Opłaty za przejazdy mostami i tunelami. Opłaty promowe.usługi transportu kombinowa nego RO-LA. 24h pomoc drogowa za granicą Na prawy warsztatowe (w wybranych warsztatach). Odprawa celna i ubez pieczenie. Możliwość uregulowania mandatów drogowych w niektórych państwach (za zgodą upoważnionej osoby w kraju). Złożenie wniosku Zużycie miesięczne paliwa minimalnie na poziomie 500 I. i podpisanie umowy. Złożenie wniosku i podpi Złożenie wniosku, sanie umowy. podpisanie umowy. W zależności Ustalane indywidualnie z Klientem, w oparciu o analizę kondycji finansowej firmy, Możliwe for od kondycji fi my zabezpieczenia to: gwarancja bankowa, depozyt gotówkowy, blokada środków na rachun nansowej klien- ku Klienta oraz opłata za udzielenie kredytu kupieckiego lub (wg wyboru BP) Polisa Ubezpie czenia Ryzyka Kredytu Kupieckiego (pozytywnej weryfikacji Klienta na podstawie bilansu ora; rachunku zysków i strat). Różne formy zabezpieczeń Indywidualnie usta ustalane indywidualnie. lana z każdym klientem. Do negocjacji. Bezpłatny dostęp do serwisu nternetowego. Ustalane indywidualnie z Klientem, w oparciu o analizę kondycji finansowej firmy. Możli- Bezpłatne wydanie i wy we formy zabezpieczenia to: gwarancja bankowa, depozyt gotówkowy, blokada środków miana karty, jak również na rachunku Klienta oraz opłata za udzielenie kredytu kupieckiego lub (wg wyboru BP) Po- bezpłatna obsługa kart i do lisa Ubezpieczenia Ryzyka Kredytu Kupieckiego (pozytywnej weryfikacji Klienta na podsta stęp do serwisu interneto wie bilansu oraz rachunku zysków i strat). wego. Ponad stacji działają cych w systemie Routex (Statoil, BR OMV, Aral, Agip). Możliwość szybkiego zwro tu podatku VAT za zakupy doko nane poza gra nicami kraju. Płatność kartą za przejazdy au tostradami, tu nelami, korzy stanie z pro mów. Możliwość tankowania na ponad stacji działających w porozumieniu Routex oraz opłacania przejazdu wybranymi autostradami, tunelami i mostami; serwis drogowy cięża rówek; zwrot podatku VAT poprzez współpracującą z BP firmą, wyspecjalizowane myjnie dla samochodów dostawczych, możliwość regulowania płatności poprzez karty BP PLUS la elektroniczny system poboru opłat za przejazdy autostradami (Niemcy, Austria, Czechy, Fran cja. Hiszpania, Włochy). Akceptacja kart w punktów 38 krajów Euro py. Zwrot zagranicznego VAT, w tym fakturowanie netto, zarówno z faktur UTA, jak i wszystkich in nych emitentów. Bezgo tówkowe opłaty drogowe - winiety, mosty, promy, tunele, autostrady. Napra wy serwisowe, pomoc drogowa 24 h, akcesoria niezbędne do kontynu owania jazdy, odprawy graniczne. Rabaty na prze jazd autostradami. W tej chwili LUKOIL Polska posiada także międzynaro dową kartę floto wą akceptowaną w Rosji, na Ukra inie, Białorusi, w Czechach, Sło wacji, Rumunii, Bułgarii, na Wę grzech, w Holan dii, Luksemburgu i Belgii.

Karty to już nie tylko paliwo DODATEK SPECJALNY

Karty to już nie tylko paliwo DODATEK SPECJALNY DODATEK SPECJALNY DODATEK SPECJALNY: Karty paliwowe Karty to już nie tylko paliwo Obecne rozwiązania operatorów kart paliwowych idą w kierunku integracji wielu usług. Zarówno karty emitentów niezależnych,

Bardziej szczegółowo

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki

W branży flotowej czeka nas przede wszystkim rozwój telematyki 14 FLOTA LIDERZY 2014 Liderzy Floty 2014 Statystyki firm członkowskich PZWLP po czwartym kwartale 2014 r. FSL Pełny wynajem długoterminowy Lp. Firma Liczba pojazdów 1 LeasePlan FM 20 808 2 Arval Polska

Bardziej szczegółowo

Terminale kontenerowe. w Polsce s. 62. BTS krok po kroku s. 30 s. 48. Metodyka wdrożeń IT w produkcji. wejdź do świata logistyki. www.logistyczny.

Terminale kontenerowe. w Polsce s. 62. BTS krok po kroku s. 30 s. 48. Metodyka wdrożeń IT w produkcji. wejdź do świata logistyki. www.logistyczny. Metodyka wdrożeń IT w produkcji BTS krok po kroku s. 30 s. 48 Terminale kontenerowe w Polsce s. 62 wejdź do świata logistyki REKLAMA nr 6 [36] grudzień 2013 styczeń 2014 cena 25,00 zł (w tym 5% VAT) www.logistyczny.com

Bardziej szczegółowo

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009. Samochód w firmie. str. str. str. str.

NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009. Samochód w firmie. str. str. str. str. NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 18 WRZEŚNIA 2009 Samochód w firmie NOWA OPONA SNOWCONTROL Serie II MOC POD KONTROLĄ FsL niezależnie od wielkości floty it we flotach wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Małe i średnie przedsiębiorstwa MAGAZYN KLIENTÓW PKO BANKU POLSKIEGO NUMER 1 (78) 2013 ISSN 1506 0977 Małe i średnie przedsiębiorstwa Szybką ścieżką do rozwoju OFERTA NA MIARĘ WIĘCEJ NIŻ BANK Niezależnie od tego, czy firma powstała z

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU

NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU NAJLEPSZE PRODUKTY NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 DLA BIZNESU 2014 40 NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU 2014 Wsłuchiwanie się w głos klientów powinno stać się biznesem każdej firmy powiedział Tom Peters,

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym

4STRona. 13 STRona. 6STRona. atutem. e-commerce. Nowy wymiar logistyki produktów. Ludzie. Co nakręca. spożywczych. są naszym największym www.raben-group.com www.freshlogistics.com.pl Czasopismo dla Klientów Raben Group Grudzień 2013 4STRona Ludzie są naszym największym atutem 6STRona Nowy wymiar logistyki produktów spożywczych 13 STRona

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Strategia biznesowa a polityka finansowa mikroprzedsiębiorstwa

Strategia biznesowa a polityka finansowa mikroprzedsiębiorstwa Jacek Makowski Strategia biznesowa a polityka finansowa mikroprzedsiębiorstwa Cele i strategia Czy warto rozwodzić się nad zagadnieniem wyznaczania celów w życiu? Uff, brzmi filozo ficznie i ciężko, ale

Bardziej szczegółowo

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy

ABC Biznesu. Jak założyć warsztat. samochodowy ABC Biznesu Jak założyć warsztat samochodowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci warsztatu samochodowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa / 5 3.1. Analiza potencjału firmy i

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Konwencja CMR elementarz transportu Magazynowe okolice Warszawy

Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka. Konwencja CMR elementarz transportu Magazynowe okolice Warszawy listopad 11/2012 (30) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży e-commerce Kolej musi przyspieszyć Nakład:

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu

Jak założyć. sklep. internetowy. ABC Biznesu ABC Biznesu Jak założyć sklep internetowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. W jakiej branży założyć sklep internetowy / 4 1.1. Kim są klienci sklepu internetowego? / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Krzysztof Dobosz. Handel elektroniczny. skrypt dla uczestników kursu POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH Krzysztof Dobosz Handel elektroniczny skrypt dla uczestników kursu Notka biograficzna Dr inż. Krzysztof Dobosz pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Transport Logistyka Spedycja

Transport Logistyka Spedycja MARKETING AFILIACYJNY I PASJA, ŻĄDZA I... DIAMENTY I POLSKI BIZNES, UNIJNE PIENIĄDZE M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Wrzesień 2009 Nr 9(89)/2009 Indeks 379654 Cena

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw Win S-Ben zintegrowany system zarządzania stacją paliw Informacje ogólne System zarządzania stacją paliw Win S-Ben obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie możliwe sposoby dystrybucji paliw. W prezentowanej

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny System Obsługi Klienta

Elektroniczny System Obsługi Klienta Elektroniczny System Obsługi Klienta Bastion ERP Financials 3 Elektroniczny System Obsługi Klienta Kontrola dostępu POSitive SPA&Sport str. 5 str. 11 str. 14 Monitory i multimedia BluePocket Usługi str.

Bardziej szczegółowo

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY

IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY 19 IV. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ GRUPY Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy:

Bardziej szczegółowo