Pomocy państwa SA (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomocy państwa SA.34081 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce"

Transkrypt

1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia r. C(2012) 731 final Dotyczy: Pomocy państwa SA (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze! I Procedura 1. W dniu 7 kwietnia 2009 r. Polska zgłosiła program wspierania finansowania banków w Polsce (zwany dalej programem ), który został zatwierdzony przez Komisję decyzją z dnia 25 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa N 208/2009 (zwaną dalej pierwotną decyzją ) Na podstawie kolejnych zgłoszeń Komisja zatwierdziła przedłużenie czasu obowiązywania programu następującymi decyzjami: z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie pomocy państwa N 658/2009 2, z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie pomocy państwa N 236/2010 3, z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa SA (N 533/2010) 4 oraz z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy państwa SA i SA W dniu 15 grudnia 2011 r. Polska zgłosiła czwarte przedłużenie programu. W dniu 22 grudnia 2011 r. Komisja zwróciła się o przekazanie dodatkowych informacji. W dniu 9 stycznia 2012 r. władze polskie przekazały dodatkowe informacje Dz.U. C 250 z , s. 1. Dz.U. C 57 z , s. 6. Dz.U. C 205 z , s. 2. Dz.U. C 29 z , s.5. Dz.U. C 237 z , s. 3. Jego Ekscelencja Pan Radosław SIKORSKI Minister Spraw Zagranicznych Al. Szucha 23 PL Warszawa Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgia Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgia Telefon: (0)

2 II Opis programu 1 Ogólny opis programu 4. W odpowiedzi na szczególne zawirowania na rynkach finansowych Polska przedłożyła środek, który ma na celu umocnienie stabilności na polskich rynkach finansowych poprzez zapewnienie reagowania na krótko- oraz średnioterminowe potrzeby instytucji finansowych. 5. W ramach programu wsparcia określono sześć następujących kategorii instytucji finansowych z siedzibą na terytorium Polski, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach programu: banki zarejestrowane w Polsce, zarejestrowane zakłady ubezpieczeń, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Programem mogą zostać objęci jedynie beneficjenci, którzy zostaną uznani przez polskie władze za podmioty wypłacalne. 6. Program, szczegółowo opisany w pierwotnej decyzji, umożliwia zasadniczo udzielanie gwarancji Skarbu Państwa dla instrumentów dłużnych emitowanych przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz środków wspierających płynność poprzez udzielanie pożyczek lub nabywanie obligacji skarbowych na preferencyjnych warunkach. Odpłatność za ten drugi rodzaj środków nie może być niższa niż wysokość stopy kredytu lombardowego 6 i nie może przekraczać dwukrotności stopy lombardowej. Zobowiązania wynikające ze wsparcia państwa udzielonego w ramach programu zabezpiecza się do wysokości zapewniającej pełną spłatę kapitału i odsetek. 7. Polska zobowiązała się do przekazania Komisji, w ciągu trzech miesięcy od każdej emisji gwarantowanych obligacji, informacji o rzeczywistej wysokości opłaty za udzielenie gwarancji pobieranej w odniesieniu do każdej z emisji gwarantowanych obligacji. Do tej pory nie skorzystano z programu. 8. Zatwierdzony program nie był zmieniany, z wyjątkiem odpłatności za przedmiotowe środki, którą opisano szczegółowo w punktach 10 do Wszystkie warunki programu pozostają bez zmian i zobowiązania podjęte w ramach programu pomocy określone w decyzjach z dnia 25 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa N 208/2009, 9 lutego 2010 r. w sprawie pomocy państwa N 658/2009, 29 czerwca 2010 r. w sprawie pomocy państwa N 236/2010, 16 grudnia 2010 r. w sprawie pomocy państwa SA (N 533/2010) i 28 czerwca 2011 r. w sprawie pomocy państwa SA i SA nadal obowiązują. Podsumowując, są to następujące zobowiązania: - do udzielenia środków pomocy w ramach programu wsparcia jedynie wypłacalnym instytucjom finansowym, które spełniają obowiązujące w Polsce wymogi w odniesieniu do kapitału i wypłacalności; - do udzielania gwarancji w ramach programu wsparcia jedynie dla nowych emisji uprzywilejowanego długu banku komercyjnego (wyklucza się dług podporządkowany); - do udzielania gwarancji na instrumenty dłużne z terminem zapadalności od trzech miesięcy do pięciu lat (w odniesieniu do 1/3 łącznego długu banku mogą one zostać przedłużone do pięciu lat) oraz do udzielania wsparcia w związku ze skarbowymi papierami wartościowymi na okres do trzech lat; 6 Stopa lombardowa to oprocentowanie pobierane od banków przez bank centralny za zabezpieczone zobowiązania wynikające z kredytu. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w pierwotnej decyzji. Od dnia 9 czerwca 2011 r. stopa lombardowa wynosiła 6%. 2

3 - do uwzględnienia w umowach o wsparciu zakazu reklamy odnoszącej się do wsparcia udzielonego przez Skarb Państwa; - do emisji skarbowych papierów wartościowych w ramach programu na tych samych warunkach, na których w tym samym czasie emitowane są papiery wartościowe Skarbu Państwa nieobjęte programem pomocy; - do przedstawienia indywidualnego zgłoszenia, jeśli został zgłoszony plan restrukturyzacji, który nie przewiduje planowanego dodatkowego wsparcia w formie gwarancji lub środków wspierających płynność; - do składania w ciągu sześciu miesięcy indywidualnych planów restrukturyzacji/likwidacji, dotyczących banków, które nie spłacają swoich zobowiązań, co powoduje uruchomienie gwarancji; - do składania w ciągu sześciu miesięcy indywidualnych planów restrukturyzacji/likwidacji, dotyczących banków, które nie spłacają swoich zobowiązań wynikających z umowy o wsparcie związane ze skarbowymi papierami wartościowymi; - do zagwarantowania, iż opłaty za gwarancje oraz zobowiązania sprawozdawcze są zgodne z właściwym ustawodawstwem UE; do uzupełniania przyszłych sprawozdań z funkcjonowania programu o zaktualizowane dostępne dane dotyczące kosztu porównywalnych (pod względem charakteru, wielkości, ratingu, waluty itp.) emisji papierów dłużnych objętych i nieobjętych gwarancją; - do przedstawiania oceny rentowności w przypadku każdego banku, któremu od dnia 1 lipca 2010 r. udzielono gwarancji na nowe zobowiązania i w przypadku którego łączna wysokość pozostających do spłaty gwarantowanych zobowiązań (w tym gwarancje udzielone przed dniem 1 lipca 2010 r.) w momencie udzielania nowych gwarancji przekracza 5% jego całkowitych zobowiązań i łączną kwotę 500 mln EUR 2 Odpłatność 10. Niniejszy program przewiduje zmianę wzoru obliczania odpłatności w przypadku opłaty za udzielenie gwarancji i środki wspierające płynność, aby dostosować program do treści komunikatu z 2011 r. w sprawie przedłużenia 7. Program przewiduje dwie różne stopy bazowe, w zależności od tego, czy termin zapadalności gwarantowanego długu jest dłuższy czy krótszy niż jeden rok; stopy te są różne dla poszczególnych banków. Ponadto określa pewną dolną granicę dla środków wspierających płynność. 11. Po pierwsze, w przypadku gwarancji dotyczących długu o terminie zapadalności jednego roku lub dłuższym opłata za udzielenie gwarancji powinna co najmniej być sumą: i. opłaty podstawowej w wysokości 40 punktów bazowych (pb); oraz ii. opartej na ryzyku opłaty w wysokości stanowiącej iloczyn 40 punktów bazowych i współczynnika ryzyka składającego się z (i) połowy stosunku przeciętnej wartości spreadu CDS dla uprzywilejowanych obligacji pięcioletnich beneficjenta w okresie trzech lat kończącym się jeden miesiąc przed datą emisji gwarantowanych obligacji do poziomu wartości przeciętnej indeksu itraxx Europe Senior Financials dla obligacji pięcioletnich stosowanego w tym samym trzyletnim okresie oraz (ii) połowy stosunku wartości przeciętnej spreadu CDS dla uprzywilejowanych obligacji pięcioletnich wszystkich państw członkowskich do wartości przeciętnej spreadu CDS dla 7 Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2012 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego, Dz.U. C 356 z , s. 7. 3

4 uprzywilejowanych obligacji pięcioletnich państwa członkowskiego udzielającego gwarancji w tym samym trzyletnim okresie W przypadku banków nieposiadających danych CDS lub reprezentatywnych danych dotyczących CDS, ale dysponujących ratingiem kredytowym, należy wprowadzić odpowiednik spreadu CDS oparty na wartości przeciętnej spreadów CDS dla obligacji pięcioletnich dla kategorii ratingowej danego banku w tym samym okresie odniesienia, w oparciu o reprezentatywną próbę dużych banków w państwach członkowskich. Organ nadzorujący oceni, czy dane CDS danego banku są reprezentatywne. 13. W przypadku banków, które nie posiadają danych CDS ani ratingu kredytowego, należy wprowadzić odpowiednik spreadu CDS oparty na wartości przeciętnej spreadów CDS dla obligacji pięcioletnich dla najniższej kategorii ratingowej w tym samym okresie odniesienia, w oparciu o reprezentatywną próbę dużych banków w państwach członkowskich. W przypadku tej kategorii banków obliczony spread CDS może być dostosowany na podstawie oceny organu nadzorującego. 14. Aby umożliwić Komisji ocenę stosowania w praktyce zmienionych zasad wyceny obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 r., Polska podała planowane orientacyjne opłaty (szacunki) od instytucji finansowych, które po spełnieniu określonych warunków będą kwalifikować się do objęcia tego rodzaju gwarancjami, przy zastosowaniu powyższego wzoru z wykorzystaniem ostatnich danych rynkowych. Opłaty te przedstawiono w załączniku. 15. Po drugie, w przypadku gwarancji dotyczących długu o terminie zapadalności krótszym niż jeden rok spready CDS nie mogą być stosownym narzędziem obliczania ryzyka kredytowego, dlatego opłata za udzielenie gwarancji w odniesieniu do tego rodzaju długu powinna co najmniej być sumą: (1) opłaty podstawowej w wysokości 50 punktów bazowych (pb); oraz (2) opartej na ryzyku opłaty w wysokości 20 punktów bazowych dla banków o ratingu A+ lub A, 30 punktów bazowych dla banków o ratingu A, lub 40 punktów bazowych dla banków o ratingu niższym niż A lub nieposiadających ratingu. III Stanowisko Polski 16. Władze polskie wnioskują o przedłużenie okresu obowiązywania programu o kolejne sześć miesięcy, do dnia 30 czerwca 2012 r. Polska potwierdza, że budżet programu po przedłużeniu okresu jego obowiązywania pozostanie na dotychczasowym poziomie. 8 Wzór obliczania opłaty za udzielenie gwarancji można zapisać jako: opłata = 40pb x (1 + (1/2 x A/B) + (1/2 x C/D)) gdzie A jest wartością przeciętną spreadu CDS dla uprzywilejowanych obligacji pięcioletnich beneficjenta, B wartością przeciętną indeksu itraxx Europe Senior Financials dla obligacji pięcioletnich, C wartością przeciętną spreadu CDS dla uprzywilejowanych obligacji pięcioletnich wszystkich państw członkowskich, a D wartością przeciętną spreadu CDS dla uprzywilejowanych obligacji pięcioletnich Polski, jako państwa członkowskiego udzielającego gwarancji. Wartości przeciętne są obliczane dla okresu trzech lat kończącego się jeden miesiąc przed datą emisji gwarantowanych obligacji. W przypadku gwarancji odnoszących się do obligacji zabezpieczonych, opłata za udzielenie gwarancji może uwzględniać jedynie połowę opłaty opartej na ryzyku obliczonej zgodnie z pkt 2 powyżej. 4

5 17. Wprawdzie do tej pory nie korzystano z programu, ale władze polskie twierdzą, że należy go utrzymać, ponieważ ma pozytywny wpływ na instytucje finansowe i ich klientów. Zapewnia on w szczególności stabilność polskiego sektora finansowego, który nadal odczuwa skutki destabilizacji światowych rynków finansowych oraz niepewności związanej ze skalą i tempem ożywienia gospodarczego. W związku z tym, dla uniknięcia skutków ubocznych dla sektora finansowego, program powinien być nadal dostępny. Powyższe uzasadnienie zostało poparte pismem Narodowego Banku Polskiego z dnia 1 grudnia 2011 r. 18. Polska podtrzymuje zobowiązania wyrażone od czasu wprowadzenia programu pomocy i potwierdza, że wszystkie pozostałe warunki określone przez Komisję w decyzjach z dnia 25 września 2009 r., 9 lutego 2010 r., 29 czerwca 2010 r., 16 grudnia 2010 r. i 28 czerwca 2011 r., z wyjątkiem warunków opisanych szczegółowo w punktach 10 do 15, pozostają bez zmian. IV Ocena 19. W swojej decyzji z dnia 25 września 2009 r. Komisja stwierdziła, że program wsparcia stanowi pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( TFUE ). Uznała jednak, że środki są zgodne z rynkiem wewnętrznym na mocy art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE z uwagi na to, że mogły pomóc zaradzić poważnym zaburzeniom w funkcjonowaniu polskiej gospodarki. 20. Po pierwsze, Komisja zauważa, że art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE zasadniczo ma nadal ma zastosowanie do sektora finansowego 9. Komisja stwierdza, że wyjątkowe okoliczności będące przyczyną wprowadzenia zgłoszonych środków nadal występują, a zatem uznaje potrzebę przedłużenia programu. W szczególności nasilenie napięć na rynkach instrumentów długu publicznego, które miało miejsce w 2011 r., zwiększyło presję na sektor bankowy, w szczególności jeśli chodzi o dostęp do rynków finansowania. 21. Komisja zauważa również, że przedłużenie programu jest reakcją na trudności finansowe, których nadal doświadcza Polska, podobnie jak większość państw członkowskich. Ponieważ celem środka jest zapewnienie krótko- i średnioterminowego finansowania dla instytucji finansowych mających trudności z uzyskaniem finansowania na rynkach finansowych, Komisja popiera utrzymanie programu wsparcia dopóki trwa kryzys finansowy. Ta analiza została to potwierdzona przez polski bank centralny, Narodowy Bank Polski. Komisja stwierdza zatem, że przedłużenie programu jest odpowiednie do celów zapobieżenia zakłóceniom w polskiej gospodarce. 22. Komisja zauważa ponadto, że wszystkie główne warunki programu zatwierdzone w dniu 25 września 2009 r. i przedłużone w dniu 9 lutego 2010 r., 29 czerwca 2010 r., 16 grudnia 2010 r. i 28 czerwca 2011 r. pozostaną niezmienione, z wyjątkiem zasad obliczania odpłatności. Zmiana ta jest jednak zgodna z ostatnimi wytycznymi Komisji zawartymi w komunikacie z 2011 r. w sprawie przedłużenia, które w szczególności dostosowuje odpłatność za środki gwarancji w celu dalszego utrzymania proporcjonalności środka. 23. W rzeczywistości wzór do obliczania odpłatności wprowadzony przez Polskę jest w pełni zgodny z metodą zaproponowaną w komunikacie z 2011 r. w sprawie przedłużenia. Tym 9 Komunikat Komisji w sprawie stosowania od dnia 1 stycznia 2012 r. reguł pomocy państwa w odniesieniu do środków wsparcia na rzecz banków w kontekście kryzysu finansowego, Dz.U. C 356 z , s. 7. 5

6 samym nowy wzór uwzględnia większe zróżnicowanie speadów CDS banków w ostatnim czasie ze względu na ryzyko, poprzez odniesienie do wartości przeciętnych spreadów CDS dla okresu trzech lat kończącego się jeden miesiąc przed datą przyznania gwarancji. Ponieważ wzrost spreadów CDS w ostatnich latach wynika częściowo z wpływu czynników niezwiązanych konkretnie z poszczególnymi bankami, w szczególności z narastających napięć na rynkach instrumentów długu publicznego i z ogólnej zwiększonej percepcji ryzyka w sektorze bankowym, we wzorze również oddziela się nieodłączne ryzyko poszczególnych banków od zmian wysokości spreadów CDS w odniesieniu do instrumentów długu publicznego, przy czym sam spread w odniesieniu do tych instrumentów jest uważany za czynnik wpływający na wysokość ceny. 24. Ponadto odpłatność za środki wspierające płynność w ramach programu spełniają zaostrzone wymogi nowego wzoru wprowadzonego przez komunikat z 2011 r. w sprawie przedłużenia. W ramach programu opłata pobierana od środków wspierających płynność 10 utrzymuje się powyżej poziomu wynikającego z nowego wzoru i powiększonego o premię z tytułu płynności 11. Środki wspierające płynność są zatem zgodne z kryteriami odpłatności określonymi w komunikacie z 2011 r. w sprawie przedłużenia. Fakt, że możliwe jest ustalenie opłaty na wyższym poziomie niż określają to wymogi komunikatu z 2011 r. w sprawie przedłużenia, nie jest istotny, ponieważ komunikat ten określa jedynie wymogi minimalne. Jako że środki wspierające płynność mają bardziej zakłócający charakter niż gwarancje płynności, Komisja pozytywnie ocenia wzór do obliczania odpłatności, który bierze pod uwagę większy wymiar zakłóceń i sprawia, że są one bardziej kosztowne niż gwarancje płynności. 25. Ponadto Polska zobowiązała się do przestrzegania wymogów dotyczących sprawozdawczości określonych w pkt 22 komunikatu w sprawie przedłużenia, w związku z czym przekaże Komisji, w ciągu trzech miesięcy od każdej z emisji gwarantowanych obligacji, informacje o rzeczywistej wysokości opłaty za gwarancje naliczonej w odniesieniu do każdej z emisji gwarantowanych obligacji. Te sprawozdania pozwolą Komisji ocenić stosowność, konieczność i proporcjonalność ewentualnego dalszego przedłużenia programu po 30 czerwca 2012 oraz warunki takiego przedłużenia. 26. Zgodnie z ogólną praktyką decyzyjną Komisji, program powinien zostać przedłużony o sześć miesięcy. Jakiekolwiek dalsze przedłużenie będzie wymagało zgody Komisji i będzie musiało zostać oparte na analizie rozwoju sytuacji na rynkach finansowych oraz efektywności programu. 27. Dlatego program pozostaje odpowiednim, koniecznym i proporcjonalnym środkiem przeciwdziałającym poważnemu zakłóceniu polskiej gospodarki i nie zmienia wcześniejszej oceny Komisji zawartej w decyzji z dnia 25 września 2009 r. i w decyzjach w sprawie przedłużenia programu z dnia 9 lutego 2010 r., 29 czerwca 2010 r., 16 grudnia 2010 r. i 28 czerwca 2011 r Odpłatność nie może być niższa niż wysokość stopy kredytu lombardowego (6% od ) i nie może przekraczać dwukrotności stopy lombardowej. Obliczana jako stopa WIBOR powiększona o opłatę za udzielenie gwarancji mającą zastosowanie do zabezpieczonego długu, zgodnie z postanowieniami załącznika 1 do komunikatu z 2011 r. w sprawie przedłużenia. Na przykład w dniu 30 grudnia 2011 r. w przypadku banku nie posiadającego ratingu teoretyczna opłata za wsparcie płynności na okres jednego roku wynosiłaby 5,34% (jednoroczna stopa WIBOR wynosiła 5,00%). 6

7 28. W związku z powyższym spełnione są warunki wstępne zgodności gwarancji i programów płynności ustanowione w komunikacie dotyczącym sektora bankowego 12 i późniejszej praktyce decyzyjnej Komisji. Zgłoszone przedłużenie programu jest zatem zgodne z wymogami omówionymi powyżej oraz z rynkiem wewnętrznym na mocy art. 107 ust. 3 lit. b TFUE. Decyzja Komisja postanowiła nie wnosić zastrzeżeń wobec przedłużenia czasu trwania programu do dnia 30 czerwca 2012 r., ponieważ jest ono zgodne z rynkiem wewnętrznymi na mocy art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE.. W przypadku gdyby niniejsze pismo zawierało informacje poufne, które nie powinny zostać opublikowane, należy poinformować o tym Komisję w terminie piętnastu dni roboczych od daty jego otrzymania. Jeżeli Komisja nie otrzyma w wyznaczonym terminie uzasadnionego wniosku w tym względzie, uzna to za wyrażenie zgody na ujawnienie osobom trzecim i publikację pełnej treści niniejszego pisma w autentycznej wersji językowej na stronie internetowej: Wniosek taki wraz z informacjami, o których mowa powyżej, należy wysłać listem poleconym lub faksem na adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej w Brukseli: European Commission Directorate-General for Competition State Aid Greffe Rue Joseph II 70 B-1049 Brussels Nr faksu: Z poważaniem W imieniu Komisji Joaquín ALMUNIA Wiceprzewodniczący 12 Komunikat Komisji Zastosowanie zasad pomocy państwa do środków podjętych w odniesieniu do instytucji finansowych w kontekście obecnego, globalnego kryzysu finansowego, Dz.U. C 270 z , s. 8. 7

8 Załącznik 1 Orientacyjna opłata od gwarancji dotyczących długu o terminie zapadalności jednego roku lub dłuższym przewidziana w odniesieniu do instytucji finansowych, które po spełnieniu określonych warunków będą kwalifikować się do objęcia programem, przy zastosowaniu wzoru określonego w pkt 11, z wykorzystaniem ostatnich danych rynkowych 13. A. W przypadku banków posiadających rating zewnętrzny Nazwa banku Opłata za udzielenie gwarancji (w pb) Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA [70-90] PKO BP S.A. Pekao Bank Hipoteczny S.A. [70-90] ING Bank S.A. [70-90] Getin Noble Bank S.A. [90-110] Credit Agricole Bank Polska S.A. [90-110] BRE Bank Hipoteczny S.A [90-110] Bank Zachodni WBK S.A. [70-90] Bank Ochrony Środowiska S.A. [90-110] Bank Gospodarstwa Krajowego [70-90] Bank Gospodarki Żywnosciowej S.A. [90-110] Bank BPH S.A. [90-110] Bank Millennium [90-110] Kredyt Bank S.A. [70-90] BRE Bank S.A. [70-90] Bank Handlowy w Warszawie S.A. [70-90] Bank Polska Kasa Opieki SA-Bank Pekao S.A. [70-90] 13 Dla celów szacowania opłat mających zastosowanie do programu jako datę graniczną przyjęto dzień 30 grudnia 2011 r.. W związku z tym okres odniesienia to 30/11/ /11/2011 r. Dla tego okresu ustalono następujące parametry wzoru: (parametr A) wartość przeciętna spreadów CDS dla obligacji pięcioletnich dla kategorii ratingowej danego banku, w oparciu o reprezentatywną próbę dużych banków w państwach członkowskich w danej kategorii ratingowej, np. próba obejmująca banki o ratingu A ( kategoria ratingu A ) lub BBB lub niższym ( kategoria ratingu BBB lub poniżej ). Uzyskana wartość dla banków o kategorii ratingu A wynosi [ ] pb, natomiast dla banków należących do kategorii ratingu BBB i poniżej : [ ] pb; wartością przeciętną indeksu itraxx Europe Senior Financials dla obligacji pięcioletnich (parametr B): 134,7 pb; wartością przeciętną spreadu CDS dla uprzywilejowanych obligacji pięcioletnich wszystkich państw członkowskich (parametr C): 121,7 pb; wartość przeciętna spreadu CDS dla uprzywilejowanych obligacji pięcioletnich państwa członkowskiego udzielającego gwarancji: Polski (parametr D): 145,4 pb. Na podstawie powyższych danych opłata mająca zastosowanie w odniesieniu do banków o ratingu A wynosi [70-90] pb, natomiast w odniesieniu do banków o ratingu BBB lub poniżej lub nieposiadających ratingu zewnętrznego szacowana opłata mającą zastosowanie w ramach programu wynosi [90-110] pb. Informacje niejawne 8

9 B. W przypadku banków nieposiadających ratingu zewnętrznego ani danych CDS Orientacyjna opłata (szacunek) w odniesieniu do instytucji finansowych niewymienionych w powyższej tabeli i nieposiadających danych CDS ani zewnętrznego ratingu kredytowego, obliczona zgodnie z wymogami komunikatu z 2011 r. w sprawie przedłużenia, została ustalona w wysokości [90-110] pb. 9

Pomocy państwa SA.34811(2012/N) Polska Szóste rozszerzenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Pomocy państwa SA.34811(2012/N) Polska Szóste rozszerzenie programu wspierania finansowania banków w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.7.2012 r. C(2012) 4750 final Dotyczy: Pomocy państwa SA.34811(2012/N) Polska Szóste rozszerzenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce

Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 9.2.2010 r. K(2010)829 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr N 658/2009 Polska Przedłużenie programu wspierania finansowania banków w Polsce Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.2.2012 r. C(2012) 1319 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34066 (2011/N) Polska Czwarte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.06.2012 C(2012) 4444 final Dotyczy: pomocy państwa SA.34812 (2012/N) Polska Piąte przedłużenie programu rekapitalizacji polskich banków Szanowny Panie Ministrze, I.

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682

Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 4.11.2010 r. K(2010)7682 Dotyczy: pomocy państwa nr N 312/2010 - Polska Przedłużenie programu rekompensaty kosztów poniesionych na świadczenie usług pocztowych ustawowo

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384. pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.11.2010 K(2010)8384 Dotyczy: pomocy państwa N 246/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla spółki Formet Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 14 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A.

Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.08.2010 K(2010)5677 Dotyczy: Pomocy państwa N 272/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla Białostockich Zakładów Graficznych S.A. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.03.2012 C(2012) 1988 final Dotyczy: pomocy państwa S.A.33998 (2011/N) - Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa AGD MESKO Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573. pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.6.2010 K(2010)3573 Dotyczy: pomocy państwa N 104/2010 Polska Pomoc na ratowanie na rzecz Spółki FŁT Kraśnik SA Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 16 marca

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów

pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 25.06.2010 K(2010)4371 Dotyczy: pomocy państwa N 126/2010 Polska Pomoc na ratowanie dla przedsiębiorstwa ZSP Niewiadów Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.VI.2008 K(2008)3255 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 67/2008 Polska Google Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W dniu 6 lutego 2008 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o.

pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 20.04.2009 r. K(2009)3030 Dotyczy: pomocy państwa nr N 116/2009 Polska Pomoc na ratowanie przedsiębiorstwa Diora Świdnica Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o.

pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.11.2010 K(2010)8231 Dotyczy: pomocy państwa N 432/2010 Polska Pomoc na ratowanie Zakładów Mięsnych Mysłowice Mysław Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.V.2005 C(2005)1531 Dotyczy: Pomoc Państwa nr N 15/2005 Polska Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie miejsc pracy związanych z nowymi

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji

Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 14.IX.2005 K(2005) 3556 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 18/2005 Polska Program pomocy regionalnej na nowe inwestycje udzielanej w procesach prywatyzacji Szanowny Panie Ministrze

Bardziej szczegółowo

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE

2.1. Istnienie pomocy w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.11.2011 K(2011)8731 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.33643 (2011/N) Polska McKinsey EMEA Shared Services Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287. pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.10.2010 K(2010)7287 Dotyczy: pomocy państwa N 217/2010 Polska Pomoc na ratowanie ZNMR w Ostródzie Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA (1) W dniu 2 czerwca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o.

Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.02.2009 r. K(2009)1259 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 649/2008 - Polska SWS Business Process Outsourcing Poland Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze, I. PROCEDURA 1. W

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.12.2008 r. K(2008) 8991 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 509/2008 Polska Pomoc na ratowanie spółki Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze!

Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698. pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.07.2009 r. K(2009)5698 Dotyczy: pomocy państwa nr N 293/2009 Polska Samsung Electronics Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu 12 maja 2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska

KOMISJA EUROPEJSKA. pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o. Polska KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.8.2013 K(2013) 5584 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: pomocy państwa SA.36888 (2013/N) PerkinElmer

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce

Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XII.2005 r. K (2005) 5479 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 243/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców w Gminie i Mieście Nowe Skalmierzyce Szanowny

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.V.2005 C(2005)1477 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 90/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1

Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.IV.2006 K(2006)1650 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 112/2006 - Polska Zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie miasta Zduńska Wola 1 Szanowny Panie Ministrze!

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o.

Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 04.03.2009 K(2009)1595 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 433/2008 Polska Regionalna pomoc ad hoc dla spółki UPS Polska Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1.

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka.

Pismem z dnia 4 lipca 2005 r. Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dodatkowych informacji w sprawie omawianego środka. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 06.IX.2005 K(2005)3298 wersja ostateczna Dotyczy: Pomoc państwa N 235/a/2005 Polska Pomoc na wspieranie działalności innowacyjnej - Zachęty do podejmowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej

Pomocy państwa nr N 249/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.VI.005 K(005) 09 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 49/05 Polska Pomoc indywidualna - Energetyka Wisłosan dostarczanie energii elektrycznej Szanowny Panie Ministrze, 1. PROCEDURA

Bardziej szczegółowo

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje.

Pismem z dnia 17 czerwca 2005 r. o numerze referencyjnym D/54642 Komisja zwróciła się z prośbą o dalsze informacje. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.IX.2005 K(2005) 3617 Dotyczy: Pomocy państwa nr N 242b/2005 - Polska Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorstw inwestujących na terenie Katowickiej Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa

Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2005 K(2005) 3544 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 274/2005 Polska Pomoc publiczna dla Huty Cynku Miasteczko Śląskie, pomoc w celu ratowania przedsiębiorstwa Szanowny

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.XI.2008 r. K(2008) 6353 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa NN 40/2006 (ex N 92/2006) Polska Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A.

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final. pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.12.2012 C(2012) 9510 final Dotyczy: pomocy państwa SA.35487 (2012/N) Polska pomoc na ratowanie Classen-Pol S.A. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA (1) W dniu 28

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim

KOMISJA EUROPEJSKA. Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N) Polska Regionalnej sieci szerokopasmowej administracji publicznej w regionie rzeszowskim KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.04.2013 C(2013) 1854 final WERSJA UPUBLICZNIONA Niniejszy dokument został udostępniony wyłącznie w celach informacyjnych. Dotyczy: Pomocy państwa nr SA.34665 (2012/N)

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL KOMUNIKATU KOMISJI

PL 1 PL KOMUNIKATU KOMISJI PL PL PL KOMUNIKATU KOMISJI ZMIENIAJĄCEGO TYMCZASOWE WSPÓLNOTOWE RAMY PRAWNE W ZAKRESIE POMOCY PAŃSTWA UŁATWIAJĄCE DOSTĘP DO FINANSOWANIA W DOBIE KRYZYSU FINANSOWEGO I GOSPODARCZEGO 1. WPROWADZENIE Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A.

pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 26.05.2010 C(2010)3213 wersja ostateczna Dotyczy: pomocy państwa nr N 693/2009 - Polska Pomoc na ratowanie dla Zakładów Chemicznych Police S.A. Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

Pomocy państwa SA.35900 (2013/NN) POLSKA pomoc na ratowanie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A.

Pomocy państwa SA.35900 (2013/NN) POLSKA pomoc na ratowanie Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.05.2013 C(2013) 2747 final Zgodnie z przepisami art. 24 i 25 rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2012O0018 PL 09.11.2012 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.12.2012 C(2012) 9472 final Dotyczy: Pomoc państwa pomocy SA.35018 (2012/N) Polska Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze!

Szanowny Panie Ministrze! KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.10.2009 r. K(2009)8356 Dotyczy: Pomocy Państwa N292/2009 - Polska modyfikacji w polskim programie dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii przez Polski

Bardziej szczegółowo

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A.

Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 08.IX.2006 K(2006)4148 Dotyczy: Pomocy Państwa nr N 26/2006 Polska Indywidualna pomoc regionalna dla Delphi Poland S.A. Szanowna Pani Minister 1. PROCEDURA 1. Pismem z

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../...

ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 8.10.2014 r. C(2014) 7117 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr.../... uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 27 LUTEGO 2009 R. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24 ust.

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku Warszawa, dn. 10 stycznia 2017 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

System rezerwy obowiązkowej w NBP

System rezerwy obowiązkowej w NBP System rezerwy obowiązkowej w NBP Instrumenty polityki pieniężnej NBP w latach 1990-2015 Rezerwa obowiązkowa Rezerwę obowiązkową banków i SKOK-ów stanowi wyrażona w złotych część środków pieniężnych w

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw"

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Projekt z dniu 8 grudnia 2011 r. z dnia USTAWA o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw" Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r. 36 Uchwała nr 382/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48)

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, Poznań telefon: (+48) fax: (+48) BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 28 maja 2011 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy

WYSZCZEGÓLNIENIE. za okres sprawozdawczy od... do... Stan na ostatni dzień okresu sprawozdawczego. 1 Ol. 1.1 Kapitał (fundusz) podstawowy Dziennik Ustaw Nr 110-6722 - Poz. 1270 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. (poz. 1270) SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE MRF-01 O STANIE KAPITAŁU NETTO, STOPIE ZABEZPIECZENIA, POZIOMIE

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 762, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych

Bardziej szczegółowo

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Plan prezentacji Papiery komercyjne Bankowe papiery wartościowe: Listy Zastawne Certyfikaty depozytowe Bony oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (01.06.2015-05.06.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (01.06.2015-05.06.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (01.06.2015-05.06.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 01.06.2015-05.06.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

PROJEKT 18.05.2006 r. KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych

PROJEKT 18.05.2006 r. KOMUNIKAT KOMISJI. w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych PROJEKT 18.05.2006 r. KOMUNIKAT KOMISJI w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych 1. STOPY REFERENCYJNE I DYSKONTOWE W ramach kontrolowania przez Wspólnotę pomocy państwa Komisja korzysta ze

Bardziej szczegółowo

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie funduszu stabilizacyjnego dla banków (CON/2012/58)

ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO. z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie funduszu stabilizacyjnego dla banków (CON/2012/58) PL ECB-PUBLIC OPINIA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie funduszu stabilizacyjnego dla banków (CON/2012/58) Wprowadzenie i podstawa prawna W dniu 19 czerwca 2012 r. Europejski

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (30.03.2015-03.04.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (30.03.2015-03.04.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (30.03.2015-03.04.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 30.03.2015-03.04.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (23.02.2015-27.02.2015)

ZESTAWIENIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (23.02.2015-27.02.2015) ZESTAWIE INFORMACJI O WARUNKACH SPŁATY KREDYTÓW HIPOTECZNYCH WYRAŻONYCH W CHF (23.02.2015-27.02.2015) Informacje prezentowane w zestawieniu dotyczą wyłącznie okresu 23.02.2015-27.02.2015. Nie obejmują

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku Warszawa, dn. 8 lipca 2015 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Emitent zwraca uwagę, że zmiany obejmują wyłącznie pogrubione i podkreślone fragmenty Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-IV.

Emitent zwraca uwagę, że zmiany obejmują wyłącznie pogrubione i podkreślone fragmenty Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP6-IV. Aneks nr 1 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 11 października 2016 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze, L 157/28 DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/948 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw (EBC/2016/16) RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21

BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl. Wolności 16, 61-739 Poznań telefon: (+48) 61 855 73 22 fax: (+48) 61 855 73 21 Poznań, dnia 29 października 2015 roku BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 13 LIPCA 2017 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone.

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone. Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem walutowym ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 3

Komunikat aktualizujący nr 3 Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 8 grudnia 2015 r. do Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP5-I emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przez Getin Noble

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu)

WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE c.d. (WACC + Spłata kredytu) PYTANIA KONTROLNE Co oznacza pojęcie kapitalizacja odsetek? Co oznacza pojęcie wartość przyszła i bieżąca? Jakimi symbolami we wzorach oznaczamy

Bardziej szczegółowo

Ranking kredytów gotówkowych.

Ranking kredytów gotówkowych. . Money.pl wybrał najlepsze oferty kredytów gotówkowych dostępne w 24 bankach. Wzięliśmy pod uwagę, nie tylko oprocentowanie i prowizje, ale także całkowity koszt pożyczki oraz konieczność wykupu ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.10.2015 r. COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY upoważniająca Zjednoczone Królestwo do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r. Lp składnik aktywów Emitent wartość na dzień wyceny (PLN) udział w aktywach (%) 1. Obligacje, bony

Bardziej szczegółowo

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o.

pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 22.7.2010 r. K(2010)5199 Dotyczy: pomocy państwa N 200/2010 Polska dla spółki Global e-business Operations Sp. z o.o. Szanowny Panie Ministrze! I. PROCEDURA 1. W dniu

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017

Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2017 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Oszczędnościowy... 3 Rozdział 3.

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12. SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES 29.10.2010-31.12.2011 PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al. Armii Ludowej 14, 00-638

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015 roku Warszawa, dn. 12 stycznia 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem WIG20 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu ( Certyfikaty Depozytowe ) Emitent ( Bank ) Bank BPH S.A.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r. Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Domaniewska 44 00-672 Warszawa Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca

Bardziej szczegółowo