Dr Aleksander Kappes, adwokat. Adwokat jako przedsiębiorca. Nowe wyzwania, stare zasady?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Aleksander Kappes, adwokat. Adwokat jako przedsiębiorca. Nowe wyzwania, stare zasady?"

Transkrypt

1 Dr Aleksander Kappes, adwokat Adwokat jako przedsiębiorca. Nowe wyzwania, stare zasady? Ostatnie lata przynoszą wiele zmian w zakresie prawnych regulacji dotyczących zawodu adwokata i dynamicznie ewoluują faktyczne zasady wykonywania tego zawodu, w szczególności zmienia się rynek usług prawniczych. Okoliczności te niosą za sobą nieuchronne zagroŝenia dla pozycji prawnej i faktycznej adwokata. Co do wielu z tych zmian adwokatura nie jest w stanie skutecznie się przeciwstawić. Innym moŝe skutecznie przeciwdziałać i czyni to np. w Trybunale Konstytucyjnym. O ile jednak w stosunku do niektórych zagroŝeń adwokatura przynajmniej jest zgodna co do tego, Ŝe naleŝy im przeciwdziałać, jak choćby w sprawie zdumiewającego pomysłu Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzenia stawek maksymalnych na usługi adwokackie, o tyle co do pewnych zagroŝeń a właściwie sposobu przeciwdziałania nim nie ma zgodności w naszym środowisku. NaleŜy przypomnieć, Ŝe juŝ kilka lat temu dokonała się ewolucja statusu cywilnoprawnego zawodu adwokata. Stało się to jeszcze przed rządami najbardziej niechętnej adwokaturze partii politycznej jaką jest PiS. Mam na myśli zaliczenie adwokatów do grupy przedsiębiorców a wykonywania zawodu adwokata do działalności gospodarczej. Do tego dochodzi szereg kolejnych zmian w prawie, które z adwokata czynią wystawiony na normalną konkurencję podmiot gry rynkowej. Obok tradycyjnej konkurencji Adwokatury w postaci radców prawnych doszła znacznie mniej cywilizowana (a w kaŝdym razie nie skrępowana zasadami etyki czy władzą samorządu) konkurencja w postaci prawników świadczących usługi prawne na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej czy teŝ rozmaitych spółek handlowych świadczących takie usługi, jak choćby firmy windykacyjne (których w Polsce obecnie jest juŝ ponad 1000). Trzeba podkreślić, Ŝe konkurencja ta, korzystając z nadmiernego liberalizmu ustawodawcy (vide art kpc) wchodzi takŝe w tradycyjną domenę zastrzeŝoną dotąd do wyłączności adwokatów i radców prawnych, jaką jest reprezentacja w procesie cywilnym. Z zakresem usług adwokackich częściowo zazębiają się

2 takŝe usługi świadczone przez rzeczników patentowych i doradców podatkowych. Do tego dochodzą usługi prawnicze świadczone przez firmy księgowe i audytorskie a takŝe inne szeroko pojęte firmy doradcze. Tylko szczęśliwemu zbiegowi okoliczności (politycznych) zawdzięczamy to, Ŝe kwestia licencjonowanych doradców prawnych nie została jeszcze przesądzona. NaleŜy takŝe mieć na uwadze znaczenie, jakie dla wykonywania zawodu adwokata ma zwiększenie liczby adwokatów (i radców) związane z rozszerzeniem dostępu do zawodu. A nie powinno ulegać wątpliwości, Ŝe zasadniczy wyŝ w tym zakresie mamy jeszcze przed sobą. Wszystko to skłania do tezy, Ŝe adwokat jako przedsiębiorca naraŝony jest na niezwykle silną konkurencję. Uzyskanie statusu przedsiębiorcy przez adwokata i zmiana jego połoŝenia rynkowego rodzi oczywiste pytania o sposób stosowania do działalności adwokackiej podstawowych zasad wykonywania działalności gospodarczej, jak zasada wolności gospodarczej (art. 22 Konstytucji RP). Do tej pory dyskusja na ten temat koncentrowała się niemal wyłącznie na kwestii zakazu reklamy i toczyła się w tempie dość leniwym. Jednak sytuacja adwokatury a zwłaszcza pozycja adwokata na rynku wymagają zapewne przyspieszenia tej debaty. Przypomnijmy chociaŝby to, Ŝe najbliŝsze Adwokaturze środowisko zawodowe, jakim są radcy prawni bliskie jest dokonania zasadniczej liberalizacji zakazu reklamy w stosunku do dotychczasowej regulacji, będącej odpowiednikiem 23 i nast. Zbioru zasad etyki i godności zawodu adwokata. Zgodnie z tzw. Projektem roboczym KRRP, m. in radca prawny jest uprawniony do informowania o swojej działalności zawodowej, zaś informowaniem jest - bez względu na formę, treść, technikę i środki - jakiekolwiek działanie nie stanowiące stanowczej propozycji zawarcia umowy z konkretnym klientem. (art. 17 Projektu roboczego). Art. 18 i 19 zawierają z kolei wskazanie zabronionych sposobów informowania (wśród których jest zakaz informowania o zajętych miejscach w rankingach prawniczych, o ile nie są one prowadzone zgodnie z zasadami ustalonymi właściwą uchwałą samorządu czy zakaz udzielania obietnic i gwarancji bez pokrycia). Istotna jest zmiana metody regulacji aktywności reklamowej dotychczas zasadą był zakaz reklamy a wyjątek wynikał wyraźnie z dozwolenia. Projekt wprowadza jako zasadę swobodę reklamy, jednak wskazuje na liczne wyjątki, to jest przypadki niedopuszczalnej w formie czy treści reklamy. Przypomnijmy raz jeszcze, Ŝe pozostała konkurencja adwokatury nie ma Ŝadnych swoistych norm deontologii zawodowej wobec czego przedsiębiorcy tacy mogą robić wszystko to, co nie jest bezprawne w szerokim tego słowa znaczeniu, w szczególności to, co nie jest niezgodne z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

3 Do odpowiedzi na tytułowe pytanie trzeba mieć na uwadze takŝe to, Ŝe mimo występowania wielu, powszechnie często znanych przypadków nieuczciwej czy nieetycznej konkurencji wśród samych adwokatów sformalizowane reakcje środowiska a w szczególności rzeczników dyscyplinarnych są nader rzadkie. Tłumaczy się to często niechęcią przed etykietą donosiciela i źle pojętą solidarnością. Ów brak właściwej reakcji moŝe rodzić po stronie kolegów nieprzestrzegających norm poczucie bezkarności a nawet więcej, poczucie nieobowiązywania łamanych nagminnie norm, zaś po stronie niektórych przynajmniej przestrzegających reguł, poczucie braku sensu stosowania się do zasad deontologii. Wobec powyŝszej diagnozy uwaŝam za jak najbardziej zasadne wzmoŝenie dyskusji nad moŝliwością bądź nawet koniecznością zmian w zasadach etyki i godności zawodu adwokata. Zasadnym wobec powyŝszego jest pytanie, czy normy deontologii zawodu adwokata mogą wobec tych zmian ulec rewizji czy teŝ wprost przeciwnie. Czy powinny ułatwiać adwokatom odnalezienie się w nowej rzeczywistości i skuteczne konkurowanie o klienta (juŝ samo sformułowanie konkurować o klienta dla wielu jest zapewne nie do przyjęcia w odniesieniu do adwokata) czy teŝ przeciwnie nie powinny ulegać zmianie, podkreślając w ten sposób elitarny charakter adwokatury na tle wszystkich pozostałych przedsiębiorców oferujących usługi prawne. A moŝe zasady powinny ulec zmianie w takim zakresie, w jakim jest to do pogodzenia z godnością zawodu? Jak jednak oddzielić zasady mogące podlegać rewizji od zasad, których naruszenie oznacza rezygnację z imponderabiliów? Metodą dyskusji nad powyŝszą kwestią jest rozpatrywanie zagadnień szczegółowych. Z kwestii najbardziej znanej zakazu reklamy warto postawić następujące pytania: czy reklama jako taka, bez względu na formę i treść jest nieetyczna, czy teŝ nieetyczne w istocie są tylko pewne metody reklamy? czy reklama kancelarii zamieszczona w powaŝnym poczytnym piśmie, informująca, Ŝe kancelaria ta sprawnie załatwia sprawy w zakresie stosunkowo rzadkiej i wąskiej specjalności jest eo ipso nieetyczna? Dlaczego? Jeśli tak, to co w niej nagannego? Czy reklama taka jest równie nieetyczna jak indywidualne, bezpośrednie bądź listowne nagabywanie przez adwokata potencjalnych klientów, jak to zresztą czynią liczne kancelarie prawne za pomocą karteczek wciskanym do ręki osobom wchodzącym do kaŝdego sądu w większym mieście? Czy efektowna i profesjonalnie przygotowana strona www kancelarii informująca m. in. o klientach kancelarii i jej ostatnich sukcesach (naturalnie

4 za zgodą jej klientów) jest równie nieetyczna co zapewnienie przez adwokata o skuteczności, czy wręcz gwarantowanie wyniku sporu? Czy etyczne jest korzystanie przez kancelarię z usług profesjonalnej agencji reklamowej czy marketingowej? Jeśli nie jest, to czy istnieje róŝnica w naganności takiej praktyki w stosunku do korzystania przez kancelarię z usług naganiacza oferującego wizytówki kancelarii np. sprawcom i ofiarom wypadków? Czy jest etyczne częste i regularne wypowiadanie się przez adwokata w prasie, komentując róŝne zdarzenia bądź udzielając porad? Jak odnieść się do udziału kancelarii w tzw. rankingach kancelarii publikowanych w prasie? Czy dopuszczalne jest pozyskiwanie przez kancelarię certyfikatów w rodzaju ISO 9001? By nie ograniczać się tylko do kwestii reklamy ów przykładowy katalog pytań poszerzyć moŝna o kolejne: Czy istotnie w obecnych warunkach zawód adwokata nie moŝe być wykonywany w formie prawnej spółki kapitałowej? Czy zasadne jest utrzymywanie zasady, Ŝe adwokat powinien ponosić osobistą odpowiedzialność za zobowiązania związane z wykonywanym zawodem? Czy zasadne jest utrzymywanie zakazu pozostawania przez adwokata w stosunku pracy, takŝe odniesieniu do pracy w kancelarii adwokackiej, skoro dopuszczalne jest świadczenie usług na rzecz jednego podmiotu (nie tylko kancelarii) a więc uzaleŝnienie się ekonomiczne, byle bez pozostawania w stosunku pracy? Czy powyŝszy zakaz nie utrudnia wielu adwokatom de facto pracującym na rzecz duŝych kancelarii zapewnienia sobie naleŝytego zabezpieczenia socjalnego? PowyŜsze pytanie mają rzecz jasna charakter przykładowy. Wysiłek udzielenia na nie odpowiedzi a takŝe na inne, tu nie wymienione pytania opłaci się, gdyŝ być moŝe pozwoli na wyprowadzenie wniosków ogólnych, w szczególności przybliŝyć nas do ustalenia, które normy mogą bądź nawet powinny ulec zmianie, bo zmienił się prawny status i warunki rynkowe wykonywania zawodu adwokata, a których norm naleŝy bronić jak niepodległości. Od dyskusji tej nie naleŝy więc uciekać. Zwłaszcza, Ŝe dyskutowane normy naleŝą do tych

5 nielicznych, które mają istotny wpływ na wykonywania zawodu adwokata a zarazem, na które sama adwokatura ma wyłączny wpływ.

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji.

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji. 31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji. Dziesięcioletni okres stosowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej 11 grudnia 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji... 4 II. Cel regulacji.... 4 III. Sposób regulacji... 6 IV. Zakres regulacji ustawy Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013.

Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Pomoc publiczna w programach operacyjnych 2007-2013. Poradnik dla administracji publicznej. marzec 2008 r. CZĘŚĆ I - PORADNIK 2 Spis treści Wstęp... 4 Rozdział 1. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) jest trzecią z kolei

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Sprawa gospodarcza Ustawodawca zastrzegł zastosowanie rygorystycznej odrębnej procedury do określonej kategorii spraw noszących miano spraw gospodarczych. Obowiązujące przepisy posługują

Bardziej szczegółowo

Kontratypy w prawie karnym skarbowym

Kontratypy w prawie karnym skarbowym Igor Zduński, Igor Zgoliński Kontratypy w prawie karnym skarbowym Streszczenie W artykule autorzy poruszają zagadnienie kontratypów w prawie karnym skarbowym tak wąsko uregulowane przez ustawodawcę i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

www.ingremio.org nr 3 (70) maj/czerwiec 2011 kolejka po kasę

www.ingremio.org nr 3 (70) maj/czerwiec 2011 kolejka po kasę www.ingremio.org dwumiesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 3 (70) maj/czerwiec 2011 kolejka po kasę Nowy numer dwumiesięcznika In Gremio w Państwa rękach! Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)...

Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)... Numer 131 Listopad 2012 Czy powstaną agencje ratingowe dla kancelarii i ich usług? Turniej negocjacyjny Lobbing? Nic nowego! Wspierajmy trzeci wiek Bieszczadzki raj(d)... 1 Spis treści Moim zdaniem ETYKA

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania

Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania Wzmacnianie rządów prawa i ochrony praw człowieka w Polsce poprzez zaangażowanie podmiotów gospodarczych i społeczeństwa obywatelskiego w działania prawne na rzecz interesu publicznego Wzmacnianie rządów

Bardziej szczegółowo

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI

KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI www.kpwig.gov.pl KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENT DOMU MAKLERSKIEGO - PRAWA I OBOWIĄZKI Stan prawny na dzień 31 marca 2006 roku. Maciej Kurzajewski

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI Z PRAWEM KONSTYTUCYJNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI Z PRAWEM KONSTYTUCYJNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, 22 stycznia 2014 roku Szanowny Pan Włodzimierz Albin Prezes Polskiej Izby Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa OPINIA PRAWNA W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 22/2013

DECYZJA nr RPZ 22/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/1/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NYSIE SKRYPT NR 13 ALDONA MAŁGORZATA DEREŃ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA. KOMPENDIUM WIEDZY OFICYNA WYDAWNICZA PWSZ W NYSIE NYSA 2007 RECENZENT Andrzej Kudłaszyk

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI RADCY PRAWNEGO

KODEKS ETYKI RADCY PRAWNEGO KODEKS ETYKI RADCY PRAWNEGO PREAMBUŁA Istnienie zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego oraz ukształtowane w toku jego wykonywania ideały i obowiązki etyczne są jedną z gwarancji realizowania

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE MATERIAŁY SZKOLENIOWE Jarosław Łupiński Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie Streszczenie Artykuł omawia zagadnienia dotyczące społecznego obowiązku denuncjacji. Zawiera analizę obowiązku

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY

EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY EKSPERTYZA: STUDIA I MATERIAŁY DLA PROGRAMU INWESTYCJE POLSKIE Gdańsk, grudzień 2012 Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową Gdańska Akademia Bankowa ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk tel. 58 524 49 01,

Bardziej szczegółowo

Nadzór zintegrowany 2007 / 07 / 25 1 / 21

Nadzór zintegrowany 2007 / 07 / 25 1 / 21 Nadzór zintegrowany 2007 / 07 / 25 1 / 21 1 Synteza NajwaŜniejszym zjawiskiem na rynkach finansowych jest powstawanie konglomeratów finansowych. Istnieją róŝne definicje konglomeratu finansowego, ale nawet

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym Warszawa 2015 Opracowanie Biura Trybunału

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Czym jest korupcja? informator prawny

Czym jest korupcja? informator prawny Czym jest korupcja? informator prawny Opracowany przez Małgorzatę Wypych z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka Przeciw Korupcji Program budowy zaufania społecznego do instytucji publicznych i przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc

Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc 18.08.2010 r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1

Bardziej szczegółowo