REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM."

Transkrypt

1 REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. 1. ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Organizatorem promocji Prawie bez prowizji za GDM (zwanej dalej: Promocją ), o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: Regulaminem ), jest: a) Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rynek 9/11, Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP , REGON , o kapitale zakładowym w wysokości ,00 PLN, w pełni opłaconym, (zwana dalej Bankiem ) oraz 2. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 2. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie uŝywa się wymienionych poniŝej terminów, naleŝy przez nie rozumieć w odpowiednim przypadku i liczbie: 1) Promocja promocja cenowa, stanowiąca sprzedaŝ premiową, której zasady określone są w Regulaminie; 2) Produkt a) Kredyt obrotowy, w tym: i. kredyt w rachunku bieŝącym ii. iii. iv. kredyt obrotowy nie rewolwingowy w rachunku kredytowym na finansowanie bieŝącej działalności gospodarczej, kredyt obrotowy rewolwingowy w rachunku kredytowym - na finansowanie bieŝącej działalności gospodarczej kredyt Biznes Ekspres wyłącznie na finansowanie bieŝącej działalności gospodarczej v. kredyt Biznes Ekspres EBI - wyłącznie na finansowanie bieŝącej działalności gospodarczej b) Kredyt inwestycyjny (z wyłączeniem kredytu technologicznego, kredytów z dopłatami ARiMR, kredytów unijnych, kredytów termomodernizacyjnych i innych kredytów przeznaczonych na finansowanie kosztów, na które firma uzyskała bądź zamierza uzyskać jakiekolwiek dopłaty ze środków publicznych) - przeznaczony na inwestycje zwiększające aktywa trwałe z wyłączeniem kredytów przeznaczonych na inwestycje kapitałowe, zakup instrumentów finansowych, zakup wierzytelności, zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa Kredyt zostanie udzielony na okres nie krótszy niŝ 12 miesięcy 3) Regulamin niniejszy Regulamin Promocji; 1

2 4) Uczestnik Promocji przedsiębiorca, którzy spełnia warunki uczestnictwa w Promocji, określone w 3 Regulaminu; 5) Umowa kredytu szczegółowa umowa nabycia Produktu 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI Promocją objęci są przedsiębiorcy, którzy spełnią łącznie następujące warunki: 1) w okresie trwania Promocji: a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie spełniają wszystkie poniŝsze warunki: a. wartość rocznych przychodów według sprawozdań za poprzedni rok obrachunkowy jest niŝsza lub równa 40 mln PLN (warunek ten nie dotyczy klientów, którzy w ramach działalności gospodarczej prowadzą kantor wymiany walut - w takim przypadku jeŝeli wartość rocznych przychodów w/w klientów według sprawozdań za poprzedni rok obrachunkowy jest wyŝszy niŝ 40 mln PLN, ale spełniają pozostałe warunki Promocji to będą objęci Promocją) b. zaangaŝowanie w Grupie BZWBK na moment dokonywania oceny zdolności kredytowej niŝsze lub równe 5 mln PLN c. wartość aktywów na koniec okresu według sprawozdań za poprzedni rok obrachunkowy niŝsza lub równa 120 mln PLN. d. portfel depozytowy klienta jest niŝszy lub równy 10 mln PLN (średni stan w ciągu kolejnych 3 miesięcy) b) w okresie Promocji zawrą z Bankiem Umowę kredytu, a kredyt zostanie uruchomiony nie później niŝ r. i na okres nie krótszy niŝ 12 miesięcy c) kredyt zostanie zabezpieczony Gwarancją de Minimis i zostanie uiszczona opłatę za udostępnienie zabezpieczenia w postaci Gwarancji de Minimis na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w pełnej naleŝnej wysokości; d) podpiszą Regulamin Promocji wraz z oświadczeniem woli o przystąpieniu do Promocji - w dniu podpisania Umowy kredytu zabezpieczonego Gwarancją de Minimis w oddziale Banku; 2) w okresie obowiązywania Umowy kredytu: b) nie zostanie spłacony w okresie nie krótszym niŝ 12 m-cy 4. NAGRODA W PROMOCJI 1. KaŜdemu uczestnikowi Promocji, który spełni łącznie warunki określone w 3 pkt 1) Regulaminu, zostanie przyznana Nagroda w postaci obniŝenia prowizji przygotowawczej związanej z udzieleniem danego kredytu w Banku w kwocie równej opłacie (obliczonej za okres 12 miesięcy licząc od dnia uruchomienia kredytu) uiszczonej przez klienta na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z zabezpieczeniem w postaci Gwarancji de Minimis. 2

3 2. Nagroda zostanie przyznana uczestnikowi Promocji w oddziale Banku, w którym uczestnik Promocji podpisał Umowę kredytową zabezpieczoną Gwarancją de Minimis. 3. W przypadku, gdy uczestnik Promocji nie spełni warunków Promocji, określonych 3 pkt 2 Regulaminu, w następstwie czego zakończy się okres obowiązywania zabezpieczenia Gwarancją de Minimis w stosunku do danego uczestnika Promocji, wówczas będzie on zobowiązany do zwrotu kwoty brutto, stanowiącej równowartość Nagrody otrzymanej w Promocji w terminie 30 dni liczonych od zaistnienia okoliczności związanych z nie spełnieniem warunków, określonych w 3 pkt 2 Regulaminu. 4. Zwrot kwoty, o której mowa w ust.3 nastąpi poprzez potrącenie przez Bank kwoty stanowiącej równowartość Nagrody otrzymanej w Promocji z opłaty za udostępnienie zabezpieczenia Gwarancji de Minimis, zwracanej uczestnikowi Promocji za niewykorzystany okres obowiązywania zabezpieczenia. Bank potrąci w/w kwotę ze środków znajdujących się na rachunku bankowym uczestnika Promocji, z którego została pobrana opłata za udostępnienie zabezpieczenia w postaci Gwarancji de Minimis.. 5. Uczestnik Promocji moŝe otrzymać Nagrodę tylko jeden raz w okresie trwania Promocji. 6. Uczestnik Promocji ma prawo odmówić przyjęcia Nagrody bez podania przyczyny, na podstawie pisemnej rezygnacji. 7. Nagroda nie podlega zamianie na gotówkę. 8. Uczestnicy Promocji, którzy otrzymają Nagrodę, sami zobowiązani są wykazać dla celów podatkowych wartość otrzymanej Nagrody z tytułu uczestnictwa w sprzedaŝy premiowej (jako przychód z działalności gospodarczej), natomiast na Organizatorze Promocji nie ciąŝą z tego tytułu Ŝadne obowiązki podatkowe, ani teŝ informacyjne 4. CZAS TRWANIA PROMOCJI Promocja rozpoczyna się z dniem 17 lutego 2014 roku i trwa nie dłuŝej niŝ do 30 czerwca 2014 roku. 5. REKLAMACJE i SKARGI 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane w dowolnym oddziale Banku. 2. Reklamacje powinny zawierać nazwę firmy, NIP, REGON, imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę oraz dokładny adres korespondencyjny składającego reklamację, jak równieŝ opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich wpływu do Banku. W szczególnych przypadkach, gdy rozpatrzenie reklamacji w powyŝszym terminie nie będzie moŝliwe z przyczyn niezaleŝnych od Banku, termin ich rozpatrzenia moŝe ulec wydłuŝeniu wówczas rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie po upływie powyŝszego terminu, o czym Bank poinformuje składającego reklamację i wskaŝe nowy termin rozpatrzenia reklamacji. 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 3

4 1. Regulamin jest dostępny w oddziałach Banku. Treść Regulaminu dostępna jest równieŝ na stronie internetowej BZ WBK 2. Promocji nie moŝna łączyć z innymi promocjami cenowymi związanymi z udzieleniem finansowania zabezpieczonego Gwarancją de Minimis w Banku. 3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do skrócenia okresu trwania Promocji. Informacja o skróceniu okresu trwania Promocji zostanie podana do wiadomości Klientów Banku w sposób, o którym mowa ust. 1. PowyŜsza zmiana wejdzie w Ŝycie w dniu określonym w informacji o zmianie, nie wcześniej niŝ w dniu następującym po dniu jej publikacji. Skrócenie okresu Promocji nie będzie miało wpływu na prawa i obowiązki osób, które przystąpią Promocji zgodnie z Regulaminem oraz nie moŝe naruszać praw nabytych przed wejściem w Ŝycie zmian Regulaminu. 4. W kwestiach nie uregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego. 5. Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 17 lutego 2014 r. 4

5 OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM Nazwa Firmy NIP REGON IMIĘ I NAZWISKO OSOBY UPRAWNIEJ DO REPREZENTOWANIA FIRMY NUMER TELEFONU Oświadczam, Ŝe : 1. Zapoznałam/am się i akceptuję treść Regulaminu Promocji PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM ( Regulamin ); 2. Spełniam warunki uczestnictwa w Promocji określone w Regulaminie; 3. W przypadku nie spełnienia warunków określonych w 3 pkt 2) Regulaminu wyraŝam zgodę na potrącenie przez Bank kwoty stanowiącej równowartość Nagrody otrzymanej w Promocji. WyraŜam zgodę na potrącenie przez Bank kwoty ze środków znajdujących się na rachunku bankowym, z którego została pobrana opłata za udostępnienie zabezpieczenia w postaci Gwarancji de Minimis. 4. Zostałem/am poinformowany/a, Ŝe administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Bank Zachodni WBK ( Bank ). Podanie przeze mnie danych jest dobrowolne, przy czym jest ono niezbędne do uczestniczenia w Promocji PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM 5. PowyŜsze dane są prawdziwe i zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania BZ WBK o ich zmianie miejscowość, data czytelny podpis Klienta Banku 5

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne Regulamin SprzedaŜy Premiowej Zwrot prowizji za wypłatę gotówki (01.07.2013-31.07.2013) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji SprzedaŜy Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych

Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje w placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A. będących,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 225.000 złotych OFERUJĄCY: Data sporządzenia: 5 października

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA ZAKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INWESTYCJA KLIENTOM DETALICZNYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych Inwestycja,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz

Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz Organizatorem Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz jest z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, zwana dalej Bankiem. 1. Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty. Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl. 1. Organizator

Regulamin oferty. Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl. 1. Organizator Regulamin oferty Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl 1. Organizator 1. Organizatorem oferty Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl ( Oferta ) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ VIVUS.PL zawarta w Warszawie w dniu..., pomiędzy: VIVUS FINANCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. 17 Stycznia 56, 02-146 Warszawa, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH

WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH WARUNKI EMISJI CERTYFIKATÓW DEPOZYTOWYCH CERTYFIKATY DEPOZYTOWE O ZMIENNEJ STOPIE PROCENTOWEJ Warunki emisji certyfikatów depozytowych o zmiennej stopie procentowej zatwierdzone przez Emitenta w dniu 30

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RATALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ AMWAY POLSKA SP. Z O.O.

REGULAMIN SPRZEDAŻY RATALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ AMWAY POLSKA SP. Z O.O. REGULAMIN SPRZEDAŻY RATALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ AMWAY POLSKA SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Regulamin Sprzedaży Ratalnej ( Regulamin ) wybranych produktów spółki Amway Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo