Protokół Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi złoŝonej w dniu r. przez Pana..., zamieszkałego w... na działanie Starosty Średzkiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi złoŝonej w dniu 11.01.2011 r. przez Pana..., zamieszkałego w... na działanie Starosty Średzkiego."

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr V/31/2011 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 lutego 2011 roku Protokół Komisji Rewizyjnej z rozpatrzenia skargi złoŝonej w dniu r. przez Pana..., zamieszkałego w... na działanie Starosty Średzkiego. W związku z wniesioną skargą, Komisja Rewizyjna w składzie: - Zbigniew Cichowlas Przewodniczący Komisji - Janusz Jaskuła - Wiesława Strugarek - Anna Zimoch na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2011 r. zapoznała się z treścią skargi złoŝonej przez Pana..., dotyczącej działań Starosty Średzkiego w zakresie przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy, w związku z negatywnym rozpatrzeniem Jego wniosku o przyznanie środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej oraz z wyjaśnieniami i dokumentami przedstawionymi przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. w przedmiotowej sprawie. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli takŝe: - Małgorzata Fertała Przewodniczący Rady Powiatu, - Maria Bochyńska Sekretarz Powiatu - Aneta Kłopot Wartecka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. - Szymon Muszyński Radca Prawny, prowadzący obsługę prawną PUP w Środzie Wlkp. Dokładnych wyjaśnień, co do zarzutów podniesionych w skardze udzieliła p. Aneta Kłopot Wartecka Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp., która odnosząc się do skargi Pana... na decyzję Starosty o odmowie przyznania środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wyjaśniła, co następuje: W dniu 7 września 2010 r. Pan... złoŝył w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. wniosek o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, którą określił jako działalność prawnicza wykonywana w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej. Komisja ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, ze względu na wątpliwości dotyczące moŝliwości przyznania dotacji na rozpoczęcie tego typu działalności zwróciła się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem o moŝliwość udzielenia takowej dotacji. Z opinii otrzymanej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, Ŝe Starosta ma moŝliwość przyznania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie działalności prawniczej. W związku z powyŝszym w dniu 16 listopada 2010 r. wniosek p.... został przekazany do rozpatrzenia przez Komisję. Po wnikliwej analizie i poddaniu ocenie punktowej według ustalonych kryteriów oceny, wniosek p.... nie uzyskał minimalnej liczby punktów, jaka jest wymagana, aby mógł on zostać rozpatrzony pozytywnie. Ponadto wniosek był niekompletny, nieprawidłowo sporządzony, bez wymaganych załączników potwierdzających zawarte w nim dane. Na przykład w punkcie dotyczącym proponowanego prawnego zabezpieczenia dotacji p.... wskazał, jako

2 2 formę poręczenie cywilne, które wymaga deklaracji ze strony dwóch poręczycieli. Natomiast p.... podał dane i załączył niezbędne dokumenty dotyczące tylko jednego poręczyciela. Pani Zimoch zapytała, czy z regulaminu nie wynika, Ŝe musi być jeden poręczyciel i weksel? Odpowiedź p. Dyrektor zgodnie z Regulaminem w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w PUP w Środzie Wlkp. - w przypadku wyboru przez wnioskodawcę poręczenia cywilnego musi być dwóch poręczycieli. Pani Zimoch zapytała, dlaczego w takiej sytuacji nie wzywacie wnioskodawcy do uściślenia czy uzupełnienia wniosku. Odpowiedź p. Dyrektor - nie moŝemy wzywać do uzupełnienia wniosku. Wniosek złoŝony przez wnioskodawcę musi być kompletny. To wynika jednoznacznie z zapisów zamieszczonych na druku wniosku. Poza tym kaŝdy wnioskodawca, równieŝ p.... był poinformowany, Ŝe moŝe prawidłowość wypełnienia wniosku sprawdzić i skonsultować z doradcą zawodowym. Pani Dyrektor podkreśliła, Ŝe Pan... stwierdził, Ŝe takiej pomocy nie potrzebuje. W tym miejscu p. Zimoch stwierdziła, biorąc pod uwagę wypowiedź p. Dyrektor oraz zawarty na pierwszej stronie wniosku zapis mówiący o tym, Ŝe wnioski niepełne, wypełnione nieczytelnie, nie zawierające wymaganych informacji, bez kompletu załączników nie będą rozpatrywane iŝ w tej konkretnej sytuacji nie rozumie zasadności rozpatrywania przedmiotowego wniosku. Pani Dyrektor przyznała, Ŝe został popełniony błąd i faktycznie ten wniosek nie powinien być rozpatrywany. Uczestnicząca w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej p. Fertała Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała dlaczego, przy ocenie punktowej kryterium Proponowana forma prawnego zabezpieczenia jeŝeli była nieprawidłowa, otrzymał 2 punkty. Odpowiedzi udzielił p. mecenas, który wskazał, Ŝe w tym przypadku punkty przyznaje się za wybór formy zabezpieczenia. Regulamin nie rozgranicza oceny formalnej od merytorycznej. Dalej mówiła p. Dyrektor, p.... w składanym w miesiącu wrześniu ubiegłego roku wniosku informuje, Ŝe posiada kilka deklaracji współpracy z innymi prawnikami. Jednak nie dołączył Ŝadnego dokumentu, który mógłby potwierdzać w jakikolwiek sposób prawdziwość złoŝonego oświadczenia. Dlatego Komisja nie mając Ŝadnego potwierdzenia w postaci przedłoŝonych dokumentów chociaŝby do wglądu, które miałyby potwierdzić prawdziwość złoŝonego oświadczenia, nie miała podstaw do przyznania dodatkowych punktów. Wnioskodawca nie moŝe tylko deklarować, Ŝe taką umowę współpracy posiada. Musi to potwierdzić w postaci złoŝonych dokumentów. W tym miejscu p. Zimoch zapytała, czy zamiast wymagać kolejnego dokumentu nie lepiej wykonać telefon do wskazanej w deklaracji współpracy osoby i potwierdzić ten fakt? Natomiast p. Sekretarz zapytała, czy w Regulaminie lub procedurze składania wniosków jest informacja, jakie musza być dołączone dokumenty i załączniki? Odpowiedź p. Dyrektor wynika to z dokumentu Kryteria oceny wniosków Następnie p. Fertała zapytała, dlaczego wniosek, który wpłynął we wrześniu by rozpatrywany dopiero w listopadzie? Odpowiedź p. Dyrektor - czekaliśmy na odpowiedź na pytanie skierowane do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Następnie p. Zimoch zwróciła uwagę na fakt, Ŝe jeŝeli faktycznie nie było dokumentu potwierdzającego deklarację współpracy, dlaczego piszecie Państwo na końcu do wnioskodawcy, Ŝe ma nawiązane kontakty, ma nawiązaną współpracę, to sobie świetnie sam poradzi na rynku. To oznacza, Ŝe przyznaliście, iŝ ma tę współpracę, ale dostał za to 0 pkt

3 3 Uznaliśmy, powiedziała p. Dyrektor, Ŝe skoro deklaruje, Ŝe ma współpracę i skoro deklaruje, Ŝe takie ma kontakty to znaczy, Ŝe moŝemy domniemać, Ŝe jest to działalność, która sobie na rynku poradzi. Dalej mówiła p. Dyrektor wnioskodawca w składanym w miesiącu wrześniu ubiegłego roku wniosku oświadczył równieŝ, iŝ w przeciągu najbliŝszego roku nie planuje zatrudnienia pracowników, przez co nie uzyskał dodatkowego punktu podczas poddania jego wniosku ocenie punktowej. Poza tym p. Dyrektor zwróciła uwagę na błędy we wniosku dotyczące zakupów. Wnioskodawca wypisuje wyimaginowane zakupy, bez Ŝadnej szczegółowej specyfikacji np. przy zakupie oprogramowania specjalistycznego brak nazwy, która umoŝliwiłaby określenie ceny, przy zakupie krzeseł brak informacji, co do ilości planowanego zakupu itd. Rodzaj wymienionych zakupów, ani teŝ łączna kwota kosztów w ramach przedstawionego harmonogramu zakupów nie stanowi Ŝadnej spójności z przedstawioną kalkulacją kosztów. W tym miejscu p. Sekretarz zapytała, z czego to wynika? Z jakich zapisów wniosku wynika, Ŝe w tabeli dotyczącej harmonogramu zakupów w ramach wnioskowanych środków (pkt 5b wniosku) winien być w rubryce rodzaj zakupu szczegółowo opisany przedmiot zakupu? Odpowiedź p. Dyrektor to nie wynika wprost. Nie ma osobnej informacji co ma dołączyć. To wynika z samej treści wniosku. Pani Dyrektor przyznała, Ŝe samo wypełnienie tego typu wniosku jest trudne. Dlatego kaŝdy wnioskodawca kierowany jest do doradcy zawodowego, który pomaga w wypełnieniu wniosku. KaŜdy wnioskodawca wie, Ŝe w momencie kiedy podpisuje i składa wniosek, Ŝaden wniosek niekompletny, wypełniony nieczytelnie nie zawierający wymaganych informacji, bez kompletu załączników nie będzie rozpatrywany. Na podstawie dotychczas przedstawionych dokumentów oraz wyjaśnień p. Dyrektor, Komisja Rewizyjna stwierdziła, biorąc powyŝsze fakty pod uwagę, Ŝe przedmiotowy wniosek nie powinien być rozpatrywany, co być moŝe umoŝliwiłoby wnioskodawcy ponowne jego złoŝenie. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy jest to ogólnokrajowy wzór druku wniosku? Odpowiedź p. Dyrektor - kaŝdy PUP ma własny Regulamin i przedmiotowy wniosek stanowi zał. do Regulaminu. Następnie p. Fertała odniosła się do odpowiedzi, jaką wnioskodawca otrzymał po rozpatrzeniu wniosku. Stwierdza się w niej, Ŝe wniosek zawiera liczne nieścisłości, przy czym nie wskazuje się jakie. Pisze się, Ŝe brak w nim kluczowych danych nie pisze się jakich i czego dotyczących. W zawartym w odpowiedzi argumencie, Ŝe działalność adwokacka sobie poradzi na rynku wnioskować moŝna, Ŝe jest to pula pieniędzy, z której dofinansowuje się działalności, które sobie na rynku nie poradzą? Na końcu jest stwierdzenie, Ŝe od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie. Pani Dyrektor potwierdziła, Ŝe od tej decyzji nie przysługuje odwołanie, gdyŝ nie jest to postępowanie administracyjne. Powiedziała, Ŝe są osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które nie mogą uzyskać zatrudnienia w swoim zawodzie, ale mogą rozwinąć własną działalność zgodną z ich kwalifikacjami. Wytyczne z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej mówią wyraźnie, Ŝe pomoc z Funduszu Pracy powinny uzyskiwać w pierwszej kolejności osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Szczególna sytuacja u Pana Adwokata nie zachodzi. Pan Adwokat zarzuca nam, Ŝe nie ma ofert pracy. Nie ma, bo nie ma zapotrzebowania. Wszyscy adwokaci są wchłaniani przez rynek pracy. Pani Fertała, zapytała, czy wszystkie środki przeznaczone na dotacje, na podjęcie działalności gospodarczej, zostały w ubiegłym roku wykorzystane?

4 4 Odpowiedź p. Dyrektor - wszystkie środki w ubiegłym roku zostały wykorzystane. W tym roku Powiatowy Urzędu Pracy otrzymał 75 % mniej środków na aktywne formy zwalczania bezrobocia. Następnie p. Sekretarz zwróciła uwagę na fakt, iŝ z przedmiotowego wniosku nie wynika, o jaką kwotę wnioskuje p.... Pani Dyrektor potwierdziła, Ŝe na pytanie dotyczące wnioskowanych środków wnioskodawca nie udzielił Ŝadnej odpowiedzi. Wykazał środki własne, nie wykazał zaś środków PUP. Jest to błędne wypełnienie wniosku. Pan Cichowlas uwaŝa, Ŝe wniosek naleŝy przeredagować i doprecyzować, aby był bardziej czytelny i zrozumiały. Pani Sekretarz zapytała, o prace Komisji ds. rozpatrywania wniosków. Co robi Komisja, jeśli okazuje się, Ŝe wniosek nie spełnia wymogów formalnych?. Odpowiedź p. Dyrektor - jest to pierwszy wniosek, który nie spełniał wymogów formalnych. W związku z powyŝszym, jak wynika z wcześniejszej analizy, ze względu na błędy formalne wniosek nie powinien być rozpatrywany. Głos zabrał radca prawny, który zwrócił uwagę na fakt, Ŝe przedmiotowe postępowanie nie jest postępowaniem administracyjnym i w tego typu przypadkach nie przysługuje odwołanie się do Wojewody. W piśmie do Wojewody p.... powołuje się na art. 64 i wzywa do usunięcia braków, tymczasem w przypadku przyznania dotacji dochodzi do nawiązania stosunku cywilno prawnego. Poza tym radca prawny podkreślił, Ŝe Komisja ds. rozpatrywania wniosków jest organem opiniodawczym, która ocenia wniosek pod względem merytorycznym, opartym na określonych kryteriach. Ostateczna decyzja o przyznaniu lub nie przyznaniu dotacji naleŝy do Dyrektora PUP. W tym miejscu p. Cichowlas - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej podziękował p. Kłopot Warteckiej Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wlkp. i p. Szymonowi Muszyńskiemu Radcy Prawnemu za udział w posiedzeniu komisji. Reasumując, Komisja na podstawie analizy przedstawionych dokumentów oraz wyjaśnień p. Kłopot Warteckiej stwierdziła, Ŝe zarzut p...., co do faktu, Ŝe otrzymał 0 pkt za umowę współpracy i 0 pkt za przewidywane zatrudnienie pracowników jest bezzasadny. Komisja stwierdziła równieŝ, Ŝe wnioskodawca wskazał jako formę zabezpieczenia poręczenie i podał dane oraz załączył niezbędne dokumenty tylko jednego poręczyciela, a nie co najmniej dwóch, jak wynika z 11 Regulaminu. Komisja podkreśla, Ŝe analiza korespondencji pomiędzy SkarŜącym, a Starostą Średzkim wskazuje, Ŝe p dopiero do swojego pisma z dnia 5 stycznia 2011 r. (IR /MP/10) załączył kserokopie deklaracji współpracy z określonym adwokatem oraz poinformował w tym piśmie, Ŝe zamierza zatrudnić pracownika na stanowisko sekretarka. W tym miejscu nadmienić naleŝy, Ŝe wniosek p.... był rozpatrywany (oceniany) 16 listopada 2010 roku. Następnie, w przeprowadzonym przez p. Przewodniczącego Komisji głosowaniu jawnym, Komisja jednogłośnie stwierdziła, Ŝe skarga wniesiona przez Pana... na działania Starosty Średzkiego jest bezzasadna. Ponadto zdaniem Komisji Rewizyjnej, biorąc pod uwagę ustalenia poczynione w toku rozpatrywania przedmiotowej skargi, p. Dyrektor PUP w Środzie Wlkp. winna przeanalizować zapisy zawarte w druku przedmiotowego wniosku w celu ich doprecyzowania tak, aby: - jednoznacznie z nich wynikał obowiązek uwiarygodnienia przez wnioskodawcę, w formie pisemnej, kaŝdej złoŝonej deklaracji, - samodzielne wypełnianie wniosku nie powodowało problemów i umoŝliwiało jego poprawne wypełnienie.

5 5 Podpisy Komisji: /-/ Zbigniew Cichowlas /-/ Janusz Jaskuła /-/ Wiesława Strugarek /-/ Anna Zimoch

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Tekst ujednolicony NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 1 marca 2010 r. LKA-4112-05-01/2009 S/09/008 Pani Małgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Marek Szafraniec

WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Marek Szafraniec Sygn. akt: KIO 2908/12 WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Marek Szafraniec Protokolant: Radosław Cwyl

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 23 września 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 23 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1960/11 WYROK z dnia 23 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Stręciwilk Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 października 2012 r.

WYROK. z dnia 22 października 2012 r. Sygn. akt: KIO 2202/12 WYROK z dnia 22 października 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Barbara Bettman Agnieszka Bartczak-śuraw Katarzyna Brzeska Protokolant: Paulina Nowicka

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący: Członkowie:

Przewodniczący: Członkowie: Sygn. akt KIO 232/11 WYROK z dnia 18 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Członkowie: Marek Koleśnikow Piotr Kozłowski Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 sierpnia 2012 roku

WYROK z dnia 23 sierpnia 2012 roku Sygn. akt: KIO 1683/12 WYROK z dnia 23 sierpnia 2012 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kawa Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej

Informacja do wniosku w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej Informacja do wniosku w sprawie dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej Niniejsza informacja powstała dla osób bezrobotnych, absolwentów KIS lub CIS, zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 23 stycznia 2013 r.

WYROK z dnia 23 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 4/13 WYROK z dnia 23 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 5 marca 2013 r.

WYROK. z dnia 5 marca 2013 r. Sygn. akt: KIO 375/13 WYROK z dnia 5 marca 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Radosław Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności

Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności Badanie ogólnopolskie nt. stosowanej formy aktywizacji zawodowej bezrobotnych jaką jest przyznawanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Gdańsk, listopad 2011 Badanie ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 11 kwietnia 2013 roku

WYROK. z dnia 11 kwietnia 2013 roku Sygn. akt: KIO 742/13 WYROK z dnia 11 kwietnia 2013 roku Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Justyna Tomkowska Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu StrzyŜowskiego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman

WYROK. z dnia 29 maja 2013 r. Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Sygn. akt: KIO 1173/13 WYROK z dnia 29 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący członek Krajowej Izby Odwoławczej: Barbara Bettman Protokolant: Łukasz Listkiewicz po rozpoznaniu

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 12 grudnia 2008 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 12 grudnia 2008 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 1385/08 KIO/UZP 1398/08 WYROK z dnia 12 grudnia 2008 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Barbara Bettman Członkowie: Emil Kuriata Magdalena Grabarczyk Protokolant:

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 22 listopada 2012 r.

WYROK. z dnia 22 listopada 2012 r. Sygn. akt: KIO 2438/12 WYROK z dnia 22 listopada 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Bartczak-śuraw Protokolant: Paulina Nowicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 8 czerwca 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 8 czerwca 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 1106/11 KIO 1111/11 WYROK z dnia 8 czerwca 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Małgorzata Rakowska Anna Packo Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Paulina Zalewska

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/UZP 763/09 WYROK z dnia 2 lipca 2009 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Członkowie: Ryszard Tetzlaff Małgorzata Stręciwilk Klaudia Szczytowska-Maziarz Protokolant: Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MINIMALNY ZAKRES REGULAMINU PRZYZNAWANIA JEDNORAZOWYCH ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ projektu systemowego pn. Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 15 maja 2013 r.

WYROK. z dnia 15 maja 2013 r. Sygn. akt: KIO 981/13 WYROK z dnia 15 maja 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo