KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO"

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO INFORMATOR ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SPORZĄDZENIE PROSPEKTU EMISYJNEGO I INNYCH DOKUMENTÓW PRZYGOTOWANYCH W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM Komisja Nadzoru Finansowego zwraca uwagę, Ŝe zatwierdzając zarówno prospekt emisyjny jak i aneks do prospektu emisyjnego, KNF nie potwierdza prawdziwości, kompletności i rzetelności informacji zamieszczonych w tych dokumentach. KNF weryfikuje jedynie zgodność prospektu emisyjnego i aneksu do prospektu emisyjnego z przepisami prawa pod względem formy i treści. Odpowiedzialność cywilną i karną za prospekt emisyjny ponoszą emitent, wprowadzający oraz podmioty sporządzające prospekt. Przepisy prawa przyznają Inwestorowi w razie wyrządzenia szkody moŝliwość podejmowania działań przeciwko Podmiotom Odpowiedzialnym za informacje zamieszczone w prospekcie emisyjnym, aneksach do prospektu emisyjnego, memorandum informacyjnym (zwanymi dalej łącznie Dokumentami Informacyjnymi ) w postępowaniu cywilnym. Podmioty Odpowiedzialne powinny brać pod uwagę przepisy o odpowiedzialności cywilnej i karnej za treść Dokumentów Informacyjnych. 1/5

2 Podmioty Odpowiedzialne za treść Dokumentów Informacyjnych Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz z późn. zm.) ustawa o ofercie publicznej, podmiotami odpowiedzialnymi za informacje podane w Dokumentach Informacyjnych są: a) Emitent b) Subemitent usługowy c) Podmiot udzielający zabezpieczenia d) Wprowadzający e) Osoby, które informację sporządziły lub w jej sporządzeniu brały udział, czyli np. Oferujący, Doradca Finansowy, Doradca Prawny (zwane dalej łącznie Podmiotami Odpowiedzialnymi ). Podmioty Odpowiedzialne składają stosowne oświadczenia w Dokumencie Informacyjnym (prospekcie emisyjnym i memorandum informacyjnym). Ujawnienie Podmiotów Odpowiedzialnych Ujawnienie Podmiotów Odpowiedzialnych w Dokumencie Informacyjnym oraz złoŝenie przez nich stosownego oświadczenia o prawdziwości, rzetelności, zgodności ze stanem faktycznym, oraz Ŝe nie pominięto niczego co mogłoby wpływać na ich treść i znaczenie słuŝy ochronie praw inwestorów. Oświadczenie powinno zawierać precyzyjne podanie nazw i statutowych siedzib (lub imion i nazwisk w przypadku osób fizycznych) wraz z określeniem osób działających w imieniu niniejszych podmiotów i ich podpisami, a takŝe wskazanie, jeŝeli ma to zastosowanie, poszczególnych części, za które te podmioty odpowiadają. PowyŜsze informacje mają na celu ułatwienie osobom poszkodowanym identyfikację Podmiotów Odpowiedzialnych za informacje umieszczone w Dokumencie Informacyjnym. Odpowiedzialność Cywilna z tytułu sporządzenia Dokumentów Informacyjnych Inwestor moŝe wystąpić przeciwko Podmiotom Odpowiedzialnym na drodze cywilnej z tytułu wyrządzenia przez nie szkody wskutek udostępnienia do publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenia informacji, która powinna być zawarta w Dokumentach Informacyjnych sporządzanych i udostępnianych w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym. Podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej jest art. 98 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej. 2/5

3 Zakres odpowiedzialności Podmiotów Odpowiedzialnych jest zróŝnicowany w następujący sposób: emitent, subemitent, podmiot udzielający zabezpieczenia, wprowadzający oraz osoby, które informację sporządziły lub w jej sporządzeniu brały udział ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wskutek udostępnienia do publicznej wiadomości nieprawdziwej informacji lub przemilczenia informacji, która powinna być zawarta w Dokumencie Informacyjnym; Osoby sporządzające podsumowanie lub jego tłumaczenie ponoszą odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy podsumowanie lub tłumaczenie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami prospektu emisyjnego. Odpowiedzialność osób sporządzających lub biorących udział w sporządzaniu informacji zawartych w Dokumencie Informacyjnym jest solidarna i nie jest moŝliwe jej ograniczenie lub wyłączenie. Wprawdzie Podmioty Odpowiedzialne mogą regulować wzajemne zobowiązania z tytułu odpowiedzialności, jednakŝe tego rodzaju porozumienia nie są skuteczne wobec poszkodowanych Inwestorów (art. 98 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej). Podmioty Odpowiedzialne ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadzie winy. Podmioty Odpowiedzialne są odpowiedzialne wobec Inwestora za powstałą szkodę (damnum emergens) oraz utracone korzyści (lucrum cessans). Inwestor moŝe domagać się naprawienia poniesionej szkody od Podmiotu Odpowiedzialnego. Skuteczne dochodzenie odszkodowania jest związane ze wskazaniem przez Inwestora tzw. adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy poniesioną przez niego szkodą a podaniem informacji nieprawdziwych, nierzetelnych, niezgodnych ze stanem faktycznym. Poszkodowany Inwestor moŝe dochodzić odszkodowania od Podmiotów Odpowiedzialnych kierując pismo procesowe (pozew) do sądu rejonowego lub sądu okręgowego, w zaleŝności od wartości przedmiot sporu, właściwego według siedziby lub miejsca zamieszkania 3/5

4 pozwanego (Podmiotu Odpowiedzialnego). Oznacza to, Ŝe sprawę co do zasady będzie rozpatrywał sąd rejonowy, z wyjątkiem sytuacji gdy wartość przedmiotu sporu będzie przewyŝszać siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, a w postępowaniu pomiędzy przedsiębiorcami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej- sto tysięcy złotych. Pozew powinien zawierać wszystkie elementy właściwe dla pisma procesowego zgodnie z wymogami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.), czyli zawierać dokładnie określone Ŝądanie, wartość przedmiotu sporu oraz przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających Ŝądanie. Wniesienie pozwu do sądu moŝe wiązać się z koniecznością poniesienia opłat określonych na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz z późn. zm.), chyba Ŝe Inwestor złoŝy umotywowany wniosek o zwolnienie go z kosztów sądowych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych istnieje moŝliwość zwrócenia się do sądu o przyznanie pełnomocnika procesowego z urzędu (adwokata lub radcy prawnego). NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe zwolnienie z kosztów sądowych nie oznacza, Ŝe postępowanie jest całkowicie wolne od opłat, gdyŝ Inwestor moŝe być zobowiązany do ponoszenia zaliczkowych opłat np. za czynności biegłego, a w przypadku przegrania sprawy - do pokrycia kosztów procesu przeciwnikowi (art. 108 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe istnieje szereg organizacji pozarządowych: fundacji i stowarzyszeń, których zadaniem statutowym jest ochrona praw inwestorów. W związku z tym, Inwestor ma moŝliwość uzyskania od nich wsparcia, takŝe merytorycznego, w procesie dochodzenia swoich praw na etapie przedsądowym lub sądowym. Przy Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego działa takŝe sąd polubowny, przed którym moŝna starać się o rozwiązanie sporu z Podmiotem Odpowiedzialnym. W takim przypadku jednak obie strony powinny wyrazić wolę wspólnego dialogu. Niewątpliwą zaletą rozwiązywania sporów przed sądem polubownym jest szybkość postępowania oraz mniejsze koszty w porównaniu z postępowaniem toczącym się przed sądem powszechnym. Odpowiedzialność karna za treść Dokumentów Informacyjnych Podmioty Odpowiedzialne mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej na podstawie art. 100 ustawy o ofercie publicznej z powodu podania nieprawdziwych lub zatajenia prawdziwych danych, w istotny sposób wpływających na treść informacji umieszczonych w Dokumencie Informacyjnym. 4/5

5 Popełnienie powyŝszego czynu podlega karze grzywny do zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie. Poszkodowany Inwestor w przypadku podejrzenia dopuszczenia się przez Osoby Odpowiedzialne wyŝej wymienionych przeanalizowanych czynów moŝe złoŝyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do prokuratury. W przypadku stwierdzenia przesłanek odpowiedzialności karnej Podmiotu Odpowiedzialnego, oskarŝyciel publiczny (prokurator) jest obowiązany do wniesienia i popierania oskarŝenia o ten czyn z urzędu, niezaleŝnie od woli pokrzywdzonego Inwestora. Inwestor moŝe jednak stać się aktywnym uczestnikiem postępowania, jeŝeli, do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej, złoŝy oświadczenie o przystąpieniu do oskarŝenia w charakterze oskarŝyciela posiłkowego. Natomiast w przypadku wydania przez prokuratora postanowienia o umorzeniu śledztwa/dochodzenia, poszkodowanemu Inwestorowi przysługuje prawo złoŝenia zaŝalenia w terminie 7 dni do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art kodeksu postępowania karnego). W przypadku, gdy poszkodowany inwestor podjął działania przeciwko Podmiotom Odpowiedzialnym zarówno na drodze cywilnej, jak i karnej, powinien liczyć się z moŝliwością zawieszenia postępowania cywilnego do czasu uzyskania prawomocnego wyroku sądu karnego. 5/5

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektu Swarzędz os.cegielskiego 10

Biuro Projektu Swarzędz os.cegielskiego 10 1 Publikacja jest wydana w ramach realizowanego projektu pn: Udzielenie wsparcia prawnego mieszkańcom powiatów: poznańskiego, gnieźnieńskiego i miasta Poznania. Projekt jest realizowany ze środków unijnych

Bardziej szczegółowo

Akcja promocyjna w świetle ustawy o ofercie publicznej

Akcja promocyjna w świetle ustawy o ofercie publicznej Rynki kapitałowe i Kwestie regulacyjne PIOTR P.GOŁĘBIOWSKI Akcja promocyjna w świetle ustawy o ofercie publicznej 25 listopada 2013 Rynek kapitałowy jako miejsce masowego przepływu kapitału do swojego

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej w Ruchu Drogowym Proama Spis treści 1. Postanowienia ogólne...3 2. Definicje...3 3. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia Praw Poboru Akcji serii G, Praw do Akcji serii G, Akcji serii D i Akcji serii G do

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli K... Page 1 of 57 Dz.U.03.124.1152 2012.02.11 zm. Dz.U.2011.205.1210 art. 1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny ABS INVESTMENT Spółka Akcyjna SPORZĄDZONO NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII C DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM JAKO ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi maklerskiej. oferowania instrumentów finansowych. w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Regulamin świadczenia usługi maklerskiej. oferowania instrumentów finansowych. w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Regulamin świadczenia usługi maklerskiej oferowania instrumentów finansowych w Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Michael / Ström Dom

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

Dokument Ofertowy. Kredyt Inkaso S.A.

Dokument Ofertowy. Kredyt Inkaso S.A. Dokument Ofertowy Kredyt Inkaso S.A. ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość www.kredytinkaso.pl Niniejszy Dokument Ofertowy został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia 11 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda wyemitowanych przez 2C PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 sierpnia 1997 r.

z dnia 29 sierpnia 1997 r. zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2002.153.1271 art. 52 2004-03-01 Dz.U.2004.25.219 art. 181 2004-05-01 Dz.U.2004.33.285 art. 1 2006-07-24 Dz.U.2006.104.708 art. 178 2006-10-01 Dz.U.2006.104.711 art. 31 2007-09-14

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sądu Polubownego. przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Sądu Polubownego. przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne Regulamin Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Właściwość i organizacja Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego. Tytuł wstępny Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/340 USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Przepisy ogólne Art. 1. Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3.

USTAWA. Tytuł wstępny. Przepisy ogólne. Art. 1. 1) jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach, Art. 2. Art. 3. Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/359 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr USTAWA

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków

z dnia 17 listopada 1964 r. Tytuł wstępny Kodeks postępowania cywilnego normuje postępowanie sądowe w sprawach ze stosunków Kancelaria Sejmu s. Opracowano 1/357 na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny

z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Tytuł wstępny Kancelaria Sejmu s. 1/358 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157, Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, USTAWA poz. 234, z 1982 r. Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych.

USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. USTAWA z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady wydawania i uŝywania elektronicznych instrumentów płatniczych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1997 Nr 118 poz. 754 USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi I ) Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937,

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny z siedzibą we Wrocławiu sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 11.800.000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu:

z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296) Zmiany aktu: wersje oczekujące: 2011-02-20 Dz.U. 2009, Nr 131, poz. 1075Art. 3 2010-04-19 Dz.U. 2010, Nr 7, poz. 45Art. 1 brzmienie od 2010-01-28 do 2010-04-18 Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC QUICK EXPOSURE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w organizacji) z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl Organem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOśEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY PRAWO BANKOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

PROJEKT ZAŁOśEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY PRAWO BANKOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW MINISTERSTWO FINANSÓW Projekt z dnia 27 sierpnia 2013 r. PROJEKT ZAŁOśEŃ PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY PRAWO BANKOWE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW 1. CEL PROJEKTOWANEJ

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 225.000 złotych OFERUJĄCY: Data sporządzenia: 5 października

Bardziej szczegółowo