Projekt zmiany zasad dotyczących informowania przez adwokatów o swojej działalności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt zmiany zasad dotyczących informowania przez adwokatów o swojej działalności"

Transkrypt

1 Adwokat Bartosz Łuć Projekt zmiany zasad dotyczących informowania przez adwokatów o swojej działalności W dniach października w Łodzi, z inicjatywy Komisji Prawnej Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, we współpracy z Ośrodkiem Badawczym Adwokatury im. adw. Witolda Bayera, odbyło się V Spotkanie Komisji Prawnych Okręgowych Rad Adwokackich. Spotkanie poświęcono dyskusji o miejscu adwokatury w systemie świadczenia pomocy prawnej. W trakcie wykładu adwokata doktora Aleksandra Kappesa (Izba łódzka) pod tytułem Adwokat jako przedsiębiorca. Nowe wyzwania, stare zasady? autor zwrócił uwagę na wyłaniający się problem naruszenia równowagi na rynku usług prawniczych pomiędzy zawodami adwokata i radcy prawnego w związku z planowaną zmianą zasad informowania o prowadzonej działalności przez radców prawnych. W wyniku dyskusji w końcowym stanowisku konferencji znalazł się zapis, Ŝe uczestnicy konferencji opowiadają się za nowym ukształtowaniem zasad informowania o prowadzonej przez adwokatów działalności zawodowej poprzez stypizowanie działań i czynów w tym obszarze zabronionych. Na dzień dzisiejszy sytuacja zmieniła się na tyle, Ŝe VIII Krajowy Zjazd Radców Prawnych uchwalił zmiany do zbioru zasad etyki, wśród których najwaŝniejsza jest zmiana zasad informowania, która de facto jest zmianą mającą na celu uwolnienie prawa do reklamy świadczenia usług prawnych. Zmiany te wejdą w Ŝycie od 1 stycznia 2008 r. W tej sytuacji konieczne jest takie ukształtowanie zasad informowania określonych w Zbiorze Zasad Etyki, które umoŝliwi adwokatom skuteczne konkurowanie z radcami prawnymi, przy zachowaniu bezwzględnych zakazów chroniących podstawowe wartości wynikające z etyki adwokackiej. Wprowadzenie tzw. definicji negatywnej czyli stypizowanie działań i czy- 207

2 nów zabronionych zmierzać ma do rezygnacji ze sztywnych uregulowań, które wymagają stałej aktualizacji wynikającej z wyzwań, jakie stawia uwolniony rynek usług prawnych. Definicja tego typu otwiera drogę do ewentualnego aktualizowania wykazu działań zabronionych na skutek praktyki orzeczniczej. Łatwiej jest bowiem wskazać na konkretne uchybienia, aniŝeli doprowadzać do sytuacji, w której adwokaci poszukują luk w rozwiązaniach stypizowanych pozytywnie. Projekt został zbudowany na podstawie dotychczasowych regulacji i ma na celu utrzymanie tych zapisów, które podkreślają odrębność zawodu adwokata od innych zawodów prawniczych, w szczególności w zakresie dbania o najwyŝsze standardy zawodowe i etyczne. PROJEKT ZMIAN W ZASADACH ETYKI ADWOKACKIEJ WARIANT I Propozycje tych zmian obejmują przykładowy katalog form i zakresu informacji oraz bezwzględne zakazy. Idea tych zmian sprowadza się do zachowania zakazu narzucania się ze swoimi usługami, w szczególności narzucania się w konkretnych sprawach. Jedyną sytuacją, w której moŝliwe jest przedstawienie swojej oferty do konkretnego zlecenia, jest występowanie w przetargach lub konkursach ofert, gdzie zleceniodawca sam zakreśla zakres informacji o adwokacie, jakie są mu niezbędne do wyboru oferty. Ponadto projekt wprowadza zakazy dotyczące formy rozpowszechniania informacji, zakazując rozpowszechniania w sposób godzący w godność zawodu adwokata. Chodzi tu w szczególności o rozpowszechnianie informacji za pomocą ulotek, zmasowanej poczty elektronicznej (mailing) czy bannerów reklamowych umieszczanych w róŝnych, często przypadkowych miejscach. Do rozstrzygnięcia pozostaje otwarta kwestia tzw. rankingów prawniczych. Wydaje się, Ŝe nie da się uniknąć tego typu rankingów. W tej sytuacji konieczne jest umoŝliwienie udziału w rankingach, które będą zaakceptowane przez władze adwokatury jako te, które nie naruszają zasad etyki. W projekcie umieściłem równieŝ zapisy mające na celu zakaz prowadzenia marketingu porównawczego, w szczególności rozpowszechniania takich informacji, w których pojawić się mogą indywidualne oceny innych prawników i prowadzonych przez nich spraw. 23a 1. Adwokat jest uprawniony do informowania o swojej działalności zawodowej, z zachowaniem szczególnej staranności i umiaru oraz pod warunkiem, Ŝe taka informacja i jej forma jest: 208

3 a) zgodna z zasadami niniejszego Zbioru ; b) zgodna z przepisami obowiązującymi, zwłaszcza dotyczącymi ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji; c) dokładna i niewprowadzająca w błąd; d) przekazywana z poszanowaniem tajemnicy zawodowej; e) nieukierunkowana na udzielenie adwokatowi konkretnego zlecenia, z zastrzeŝeniem postanowień zawartych w pkt 2 lit. b niniejszego paragrafu. 2. Adwokat moŝe informować o świadczonej pomocy prawnej w kaŝdy sposób zgodny z regułami niniejszego Zbioru, który nie jest wprost zakazany, między innymi poprzez: a) umieszczanie informacji na dokumentach firmowych; b) oferty w postępowaniu o charakterze przetargu lub konkursu oraz oferty złoŝone na wyraźne Ŝyczenie potencjalnego klienta. W ofertach tych dozwolone jest podawanie informacji o działalności zawodowej adwokata, które mogą mieć znaczenie przy ocenie tej oferty zgodnie z oczekiwaniami określonymi przez klienta; c) zamieszczanie informacji prasowych; d) zamieszczanie wpisów w ksiąŝkach adresowych i telefonicznych; e) przesyłanie informacji za pomocą elektronicznych środków komunikacji na wyraźne Ŝyczenie potencjalnego klienta; f) umieszczanie informacji na stronach internetowych oraz umieszczanie danych o tej stronie w katalogach i wyszukiwarkach; g) stosowne oznaczanie siedziby kancelarii; h) wydawanie broszur lub informatorów. 3. Informacje mogą zawierać między innymi: a) znak towarowy lub graficzny kancelarii lub spółki; b) nazwę i adres kancelarii oraz imię i nazwisko adwokata, numery środków łączności, adres owy oraz nazwę strony internetowej; c) listę wspólników spółki, w której adwokat jest wspólnikiem, wraz ze wskazaniem, który ze wspólników jest adwokatem, a jeśli w spółce powołane są osoby zarządzające ich nazwiska wraz ze wskazaniem pełnionych funkcji; d) listę osób stale współpracujących z kancelarią lub spółką; e) tytuł lub stopień naukowy adwokata; f) dane na temat rodzaju i zakresu świadczonej przez adwokata pomocy prawnej, ze wskazaniem preferowanych dziedzin prawa oraz współpracy z kancelariami zagranicznymi; g) dane o moŝliwości świadczenia pomocy prawnej w obcych językach; h) podanie roku załoŝenia kancelarii lub spółki oraz daty rozpoczęcia działalności; i) przynaleŝność do określonej izby adwokackiej; 209

4 j) wykaz publikacji adwokata; k) zamieszczenie informacji o posiadanych kwalifikacjach innych niŝ prawnicze; l) wizerunek adwokata; m) informacje o wspieraniu osobistym i finansowym wydarzeń społecznych, kulturalnych, oświatowych i innych o charakterze niekomercyjnym. 4. KaŜda informacja dotycząca wynagrodzenia lub sposobu jego obliczania musi być sformułowana jednoznacznie. NaleŜy w niej wyraźnie określić, czy wynagrodzenie obejmuje ponoszone wydatki oraz podatki i inne opłaty. 23b 1. Adwokatowi nie wolno proponować usług potencjalnym klientom w formie zindywidualizowanej oferty prowadzenia konkretnie oznaczonej sprawy, skierowanej do osób, które uprzednio nie wyraziły takiego wyraźnego Ŝyczenia. 2. Zakazuje się rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie informacji, które mogą: a) stwarzać prawdopodobieństwo wywołania nieuzasadnionego oczekiwania co do wyników pracy adwokata; b) powoływać się na osobistą znajomość sędziów, prokuratorów i urzędników oraz innych osób, od których moŝe zaleŝeć wynik prowadzonej w imieniu klienta sprawy; c) zawierać bezpośrednie porównania w zakresie jakości z innymi moŝliwymi do identyfikacji adwokatami lub członkami innych prawniczych zawodów zaufania publicznego; d) posługiwać się niestosowną lub natarczywą formą; e) zawierać jakiekolwiek elementy ocenne; f) zawierać niemerytoryczną krytykę zindywidualizowanych przedstawicieli szeroko rozumianego Wymiaru Sprawiedliwości oraz prawniczych zawodów zaufania publicznego; g) zawierać informację o promocjach i upustach cenowych za świadczone usługi; h) ujawnić dane o wielkości zaangaŝowania osobistego lub finansowego przy wspieraniu wydarzeń społecznych, kulturalnych, oświatowych i innych o charakterze niekomercyjnym. 3. Zakazane jest: a) odpłatne inspirowanie artykułów prasowych lub audycji, które pod pretekstem obiektywnej informacji mają słuŝyć promocji adwokata, jego kancelarii lub spółki; 210

5 b) zwracanie się do potencjalnych klientów w celu przekazywania informacji o swojej działalności podczas nieproszonych wizyt i rozmów telefonicznych; c) zlecanie osobom trzecim rozpowszechniania informacji o adwokacie i jego usługach w sposób naruszający zakazy określone w niniejszym Zbiorze; d) wykorzystywanie wydarzeń społecznych, kulturalnych, oświatowych i innych o charakterze niekomercyjnym do rozpowszechniania informacji innych niŝ wyłącznie informacja o wspieraniu imprezy poprzez wskazanie nazwy, znaku towarowego lub graficznego, adresu oraz rodzaju wsparcia (sponsor, organizator, mecenas itp.); d) rozpowszechnianie dopuszczalnych informacji za pomocą środków technicznych oraz działań podwaŝających godność zawodu adwokata, takich jak mailing elektroniczny i tradycyjny, rozrzucanie lub wręczania ulotek i wizytówek w miejscach publicznych, umieszczanie informacji na oraz w środkach transportu publicznego lub prywatnego, umieszczanie informacji na ulicznych oraz internetowych bannerach, billboardach i plakatach, i innych o podobnym charakterze; e) wręczanie upominków klientom w związku z wykonywaną usługą, z wyjątkiem drobnych, zwyczajowo przyjętych, okolicznościowych prezentów opatrzonych logo i nazwą adwokata, takich jak kalendarze, ksiąŝki, kartki świąteczne itp. 4. Zakazuje się uczestniczenia w rankingach prawniczych i informowania o zajętych w nich miejscach, chyba Ŝe są one prowadzone w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego zbioru. 5. Zakazuje się podawania jakichkolwiek informacji o klientach oraz ich sprawach, w szczególności w formie listy klientów, chyba Ŝe wyraŝą oni na piśmie zgodę na ujawnienie tych informacji, a nie sprzeciwiają się temu zasady wynikające z niniejszego zbioru. 6. Za publikowanie informacji adwokat nie moŝe płacić Ŝadnego wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenia prowizyjnego za pozyskanie klienta, z wyjątkiem rozsądnych kosztów publikacji i przygotowania materiałów informacyjnych. WARIANT II Wariant II obejmuje propozycje jak w wariancie I, jednakŝe z wyłączeniem przykładowego katalogu form i zakresu informacji. Rozwiązania te wydają się bardziej przejrzyste. 211

6 23a 1. Adwokat jest uprawniony do informowania o swojej działalności zawodowej, z zachowaniem szczególnej staranności i umiaru oraz pod warunkiem, Ŝe taka informacja i jej forma jest: a) zgodna z zasadami niniejszego Zbioru ; b) zgodna z przepisami obowiązującymi, zwłaszcza dotyczącymi ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji; c) dokładna i niewprowadzająca w błąd; d) przekazywana z poszanowaniem tajemnicy zawodowej; e) nieukierunkowana na udzielenie adwokatowi konkretnego zlecenia, chyba Ŝe wynika to z udziału w przetargu lub konkursie ofert. 2. Adwokat moŝe informować o świadczonej pomocy prawnej w kaŝdy sposób zgodny z regułami niniejszego Zbioru, który nie jest wprost zakazany. 3. KaŜda informacja dotycząca wynagrodzenia lub sposobu jego obliczania musi być sformułowana jednoznacznie. NaleŜy w niej wyraźnie określić, czy wynagrodzenie obejmuje ponoszone wydatki oraz podatki i inne opłaty. 23b 1. Adwokatowi nie wolno proponować usług potencjalnym klientom w formie zindywidualizowanej oferty prowadzenia konkretnie oznaczonej sprawy, skierowanej do osób, które uprzednio nie wyraziły takiego wyraźnego Ŝyczenia. 2. Zakazuje się rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie informacji, które mogą: a) stwarzać prawdopodobieństwo wywołania nieuzasadnionego oczekiwania co do wyników pracy adwokata; b) powoływać się na osobistą znajomość sędziów, prokuratorów i urzędników oraz innych osób, od których moŝe zaleŝeć wynik prowadzonej w imieniu klienta sprawy; c) zawierać bezpośrednie porównania w zakresie jakości z innymi moŝliwymi do identyfikacji adwokatami lub członkami innych prawniczych zawodów zaufania publicznego; d) posługiwać się niestosowną lub natarczywą formą; e) zawierać jakiekolwiek elementy ocenne; f) zawierać niemerytoryczną krytykę zindywidualizowanych przedstawicieli 212

7 szeroko rozumianego Wymiaru Sprawiedliwości oraz prawniczych zawodów zaufania publicznego; g) zawierać informację o promocjach i upustach cenowych za świadczone usługi; h) ujawnić dane o wielkości zaangaŝowania osobistego lub finansowego przy wspieraniu wydarzeń społecznych, kulturalnych, oświatowych i innych o charakterze niekomercyjnym. 3. Zakazane jest: a) odpłatne inspirowanie artykułów prasowych lub audycji, które pod pretekstem obiektywnej informacji mają słuŝyć promocji adwokata, jego kancelarii lub spółki; b) zwracanie się do potencjalnych klientów w celu przekazywania informacji o swojej działalności podczas nieproszonych wizyt i rozmów telefonicznych; c) zlecanie osobom trzecim rozpowszechniania informacji o adwokacie i jego usługach w sposób naruszający zakazy określone w niniejszym Zbiorze; d) wykorzystywanie wydarzeń społecznych, kulturalnych, oświatowych i innych o charakterze niekomercyjnym do rozpowszechniania informacji innych niŝ wyłącznie informacja o wspieraniu imprezy poprzez wskazanie nazwy, znaku towarowego lub graficznego, adresu oraz rodzaju wsparcia (sponsor, organizator, mecenas itp.); d) rozpowszechnianie dopuszczalnych informacji za pomocą środków technicznych oraz działań podwaŝających godność zawodu adwokata, takich jak mailing elektroniczny i tradycyjny, rozrzucanie lub wręczania ulotek i wizytówek w miejscach publicznych, umieszczanie informacji na oraz w środkach transportu publicznego lub prywatnego, umieszczanie informacji na ulicznych oraz internetowych bannerach, billboardach i plakatach, i innych o podobnym charakterze; e) wręczanie upominków klientom w związku z wykonywaną usługą, z wyjątkiem drobnych, zwyczajowo przyjętych, okolicznościowych prezentów opatrzonych logo i nazwą adwokata, takich jak kalendarze, ksiąŝki, kartki świąteczne itp. 4. Zakazuje się uczestniczenia w rankingach prawniczych i informowania o zajętych w nich miejscach, chyba Ŝe są one prowadzone w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego zbioru. 5. Zakazuje się podawania jakichkolwiek informacji o klientach oraz ich sprawach, w szczególności w formie listy klientów, chyba Ŝe wyraŝą oni na piśmie zgodę na ujawnienie tych informacji, a nie sprzeciwiają się temu zasady wynikające z niniejszego zbioru. 213

8 6. Za publikowanie informacji adwokat nie moŝe płacić Ŝadnego wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenia prowizyjnego za pozyskanie klienta, z wyjątkiem rozsądnych kosztów publikacji i przygotowania materiałów informacyjnych. 214

w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach

w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach Uchwała nr 54/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 12 września 2009 roku. w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. h)

Bardziej szczegółowo

Nowe media elektroniczne w promocji usług prawniczych

Nowe media elektroniczne w promocji usług prawniczych Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. X Alicja Mikołajczyk Nowe media elektroniczne w promocji usług prawniczych Wprowadzenie Rynek usług prawniczych ze względu na swoją specyfikę wymaga rozważnych

Bardziej szczegółowo

DOBRY PRAWNIK W KORZYSTNEJ CENIE

DOBRY PRAWNIK W KORZYSTNEJ CENIE pisma, wnioski i umowy www.ingremio.org dwumiesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 5 (72) wrzesień/październik 2011 DOBRY PRAWNIK W KORZYSTNEJ CENIE porady prawne

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI RADCY PRAWNEGO

KODEKS ETYKI RADCY PRAWNEGO KODEKS ETYKI RADCY PRAWNEGO PREAMBUŁA Istnienie zawodu radcy prawnego jako zawodu zaufania publicznego oraz ukształtowane w toku jego wykonywania ideały i obowiązki etyczne są jedną z gwarancji realizowania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny marketing usług prawniczych Jako środek komunikacji rynkowej

Elektroniczny marketing usług prawniczych Jako środek komunikacji rynkowej Elektroniczny marketing usług prawniczych Jako środek komunikacji rynkowej Bartosz Fogel Tym, co decyduje o potędze firmy nie jest wcale produkt ani usługa. Jest to zajmowana przez nią pozycja w świadomości

Bardziej szczegółowo

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji.

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji. 31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji. Dziesięcioletni okres stosowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej 11 grudnia 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji... 4 II. Cel regulacji.... 4 III. Sposób regulacji... 6 IV. Zakres regulacji ustawy Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY

GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY GRUPA VALEO KODEKS ETYCZNY 1 Spis treści I WSTĘP II PRZESTRZEGANIE FUNDAMENTALNYCH PRAW CZŁOWIEKA 1. Praca dzieci i osób młodocianych 2. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych 3. Dyskryminacja 4. Molestowanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

nr 12 (44) grudzień 2007

nr 12 (44) grudzień 2007 miesięcznik szczecińskich środowisk prawniczych cena 0,0 PLN ISSN 1732-8225 nr 12 (44) grudzień 2007 www.ingremio.org Legalis Lege artis Stoi za nami ponad 240 lat doświadczeń w gromadzeniu wiedzy o prawie

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych

Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Rekomendacja dobrych praktyk dla Doradców kredytowych Kredyty hipoteczne Niniejsza Rekomendacja została przyjęta przez Zarząd Związku Banków Polskich w dniu 15 lipca 2014 roku Niniejsza Rekomendacja została

Bardziej szczegółowo

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury

JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury JEUNESSE GLOBAL Zasady i procedury Spis treści ROZDZIAŁ 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 Kodeks postępowania dystrybutora... 3 1.2 Status niezależnego zleceniobiorcy... 3 1.3 Prowadzenie działalności...... 4 1.4

Bardziej szczegółowo

Open Finance Doradcy z zasadami

Open Finance Doradcy z zasadami Open Finance Doradcy z zasadami GWA RAN ZAS CJA AD! Firma Open Finance stosuje rekomendację dobrych praktyk dla doradców kredytowych przyjętą przez Związek Firm Doradztwa Finansowego oraz Związek Banków

Bardziej szczegółowo

ZAŁOśENIA NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (PROJEKT) I. WPROWADZENIE 2 II ZAGADNIENIA OGÓLNE 5 IV. OCHRONA KLIENTA 12

ZAŁOśENIA NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (PROJEKT) I. WPROWADZENIE 2 II ZAGADNIENIA OGÓLNE 5 IV. OCHRONA KLIENTA 12 Warszawa, 23 czerwca 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Departament Turystyki Zespół do spraw przygotowania projektu załoŝeń ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia działalności handlowej

Zasady prowadzenia działalności handlowej Zasady prowadzenia działalności handlowej Spis treści List od Dyrektor 1.1 Zaangażowanie w zachowanie rzetelności i etyki zawodowej 1.2 Stosowanie zasad prowadzenia działalności handlowej 1.3 Znaczenie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorca a konsument

przedsiębiorca a konsument przedsiębiorca a konsument Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści By przedsiębiorca był syty i konsument cały... 3 Interes konsumenta nie zawsze pod szczególną ochroną... 4 Klauzule abuzywne w cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o.

Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. Regulamin Zarządzania Konfliktami w Domu Inwestycyjnym Xelion sp. z o.o. 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany i wdrożony w wykonaniu obowiązku wynikającego z 3 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dr Aleksander Kappes, adwokat. Adwokat jako przedsiębiorca. Nowe wyzwania, stare zasady?

Dr Aleksander Kappes, adwokat. Adwokat jako przedsiębiorca. Nowe wyzwania, stare zasady? Dr Aleksander Kappes, adwokat Adwokat jako przedsiębiorca. Nowe wyzwania, stare zasady? Ostatnie lata przynoszą wiele zmian w zakresie prawnych regulacji dotyczących zawodu adwokata i dynamicznie ewoluują

Bardziej szczegółowo

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

Olympus Europa KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO I STANDARDÓW POSTĘPOWANIA W BIZNESIE 1 WSTĘP Drodzy Koledzy, Jako przedstawiciele spółek Olympusa w Europie (wszystkie spółki należące do Olympus Europa Holding SE, Olympus

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Reklama i sponsoring. Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

Reklama i sponsoring. Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Reklama i sponsoring Piotr Waglowski UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Piotr Waglowski Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Dz.U.2009.52.417. 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U.2009.52.417 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo