Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008"

Transkrypt

1

2 Redakca i korekta Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2008 Videograf Edukacja Sp. z o.o Chorzów, al. Harcerska 3C tel. (032) , (032) fax: (032) Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008 ISBN

3 Spis treści Wstęp I. Realizacja treści kształcenia na lekcjach informatyki w klasie Wymagania edukacyjne w klasie Plan wynikowy z informatyki dla klasy Rozkład materiału nauczania informatyki w klasie II. Pomiar osiągnięć uczniów Karta obserwacji ucznia klasy Testy sprawdzające Kryteria oceniania III. Krzyżówki na lekcjach informatyki IV. Słowniczek pojęć komputerowych

4

5 WSTĘP Przed Państwem kolejny rok prowadzenia zajęć w oparciu o program Przygoda z komputerem Program nauczania informatyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej. Przygoda z komputerem klasa 5 to kontynuacja idei pakietu, którego początki sięgają klasy 1. Klasa 5 to kolejny rok, w którym realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego, gdzie zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem, technologią informacyjną oraz przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Do realizacji programu w klasie 5 został opracowany kolejny podręcznik o numerze dopuszczenia 141/08, który zapewni realizację celów i treści zawartych w programie w kolejnym roku nauki. Podobnie jak w klasie 4 zawiera on przystępnie podane treści teoretyczne odpowiednio dobrane do wieku ucznia oraz duży wybór ćwiczeń podstawowych i dodatkowych dla uczniów zdolnych. Dla nauczycieli zostało przygotowane wsparcie metodyczne w postaci niniejszego poradnika, w którym znajdują się materiały wzbogacające warsztat pracy m.in. o: plan wynikowy, karty obserwacji ucznia, testy sprawdzające, słowniczek pojęć komputerowych. 5

6 I. REALIZACJA TREŚCI KSZTAŁCENIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W KLASIE 5 Treści kształcenia obejmują całokształt podstawowych wiadomości i umiejętności z przedmiotu, przewidzianych do opanowania przez uczniów w danym etapie kształcenia. Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. Przewidywane osiągnięcia to założenia tego, co uczeń powinien umieć w wyniku realizacji przyjętych treści. Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych nakłada na nauczycieli obowiązek poinformowania na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. Zakres wiadomości i umiejętności przewidziany do opanowania przez ucznia danej klasy wynika z treści kształcenia ujętych w programie nauczania, na bazie których powstają wymagania edukacyjne. Na podstawie ustalonych wcześniej wymagań edukacyjne zostaje opracowany plan wynikowy. Tworzenie planu wynikowego bazuje na szczegółowym formułowaniu czynności uczniów prowadzących do opanowania określonej wiadomości bądź umiejętności. Czynności te powiązane są z tematami kolejnych lekcji. W ten sposób powstaje uporządkowany wykaz zamierzonych przez nauczyciela efektów kształcenia. Na bazie jawnych i jasnych wymagań edukacyjnych należy sprecyzować ocenę osiągnięć uczniów w zależności od zakresu opanowanego materiału. Treści kształcenia, o których mowa w programie nauczania Przygoda z komputerem. Program nauczania informatyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej nr dopuszczenia 141/08, zostały szczegółowo zaplanowane do realizacji w trzyletnim cyklu kształcenia przy jednej godzinie tygodniowo. W tym rozdziale znajduje się materiał, który ułatwi Państwu realizację treści kształcenia przewidzianych do realizacji w klasie 5. 6

7 1. Wymagania edukacyjne w klasie 5 NR DZIAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI I. II. III. Komputer i system Windows Program graficzny Edytor tekstu rola sprzętu i oprogramowania wyjaśnianie działania: dysku twardego, karty dźwiękowej, karty graficznej, pamięci, procesora, płyty głównej znajomość roli systemu operacyjnego oraz programów użytkowych znajomość programów użytkowych (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, PowerPoint, itp. znajomość Eksploratora Windows posługiwanie się drzewem folderów przenoszenie, kopiowanie i usuwania plików lub folderów w Eksploratorze znajomość funkcji, jaką pełni Kosz umieszczanie plików i folderów w Koszu przywracanie plików i folderów z Kosza usuwanie zawartości Kosza znajomość roli skrótu rozpoznawanie ikon skrótu tworzenie skrótów do wskazanego folderu tworzenie własnych ikon skrótu i zapisywanie ich we wskazanym miejscu znajomość programów przeznaczonych do odtwarzania plików multimedialnych: Windows Media Player, Winamp umiejętność posługiwania się wybranym programem (Windows Media Player, Winamp) znajomość pojęć: sprzęt komputerowy, program, prawo autorskie, plagiat, licencja, drzewo folderów, Kosz, skrót, multimedia, tekst, grafika, dźwięk, animacja, komputer multimedialny, kompresja, MP3, kreator, encyklopedia multimedialna zamiana gotowych kształtów na krzywą rysowanie prostych obiektów za pomocą linii odręcznej edycja punktów na krzywej zmienianie kształtu narysowanego obiektu za pomocą punktów wykorzystywanie dodatkowych narzędzi z paska: Edytuj punkty tworzenie obiektów graficznych za pomocą poznanych narzędzi eksportowanie obiektów z programu Draw we wskazane miejsce w postaci plików JPG, BMP, TIF zakładanie tematycznych folderów i gromadzenie tam wykonanych przez siebie prac w formacie JPG tworzenie ozdobnych napisów formatowanie tekstu w programie graficznym projektowanie i wykorzystywanie ozdobnego tła i obramowania wykorzystywanie przezroczystości obiektu tworzenie ozdobnych napisów korzystając z galerii fontwork używanie dodatkowych narzędzi fontwork projektowanie kartek okolicznościowych i dyplomów znajomość pojęć: krzywa Beziera, format pliku graficznego, eksportowanie znajomość działania standardowych narzędzi paska formatowania formatowanie tekstu z wykorzystaniem z okna Czcionka ustawianie odstępów między wierszami ustawianie odstępów między znakami 7

8 III. IV. V. Edytor tekstu Internet Komputerowe obliczenia korzystanie z narzędzi WordArt dbanie o estetykę dokumentu umieszczanie w dokumencie tabel poruszanie się po komórkach tabeli ustawianie szerokości kolumn i wysokość wierszy formatowanie tabeli (kolor tła i obramowania) scalanie komórek dokładanie i usuwanie kolumn i wierszy korzystanie z narzędzi paska Tabele i krawędzie stosowanie automatyczne numerowanie stosowanie automatyczne wypunktowanie korzystanie z narzędzi znajdujących się w oknie Punktory i numeracja wstawianie do dokumentu obrazków z galerii ClipArt wstawianie do dokumentu obrazków z pliku powiększanie i pomniejszanie obrazków w dokumencie zmiana położenia obrazka w dokumencie zastosowanie różnych układów otoczenia obrazka tekstem wykorzystywanie narzędzi znajdujących się na pasku Obraz znajomość pojęcia estetyka znajomość sposobów komunikacji za pomoc Internetu znajomość i stosowanie zasad zachowania obowiązującego użytkowników Internetu świadomość niebezpieczeństw i zagrożeń Sieci znajomość niebezpieczeństw nawiązywania kontaktów za pomocą Internetu znajomość popularnych komunikatorów Internetowych działanie komunikatorów instalacja komunikatora Gadu-Gadu budowę okna komunikatora GG zakładanie konta użytkownika GG korzystanie z komunikatora GG (wysyłanie i odbieranie wiadomości) obsługa komunikatora GG wraz z dodatkowymi funkcjami zasady działania telefonii internetowej znajomość komunikatorów umożliwiających rozmowę głosową instalacja komunikatora Skype budowa okna komunikatora Skype zakładanie konta użytkownika korzystanie z komunikatora Skype (połączenie się z wybranym użytkownikiem) obsługa programu Skype z wykorzystaniem różnych dodatkowych funkcji znajomość pojęć: komunikacja, etykieta, komunikator internetowy, serwer, online, kreator, opcja, konferencja, emotikon, rozmowa głosowa, wideokonferencja, VoIP znajomość aplikacji Kalkulator Windows uruchamianie Kalkulatora Windows budowa okna programu proste obliczenia matematyczne przechowywanie liczb w pamięci korzystanie z Kalkulatora podczas pracy w innych programach 8

9 2. Plan wynikowy z informatyki dla klasy 5 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA LICZBA GODZ. 1. Sprzęt i oprogramowanie 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE Uczeń: KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Wiemy więcej o komputerze i pracy w systemie Windows wie, jaką funkcję pełni w komputerze sprzęt oraz oprogramowanie potrafi omówić rolę takich urządzeń, jak: dysk twardy, karta dźwiękowa, karta graficzna, pamięć, procesor, płyta główna rozumie funkcję, jaką pełni system operacyjny oraz jaką funkcję pełnią programy użytkowe potrafi wymienić popularne programy użytkowe oraz omówić ich przeznaczenie (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, PowerPoint, itp.) zna pojęcia: sprzęt komputerowy, program, prawo autorskie, plagiat, licencja wie, jaką rolę odgrywa w komputerze Eksplorator Windows potrafi posługiwać się drzewem folderów zna różne sposoby przenoszenia, kopiowania i usuwania plików lub 2. Pliki i foldery 1 folderów w Eksploratorze wie, w jaki sposób umieścić plik lub folder w Koszu potrafi przywracać pliki lub foldery umieszczone w Koszu umie trwale usunąć zawartość Kosza zna pojęcia: drzewo folderów, Kosz potrafi rozpoznać ikonę skrótu potrafi utworzyć skrót do wskazanego folderu wie w jakich sytuacjach należy tworzyć skróty 3. Tworzymy skróty 2 potrafi zmienić ikonę skrótu tworzy własne ikony skrótu i zapisuje we wskazanym miejscu wykorzystuje utworzone przez siebie ikony zna pojęcie: skrót PONADPODSTAWOWE Uczeń: potrafi wymienić różne programy użytkowe oraz szczegółowo omówić ich przeznaczenie potrafi wyjaśnić działanie Eksploratora Windows wie, jaką rolę odgrywa w komputerze Kosz i potrafi ją objaśnić potrafi wyjaśnić działanie skrótu zna kilka sposobów tworzenia skrótów 9

10 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA LICZBA GODZ. 4. Co to są multimedia? 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE Uczeń: potrafi wymienić popularne programy do odtwarzania plików multimedialnych: Windows Media Player, Winamp zna pojęcia: multimedia, tekst, grafika, dźwięk, animacja, komputer multimedialny, kompresja, MP3, kreator, encyklopedia multimedialna PONADPODSTAWOWE Uczeń: potrafi wymienić różne programy do odtwarzania plików multimedialnych potrafi omówić wykorzystanie multimediów w Internecie Sprawdzamy swoje wiadomości Zmieniamy kształt narysowanego obiektu PROGRAM GRAFICZNY Tworzymy ciekawe rysunki wie, w jaki sposób zamienić gotowy kształt, np. elipsę na krzywą potrafi samodzielnie narysować prosty obiekt za pomocą linii odręcznej wie, w jaki sposób edytować punkty na krzywej umie zmieniać kształt narysowanego obiektu za pomocą punktów wykonuje ćwiczenia podstawowe zna pojęcie: krzywa Beziera wykorzystuje podczas pracy dodatkowe narzędzia z paska: Edytuj punkty samodzielnie tworzy ciekawe obiekty graficzne za pomocą poznanych narzędzi wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe 7. Tworzymy własną galerię rysunków 3 potrafi eksportować obiekty z programu Draw we wskazane miejsce w postaci plików JPG, BMP, TIF tworzy tematyczną galerię wykonanych przez siebie prac w formacie JPG wykonuje ćwiczenia podstawowe zna pojęcia: format pliku graficznego, eksportowanie samodzielnie eksportuje wykonane przez siebie obiekty z dowolnym rozszerzeniem wykonuje ćwiczenia podstawowe i ćwiczenia dodatkowe 10

11 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA LICZBA GODZ. Dodajemy tekst do rysunku 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE Uczeń: potrafi posługiwać się narzędziem Tekst wie, w jaki sposób sformatować napisany tekst umieszcza w polu tekstowym ozdobne tło i obramowanie potrafi zastosować przezroczystość obiektu tworzy ozdobne napisy, korzystając z galerii fontwork PONADPODSTAWOWE Uczeń: korzysta podczas pracy z dodatkowych narzędzi fontwork wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe Projektujemy kartki okolicznościowe, dyplomy, zaproszenia 2 potrafi samodzielnie wykonać ozdobny napis według podanego wzoru wie, w jaki sposób umieścić tło za tekstem wykonuje proste elementy graficzne projektuje ozdobne tła kartek okolicznościowych i dyplomów według podanych wzorów wykonuje ćwiczenia podstawowe wykonuje ozdobne napisy według własnych pomysłów tworzy ciekawe tła do tekstu wykonuje skomplikowane elementy graficzne projektuje ciekawe projekty według własnych pomysłów Sprawdzamy swoje wiadomości Dbamy o estetykę dokumentu EDYTOR TEKSTU Wiemy więcej o edytorze tekstu Word potrafi omówić działanie standardowych narzędzi paska formatowania formatuje tekst, korzystając z okna Czcionka potrafi ustawić odstępy między wierszami, potrafi ustawić odstępy między znakami korzysta z narzędzi WordArt zna pojęcie: estetyka biegle posługuje się narzędziami znajdującymi się na pasku formatowania wykorzystuje podczas pracy różne efekty z okna Czcionka dba o estetykę dokumentu Tworzymy i formatujemy tabele umieszcza w dokumencie tabele jednym z poznanych sposobów potrafi poruszać się po komórkach tabeli, korzystając przynajmniej z jednego z poznanych sposobów wie, w jaki sposób zmienić szerokość kolumn i wysokość wierszy zna i stosuje różne sposoby umieszczania tabeli w dokumencie 11

12 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA LICZBA GODZ. Tworzymy i formatujemy tabele 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE Uczeń: potrafi sformatować tabelę wypełniając komórki kolorem oraz wybrać styl i kolor linii umie scalić komórki dokłada i usuwa według potrzeby kolumny i wiersze PONADPODSTAWOWE Uczeń: wykorzystuje podczas pracy różne sposoby poruszania się po komórkach tabeli swobodnie korzysta z narzędzi paska Tabele i krawędzie zawsze dba o estetyczny wygląd tabeli Stosujemy wypunktowanie i numerowanie 2 potrafi zastosować w dokumencie automatyczne numerowanie potrafi zastosować w dokumencie automatyczne wypunktowanie wykonuje ćwiczenia podstawowe zna pojęcie: akapit korzysta podczas pracy z narzędzi znajdujących się w oknie Punktory i numeracja stosuje różne style punktorów wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe Wstawiamy do dokumentu obrazki 2 potrafi umieścić w dokumencie obrazek z galerii ClipArt wie, w jaki sposób umieścić w dokumencie obrazek z pliku zna sposoby powiększania i pomniejszania obrazków dokumencie potrafi zmieniać na stronie położenie wstawionego obrazka stosuje różne układy otaczania obrazka tekstem potrafi zastosować obramowanie wstawionego obrazka korzysta podczas pracy z dodatkowych narzędzi znajdujących się na pasku Obraz Sprawdzamy swoje wiadomości

13 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA LICZBA GODZ. Sposoby komunikowania się przez Internet 1 Poznajemy komunikator Gadu-Gadu 1 Rozmawiamy przez Internet 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE Uczeń: INTERNET Komunikujemy się za pomocą Internetu potrafi wymienić przynajmniej trzy sposoby komunikacji za pomocą Internetu zna i stosuje większość zasad właściwego zachowania obowiązujących użytkowników Internetu wie jakie niebezpieczeństwa kryją się w Sieci potrafi wymienić większość zagrożeń nawiązywania kontaktów za pomocą Internetu zna pojęcia: komunikacja, netykieta potrafi wymienić nazwy najpopularniejszych komunikatorów potrafi omówić budowę okna komunikatora Gadu-Gadu wie, jak założyć nowe konto użytkownika potrafi korzystać z komunikatora GG (wysyłać i odbierać wiadomości) zna pojęcie: komunikator internetowy, serwer, on-line, kreator, opcja, konferencja potrafi wymienić nazwy komunikatorów umożliwiających rozmowę głosową potrafi omówić budowę okna komunikatora Skype wie, jak założyć nowe konto użytkownika potrafi korzystać z komunikatora Skype (połączyć się z wybranym użytkownikiem oraz odebrać połączenie) zna pojęcia: rozmowa głosowa, wideokonferencja, VoIP PONADPODSTAWOWE Uczeń: potrafi wymienić i omówić wszystkie poznane sposoby komunikacji za pomocą Internetu zna i stosuje wszystkie poznane zasady zachowanie obowiązujące użytkowników Internetu potrafi wymienić i omówić zagrożenia związane z nawiązywaniem kontaktów za pomocą Internetu potrafi wyjaśnić działanie komunikatorów samodzielnie instaluje komunikator GG biegle porusza się w programie GG wykorzystując różne dodatkowe funkcje zna pojęcie: konferencja, emotikon potrafi omówić ogólne zasady działania telefonii internetowej samodzielnie instaluje komunikator Skype biegle porusza się w programie Skype wykorzystując różne dodatkowe funkcje 13

14 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA LICZBA GODZ. Sprawdzamy swoje wiadomości Wykonujemy obliczenia za pomocą komputera WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE Uczeń: PONADPODSTAWOWE Uczeń: KOMPUTEROWE OBLICZENIA Poznajemy Kalkulator wie, do czego służy Kalkulator Windows potrafi uruchomić Kalkulator Windows potrafi omówić budowę okna programu wykonuje proste obliczenia matematyczne pracuje z liczbami przechowywanymi w pamięci 21. Kalkulator w praktyce Sprawdzian wiadomości po klasie 5. potrafi skorzystać z Kalkulatora pracując w edytorze tekstu wykonuje ćwiczenia podstawowe SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Piszemy, rysujemy, rozmawiamy przez Internet biegle korzysta z Kalkulatora pracując w innych programach wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe Rysujemy 2 wykonuje ćwiczenia podstawowe wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe 24. Piszemy i liczymy 1 wykonuje ćwiczenia podstawowe wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe 25. Rozmawiamy przez Internet wykonuje ćwiczenia podstawowe wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe 14

15 3. Rozkład materiału nauczania informatyki w klasie 5 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA LICZBA GODZIN NUMER STR. W POD- RĘCZNIKU NUMER ĆWICZE- NIA NA PŁYCIE CD KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Wiemy więcej o komputerze i pracy w systemie Windows 1 Sprzęt i oprogramowanie Pliki i foldery Tworzymy skróty Co to są multimedia? , 2, 3,4 5 Sprawdzamy swoje wiadomości 1 33 PROGRAM GRAFICZNY Tworzymy ciekawe rysunki 6 Zmieniamy kształt narysowanego obiektu Tworzymy własną galerię rysunków Dodajemy tekst do rysunku Projektujemy kartki okolicznościowe, dyplomy, 2 54 zaproszenia 10 Sprawdzamy swoje wiadomości 1 59 EDYTOR TEKSTU Wiemy więcej o edytorze tekstu Word 11 Dbamy o estetykę dokumentu , 6, 7* 12 Tworzymy i formatujemy tabele Stosujemy wypunktowanie i numerowanie Wstawiamy do dokumentu obrazki Sprawdzamy swoje wiadomości 1 86 INTERNET Komunikujemy się za pomocą Internetu 16 Sposoby komunikowania się przez Internet Poznajemy komunikator Gadu-Gadu Rozmawiamy przez Internet Sprawdzamy swoje wiadomości KOMPUTEROWE OBLICZENIA Poznajemy Kalkulator 20 Wykonujemy obliczenia za pomocą komputera Kalkulator w praktyce *, 10* SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Piszemy, rysujemy, rozmawiamy przez Internet 22 Sprawdzian wiadomości po klasie Rysujemy Piszemy i liczymy Rozmawiamy przez Internet Razem: 35 godzin 15

16 II. POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Pomiar osiągnięć ucznia polega na sprawdzeniu wiadomości i umiejętności, zdobytych przez niego w wyniku nauczania. Metody pomiaru proponowane w celu sprawdzenia, jak uczeń opanował wiadomości i umiejętności zagadnień informatycznych, które przewidziane są do realizacji w programie Przygoda z komputerem. Program nauczania informatyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej, polegają głównie na obserwacji działań ucznia podczas lekcji, ocenie wykonywanych ćwiczeń oraz przeprowadzaniu testów sprawdzających. W podręczniku Przygoda z komputerem. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 5, przy każdym omawianym zagadnieniu informatycznym znajdują się ćwiczenia przeznaczone do utrwalenia i sprawdzenia opanowania wprowadzanych treści. Na końcu każdego działu zamieszczone są testy sprawdzające wiadomości zdobyte przez uczniów po zakończeniu realizacji zagadnień z danego zakresu. 16

17 1. Karta obserwacji ucznia klasy 5 Nazwisko i imię... Nr... Wiadomości i umiejętności Poziom osiągnięć celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny Komputer i system Windows Program graficzny Edytor tekstu Internet Komputerowe obliczenia Testy sprawdzające Ocena za I semestr/ii semetr *) Proponuje się wpisywać w odpowiednich rubrykach litery: W (wiadomości) i U (umiejętności) Uwagi

18 2. Testy sprawdzające Nazwisko i imię..., klasa... data.. TEST 1 Postaw znak X w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Sprzęt komputerowy to: wszystkie elementy komputera, których można dotknąć dodatkowe oprogramowanie dla systemu Windows nazwa programu 2. Jednostka centralna to: centralne miejsce w komputerze przeznaczone do zapisywania danych nazwa urządzenia, zarządzającego komputerem najważniejsza część zestawu komputerowego, wewnątrz której znajdują się urządzenia, dzięki którym komputer działa 3. Płyta główna to: płyta, na której jest zamontowany twardy dysk urządzenie znajdujące się wewnątrz jednostki centaralnej, na którym umieszczone są lub z nim połączone wszystkie elementy elektroniczne płyta CD, na której znajduje się system operacyjny 4. Procesor to: nazwa oprogramowania mózg komputera, najważniejszy element płyty głównej rodzaj twardego dysku 5. Pamięć RAM to: program zapisany na płycie CD-ROM rodzaj przenośnej pamięci wewnętrzna pamięć komputera 6. Twardy dysk: umożliwia zapisywanie ogromnej ilości programów i dokumentów na stałe dyskietka w bardzo twardej obudowie nazwa programu komputerowego 7. Karta graficzna: przesyła sygnały z pamięci komputera do głośników. odtwarza na ekranie obrazy, które procesor stworzył w pamięci komputera. specjalna kartka papietu przeznaczona do drukowania grafiki komputerowej. 8. Karta dźwiękowa: płyta CD z nagraniami muzycznymi. odtwarza na ekranie obrazy, które procesor stworzył w pamięci komputera. przesyła sygnały z pamięci komputera do głośników

19 9. System operacyjny to: gra komputerowa urządzenie znajdujące się wewnątrz jednostki centralnej specjalny program, który kontroluje pracę komputera 10. Windows to: nazwa systemu operacyjnego rodzaj zestawu komputerowego najważniejsze urządzenie w komputerze 11. Program komputerowy to: wszystkie elementy komputera, których można dotknąć program zarządzający jednostką centralną zbiór poleceń, które są przekazywane do systemu komputerowego 12. Prawo autorskie to: przywłaszczenie cudzego pomysłu i podanie go za własny zbiór praw przysługujący autorowi dzieła nazwa programu komputerowego 13. Plagiat to: przywłaszczenie cudzego pomysłu i podanie go za własny zbiór praw przysługujący autorowi dzieła nazwa programu komputerowego 14. Drzewo folderów to: zbiór plików w folderze Ikona folderu w kształcie drzewa hierarchiczny układ zbioru plików, folderów i podfolderów, który ma postać drzewa 15. Kosz to: specjalny folder w systemie Windows, w którym przechowywane są usunięte pliki program przeznaczony do usuwania nieużywanych plików i folderów specjalne miejsce w systemie przeznaczone do instalacji programów 16. Skrót to: skrócona nazwa pliku mały plik, który wskazuje inny plik w komputerze program umożliwiający szybszą instalecję różnych programów 17. Multimedia to: forma przekazu z wykorzystaniem tekstu, grafiki, dźwieku lub animacji. nazwa programu odtwarzającego filmy. nazwa programu odtwarzającego muzykę

20 18. Komputer multimedialny to: komputer wyposażony w dodatkowe głośniki komputer wyposażony w mikrofon i słuchawki komputer przygotowany do odbioru plików i programów multimedialnych 19. Kompresja to: nazwa programu przeznaczonego do korespondencji zmniejszenie objętości danych zwiększenie objętości danych 20. Kreator: nazwa gry komputerowej pomaga w instalacji np. oprogramowania rodzaj pamięci zewnetreznej Mogłeś zdobyć 20 punktów Zdobyłeś punktów... Ocena:... 20

21 Nazwisko i imię..., klasa... data.. TEST 2 Postaw znak X w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Krzywa Beziera to: narzędzie umożliwiające rysowanie linii krzywych, których kształt można zmieniać przesuwając węzły nazwa programu graficznego narzędzie pozwalające na wykrzywianie elips i prostokątów 2. Eksportowanie to: wysłanie pliku pocztą umieszczenie pliku w Koszu zamiana pliku na taki, by mógł być odczytywany przez inne programy 3. Obiekt nie będzie przezroczysty, gdy zostanie wybrana przezroczystość: 0% 50% 100% 4. Format pliku to: nazwa pliku składająca się z trzech wyrazów sposób, w jaki komputer zapisuje pliki na dysku rodzaj formatu. np.: A3, A4, A Za pomocą którego narzędzia umieścisz na rysunku tekst? Za pomocą którego narzędzia umieścisz na rysunku ozdobne napisy? 1 7. Co musisz zrobić z obiektem, np.:, aby móc dowolnie zmienić jego kształt: eksportować do innego formatu konwertować na krzywą. edytować punkty. 1 21

22 8. Za pomocą którego narzędzia narysujesz linię odręczną wypełnioną: 1 9. Za pomocą którego narzędzia edytujesz punkty na krzywej: Na którym obiekcie zostały edytowane punkty? 1 Mogłeś zdobyć 10 punktów. Zdobyłeś punktów.... Ocena:... 22

23 Nazwisko i imię..., klasa... data.. TEST 3 Postaw znak X w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Estetyka to: nazwa czcionki pasek narzędzi tekstowych potocznie piękny wygląd 2. Gdzie zastosowano efekt konturu? SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI 3. Gdzie zastosowano efekt cienia? SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI 4. Gdzie zastosowano indeks górny? Za pomocą którego narzędzia ustawisz odstępy między wierszami? Tabelę w dokumencie umieścisz klikając na: Tabela Wstaw Tabela Wstaw Tabela 2 23

24 7. Za pomocą którego narzędzia umieścisz w dokumencie ozdobne napisy, np Ile kolumn ma ta tabela: Scalenie komórek to: połączenie dwóch tabel zamiana kolumn na wiersze połączenie kilku komórek tabeli w jedną 10. Akapit to: fragment tekstu stanowiący oddzielną myśl, wpisany między dwoma naciśnięciami klawisza Enter odstęp między wierszami rozstrzelony tekst Za pomocą którego przycisku zastosujesz w tekście automatyczne numerowanie? Za pomocą którego przycisku wstawisz do dokumentu obrazek z galerii ClipArt? 1 24

25 13. W jaki sposób wstawisz do dokumentu obrazek z pliku?: Wstaw Obraz Z pliku Za pomocą którego przycisku wybierzesz styl otoczenia dla obrazu?: 1 Mogłeś zdobyć 16 punktów. Zdobyłeś punktów.... Ocena:... 25

26 Nazwisko i imię..., klasa... data.. TEST 4 Postaw znak X w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Komunikacja to: nazwa komunikatora porozumiewanie się z kimś i przekazywanie jakiś informacji rodzaj połączenia internetowego 2. Poczta elektroniczna to: zaszyfrowany list przesyłanie wiadomości (listów) za pomocą Internetu nazwa komunikatora 3. Czat to: poczta elektroniczna program, który umożliwia łączenie się z Internetem. serwis internetowy służący do komunikacji wielu osób za pomocą klawiatury. 4. Co to jest komunikator internetowy? narzędzie dołączone do programu Internet Explorer urządzenie, które umożliwia połączenie komputera z Internetem program służący do komunikacji w Internecie 5. Co to jest netykieta? zapowiedź programu zasady zachowania obowiązujące użytkowników Internetu zbiór powiązanych ze sobą informacji 6. Serwer to: komputer ze specjalnym oprogramowaniem, którego zadaniem jest obsługa przyłączonych komputerów urządzenie, które umożliwia połączenie komputera z Internetem program, który pomaga w instalacji oprogramowania 7. Co to znaczy być on-line? być dostępnym w Internecie brak dostępu do Internetu sposób komunikacji przez Internet 8. Kreator to: program, który pomaga np. w instalacji oprogramowania rodzaj pamięci zewnętrznej program, który przyspiesza działanie Internetu

27 9. Opcja to: możliwość wyboru program, który pomaga w instalacji oprogramowania nazwa przeglądarki internetowej 10. Co to jest emotikon? rodzaj łącza internetowego nazwa portalu obrazek wyrażający emocje 11. Co to jest konferencja? możliwość prowadzenia rozmowy z kilkoma osobami jednocześnie programy służące do komunikacji w Internecie nazwa portalu 12. Rozmowa głosowa to: sposób komunikacji przez Internet za pomocą specjalnego programu głośna rozmowa telefoniczna programy służące do komunikacji w Internecie 13. Wideokonferencja to: programy służące do komunikacji w Internecie to spotkanie dwóch lub więcej osób za pomocą sieci przekazującej dźwięk i obraz nazwa portalu 14. VoIP to: technika przesyłania głosu przez Internet technika przesyłania obrazu przez Internet nazwa portalu 15. Programy służące do komunikacji w Internecie to: Gadu-Gadu AQQ Google Tlen Internet Explorer Skype 16. Wybór statusu Dostępny powoduje, że: jesteś widoczny w sieci komunikatora, możesz odbierać wiadomości oraz widzieć czy inni są aktualnie dostępni inni użytkownicy mogą się z tobą skontaktować, ale dla ciebie są niedostępni możesz wysyłać wiadomości

28 17. Nawiązując kontakt przez Internet z osoba nieznajomą należy: podać dokładne swoje dane, tzn. imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu podać swoje imię i nazwisko oraz przesłać swoje zdjęcie zachować szczególną ostrożność, ponieważ nie wiadomo co to za osoba 1 Mogłeś zdobyć 17 punktów. Zdobyłeś punktów.... Ocena:... 28

29 Nazwisko i imię..., klasa... data.. SPRAWDZIAN WIADMOŚCI PO KLASIE 5 Postaw znak X w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Sprzęt komputerowy to: wszystkie elementy komputera, których można dotknąć dodatkowe oprogramowanie dla systemu Windows nazwa programu 2. Jednostka centralna to: centralne miejsce w komputerze przeznaczone do zapisywania danych nazwa urządzenia, zarządzającego komputerem najważniejsza część zestawu komputerowego, wewnątrz której znajdują się urządzenia, dzięki którym komputer działa 3. Procesor to: nazwa oprogramowania mózg komputera, najważniejszy element płyty głównej rodzaj twardego dysku 4. Pamięć RAM to: program zapisany na płycie CD-ROM rodzaj przenośnej pamięci wewnętrzna pamięć komputera 5. Twardy dysk: umożliwia zapisywanie ogromnej ilości programów i dokumentów na stałe dyskietka w bardzo twardej obudowie nazwa programu komputerowego 6. Karta graficzna: przesyła sygnały z pamięci komputera do głośników odtwarza na ekranie obrazy, które procesor stworzył w pamięci komputera specjalna kartka papieru przeznaczona do drukowania grafiki komputerowej 7. System operacyjny to: gra komputerowa urządzenie znajdujące się wewnątrz jednostki centralnej specjalny program, który kontroluje pracę komputera 8. Program komputerowy to: wszystkie elementy komputera, których można dotknąć program zarządzający jednostką centralną zbiór poleceń, które są przekazywane do systemu komputerowego

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 2 Poznajemy komputer 16. 3 Uruchamiamy komputer 21. 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 29

SPIS TREŚCI. 2 Poznajemy komputer 16. 3 Uruchamiamy komputer 21. 4 Zapisujemy i porządkujemy dokumenty 29 SPIS TREŚCI Nr spotkania Temat spotkania Strona Witaj, czwartoklasisto! 7 1 BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE Potrafimy właściwie korzystać z komputera Poznajemy zasady zdrowego i bezpiecznego korzystania z komputera

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Wydanie II Autor: Jolanta Pañczyk ISBN: 978-83-246-2383-9 Format: 195x260, stron:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

dopuszczający Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający uczeń umie wymienić elementy składowe stanowiska komputerowego,

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-61125-58-7

ISBN 978-83-61125-58-7 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu: Wykluczenie cyfrowe na Mazowszu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VII. Promocja integracji społecznej DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora

Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Otwórz okno na Świat Poradnik dla Seniora Jak korzystać z komputera i Internetu Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

Informatyka Europejczyka. ipodrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV VI

Informatyka Europejczyka. ipodrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV VI Informatyka Europejczyka. ipodrêcznik dla szko³y podstawowej, kl. IV VI Autorzy: Danuta Kia³ka z zespo³em ISBN: 978-83-246-1773-9 Format: 195 260, zawiera CD, stron: 324 Informatyka Europejczyka to doskona³y

Bardziej szczegółowo

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną

wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną Drugi etap edukacyjny - klasa IV ZAJĘCIA KOMPUTEROWE wymagania edukacyjne na ocenę śródroczną DZIAŁ 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC OCENA Lekcja: Kodeks dla każdego. Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni

Bardziej szczegółowo

Akademia e-seniora UPC. podręcznik

Akademia e-seniora UPC. podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik Akademia e-seniora UPC podręcznik O d o r g a n i z a t o r ó w Simon Boyd, Prezes UPC Polska...4 Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce...5 W s t ę

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05

Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Stosowanie technik graficznych i multimedialnych 312[01].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage

Tworzenie i publikowanie. strony internetowej. w programie Microsoft FrontPage Uniwersytet Zielonogórski Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Katedra Mediów i Technologii Informacyjnych KP Nr albumu: 007 Tworzenie i publikowanie strony internetowej w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo

1.2. Podstawy obsługi komputera i połączeń z internetem. 2.2. E-społeczeństwo Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1.2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia w zakresie obsługi zestawów komputerowych, dołączonego do nich oprogramowania oraz zasad i możliwości korzystania z Internetu w ramach projektu Tychy w sieci

Bardziej szczegółowo

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl

http://kwartalnik.wodip.opole.pl kwartalnik@wodip.opole.pl Kwartalnik Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego ISSN 1899-8534 Edukacja w drodze do społeczeostwa informacyjnego Nr 7 (grudzieo)/2009 SPIS TREŚCI Książka, zeszyt, długopis

Bardziej szczegółowo

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie

Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie 45 Operator Obrabiarek Sterowanych Numerycznie skrypt szkoleniowy Mgr inŝ. Maria Tokarska Dr inŝ. Stanisław Rabiasz Krosno 2009 r. Materiały szkoleniowe opracowane dla uczestników projektu Rzetelnie i

Bardziej szczegółowo

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał

Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu. Piotr Kopciał Wszechnica Informatyczna: Multimedia, grafika i technologie internetowe Praktyka Internetu Piotr Kopciał Praktyka Internetu Rodzaj zajęć: Wszechnica Informatyczna Tytuł: Praktyka Internetu Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi komputera

Podstawy obsługi komputera Stowarzyszenie Rudzkie Konto Pomocy 41-709 Ruda Śląska, ul. Markowej 22 Rudzkie Konto Pomocy w Rudzie Śląskiej Podstawy obsługi komputera Materiały pomocnicze do kursu komputerowego Piotr Krawczyk, Tomasz

Bardziej szczegółowo