Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008"

Transkrypt

1

2 Redakca i korekta Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2008 Videograf Edukacja Sp. z o.o Chorzów, al. Harcerska 3C tel. (032) , (032) fax: (032) Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008 ISBN

3 Spis treści Wstęp I. Realizacja treści kształcenia na lekcjach informatyki w klasie Wymagania edukacyjne w klasie Plan wynikowy z informatyki dla klasy Rozkład materiału nauczania informatyki w klasie II. Pomiar osiągnięć uczniów Karta obserwacji ucznia klasy Testy sprawdzające Kryteria oceniania III. Krzyżówki na lekcjach informatyki IV. Słowniczek pojęć komputerowych

4

5 WSTĘP Przed Państwem kolejny rok prowadzenia zajęć w oparciu o program Przygoda z komputerem Program nauczania informatyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej. Przygoda z komputerem klasa 5 to kontynuacja idei pakietu, którego początki sięgają klasy 1. Klasa 5 to kolejny rok, w którym realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego, gdzie zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem, technologią informacyjną oraz przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Do realizacji programu w klasie 5 został opracowany kolejny podręcznik o numerze dopuszczenia 141/08, który zapewni realizację celów i treści zawartych w programie w kolejnym roku nauki. Podobnie jak w klasie 4 zawiera on przystępnie podane treści teoretyczne odpowiednio dobrane do wieku ucznia oraz duży wybór ćwiczeń podstawowych i dodatkowych dla uczniów zdolnych. Dla nauczycieli zostało przygotowane wsparcie metodyczne w postaci niniejszego poradnika, w którym znajdują się materiały wzbogacające warsztat pracy m.in. o: plan wynikowy, karty obserwacji ucznia, testy sprawdzające, słowniczek pojęć komputerowych. 5

6 I. REALIZACJA TREŚCI KSZTAŁCENIA NA LEKCJACH INFORMATYKI W KLASIE 5 Treści kształcenia obejmują całokształt podstawowych wiadomości i umiejętności z przedmiotu, przewidzianych do opanowania przez uczniów w danym etapie kształcenia. Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. Przewidywane osiągnięcia to założenia tego, co uczeń powinien umieć w wyniku realizacji przyjętych treści. Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach publicznych nakłada na nauczycieli obowiązek poinformowania na początku każdego roku szkolnego uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania. Zakres wiadomości i umiejętności przewidziany do opanowania przez ucznia danej klasy wynika z treści kształcenia ujętych w programie nauczania, na bazie których powstają wymagania edukacyjne. Na podstawie ustalonych wcześniej wymagań edukacyjne zostaje opracowany plan wynikowy. Tworzenie planu wynikowego bazuje na szczegółowym formułowaniu czynności uczniów prowadzących do opanowania określonej wiadomości bądź umiejętności. Czynności te powiązane są z tematami kolejnych lekcji. W ten sposób powstaje uporządkowany wykaz zamierzonych przez nauczyciela efektów kształcenia. Na bazie jawnych i jasnych wymagań edukacyjnych należy sprecyzować ocenę osiągnięć uczniów w zależności od zakresu opanowanego materiału. Treści kształcenia, o których mowa w programie nauczania Przygoda z komputerem. Program nauczania informatyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej nr dopuszczenia 141/08, zostały szczegółowo zaplanowane do realizacji w trzyletnim cyklu kształcenia przy jednej godzinie tygodniowo. W tym rozdziale znajduje się materiał, który ułatwi Państwu realizację treści kształcenia przewidzianych do realizacji w klasie 5. 6

7 1. Wymagania edukacyjne w klasie 5 NR DZIAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI I. II. III. Komputer i system Windows Program graficzny Edytor tekstu rola sprzętu i oprogramowania wyjaśnianie działania: dysku twardego, karty dźwiękowej, karty graficznej, pamięci, procesora, płyty głównej znajomość roli systemu operacyjnego oraz programów użytkowych znajomość programów użytkowych (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, PowerPoint, itp. znajomość Eksploratora Windows posługiwanie się drzewem folderów przenoszenie, kopiowanie i usuwania plików lub folderów w Eksploratorze znajomość funkcji, jaką pełni Kosz umieszczanie plików i folderów w Koszu przywracanie plików i folderów z Kosza usuwanie zawartości Kosza znajomość roli skrótu rozpoznawanie ikon skrótu tworzenie skrótów do wskazanego folderu tworzenie własnych ikon skrótu i zapisywanie ich we wskazanym miejscu znajomość programów przeznaczonych do odtwarzania plików multimedialnych: Windows Media Player, Winamp umiejętność posługiwania się wybranym programem (Windows Media Player, Winamp) znajomość pojęć: sprzęt komputerowy, program, prawo autorskie, plagiat, licencja, drzewo folderów, Kosz, skrót, multimedia, tekst, grafika, dźwięk, animacja, komputer multimedialny, kompresja, MP3, kreator, encyklopedia multimedialna zamiana gotowych kształtów na krzywą rysowanie prostych obiektów za pomocą linii odręcznej edycja punktów na krzywej zmienianie kształtu narysowanego obiektu za pomocą punktów wykorzystywanie dodatkowych narzędzi z paska: Edytuj punkty tworzenie obiektów graficznych za pomocą poznanych narzędzi eksportowanie obiektów z programu Draw we wskazane miejsce w postaci plików JPG, BMP, TIF zakładanie tematycznych folderów i gromadzenie tam wykonanych przez siebie prac w formacie JPG tworzenie ozdobnych napisów formatowanie tekstu w programie graficznym projektowanie i wykorzystywanie ozdobnego tła i obramowania wykorzystywanie przezroczystości obiektu tworzenie ozdobnych napisów korzystając z galerii fontwork używanie dodatkowych narzędzi fontwork projektowanie kartek okolicznościowych i dyplomów znajomość pojęć: krzywa Beziera, format pliku graficznego, eksportowanie znajomość działania standardowych narzędzi paska formatowania formatowanie tekstu z wykorzystaniem z okna Czcionka ustawianie odstępów między wierszami ustawianie odstępów między znakami 7

8 III. IV. V. Edytor tekstu Internet Komputerowe obliczenia korzystanie z narzędzi WordArt dbanie o estetykę dokumentu umieszczanie w dokumencie tabel poruszanie się po komórkach tabeli ustawianie szerokości kolumn i wysokość wierszy formatowanie tabeli (kolor tła i obramowania) scalanie komórek dokładanie i usuwanie kolumn i wierszy korzystanie z narzędzi paska Tabele i krawędzie stosowanie automatyczne numerowanie stosowanie automatyczne wypunktowanie korzystanie z narzędzi znajdujących się w oknie Punktory i numeracja wstawianie do dokumentu obrazków z galerii ClipArt wstawianie do dokumentu obrazków z pliku powiększanie i pomniejszanie obrazków w dokumencie zmiana położenia obrazka w dokumencie zastosowanie różnych układów otoczenia obrazka tekstem wykorzystywanie narzędzi znajdujących się na pasku Obraz znajomość pojęcia estetyka znajomość sposobów komunikacji za pomoc Internetu znajomość i stosowanie zasad zachowania obowiązującego użytkowników Internetu świadomość niebezpieczeństw i zagrożeń Sieci znajomość niebezpieczeństw nawiązywania kontaktów za pomocą Internetu znajomość popularnych komunikatorów Internetowych działanie komunikatorów instalacja komunikatora Gadu-Gadu budowę okna komunikatora GG zakładanie konta użytkownika GG korzystanie z komunikatora GG (wysyłanie i odbieranie wiadomości) obsługa komunikatora GG wraz z dodatkowymi funkcjami zasady działania telefonii internetowej znajomość komunikatorów umożliwiających rozmowę głosową instalacja komunikatora Skype budowa okna komunikatora Skype zakładanie konta użytkownika korzystanie z komunikatora Skype (połączenie się z wybranym użytkownikiem) obsługa programu Skype z wykorzystaniem różnych dodatkowych funkcji znajomość pojęć: komunikacja, etykieta, komunikator internetowy, serwer, online, kreator, opcja, konferencja, emotikon, rozmowa głosowa, wideokonferencja, VoIP znajomość aplikacji Kalkulator Windows uruchamianie Kalkulatora Windows budowa okna programu proste obliczenia matematyczne przechowywanie liczb w pamięci korzystanie z Kalkulatora podczas pracy w innych programach 8

9 2. Plan wynikowy z informatyki dla klasy 5 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA LICZBA GODZ. 1. Sprzęt i oprogramowanie 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE Uczeń: KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Wiemy więcej o komputerze i pracy w systemie Windows wie, jaką funkcję pełni w komputerze sprzęt oraz oprogramowanie potrafi omówić rolę takich urządzeń, jak: dysk twardy, karta dźwiękowa, karta graficzna, pamięć, procesor, płyta główna rozumie funkcję, jaką pełni system operacyjny oraz jaką funkcję pełnią programy użytkowe potrafi wymienić popularne programy użytkowe oraz omówić ich przeznaczenie (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer, PowerPoint, itp.) zna pojęcia: sprzęt komputerowy, program, prawo autorskie, plagiat, licencja wie, jaką rolę odgrywa w komputerze Eksplorator Windows potrafi posługiwać się drzewem folderów zna różne sposoby przenoszenia, kopiowania i usuwania plików lub 2. Pliki i foldery 1 folderów w Eksploratorze wie, w jaki sposób umieścić plik lub folder w Koszu potrafi przywracać pliki lub foldery umieszczone w Koszu umie trwale usunąć zawartość Kosza zna pojęcia: drzewo folderów, Kosz potrafi rozpoznać ikonę skrótu potrafi utworzyć skrót do wskazanego folderu wie w jakich sytuacjach należy tworzyć skróty 3. Tworzymy skróty 2 potrafi zmienić ikonę skrótu tworzy własne ikony skrótu i zapisuje we wskazanym miejscu wykorzystuje utworzone przez siebie ikony zna pojęcie: skrót PONADPODSTAWOWE Uczeń: potrafi wymienić różne programy użytkowe oraz szczegółowo omówić ich przeznaczenie potrafi wyjaśnić działanie Eksploratora Windows wie, jaką rolę odgrywa w komputerze Kosz i potrafi ją objaśnić potrafi wyjaśnić działanie skrótu zna kilka sposobów tworzenia skrótów 9

10 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA LICZBA GODZ. 4. Co to są multimedia? 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE Uczeń: potrafi wymienić popularne programy do odtwarzania plików multimedialnych: Windows Media Player, Winamp zna pojęcia: multimedia, tekst, grafika, dźwięk, animacja, komputer multimedialny, kompresja, MP3, kreator, encyklopedia multimedialna PONADPODSTAWOWE Uczeń: potrafi wymienić różne programy do odtwarzania plików multimedialnych potrafi omówić wykorzystanie multimediów w Internecie Sprawdzamy swoje wiadomości Zmieniamy kształt narysowanego obiektu PROGRAM GRAFICZNY Tworzymy ciekawe rysunki wie, w jaki sposób zamienić gotowy kształt, np. elipsę na krzywą potrafi samodzielnie narysować prosty obiekt za pomocą linii odręcznej wie, w jaki sposób edytować punkty na krzywej umie zmieniać kształt narysowanego obiektu za pomocą punktów wykonuje ćwiczenia podstawowe zna pojęcie: krzywa Beziera wykorzystuje podczas pracy dodatkowe narzędzia z paska: Edytuj punkty samodzielnie tworzy ciekawe obiekty graficzne za pomocą poznanych narzędzi wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe 7. Tworzymy własną galerię rysunków 3 potrafi eksportować obiekty z programu Draw we wskazane miejsce w postaci plików JPG, BMP, TIF tworzy tematyczną galerię wykonanych przez siebie prac w formacie JPG wykonuje ćwiczenia podstawowe zna pojęcia: format pliku graficznego, eksportowanie samodzielnie eksportuje wykonane przez siebie obiekty z dowolnym rozszerzeniem wykonuje ćwiczenia podstawowe i ćwiczenia dodatkowe 10

11 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA LICZBA GODZ. Dodajemy tekst do rysunku 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE Uczeń: potrafi posługiwać się narzędziem Tekst wie, w jaki sposób sformatować napisany tekst umieszcza w polu tekstowym ozdobne tło i obramowanie potrafi zastosować przezroczystość obiektu tworzy ozdobne napisy, korzystając z galerii fontwork PONADPODSTAWOWE Uczeń: korzysta podczas pracy z dodatkowych narzędzi fontwork wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe Projektujemy kartki okolicznościowe, dyplomy, zaproszenia 2 potrafi samodzielnie wykonać ozdobny napis według podanego wzoru wie, w jaki sposób umieścić tło za tekstem wykonuje proste elementy graficzne projektuje ozdobne tła kartek okolicznościowych i dyplomów według podanych wzorów wykonuje ćwiczenia podstawowe wykonuje ozdobne napisy według własnych pomysłów tworzy ciekawe tła do tekstu wykonuje skomplikowane elementy graficzne projektuje ciekawe projekty według własnych pomysłów Sprawdzamy swoje wiadomości Dbamy o estetykę dokumentu EDYTOR TEKSTU Wiemy więcej o edytorze tekstu Word potrafi omówić działanie standardowych narzędzi paska formatowania formatuje tekst, korzystając z okna Czcionka potrafi ustawić odstępy między wierszami, potrafi ustawić odstępy między znakami korzysta z narzędzi WordArt zna pojęcie: estetyka biegle posługuje się narzędziami znajdującymi się na pasku formatowania wykorzystuje podczas pracy różne efekty z okna Czcionka dba o estetykę dokumentu Tworzymy i formatujemy tabele umieszcza w dokumencie tabele jednym z poznanych sposobów potrafi poruszać się po komórkach tabeli, korzystając przynajmniej z jednego z poznanych sposobów wie, w jaki sposób zmienić szerokość kolumn i wysokość wierszy zna i stosuje różne sposoby umieszczania tabeli w dokumencie 11

12 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA LICZBA GODZ. Tworzymy i formatujemy tabele 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE Uczeń: potrafi sformatować tabelę wypełniając komórki kolorem oraz wybrać styl i kolor linii umie scalić komórki dokłada i usuwa według potrzeby kolumny i wiersze PONADPODSTAWOWE Uczeń: wykorzystuje podczas pracy różne sposoby poruszania się po komórkach tabeli swobodnie korzysta z narzędzi paska Tabele i krawędzie zawsze dba o estetyczny wygląd tabeli Stosujemy wypunktowanie i numerowanie 2 potrafi zastosować w dokumencie automatyczne numerowanie potrafi zastosować w dokumencie automatyczne wypunktowanie wykonuje ćwiczenia podstawowe zna pojęcie: akapit korzysta podczas pracy z narzędzi znajdujących się w oknie Punktory i numeracja stosuje różne style punktorów wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe Wstawiamy do dokumentu obrazki 2 potrafi umieścić w dokumencie obrazek z galerii ClipArt wie, w jaki sposób umieścić w dokumencie obrazek z pliku zna sposoby powiększania i pomniejszania obrazków dokumencie potrafi zmieniać na stronie położenie wstawionego obrazka stosuje różne układy otaczania obrazka tekstem potrafi zastosować obramowanie wstawionego obrazka korzysta podczas pracy z dodatkowych narzędzi znajdujących się na pasku Obraz Sprawdzamy swoje wiadomości

13 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA LICZBA GODZ. Sposoby komunikowania się przez Internet 1 Poznajemy komunikator Gadu-Gadu 1 Rozmawiamy przez Internet 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE Uczeń: INTERNET Komunikujemy się za pomocą Internetu potrafi wymienić przynajmniej trzy sposoby komunikacji za pomocą Internetu zna i stosuje większość zasad właściwego zachowania obowiązujących użytkowników Internetu wie jakie niebezpieczeństwa kryją się w Sieci potrafi wymienić większość zagrożeń nawiązywania kontaktów za pomocą Internetu zna pojęcia: komunikacja, netykieta potrafi wymienić nazwy najpopularniejszych komunikatorów potrafi omówić budowę okna komunikatora Gadu-Gadu wie, jak założyć nowe konto użytkownika potrafi korzystać z komunikatora GG (wysyłać i odbierać wiadomości) zna pojęcie: komunikator internetowy, serwer, on-line, kreator, opcja, konferencja potrafi wymienić nazwy komunikatorów umożliwiających rozmowę głosową potrafi omówić budowę okna komunikatora Skype wie, jak założyć nowe konto użytkownika potrafi korzystać z komunikatora Skype (połączyć się z wybranym użytkownikiem oraz odebrać połączenie) zna pojęcia: rozmowa głosowa, wideokonferencja, VoIP PONADPODSTAWOWE Uczeń: potrafi wymienić i omówić wszystkie poznane sposoby komunikacji za pomocą Internetu zna i stosuje wszystkie poznane zasady zachowanie obowiązujące użytkowników Internetu potrafi wymienić i omówić zagrożenia związane z nawiązywaniem kontaktów za pomocą Internetu potrafi wyjaśnić działanie komunikatorów samodzielnie instaluje komunikator GG biegle porusza się w programie GG wykorzystując różne dodatkowe funkcje zna pojęcie: konferencja, emotikon potrafi omówić ogólne zasady działania telefonii internetowej samodzielnie instaluje komunikator Skype biegle porusza się w programie Skype wykorzystując różne dodatkowe funkcje 13

14 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA LICZBA GODZ. Sprawdzamy swoje wiadomości Wykonujemy obliczenia za pomocą komputera WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE Uczeń: PONADPODSTAWOWE Uczeń: KOMPUTEROWE OBLICZENIA Poznajemy Kalkulator wie, do czego służy Kalkulator Windows potrafi uruchomić Kalkulator Windows potrafi omówić budowę okna programu wykonuje proste obliczenia matematyczne pracuje z liczbami przechowywanymi w pamięci 21. Kalkulator w praktyce Sprawdzian wiadomości po klasie 5. potrafi skorzystać z Kalkulatora pracując w edytorze tekstu wykonuje ćwiczenia podstawowe SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Piszemy, rysujemy, rozmawiamy przez Internet biegle korzysta z Kalkulatora pracując w innych programach wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe Rysujemy 2 wykonuje ćwiczenia podstawowe wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe 24. Piszemy i liczymy 1 wykonuje ćwiczenia podstawowe wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe 25. Rozmawiamy przez Internet wykonuje ćwiczenia podstawowe wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe 14

15 3. Rozkład materiału nauczania informatyki w klasie 5 Nr SPOT- KANIA TEMAT SPOTKANIA LICZBA GODZIN NUMER STR. W POD- RĘCZNIKU NUMER ĆWICZE- NIA NA PŁYCIE CD KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Wiemy więcej o komputerze i pracy w systemie Windows 1 Sprzęt i oprogramowanie Pliki i foldery Tworzymy skróty Co to są multimedia? , 2, 3,4 5 Sprawdzamy swoje wiadomości 1 33 PROGRAM GRAFICZNY Tworzymy ciekawe rysunki 6 Zmieniamy kształt narysowanego obiektu Tworzymy własną galerię rysunków Dodajemy tekst do rysunku Projektujemy kartki okolicznościowe, dyplomy, 2 54 zaproszenia 10 Sprawdzamy swoje wiadomości 1 59 EDYTOR TEKSTU Wiemy więcej o edytorze tekstu Word 11 Dbamy o estetykę dokumentu , 6, 7* 12 Tworzymy i formatujemy tabele Stosujemy wypunktowanie i numerowanie Wstawiamy do dokumentu obrazki Sprawdzamy swoje wiadomości 1 86 INTERNET Komunikujemy się za pomocą Internetu 16 Sposoby komunikowania się przez Internet Poznajemy komunikator Gadu-Gadu Rozmawiamy przez Internet Sprawdzamy swoje wiadomości KOMPUTEROWE OBLICZENIA Poznajemy Kalkulator 20 Wykonujemy obliczenia za pomocą komputera Kalkulator w praktyce *, 10* SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Piszemy, rysujemy, rozmawiamy przez Internet 22 Sprawdzian wiadomości po klasie Rysujemy Piszemy i liczymy Rozmawiamy przez Internet Razem: 35 godzin 15

16 II. POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Pomiar osiągnięć ucznia polega na sprawdzeniu wiadomości i umiejętności, zdobytych przez niego w wyniku nauczania. Metody pomiaru proponowane w celu sprawdzenia, jak uczeń opanował wiadomości i umiejętności zagadnień informatycznych, które przewidziane są do realizacji w programie Przygoda z komputerem. Program nauczania informatyki w klasach 4 6 szkoły podstawowej, polegają głównie na obserwacji działań ucznia podczas lekcji, ocenie wykonywanych ćwiczeń oraz przeprowadzaniu testów sprawdzających. W podręczniku Przygoda z komputerem. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 5, przy każdym omawianym zagadnieniu informatycznym znajdują się ćwiczenia przeznaczone do utrwalenia i sprawdzenia opanowania wprowadzanych treści. Na końcu każdego działu zamieszczone są testy sprawdzające wiadomości zdobyte przez uczniów po zakończeniu realizacji zagadnień z danego zakresu. 16

17 1. Karta obserwacji ucznia klasy 5 Nazwisko i imię... Nr... Wiadomości i umiejętności Poziom osiągnięć celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający niedostateczny Komputer i system Windows Program graficzny Edytor tekstu Internet Komputerowe obliczenia Testy sprawdzające Ocena za I semestr/ii semetr *) Proponuje się wpisywać w odpowiednich rubrykach litery: W (wiadomości) i U (umiejętności) Uwagi

18 2. Testy sprawdzające Nazwisko i imię..., klasa... data.. TEST 1 Postaw znak X w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Sprzęt komputerowy to: wszystkie elementy komputera, których można dotknąć dodatkowe oprogramowanie dla systemu Windows nazwa programu 2. Jednostka centralna to: centralne miejsce w komputerze przeznaczone do zapisywania danych nazwa urządzenia, zarządzającego komputerem najważniejsza część zestawu komputerowego, wewnątrz której znajdują się urządzenia, dzięki którym komputer działa 3. Płyta główna to: płyta, na której jest zamontowany twardy dysk urządzenie znajdujące się wewnątrz jednostki centaralnej, na którym umieszczone są lub z nim połączone wszystkie elementy elektroniczne płyta CD, na której znajduje się system operacyjny 4. Procesor to: nazwa oprogramowania mózg komputera, najważniejszy element płyty głównej rodzaj twardego dysku 5. Pamięć RAM to: program zapisany na płycie CD-ROM rodzaj przenośnej pamięci wewnętrzna pamięć komputera 6. Twardy dysk: umożliwia zapisywanie ogromnej ilości programów i dokumentów na stałe dyskietka w bardzo twardej obudowie nazwa programu komputerowego 7. Karta graficzna: przesyła sygnały z pamięci komputera do głośników. odtwarza na ekranie obrazy, które procesor stworzył w pamięci komputera. specjalna kartka papietu przeznaczona do drukowania grafiki komputerowej. 8. Karta dźwiękowa: płyta CD z nagraniami muzycznymi. odtwarza na ekranie obrazy, które procesor stworzył w pamięci komputera. przesyła sygnały z pamięci komputera do głośników

19 9. System operacyjny to: gra komputerowa urządzenie znajdujące się wewnątrz jednostki centralnej specjalny program, który kontroluje pracę komputera 10. Windows to: nazwa systemu operacyjnego rodzaj zestawu komputerowego najważniejsze urządzenie w komputerze 11. Program komputerowy to: wszystkie elementy komputera, których można dotknąć program zarządzający jednostką centralną zbiór poleceń, które są przekazywane do systemu komputerowego 12. Prawo autorskie to: przywłaszczenie cudzego pomysłu i podanie go za własny zbiór praw przysługujący autorowi dzieła nazwa programu komputerowego 13. Plagiat to: przywłaszczenie cudzego pomysłu i podanie go za własny zbiór praw przysługujący autorowi dzieła nazwa programu komputerowego 14. Drzewo folderów to: zbiór plików w folderze Ikona folderu w kształcie drzewa hierarchiczny układ zbioru plików, folderów i podfolderów, który ma postać drzewa 15. Kosz to: specjalny folder w systemie Windows, w którym przechowywane są usunięte pliki program przeznaczony do usuwania nieużywanych plików i folderów specjalne miejsce w systemie przeznaczone do instalacji programów 16. Skrót to: skrócona nazwa pliku mały plik, który wskazuje inny plik w komputerze program umożliwiający szybszą instalecję różnych programów 17. Multimedia to: forma przekazu z wykorzystaniem tekstu, grafiki, dźwieku lub animacji. nazwa programu odtwarzającego filmy. nazwa programu odtwarzającego muzykę

20 18. Komputer multimedialny to: komputer wyposażony w dodatkowe głośniki komputer wyposażony w mikrofon i słuchawki komputer przygotowany do odbioru plików i programów multimedialnych 19. Kompresja to: nazwa programu przeznaczonego do korespondencji zmniejszenie objętości danych zwiększenie objętości danych 20. Kreator: nazwa gry komputerowej pomaga w instalacji np. oprogramowania rodzaj pamięci zewnetreznej Mogłeś zdobyć 20 punktów Zdobyłeś punktów... Ocena:... 20

21 Nazwisko i imię..., klasa... data.. TEST 2 Postaw znak X w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Krzywa Beziera to: narzędzie umożliwiające rysowanie linii krzywych, których kształt można zmieniać przesuwając węzły nazwa programu graficznego narzędzie pozwalające na wykrzywianie elips i prostokątów 2. Eksportowanie to: wysłanie pliku pocztą umieszczenie pliku w Koszu zamiana pliku na taki, by mógł być odczytywany przez inne programy 3. Obiekt nie będzie przezroczysty, gdy zostanie wybrana przezroczystość: 0% 50% 100% 4. Format pliku to: nazwa pliku składająca się z trzech wyrazów sposób, w jaki komputer zapisuje pliki na dysku rodzaj formatu. np.: A3, A4, A Za pomocą którego narzędzia umieścisz na rysunku tekst? Za pomocą którego narzędzia umieścisz na rysunku ozdobne napisy? 1 7. Co musisz zrobić z obiektem, np.:, aby móc dowolnie zmienić jego kształt: eksportować do innego formatu konwertować na krzywą. edytować punkty. 1 21

22 8. Za pomocą którego narzędzia narysujesz linię odręczną wypełnioną: 1 9. Za pomocą którego narzędzia edytujesz punkty na krzywej: Na którym obiekcie zostały edytowane punkty? 1 Mogłeś zdobyć 10 punktów. Zdobyłeś punktów.... Ocena:... 22

23 Nazwisko i imię..., klasa... data.. TEST 3 Postaw znak X w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Estetyka to: nazwa czcionki pasek narzędzi tekstowych potocznie piękny wygląd 2. Gdzie zastosowano efekt konturu? SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI 3. Gdzie zastosowano efekt cienia? SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI 4. Gdzie zastosowano indeks górny? Za pomocą którego narzędzia ustawisz odstępy między wierszami? Tabelę w dokumencie umieścisz klikając na: Tabela Wstaw Tabela Wstaw Tabela 2 23

24 7. Za pomocą którego narzędzia umieścisz w dokumencie ozdobne napisy, np Ile kolumn ma ta tabela: Scalenie komórek to: połączenie dwóch tabel zamiana kolumn na wiersze połączenie kilku komórek tabeli w jedną 10. Akapit to: fragment tekstu stanowiący oddzielną myśl, wpisany między dwoma naciśnięciami klawisza Enter odstęp między wierszami rozstrzelony tekst Za pomocą którego przycisku zastosujesz w tekście automatyczne numerowanie? Za pomocą którego przycisku wstawisz do dokumentu obrazek z galerii ClipArt? 1 24

25 13. W jaki sposób wstawisz do dokumentu obrazek z pliku?: Wstaw Obraz Z pliku Za pomocą którego przycisku wybierzesz styl otoczenia dla obrazu?: 1 Mogłeś zdobyć 16 punktów. Zdobyłeś punktów.... Ocena:... 25

26 Nazwisko i imię..., klasa... data.. TEST 4 Postaw znak X w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Komunikacja to: nazwa komunikatora porozumiewanie się z kimś i przekazywanie jakiś informacji rodzaj połączenia internetowego 2. Poczta elektroniczna to: zaszyfrowany list przesyłanie wiadomości (listów) za pomocą Internetu nazwa komunikatora 3. Czat to: poczta elektroniczna program, który umożliwia łączenie się z Internetem. serwis internetowy służący do komunikacji wielu osób za pomocą klawiatury. 4. Co to jest komunikator internetowy? narzędzie dołączone do programu Internet Explorer urządzenie, które umożliwia połączenie komputera z Internetem program służący do komunikacji w Internecie 5. Co to jest netykieta? zapowiedź programu zasady zachowania obowiązujące użytkowników Internetu zbiór powiązanych ze sobą informacji 6. Serwer to: komputer ze specjalnym oprogramowaniem, którego zadaniem jest obsługa przyłączonych komputerów urządzenie, które umożliwia połączenie komputera z Internetem program, który pomaga w instalacji oprogramowania 7. Co to znaczy być on-line? być dostępnym w Internecie brak dostępu do Internetu sposób komunikacji przez Internet 8. Kreator to: program, który pomaga np. w instalacji oprogramowania rodzaj pamięci zewnętrznej program, który przyspiesza działanie Internetu

27 9. Opcja to: możliwość wyboru program, który pomaga w instalacji oprogramowania nazwa przeglądarki internetowej 10. Co to jest emotikon? rodzaj łącza internetowego nazwa portalu obrazek wyrażający emocje 11. Co to jest konferencja? możliwość prowadzenia rozmowy z kilkoma osobami jednocześnie programy służące do komunikacji w Internecie nazwa portalu 12. Rozmowa głosowa to: sposób komunikacji przez Internet za pomocą specjalnego programu głośna rozmowa telefoniczna programy służące do komunikacji w Internecie 13. Wideokonferencja to: programy służące do komunikacji w Internecie to spotkanie dwóch lub więcej osób za pomocą sieci przekazującej dźwięk i obraz nazwa portalu 14. VoIP to: technika przesyłania głosu przez Internet technika przesyłania obrazu przez Internet nazwa portalu 15. Programy służące do komunikacji w Internecie to: Gadu-Gadu AQQ Google Tlen Internet Explorer Skype 16. Wybór statusu Dostępny powoduje, że: jesteś widoczny w sieci komunikatora, możesz odbierać wiadomości oraz widzieć czy inni są aktualnie dostępni inni użytkownicy mogą się z tobą skontaktować, ale dla ciebie są niedostępni możesz wysyłać wiadomości

28 17. Nawiązując kontakt przez Internet z osoba nieznajomą należy: podać dokładne swoje dane, tzn. imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu podać swoje imię i nazwisko oraz przesłać swoje zdjęcie zachować szczególną ostrożność, ponieważ nie wiadomo co to za osoba 1 Mogłeś zdobyć 17 punktów. Zdobyłeś punktów.... Ocena:... 28

29 Nazwisko i imię..., klasa... data.. SPRAWDZIAN WIADMOŚCI PO KLASIE 5 Postaw znak X w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Sprzęt komputerowy to: wszystkie elementy komputera, których można dotknąć dodatkowe oprogramowanie dla systemu Windows nazwa programu 2. Jednostka centralna to: centralne miejsce w komputerze przeznaczone do zapisywania danych nazwa urządzenia, zarządzającego komputerem najważniejsza część zestawu komputerowego, wewnątrz której znajdują się urządzenia, dzięki którym komputer działa 3. Procesor to: nazwa oprogramowania mózg komputera, najważniejszy element płyty głównej rodzaj twardego dysku 4. Pamięć RAM to: program zapisany na płycie CD-ROM rodzaj przenośnej pamięci wewnętrzna pamięć komputera 5. Twardy dysk: umożliwia zapisywanie ogromnej ilości programów i dokumentów na stałe dyskietka w bardzo twardej obudowie nazwa programu komputerowego 6. Karta graficzna: przesyła sygnały z pamięci komputera do głośników odtwarza na ekranie obrazy, które procesor stworzył w pamięci komputera specjalna kartka papieru przeznaczona do drukowania grafiki komputerowej 7. System operacyjny to: gra komputerowa urządzenie znajdujące się wewnątrz jednostki centralnej specjalny program, który kontroluje pracę komputera 8. Program komputerowy to: wszystkie elementy komputera, których można dotknąć program zarządzający jednostką centralną zbiór poleceń, które są przekazywane do systemu komputerowego

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY

OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY KOD UCZNIA OLIMPIADA INFORMATYCZNA 2010 ROK ETAP SZKOLNY * Postaw znak x w okienku obok właściwej odpowiedzi. 1. Przybornik w programie Paint to element programu, w którym znajdują się: kolory przyciski

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7835-284-6. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Seweryn-Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Damian Walasek

ISBN 978-83-7835-284-6. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Seweryn-Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Damian Walasek VIDEOGRAF Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Seweryn-Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Damian Walasek Wydanie I, Chorzów 2013 Wydawnictwa Videograf SA Aleja Harcerska 3c, 41-500

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 5b grupa 1 i grupa 2 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem

Klasa I Bezpieczeństwo i higiena pracy z komputerem Informacje o koncepcji serii Elementarz małego informatyka Współczesny świat zdominowany jest przez komputery. Towarzyszą nam one wszędzie w domu, w miejscu pracy, w urzędzie i w szkole. Dlatego tak ważne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1

Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 Tematy lekcji zajęć komputerowych klasa 4a grupa 1 1 Program nauczania. Przedmiotowy system oceniania. Regulamin pracowni komputerowej. - 7 punktów regulaminu potrafi powiedzieć, czego się będzie uczył

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe z pomysłem. Szkoła podstawowa. Klasa 4 Nr tematu Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Temat z podstawy programowej 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia

Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4. Temat z podstawy programowej. Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia Rozkład materiału nauczania. Zajęcia komputerowe Klasa 4 Nr lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1. Zna i rozumie regulamin i przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej oraz ich przestrzega. Temat

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

Scenariusz szkolenia

Scenariusz szkolenia Scenariusz szkolenia Edytor tekstu MS Word 2010 TRENER: WALDEMAR WEGLARZ Absolwent Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Od 2002 roku zawodowy trener IT, dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012

Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012 Tematy lekcji informatyki klasa 4a październik 2012 5 Komputer pomaga w pracy i nauce temat 1. z podręcznika (str. 12-14); ćwiczenie 1. (str. 13); pytanie 3. (str. 17); zadanie 2. (str. 17); gra Domino2

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki

Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne dla klasy I III z informtyki Przedmiotem oceniania są: - wiadomości, - umiejętności, - postawa ucznia i jego aktywność. Formy aktywności podlegającej

Bardziej szczegółowo

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania

Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania Zajęcia komputerowe klasy I-III- wymagania L.P miesiąc Klasa I Klasa II Klasa III 1. wrzesień Uczeń Uczeń Uczeń Zna regulaminpracowni komputerowej i stosuje się do niego; Wymienia 4 elementyzestawukomputerowego;

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika

Rozkład materiału do zajęć z informatyki. realizowanych według podręcznika Rozkład materiału do zajęć z informatyki realizowanych według podręcznika E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M.M. Sysło Informatyka, nowe wydanie z 007 roku Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Dział: Klawiatura zamiast pióra. Piszemy w MS Word. - zna reguły pisania w edytorze tekstu - zna pojęcie listy numerowanej i listy wielopoziomowej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA. Klasa I

KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA. Klasa I KRYTERIA OCENIANIA KOMPETENCJI KOMPUTEROWYCH UCZNIA Klasa I Nazywa i wskazuje elementy komputera. Potrafi uruchomić i wyłączyć komputer, zamyka i otwiera programy korzystając z myszy i klawiatury. Rysuje

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność SPIS TREŚCI Drodzy Uczniowie!........................................... 5 Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie

Bardziej szczegółowo

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013

Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 Tematy lekcji informatyki klasa 4a luty/marzec 2013 temat 11. z podręcznika (str. 116-120) Jak uruchomić edytor tekstu MS Word 2007? ćwiczenia 2-5 (str. 117-120); Co to jest przycisk Office? W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4:

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych klasa 4: Ocenę dopuszczającą [ 2 ] otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni komputerowej; bezpiecznie obchodzi się z komputerem; zna urządzenia wchodzące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy konieczny Ocenie podlega:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: kurs komputerowy ECDL Start Termin szkolenia: 19. 03. 2015r. 10. 06. 2015 r. Termin Egzaminu ECDL Start:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum

Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA. dla gimnazjum Rozkład materiału nauczania z przedmiotu INFORMATYKA dla gimnazjum (wykonany w oparciu o program nauczania nr DKW 4014-87/99) Ilość godzin: 72 jednostki lekcyjne w dwuletnim cyklu nauczania Organizacja

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania wraz z PSO. 2012/2013 Zajęcia komputerowe z pomysłem. Klasa 4

Rozkład materiału nauczania wraz z PSO. 2012/2013 Zajęcia komputerowe z pomysłem. Klasa 4 Rozkład materiału nauczania wraz z PSO. 2012/2013 Zajęcia komputerowe z pomysłem. Klasa 4 Nr tema tu Nr porządko wy lekcji Temat Dział Osiągnięcia ucznia 1 1 Kodeks dla każdego Komputer bez tajemnic 2

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 6 Dział: Bieganie po ekranie. Poznajemy program Stykz - zna pojęcie animacja poklatkowa - zna zasady tworzenia animacji poklatkowej - wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania do

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału KLASA 3

Rozkład materiału KLASA 3 Rozkład materiału KLASA 3 Miesiąc zajęć Temat zajęć wrzesień 1. Powroty i wspomnienia 2. Szkoła radosna i bezpieczna Liczba Wiadomości i umiejętności godzin 1 Zasady bezpiecznego korzystania z komputera.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi korzystać z różnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015

Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 Wymagania na poszczególne oceny z zajęć komputerowych klasa IV rok szkolny 2014/2015 PODSTAWOWE ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I PROGRAMEM KOMPUTEROWYM Osiągnięcia wychowawcze Uczeń: przestrzega zasad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER BEZ TAJEMNIC Lekcja: Kodeks dla każdego Zna i rozumie przepisy obowiązujące w

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ETAP SZKOLNY BIAŁYSTOK, 17 LISTOPADA 2015 INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA KONKURSU: 1. Sprawdź, czy test zawiera 10 stron. Ewentualny brak stron

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V Śródroczne Ocena niedostateczna: Uczeń nie zna regulaminu pracowni komputerowej, nie przestrzega zasad BHP pracy na stanowisku Postawa ucznia na lekcji jest

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7835-354-6. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja i korekta Anna Seweryn-Sakiewicz

ISBN 978-83-7835-354-6. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja i korekta Anna Seweryn-Sakiewicz V I D E O G R A F Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja i korekta Anna Seweryn-Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Wydanie I, Chorzów 2014 Wydawnictwa Videograf SA Aleja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4

Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przedmiotowy system oceniania z zajęć komputerowych - klasa 4 Przy ustaleniu oceny z zajęć komputerowych będzie brany przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III Opracowała: mgr Jolanta śydek nauczycielka kształcenia zintegrowanego I. CELE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Posługiwanie się systemem komputerowym. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50

Spis treści. Rozdział 3. Podstawowe operacje na plikach...49 System plików... 49 Konsola... 49 Zapisanie rezultatu do pliku... 50 Spis treści Rozdział 1. Instalacja systemu Aurox...5 Wymagania sprzętowe... 5 Rozpoczynamy instalację... 6 Wykrywanie i instalacja urządzeń... 7 Zarządzanie partycjami... 10 Konfiguracja sieci i boot loadera...

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III

Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Kryteria ocen do zajęć komputerowych kl. III Podstawową metodą oceniania jest obserwacja działań uczniów w klasie, ich zaangażowania, sposobu obsługi sprzętu, sposobu pracy w grupie (podczas zadań grupowych).

Bardziej szczegółowo

Redaktor Jadwiga Kwiecień. Projekt okładki Marek J. Piwko Andrzej Wróblewski. Ilustracje Andrzej Wróblewski. Skład i łamanie Grzegorz Bociek

Redaktor Jadwiga Kwiecień. Projekt okładki Marek J. Piwko Andrzej Wróblewski. Ilustracje Andrzej Wróblewski. Skład i łamanie Grzegorz Bociek Redaktor Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Andrzej Wróblewski Ilustracje Andrzej Wróblewski Skład i łamanie Grzegorz Bociek Wydanie I, lipiec 2008 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89232-99-1

ISBN 978-83-89232-99-1 Redakcja Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek Piwko Program dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów szkolnych do kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej

Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu Kryteria oceniania z Technologii Informacyjnej Kryteria na ocenę dopuszczającą 1. Uczeń potrafi wymienić niektóre z elementów budowy komputera.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DO KLASY V

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DO KLASY V PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DO KLASY V W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA ZYGMUNTA AUGUSTA W WASILKOWIE Opracowany zgodnie z programem nauczania Lekcje z komputerem numer dopuszczenia przez MEN do uŝytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM OD AUTORKI Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel

d) program działający w środowisku Windows 10. Edytorem tekstu jest: a) Paint b) WordPad c) PowerPoint d) Excel I SZKOLNY KONKURS INFORMATYCZNY MISTRZ KOMPUTERA 1. Czy pamięć RAM: a. jest pamięcią zewnętrzną b. jest pamięcią wewnętrzną c. jest pamięcią przechowywaną na dyskietce 2. Co oznacza pojęcie SIMM,DIMM,DDR:

Bardziej szczegółowo

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze.

Klasa I. 1. Komputer wśród nas 2 godz Bezpieczeństwo i higiena pracy przy komputerze. Nazywam się Waldemar Rurarz. Jestem nauczycielem nauczania początkowego w Szkole Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Ujeździe. Ukończyłem studia o specjalności nauczanie początkowe, jak również studia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki 1. Cel. 2. Założenia ogólne. 3. Zakres aktywności a ocena. 4. Ocena bieżąca. 5. Ocena semestralna. 6. Kryteria wymagań klasy II do III 7. Szczegółowy opis wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP WYMAGAIA EDUKACYJE ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W KLASACH 4 6 SP START 16 godz. w godzinnym Cele kształcenia i wychowania: Lp. Treści nauczania Osiągnięcia uczniów TPP 3 godz. w 1 Regulamin pracowni a Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji programu nauczania szkole podstawowej

śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji programu nauczania szkole podstawowej Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z zajęć edukacyjnych wynikających z realizacji programu nauczania szkole podstawowej ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36

Spis treści. Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1. Lekcja 2: Podstawy pracy z prezentacjami 36. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 36 Spis treści Lekcja 1: PowerPoint informacje podstawowe 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Elementy programu 2 Poruszanie się po obszarze roboczym 2 Uruchamianie programu 2 UŜycie narzędzi ekranowych

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point

Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie. MS Power Point SCENARIUSZ ZAJĘĆ Osoba prowadząca: Temat zajęć: mgr Piotr Okłót Podstawy tworzenie prezentacji multimedialnej w programie Ilość godzin: 2 x 45 min Cel ogólny zajęć: MS Power Point Sprawna komunikacja z

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45 Osi_gni_cia ucznia ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 4 Rok szkolmy 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III Uczeń kończący klasę I 1). posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: a) uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury; 2). wie, jak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat lekcji Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Regulamin pracowni komputerowej.

Lp. Temat lekcji Podstawowe Ponadpodstawowe 1 Regulamin pracowni komputerowej. Klik-Plik 376/2011 Plan wynikowy- zajęcia komputerowe. Klasa 5 Ewa Jabłońska-Stefanowicz, Anna Kijo REDAGUJEMY Cele kształcenia i wychowania: doskonalenie umiejętności korzystania z podstawowych funkcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Ocena niedostateczna nie zna regulaminu pracowni nie wymieni 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI 1. Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 08.09.2006 w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo