ISBN Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Seweryn-Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Damian Walasek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978-83-7835-284-6. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Seweryn-Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Damian Walasek"

Transkrypt

1 VIDEOGRAF

2 Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Seweryn-Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Damian Walasek Wydanie I, Chorzów 2013 Wydawnictwa Videograf SA Aleja Harcerska 3c, Chorzów tel.: , , fax: Wydawnictwa Videograf SA, Chorzów 2013 ISBN

3 SPIS TREŚCI WSTĘP I. REALIZACJA TREŚCI KSZTAŁCENIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE PLAN WYNIKOWY ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ II. POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PROPOZYCJA KRYTERIÓW OCENIANIA I SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KARTA OBSERWACJI UCZNIA KLASY KARTA OCEN UCZNIÓW KLASY TESTY SPRAWDZAJĄCE

4 III. KRZYŻÓWKI NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH IV. SŁOWNIK POJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASA KLASA

5 WSTĘP Przed Państwem kolejny rok prowadzenia zajęć na bazie programu Przygoda z komputerem. Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 46 szkoły podstawowej. Przygoda z komputerem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa 5 to kontynuacja idei pakietu, którego początki sięgają klasy 1. Klasa 5 to kolejny rok, w którym realizujemy podstawę programową kształcenia ogólnego, gdzie zadaniem szkoły jest przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem, technologią informacyjną oraz do życia w społeczeństwie informacyjnym. Do realizacji programu w klasie 5 został opracowany kolejny podręcznik, o numerze dopuszczenia 592/2/2013, który zapewni w kolejnym roku nauki realizację celów i treści zamieszczonych w programie. Podobnie jak w klasie 4 zawiera on przystępnie podane zagadnienia teoretyczne, odpowiednio dobrane do wieku ucznia, oraz duży wybór ćwiczeń podstawowych i dodatkowych dla uczniów zdolnych. Dla nauczycieli zostało przygotowane wsparcie metodyczne w postaci niniejszego przewodnika, w którym znajdują się materiały wzbogacające warsztat pracy m.in. o: plan wynikowy, karty obserwacji ucznia, testy sprawdzające, słownik pojęć komputerowych. 5

6 I. REALIZACJA TREŚCI KSZTAŁCENIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W miarę rozwoju technologii komunikacyjno-informacyjnej umacnia się znaczenie umiejętności wykorzystania komputera w życiu codziennym jako narzędzia porozumiewania się i działania w nowym wymiarze. Rozwój tej dziedziny nie pozostaje bez znaczącego wpływu na programy nauczania zajęć komputerowych oraz innych przedmiotów i przewidzianych do realizacji w ich ramach treści kształcenia. Wiadomości i umiejętności zdobyte na zajęciach komputerowych w dużej mierze ułatwiają uczniom nabywanie wiadomości z innych przedmiotów. Można zauważyć więc, że pozycja tego przedmiotu obecnie staje się coraz mocniejsza. Dowodem na to jest wprowadzenie w nowej podstawie programowej* zajęć komputerowych już w pierwszym etapie edukacyjnym oraz zwiększenie ilości godzin do trzech w drugim etapie. Rolą nauczycieli tego przedmiotu jest przyzwyczajanie uczniów do traktowania sprzętu komputerowego jako wytworu pomysłowości ludzkiej, a więc czegoś, z czego mogą korzystać, co mogą wykorzystywać do pracy i rozrywki, co w przyszłości sami mogą usprawniać, przyczyniając się do rozwoju tej dziedziny. Walory dydaktyczne zajęć komputerowych są atrybutem kształcenia, w którym ma miejsce: racjonalne łączenie teorii z praktyką własną uczniów, rozwiązywanie problemów technicznych, powiązane z uczeniem się przez przyswajanie i działanie. Teoria znajdzie zastosowanie w praktyce, jeżeli do każdej klasy zostaną mądrze opracowane treści kształcenia, które przyjmują postać planu nauczania. W wyniku realizacji przygotowanego planu, zaangażowania nauczycieli oraz aktywności uczniów na koniec drugiego etapu nauczania można oczekiwać wymiernych rezultatów, które będą miały wpływ również na nauczanie pozostałych przedmiotów. Zgodnie z treściami kształcenia ujętymi w podstawie programowej zajęć komputerowych drugiego etapu edukacyjnego do programu Przygoda z komputerem zostały opracowane szczegółowe treści z podziałem na każdy rok nauki (klasa 4, 5, 6). W tym rozdziale znajduje się materiał, który ułatwi Państwu realizację treści kształcenia przewidzianych dla klasy 5. * Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. 2009, nr 4, poz

7 1. WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE 5 Lp. DZIAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI I. II. Komputer i system Windows Edytor tekstu dziedziny, w których wykorzystywany jest komputer urządzenia z najbliższego otoczenia wyposażone w układ scalony znajomość programów przeznaczonych do odtwarzania plików multimedialnych (Windows Media Player, Winamp) umiejętność posługiwania się wybranym programem (Windows Media Player, Winamp) znajomość Eksploratora Windows przenoszenie, kopiowanie i usuwania plików lub folderów w Eksploratorze Windows znajomość funkcji, jaką pełni Kosz umieszczanie plików i folderów w Koszu przywracanie plików i folderów z Kosza usuwanie zawartości Kosza znajomość roli skrótu rozpoznawanie ikon skrótu tworzenie skrótów do wskazanego folderu wykorzystanie Internetu znajomość pojęć: układ scalony, multimedia, tekst, grafika, dźwięk, sprzęt multimedialny, animacja, Windows Media Player, Winamp, MP3, kompresja, podfolder, Kosz, skrót, encyklopedia multimedialna formatowanie tekstu przy wykorzystaniu narzędzi z karty Narzędzia główne formatowanie tekstu z wykorzystaniem okna Czcionka ustawianie odstępów między wierszami korzystanie z narzędzi WordArt dbanie o estetykę dokumentu umieszczanie tabel w dokumencie poruszanie się po komórkach tabeli ustawianie szerokości kolumn i wysokość wierszy w tabeli formatowanie tabeli (kolor tła i obramowania) scalanie komórek w tabeli dokładanie i usuwanie kolumn i wierszy w tabeli wstawianie do dokumentu obrazków z pliku powiększanie i pomniejszanie obrazków w dokumencie zmiana położenia obrazka w dokumencie zastosowanie różnych układów otoczenia obrazka tekstem dodawanie obramowania do obrazka ustawianie widoku i formatu strony podgląd wydruku drukowanie dokumentu w programie Microsoft Word znajomość pojęć: estetyka, format A4 7

8 Lp. DZIAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI III. IV. Internet Prezentacje znajomość sposobów komunikacji za pomocą Internetu znajomość i stosowanie zasad zachowania obowiązującego użytkowników Internetu świadomość niebezpieczeństw i zagrożeń w Internecie znajomość niebezpieczeństw nawiązywania kontaktów za pomocą Internetu wykorzystanie poczty elektronicznej zakładanie konta pocztowego na serwerze portalu Interia wysyłanie i odbieranie wiadomości umieszczanie adresów w Kontaktach usuwanie adresów z Kontaktów wysyłanie wiadomości na adresy umieszczone w Kontaktach odbieranie załączników i dołączanie ich do wiadomości formatowanie tekstu wiadomości znajomość pojęć: , adres , załącznik, komunikacja, kreator, domena, spam, grafika komputerowa przeznaczenie i zalety programu PowerPoint uruchamianie programu z menu Start znajomość budowy okna programu PowerPoint znajomość zasad tworzenia prezentacji multimedialnej tworzenie prezentacji multimedialnej przesuwanie, wstawianie, usuwanie, powiększanie lub pomniejszanie pola tekstowego wstawianie tła do slajdu wstawianie grafiki do slajdu stosowanie przezroczystości obrazu kopiowanie, wklejanie, przesuwanie i usuwanie slajdów stosowanie efektów przejścia stosowanie efektów ruchomego tekstu stosowanie animacji obrazu znajomość pojęć: slajd, animacja, prezentacja multimedialna, przejścia slajdów 8

9 Lp. DZIAŁ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI V. Programy graficzne zamiana gotowych kształtów na krzywą rysowanie prostych obiektów za pomocą linii odręcznej edycja punktów na krzywej zmienianie kształtu narysowanego obiektu za pomocą punktów wykorzystywanie dodatkowych narzędzi z paska Edytuj punkty tworzenie obiektów graficznych za pomocą poznanych narzędzi znajomość najczęściej spotykanych typów rozszerzeń plików graficznych wskazywanie różnic między grafiką bitmapową a wektorową eksportowanie we wskazane miejsce obiektów z programu Draw w postaci plików JPG, BMP, TIF zakładanie tematycznych folderów i gromadzenie tam wykonanych przez siebie prac w formacie JPG tworzenie ozdobnych napisów formatowanie tekstu w programie graficznym projektowanie i wykorzystywanie ozdobnego tła i obramowania wykorzystywanie przezroczystości obiektu tworzenie ozdobnych napisów przy wykorzystaniu galerii Fontwork używanie dodatkowych narzędzi Fontwork projektowanie kartek okolicznościowych i dyplomów znajomość pojęć: krzywa Béziera, format pliku graficznego, eksportowanie, rozszerzenie pliku, grafika bitmapowa, piksel, grafika wektorowa 9

10 2. PLAN WYNIKOWY ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 5 Nr SPOT- -KANIA TEMAT SPOTKANIA 1 Zastosowanie komputerów w życiu codziennym 2 Co to są multimedia? Podstawa programowa 7.1) 1.5) 1.6) 6.1) 6.2) 7.1) 3.4) PODSTAWOWE UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Wiemy więcej o komputerze i pracy w systemie Windows wie, w jakich dziedzinach wykorzystywany jest komputer potrafi omówić znaczenie wykorzystania komputera w jednej wybranej dziedzinie wymienia urządzenia wyposażone w układ scalony wie, do czego wykorzystywany jest Internet wie, czym jest program multimedialny wie, co to jest sprzęt multimedialny zna cechy animacji potrafi wymienić multimedialne programy użytkowe (encyklopedie, słowniki) potrafi wymienić nazwę jednego programu przeznaczonego do odtwarzania muzyki i filmów zna urządzenia odtwarzające multimedia wie, jaki rodzaj plików zapisywany jest w formacie MP3 zna pojecia: multimedia, grafika komputerowa, kreator PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: zna pojęcie układ scalony wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz dodatkowe potrafi wyjaśnić pojęcie multimedia zna i wyjaśnia pojęcie kompresja potrafi wymienić nazwy dwóch lub więcej programów przeznaczonego do odtwarzania plików multimedialnych zna i wyjaśnia pojęcie MP3 3 Pliki, foldery i skróty 1.2) 1.1) 1.3) 3.2) 1.5) wie, jaką rolę odgrywa w komputerze Eksplorator Windows zna różne sposoby przenoszenia, kopiowania i usuwania plików lub folderów w Eksploratorze Windows wie, w jaki sposób umieścić plik lub folder w Koszu potrafi przywracać pliki lub foldery umieszczone w Koszu umie trwale usunąć zawartość Kosza potrafi rozpoznać ikonę skrótu potrafi utworzyć skrót do wskazanego folderu wie, w jakich sytuacjach należy tworzyć skróty zna pojęcia: skrót, podfolder potrafi wyjaśnić działanie Eksploratora Windows wie, jaką rolę odgrywa w komputerze Kosz i potrafi ją objaśnić potrafi wyjaśnić działanie skrótu zna kilka sposobów tworzenia skrótów 10

11 Nr SPOT- -KANIA TEMAT SPOTKANIA 4 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości 5 Dbamy o estetykę dokumentu 6 Wstawiamy do dokumentu ozdobny tekst oraz obrazki 7 Tworzymy i formatujemy tabele Podstawa programowa 6.1) 6.2) 7.1) 1.2) 1.1) 1.3) 1.5) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.2) 1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5) 4.2) 5.2) 1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5) 4.2) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań ponadpodstawowych EDYTOR TEKSTU Wiemy więcej o edytorze tekstu Word potrafi omówić działanie standardowych narzędzi karty Narzędzia główne formatuje tekst, korzystając z okna Czcionka potrafi ustawić odstępy między wierszami zna pojęcie estetyka potrafi umieścić w dokumencie ozdobny napis z grupy narzędzi WordArt wie, w jaki sposób umieścić w dokumencie obrazek z pliku zna sposoby powiększania i pomniejszania obrazków w dokumencie potrafi zmieniać na stronie położenie wstawionego obrazka stosuje różne układy otaczania obrazka tekstem potrafi zastosować obramowanie wstawionego obrazka umieszcza w dokumencie tabele za pomocą jednego z poznanych sposobów potrafi poruszać się po komórkach tabeli, korzystając przynajmniej z jednego z poznanych sposobów wie, w jaki sposób zmienić szerokość kolumn i wysokość wierszy w tabeli potrafi sformatować tabelę, wypełniając komórki kolorem, oraz wybrać styl i kolor linii umie scalić komórki dokłada i usuwa według potrzeby kolumny i wiersze biegle posługuje się narzędziami znajdującymi się w karcie Narzędzia główne wykorzystuje podczas pracy różne efekty z okna Czcionka dba o estetykę dokumentu korzysta podczas pracy z dodatkowych narzędzi znajdujących się w karcie Narzędzia obrazówformatowanie zna i stosuje różne sposoby umieszczania tabeli w dokumencie wykorzystuje podczas pracy różne sposoby poruszania się po komórkach tabeli swobodnie korzysta z karty Narzędzia tabel zawsze dba o estetyczny wygląd tabeli 11

12 Nr SPOT- -KANIA TEMAT SPOTKANIA 8 Przygotowujemy dokumenty do druku i drukujemy 9 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości 10 Sposoby komunikowania się przez Internet 11 Przesyłamy wiadomości pocztą elektroniczną Podstawa programowa 1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5) 4.2) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.2) 1.1) 1.2) 1.5) 1.6) 7.2) 7.3) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.1) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi zmienić widok strony rozpoznaje formaty i ustawienia papieru: format A4 poziomo, format A4 pionowo, format A5 poziomo, format A5 pionowo potrafi ustawić stronę we wskazanym formacie i orientacji wie, jak skorzystać z podglądu wydruku zna i stosuje przynajmniej jeden ze sposobów drukowania wykonuje ćwiczenia podstawowe potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych INTERNET Komunikujemy się za pomocą Internetu potrafi wymienić przynajmniej trzy sposoby komunikacji za pomocą Internetu zna i stosuje większość zasad właściwego zachowania obowiązujących użytkowników Internetu wie, jakie niebezpieczeństwa kryją się w Internecie potrafi wymienić większość zagrożeń związanych z nawiązywaniem kontaktów za pomocą Internetu zna pojęcia: komunikacja, netykieta PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: zna i stosuje różne sposoby drukowania wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe zna pojęcie format A4 potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań ponadpodstawowych potrafi wymienić i omówić wszystkie poznane sposoby komunikacji za pomocą Internetu zna i stosuje wszystkie poznane zasady zachowanie obowiązujące użytkowników Internetu potrafi wymienić i omówić zagrożenia związane z nawiązywaniem kontaktów za pomocą Internetu wie, do czego służy poczta elektroniczna potrafi założyć konto na serwerze portalu Interia wysyła i odbiera wiadomości na swoim koncie zna pojęcia: , adres , serwis społecznościowy, domena zna pojęcia: domena, spam potrafi omówić elementy, z jakich składa się adres potrafi założyć konto na serwerze dowolnie wybranego portalu przesyła kopię otrzymanej wiadomości pod inny adres wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz dodatkowe 12

13 Nr SPOT- -KANIA TEMAT SPOTKANIA 12 Zarządzamy swoim kontem 13 Przesyłamy załączniki, wstawiamy obrazki 14 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości 15 Poznajemy program do tworzenia prezentacji multimedialnych Podstawa programowa 1.1) 1.2) 1.4) 1.5) 2.1) 2.2) 1.1) 1.2) 1.5) 2.1) 2.2) 7.2) 1.1) 1.2) 1.5) 2.1) 2.2) 1.6) 3.2) 1.1) 1.2) 1.5) 4.4) 5.1) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: umieszcza adresy w Kontaktach usuwa adresy z Kontaktów wie, gdzie zostają zapisane adresy na koncie pocztowym wysyła wiadomości, korzystając z adresów umieszczonych w Kontaktach PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: wysyła wiadomość do kilku osób, korzystając z zakładki Kontakty zakłada foldery na swoim koncie wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz dodatkowe z niewielką pomocą nauczyciela odbiera i dołącza do wiadomości załączniki potrafi sformatować tekst wiadomości wstawia do wiadomości papeterię wstawia do wiadomości plik graficzny ze wskazanego miejsca na dysku zna pojęcia: załącznik, spam potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych samodzielnie odbiera i dołącza do wiadomości załączniki wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz dodatkowe zna pojęcie papeteria (w u) potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań ponadpodstawowych PREZENTACJE Odkrywamy tajemnice programu do tworzenia prezentacji multimedialnych zna przeznaczenie i zalety programu PowerPoint rozpoznaje ikonę programu PowerPoint potrafi uruchomić program z menu Start zna najważniejsze elementy okna programu PowerPoint zna zasady tworzenia prezentacji multimedialnej korzysta z podstawowych narzędzi znajdujących się w karcie Narzędzia główne potrafi wstawić nowy slajd z niewielką pomocą nauczyciela przygotowuje prostą prezentację potrafi przesuwać, wstawiać, usuwać, powiększyć lub pomniejszyć pola tekstowe zna pojęcia: slajd, prezentacja multimedialna zna i objaśnia elementy okna programu PowerPoint zna i stosuje zasady tworzenia prezentacji samodzielnie przygotowuje prostą prezentację na podany temat umie wyświetlić slajdy w różnych trybach 13

14 Nr SPOT- -KANIA TEMAT SPOTKANIA 16 Przygotowujemy prezentację 17 Wzbogacamy prezentacje o efekty przejścia 18 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości 19 Zmieniamy kształt narysowanego obiektu Podstawa programowa 1.1) 1.2) 1.3) 1.4) 1.5) 4.4) 5.1) 5.2) 3.1) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.4) 5.1) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 4.4) 5.1) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 3.3) 4.1) 5.1) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: wybiera tło dla slajdu wie, w jaki sposób umieścić grafikę w slajdzie potrafi kopiować, wklejać, przesuwać i usuwać slajdy PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: samodzielnie tworzy prezentację, biegle stosując poznane narzędzia bez pomocy nauczyciela wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz dodatkowe z niewielką pomocą nauczyciela stosuje przezroczystość obrazu z niewielką pomocą nauczyciela stosuje efekty przejścia z niewielką pomocą nauczyciela stosuje efekt ruchomego tekstu zna pojęcie przejścia slajdów potrafi samodzielnie zastosować efekty przejścia potrafi samodzielnie zastosować efekt ruchomego tekstu stosuje efekty dźwiękowe potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań ponadpodstawowych PROGRAM GRAFICZNY Tworzymy ciekawe rysunki wie, w jaki sposób zamienić gotowy kształt, np. elipsę, na krzywą potrafi samodzielnie narysować prosty obiekt za pomocą linii odręcznej wie, w jaki sposób edytować punkty na krzywej umie zmieniać kształt narysowanego obiektu za pomocą krzywej Béziera wykonuje ćwiczenia podstawowe podczas pracy wykorzystuje dodatkowe narzędzia z paska Edytuj punkty samodzielnie tworzy ciekawe obiekty graficzne za pomocą poznanych narzędzi zna pojęcie krzywa Béziera dodaje i usuwa punkty na krzywej wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe 14

15 Nr SPOT- -KANIA TEMAT SPOTKANIA 20 Tworzymy własną galerię rysunków 21 Dodajemy tekst do rysunku 22 Projektujemy okolicznościowe kartki, dyplomy, zaproszenia 23 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości Podstawa programowa 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 3.3) 4.1) 5.1) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 3.3) 4.1) 5.1) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 3.3) 4.1) 5.1) 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 3.3) 4.1) 5.1) WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi eksportować we wskazane miejsce obiekty z programu Draw w postaci plików JPG tworzy tematyczną galerię wykonanych przez siebie prac w formacie JPG wykonuje ćwiczenia podstawowe zna pojęcia: format pliku graficznego, eksportowanie, rozszerzenie pliku, grafika bitmapowa, piksel, grafika wektorowa potrafi posługiwać się narzędziem Tekst wie, w jaki sposób sformatować napisany tekst umieszcza w polu tekstowym ozdobne tło i obramowanie tworzy ozdobne napisy, korzystając z galerii Fontwork wykonuje ćwiczenia podstawowe PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: samodzielnie eksportuje wykonane przez siebie obiekty z dowolnym rozszerzeniem wykonuje ćwiczenia podstawowe i ćwiczenia dodatkowe podczas pracy korzysta z dodatkowych narzędzi Fontwork potrafi zastosować przezroczystość obiektu wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz ćwiczenia dodatkowe według podanego wzoru potrafi samodzielnie wykonać ozdobny napis wie, w jaki sposób umieścić tło za tekstem wykonuje proste elementy graficzne według podanych wzorów projektuje ozdobne tła kartek okolicznościowych i dyplomów wykonuje ćwiczenia podstawowe potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych wykonuje ozdobne napisy według własnych pomysłów tworzy ciekawe tła do tekstu wykonuje skomplikowane elementy graficzne projektuje ciekawe projekty według własnych pomysłów potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych wykonując ćwiczenia, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań ponadpodstawowych 15

16 Nr SPOT- -KANIA TEMAT SPOTKANIA 24 Sprawdzian wiadomości po klasie 5 25 Przygotowujemy wspólne projekty Podstawa programowa PODSTAWOWE UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Piszemy, rysujemy, komunikujemy się za pomocą Internetu, przygotowujemy prezentacje 1.5) potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań podstawowych PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: potrafi rozwiązać test, odpowiadając na pytania z zakresu wymagań ponadpodstawowych 1.1) 1.2) 1.3) 1.5) 2.1) 2.2) 3.1) 3.2) 3.3) 3.4) 4.1) 4.2) 5.1) 5.2) 6.1) 6.2) wykonując projekt, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań podstawowych wykonując projekt, wykorzystuje wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań ponadpodstawowych 16

17 3. ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr SPOTKA- NIA TEMAT SPOTKANIA Godziny Numer strony w podręczniku Numer ćwiczenia na płycie CD KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Wiemy więcej o komputerze i pracy w systemie Windows 1 Zastosowanie komputerów w życiu codziennym Co to są multimedia? , 2, 3, 4 3 Pliki, foldery i skróty Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości 1 28 Test 1 EDYTOR TEKSTU Wiemy więcej o edytorze tekstu Word 5 Dbamy o estetykę dokumentu , 6* 6 Wstawiamy do dokumentu ozdobny tekst oraz obrazki 7 Tworzymy i formatujemy tabele Przygotowujemy dokumenty do druku i drukujemy 9 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości , Test 2 INTERNET Komunikujemy się za pomocą Internetu 10 Sposoby komunikowania się przez Internet Przesyłamy wiadomości pocztą elektroniczną Zarządzamy swoim kontem Przesyłamy załączniki, wstawiamy obrazki Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości 1 76 Test 3 PREZENTACJE Odkrywamy tajemnice programu do tworzenia prezentacji multimedialnych 15 Poznajemy program do tworzenia prezentacji multimedialnych 16 Przygotowujemy prezentację , 12, 13* 17 Wzbogacamy prezentacje o efekty przejścia Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości , Test 4 PROGRAM GRAFICZNY Tworzymy ciekawe rysunki 19 Zmieniamy kształt narysowanego obiektu Tworzymy własną galerię rysunków Dodajemy tekst do rysunku Projektujemy okolicznościowe kartki, dyplomy, zaproszenia 23 Powtarzamy i sprawdzamy swoje wiadomości Test 5 SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Piszemy, rysujemy, komunikujemy się za pomocą Internetu, przygotowujemy prezentacje 24 Sprawdzian wiadomości po klasie Testy 1, 2, 3, 4, 5 25 Przygotowujemy wspólne projekty Razem: 32 godziny 17

18 II. POMIAR OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Pomiar osiągnięć ucznia polega na sprawdzeniu wiadomości i umiejętności, zdobytych przez niego w wyniku nauczania. Metody pomiaru proponowane w celu sprawdzenia, jak uczeń opanował wiadomości i umiejętności z zakresu zagadnień, które przewidziane są do realizacji w programie Przygoda z komputerem. Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 46 szkoły podstawowej, polegają głównie na obserwacji działań ucznia podczas lekcji, ocenie wykonywanych ćwiczeń oraz przeprowadzaniu testów sprawdzających. W podręczniku Przygoda z komputerem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa 5, przy każdym omawianym zagadnieniu informatycznym znajdują się ćwiczenia przeznaczone do utrwalenia i sprawdzenia poziomu opanowania wprowadzanych treści. Każde spotkanie zakończone jest minitestem. Rozwiązując go, uczeń ma możliwość samokontroli i samooceny zdobytych na lekcji wiadomości. Ostatnia lekcja z każdego działu przeznaczona jest na powtórzenie, utrwalenie oraz sprawdzenie wiadomości. W podręczniku uczniowie mają wykaz zagadnień, którego rolą jest ułatwienie przygotowania się ucznia do testu. Testy sprawdzające oraz klucze odpowiedzi (materiał dla nauczyciela) zostały zamieszczone w niniejszym przewodniku. Dla uczniów zostały opracowane testy w wersji multimedialnej, zamieszczone na płycie CD. 1. WARUNKI I SPOSOBY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego, które ma na celu: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym zakresie; udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju; motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce; dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych; bieżące ocenianie i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych zajęć edukacyjnych według skali i w formach przyjętych w danej szkole; 18

19 szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów; warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej*. Zgodnie z wynikającymi z rozporządzenia wytycznymi do programu Przygoda z komputerem. Program nauczania zajęć komputerowych w klasach 46 szkoły podstawowej dla uczniów i rodziców została przygotowana karta przedmiotowego systemu oceniania. Proponowana karta może zostać zmodyfikowana w zależności od obowiązującego w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Praktycznym rozwiązaniem jest wklejenie karty na wewnętrznej stronie tylnej okładki podręcznika (po wcześniejszym zapoznaniu się rodziców lub opiekunów z wymaganiami edukacyjnymi). Zapoznanie się z treścią wymagań uczeń oraz rodzice lub opiekunowie potwierdzają podpisem. * Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. nr 83, poz. 562, z dnia oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, Dz.U. nr 130, poz. 906, z dnia r. 19

20 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA NA ZAJĘCIACH KOMPUTEROWYCH W KLASIE 5 DZIAŁ KOMPUTER I SYSTEM WINDOWS Wiemy więcej o komputerze i pracy w systemie Windows PODSTAWOWE UCZEŃ: wie, w jakich dziedzinach wykorzystywany jest komputer potrafi omówić znaczenie wykorzystania komputera w jednej wybranej dziedzinie wymienia urządzenia wyposażone w układ scalony wie, do czego wykorzystywany jest Internet rozumie pojęcie multimedia wie, czym jest program multimedialny wie, co to jest sprzęt multimedialny zna urządzenia odtwarzające multimedia zna cechy animacji potrafi wymienić multimedialne programy użytkowe (encyklopedie, słowniki) potrafi wymienić nazwę jednego programu przeznaczonego do odtwarzania muzyki i filmów wie, jaki rodzaj plików zapisywany jest w formacie MP3 zna pojęcia: grafika komputerowa, kreator wie, jaką rolę odgrywa w komputerze Eksplorator Windows zna różne sposoby przenoszenia, kopiowania i usuwania plików lub folderów w Eksploratorze Windows wie, w jaki sposób umieścić plik lub folder w Koszu potrafi przywracać pliki lub foldery umieszczone w Koszu umie trwale usunąć zawartość Kosza potrafi rozpoznać ikonę skrótu potrafi utworzyć skrót do wskazanego folderu wie, w jakich sytuacjach należy tworzyć skróty zna pojęcia: skrót, podfolder wie, w jakich dziedzinach wykorzystywany jest komputer potrafi omówić znaczenie wykorzystania komputera w jednej wybranej dziedzinie wie, do czego wykorzystywany jest Internet WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PONADPODSTAWOWE UCZEŃ: zna pojęcie układ scalony potrafi wyjaśnić pojęcie multimedia zna i wyjaśnia pojęcie kompresja potrafi wymienić nazwy dwóch lub więcej programów przeznaczonego do odtwarzania plików multimedialnych zna i wyjaśnia pojęcie MP3 potrafi wyjaśnić działanie Eksploratora Windows wie, jaką rolę odgrywa w komputerze Kosz i potrafi ją objaśnić potrafi wyjaśnić działanie skrótu zna kilka sposobów tworzenia skrótów wykonuje ćwiczenia podstawowe oraz dodatkowe 20

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008

Copyright by Videograf Edukacja Sp. z o.o., Chorzów 2008 Redakca i korekta Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek J. Piwko Redakcja techniczna Grzegorz Bociek Wydanie I, wrzesień 2008 Videograf Edukacja Sp. z o.o. 41-500 Chorzów, al. Harcerska 3C tel. (032)

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek

ISBN 978-83-7835-118-4. Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz. Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Videograf Projekt okładki Marek J. Piwko {mjp} Redakcja Anna Sakiewicz Redakcja techniczna, skład i łamanie Grzegorz Bociek Wydanie I, Chorzów 2012 Wydawnictwa Videograf SA Aleja Harcerska 3c, 41-500 Chorzów

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-89232-99-1

ISBN 978-83-89232-99-1 Redakcja Jadwiga Kwiecień Projekt okładki Marek Piwko Program dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów szkolnych do kształcenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Gimnazjum im. A. Osieckiej w Kamienicy Polskiej Mariola Żurakowska, Anna Chruścicka INFORMATYKA OCENIANIE PRZEDMIOTOWE I. Zadania systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM opracowany na podstawie: 1.Rozporządzenia MENiS z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA INFORMATYKA, ZAJĘCIA KOMPUTEROWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W MUROWANEJ GOŚLINIE Niniejszy system dotyczy przedmiotu Informatyka nauczanego w klasie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową

Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Przedmiotowy System Oceniania z INFORMATYKI w klasach 1 3 w Gimnazjum im. 25 ppak w Żarnowie zgodne z nową podstawą programową Niniejsze zasady opracował Bogusław Godziątkowski w oparciu o: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA...

INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI... 2 CELE WYCHOWANIA... PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W GIMNAZJUM informatika AGATA JÓZEFOWICZ SPIS TREŚCI: INFORMACJA O PROGRAMIE... 2 ZAŁOŻENIA PROGRAMU... 2 OGÓLNE TREŚCI NAUCZANIA... 2 PODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA INFORMATYKI...

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe

PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych KLASA IV. Wymagania programowe Wymagania podstawowe. Wymagania ponadpodstawowe Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej Informatyka Europejczyka Klasa IV Rozdział 1 Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Lp Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6.

Wymagania edukacyjne KLASA IV. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania wykraczające Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka. Rozdział. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny) Wymagania programowe

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze 1 godziny w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w wymiarze y w trzyletnim cyklu kształcenia Autor: Jolanta Pańczyk Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum (Nr dopuszczenia: część

Bardziej szczegółowo

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13

NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFO RM ATYKI NA ROK SZKOLN Y 2012/ 13 GIMNAZJUM W RADZIŁOWIE Opracowanie: mgr Zbigniew Mroczkowski Zasady i formy sprawdzania i oceniania, sposoby i terminy kontroli KONTRAKT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI W GIMNAZJUM NR 4 w Przemyślu Cele ogólne : Cele nauczania informatyki w gimnazjum Zrozumienie, czym zajmuje się informatyka i jaka jest jej rola we współczesnym

Bardziej szczegółowo

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska

Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej. Autor: Michał Kęska Lubię to! Program nauczania zajęć komputerowych dla klas 4 6 szkoły podstawowej Autor: Michał Kęska Copyright by Nowa Era 2012 1 Spis treści 1. Założenia programu... 3 2. Ogólny podział treści... 4 3.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04

Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Koludo Dorota Wojtuś Jarosław Koludo Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych 312[01].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6

Jolanta Pańczyk. Dodaj do ulubionych. Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 Jolanta Pańczyk Dodaj do ulubionych Przedmiotowy system oceniania szkoła podstawowa klasy 4-6 1 Redakcja Ewelina Sęk Redakcja językowa i korekta Lidia Machura Copyright by Grupa Edukacyjna MAC S.A., Kielce

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej

Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej Przedmiotowy System Oceniania z Technologii Informacji - 1 - Radomyśl Wielki dnia 1.09.2007 Przedmiotowy system oceniania z technologii informacyjnej Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA PROGRAM NAUCZANIA Edward Krawczyński Zbigniew Talaga Maria Wilk TECHOLOGIA IFORMACYJA PROGRAM AUCZAIA Kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum Wydawnictwo Szkolne PW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w Bytomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Przedmiot: informatyka Poziom: podstawowy I. Zasady Przedmiotowego Systemu Oceniania W trakcie zajęć z informatyki uczeń

Bardziej szczegółowo