Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu"

Transkrypt

1 Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu

2 Zadania stoj¹ce przed Business Intelligence Przyrost informacji w ci¹gu ostatnich kilku lat osi¹gn¹³ niespotykany dot¹d poziom. Firmy intensywnie poszukuj¹ rozwi¹zañ, które uproszcz¹ i ujednolic¹ zarz¹dzanie danymi. U ytkownicy biznesowi oczekuj¹ od nowej generacji systemów Business Intelligence (BI) pe³nego bezpieczeñstwa i sta³ego dostêpu do danych. Ponadto platformy BI maj¹ efektywnie wspomagaæ podejmowanie decyzji biznesowych zarówno wewnêtrznych, jak i realizowanych wspólnie z partnerami. Wyzwania: Umo liwienie pracy z uporz¹dkowanymi danymi wielu zespo³om wewn¹trz firmy Stworzenie prostego i mobilnego dostêpu do danych biznesowych Identyfikacja trendów w danych o du ej objêtoœci i zmiennoœci Skrócenie czasu otrzymywania w³aœciwych informacji biznesowych Obni enie ca³kowitego kosztu eksploatacji systemu klasy BI Maksymalizacja zwrotu z inwestycji w narzêdzia Business Intelligence Platformy analityczne typu Business Intelligence staj¹ siê g³ównym narzêdziem wspomagaj¹cym efektywne podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych przez kadrê zarz¹dzaj¹c¹ wy szego szczebla. Potwierdzaj¹ to badania firmy Gartner z 2012 r., wed³ug których, dla prezesów firm, Business Intelligence i analizy biznesowe stanowi¹ najistotniejsze narzêdzie w zarz¹dzaniu. Z kolei dyrektorzy finansowi wskazuj¹ narzêdzia analityczne oraz platformy BI na pierwszym miejscu w zakresie planowanych inwestycji. Microsoft zaj¹³ czo³owe miejsce wœród najwiêkszych globalnych dostawców BI wed³ug badania Forrester Wave: Self-Service Business Intelligence Platforms. ród³o: The Forrester Wave : Self-Service Business Intelligence Platforms, Q

3 Microsoft Business Intelligence szersza perspektywa dla Twojego biznesu Odpowiedzi¹ na oczekiwania rynku jest platforma Microsoft Business Intelligence (MS BI), której fundamenty stanowi¹ SQL Server, SharePoint Server oraz Excel. Grupa narzêdzi MS BI wykorzystywana jest w najwiêkszych centrach danych na œwiecie. U³atwia zarz¹dzanie informacj¹ w du ych organizacjach, a poprzez swoj¹ uniwersalnoœæ i skalowalnoœæ wspomaga równie ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa. To kompleksowe rozwi¹zanie ³¹cz¹ce funkcje serwera bazodanowego i platformy informacyjnej, oferuj¹ce kompletny zestaw technologii i narzêdzi, które pomagaj¹ w wydobyciu najwiêkszej wartoœci z danych, przy zachowaniu niskiego ca³kowitego kosztu eksploatacji. Jeden model dla ca³ej organizacji Dziêki zastosowaniu nowego, semantycznego modelu BI (BI Semantic Model), platforma MS BI oferuje mo liwoœæ jeszcze szybszego i dok³adniejszego ni dotychczas modelowania rozwi¹zañ, a tak e elastycznego wdra ania obszarów analitycznych przy zachowaniu pe³nej spójnoœci systemu BI. W zale noœci od wielkoœci projektu i jego specyfiki dobierane s¹ takie komponenty pakietu, których zastosowanie najbardziej odpowiada potrzebom biznesowym klienta. Jednoczeœnie wdra ane rozwi¹zanie pozostaje otwarte na dalsze modyfikacje i rozbudowê z wykorzystaniem nowych funkcjonalnoœci. BUSINESS INTELLIGENCE SAMOOBS UGOWE ZESPO OWE KORPORACYJNE PowerPivot PowerPivot Analysis Services Tabular Analysis Services Multidimensional Excel SharePoint TABELARYCZNY WIELOWYMIAROWY MODEL 3

4 G³ówne funkcjonalnoœci Microsoft Business Intelligence Modelowanie Microsoft BI umo liwia prototypowanie elastycznych modeli analitycznych, co u³atwia u ytkownikom koñcowym w³aœciw¹ interpretacjê logiki biznesowej oraz eksploracjê danych. Us³uga SQL Server Analysis Services wspiera zarówno zaawansowane modele wielowymiarowe, zazwyczaj rozwijane przez dzia³y IT, jak i nowo wprowadzony model tabelaryczny, który oferuje zupe³nie odmienny sposób tworzenia rozwi¹zañ BI na poziomie biznesowym. Tak zbudowane, w pe³ni uniwersalne modele, mog¹ byæ wykorzystywane przez dowolne narzêdzia raportowe. Self-Service BI Dodatek PowerPivot pozwala u ytkownikom programu Excel oraz serwera SharePoint na dostêp do danych praktycznie z dowolnego Ÿród³a oraz ich szybkie przetwarzanie w pamiêci operacyjnej dziêki silnikowi in-memory (xvelocity). U ytkownicy mog¹ tworzyæ w³asne modele, raporty i aplikacje analityczne, udostêpniaæ je kolegom i dzieliæ siê uwagami korzystaj¹c ze zintegrowanych funkcji spo³ecznoœciowych. Narzêdzie Power View umo liwia z kolei tworzenie atrakcyjnych, interaktywnych prezentacji bez wzglêdu na znajomoœæ zaawansowanych technologii informatycznych. Dziêki zastosowaniu samoobs³ugowych narzêdzi analitycznych mo liwa jest minimalizacja liczby wniosków o pomoc techniczn¹ na poziomie ca³ej organizacji, a tym samym zmniejszenie ogólnego kosztu utrzymania systemu BI. Raportowanie Platforma Microsoft BI oferuje pe³en zakres funkcjonalnoœci raportowych od klasycznych raportów budowanych w popularnym Excelu, poprzez interaktywne kokpity samodzielnie tworzone w Power View, a po zaawansowane raporty projektowane przez specjalistów IT w SQL Server Reporting Services (Data Tools, Report Builder). Dziêki us³ugom PerformancePoint Services oferowanym w Sharepoint Server mo liwe jest tak e tworzenie pulpitów menad erskich oraz kart wyników oferuj¹cych zaawansowane filtrowanie, intuicyjn¹ nawigacjê oraz wizualizacjê danych (Dashboard Designer). 4

5 Analizy predykcyjne Us³ugi analityczne SQL Server Analysis Services pozwalaj¹ identyfikowaæ trendy i przyczyny problemów w przedsiêbiorstwie oraz monitoruj¹ kluczowe wskaÿniki wydajnoœci (KPI, ang. Key Performance Indicators). Dziêki mo liwoœci przeprowadzania symulacji przysz³ych wyników, u ytkownicy biznesowi mog¹ podejmowaæ odpowiednie decyzje, w odpowiednim czasie. Integracja i zarz¹dzanie danymi Wykorzystanie us³ug SQL Server Integration Services umo liwia pe³n¹ automatyzacjê procesów ekstrakcji, przetwarzania i ³adowania danych z wielu rodzajów Ÿróde³ (ETL, ang. Extract, Transform and Load). Do projektowania pakietów przep³ywu danych dedykowane jest intuicyjne narzêdzie z graficznym interfejsem u ytkownika, co znacz¹co u³atwia zarz¹dzanie i kontrolê przep³ywu danych w firmie. Za utrzymanie spójnoœci s³owników biznesowych w organizacji odpowiada us³uga Master Data Services, natomiast Data Quality Services zapewnia jakoœæ i spójnoœæ danych koñcowych. Big Data Platforma Microsoft BI daje wgl¹d w ka dy rodzaj danych, niezale nie od ich rodzaju i rozmiaru. ród³em mog¹ byæ nie tylko ustandaryzowane dane przechowywane w popularnych formatach, ale te dane niestrukturalne przechowywane na platformie Apache Hadoop (np. logi z serwerów, informacje z serwisów spo³ecznoœciowych). Takie rozwi¹zania pozwalaj¹ rozpoznaæ niewidoczne dot¹d trendy i powi¹zania. Hurtownie danych Microsoft BI oferuje w pe³ni przygotowane œrodowisko do wdro enia wysoce skalowanej i niezawodnej hurtowni danych, siêgaj¹cej rozmiarami nawet setek terabajtów. Dziêki nowym algorytmom przetwarzania indeksów w pamiêci operacyjnej, wysokiej dostêpnoœci, a tak e minimalizacji kosztów obs³ugi wdro onego rozwi¹zania, Microsoft SQL Server znajduje siê w czo³ówce dostawców tego typu rozwi¹zañ, co potwierdza ostatni raport Gartnera. 5

6 Korzyœci dla u ytkowników Praca w grupie Rozwi¹zania Microsoft BI daj¹ mo liwoœæ optymalizacji wspó³pracy, wspó³dzielenia informacji z innymi pracownikami, zarz¹dzania zasobami oraz szybkiego przeszukiwania danych. Integracja rozwi¹zania BI z platform¹ SharePoint Server przek³ada siê na du o wiêksz¹ szybkoœæ i efektywnoœæ pracy oraz trafnoœæ podejmowanych decyzji biznesowych. Dostêp mobilny Za poœrednictwem przegl¹darki internetowej u ytkownicy otrzymuj¹ zdalny dostêp do raportów, kokpitów mened erskich i kart wyników na urz¹dzeniach mobilnych z systemami ios, Android oraz Windows Phone. Dane w chmurze Dziêki us³ugom Azure platforma Microsoft BI mo e swobodnie korzystaæ z rozwi¹zañ w chmurze. Takie podejœcie pozwala na optymalizacjê kosztów w zakresie wdra ania i utrzymywania infrastruktury. Mo liwa staje siê budowa rozwi¹zañ hybrydowych, posiadaj¹cych wspóln¹ architekturê, obejmuj¹c¹ serwery tradycyjne, urz¹dzenia i chmurê. Dostêpnoœæ, wydajnoœæ i bezpieczeñstwo Inwestycja w technologie Microsoft BI pomaga organizacjom w ochronie infrastruktury, zapewniaj¹c wysok¹ dostêpnoœæ (us³uga AlwaysOn) i wydajnoœæ (indeksy ColumnStore) w kluczowych zadaniach, przy optymalnych kosztach. Zastosowanie zintegrowanej platformy MS BI zapewnia zgodnoœæ z zasadami bezpieczeñstwa organizacji dziêki mechanizmom kontrolnym obejmuj¹cym ca³oœæ przedsiêbiorstwa (modele uprawnieñ, certyfikacja, szyfrowanie). 6

7 JCommerce Microsoft Gold Certified Partner Jesteœmy firm¹ IT, która od 2005 roku specjalizuje siê miêdzy innymi w projektowaniu i wdra aniu systemów klasy Business Intelligence u klientów reprezentuj¹cych ró ne bran e, pocz¹wszy od ma³ych firm po du e miêdzynarodowe korporacje. Bêd¹c partnerem firm Microsoft, IBM, SAP i Qlik, oferujemy pe³ne spektrum najbardziej nowoczesnych narzêdzi w obszarze Business Intelligence. Dziêki temu jesteœmy w stanie zaproponowaæ i z sukcesem wdro yæ optymalne rozwi¹zanie BI, które bêdzie odpowiadaæ na oczekiwania biznesowe naszych klientów, niezale nie od wielkoœci organizacji czy te bran y. Efektywnie ³¹czymy kompetencje techniczne z wiedz¹ biznesow¹. Nasi specjaliœci towarzysz¹ i doradzaj¹ klientom na ka dym etapie w procesie implementacji platformy Business Intelligence od stworzenia koncepcji, a po jej wdro enie. Dodatkowo posiadaj¹c komplementarne kompetencje Microsoft, jesteœmy w stanie zaoferowaæ inne rozwi¹zania wspó³pracuj¹ce bezpoœrednio z rozwi¹zaniami BI, np. systemy CRM, ERP, aplikacje mobilne i desktopowe oraz wiele innych. JCommerce SA ul. Tadeusza Koœciuszki 227, Katowice tel.: fax: Biura regionalne: Warszawa, Kraków, Rzeszów, Poznañ Posiadamy tytu³ Microsoft Gold Certified Partner, który otrzymaliœmy jako potwierdzenie naszej wiedzy i kompetencji merytorycznych w nastêpuj¹cych obszarach: Business Intelligence Data Management Solutions Custom Development Solutions ISV/Software Solutions Mobility Solutions Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics AX Ujednolicenie i uproszczenie pracy analityków, skrócenie czasu dostêpu do wa nych danych biznesowych i obni enie kosztów ich pozyskania oto najwa niejsze korzyœci, które OPTIMA czerpie z systemu BI opartego o technologie Microsoft SQL Server. Dziêki rozwi¹zaniu Business Intelligence osi¹gnêliœmy dwa kluczowe cele przejrzystoœæ i wiarygodnoœæ informacji o sprzeda y oraz ci¹g³e podnoszenie jakoœci œwiadczonych us³ug finansowych. Uwzglêdniaj¹c nasze potrzeby i sugestie, specjaliœci JCommerce stworzyli rozwi¹zanie, które dostarcza u ytkownikom wiedzê do efektywnego dzia³ania, a kierownictwu pozwala skróciæ czas w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. Marcin Safranow Dyrektor Departamentu IT Optima S.A. 7

8 Microsoft globalnym liderem rynku Business Intelligence wed³ug Gartnera: Firma Microsoft zosta³a uznana przez specjalistów firmy Gartner za lidera rynku systemów do zarz¹dzania bazami i hurtowniami danych w raporcie z 2013 r. zatytu³owanym Magic Quadrant for Data Warehouse Database Management Systems. Magiczny kwadrant stanowi graficzne odzwierciedlenie sytuacji na rynku w wybranym okresie i obrazuje w jaki sposób producenci spe³niaj¹ kryteria zdefiniowane dla poszczególnych sektorów. Narzêdzia Microsoft BI wyró nia: Najszerszy zasiêg na rynku Microsoft jest niekwestionowanym liderem rynku w iloœci wdro eñ hurtowi danych we wszystkich bran ach, na wszystkich kontynentach (roczne przychody z wdro eñ osi¹gaj¹ poziom ponad 10 mld USD). Konkurencyjny model cenowy i lojalnoœæ klientów Korzystna relacja ceny do mo liwoœci narzêdzi oferowanych przez Microsoft stanowi kluczowe kryterium decyduj¹ce o wyborze systemu Business Intelligence. Funkcjonalnoœæ narzêdzi i wspó³praca partnerska Dziêki mo liwoœci indywidualnego doboru komponentów systemu, profesjonalnym us³ugom wsparcia oraz szerokiej sieci partnerskiej, Microsoft oferuje dowoln¹ konfiguracjê wdro enia hurtowni danych. Kompleksowe podejœcie Wspólna licencja Microsoft, obejmuj¹ca oprogramowanie konieczne do implementacji i obs³ugi rozwi¹zañ BI, sprawia, e procesy zakupów i zarz¹dzania licencjami staj¹ siê proste i efektywne. Wszechstronnoœæ w podejœciu do modelowania Bêd¹c pionierem w zakresie wprowadzania na rynek narzêdzi BI, Microsoft zajmuje sta³e miejsce wœród liderów bran y, wykorzystuj¹c w swoich rozwi¹zaniach nowoczesne technologie in-memory (xvelocity) oraz Big Data (HDInsight oparty o Apache Hadoop ).

Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szerszą perspektywę dla swojego biznesu Zadania stojące przed Business Intelligence Przyrost informacji w ciągu ostatnich kilku lat osiągnął niespotykany dotąd poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT 2 3 6 8 10 10 11 12 PROFIL PROMISE

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

zarz¹dzanie procesami biznesowymi

zarz¹dzanie procesami biznesowymi Proces to uporz¹dkowany w czasie ci¹g zmian i stanów zachodz¹cych po sobie. Choæ procesy s¹ nieod³¹czn¹ cech¹ ka dej organizacji, nie ka da organizacja potrafi nimi odpowiednio zarz¹dzaæ. Zarz¹dzaæ mo

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego

Dodatkowo zaobserwowaæ mo na wzrost przeciêtnego Zaawansowane techniki informatyczne wspomagaj¹ce podejmowanie decyzji na podstawie analizy zgromadzonych danych Grzegorz Migut Analiza danych i CRM przegl¹d zastosowañ Ka da organizacja jest w olbrzymim

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo