Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy"

Transkrypt

1 Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy

2 W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania lub poprawy pozycji rynkowej firmy. Coraz bardziej liczy siê innowacyjnoœæ, profesjonalizm oraz szybkoœæ dzia³ania. By sprostaæ wymaganiom rynkowym wdra ane s¹ ró norodne systemy, które wspomagaj¹ funkcjonowanie firm oraz ich komunikacjê z bli szym i dalszym otoczeniem. Przedsiêbiorstwa zdaj¹ sobie sprawê, e zarz¹dzanie wszystkimi obszarami musi przebiegaæ bez zarzutów. Dlatego, aby zwiêkszyæ mo liwoœci operacyjne, rozwijaæ us³ugi i rozwi¹zania wiêkszoœæ firm decyduje siê w pierwszej kolejnoœci na implementacjê systemów klasy ERP. Wed³ug firmy Gartner jedna pi¹ta wydatków na oprogramowanie biznesowe przypada na koszty wdro enia lub modernizacjê systemów ERP. Systemy klasy ERP to rozwi¹zania informatyczne wspieraj¹ce zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem poprzez sprawny przep³yw danych, informacji i zasobów. Wdro enie rozwi¹zañ ERP mo e obejmowaæ wszystkie lub czêœæ obszarów dzia³alnoœci biznesowej przedsiêbiorstwa. Systemy te umo liwiaj¹ gromadzenie danych oraz wykonywanie na nich operacji zwi¹zanych m.in. z analiz¹, modyfikowaniem i raportowaniem. Integracja procesów i informacji pomaga prowadziæ lepsz¹ komunikacjê pracowników firmy z klientami, dostawcami, czy partnerami handlowymi. Wynikiem jest optymalizacja wykorzystania zasobów, zachodz¹cych w firmie procesów oraz podejmowanie trafnych decyzji maj¹cych bezpoœredni wp³yw w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstwa. NAV Systemy klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) to zintegrowane systemy informatyczne bêd¹ce oprogramowaniem modu³owym. Sk³adaj¹ siê z niezale nych od siebie, ale wspó³pracuj¹cych ze sob¹ aplikacji. Wspólnym elementem dla wszystkich modu³ów jest baza danych. Poznaj optymalne rozwi¹zanie Biznes to zmiana i potrzeba rozwoju. Rynek ERP równie pod¹ a za zmianami, odchodz¹c od oprogramowania obci¹ aj¹cego system informatyczny przedsiêbiorstwa, niekoñcz¹cych siê w czasie wdro eñ i poprawek powdro eniowych. Istotnym elementem jest œwiadome podejœcie do systemów ERP, które polega na takim wyborze rozwi¹zania, by prognozowane korzyœci przewy sza³y koszty wdro enia, a firma mog³a swobodnie realizowaæ swoje cele biznesowe. Obecnie, ponad 300 tys. klientów stosuje rozwi¹zania Microsoft Dynamics NAV, które dostosowane s¹ do wymogów rynków krajowych, by odnieœæ sukces i zawsze wyprzedzaæ konkurencjê. ród³o: MS Dynamics Brochure 2

3 Microsoft Dynamics NAV to kompleksowy system, który u³atwia szybkie kojarzenie danych pochodz¹cych z wielu Ÿróde³ wewn¹trz firmy lub zlokalizowanych w ró nych oddzia³ach w kraju czy za granic¹. To ³atwe w obs³udze oprogramowanie do zarz¹dzania przedsiêbiorstwem wspó³pracuje z innymi systemami i rozwija siê wraz z firm¹, aby zapewniæ klientom d³ugofalowe korzyœci. Bez trudu mo na je dostosowaæ do w³asnych potrzeb, rozszerzyæ i zintegrowaæ. NAV System Microsoft Dynamics NAV w prosty sposób integruje siê i wspó³pracuje z innymi produktami firmy Microsoft, takimi jak MS Office czy platforma MS SharePoint. Integracja rozwi¹zañ przek³ada siê na optymalizacjê wspó³pracy oraz wspó³dzielenie informacji z innymi pracownikami. Platform¹ bazodanow¹ jest Microsoft SQL Server, który przechowuje dane zgromadzone w MS Dynamics NAV. Wygodny dostêp - zawsze i wszêdzie Microsoft Dynamics NAV Web Client umo liwia korzystanie z aktualnych danych z ka dego miejsca maj¹cego dostêp do Internetu. Wgl¹d w zgromadzone materia³y oraz ich modyfikowanie i przetwarzanie zapewnia logowanie przez interfejs, który wizualnie zbli ony jest do Microsoft Dynamics NAV Windows Client i mo e byæ dostosowany do preferencji u ytkownika. Microsoft Dynamics NAV Web Client nie zastêpuje Microsoft Dynamics NAV Windows Client, ale uzupe³nia jego mo liwoœci. Obszary zastosowania Microsoft Dynamics NAV oferuje zintegrowane funkcje, które wspieraj¹ rozwi¹zania zwi¹zane z ró norodnymi potrzebami firmy. Produkcja Planowanie produkcji (zapotrzebowanie materia³owe i czasowe) Wielopoziomowe zestawienia komponentów i wykazy materia³ów potrzebnych do wytworzenia produktu (BOM - Bill of Materials) Zarz¹dzanie wszystkimi pozycjami magazynowymi Definiowanie marszruty (wykaz operacji produkcyjnych) i przydzia³ stanowisk roboczych Symulowanie i planowanie zleceñ produkcyjnych Sk³adanie zamówieñ i planowanie produkcji pod zamówienie Efektywne zarz¹dzanie produkcj¹ Bud etowanie kosztów Analiza obci¹ enia/dostêpnoœci stanowisk roboczych Raportowanie 3

4 Zarz¹dzanie finansami Obs³uga wielu firm i narzêdzia wspomagaj¹ce tworzenie sprawozdañ skonsolidowanych Elastyczny mechanizm definiowania okresów obrachunkowych i okresów VAT Obs³uga wymiarów analitycznych pozwalaj¹cych na szczegó³owe opisywanie zdarzeñ gospodarczych np. kategoria kosztu, obszar/region sprzeda y Efektywne zarz¹dzanie ksiêgowoœci¹ i zapasami Zarz¹dzanie przep³ywami pieniê nymi Mechanizmy wspomagaj¹ce kontrolê nale noœci i zobowi¹zañ (wiekowanie, saldo na dzieñ, potwierdzenie sald, itp.) Windykacja monity i noty odsetkowe, definiowanie wielu scenariuszy (wariantów) dzia³añ Zarz¹dzanie œrodkami trwa³ymi Obs³uga kont i transakcji bankowych Wielowalutowoœæ i automatyczne ksiêgowanie ró nic kursowych Bud etowanie z wykorzystaniem planu kont i wymiarów analitycznych Sprawozdawczoœæ finansowa Raportowanie Zarz¹dzanie ³añcuchem dostaw Definiowanie dostawców i warunków dostawy zapasów Okreœlanie sposobu dostaw zapasów (zakup/produkcja/kompletacja/przesuniêcie) Planowanie dostaw i definiowanie parametrów planowania (iloœæ minimalna/maksymalna, zapas minimalny, itp.) Analiza zapotrzebowania i tworzenie arkuszy zbiorczych (produkcja, sprzeda, uzupe³nienie stanów magazynowych) Obs³uga zapytañ ofertowych Obs³uga zamówieñ zbiorczych Ewidencja i monitorowanie zamówieñ zakupu Ewidencja i monitorowanie dostaw Obieg dokumentów zakupu z mo liwoœci¹ ustawienia limitów dla u ytkowników, do³¹czanie za³¹czników i delegowanie uprawnieñ Zarz¹dzanie magazynami i zapasami Zarz¹dzanie powierzchni¹ magazynow¹ (WMS Warehouse Management System) Raportowanie Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi Ewidencja zasobów i kompetencji (kwalifikacji) Definiowanie grup zasobów Planowanie dostêpnoœci Ewidencja absencji Monitorowanie i planowanie zadañ Pe³ny modu³ kadrowo-p³acowy (dedykowany na polski rynek) Raportowanie 4

5 Zarz¹dzanie relacjami z klientami Zarz¹dzanie danymi zwi¹zanymi z klientami i sprzeda ¹ Tworzenie kampanii marketingowych Organizowanie zasobów us³ugowych Prognozowanie i œledzenie trendów marketingowych Obs³uga zamówieñ zbiorczych (umowy sta³e) Ewidencja i monitorowanie zamówieñ Sk³adanie zamówieñ i szybkie planowanie dostaw (zakup/produkcja) Planowanie i ewidencja dostaw (wydañ) Fakturowanie Obieg dokumentów z mo liwoœci¹ kontroli limitów kredytowych nabywcy, do³¹czania za³¹czników i delegowania uprawnieñ Zarz¹dzanie kontraktami i umowami serwisowymi Raportowanie Zarz¹dzanie projektami Definiowanie struktury projektu/zadañ Bud etowanie kosztów i czasu Planowanie dostêpnoœci zasobów Ewidencja i przydzielanie zadañ Œledzenie wykorzystania zasobów Przewidywanie dostêpnoœci zasobów Monitorowanie realizacji Fakturowanie Rozliczanie projektu/zadañ Raportowanie Wdro enie systemu ERP, czyli przygotowanie firmy na zmiany Dzia³ania przedwdro eniowe powinny koncentrowaæ siê na analizie wszystkich kluczowych obszarów firmy. Niezbêdne jest krytyczne podejœcie do oceny dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, które pozwala poznaæ jego s³aboœci, a w efekcie podnieœæ funkcjonalnoœæ i uzyskaæ wymierne korzyœci. Dobre przygotowanie projektu polega przede wszystkim na okreœleniu odpowiedniego sposobu jego implementacji i wyborze w³aœciwego partnera wdro eniowego. Specjaliœci JCommerce posiadaj¹ odpowiedni¹ wiedzê oraz kwalifikacje by sprawnie wdra aæ rozwi¹zania Microsoft Dynamics NAV w ró nych œrodowiskach IT. Efektywnie ³¹cz¹ metodologiê SCRUM z dedykowan¹ metodyk¹ Microsoft Dynamics SureStep, aby proces wdro eniowy przebiega³ p³ynnie i elastycznie. Dziêki temu klient mo e na bie ¹co kontrolowaæ zaawansowanie prac i zgodnoœæ z przyjêtymi za³o eniami. 5

6 Microsoft Dynamics SureStep Metodyka Microsoft Dynamics SureStep to proces implementacji rozwi¹zania ERP sk³adaj¹cy siê z szeœciu faz, rozpoczynaj¹c od Diagnostyki, koñcz¹c na Uruchomieniu systemu. Zastosowanie SureStep gwarantuje zmniejszenie czasu wdro enia, obni enie kosztów, zmniejszenie ryzyka oraz zwiêkszon¹ satysfakcjê klienta. Poszczególne fazy SureStep wymagaj¹ œcis³ej wspó³pracy miêdzy poszczególnymi zespo³ami odpowiedzialnymi za kolejne etapy wdro enia. Pierwsza faza daje mo liwoœæ prezentacji wybranych rozwi¹zañ, które podlegaj¹ weryfikacji przez klienta. Uzgodnione wytyczne staj¹ siê kluczowymi elementami harmonogramu. Dodatkowo w fazie Analizy oraz Wdro enia odbywaj¹ siê szkolenia z funkcjonalnoœci rozwi¹zania. Zbadanie œrodowiska firmy, analiza jej dzia³alnoœci, przygotowanie propozycji zmian i harmonogramu dzia³añ. Diagnostyka Analiza procesów biznesowych zachodz¹cych w firmie oraz nieprawid³owoœci, które bêd¹ niwelowane dziêki zastosowaniu Microsoft Dynamics NAV, dokonanie opisu dzia³añ usprawniaj¹cych prace. Analiza Przygotowanie rozwi¹zañ do implementacji w systemie, który stanie siê integralnym komponentem œrodowiska biznesowego firmy. Projektowanie Wprowadzenie rozwi¹zañ z fazy Projektowania do systemu, testy funkcjonalne po stronie zespo³u wdra aj¹cego oraz klienta. Programowanie Wdro enie systemu do œrodowiska biznesowego klienta, migracja danych, konfiguracja oraz optymalizacja nowego rozwi¹zania. Wdro enie Rozpoczêcie pracy na nowym systemie przy wsparciu zespo³u wdro eniowego. Uruchomienie systemu 6

7 Metodologia SCRUM G³ównym za³o eniem SCRUM jest podzielenie prac zwi¹zanych z wdro eniem na krótsze iteracje trwaj¹ce od tygodnia do miesi¹ca, po których dostarczane s¹ kolejne bardziej dopracowane czêœci rozwi¹zania finalnego. Ka dy z okresów procesu wdra ania nazwany jest Sprintem, który wyznaczany jest po analizie listy wymagañ u ytkownika (User Stories) oraz priorytetyzacji wymagañ przez W³aœciciela Produktu (Product Owner), czyli klienta u którego nastêpuje wdro enie. Podzia³ pracy odbywa siê wed³ug planowania Sprintu (Sprint Planning). Ka dy Sprint koñczy siê spotkaniem podsumowuj¹cym, na którym prezentowane s¹ wyniki prac zespo³u wdro eniowego. Co wiêcej, integraln¹ czêœci¹ wdro enia metodologi¹ SCRUM jest przeprowadzanie codziennych maksymalnie 15-minutowych spotkañ, zwanych Daily Scrum, których zadaniem jest podsumowanie prac dnia poprzedniego. 24 h Analiza User Stories 4 tyg. Spotkanie podsumowuj¹ce Sprint Planowanie Sprintu Czêœæ rozwi¹zania finalnego Proponowane przez JCommerce wdro enie systemu Microsoft Dynamics NAV Przy wykorzystaniu metodologii SCRUM i metodyki SureStep gwarantuje: wybór odpowiedniego rozwi¹zania dla uprzednio przeanalizowanych wymagañ zakoñczenie projektu zgodnie z ustalonymi ramami czasowymi elastycznoœæ wprowadzonych zmian w trakcie trwania projektu pe³en wgl¹d klienta w postêp prac projektowych dobre relacje w zespole projektowym zredukowanie czasu przeznaczonego na poszczególne czynnoœci administracyjne 7

8 Korzyœci z wdro enia Wdro enie rozwi¹zania Microsoft Dynamics NAV u³atwia zarz¹dzanie firm¹ i wp³ywa korzystnie na funkcjonowanie jej poszczególnych obszarów. Do podstawowych korzyœci mo emy zaliczyæ poprawê przejrzystoœci i wiêkszy dostêp do informacji, optymalizacjê zarz¹dzania kontaktami z klientami, lepsze zarz¹dzanie zapasami oraz ni sze koszty IT. Co wiêcej, MS Dynamics NAV umo liwia personalizacjê interfejsu, co pozwala na dopasowanie komponentów systemu do potrzeb u ytkownika, w tym zmieniaæ jêzyki i waluty, a integralnoœæ aplikacji z innymi rozwi¹zaniami Microsoft wp³ywa korzystnie na kontrolê wykonywanych dzia³añ. Szczegó³owa charakterystyka podstawowych korzyœci: Poprawa przejrzystoœci danych i lepszy dostêp do informacji Wiêksza produktywnoœæ pracowników bêd¹ca rezultatem efektywnego wykorzystania informacji, dostêpu do aktualnych danych, sprawnego ich przep³ywu, ³atwoœci analizy oraz szybszego podejmowania decyzji biznesowych Oszczêdnoœæ na poziomie kosztów bezpoœrednich dziêki transparentnoœci wszystkich wydatków, w konsekwencji eliminacja lub zmniejszenie niektórych kosztów Efektywniejsze zarz¹dzanie zasobami firmy Mo liwoœæ korzystania z danych z ka dego miejsca maj¹cego dostêp do Internetu, dziêki logowaniu przez interfejs Microsoft Dynamics NAV Web Client Optymalizacja zarz¹dzania kontaktami z klientami Szybka reakcja na zapytania klientów dotycz¹ce statusu zamówieñ i dostaw Automatyzacja procesu sk³adania i monitorowania zamówieñ Uzyskiwanie dok³adnych analiz sprzeda owych Podniesienie jakoœci obs³ugi klienta Lepsze zarz¹dzanie zapasami Wiêksza przejrzystoœæ magazynowania i produkcji Efektywniejsze wykorzystanie materia³ów do produkcji Zmniejszenie poziomu zapasów Sprawniejsze definiowanie realnej, planowanej daty dostawy do klienta Ni sze koszty obs³ugi IT Oszczêdnoœæ czasu koniecznego do rêcznego przenoszenia danych miêdzy systemem Microsoft Office, CRM i innymi aplikacjami Prawid³owe funkcjonowanie ca³ej infrastruktury IT firmy Minimalizacja czynnoœci administracyjnych Krótki czas wdro enia, odpowiedni pakiet szkoleñ i us³ug wdro eniowych 8

9 Case Study - wdro enie systemu Czynnikami motywuj¹cymi decyzjê o wdro eniu nowego systemu ERP w firmie Medim by³y jej dynamiczny rozwój w ostatnich kilku latach i w konsekwencji zwiêkszenie wymagañ co do systemu ERP. Dotychczasowe rozwi¹zanie nie by³o w stanie sprostaæ stawianym wymaganiom w œwietle du ych zmian zachodz¹cych zarówno w samej organizacji, jak i jej otoczeniu. Rozwi¹zanie Microsoft Dynamics NAV pokona³ konkurentów dziêki swojej bardzo obszernej i kompleksowej funkcjonalnoœci dostêpnej w standardowej wersji oraz pe³nej elastycznoœci w zakresie dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Nie mniej istotny od wyboru w³aœciwego systemu by³ dobór odpowiedniego partnera firmy, która by³aby w stanie sprawnie i profesjonalnie przeprowadziæ proces wdro enia systemu. Wdro enie systemu MS Dynamics NAV zosta³o przeprowadzone zgodnie z przyjêtym harmonogramem, który zak³ada³ wykonanie wszystkich zaplanowanych prac w szeœæ miesiêcy. Projekt wdro eniowy zosta³ rozpoczêty szczegó³ow¹ analiz¹ procesów w lutym 2012, natomiast uruchomienie produkcyjne systemu nast¹pi³o w czerwcu, a ca³y projekt zosta³ zamkniêty z pocz¹tkiem sierpnia (po up³ywie 2-miesiêcznego okresu asysty przy starcie). Opracowana koncepcja wdro enia systemu zak³ada³a jego uruchomienie we wszystkich obszarach dzia³alnoœci firmy i obejmowa³a: Zakupy, Magazyn, Sprzeda, Ksiêgowoœæ, Zarz¹dzanie zasobami, Administracjê. Firma Medim Sp. z o.o. zosta³a za³o ona w 1990 r. jako jedna z pierwszych polskich prywatnych firm zaopatruj¹cych s³u bê zdrowia w sprzêt medyczny. Jest wy³¹cznym przedstawicielem w Polsce kilku œwiatowych liderów wybranych produktów medycznych. Oferta Medim obejmuje konsultacje i specjalistyczne wsparcie dla klientów, szkolenia aplikacyjne, u ytkowe i eksploatacyjne, dostawy sprzêtu, urz¹dzeñ, systemów medycznych, instalacje i monta e aparatury oraz serwis techniczny. Medim jest aktywnym cz³onkiem Business Centre Club oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Wszystkie zdefiniowane na etapie analizy procesy zosta³y prawid³owo zmapowane w nowym systemie, a jego koñcowa funkcjonalnoœæ zosta³a oceniona jako w pe³ni zgodna z przyjêtymi za³o eniami. Na potrzeby realizacji wdro enia MS Dynamics NAV w firmie Medim zosta³y przygotowane liczne modyfikacje i dodatkowe interfejsy dostosowuj¹ce standardow¹ funkcjonalnoœæ systemu do wymagañ zg³oszonych podczas analizy. Ewa Marasek, Z-ca G³ównego Ksiêgowego, Medim Sp. z o.o. Funkcjonalnoœæ wdro onego systemu jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, a ca³y proces wdro enia przebieg³ bardzo sprawnie. Wdro enie nowego systemu umo liwi³o nam szerzej popatrzeæ na wyniki dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa i dostrzec problemy, które wczeœniej by³y niezidentyfikowane. Znacznie poprawi³ siê poziom zarz¹dzania nie tylko finansami firmy, ale równie, a mo e przede wszystkim, magazynami, a w szczególnoœci produktami medycznymi, identyfikowanymi przy u yciu numerów seryjnych oraz numerów partii z dat¹ wa noœci.bardzo wysoko oceniamy wiedzê i doœwiadczenie konsultantów firmy JCommerce oraz ich znajomoœæ procesów biznesowych, praktycznie we wszystkich obszarach dzia³alnoœci naszej firmy. 9

10 Korzyœci biznesowe Zautomatyzowanie dzia³añ Procesy importu danych do systemu z plików w formacie.xls/.xml (zapasy, komponenty, cenniki zakupu i sprzeda y, zamówienia) Aktualizacja cen sprzeda y w PLN na podstawie aktualnego kursu i ceny w walucie sugerowanej przez dostawcê Eksport komponentów zestawów demonstracyjnych przeznaczonych do wypo yczenia Automatyzacja procesu tworzenia kartotek zapasów, nabywców, dostawców, informacji o numerach seryjnych i partii oraz zestawów komponentów Dziêki wdro eniu MS Dynamics NAV firma Medim uzyska³a wymierne korzyœci w obszarze operacyjnym i kontrolnym, dokonano ulepszeñ w systemie raportowym oraz wprowadzono zmiany, które pomog³y efektywniej zarz¹dzaæ procesami w firmie. Zwiêkszenie kontroli Œledzenie numerów seryjnych, numerów partii i dat wa noœci w obrocie wyrobami medycznymi (zakup, sprzeda, serwis) Obs³uga numerów seryjnych, numerów partii i dat wa noœci dla komponentów zestawów Szczegó³owy rachunek wyników z wykorzystaniem wymiarów analitycznych (m.in.: dzia³, kontrakt, pracownik, noœnik kosztu) Monitorowanie procesu dopuszczania produktów medycznych do obrotu Mechanizm kontroli sprzeda y dla klientów zablokowanych przez dzia³ windykacji Szczegó³owa ewidencja obrotu towarami atwoœæ i wygoda raportowania W pe³ni definiowane przez u ytkownika arkusze kont Zestaw gotowych raportów generuj¹cych potrzebne zestawienia Wydruki dokumentów w pe³ni zgodne z wymaganiami klienta Usprawnienie procesów Ewidencja dokumentów magazynowych, umów wieloletnich na dostawê produktów i kontrola ich realizacji Ewidencja wypo yczeñ sprzêtu (w³asnego i powierzonego) Obs³uga sprzeda y ratalnej Obs³uga i rozliczenie sprzeda y towarów na wymianê oraz akcji promocyjnych z zastosowaniem cen specjalnych Automatyczne tworzenie zamówieñ zakupu do dostawców z rezerwacj¹ planowanych dostaw Procedura podzia³u/przeksiêgowania sprzeda y i kosztu w³asnego na kilku handlowców Interfejs bankowy 10

11 JCommerce - Microsoft Gold Certified Partner Jesteœmy firm¹ IT, która od 2005 roku specjalizuje siê miêdzy innymi w projektowaniu i wdra aniu systemów klasy ERP u klientów reprezentuj¹cych ró ne bran e, pocz¹wszy od ma³ych i œrednich firm. Efektywnie ³¹czymy kompetencje technologiczne z wiedz¹ biznesow¹. Nasi specjaliœci towarzysz¹ i doradzaj¹ klientom na ka dym etapie w procesie wdro enia systemu ERP. Dodatkowo, bêd¹c partnerem firmy Microsoft, oferujemy pe³ne spektrum rozwi¹zañ wspó³pracuj¹cych z systemami ERP, miêdzy innymi systemy Business Intelligence, CRM, aplikacje mobilne czy desktopowe. Posiadamy tytu³ Microsoft Gold Certified Partner, który jest potwierdzeniem naszej wiedzy i kompetencji w nastêpuj¹cych obszarach: Business Intelligence Data Management Solutions Custom Development Solutions ISV/Software Solutions Mobility Solutions Microsoft Dynamic NAV i Microsoft Dynamic AX JCommerce SA ul. Tadeusza Koœciuszki Katowice tel.: fax: Biuro Warszawa ul. Domaniewska Warszawa Biuro Kraków ul. Bociana Kraków Biuro Rzeszów al. W³adys³awa Sikorskiego 45d Rzeszów Biuro Poznañ ul. Rataje Poznañ Biuro Bielsko Bia³a ul. Micha³owicza Bielsko Bia³a Skontaktuj siê bezpoœrednio z naszym Specjalist¹ ds. wdro eñ systemów ERP: Andrzej Krawiec 11

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o.

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Realizacja projektu wdro eniowego przebieg³a wzorcowo. Na ka dym etapie wdro enia wszystko by³o przewidywalne i jasne, a proces przejœcia na nowy system

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Sekretem biznesu jest wiedzieæ to, czego nie wiedz¹ inni. Arystoteles Onassis Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Kalkulartor Mar Wstêp Przedsiêbiorstwa produkcyjne i handlowe dzia³aj¹c w warunkach wolnorynkowej konkurencji, stale rozszerzaj¹ swoj¹ ofertê i dostosowuj¹ j¹ do zmiennego

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS

Korzyœci z zastosowania XPRIMER.APS XPRIMER.APS Planowanie produkcji i harmonogramowanie zleceñ produkcyjnych jest procesem z³o onym, wymagaj¹cym du ego doœwiadczenia i wiedzy, w szczególnoœci z zakresu optymalizacji procesów i zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Zadania stoj¹ce przed Business Intelligence Przyrost informacji w ci¹gu ostatnich kilku lat osi¹gn¹³ niespotykany dot¹d poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji

Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji Podstaw¹ dobrej opinii, jaka przek³ada siê na sukces firmy budowlanej, jest umiejêtnoœæ realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i w za³o onym czasie. Przedsiêbiorcy, którzy na rynku budowlanym chc¹

Bardziej szczegółowo

odkryj swój biznes na nowo

odkryj swój biznes na nowo odkryj swój biznes na nowo QlikView to nowoczesna pe³nowymiarowa platforma analityczna, s³u ¹ca do samodzielnego przeprowadzania zaawansowanych analiz we wszystkich obszarach biznesowych firmy. To rozwi¹zanie

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Charakterystyczn¹ cech¹ bran y producentów i dystrybutorów wyrobów metalowych jest œcis³a

Charakterystyczn¹ cech¹ bran y producentów i dystrybutorów wyrobów metalowych jest œcis³a Charakterystyczn¹ cech¹ bran y producentów i dystrybutorów wyrobów metalowych jest œcis³a zale noœæ od potrzeb i wymagañ Klientów. Producenci musz¹ produkowaæ wyroby wysokiej jakoœci, ca³kowicie zgodne

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE UDA-RPZP.01.01.02-32-083/09-00

ZAPYTANIE OFERTOWE UDA-RPZP.01.01.02-32-083/09-00 c,~ ';,,',;i,:!f:-;;,,,: "ELTE" Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ 74-106 Stare Czarnowo Ko³bacz, ul. Warcis³awa 5 B NIP 8522345966, REGON 812421084 Ko³bacz, 06 wrzeœnia 20 lor ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Internetowe Wstêp Sprzeda dla ka dego przedsiêbiorstwa jest kluczowym procesem, zapewniaj¹cym mu byt i œrodki potrzebne na dalsze inwestycje. Przedsiêbiorstwa w naturalny sposób

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie priorytetu Pomoc techniczna Uwaga: ubiegaj cy si o dofinansowanie projektu nie wype nia pól ciemnych. Data z o enia wniosku o dofinansowanie realizacji

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania

ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania ROZLICZENIA SPO WKP Problemy dot. wdra ania Zespó Instrumentów Inwestycyjnych Zespó Instrumentów Doradczych Dzia ania 2.3 i 2.1 Warszawa, dnia 7 wrze nia 2005r. Statystyka na dzie 31.08.2005r. Ilo onych

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku elektroniczny system WDM obiegu dokumentów

folder przygotowany do druku elektroniczny system WDM obiegu dokumentów folder przygotowany do druku elektroniczny system obiegu dokumentów Wstêp Wiedza jest jednym z najcenniejszych zasobów ka dego przedsiêbiorstwa. Zamkniêta w dokumentach, danych i liczbach stanowi nierozerwalny

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja

Monitoring oraz rozliczenie zu ycia. energii i mediów. Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Monitoring oraz rozliczenie zu ycia energii i mediów Systemy pomiarowe, monitorowanie, archiwizacja i wizualizacja Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk O firmie Metronic Systems jest nowoczesn¹ firm¹ in

Bardziej szczegółowo

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45

W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 Agenda: Prowadz¹ca konferencjê: Katarzyna Nakielska-Pawluk, NPK Nauka-Praca-Kariera W zwi¹zku z du ¹ liczb¹ zarejestrowanych uczestników konferencji, zachêcamy Pañstwa do wczeœniejszego 45 przybycia. (rejestracja

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA

Wp³yw wdro enia Zintegrowanego Systemu Informatycznego na przewagê konkurencyjn¹ Grupy LOTOS SA Wp³yw wdro eia Zitegrowaego Systemu Iformatyczego a przewagê kokurecyj¹ Grupy LOTOS SA Warszawa, 22 listopada 2004 r. Tadeusz Rogaczewski, Szef Biura Zarz¹dzaia Iformatyk¹ Warszawa, 22 listopada 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji

Plan kont wykaz kont oraz zasady ewidencji ZA CZNK NR 2 Plan wykaz oraz zasady ewidencji Ewa Waliñska, Agnieszka Czajor SPS TREŒC 1. Przyk³adowy plan wykaz syntetycznych i analitycznych... 2301 A. Konta zespo³u 0 Aktywa trwa³e... 2302 a. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Leica ScanStation C10 Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ

Leica ScanStation C10 Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ Uniwersalny skaner do wszystkich zastosowañ - Wszystkie najwa niejsze komponenty wbudowano w jeden przenoœny instrument pomiarowy: pe³ne pole widzenia, du a szybkoœæ, dok³adnoœæ i zasiêg skanowania; kontroler

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹

Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Umowa o zarz¹dzanie wspólnot¹ mieszkaniow¹ Zawarta w dniu... r. przez:...... dzia³aj¹cych za zarz¹d Wspólnoty Mieszkaniowej..., Kraków ul.... NIP:..., zwany w dalszej czêœci umowy Zleceniodawc¹ a TWW Sp.

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólny spis treœci

1.1 Ogólny spis treœci Ogólny spis treœci.. Ogólny spis treœci. Spis treœci i wykazy. Ogólny spis treœci.2 Informacje o autorach.3 Wykaz autorów.4 Recenzje ksi¹ ek 2. Wprowadzenie i aktualnoœci 2. Spis treœci 2.2 Istota controllingu.

Bardziej szczegółowo

Jesteœmy Partnerem. Wprowadzamy technologie informacyjne na hale produkcyjne. Leasing sprzêtu IT ju od 1500 PLN netto

Jesteœmy Partnerem. Wprowadzamy technologie informacyjne na hale produkcyjne. Leasing sprzêtu IT ju od 1500 PLN netto Jesteœmy Partnerem Leasing sprzêtu IT ju od 1500 PLN netto ul. Fredry 10a 89-600 Chojnice tel. +48 52 5529850 fax. +48 52 5529888 http://touchsys.com.pl Wprowadzamy technologie informacyjne na hale produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego

Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego dr Artur J. Ko uch Identyfikacja podstawowych faz procesu bud etowania cego zaspokajaniu potrzeb spo eczno ci lokalnych za enia teoretycznego modelu referencyjnego UR w Krakowie Ka de zorganizowane dzia

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007

Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Rynek telekomunikacyjny w Polsce 2007 Prognozy rozwoju na lata 2007-2010 Data publikacji: wrzesieñ 2007 Wersje jêzykowe: polska, angielska Od autora Na polskim rynku telekomunikacyjnym widocznych jest

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik rachunkowo ci Symbol cyfrowy zawodu: 412[01] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 412[01]-02-132 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych

Zarz¹dzanie sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 Bogus³aw Filipowicz *, Joanna Kwiecieñ * Zarz¹dzanie sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych. Wprowadzenie W ci¹gu ostatnich kilku lat nast¹pi³ znacz¹cy rozwój

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W

p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W p³yta komputera przemys³owego wykorzystywana w systemie W Najwa niejsze cechy systemu: - ewidencja kierowców / pojazdów - podzia³ na dwa niezale ne parkingi korzystaj¹ce ze wspólnego wjazdu - mo liwoœæ

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-0-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

F Ă MD LH Q D ] G È ] U

F Ă MD LH Q D ] G È ] U Metoda 5S Fachowa VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat profesjonalnej wiedzy al. Krakowska 271, 02 133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66 faks: 22 829 27 00, 829 27 27 Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

System Obiegu Dokumentów i Informacji INFOS jako narzêdzie wspomagaj¹ce przep³ywy pracy

System Obiegu Dokumentów i Informacji INFOS jako narzêdzie wspomagaj¹ce przep³ywy pracy VIII Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2002 System Obiegu Dokumentów i Informacji INFOS jako narzêdzie wspomagaj¹ce przep³ywy pracy referat sponsorski Marzenna Jakubowska Zak³ad Energetyczny P³ock-Centrum

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

profil grupy AfseCo Janusz ŒledŸ Dorian ŒledŸ Marta Grunwald AfseCo 80-041 Gdañsk, ul.czirenberga 19 01-473 Warszawa, ul.

profil grupy AfseCo Janusz ŒledŸ Dorian ŒledŸ Marta Grunwald AfseCo 80-041 Gdañsk, ul.czirenberga 19 01-473 Warszawa, ul. profil grupy Dorian ŒledŸ Marta Grunwald PREZES ZARZ DU ATECO SP. Z O.O. DYREKTOR ATESTPO. DYREKTOR ZARZ DZAJ CY AFSECO Grupa nsorcium zosta³a stworzona w celu zapewnienia Klientom kompleksowej oferty

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów

Piotr Krząkała. Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Piotr Krząkała Dyrektor Handlowy ds. Kluczowych Klientów Strategia firmy Każda organizacja działająca we współczesnym biznesie powinna posiadać określoną strategię działania i na tej bazie budować system

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Wybrane okucia i akcesoria do systemów. RC system. Confort 60 GTI

Wybrane okucia i akcesoria do systemów. RC system. Confort 60 GTI Wybrane okucia i akcesoria do systemów RC system Confort 60 GTI Maj 2002 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDA Y I DOSTAW 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Ogólne warunki sprzeda y i dostaw zwane dalej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan.

ZAPYTANIE OFERTOWE. II. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie szkole dla pracowników PKPP Lewiatan. 17.01.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu Wdro enie strategii rozwoju PKPP Lewiatan realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla innowacji

Kredyt technologiczny premia dla innowacji Kredyt technologiczny premia dla innowacji Bogus awa Skomska Zast pca Dyrektora Departamentu Wspierania Przedsi biorczo ci i Innowacji Warszawa, 2 pa dziernika 2009 r. Kredyt technologiczny PO Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia

PRO VOBIS Niepubliczna Poradnia ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna INFORMATOR ", ul. Rynek 19, Starogard Gdañski `www.provobis.com.pl 1.HISTORIA PORADNI. Poradnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK F: TABELE KODÓW

ZA CZNIK F: TABELE KODÓW ZA CZNIK F: TABELE KODÓW W za³¹czniku tym przedstawiamy miejsce i sposób wprowadzania kodów u ywanych w wielu modu³ach systemu SM-BOSS. SYMBOLE BRAN Bran e dotycz¹ dostawców i odbiorców. Umo liwiaj¹ wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI

WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI WITAMY W ŒWIECIE INNOWACJI Rewolucja w obrazowaniu stomatologicznym Uwolnij czujnik VISTEO TO NOWOCZESNA KONCEPCJA RADIOGRAFII Unikalny zestaw czujnika, modu³u steruj¹cego i jednego uniwersalnego pozycjonera

Bardziej szczegółowo

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP200 Rzeczpospolita Polska Urz¹d Zamówieñ Publicznych Al. Szucha 2/4, 00582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesy³anie og³oszeñ online: http://www.uzp.gov.pl OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę:

Ponad to oferujemy sprzęt elektroniczny wykorzystywany w przemyśle, produkowany przez naszą firmę: W skład systemu MerSoft ERP wchodzą następujące programy: 1. System Obrotu Towarowego 2. Inwentaryzacja 3. Księgowość 4. Środki Trwałe 5. EDI 6. Dostawcy 7. Księga kancelaryjna 8. Mapa magazynu 9. Produkcja

Bardziej szczegółowo

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych

WYBÓR OPROGRAMOWANIA. Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych IT-MATCHMAKER WYBÓR OPROGRAMOWANIA Co nas wyróżnia od innych firm doradczych? - niezależne od dostawców szablony specyfikacji wymagań funkcjonalnych - bezstronne prowadzenie przetargów na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA 09-11.12.2015 TOP SEROCK, HOTEL NARVIL. automotive

KONFERENCJA 09-11.12.2015 TOP SEROCK, HOTEL NARVIL. automotive KONFERENCJA 09-11.12.2015 TOP automotive 2015 SEROCK, HOTEL NARVIL PARTNER STRATEGICZNY ORGANIZATOR ORGANIZATORZY ZG OSZENIA Julia Piórek + 48 32 73 38 219 julia.piorek@teamprevent.com ORGANIZACJA Beata

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE

27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE 27.06.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, w ramach projektu wiadomy podatnik realizowanego przez PKPP Lewiatan na mocy umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.02.01.02-00-002/10

Bardziej szczegółowo