Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy"

Transkrypt

1 Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy

2 W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania lub poprawy pozycji rynkowej firmy. Coraz bardziej liczy siê innowacyjnoœæ, profesjonalizm oraz szybkoœæ dzia³ania. By sprostaæ wymaganiom rynkowym wdra ane s¹ ró norodne systemy, które wspomagaj¹ funkcjonowanie firm oraz ich komunikacjê z bli szym i dalszym otoczeniem. Przedsiêbiorstwa zdaj¹ sobie sprawê, e zarz¹dzanie wszystkimi obszarami musi przebiegaæ bez zarzutów. Dlatego, aby zwiêkszyæ mo liwoœci operacyjne, rozwijaæ us³ugi i rozwi¹zania wiêkszoœæ firm decyduje siê w pierwszej kolejnoœci na implementacjê systemów klasy ERP. Wed³ug firmy Gartner jedna pi¹ta wydatków na oprogramowanie biznesowe przypada na koszty wdro enia lub modernizacjê systemów ERP. Systemy klasy ERP to rozwi¹zania informatyczne wspieraj¹ce zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem poprzez sprawny przep³yw danych, informacji i zasobów. Wdro enie rozwi¹zañ ERP mo e obejmowaæ wszystkie lub czêœæ obszarów dzia³alnoœci biznesowej przedsiêbiorstwa. Systemy te umo liwiaj¹ gromadzenie danych oraz wykonywanie na nich operacji zwi¹zanych m.in. z analiz¹, modyfikowaniem i raportowaniem. Integracja procesów i informacji pomaga prowadziæ lepsz¹ komunikacjê pracowników firmy z klientami, dostawcami, czy partnerami handlowymi. Wynikiem jest optymalizacja wykorzystania zasobów, zachodz¹cych w firmie procesów oraz podejmowanie trafnych decyzji maj¹cych bezpoœredni wp³yw w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstwa. NAV Systemy klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) to zintegrowane systemy informatyczne bêd¹ce oprogramowaniem modu³owym. Sk³adaj¹ siê z niezale nych od siebie, ale wspó³pracuj¹cych ze sob¹ aplikacji. Wspólnym elementem dla wszystkich modu³ów jest baza danych. Poznaj optymalne rozwi¹zanie Biznes to zmiana i potrzeba rozwoju. Rynek ERP równie pod¹ a za zmianami, odchodz¹c od oprogramowania obci¹ aj¹cego system informatyczny przedsiêbiorstwa, niekoñcz¹cych siê w czasie wdro eñ i poprawek powdro eniowych. Istotnym elementem jest œwiadome podejœcie do systemów ERP, które polega na takim wyborze rozwi¹zania, by prognozowane korzyœci przewy sza³y koszty wdro enia, a firma mog³a swobodnie realizowaæ swoje cele biznesowe. Obecnie, ponad 300 tys. klientów stosuje rozwi¹zania Microsoft Dynamics NAV, które dostosowane s¹ do wymogów rynków krajowych, by odnieœæ sukces i zawsze wyprzedzaæ konkurencjê. ród³o: MS Dynamics Brochure 2

3 Microsoft Dynamics NAV to kompleksowy system, który u³atwia szybkie kojarzenie danych pochodz¹cych z wielu Ÿróde³ wewn¹trz firmy lub zlokalizowanych w ró nych oddzia³ach w kraju czy za granic¹. To ³atwe w obs³udze oprogramowanie do zarz¹dzania przedsiêbiorstwem wspó³pracuje z innymi systemami i rozwija siê wraz z firm¹, aby zapewniæ klientom d³ugofalowe korzyœci. Bez trudu mo na je dostosowaæ do w³asnych potrzeb, rozszerzyæ i zintegrowaæ. NAV System Microsoft Dynamics NAV w prosty sposób integruje siê i wspó³pracuje z innymi produktami firmy Microsoft, takimi jak MS Office czy platforma MS SharePoint. Integracja rozwi¹zañ przek³ada siê na optymalizacjê wspó³pracy oraz wspó³dzielenie informacji z innymi pracownikami. Platform¹ bazodanow¹ jest Microsoft SQL Server, który przechowuje dane zgromadzone w MS Dynamics NAV. Wygodny dostêp - zawsze i wszêdzie Microsoft Dynamics NAV Web Client umo liwia korzystanie z aktualnych danych z ka dego miejsca maj¹cego dostêp do Internetu. Wgl¹d w zgromadzone materia³y oraz ich modyfikowanie i przetwarzanie zapewnia logowanie przez interfejs, który wizualnie zbli ony jest do Microsoft Dynamics NAV Windows Client i mo e byæ dostosowany do preferencji u ytkownika. Microsoft Dynamics NAV Web Client nie zastêpuje Microsoft Dynamics NAV Windows Client, ale uzupe³nia jego mo liwoœci. Obszary zastosowania Microsoft Dynamics NAV oferuje zintegrowane funkcje, które wspieraj¹ rozwi¹zania zwi¹zane z ró norodnymi potrzebami firmy. Produkcja Planowanie produkcji (zapotrzebowanie materia³owe i czasowe) Wielopoziomowe zestawienia komponentów i wykazy materia³ów potrzebnych do wytworzenia produktu (BOM - Bill of Materials) Zarz¹dzanie wszystkimi pozycjami magazynowymi Definiowanie marszruty (wykaz operacji produkcyjnych) i przydzia³ stanowisk roboczych Symulowanie i planowanie zleceñ produkcyjnych Sk³adanie zamówieñ i planowanie produkcji pod zamówienie Efektywne zarz¹dzanie produkcj¹ Bud etowanie kosztów Analiza obci¹ enia/dostêpnoœci stanowisk roboczych Raportowanie 3

4 Zarz¹dzanie finansami Obs³uga wielu firm i narzêdzia wspomagaj¹ce tworzenie sprawozdañ skonsolidowanych Elastyczny mechanizm definiowania okresów obrachunkowych i okresów VAT Obs³uga wymiarów analitycznych pozwalaj¹cych na szczegó³owe opisywanie zdarzeñ gospodarczych np. kategoria kosztu, obszar/region sprzeda y Efektywne zarz¹dzanie ksiêgowoœci¹ i zapasami Zarz¹dzanie przep³ywami pieniê nymi Mechanizmy wspomagaj¹ce kontrolê nale noœci i zobowi¹zañ (wiekowanie, saldo na dzieñ, potwierdzenie sald, itp.) Windykacja monity i noty odsetkowe, definiowanie wielu scenariuszy (wariantów) dzia³añ Zarz¹dzanie œrodkami trwa³ymi Obs³uga kont i transakcji bankowych Wielowalutowoœæ i automatyczne ksiêgowanie ró nic kursowych Bud etowanie z wykorzystaniem planu kont i wymiarów analitycznych Sprawozdawczoœæ finansowa Raportowanie Zarz¹dzanie ³añcuchem dostaw Definiowanie dostawców i warunków dostawy zapasów Okreœlanie sposobu dostaw zapasów (zakup/produkcja/kompletacja/przesuniêcie) Planowanie dostaw i definiowanie parametrów planowania (iloœæ minimalna/maksymalna, zapas minimalny, itp.) Analiza zapotrzebowania i tworzenie arkuszy zbiorczych (produkcja, sprzeda, uzupe³nienie stanów magazynowych) Obs³uga zapytañ ofertowych Obs³uga zamówieñ zbiorczych Ewidencja i monitorowanie zamówieñ zakupu Ewidencja i monitorowanie dostaw Obieg dokumentów zakupu z mo liwoœci¹ ustawienia limitów dla u ytkowników, do³¹czanie za³¹czników i delegowanie uprawnieñ Zarz¹dzanie magazynami i zapasami Zarz¹dzanie powierzchni¹ magazynow¹ (WMS Warehouse Management System) Raportowanie Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi Ewidencja zasobów i kompetencji (kwalifikacji) Definiowanie grup zasobów Planowanie dostêpnoœci Ewidencja absencji Monitorowanie i planowanie zadañ Pe³ny modu³ kadrowo-p³acowy (dedykowany na polski rynek) Raportowanie 4

5 Zarz¹dzanie relacjami z klientami Zarz¹dzanie danymi zwi¹zanymi z klientami i sprzeda ¹ Tworzenie kampanii marketingowych Organizowanie zasobów us³ugowych Prognozowanie i œledzenie trendów marketingowych Obs³uga zamówieñ zbiorczych (umowy sta³e) Ewidencja i monitorowanie zamówieñ Sk³adanie zamówieñ i szybkie planowanie dostaw (zakup/produkcja) Planowanie i ewidencja dostaw (wydañ) Fakturowanie Obieg dokumentów z mo liwoœci¹ kontroli limitów kredytowych nabywcy, do³¹czania za³¹czników i delegowania uprawnieñ Zarz¹dzanie kontraktami i umowami serwisowymi Raportowanie Zarz¹dzanie projektami Definiowanie struktury projektu/zadañ Bud etowanie kosztów i czasu Planowanie dostêpnoœci zasobów Ewidencja i przydzielanie zadañ Œledzenie wykorzystania zasobów Przewidywanie dostêpnoœci zasobów Monitorowanie realizacji Fakturowanie Rozliczanie projektu/zadañ Raportowanie Wdro enie systemu ERP, czyli przygotowanie firmy na zmiany Dzia³ania przedwdro eniowe powinny koncentrowaæ siê na analizie wszystkich kluczowych obszarów firmy. Niezbêdne jest krytyczne podejœcie do oceny dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, które pozwala poznaæ jego s³aboœci, a w efekcie podnieœæ funkcjonalnoœæ i uzyskaæ wymierne korzyœci. Dobre przygotowanie projektu polega przede wszystkim na okreœleniu odpowiedniego sposobu jego implementacji i wyborze w³aœciwego partnera wdro eniowego. Specjaliœci JCommerce posiadaj¹ odpowiedni¹ wiedzê oraz kwalifikacje by sprawnie wdra aæ rozwi¹zania Microsoft Dynamics NAV w ró nych œrodowiskach IT. Efektywnie ³¹cz¹ metodologiê SCRUM z dedykowan¹ metodyk¹ Microsoft Dynamics SureStep, aby proces wdro eniowy przebiega³ p³ynnie i elastycznie. Dziêki temu klient mo e na bie ¹co kontrolowaæ zaawansowanie prac i zgodnoœæ z przyjêtymi za³o eniami. 5

6 Microsoft Dynamics SureStep Metodyka Microsoft Dynamics SureStep to proces implementacji rozwi¹zania ERP sk³adaj¹cy siê z szeœciu faz, rozpoczynaj¹c od Diagnostyki, koñcz¹c na Uruchomieniu systemu. Zastosowanie SureStep gwarantuje zmniejszenie czasu wdro enia, obni enie kosztów, zmniejszenie ryzyka oraz zwiêkszon¹ satysfakcjê klienta. Poszczególne fazy SureStep wymagaj¹ œcis³ej wspó³pracy miêdzy poszczególnymi zespo³ami odpowiedzialnymi za kolejne etapy wdro enia. Pierwsza faza daje mo liwoœæ prezentacji wybranych rozwi¹zañ, które podlegaj¹ weryfikacji przez klienta. Uzgodnione wytyczne staj¹ siê kluczowymi elementami harmonogramu. Dodatkowo w fazie Analizy oraz Wdro enia odbywaj¹ siê szkolenia z funkcjonalnoœci rozwi¹zania. Zbadanie œrodowiska firmy, analiza jej dzia³alnoœci, przygotowanie propozycji zmian i harmonogramu dzia³añ. Diagnostyka Analiza procesów biznesowych zachodz¹cych w firmie oraz nieprawid³owoœci, które bêd¹ niwelowane dziêki zastosowaniu Microsoft Dynamics NAV, dokonanie opisu dzia³añ usprawniaj¹cych prace. Analiza Przygotowanie rozwi¹zañ do implementacji w systemie, który stanie siê integralnym komponentem œrodowiska biznesowego firmy. Projektowanie Wprowadzenie rozwi¹zañ z fazy Projektowania do systemu, testy funkcjonalne po stronie zespo³u wdra aj¹cego oraz klienta. Programowanie Wdro enie systemu do œrodowiska biznesowego klienta, migracja danych, konfiguracja oraz optymalizacja nowego rozwi¹zania. Wdro enie Rozpoczêcie pracy na nowym systemie przy wsparciu zespo³u wdro eniowego. Uruchomienie systemu 6

7 Metodologia SCRUM G³ównym za³o eniem SCRUM jest podzielenie prac zwi¹zanych z wdro eniem na krótsze iteracje trwaj¹ce od tygodnia do miesi¹ca, po których dostarczane s¹ kolejne bardziej dopracowane czêœci rozwi¹zania finalnego. Ka dy z okresów procesu wdra ania nazwany jest Sprintem, który wyznaczany jest po analizie listy wymagañ u ytkownika (User Stories) oraz priorytetyzacji wymagañ przez W³aœciciela Produktu (Product Owner), czyli klienta u którego nastêpuje wdro enie. Podzia³ pracy odbywa siê wed³ug planowania Sprintu (Sprint Planning). Ka dy Sprint koñczy siê spotkaniem podsumowuj¹cym, na którym prezentowane s¹ wyniki prac zespo³u wdro eniowego. Co wiêcej, integraln¹ czêœci¹ wdro enia metodologi¹ SCRUM jest przeprowadzanie codziennych maksymalnie 15-minutowych spotkañ, zwanych Daily Scrum, których zadaniem jest podsumowanie prac dnia poprzedniego. 24 h Analiza User Stories 4 tyg. Spotkanie podsumowuj¹ce Sprint Planowanie Sprintu Czêœæ rozwi¹zania finalnego Proponowane przez JCommerce wdro enie systemu Microsoft Dynamics NAV Przy wykorzystaniu metodologii SCRUM i metodyki SureStep gwarantuje: wybór odpowiedniego rozwi¹zania dla uprzednio przeanalizowanych wymagañ zakoñczenie projektu zgodnie z ustalonymi ramami czasowymi elastycznoœæ wprowadzonych zmian w trakcie trwania projektu pe³en wgl¹d klienta w postêp prac projektowych dobre relacje w zespole projektowym zredukowanie czasu przeznaczonego na poszczególne czynnoœci administracyjne 7

8 Korzyœci z wdro enia Wdro enie rozwi¹zania Microsoft Dynamics NAV u³atwia zarz¹dzanie firm¹ i wp³ywa korzystnie na funkcjonowanie jej poszczególnych obszarów. Do podstawowych korzyœci mo emy zaliczyæ poprawê przejrzystoœci i wiêkszy dostêp do informacji, optymalizacjê zarz¹dzania kontaktami z klientami, lepsze zarz¹dzanie zapasami oraz ni sze koszty IT. Co wiêcej, MS Dynamics NAV umo liwia personalizacjê interfejsu, co pozwala na dopasowanie komponentów systemu do potrzeb u ytkownika, w tym zmieniaæ jêzyki i waluty, a integralnoœæ aplikacji z innymi rozwi¹zaniami Microsoft wp³ywa korzystnie na kontrolê wykonywanych dzia³añ. Szczegó³owa charakterystyka podstawowych korzyœci: Poprawa przejrzystoœci danych i lepszy dostêp do informacji Wiêksza produktywnoœæ pracowników bêd¹ca rezultatem efektywnego wykorzystania informacji, dostêpu do aktualnych danych, sprawnego ich przep³ywu, ³atwoœci analizy oraz szybszego podejmowania decyzji biznesowych Oszczêdnoœæ na poziomie kosztów bezpoœrednich dziêki transparentnoœci wszystkich wydatków, w konsekwencji eliminacja lub zmniejszenie niektórych kosztów Efektywniejsze zarz¹dzanie zasobami firmy Mo liwoœæ korzystania z danych z ka dego miejsca maj¹cego dostêp do Internetu, dziêki logowaniu przez interfejs Microsoft Dynamics NAV Web Client Optymalizacja zarz¹dzania kontaktami z klientami Szybka reakcja na zapytania klientów dotycz¹ce statusu zamówieñ i dostaw Automatyzacja procesu sk³adania i monitorowania zamówieñ Uzyskiwanie dok³adnych analiz sprzeda owych Podniesienie jakoœci obs³ugi klienta Lepsze zarz¹dzanie zapasami Wiêksza przejrzystoœæ magazynowania i produkcji Efektywniejsze wykorzystanie materia³ów do produkcji Zmniejszenie poziomu zapasów Sprawniejsze definiowanie realnej, planowanej daty dostawy do klienta Ni sze koszty obs³ugi IT Oszczêdnoœæ czasu koniecznego do rêcznego przenoszenia danych miêdzy systemem Microsoft Office, CRM i innymi aplikacjami Prawid³owe funkcjonowanie ca³ej infrastruktury IT firmy Minimalizacja czynnoœci administracyjnych Krótki czas wdro enia, odpowiedni pakiet szkoleñ i us³ug wdro eniowych 8

9 Case Study - wdro enie systemu Czynnikami motywuj¹cymi decyzjê o wdro eniu nowego systemu ERP w firmie Medim by³y jej dynamiczny rozwój w ostatnich kilku latach i w konsekwencji zwiêkszenie wymagañ co do systemu ERP. Dotychczasowe rozwi¹zanie nie by³o w stanie sprostaæ stawianym wymaganiom w œwietle du ych zmian zachodz¹cych zarówno w samej organizacji, jak i jej otoczeniu. Rozwi¹zanie Microsoft Dynamics NAV pokona³ konkurentów dziêki swojej bardzo obszernej i kompleksowej funkcjonalnoœci dostêpnej w standardowej wersji oraz pe³nej elastycznoœci w zakresie dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Nie mniej istotny od wyboru w³aœciwego systemu by³ dobór odpowiedniego partnera firmy, która by³aby w stanie sprawnie i profesjonalnie przeprowadziæ proces wdro enia systemu. Wdro enie systemu MS Dynamics NAV zosta³o przeprowadzone zgodnie z przyjêtym harmonogramem, który zak³ada³ wykonanie wszystkich zaplanowanych prac w szeœæ miesiêcy. Projekt wdro eniowy zosta³ rozpoczêty szczegó³ow¹ analiz¹ procesów w lutym 2012, natomiast uruchomienie produkcyjne systemu nast¹pi³o w czerwcu, a ca³y projekt zosta³ zamkniêty z pocz¹tkiem sierpnia (po up³ywie 2-miesiêcznego okresu asysty przy starcie). Opracowana koncepcja wdro enia systemu zak³ada³a jego uruchomienie we wszystkich obszarach dzia³alnoœci firmy i obejmowa³a: Zakupy, Magazyn, Sprzeda, Ksiêgowoœæ, Zarz¹dzanie zasobami, Administracjê. Firma Medim Sp. z o.o. zosta³a za³o ona w 1990 r. jako jedna z pierwszych polskich prywatnych firm zaopatruj¹cych s³u bê zdrowia w sprzêt medyczny. Jest wy³¹cznym przedstawicielem w Polsce kilku œwiatowych liderów wybranych produktów medycznych. Oferta Medim obejmuje konsultacje i specjalistyczne wsparcie dla klientów, szkolenia aplikacyjne, u ytkowe i eksploatacyjne, dostawy sprzêtu, urz¹dzeñ, systemów medycznych, instalacje i monta e aparatury oraz serwis techniczny. Medim jest aktywnym cz³onkiem Business Centre Club oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Wszystkie zdefiniowane na etapie analizy procesy zosta³y prawid³owo zmapowane w nowym systemie, a jego koñcowa funkcjonalnoœæ zosta³a oceniona jako w pe³ni zgodna z przyjêtymi za³o eniami. Na potrzeby realizacji wdro enia MS Dynamics NAV w firmie Medim zosta³y przygotowane liczne modyfikacje i dodatkowe interfejsy dostosowuj¹ce standardow¹ funkcjonalnoœæ systemu do wymagañ zg³oszonych podczas analizy. Ewa Marasek, Z-ca G³ównego Ksiêgowego, Medim Sp. z o.o. Funkcjonalnoœæ wdro onego systemu jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, a ca³y proces wdro enia przebieg³ bardzo sprawnie. Wdro enie nowego systemu umo liwi³o nam szerzej popatrzeæ na wyniki dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa i dostrzec problemy, które wczeœniej by³y niezidentyfikowane. Znacznie poprawi³ siê poziom zarz¹dzania nie tylko finansami firmy, ale równie, a mo e przede wszystkim, magazynami, a w szczególnoœci produktami medycznymi, identyfikowanymi przy u yciu numerów seryjnych oraz numerów partii z dat¹ wa noœci.bardzo wysoko oceniamy wiedzê i doœwiadczenie konsultantów firmy JCommerce oraz ich znajomoœæ procesów biznesowych, praktycznie we wszystkich obszarach dzia³alnoœci naszej firmy. 9

10 Korzyœci biznesowe Zautomatyzowanie dzia³añ Procesy importu danych do systemu z plików w formacie.xls/.xml (zapasy, komponenty, cenniki zakupu i sprzeda y, zamówienia) Aktualizacja cen sprzeda y w PLN na podstawie aktualnego kursu i ceny w walucie sugerowanej przez dostawcê Eksport komponentów zestawów demonstracyjnych przeznaczonych do wypo yczenia Automatyzacja procesu tworzenia kartotek zapasów, nabywców, dostawców, informacji o numerach seryjnych i partii oraz zestawów komponentów Dziêki wdro eniu MS Dynamics NAV firma Medim uzyska³a wymierne korzyœci w obszarze operacyjnym i kontrolnym, dokonano ulepszeñ w systemie raportowym oraz wprowadzono zmiany, które pomog³y efektywniej zarz¹dzaæ procesami w firmie. Zwiêkszenie kontroli Œledzenie numerów seryjnych, numerów partii i dat wa noœci w obrocie wyrobami medycznymi (zakup, sprzeda, serwis) Obs³uga numerów seryjnych, numerów partii i dat wa noœci dla komponentów zestawów Szczegó³owy rachunek wyników z wykorzystaniem wymiarów analitycznych (m.in.: dzia³, kontrakt, pracownik, noœnik kosztu) Monitorowanie procesu dopuszczania produktów medycznych do obrotu Mechanizm kontroli sprzeda y dla klientów zablokowanych przez dzia³ windykacji Szczegó³owa ewidencja obrotu towarami atwoœæ i wygoda raportowania W pe³ni definiowane przez u ytkownika arkusze kont Zestaw gotowych raportów generuj¹cych potrzebne zestawienia Wydruki dokumentów w pe³ni zgodne z wymaganiami klienta Usprawnienie procesów Ewidencja dokumentów magazynowych, umów wieloletnich na dostawê produktów i kontrola ich realizacji Ewidencja wypo yczeñ sprzêtu (w³asnego i powierzonego) Obs³uga sprzeda y ratalnej Obs³uga i rozliczenie sprzeda y towarów na wymianê oraz akcji promocyjnych z zastosowaniem cen specjalnych Automatyczne tworzenie zamówieñ zakupu do dostawców z rezerwacj¹ planowanych dostaw Procedura podzia³u/przeksiêgowania sprzeda y i kosztu w³asnego na kilku handlowców Interfejs bankowy 10

11 JCommerce - Microsoft Gold Certified Partner Jesteœmy firm¹ IT, która od 2005 roku specjalizuje siê miêdzy innymi w projektowaniu i wdra aniu systemów klasy ERP u klientów reprezentuj¹cych ró ne bran e, pocz¹wszy od ma³ych i œrednich firm. Efektywnie ³¹czymy kompetencje technologiczne z wiedz¹ biznesow¹. Nasi specjaliœci towarzysz¹ i doradzaj¹ klientom na ka dym etapie w procesie wdro enia systemu ERP. Dodatkowo, bêd¹c partnerem firmy Microsoft, oferujemy pe³ne spektrum rozwi¹zañ wspó³pracuj¹cych z systemami ERP, miêdzy innymi systemy Business Intelligence, CRM, aplikacje mobilne czy desktopowe. Posiadamy tytu³ Microsoft Gold Certified Partner, który jest potwierdzeniem naszej wiedzy i kompetencji w nastêpuj¹cych obszarach: Business Intelligence Data Management Solutions Custom Development Solutions ISV/Software Solutions Mobility Solutions Microsoft Dynamic NAV i Microsoft Dynamic AX JCommerce SA ul. Tadeusza Koœciuszki Katowice tel.: fax: Biuro Warszawa ul. Domaniewska Warszawa Biuro Kraków ul. Bociana Kraków Biuro Rzeszów al. W³adys³awa Sikorskiego 45d Rzeszów Biuro Poznañ ul. Rataje Poznañ Biuro Bielsko Bia³a ul. Micha³owicza Bielsko Bia³a Skontaktuj siê bezpoœrednio z naszym Specjalist¹ ds. wdro eñ systemów ERP: Andrzej Krawiec 11