Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy"

Transkrypt

1 Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy

2 W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania lub poprawy pozycji rynkowej firmy. Coraz bardziej liczy siê innowacyjnoœæ, profesjonalizm oraz szybkoœæ dzia³ania. By sprostaæ wymaganiom rynkowym wdra ane s¹ ró norodne systemy, które wspomagaj¹ funkcjonowanie firm oraz ich komunikacjê z bli szym i dalszym otoczeniem. Przedsiêbiorstwa zdaj¹ sobie sprawê, e zarz¹dzanie wszystkimi obszarami musi przebiegaæ bez zarzutów. Dlatego, aby zwiêkszyæ mo liwoœci operacyjne, rozwijaæ us³ugi i rozwi¹zania wiêkszoœæ firm decyduje siê w pierwszej kolejnoœci na implementacjê systemów klasy ERP. Wed³ug firmy Gartner jedna pi¹ta wydatków na oprogramowanie biznesowe przypada na koszty wdro enia lub modernizacjê systemów ERP. Systemy klasy ERP to rozwi¹zania informatyczne wspieraj¹ce zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem poprzez sprawny przep³yw danych, informacji i zasobów. Wdro enie rozwi¹zañ ERP mo e obejmowaæ wszystkie lub czêœæ obszarów dzia³alnoœci biznesowej przedsiêbiorstwa. Systemy te umo liwiaj¹ gromadzenie danych oraz wykonywanie na nich operacji zwi¹zanych m.in. z analiz¹, modyfikowaniem i raportowaniem. Integracja procesów i informacji pomaga prowadziæ lepsz¹ komunikacjê pracowników firmy z klientami, dostawcami, czy partnerami handlowymi. Wynikiem jest optymalizacja wykorzystania zasobów, zachodz¹cych w firmie procesów oraz podejmowanie trafnych decyzji maj¹cych bezpoœredni wp³yw w zdobywaniu przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstwa. NAV Systemy klasy ERP (ang. Enterprise Resource Planning) to zintegrowane systemy informatyczne bêd¹ce oprogramowaniem modu³owym. Sk³adaj¹ siê z niezale nych od siebie, ale wspó³pracuj¹cych ze sob¹ aplikacji. Wspólnym elementem dla wszystkich modu³ów jest baza danych. Poznaj optymalne rozwi¹zanie Biznes to zmiana i potrzeba rozwoju. Rynek ERP równie pod¹ a za zmianami, odchodz¹c od oprogramowania obci¹ aj¹cego system informatyczny przedsiêbiorstwa, niekoñcz¹cych siê w czasie wdro eñ i poprawek powdro eniowych. Istotnym elementem jest œwiadome podejœcie do systemów ERP, które polega na takim wyborze rozwi¹zania, by prognozowane korzyœci przewy sza³y koszty wdro enia, a firma mog³a swobodnie realizowaæ swoje cele biznesowe. Obecnie, ponad 300 tys. klientów stosuje rozwi¹zania Microsoft Dynamics NAV, które dostosowane s¹ do wymogów rynków krajowych, by odnieœæ sukces i zawsze wyprzedzaæ konkurencjê. ród³o: MS Dynamics Brochure 2

3 Microsoft Dynamics NAV to kompleksowy system, który u³atwia szybkie kojarzenie danych pochodz¹cych z wielu Ÿróde³ wewn¹trz firmy lub zlokalizowanych w ró nych oddzia³ach w kraju czy za granic¹. To ³atwe w obs³udze oprogramowanie do zarz¹dzania przedsiêbiorstwem wspó³pracuje z innymi systemami i rozwija siê wraz z firm¹, aby zapewniæ klientom d³ugofalowe korzyœci. Bez trudu mo na je dostosowaæ do w³asnych potrzeb, rozszerzyæ i zintegrowaæ. NAV System Microsoft Dynamics NAV w prosty sposób integruje siê i wspó³pracuje z innymi produktami firmy Microsoft, takimi jak MS Office czy platforma MS SharePoint. Integracja rozwi¹zañ przek³ada siê na optymalizacjê wspó³pracy oraz wspó³dzielenie informacji z innymi pracownikami. Platform¹ bazodanow¹ jest Microsoft SQL Server, który przechowuje dane zgromadzone w MS Dynamics NAV. Wygodny dostêp - zawsze i wszêdzie Microsoft Dynamics NAV Web Client umo liwia korzystanie z aktualnych danych z ka dego miejsca maj¹cego dostêp do Internetu. Wgl¹d w zgromadzone materia³y oraz ich modyfikowanie i przetwarzanie zapewnia logowanie przez interfejs, który wizualnie zbli ony jest do Microsoft Dynamics NAV Windows Client i mo e byæ dostosowany do preferencji u ytkownika. Microsoft Dynamics NAV Web Client nie zastêpuje Microsoft Dynamics NAV Windows Client, ale uzupe³nia jego mo liwoœci. Obszary zastosowania Microsoft Dynamics NAV oferuje zintegrowane funkcje, które wspieraj¹ rozwi¹zania zwi¹zane z ró norodnymi potrzebami firmy. Produkcja Planowanie produkcji (zapotrzebowanie materia³owe i czasowe) Wielopoziomowe zestawienia komponentów i wykazy materia³ów potrzebnych do wytworzenia produktu (BOM - Bill of Materials) Zarz¹dzanie wszystkimi pozycjami magazynowymi Definiowanie marszruty (wykaz operacji produkcyjnych) i przydzia³ stanowisk roboczych Symulowanie i planowanie zleceñ produkcyjnych Sk³adanie zamówieñ i planowanie produkcji pod zamówienie Efektywne zarz¹dzanie produkcj¹ Bud etowanie kosztów Analiza obci¹ enia/dostêpnoœci stanowisk roboczych Raportowanie 3

4 Zarz¹dzanie finansami Obs³uga wielu firm i narzêdzia wspomagaj¹ce tworzenie sprawozdañ skonsolidowanych Elastyczny mechanizm definiowania okresów obrachunkowych i okresów VAT Obs³uga wymiarów analitycznych pozwalaj¹cych na szczegó³owe opisywanie zdarzeñ gospodarczych np. kategoria kosztu, obszar/region sprzeda y Efektywne zarz¹dzanie ksiêgowoœci¹ i zapasami Zarz¹dzanie przep³ywami pieniê nymi Mechanizmy wspomagaj¹ce kontrolê nale noœci i zobowi¹zañ (wiekowanie, saldo na dzieñ, potwierdzenie sald, itp.) Windykacja monity i noty odsetkowe, definiowanie wielu scenariuszy (wariantów) dzia³añ Zarz¹dzanie œrodkami trwa³ymi Obs³uga kont i transakcji bankowych Wielowalutowoœæ i automatyczne ksiêgowanie ró nic kursowych Bud etowanie z wykorzystaniem planu kont i wymiarów analitycznych Sprawozdawczoœæ finansowa Raportowanie Zarz¹dzanie ³añcuchem dostaw Definiowanie dostawców i warunków dostawy zapasów Okreœlanie sposobu dostaw zapasów (zakup/produkcja/kompletacja/przesuniêcie) Planowanie dostaw i definiowanie parametrów planowania (iloœæ minimalna/maksymalna, zapas minimalny, itp.) Analiza zapotrzebowania i tworzenie arkuszy zbiorczych (produkcja, sprzeda, uzupe³nienie stanów magazynowych) Obs³uga zapytañ ofertowych Obs³uga zamówieñ zbiorczych Ewidencja i monitorowanie zamówieñ zakupu Ewidencja i monitorowanie dostaw Obieg dokumentów zakupu z mo liwoœci¹ ustawienia limitów dla u ytkowników, do³¹czanie za³¹czników i delegowanie uprawnieñ Zarz¹dzanie magazynami i zapasami Zarz¹dzanie powierzchni¹ magazynow¹ (WMS Warehouse Management System) Raportowanie Zarz¹dzanie zasobami ludzkimi Ewidencja zasobów i kompetencji (kwalifikacji) Definiowanie grup zasobów Planowanie dostêpnoœci Ewidencja absencji Monitorowanie i planowanie zadañ Pe³ny modu³ kadrowo-p³acowy (dedykowany na polski rynek) Raportowanie 4

5 Zarz¹dzanie relacjami z klientami Zarz¹dzanie danymi zwi¹zanymi z klientami i sprzeda ¹ Tworzenie kampanii marketingowych Organizowanie zasobów us³ugowych Prognozowanie i œledzenie trendów marketingowych Obs³uga zamówieñ zbiorczych (umowy sta³e) Ewidencja i monitorowanie zamówieñ Sk³adanie zamówieñ i szybkie planowanie dostaw (zakup/produkcja) Planowanie i ewidencja dostaw (wydañ) Fakturowanie Obieg dokumentów z mo liwoœci¹ kontroli limitów kredytowych nabywcy, do³¹czania za³¹czników i delegowania uprawnieñ Zarz¹dzanie kontraktami i umowami serwisowymi Raportowanie Zarz¹dzanie projektami Definiowanie struktury projektu/zadañ Bud etowanie kosztów i czasu Planowanie dostêpnoœci zasobów Ewidencja i przydzielanie zadañ Œledzenie wykorzystania zasobów Przewidywanie dostêpnoœci zasobów Monitorowanie realizacji Fakturowanie Rozliczanie projektu/zadañ Raportowanie Wdro enie systemu ERP, czyli przygotowanie firmy na zmiany Dzia³ania przedwdro eniowe powinny koncentrowaæ siê na analizie wszystkich kluczowych obszarów firmy. Niezbêdne jest krytyczne podejœcie do oceny dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa, które pozwala poznaæ jego s³aboœci, a w efekcie podnieœæ funkcjonalnoœæ i uzyskaæ wymierne korzyœci. Dobre przygotowanie projektu polega przede wszystkim na okreœleniu odpowiedniego sposobu jego implementacji i wyborze w³aœciwego partnera wdro eniowego. Specjaliœci JCommerce posiadaj¹ odpowiedni¹ wiedzê oraz kwalifikacje by sprawnie wdra aæ rozwi¹zania Microsoft Dynamics NAV w ró nych œrodowiskach IT. Efektywnie ³¹cz¹ metodologiê SCRUM z dedykowan¹ metodyk¹ Microsoft Dynamics SureStep, aby proces wdro eniowy przebiega³ p³ynnie i elastycznie. Dziêki temu klient mo e na bie ¹co kontrolowaæ zaawansowanie prac i zgodnoœæ z przyjêtymi za³o eniami. 5

6 Microsoft Dynamics SureStep Metodyka Microsoft Dynamics SureStep to proces implementacji rozwi¹zania ERP sk³adaj¹cy siê z szeœciu faz, rozpoczynaj¹c od Diagnostyki, koñcz¹c na Uruchomieniu systemu. Zastosowanie SureStep gwarantuje zmniejszenie czasu wdro enia, obni enie kosztów, zmniejszenie ryzyka oraz zwiêkszon¹ satysfakcjê klienta. Poszczególne fazy SureStep wymagaj¹ œcis³ej wspó³pracy miêdzy poszczególnymi zespo³ami odpowiedzialnymi za kolejne etapy wdro enia. Pierwsza faza daje mo liwoœæ prezentacji wybranych rozwi¹zañ, które podlegaj¹ weryfikacji przez klienta. Uzgodnione wytyczne staj¹ siê kluczowymi elementami harmonogramu. Dodatkowo w fazie Analizy oraz Wdro enia odbywaj¹ siê szkolenia z funkcjonalnoœci rozwi¹zania. Zbadanie œrodowiska firmy, analiza jej dzia³alnoœci, przygotowanie propozycji zmian i harmonogramu dzia³añ. Diagnostyka Analiza procesów biznesowych zachodz¹cych w firmie oraz nieprawid³owoœci, które bêd¹ niwelowane dziêki zastosowaniu Microsoft Dynamics NAV, dokonanie opisu dzia³añ usprawniaj¹cych prace. Analiza Przygotowanie rozwi¹zañ do implementacji w systemie, który stanie siê integralnym komponentem œrodowiska biznesowego firmy. Projektowanie Wprowadzenie rozwi¹zañ z fazy Projektowania do systemu, testy funkcjonalne po stronie zespo³u wdra aj¹cego oraz klienta. Programowanie Wdro enie systemu do œrodowiska biznesowego klienta, migracja danych, konfiguracja oraz optymalizacja nowego rozwi¹zania. Wdro enie Rozpoczêcie pracy na nowym systemie przy wsparciu zespo³u wdro eniowego. Uruchomienie systemu 6

7 Metodologia SCRUM G³ównym za³o eniem SCRUM jest podzielenie prac zwi¹zanych z wdro eniem na krótsze iteracje trwaj¹ce od tygodnia do miesi¹ca, po których dostarczane s¹ kolejne bardziej dopracowane czêœci rozwi¹zania finalnego. Ka dy z okresów procesu wdra ania nazwany jest Sprintem, który wyznaczany jest po analizie listy wymagañ u ytkownika (User Stories) oraz priorytetyzacji wymagañ przez W³aœciciela Produktu (Product Owner), czyli klienta u którego nastêpuje wdro enie. Podzia³ pracy odbywa siê wed³ug planowania Sprintu (Sprint Planning). Ka dy Sprint koñczy siê spotkaniem podsumowuj¹cym, na którym prezentowane s¹ wyniki prac zespo³u wdro eniowego. Co wiêcej, integraln¹ czêœci¹ wdro enia metodologi¹ SCRUM jest przeprowadzanie codziennych maksymalnie 15-minutowych spotkañ, zwanych Daily Scrum, których zadaniem jest podsumowanie prac dnia poprzedniego. 24 h Analiza User Stories 4 tyg. Spotkanie podsumowuj¹ce Sprint Planowanie Sprintu Czêœæ rozwi¹zania finalnego Proponowane przez JCommerce wdro enie systemu Microsoft Dynamics NAV Przy wykorzystaniu metodologii SCRUM i metodyki SureStep gwarantuje: wybór odpowiedniego rozwi¹zania dla uprzednio przeanalizowanych wymagañ zakoñczenie projektu zgodnie z ustalonymi ramami czasowymi elastycznoœæ wprowadzonych zmian w trakcie trwania projektu pe³en wgl¹d klienta w postêp prac projektowych dobre relacje w zespole projektowym zredukowanie czasu przeznaczonego na poszczególne czynnoœci administracyjne 7

8 Korzyœci z wdro enia Wdro enie rozwi¹zania Microsoft Dynamics NAV u³atwia zarz¹dzanie firm¹ i wp³ywa korzystnie na funkcjonowanie jej poszczególnych obszarów. Do podstawowych korzyœci mo emy zaliczyæ poprawê przejrzystoœci i wiêkszy dostêp do informacji, optymalizacjê zarz¹dzania kontaktami z klientami, lepsze zarz¹dzanie zapasami oraz ni sze koszty IT. Co wiêcej, MS Dynamics NAV umo liwia personalizacjê interfejsu, co pozwala na dopasowanie komponentów systemu do potrzeb u ytkownika, w tym zmieniaæ jêzyki i waluty, a integralnoœæ aplikacji z innymi rozwi¹zaniami Microsoft wp³ywa korzystnie na kontrolê wykonywanych dzia³añ. Szczegó³owa charakterystyka podstawowych korzyœci: Poprawa przejrzystoœci danych i lepszy dostêp do informacji Wiêksza produktywnoœæ pracowników bêd¹ca rezultatem efektywnego wykorzystania informacji, dostêpu do aktualnych danych, sprawnego ich przep³ywu, ³atwoœci analizy oraz szybszego podejmowania decyzji biznesowych Oszczêdnoœæ na poziomie kosztów bezpoœrednich dziêki transparentnoœci wszystkich wydatków, w konsekwencji eliminacja lub zmniejszenie niektórych kosztów Efektywniejsze zarz¹dzanie zasobami firmy Mo liwoœæ korzystania z danych z ka dego miejsca maj¹cego dostêp do Internetu, dziêki logowaniu przez interfejs Microsoft Dynamics NAV Web Client Optymalizacja zarz¹dzania kontaktami z klientami Szybka reakcja na zapytania klientów dotycz¹ce statusu zamówieñ i dostaw Automatyzacja procesu sk³adania i monitorowania zamówieñ Uzyskiwanie dok³adnych analiz sprzeda owych Podniesienie jakoœci obs³ugi klienta Lepsze zarz¹dzanie zapasami Wiêksza przejrzystoœæ magazynowania i produkcji Efektywniejsze wykorzystanie materia³ów do produkcji Zmniejszenie poziomu zapasów Sprawniejsze definiowanie realnej, planowanej daty dostawy do klienta Ni sze koszty obs³ugi IT Oszczêdnoœæ czasu koniecznego do rêcznego przenoszenia danych miêdzy systemem Microsoft Office, CRM i innymi aplikacjami Prawid³owe funkcjonowanie ca³ej infrastruktury IT firmy Minimalizacja czynnoœci administracyjnych Krótki czas wdro enia, odpowiedni pakiet szkoleñ i us³ug wdro eniowych 8

9 Case Study - wdro enie systemu Czynnikami motywuj¹cymi decyzjê o wdro eniu nowego systemu ERP w firmie Medim by³y jej dynamiczny rozwój w ostatnich kilku latach i w konsekwencji zwiêkszenie wymagañ co do systemu ERP. Dotychczasowe rozwi¹zanie nie by³o w stanie sprostaæ stawianym wymaganiom w œwietle du ych zmian zachodz¹cych zarówno w samej organizacji, jak i jej otoczeniu. Rozwi¹zanie Microsoft Dynamics NAV pokona³ konkurentów dziêki swojej bardzo obszernej i kompleksowej funkcjonalnoœci dostêpnej w standardowej wersji oraz pe³nej elastycznoœci w zakresie dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Nie mniej istotny od wyboru w³aœciwego systemu by³ dobór odpowiedniego partnera firmy, która by³aby w stanie sprawnie i profesjonalnie przeprowadziæ proces wdro enia systemu. Wdro enie systemu MS Dynamics NAV zosta³o przeprowadzone zgodnie z przyjêtym harmonogramem, który zak³ada³ wykonanie wszystkich zaplanowanych prac w szeœæ miesiêcy. Projekt wdro eniowy zosta³ rozpoczêty szczegó³ow¹ analiz¹ procesów w lutym 2012, natomiast uruchomienie produkcyjne systemu nast¹pi³o w czerwcu, a ca³y projekt zosta³ zamkniêty z pocz¹tkiem sierpnia (po up³ywie 2-miesiêcznego okresu asysty przy starcie). Opracowana koncepcja wdro enia systemu zak³ada³a jego uruchomienie we wszystkich obszarach dzia³alnoœci firmy i obejmowa³a: Zakupy, Magazyn, Sprzeda, Ksiêgowoœæ, Zarz¹dzanie zasobami, Administracjê. Firma Medim Sp. z o.o. zosta³a za³o ona w 1990 r. jako jedna z pierwszych polskich prywatnych firm zaopatruj¹cych s³u bê zdrowia w sprzêt medyczny. Jest wy³¹cznym przedstawicielem w Polsce kilku œwiatowych liderów wybranych produktów medycznych. Oferta Medim obejmuje konsultacje i specjalistyczne wsparcie dla klientów, szkolenia aplikacyjne, u ytkowe i eksploatacyjne, dostawy sprzêtu, urz¹dzeñ, systemów medycznych, instalacje i monta e aparatury oraz serwis techniczny. Medim jest aktywnym cz³onkiem Business Centre Club oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Wszystkie zdefiniowane na etapie analizy procesy zosta³y prawid³owo zmapowane w nowym systemie, a jego koñcowa funkcjonalnoœæ zosta³a oceniona jako w pe³ni zgodna z przyjêtymi za³o eniami. Na potrzeby realizacji wdro enia MS Dynamics NAV w firmie Medim zosta³y przygotowane liczne modyfikacje i dodatkowe interfejsy dostosowuj¹ce standardow¹ funkcjonalnoœæ systemu do wymagañ zg³oszonych podczas analizy. Ewa Marasek, Z-ca G³ównego Ksiêgowego, Medim Sp. z o.o. Funkcjonalnoœæ wdro onego systemu jest zgodna z naszymi oczekiwaniami, a ca³y proces wdro enia przebieg³ bardzo sprawnie. Wdro enie nowego systemu umo liwi³o nam szerzej popatrzeæ na wyniki dzia³alnoœci przedsiêbiorstwa i dostrzec problemy, które wczeœniej by³y niezidentyfikowane. Znacznie poprawi³ siê poziom zarz¹dzania nie tylko finansami firmy, ale równie, a mo e przede wszystkim, magazynami, a w szczególnoœci produktami medycznymi, identyfikowanymi przy u yciu numerów seryjnych oraz numerów partii z dat¹ wa noœci.bardzo wysoko oceniamy wiedzê i doœwiadczenie konsultantów firmy JCommerce oraz ich znajomoœæ procesów biznesowych, praktycznie we wszystkich obszarach dzia³alnoœci naszej firmy. 9

10 Korzyœci biznesowe Zautomatyzowanie dzia³añ Procesy importu danych do systemu z plików w formacie.xls/.xml (zapasy, komponenty, cenniki zakupu i sprzeda y, zamówienia) Aktualizacja cen sprzeda y w PLN na podstawie aktualnego kursu i ceny w walucie sugerowanej przez dostawcê Eksport komponentów zestawów demonstracyjnych przeznaczonych do wypo yczenia Automatyzacja procesu tworzenia kartotek zapasów, nabywców, dostawców, informacji o numerach seryjnych i partii oraz zestawów komponentów Dziêki wdro eniu MS Dynamics NAV firma Medim uzyska³a wymierne korzyœci w obszarze operacyjnym i kontrolnym, dokonano ulepszeñ w systemie raportowym oraz wprowadzono zmiany, które pomog³y efektywniej zarz¹dzaæ procesami w firmie. Zwiêkszenie kontroli Œledzenie numerów seryjnych, numerów partii i dat wa noœci w obrocie wyrobami medycznymi (zakup, sprzeda, serwis) Obs³uga numerów seryjnych, numerów partii i dat wa noœci dla komponentów zestawów Szczegó³owy rachunek wyników z wykorzystaniem wymiarów analitycznych (m.in.: dzia³, kontrakt, pracownik, noœnik kosztu) Monitorowanie procesu dopuszczania produktów medycznych do obrotu Mechanizm kontroli sprzeda y dla klientów zablokowanych przez dzia³ windykacji Szczegó³owa ewidencja obrotu towarami atwoœæ i wygoda raportowania W pe³ni definiowane przez u ytkownika arkusze kont Zestaw gotowych raportów generuj¹cych potrzebne zestawienia Wydruki dokumentów w pe³ni zgodne z wymaganiami klienta Usprawnienie procesów Ewidencja dokumentów magazynowych, umów wieloletnich na dostawê produktów i kontrola ich realizacji Ewidencja wypo yczeñ sprzêtu (w³asnego i powierzonego) Obs³uga sprzeda y ratalnej Obs³uga i rozliczenie sprzeda y towarów na wymianê oraz akcji promocyjnych z zastosowaniem cen specjalnych Automatyczne tworzenie zamówieñ zakupu do dostawców z rezerwacj¹ planowanych dostaw Procedura podzia³u/przeksiêgowania sprzeda y i kosztu w³asnego na kilku handlowców Interfejs bankowy 10

11 JCommerce - Microsoft Gold Certified Partner Jesteœmy firm¹ IT, która od 2005 roku specjalizuje siê miêdzy innymi w projektowaniu i wdra aniu systemów klasy ERP u klientów reprezentuj¹cych ró ne bran e, pocz¹wszy od ma³ych i œrednich firm. Efektywnie ³¹czymy kompetencje technologiczne z wiedz¹ biznesow¹. Nasi specjaliœci towarzysz¹ i doradzaj¹ klientom na ka dym etapie w procesie wdro enia systemu ERP. Dodatkowo, bêd¹c partnerem firmy Microsoft, oferujemy pe³ne spektrum rozwi¹zañ wspó³pracuj¹cych z systemami ERP, miêdzy innymi systemy Business Intelligence, CRM, aplikacje mobilne czy desktopowe. Posiadamy tytu³ Microsoft Gold Certified Partner, który jest potwierdzeniem naszej wiedzy i kompetencji w nastêpuj¹cych obszarach: Business Intelligence Data Management Solutions Custom Development Solutions ISV/Software Solutions Mobility Solutions Microsoft Dynamic NAV i Microsoft Dynamic AX JCommerce SA ul. Tadeusza Koœciuszki Katowice tel.: fax: Biuro Warszawa ul. Domaniewska Warszawa Biuro Kraków ul. Bociana Kraków Biuro Rzeszów al. W³adys³awa Sikorskiego 45d Rzeszów Biuro Poznañ ul. Rataje Poznañ Biuro Bielsko Bia³a ul. Micha³owicza Bielsko Bia³a Skontaktuj siê bezpoœrednio z naszym Specjalist¹ ds. wdro eñ systemów ERP: Andrzej Krawiec 11

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o.

Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Realizacja projektu wdro eniowego przebieg³a wzorcowo. Na ka dym etapie wdro enia wszystko by³o przewidywalne i jasne, a proces przejœcia na nowy system

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja

X. M A N A G E R. q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja X. M A N A G E R q Przeznaczenie modu³u q Wykaz funkcji q Codzienna eksploatacja Schemat funkcjonalny modu³u MANAGER SPIS TREŒCI X.1. PRZEZNACZENIE MODU U...X-3 X.2. WYKAZ FUNKCJI...X-4 X.3. CODZIENNA

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 20.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Sekretem biznesu jest wiedzieæ to, czego nie wiedz¹ inni. Arystoteles Onassis Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT

ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT ARIES-IT Profesjonalne Usługi Informatyczne dla Firm i Instytucji, Outsourcing IT Strona1 Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważną role w każdej firmie odgrywa prawidłowy, bezawaryjny system informatyczny.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem

ICT Bankowość, Finanse, Ubezpieczenia 2012.09.28. Inteligentne zarządzanie majątkiem 2012.09.28 Inteligentne zarządzanie majątkiem Inteligentne zarządzanie majątkiem Potrzeby instytucji finansowych 2012.09.28 2 SmartMedia Ewidencja majątku Jaki majątek posiadam? Ile jest wart? Kto jest

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG

ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG ZMIANY W KRYTERIACH WYBORU FINANSOWANYCH OPERACJI PO IG LP Działanie Poprzednie brzmienie Aktualne brzmienie 1. 1.4-4.1 Projekt obejmuje badania przemysłowe i/lub prace rozwojowe oraz zakłada wdroŝenie

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl

S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM. www.simple.com.pl S I M P L E. E R P ZARZ DZANIE MA J TKIEM www.simple.com.pl SIMPLE.ERP ZARZ DZANIE MA J TKIEM Obszar funkcjonalny systemu ZARZ DZANIE MA J TKIEM umo liwia prowadzenie w systemie pe³nej obs³ugi maj¹tku

Bardziej szczegółowo

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY):

1) BENEFICJENT (ZAMAWIAJĄCY): Marcelów, dn. 05.06.2012 r. Zapytanie ofertowe Mając na względzie postanowienia i obowiązki wynikające ze stosowania zasady konkurencyjności oraz zasady efektywnego zarządzania finansami obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi.

PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI. Za prawidłową realizację planu szkoleń odpowiada Kierownik biura LGD Qwsi. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Załącznik nr 7 do umowy ramowej PLAN SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW BIURA STOWARZYSZENIA LGD QWSI Celem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe

Uprawnienia do dysponentów/jednostek organizacyjnych Uprawnienia do operacji. System EUROBUDŻET Aplikacja Księga Główna Aplikacja Środki trwałe Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO ŚWIADCZENIA E-USŁUGI

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO ŚWIADCZENIA E-USŁUGI Wrocław, 11.09. 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SŁUŻĄCEGO DO ŚWIADCZENIA E-USŁUGI 1. ZAMAWIAJĄCY: AMJ Alicja Januszkiewicz

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania

systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania systemowy rozwój firmy Cennik dla biur rachunkowych Oprogramowanie ERP do zarządzania moduły podstawowe dla biur rachunkowych moduł zakup cena jednego stanowiska wybranego modułu wynajem (ASP) miesięczny

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe M.M. Druk Serwis Sp. z o.o. Kraków, 09.05.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup 2 aplikacji Web to Print oraz Print od Demand w ramach działania 2.1 schemat B Wspólne przedsięwziecia

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego w Kozielsku Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or. 0152-21/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 27 października 2010r Zakładowy plan kont jednostki budżetowej Urzędu Gminy dla realizacji projektu,,budowa kąpieliska gminnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Katowice, dnia 2014-02-01. dla potrzeb realizacji projektu: ZAMAWIAJĄCY: Katowice, dnia 2014-02-01 Sygn. ZO/01/2014/GMDF ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych w zakresie: 1. Analizy przygotowawcze i przedwdrożeniowe,

Bardziej szczegółowo

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych

Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Procedura weryfikacji badania czasu przebiegu 1 paczek pocztowych Warszawa 2012 (nowelizacja 2014) 1 zmiana nazwy zgodnie z terminologią zawartą w ustawie Prawo pocztowe Jednostka zlecająca: Urząd Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki

Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce. Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Systemy wspierające sprzedaż i marketing w logistyce Iwo Baszkowski Wojtek Dubicki Sprzedaż SEVEN Subiekt GT nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system obsługi sprzedaży skierowany jest do małych i

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40

Spis treœci. Wprowadzenie Istota rachunkowoœci zarz¹dczej Koszty i ich klasyfikacja... 40 Spis treœci Wprowadzenie........................... 11 1. Istota rachunkowoœci zarz¹dczej................... 13 1.1. Rachunkowoœæ jako system informacyjny................ 13 1.2. Rachunkowoœæ finansowa

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Infrastruktury, 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Ministerstwa Infrastruktury, 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Załącznik Nr 3 do RZP B/2011/09/03 Formularz ofertowy Do: Ministerstwa Infrastruktury, 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Zaprojektowanie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM

PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM Regulamin PROGRAMU PARTNERSKIEGO BERG SYSTEM 1. Organizatorem Programu Partnerskiego BERG SYSTEM" jest KONEKT Sp. z o.o. z siedzibą w: 15-532 Białystok, ul. Wiewiórcza 111; NIP 966 210 20 23; REGON 363632084;

Bardziej szczegółowo

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL

Procedury uzyskania dostępu do systemu SIL Zasady korzystania z Systemu Informacji Lokalowej sil.gznk.pl System Informacji Lokalowej jest podglądem stanu kartotek czynszowych prowadzonych przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Z.B. Każdy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i

Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i Senior Trainer Sabre Reservations (w/m) Twoje zadania: Prowadzenie szkoleń w systemie rezerwacji Sabre Interact i Sabre w języku niemieckim i angielskim Ewaluacja wyników treningu Przygotowanie i opieka

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8754636, faks 017 8754634. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie

Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Zakład Produkcji Spożywczej JAMAR Szczepaniak sp.j Albertów 69, 42-165 Lipie Albertów 25.01.2016r Podstawowym celem praktyki zawodowej odbywanej w Firmie JAMAR sp. jawna jest nabycie umiejętności praktycznych,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych lub specjalistycznych z następującego zakresu oraz we wskazanych miejscowościach:

FORMULARZ OFERTOWY. organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych lub specjalistycznych z następującego zakresu oraz we wskazanych miejscowościach: FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Oferenta: Dane dotyczące Zleceniodawcy: DGA S.A. ul. Towarowa 35 61-896 Poznań NIP 781-10-10-013 Zobowiązania Oferenta: Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, o

Bardziej szczegółowo

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości

PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości PROBIT Wysoka Kultura w Księgowości Mając na uwadze unikalne potrzeby jednostek, których celem jest organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej, opracowaliśmy pakiet oprogramowania wspomagający

Bardziej szczegółowo

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta

Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta Powstanie firmy, pocz tki powstanie w kształcie spółki z o.o. 2000 rok siedziba - Kraków cel powstania» tworzenie oprogramowania wg potrzeb klienta» od 2000 roku specjalizacja w zakresie systemów w kodów

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Testowanie i wdrażanie oprogramowania Emulator systemu bankowego

Testowanie i wdrażanie oprogramowania Emulator systemu bankowego Kamil Bednarz, Rafał Bukała, Rafał Liwerski, Maciej Maciejko, Marcin Pacułt, Krzysztof Pado 20 czerwca 2011 Plan prezentacji 1 Cel projektu 2 3 Narzędzia i technologie wykorzystane w projekcie 4 Cel projektu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Zadania stoj¹ce przed Business Intelligence Przyrost informacji w ci¹gu ostatnich kilku lat osi¹gn¹³ niespotykany dot¹d poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Kalkulartor Mar Wstêp Przedsiêbiorstwa produkcyjne i handlowe dzia³aj¹c w warunkach wolnorynkowej konkurencji, stale rozszerzaj¹ swoj¹ ofertê i dostosowuj¹ j¹ do zmiennego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

System Centrala. System Centrala - opis systemu. System Centralnego Zarz±dzania "Magnat Centrala" stanowi istotne

System Centrala. System Centrala - opis systemu. System Centralnego Zarz±dzania Magnat Centrala stanowi istotne System Centrala System Centrala - opis systemu System Centralnego Zarz±dzania "Magnat Centrala" stanowi istotne rozwiniêcie funkcjonalne Systemu Obs³ugi Supermarketu Magnat. Pozwala na ³atw± organizacjê

Bardziej szczegółowo

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o.

Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. Pomagamy firmom podejmować trafne decyzje biznesowe. Dostarczamy korzystne i nowoczesne rozwiązania IT. HURO Sp. z o.o. O HURO EKSPERCI TECHNOLOGII MICROSOFT.NET 10 letnie doświadczenie w dostarczaniu

Bardziej szczegółowo