Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Wdro enie Microsoft Dynamics NAV w MEDIM Sp. z o.o. Realizacja projektu wdro eniowego przebieg³a wzorcowo. Na ka dym etapie wdro enia wszystko by³o przewidywalne i jasne, a proces przejœcia na nowy system (uruchomienia produkcyjnego systemu NAV) zrealizowany zosta³ p³ynnie i bez niespodzianek.. Marcin Kaszubski, Specjalista ds. Informatyki, MEDIM Sp. z o.o.

2 Firma MEDIM zosta³a za³o ona w 1990 r., jako jedna z pierwszych polskich prywatnych firm zaopatruj¹cych s³u bê zdrowia w sprzêt medyczny. Jest wy³¹cznym przedstawicielem w Polsce kilku œwiatowych liderów w wybranych produktach medycznych. Oferta firmy MEDIM obejmuje: konsultacje i specjalistyczne wsparcie dla swoich klientów szkolenia aplikacyjne, u ytkowe i eksploatacyjne dostawy sprzêtu, urz¹dzeñ, systemów medycznych instalacje i monta e aparatury serwis techniczny MEDIM jest aktywnym cz³onkiem Business Centre Club oraz Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Dotychczas stosowany system ERP nie by³ w stanie sprostaæ stawianym wymaganiom w œwietle du ych zmian zachodz¹cych zarówno w samej organizacji jak i jej otoczeniu. Procedura wyboru nowego systemu nie by³a ³atwa, a ostateczna decyzja zapad³a dopiero na pocz¹tku 2012 roku. Spoœród dostêpnych na rynku systemów ERP wybrany zosta³ system firmy Microsoft MS Dynamics NAV. Wyzwania Decyzja o wdro eniu nowego systemu informatycznego wspomagaj¹cego zarz¹dzanie przedsiêbiorstwem zosta³a podjêta przez Zarz¹d firmy w 2010 roku. Czynnikami motywuj¹cymi tak¹ decyzjê by³y: dynamiczny rozwój firmy w ostatnich kilku latach, zwiêkszone zapotrzebowanie na szybki dostêp do bie ¹cych i sprawdzonych informacji na temat rentownoœci podejmowanych przedsiêwziêæ oraz ogólnej kondycji firmy, potrzeba usprawnienia procesów zarz¹dzania ³añcuchem dostaw (czynnik krytyczny dla terminowej realizacji projektów), koniecznoœæ zwiêkszenia kontroli obrotu magazynowego i sprawnego zarz¹dzania magazynem (ze szczególnym uwzglêdnieniem identyfikacji numerów seryjnych, partii i dat wa noœci produktów g³ównie w obrocie wyrobami medycznymi). Firma JCommerce przedstawi³a najbardziej kompleksow¹ ofertê, która obejmowa³a wiele niezidentyfikowanych wczeœniej zagadnieñ odkrytych dopiero podczas konsultacji poprzedzaj¹cych wybór w³aœciwej oferty. Wiedza i doœwiadczenie konsultantów firmy oraz znajomoœæ tzw. dobrych praktyk by³y czynnikami decyduj¹cymi o wyborze. Zdawaliœmy sobie sprawê, e tylko wspó³praca z w³aœciwym partnerem jest kluczem do osi¹gniêcia sukcesu, którym w tym przypadku by³o sprawne wdro enie systemu zgodnie z przyjêtymi za³o eniami co do zakresu, terminu i bud etu. Piotr M³ynarczyk, Dyrektor Naczelny w Medim Sp. z o.o. 2

3 Rozwi¹zanie Microsoft Dynamics NAV pokona³ konkurentów dziêki swojej bardzo obszerneji kompleksowej funkcjonalnoœci dostêpnej w standardowej wersji oraz pe³nej elastycznoœci w szerokim zakresie dostosowania systemu do indywidualnych potrzeb Klienta. Nie mniej istotny od wyboru w³aœciwego systemu by³ dobór odpowiedniego partnera firmy, która by³aby w stanie sprawnie i profesjonalnie przeprowadziæ proces wdro enia systemu. Po d³ugiej i wnikliwej analizie z³o onych ofert oraz przeprowadzonych konsultacjach z oferentami wybrana zosta³a firma JCommerce SA z Katowic, która wykaza³a siê profesjonalnym podejœciem i doskona³¹ znajomoœci¹ najwa niejszych zagadnieñ z zakresu zasad prowadzenia biznesu oraz zaproponowa³a bardzo ciekawe rozwi¹zania w newralgicznych dla MEDIM obszarach dzia³alnoœci. Wdro enie systemu MS Dynamics NAV 2009 zosta³o przeprowadzone zgodnie z przyjêtym harmonogramem, który zak³ada³ wykonanie wszystkich zaplanowanych prac w szeœæ miesiêcy. Projekt wdro eniowy zosta³ rozpoczêty w lutym 2012 szczegó³ow¹ analiz¹ procesów, natomiast uruchomienie produkcyjne systemu nast¹pi³o w czerwcu, a ca³y projekt zosta³ zamkniêty wraz z pocz¹tkiem sierpnia (po up³ywie 2-miesiêcznego okresu asysty przy starcie). Opracowana koncepcja wdro enia systemu zak³ada³a uruchomienie systemu we wszystkich obszarach dzia³alnoœci firmy i obejmowa³a: Zakupy Magazyn Sprzeda Ksiêgowoœæ Zarz¹dzanie zasobami Administracjê Wszystkie zdefiniowane na etapie analizy procesy zosta³y prawid³owo zmapowane w nowym systemie, a koñcowa funkcjo-nalnoœæ systemu zosta³a oceniona jako w pe³ni zgodna z przyjêtymi za³o eniami. Na potrzeby realizacji wdro enia systemu MS Dynamics NAV w firmie MEDIM Sp. z o.o. zosta³y przygotowane liczne modyfikacje i dodatkowe interfejsy dostoso - wuj¹ce standardow¹ funkcjonalnoœæ systemu do wymagañ zg³oszonych podczas analizy. str.3

4 Korzyœci biznesowe Zautomatyzowanie dzia³añ Procesy importu danych do systemu z plików w formacie.xls/.xml (zapasy, komponenty, cenniki zakupu i sprzeda y, zamówienia) Aktualizacja cen sprzeda y w PLN na podstawie aktualnego kursu i ceny w walucie sugerowanej przez dostawcê Eksport komponentów zestawów DEMO przeznaczonych do wypo yczenia Automatyzacja procesu tworzenia kartotek zapasów, nabywców, dostawców, informacji o numerach seryjnych i partii oraz zestawów komponentów atwoœæ i wygoda raportowania Wielowymiarowa analiza sprzeda y W pe³ni definiowane przez u ytkownika arkusze kont Zestaw gotowych raportów generuj¹cych potrzebne zestawienia Wydruki dokumentów w pe³ni zgodne z wymaganiami u ytkownika Zwiêkszenie kontroli Œledzenie numerów seryjnych, numerów partii i dat wa noœci w obrocie wyrobami medycznymi (zakup, sprzeda, serwis) Obs³uga numerów seryjnych, numerów partii i dat wa noœci dla komponentów zestawów Szczegó³owy rachunek wyników z wykorzystaniem wymiarów analitycznych (m.in.: dzia³, kontrakt, pracownik, noœnik kosztu) Monitorowanie procesu dopuszczania produktów medycznych do obrotu Mechanizm kontroli sprzeda y dla klientów zablokowanych przez Dzia³ windykacji Szczegó³owa ewidencja obrotu towarami str.4

5 Nazwa: Medim Sp. z o.o. Bran a: Producent sprzêtu medycznego Wielkoœæ firmy: <100 pracowników G³ówna siedziba: Pu³awska Plaza Usprawnienie procesów Ewidencja dokumentów magazynowych Ewidencja umów wieloletnich na dostawê produktów i kontrola ich realizacji Ewidencja wypo yczeñ sprzêtu (w³asnego i powierzonego) Obs³uga sprzeda y ratalnej Obs³uga i rozliczenie sprzeda y towarów na wymianê oraz akcji promocyjnych z zastosowaniem cen specjalnych Automatyczne tworzenie zamówieñ zakupu do dostawców z rezerwacj¹ planowanych dostaw Procedura podzia³u/przeksiêgowania sprzeda y i kosztu w³asnego na kilku handlowców Interfejs bankowy Fakty Cele wdro enia systemu Microsoft Dynamic NAV 2009: automatyzacja dzia³añ u³atwienie raportowania zwiêkszenie kontroli w firmie usprawnienie procesów Technologie: MS Windows Server 2008 R2, MS SQL Server 2008 R2, MS Dynamics NAV 2009 R2, MS Office Wykonawca: JCommerce SA Katowice, ul. T. Koœciuszki 227, tel.: , fax: ,

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o.

Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej QlikView w Skanska Property Poland Sp. z o.o. Sekretem biznesu jest wiedzieæ to, czego nie wiedz¹ inni. Arystoteles Onassis Wdro enie aplikacji raportowo-analitycznej

Bardziej szczegółowo

INFOSTRADA BIZNESOWA

INFOSTRADA BIZNESOWA INFOSTRADA BIZNESOWA WYGRYWAJ CE STRATEGIE BIZNESOWE DLA INNOWACYJNEJ FIRMY 7 wyzwañ zarz¹dzania Jak wybraæ system odpowiadaj¹cy wyzwaniom wspó³czesnego rynku? Jeœli chcesz w ka dej sytuacji rynkowej mieæ

Bardziej szczegółowo

Dopiero po³¹czenie filozofii CRM z odpowiednim narzêdziem informatycznym daje wymierne korzyœci

Dopiero po³¹czenie filozofii CRM z odpowiednim narzêdziem informatycznym daje wymierne korzyœci SIMPLE.CRM Organizacje, funkcjonuj¹c w coraz bardziej z³o onym i dynamicznym otoczeniu, poszukuj¹ nowych mo liwoœci wyprzedzania konkurencji. Wraz ze wzrostem walki konkurencyjnej koszt pozyskania nowych

Bardziej szczegółowo

Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji

Automatyzowaæ czynnoœci, usprawniæ komunikacjê, zwiêkszyæ trafnoœæ decyzji Podstaw¹ dobrej opinii, jaka przek³ada siê na sukces firmy budowlanej, jest umiejêtnoœæ realizacji projektów zgodnie z harmonogramem i w za³o onym czasie. Przedsiêbiorcy, którzy na rynku budowlanym chc¹

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM

ZAWARTOŒÆ. ask. expert PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM ask the expert ZAWARTOŒÆ PROMISE UMOWY LICENCYJNE WDRO ENIA ROZWI ZAÑ WYBRANE ROZWI ZANIA CENTRUM EDUKACYJNE PROMISE AUDYT OPROGRAMOWANIA/SAM PROGRAM EKSPERCKI KONTAKT 2 3 6 8 10 10 11 12 PROFIL PROMISE

Bardziej szczegółowo

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw

Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw AUTOMATYKA 2011 Tom 15 Zeszyt 2 Piotr Kisiel*, Bo ena Zwoliñska**, Pawe³ Gara* Wybrane komputerowe systemy wykorzystywane w gospodarce magazynowej przedsiêbiorstw 1. Wprowadzenie Komputery od swoich najwczeœniejszych

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA

PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA SIMPLE.iMED PLATFORMA ROZWI ZAÑ DLA S U BY ZDROWIA www.simple.com.pl SIMPLE S.A. jest niekwestionowanym liderem w zakresie wdro eñ systemów informatycznych w s³u bie zdrowia! SIMPLE S.A. od ponad 25 lat

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu

Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Business Intelligence Odkryj szersz¹ perspektywê dla swojego biznesu Zadania stoj¹ce przed Business Intelligence Przyrost informacji w ci¹gu ostatnich kilku lat osi¹gn¹³ niespotykany dot¹d poziom. Firmy

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku elektroniczny system WDM obiegu dokumentów

folder przygotowany do druku elektroniczny system WDM obiegu dokumentów folder przygotowany do druku elektroniczny system obiegu dokumentów Wstêp Wiedza jest jednym z najcenniejszych zasobów ka dego przedsiêbiorstwa. Zamkniêta w dokumentach, danych i liczbach stanowi nierozerwalny

Bardziej szczegółowo

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE Z. 1(11)/2008 FRANCISZEK KOLBUSZ, RADOS AW PYREK* Wspó³czesne metody sterowania produkcj¹ Zintegrowany System Zarz¹dzania Klasy ERP II

Bardziej szczegółowo

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne

analityce biznesowej [1]: strony, umiejêtne wykorzystanie posiadanych informacji formu³owanie propozycji umo liwiaj¹cych efektywne Katarzyna ROSTEK, Micha³ WITEK ZNACZENIE ANALIZY I RAPORTOWANIA DANYCH W PROCESIE ZARZ DZANIA PRZEDSIÊBIORSTWEM 1. Wprowadzenie W sytuacji dynamicznych zmian gospodarczych brak odpowiednich systemów raportowania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEÑSTWO I INTEGRACJA IT

BEZPIECZEÑSTWO I INTEGRACJA IT Korzyœci zwi¹zane z wykorzystaniem informatyki s¹ trudne do przecenienia. Informatyka jest dziœ tak naturalnym, e wrêcz niezauwa alnym sk³adnikiem procesów realizowanych w ka dej Organizacji. O tym jak

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

zarz¹dzanie procesami biznesowymi

zarz¹dzanie procesami biznesowymi Proces to uporz¹dkowany w czasie ci¹g zmian i stanów zachodz¹cych po sobie. Choæ procesy s¹ nieod³¹czn¹ cech¹ ka dej organizacji, nie ka da organizacja potrafi nimi odpowiednio zarz¹dzaæ. Zarz¹dzaæ mo

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Kalkulartor Mar Wstêp Przedsiêbiorstwa produkcyjne i handlowe dzia³aj¹c w warunkach wolnorynkowej konkurencji, stale rozszerzaj¹ swoj¹ ofertê i dostosowuj¹ j¹ do zmiennego

Bardziej szczegółowo

Dotacja na innowacyjn¹ technologiê. Wsparcie dla elektronicznego biznesu. Praktyczne uwagi dla przedsiêbiorcy. Szerokie wsparcie dla firm

Dotacja na innowacyjn¹ technologiê. Wsparcie dla elektronicznego biznesu. Praktyczne uwagi dla przedsiêbiorcy. Szerokie wsparcie dla firm 2 Niezbêdnik beneficjenta www.fundusze-europejskie.pl W numerze: 3 Czy jest o co siê biæ, czyli gdzie szukaæ dotacji dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w 2013? 5 Dotacja na innowacyjn¹ technologiê 7

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Internetowe Wstêp Sprzeda dla ka dego przedsiêbiorstwa jest kluczowym procesem, zapewniaj¹cym mu byt i œrodki potrzebne na dalsze inwestycje. Przedsiêbiorstwa w naturalny sposób

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo