folder przygotowany do druku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "folder przygotowany do druku"

Transkrypt

1 folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne

2 Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów i surowców potrzebnych w procesach produkcyjnych i wsparcia produkcji jest kluczowym zagadnieniem rozpatrywanym z punktu widzenia zarówno kosztów jak i czasu dostaw. Zarz¹dzanie przebiegiem obs³ugi zapotrzebowañ i zamówieñ w organizacji jest procesem nie³atwym, zw³aszcza jeœli weÿmie siê pod uwagê mnogoœæ oferty dostawców na rynku oraz jakoœæ dostarczanych produktów. Dzia³ania kadry menad erskiej odpowiedzialnej za zakupy, powinny skupiaæ siê wokó³ zapewnienia maksymalnej przejrzystoœci i kontroli procesu zamawiania i zakupu towarów. Firma OMS wychodz¹c naprzeciw tym wymaganiom stworzy³a system. Jego elastyczna budowa sprawia, e dobrze sprawdza siê w przedsiêbiorstwach produkcyjnych i handlowych wspieraj¹c obs³ugê procesów zakupowych w zakresie: Pe³nej obs³ugi zapotrzebowañ i zamówieñ, Zautomatyzowanej komunikacji z dostawcami, Globalnego zarz¹dzania i monitorowania procesów zakupowych, Raportowania istotnych informacji dotycz¹cych procesów zakupowych, Komunikacji ( , SMS). Dziêki systemowi ka dy proces zakupowy w organizacji jest maksymalnie przejrzysty i pod pe³n¹ kontrol¹. - dla kogo? System firmy OMS zosta³ zaprojektowany tak, aby spe³niæ oczekiwania ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, posiadaj¹cych zwart¹ lub te przeciwnie, rozproszon¹ strukturê organizacyjn¹. W szczególnoœci system sprawdzi siê w organizacjach takich jak: Przedsiêbiorstwa produkcyjne - Firmy, dla których sprawnoœæ dostaw komponentów i surowców potrzebnych do produkcji ma kluczowe znaczenie. Przedsiêbiorstwa handlowe - Organizacje zajmuj¹ce siê zakupem produktów i nastêpnie ich odsprzeda ¹, cechuj¹ce siê du ¹ rotacj¹ towarów, bogatym wachlarzem dostawców i us³ug oraz du ¹ iloœci¹ przetwarzanych zamówieñ. Przedsiêbiorstwa us³ugowe - Firmy, które œwiadcz¹ us³ugi na najwy szym poziomie dziêki terminowym i sprawnym dostawom towarów, niezbêdnych do ich realizacji. Organizacja publiczne - Urzêdy publiczne i organizacje, dla których transparentnoœæ procesów zakupowych ma najwy sze znaczenie. Kluczowe cechy systemu Dostêpnoœæ - Dziêki architekturze webowej system mo e zostaæ udostêpniony wybranym u ytkownikom w trybie 4/7/365 z ka dego miejsca na kuli ziemskiej. Ma to szczególne znaczenie wówczas, gdy uczestnicy procesu zakupowego s¹ w ci¹g³ym ruchu bêd¹c jednoczeœnie kluczowymi osobami w procesie obs³ugi zamówieñ. Elastycznoœæ - Wbudowane mechanizmy konfiguracyjne systemu pozwalaj¹ na jego wdro enie zarówno w du ych, rozproszonych organizacjach oraz w mniejszych przedsiêbiorstwach. Autorskie mechanizmy obs³ugi procesów biznesowych gwarantuj¹, i system bêdzie w stanie obs³u yæ nawet najbardziej z³o ony proces zakupowy. Automatyzacja procesów - System dzia³a na bazie autorskiego engine workflow. Ca³oœæ dzia³ania obiegu zamówieñ w organizacji mo e zostaæ zautomatyzowana. Przyœpiesza to przebieg obs³ugi zamówienia i czyni go czytelnym dla wszystkich uczestników procesu w organizacji.

3 Kluczowe cechy systemu cd. Prostota obs³ugi - Istotn¹ cech¹ sytemu jest jego funkcjonalnoœæ i elastycznoœæ. Zachowano prostotê i intuicyjnoœæ obs³ugi niespotykan¹ na rynku. Osi¹gnêliœmy to dziêki wykorzystaniu do produkcji systemu nowoczesnych technologii, a tak e dziêki ludziom, dla których ergonomia u ycia jest najistotniejszym aspektem funkcjonowania systemu. Ma to korzystny wp³yw na szybkoœæ i koszty zwi¹zane z wdro eniem systemu. Bezpieczeñstwo - Zaawansowany proces delegowania uprawnieñ za poœrednictwem ról sprawia, e dane zgromadzone w systemie s¹ bezpieczne. Dokumenty s¹ zabezpieczone szeregiem mechanizmów, m.in.: pe³n¹ histori¹ zmian w dokumentach, automatycznym systemem kopii zapasowych. Prostota zarz¹dzania - Dziêki rozbudowanemu Panelowi Administracyjnemu wszystkie czynnoœci zwi¹zane z wdro eniem i codzienn¹ obs³ug¹ systemu (dodawanie u ytkowników, itp.) realizowane s¹ za poœrednictwem predefiniowanych formularzy. Czas potrzebny na administracjê systemem zostaje istotnie ograniczony. atwoœæ integracji - Zastosowanie architektury SOA i technologii us³ug sieciowych sprawia, e system Zamówienia Wewnêtrzne niezwykle ³atwo i szybko integruje siê z innymi aplikacjami dzia³aj¹cymi w organizacji. Bez trudu wtapia siê w architekturê IT przedsiêbiorstwa, maksymalizuj¹c skutecznoœæ oferowanych przez niego funkcji. Kluczowe funkcje systemu Wsparcie dla organizacji rozproszonych - System zosta³ wyposa ony w zaawansowane mechanizmy zarz¹dzania procesem zakupowym z poziomu centrali. Doskonale nadaje siê zarówno do organizacji posiadaj¹cych jedn¹ lokalizacjê, jak równie do organizacji rozproszonych terytorialnie. Pe³na obs³uga zapotrzebowañ - Mo esz rejestrowaæ potrzeby uczestników swojej organizacji udostêpniaj¹c modu³ obs³ugi zapotrzebowañ wszystkim wyznaczonym do tego celu osobom. Zyskujesz pewnoœæ, e wszystkie potrzeby zakupowe Twojej organizacji trafi¹ we w³aœciwe miejsce i zostan¹ rozpatrzone. Od zapotrzebowania do zamówienia Obszar organizacji Ca³a organizacja Zapotrzebowania 3 Czynnoœci Zebranie zapotrzebowañ Dzia³ handlu Analiza i komasacja Zarz¹d Proces akceptacji Dzia³ handlu 3 Realizacja zamówieñ Pe³na obs³uga zamówieñ - Na podstawie z³o onych zapotrzebowañ i innych informacji, dzia³ handlu mo e przygotowaæ zlecenia skierowane do odpowiednich dostawców, z uwzglêdnieniem najlepszych cen i warunków dostawy. System ma mo liwoœæ œledzenia realizacji poszczególnych zapotrzebowañ przez zamówienia oraz importu zamówieñ bezpoœrednio z systemów dziedzinowych dzia³aj¹cych u klienta.

4 Kluczowe funkcje systemu cd. Dzia³anie oparte o workflow - Dziêki autorskiemu silnikowi OMS Workflow Engine, niezwykle ³atwo mo na zautomatyzowaæ proces obs³ugi zamówieñ i dostosowaæ system do uwarunkowañ biznesowych swojej organizacji. Zamówienia cykliczne - Unikalna funkcjonalnoœæ umo liwiaj¹ca zdefiniowanie powtarzaj¹cych siê szablonów zamówieñ i automatyczne ich generowanie, zgodnie z ustalonym przez u ytkownika harmonogramem. Katalogi dostawców i produktów - Baza danych o zakupach jest ujednolicona i mo na ni¹ zarz¹dzaæ centralnie poprzez system limitów zakupowych i blokad. Masz pewnoœæ, e towar zawsze zostanie zakupiony u najlepszego dostawcy. Rozbudowana warstwa komunikacyjna - System informuje u ytkowników o wszelkich dotycz¹cych ich zdarzeniach za poœrednictwem popularnych kana³ów komunikacji elektronicznej, takich jak: czy SMS. Proces logowania do systemu w celu sprawdzenia listy spraw do wykonania mo e zostaæ wyeliminowany. U ytkownicy aplikacji uzyskaj¹ wszelkie informacje, niezale nie od tego w której czêœci œwiata bêd¹ aktualnie siê znajdowaæ. Raportowanie i statystyki - Modu³ statystyk i raportów umo liwia szybkie i proste uzyskanie po ¹danych informacji dotycz¹cych zakupów w zadanym okresie czasu. Wiedza ta pozwoli podejmowaæ trafniejsze decyzje dotycz¹ce strategii zakupowej na kolejne miesi¹ce i lata. Korzyœci z wdro enia systemu Wdro enie systemu firmy OMS niesie ze sob¹ wiele wymiernych korzyœci: Proces zakupowy staje siê transparenty, zarz¹dzanie nim jest ³atwe, a ryzyko zwi¹zane z wyst¹pieniem nadu yæ lub wyborem niekorzystnej oferty zostaje zminimalizowane, Poprzez zastosowanie autorskiego silnika OMS Workflow Engine procedury zwi¹zane z zakupami s¹ zautomatyzowane. Zwiêksza siê szybkoœæ przep³ywu informacji, a ryzyko pope³nienia b³êdów jest zdecydowanie mniejsze, System wykorzystuj¹c nowoczesne technologie jest dostêpny dla uprawnionych u ytkowników w trybie 4/7/365 z dowolnego miejsca na Ziemi, Natychmiastowy dostêp do ¹danych dokumentów i powi¹zanych z nimi informacji dotycz¹cych zakupów, Pos³ugiwanie siê elektronicznymi wersjami dokumentów chroni je przed potencjalnym uszkodzeniem czy zagubieniem, Dziêki mechanizmom uprawnieñ wbudowanym w system dokumenty s¹ zabezpieczone przed niepowo³anym dostêpem. Serwis i pomoc techniczna Firma OMS posiada wieloletnie doœwiadczenie w zakresie tworzenia i wdra ania rozwi¹zañ informatycznych dla biznesu. Dysponujemy zró nicowanym know-how w zakresie prowadzenia tego typu projektów. Ka demu z naszych klientów oferujemy szeroki wachlarz profesjonalnych us³ug w zakresie opieki wdro eniowej i powdro eniowej. Nasz system helpdesk to zespó³ wspó³pracuj¹cych ze sob¹ narzêdzi, umo liwiaj¹cy ³atw¹ komunikacjê klienta z dzia³em serwisowym, dziêki czemu mo emy szybciej reagowaæ na pojawiaj¹ce siê pytania i w¹tpliwoœci. Skontaktuj siê z nami lub wyœlij zapytanie. Platforma OMS Helpdesk: tel.: +48 /33/ platforma internetowa:

5 nie zapomnij wejœæ na O nas, poznaj OMS WDM - Elektroniczny system obiegu dokumentów - przy jego u yciu zamienisz papierowe wersje dokumentów na ich elektroniczne odpowiedniki. Dziêki temu mo esz przyœpieszyæ procesy w Twojej organizacji, zwiêkszyæ bezpieczeñstwo informacji i zredukowaæ koszty funkcjonowania firmy. Nasze programy K A L K U L A T O R M A R - Zaawansowany system zrealizowany w technologii webowej. Dziêki niemu uzyskasz odpowiedzi na pytania: Na którym produkcie zarabiam a na którym tracê? Jaka jest rentownoœæ projektu? Co siê stanie gdy wzrosn¹ ceny surowców? Ile kosztuje proces produkcyjny? Z A M Ó W I E N I A W E W N Ê T R Z N E - Zaawansowany system oparty o silnik workflow, który umo liwia automatyzacjê i pe³n¹ kontrolê procesów zakupowych w Twojej organizacji. Posiada zaawansowane funkcjonalnoœci zwi¹zane z zarz¹dzaniem i monitoringiem realizacji zakupów. ZAMÓWIENIA INTERNETOWE - Internetowy system wspieraj¹cy sprzeda produktów w sieci. Posiada wbudowane mechanizmy obs³ugi: otrzymujesz mo liwoœæ zdefiniowania wielu cenników, walut i jêzyków, oraz promocji, kredytów kupieckich, limitów zakupowych OMS Sp. z o. o. jest m³od¹ i dynamicznie rozwijaj¹c¹ siê firm¹ z bran y IT. Dla naszych kontrahentów tworzymy rozwi¹zania biznesowe oparte na najnowoczeœniejszych technologiach informatycznych. Wspieramy klientów œwiadcz¹c wyspecjalizowane us³ugi IT z zakresu doradztwa i wdro eñ systemów. Naszym celem jest dostarczanie przedsiêbiorcom doskona³ej jakoœci produktów i us³ug, bêd¹cych skutecznym wsparciem dla biznesu. Specjalizujemy siê w takich dziedzinach, jak: Implementacja i wdro enia systemów klasy Business Intelligence, CRM, MRP Realizacja i wdro enia systemów informatycznych na zamówienie klienta Wdro enia autorskiego systemu elektronicznego obiegu dokumentów Kompleksowe wdro enia systemów klasy ERP Hosting aplikacji biznesowych dla naszych klientów Us³ugi konsultingowe w zakresie IT Copyright OMS Sp. z o. o. 00. Wszystkie prawa zastrze one. adna czêœæ tego dokumentu nie mo e byæ powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) w³¹cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na taœmy lub przy u yciu innych systemów, a tak e t³umaczona na jakikolwiek jêzyk bez pisemnej zgody OMS. (Wydawca). Wydawca do³o y³ wszelkich starañ, aby informacje zawarte w tym dokumencie by³y zgodne ze stanem faktycznym oraz wolne od b³êdów i braków. OMS Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dokumencie bez informowania o tym. Fragmenty dokumentu mog¹ nie byæ zgodne z ostatnimi wersjami oprogramowania. Logotyp OMS Sp. z o. o. oraz inne znaki handlowe nale ¹ce do OMS Sp. z o. o. nie mog¹ byæ wykorzystywane bez pisemnej zgody w³aœciciela. Inne znaki handlowe wystêpuj¹ce w niniejszym dokumencie s¹ w³asnoœci¹ poszczególnych firm. OMS Sp. z o.o. - Oddzia³ Bielsko-Bia³a ul. Stra acka 8, Bielsko-Bia³a KRS nr Sàd Rejonowy w Katowicach, Wysokoœæ kapita³u zak³adowego / wp³aconego: 5 000,00 z³ NIP: , REGON: tel./fax.: ,

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo