Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford"

Transkrypt

1 Wdro enie systemu umo liwiaj¹cego analizê kondycji firmy i kluczowych wskaÿników jej dzia³alnoœci oraz monitorowanie osi¹gniêcia celów w Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Jeœli uwa asz, e coœ potrafisz lub e czegoœ nie potrafisz, na pewno masz racjê. Henry Ford

2 Berendsen Textile Service Sp. z o.o. (BTS) to czêœæ grupy ogólnoeuropejskiej. Firma BTS dzia³a w bran y us³ugowej zwi¹zanej z tekstyliami. Do g³ównych us³ug nale ¹ wynajem i serwis odzie y roboczej, mat wejœciowych, urz¹dzeñ higienicznych bêd¹cych wyposa eniem ³azienek. Oferuje równie wynajem i serwis odzie y pranej w bezpy³owej strefie Cleanroom. Wyzwania W firmie zidentyfikowano problemy analityczne i narzêdziowe dotycz¹ce: Zestawiania bie ¹cej wartoœci wykonywanego kontraktu z wartoœci¹ z umowy oraz faktury sprzeda y Rozliczania udzia³ów poszczególnych handlowców w sprzeda y Œledzenia historii zmian w s³ownikach (np. kontrahentów, adresów dostawy) - efektem by³y niezgodnoœci w raportach historycznych Braku narzêdzi s³u ¹cych do wszechstronnej analizy danych z zaawansowanymi mo liwoœciami wizualizacji i personalizacji Automatycznej prezentacji rachunku wyników w ró nych uk³adach oraz zestawienia planu z wykonaniem Manualnego wersjonowania planów, czyli prowadzenia bud etowania w plikach Excel i przesy³anie kolejnych wersji danego pliku miêdzy pracownikami Sytuacja przed wdro eniem W firmie BTS funkcjonuje kilka systemów transakcyjnych, rejestruj¹cych operacje biznesowe. Wœród nich wyró niæ nale y dedykowane oprogramowanie SOL, którego podstawowymi zadaniami s¹: Ewidencja s³owników wykorzystywanych w poszczególnych procesach Zarz¹dzanie kontraktami specyfikuj¹cymi warunki wspó³pracy z odbiorcami Zarz¹dzaniem ³añcuchem logistycznym Baza centralna aplikacji SOL podlega synchronizacji z bazami lokalnymi poszczególnych zak³adów produkcyjnych w zakresie wspó³u ytkowanych s³owników. Kolejnym istotnym systemem jest Axapta - system klasy ERP firmy Microsoft. Na potrzeby BTS Axapta zosta³a poddana dedykowanym przeróbkom, które mia³y na celu zapewnienie integracji z pozosta³ymi systemami w firmie (w szczególnoœci import danych z systemu SOL). Podstawowe zadania realizowane w tym systemie to: Ewidencja ksiêgowa Rozrachunki z klientami Fakturowanie W firmie BTS funkcjonuje równie uproszczony system obiegu dokumentów oparty o SharePoint Server, wykorzystywany m.in. do udostêpniania dokumentów porozumieñ handlowych (umów) w postaci ich skanów w celu akceptacji przez prze³o onych. W trakcie realizowania analizy wymagañ powsta³ równie system ewidencjonuj¹cy szczegó³y dotycz¹ce umów na wynajem odzie y roboczej (ZUSO). Do wprowadzania i kontroli bud etów firma Berendsen wykorzystywa³a pliki Excel. Rozwi¹zania Firma JCommerce zaimplementowa³a kompleksow¹ architekturê rozwi¹zania, która obejmowa³a nastêpuj¹ce elementy: Obszar STAGE, czyli obszar przejœciowy, który umo liwia wstêpne czyszczenie i agregacjê danych zasilanych z systemów Ÿród³owych klienta Procesy ETL zasilaj¹ce hurtowniê danymi Hurtowniê danych pozwalaj¹c¹ na zapisanie kompletnej historii zmian s³ownikowych i transakcyjnych 2

3 Bazê analityczn¹ OLAP z funkcjonalnoœci¹ zapisywania w niej planów z poziomu dedykowanych formatek w Excelu Portal Business Intelligence wraz z dedykowanymi kokpitami Wdro one rozwi¹zania pos³u y³y osi¹gniêciu najwa niejszych celów firmy, takich jak: Uproszczenie mechanizmów dostêpu do informacji dla kadry ró nego szczebla poprzez utworzenie jednego Ÿród³a informacji Wprowadzenie intuicyjnych narzêdzi raportowych, umo liwiaj¹cych definiowanie zindywidualizowanych raportów dla u ytkowników Mo liwoœæ bie ¹cej analizy dzia³alnoœci operacyjnej poprzez zestawianie wartoœci z umowy (ZUSO) / kontraktu (SOL) / faktury (Axapta) Automatyzacja procesów planistycznych Mo liwoœæ szybkiego konfrontowania planu z wykonaniem, a tym samym sprawnego podejmowania istotnych decyzji strategicznych Wykorzystane technologie Serwer bazodanowy Microsoft SQL Server 2008R2 - Analysis Services - Integration Services - Reporting Services Microsoft SharePoint Server 2010 Microsoft Office Dziêki wykorzystanym technologiom otrzymano nastêpuj¹ce funkcjonalnoœci raportowe: Tworzenie raportów z wykorzystaniem narzêdzi Report Designer i Report Builder Publikacja raportów i/lub ich elementów na platformie SharePoint Budowa kokpitów/dashboardów z wykorzystaniem narzêdzia Dashboard Designer Automatyzacja procesu dystrybucji raportów Natywna integracja z pakietem Office (wbudowana, charakterystyczna dla technologii Microsoft) Obecnoœæ centralnego modelu analitycznego zrozumia³ego dla u ytkowników biznesowych Rysunek 1. Architektura rozwi¹zania 3

4 Korzyœci biznesowe Do otrzymanych korzyœci po implementacji rozwi¹zañ BI mo emy zaliczyæ sprawne prowadzenie analiz sprzeda owych i finansowych oraz usprawnienie procesów planistycznych. Szczegó³owe mo liwoœci w ka dym wymienionym obszarze to: Obszar sprzeda y: Analiza wyników sprzeda y w uk³adzie produktowym Klasyfikacja klientów wg uk³adów: - nowy / obecny klient - zak³ad produkcyjny - adres dostawy - bran a - obrót Analiza wyników sprzeda y zgodnie z informacjami zapisanymi w kontrakcie Analiza danych w uk³adzie sieci sprzeda y (lista przedstawicieli handlowych) Analiza danych wzglêdem regionów handlowych (na podstawie przypisania adresu dostawy do zak³adu produkcyjnego) Analiza danych prezentuj¹cych 3 stany informacji: - wartoœæ wynikaj¹ca z pierwotnych za³o eñ umowy - wartoœæ bie ¹ca kontraktu - wartoœæ z faktury sprzeda y Obszar finansowy: Analiza danych w uk³adzie podstawowego planu kont ksiêgowych na poziomie: - pojedynczych kont - syntetycznym Klasyfikacja danych w uk³adzie MPK (w miejscu powstania kosztu) Klasyfikacja danych w uk³adzie segmentów Klasyfikacja danych w uk³adzie dzia³ów Prezentacja danych z transakcji ksiêgowych w uk³adzie rachunku wyników P&L (zysków&kosztów) Prezentacja danych z transakcji ksiêgowych w standardzie grupowego rachunku wyników Konfrontacja danych planistycznych z faktycznym wykonaniem przy u yciu tego samego Ÿród³a analitycznego w uk³adzie rachunku P&L i grupowego Procesy planistyczne: Wprowadzanie planów w dedykowanych formatkach planistycznych Zapis pozycji bud etowych bezpoœrednio do bazy analitycznej Wersjonowanie planów Generowanie zestawieñ bud etowych w po ¹danych przez klienta uk³adach Mo liwoœæ filtrowania analizowanych danych na podstawie typu dokumentu Ÿród³owego 4

5 Nazwa: Berendsen Textile Service Sp. z o.o. Bran a: Us³ugi zwi¹zane z tekstyliami G³ówna siedziba: ukowo Podsumowanie Pracownicy firmy Berendsen u ytkuj¹cy rozwi¹zanie s¹ bardzo zadowoleni z uzyskanych efektów wdro enia. Procesy raportowania i planowania w firmie uleg³y znacznemu uproszczeniu dziêki zastosowaniu jednego, zcentralizowanego Ÿród³a informacji. Wszyscy u ytkownicy systemu zostali przeszkoleni, a w niedalekiej przysz³oœci planowany jest dalszy rozwój platformy analitycznej. A tak zakoñczenie prac podsumowuje Piotr Zygu³a, prezes JCommerce SA: Nasi specjaliœci nie tylko wdro yli funkcjonalne rozwi¹zanie BI, spe³niaj¹ce z³o one wymagania u ytkowników biznesowych, lecz równie przygotowali pracowników dzia³u IT firmy Berendsen do samodzielnego utrzymania rozwi¹zania, jak równie dalszego rozszerzania jego funkcjonalnoœci. JCommerce SA Spó³ka JCommerce to firma dzia³aj¹ca od 2005 roku na rynku IT. Bêd¹c partnerem firm Microsoft, IBM, SAP i Qlik oferuje pe³ne spektrum najbardziej nowoczesnych narzêdzi Business Intelligence. Posiada tytu³ Microsoft Gold Certified Partner, który jest potwierdzeniem kompetencji w zakresie pe³nych wdro eñ systemów i œwiadczenia wsparcia technicznego w tym obszarze. Fakty Cel wdro enia: sprawne prowadzenie analiz sprzeda owych i finansowych usprawnienie procesów planistycznych definiowanie zindywidualizowanych raportów dla u ytkowników z rynku sprzeda y sprawne podejmowania istotnych decyzji strategicznych Zaimplementowane technologie: Microsoft SQL Server 2008R2 Wykonawca: JCommerce SA Katowice, ul. T. Koœciuszki 227, tel.: , fax: ,

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych

systemy informatyczne SIMPLE.BI platforma analiz biznesowych systemy informatyczne.bi platforma analiz biznesowych .BI.BI CECHY SYSTEMU OBSZARY WSPIERANE PRZEZ.BI: RAPORTY I ANALIZY Sprawne Zarz¹dzanie Efektywnoœci¹ Personalizowane Pulpity Mened erskie Wielowymiarowa,

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami

platforma rozwi¹zañ dla s³u by zdrowia Bud etowanie dzia³alnoœci Rozliczenie procedur medycznych Analizy rentownoœci Rozliczenia z pacjentami KLIENT ROZWÓJ ROZWI ZANIE Podstaw¹ dobrej opinii o placówce medycznej, przek³adaj¹cej siê na sukces jest nowoczesne podejœcie do procesu leczenia oraz posiadanie kompleksowego zakresu us³ug Mened erowie,

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE DLA PRZEMYS U POLIGRAFICZNEGO I OPAKOWANIOWEGO SisTrade Information Systems Angulusridet Informática, S.A. HISTORIA FIRMY SISTRADE - Angulusridet Informática, S.A. to firma dzia³aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA

BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA BUSSINES INTELLIGENCE JAKO SYSTEM WSPOMAGAJ CY ZARZ DZANIE WYDAJNO CI PRZEDSI BIORSTWA ARKADIUSZ JANUSZEWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Streszczenie W artykule zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie ADAPTACJA TECHNOLOGII POLSKIE MDA TOWARZYSTWO DO BUDOWY SYSTEMU INFORMACJI GEOINFORMACYJNEGO PRZESTRZENNEJ NA POZIOMIE GMINY ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 5(35) 25 ADAPTACJA TECHNOLOGII MDA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Evolving Outsourcing

Evolving Outsourcing Evolving Outsourcing Spis treœci: Wiod¹ce przedsiêbiorstwa wyró niaj¹ siê tym, i korzystaj¹ z ka dej mo liwoœci zdobycia przewagi nad konkurencj¹. Dzisiejszy rynek pracy wymusza wrêcz na nich koniecznoœæ

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI

Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI Monitor it serwis prasowy informatyki i telekomunikacji Numer 1 (242), 8 stycznia 2007, Rok XI W sektorze IT l Teta przejmie 70% udzia³ów w firmie Pyton Management. Jej produkty [systemy zarz¹dzania wiedz¹]

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www

CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www CASE STUDIES start-up, budowa identyfikacji i serwisu www Agencja Reklamowa ORTH Multimedia 44-200 Rybnik ul. 3 Maja 30 tel. 660 091 847 biuro@orth.com.pl www.orth.com.pl STRONA 01 Wprowadzenie Na przyk³adzie

Bardziej szczegółowo