Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE"

Transkrypt

1 Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Zasady działań promocyjno - informacyjnych dotyczących Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego na lata Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

2 Wydawca: Bank Gospodarstwa Krajowego Departament Instrumentów Inżynierii Finansowej Al. Jerozolimskie Warszawa Wydanie II uwzględniające zmianę logotypu BGK styczeń 2015 Publikacja bezpłatna, przygotowana we współpracy z Instytucjami Zarządzającymi Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego. 2

3 Spis treści 1. Wstęp... str Wykaz stosowanych skrótów i terminów... str Podstawy prawne... str Promocja w ramach inicjatywy JEREMIE... str Zasady oznakowania 5.1 logotypy... str schemat zestawienia znaków str informacja o współfinansowaniu projektu... str hasła inicjatywy JEREMIE... str kolorystyka inicjatywy JEREMIE... str strona internetowa inicjatywy JEREMIE... str Zestawienia i rodzaje działań informacyjnych i promocyjnych 6.1 zestawienie minimalne... str zestawienie podstawowe... str zestawienie rozszerzone... str zestawienie specjalne... str. 19 3

4 1. Wstęp 2. Wykaz stosowanych skrótów i terminów 1. Wstęp Księga Identyfikacji Wizualnej inicjatywy JEREMIE (KIW JEREMIE) to podręcznik skierowany do instytucji zaangażowanych w realizację projektu JEREMIE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata , tj. Instytucji Zarządzających/Pośredniczących, Menadżera Funduszy Powierniczych oraz Pośredników Finansowych. KIW JEREMIE przedstawia w uporządkowany sposób informacje na temat obowiązków i zasad dotyczących działań promocyjno-informacyjnych w realizacji inicjatywy JEREMIE. Księga powstała, aby pomóc prawidłowo stosować istniejące regulacje, uszczegółowić pewne obszary oraz przedstawić przykłady. Należy pamiętać o tym, iż wszystkie działania promocyjno-informacyjne jednocześnie muszą być zgodne z zasadami wizualizacji określonymi w Księdze Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności, przedmiotowych rozporządzeniach oraz wytycznych województw. 2. Wykaz stosowanych skrótów i terminów UE PR RPO NSS MFP IZ IP PF Unia Europejska Program Regionalny Regionalny Program Operacyjny Narodowa Strategia Spójności Menadżer Funduszy Powierniczych Instytucja Zarządzająca Instytucja Pośrednicząca Pośrednik Finansowy 4

5 3. Podstawy prawne Obowiązek prowadzenia działań promocyjno-informacyjnych w ramach projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, wynika z uregulowań zawartych w przepisach krajowych i unijnych. Poniżej wymieniono dokumenty stanowiące podstawę prawną: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. WE L210 z ) ustanawia przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Rozporządzenie określa obowiązek prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych przez państwa członkowskie oraz instytucje zarządzające programami operacyjnymi. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. WE L371 z ). Rozporządzenie to, w stosunku do rozporządzenia ogólnego, daje bardziej konkretne wytyczne, określa obowiązki w zakresie informacji i promocji instytucji zarządzających programami w odniesieniu do trzech najważniejszych grup docelowych: potencjalnych beneficjentów, beneficjentów oraz opinii społecznej. Rozporządzenie określa również obowiązki spoczywające na każdym beneficjencie, który realizuje projekty z udziałem środków unijnych. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 846/2009 (Dz. Urz. WE L250 z ) zmienia Rozporządzenie (WE) nr 1828/2006, zawierające wytyczne i obowiązki w zakresie informacji i promocji instytucji zarządzających programami w odniesieniu do trzech grup docelowych. Rozporządzenie nr 846/2009 wprowadza m.in. możliwość zastosowania innego środka promocji, w przypadku, gdy zamieszczenie tablicy pamiątkowej na środku trwałym, dla projektu, dla którego istnieje taki wymóg, nie jest możliwe. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r., nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, definiuje podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi, a także instrumenty służące do jej realizacji, w tym źródła ich finansowania. Reguluje realizację programów operacyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej , w tym obowiązki informacyjnopromocyjne dotyczące tych programów. 5

6 3. Podstawy prawne Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji (Dz. U. z 2006 r.nr 227, poz. 1658, z późn. zm.) wydane na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Aktualizacja wytycznych obowiązuje od 2 lipca 2010 r. Określa podstawowe zasady prowadzenia i koordynowania działań informacyjnych i promocyjnych. Wyznaczają główne kierunki podejmowanych działań, a także określają zasady sprawozdawczości i oceny tych działań. Jasno definiują podstawowe narzędzia działań informacyjnych i promocyjnych oraz opisują zasady ich wykorzystania. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata to dokument, który określa podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnopromocyjnych oraz edukacyjnych na temat Narodowej Strategii Spójności i wszystkich programów współfinansowanych ze środków unijnych na lata Księga Identyfikacji Wizualnej NSS Księga Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności jest załącznikiem nr 1 do Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach NSS na lata Obejmuje ona wszelkie działania informacyjne, promocyjne i edukacyjne prowadzone w ramach m.in.: Narodowej Strategii Spójności oraz regionalnych programów operacyjnych, jak inicjatywa JEREMIE. Plany komunikacji Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego na lata to dokumenty określające cele, metody, budżet oraz harmonogram realizacji strategii informacyjnej instytucji zaangażowanych we wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego danego województwa. Zasady/wytyczne działań promocyjno-informacyjnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego na lata to dokumenty określające podstawowe zasady działań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego danego województwa. 6

7 4. Promocja w ramach inicjatywy JEREMIE 4. Promocja w ramach inicjatywy JEREMIE Prowadzenie działań promocyjno-informacyjnych, których celem jest edukowanie społeczeństwa jest jednym z filarów polityki informacyjnej Unii Europejskiej. Rozumiana jest jako całość skoordynowanych działań komunikacyjnych, budujących na bazie idei przewodniej wyrazistą, przyjazną i szanowaną markę Funduszy Europejskich w Polsce. Idea promocji projektów związana jest z obowiązkiem informowania opinii publicznej o wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej przy realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Ma to na celu zwiększenie świadomości na temat sposobu, w jaki działa Unia Europejska oraz na co wydatkowane są środki pochodzące z jej budżetu. Ważnym celem działań informacyjnych i promocyjnych jest zachęcanie potencjalnych beneficjentów do korzystania z Funduszy Europejskich, w tym dostarczaniu im informacji, niezbędnych w procesie ubiegania się o środki unijne, ułatwianie beneficjentom właściwej realizacji projektów oraz kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie efektów wykorzystywania Funduszy Europejskich w Polsce. Na instytucjach zaangażowanych w realizację projektów unijnych spoczywa odpowiedzialność za informowanie opinii publicznej o pomocy otrzymanej z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz o fakcie współfinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Obligatoryjne jest oznaczenie odpowiednimi znakami i informacjami całej dokumentacji, która dotyczy realizowanego projektu. Po podpisaniu umowy beneficjent ma obowiązek oznakowania odpowiednimi znakami i informacjami dotychczasowej dokumentacji dotyczącej projektu, nawet tej sprzed podpisania umowy. W przypadku dokumentacji pochodzącej z okresu przed podpisaniem umowy, obowiązek zostanie spełniony jeśli naklejka ze znakami i informacjami znajdzie się na wszelkich dokumentach lub na grzbiecie segregatora z dokumentami. IZ/IP, MFP oraz PF są zobowiązani do zachowania wspólnych zasad oznaczania wszystkich działań promocyjnych i informacyjnych związanych z projektem na materiałach powinno zamieszczane być to samo logo oraz hasło, zgodne z zasadami promocji opisanymi w KIW JEREMIE, po to, aby można było wszędzie rozpoznać ich wątki przewodnie. 7 Instytucja realizująca projekt JEREMIE powinna również zadbać o widoczność oznaczeń znaki powinny być czytelne i umieszczone na materiałach i produktach w taki sposób, aby informacje o inicjatywie JEREMIE były łatwe do zidentyfikowania przez osoby zainteresowane.

8 4. Promocja w ramach inicjatywy JEREMIE Treść materiałów promocyjno-informacyjnych związanych z projektem JEREMIE musi zawierać pozytywne wartości oraz w pełni odnosić się do zalet i korzyści jakie daje program. W sytuacji, gdy projekt realizowany jest przez konsorcjum, obowiązki dotyczące promocji i informacji w zakresie realizowanego projektu powinny dotyczyć każdego członka konsorcjum bez względu na to czy jest liderem czy nie oraz który z partnerów podpisał umowę. 8

9 5. Zasady oznakowania 5.1. Logotypy Działania promocyjno - informacyjne powinny być oznakowane odpowiednimi logotypami, zgodnie z zestawieniami znaków: 1. logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku Programu Regionalnego wersja polska kolorowa wersja angielska kolorowa wersja polska czarno-biała wersja angielska czarno-biała Szczegółowe zasady stosowania logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku Programu Regionalnego dostępne są w Księdze Identyfikacji Wizualnej Narodowej Strategii Spójności na lata

10 5. Zasady oznakowania 2. emblemat Unii Europejskiej ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wersja polska kolorowa wersja angielska kolorowa wersja polska czarno-biała wersja angielska czarno-biała Szczegółowe zasady stosowania emblematu Unii Europejskiej wraz z wersją minimalną dostępne są w formie załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. 10

11 5. Zasady oznakowania 3. logo województwa, które w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata realizuje inicjatywę JEREMIE MFP oraz PF zobowiązani są do stosowania logotypów wszystkich tych województw, w ramach których realizują projekt. logo województwa dolnośląskiego wersja: polska (kolor i monochrom) Zestawienie logotypów angielska (kolor) logo województwa łódzkiego wersja: polska (kolor i monochrom) angielska (kolor) logo województwa mazowieckiego wersja: polska (kolor i monochrom) angielska (kolor) 11

12 5. Zasady oznakowania logo województwa pomorskiego wersja: polska (kolor i monochrom) angielska (kolor) logo województwa wielkopolskiego wersja: polska (kolor i monochrom) WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE angielska (kolor) logo województwa zachodniopomorskiego wersja: polska (kolor i monochrom) angielska (kolor) West Pomerania Szczegółowe zasady stosowania logotypów województw wraz z ich angielskimi wersjami dostępne są w zasadach/wytycznych województw dotyczących promocji w ramach RPO na lata

13 5. Zasady oznakowania 4. logo inicjatywy JEREMIE wersja: polska (kolor i monochrom) angielska (kolor) 13

14 5. Zasady oznakowania 5.2. Schemat zestawienia znaków W zestawieniu z innymi znakami logo Programu Regionalnego zawsze powinno rozpoczynać ciąg znaków, zaś znak Unii Europejskiej powinien go zamykać. Wszystkie znaki graficzne umieszczone w ciągu muszą być ujęte pomiędzy wysokością górnego wierzchołka gwiazdy białej, a dolnego wierzchołka gwiazdy żółtej. W przypadku zamieszczenia dodatkowych znaków tj. logo województwa, logo IP, MFP lub PF w przestrzeni pomiędzy znakami PR i UE, logotypy muszą zostać zamieszczone z zachowaniem minimalnej odległości wynoszącej 4x. PRZYKŁAD 1: X min 4x 4x 4x miejsce na logo województwa miejsce na logo IP/MFP/PF W zestawieniu powinno się stosować maksymalnie 3 dodatkowe znaki (oprócz logo PR i UE). Nie mogą być umieszczane logotypy innych instytucji, które nie spełniają żadnej roli przy realizacji projektu (np. sponsorzy, podwykonawcy). W przypadku konsorcjum składającego się z wielu podmiotów zaleca się umieszczenie logotypu lidera, bądź stworzenie logo projektu, który będzie go identyfikował. Dopuszcza się również stosowanie znaków (logo województw*, logo IP, MFP, PF lub innych) poza ciągiem wyznaczonym przez logo PR i UE. PRZYKŁAD 2: 1. linia X min 4x 4x miejsce na logo województwa*/inicjatywy JEREMIE/IP/MFP/PF 2. linia 4x 4x 4x dodatkowe miejsce na loga województw/inicjatywy JEREMIE/IP/MFP/PF *jeśli projekt realizowany jest w ramach więcej niż jednego województwa sugerowane jest zamieszczenie logotypów województw w drugiej linii, tj. poza znakami PR i UE. 14 UWAGA! Przykład 1 i 2 to modele konstrukcyjne - kwadrat o boku równym 1/4 wysokości znaku graficznego NSS

15 5. Zasady oznakowania elementów projektu 5.3. Informacja o współfinansowaniu projektu Na wszystkich elementach promocyjno-informacyjnych konieczne jest stosowanie informacji o współfinansowaniu projektu, z których środków jest realizowana inicjatywa. Treść informacji zgodna jest z Zasadami/Wytycznymi działań promocyjnoinformacyjnych, realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego, Mazowieckiego, Pomorskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego na lata w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata " 2. w ramach RPO Województwa Łódzkiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata " 3. w ramach RPO Województwa Mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz ze środków budżetu państwa" 4. w ramach RPO Województwa Pomorskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata " 5. w ramach RPO Województwa Wielkopolskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata " 6. w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata " 7. w ramach projektu realizowanego ze środków więcej niż jednego RPO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata " 15

16 5. Zasady oznakowania elementów projektu 5.4. Hasła inicjatywy JEREMIE Elementy promocyjno-informacyjne powinny zawierać hasło promujące inicjatywę odrębne dla danego województwa. Hasła promocyjne inicjatywy JEREMIE dla: 1. województwa dolnośląskiego* Dolnośląski Fundusz Powierniczy dla rozwoju Dolnego Śląska lub Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Dolnego Śląska 2. województwa łódzkiego Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju regionu łódzkiego 3. województwa mazowieckiego Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Mazowsza 4. województwa pomorskiego Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza 5. województwa wielkopolskiego Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski 6. województwa zachodniopomorskiego Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Zachodniego 7. projektu realizowanego w ramach więcej niż jednego województwa Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Polski Dodatkowo dla wzmocnienia prowadzonych działań promocyjno-informacyjnych zaleca się stosowanie hasła reklamowego Napędzamy rozwój przedsiębiorstw * dopuszcza się zamienne stosowanie haseł 16

17 5. Zasady oznakowania elementów projektu Czcionki hasło promocyjne - Tahoma. Pierwsza część hasła - inicjatywa JEREMIE powinna być wyboldowana. hasło reklamowe - Caflish Script Pro Regular 5.5. Kolorystyka inicjatywy JEREMIE Działania promocyjno-informacyjne w ramach projektu JEREMIE powinny być zgodne z kolorystyką dedykowaną Programowi Regionalnemu w ramach Narodowej Strategii Spójności. C:M:Y:K 0:30:100:0 0:15:100:0 0:10:30:0 0:0:0:0 Kolorystyka przedstawiona w opracowaniu jest symulacją kolorów i służy jedynie celom ilustracyjnym. Kolory należy dobierać według wartości podanych powyżej Strona internetowa inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE posiada dedykowaną stronę internetową, której adres powinien znajdować się na materiałach promocyjno-informacyjnych, czyli wszędzie tam gdzie możliwe jest jego zamieszczenie. adres strony: Dodatkowo na materiałach dopuszcza się stosowanie adresów stron internetowych związanych z projektem JEREMIE tj. województwa, IP, MFP oraz PF. 17

18 6. Zestawienia i rodzaje działań informacyjno-promocyjnych Wszystkie materiały promocyjno-informacyjne związane z realizacją projektu JEREMIE muszą być oznakowane przez IZ/IP, MFP oraz PF zgodnie z zestawieniami: 6.1 Zestawienie minimalne elementy obowiązkowe: - logo Programu Regionalnego - logo województwa* - logo Unii Europejskiej (flaga wraz ze słownym odniesieniem do Unii Europejskiej) * tylko jeśli realizacja projektu dotyczy jednego województwa. W przypadku kilku województw stosowanie tego elementu nie jest wymagane Zestawienie minimalne stosuje się tylko w sytuacji kiedy powierzchnia przeznaczona na druk jest mała, np.: pendrive, długopis, ołówek, wizytówki, itp. W przypadku, gdy techniki uniemożliwiają czytelne wykonanie napisu, zamieszczenie odwołania słownego do UE nie jest obowiązkowe. 6.2 Zestawienie podstawowe elementy obowiązkowe: - logo Programu Regionalnego - logo województwa/województw - logo IP/MFP/PF - logo Unii Europejskiej (flaga, słowne odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - informacja o współfinansowaniu projektu Zestawienie podstawowe może dodatkowo zawierać jeden z elementów uzupełniających: logo inicjatywy JEREMIE, adres strony internetowej, hasło oraz kolorystykę inicjatywy JEREMIE. Zestawienie podstawowe stosuje się w przypadku:papieru firmowego, kopert, kart grzecznościowych, zaproszeń, ogłoszeń prasowych, ogłoszeń internetowych, tablic informacyjnych, naklejek na sprzęt oraz środki trwałe, pojazdów, płyt CD/DVD, itp. 6.3 Zestawienie rozszerzone elementy obowiązkowe: - logo Programu Regionalnego - logo województwa/województw - logo IP/MFP/PF - logo Unii Europejskiej (flaga, słowne odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) - informacja o współfinansowaniu projektu - hasło inicjatywy JEREMIE - logo inicjatywy JEREMIE - kolorystyka inicjatywy JEREMIE - adres strony internetowej inicjatywy JEREMIE 18

19 6. Zestawienia i rodzaje działań informacyjno-promocyjnych Zestawienie rozszerzone stosuje się w przypadku: 1. dużych materiałów promocyjnych: bannery, roll-up, stand, ścianka konferecyjna, namioty, stoiska wystawiennicze, itp. 2. materiałów drukowanych: broszury, ulotki, foldery, poradniki, biuletyny, notesy, dyplomy, certyfikaty, reklamy prasowe, teczki, bloczki, torby, kalendarze, itp. 3. materiałów multimedialnych*: strony internetowe, bannery internetowe, filmy, prezentacje PowerPoint, reklamy telewizyjne, itp. * z wyłączeniem reklamy radiowej 4. gadżetów**: kalendarze książkowe, itp. ** których powierzchnia przeznaczona na druk jest wystarczająco duża aby pomieścić obowiązkowe elementy graficzne. Wprowadzenie zestawienia podstawowego i rozszerzonego podyktowane jest wynikłą podczas współpracy z PF potrzebą zamieszczenia nowego zestawienia, z uwagi na wielkość materiałów reklamowych niezbędnych w realizacji projektu JEREMIE. 6.4 Zestawienie specjalne elementy obowiązkowe: - hasło inicjatywy JEREMIE - adres strony internetowej inicjatywy JEREMIE - informacja o współfinansowaniu projektu w wersji skróconej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata " Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata " Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego " Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata " Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata " Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata " Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata " 19

20 6. Zestawienia i rodzaje działań informacyjno-promocyjnych UWAGA! Na wszystkich materiałach promocyjnych na których zamieszczamy logo IP/MFP/PF obowiązkowo musi się znaleźć również logo województwa, z którego środków finansowany jest zakup, bądź produkcja materiałów. W przypadku zakupu, bądź produkcji materiałów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , BGK jako Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego ma obowiązek stosować dodatkowo logotyp Instytucji Pośredniczącej - Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Pozostali beneficjenci zwolnieni są z tego obowiązku. 20

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.)

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.) Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 18-12-2014 r. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja

Informacja i promocja Informacja i promocja Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Study Tour i Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.1 Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Informowanie opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009

Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Roczny plan działań informacyjnych i promocyjnych WRPO na rok 2009 Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Podstawy opracowania Rocznego planu działań 3 3. Cele działań informacyjnych, promocyjnych w 2009 r. 4 4. Zakres

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Źródła finansowania projektów systemowych. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL. Zasady konstruowania budżetu projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich. Rozliczanie, sprawozdawczość, promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 2012 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Cel promocji Celem działań informacyjnych prowadzonych przez odbiorców ostatecznych jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Promocja projektów B04+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Marek Makowski Program prezentacji Komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZATWIERDZAM Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu w MRR Data: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD)

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (Uszczegółowienie RPO WD) Załącznik do uchwały nr 3138 /III/09 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2009 r. Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123)

Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123) Polityka promowania Funduszy Europejskich w działalności samorządów wojewódzkich na przykładzie województwa lubelskiego (2007 20123) [w:] Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, pod redakcją A. J.

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba

UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH. red. Dariusz Koba UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH red. Dariusz Koba Warszawa 2008 Dariusz Koba - red. Zrinka Perčić (rozdz. 3.1, 3.2) Kinga Antonik (rozdz. 3.3.) Mariusz Bugalski

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 Wojciech Zalewski grudzień 2009 r. 2 Wykonanie opracowania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Projekt Nr:POKL.09.02.00-30-077/09

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo