SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: SR SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pod nazwą Dostawa zestawów ćwiczeniowych (urządzeń komputerowych sieciowych) wraz ze wsparciem dla Lokalnej Akademii CISCO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu,, projekt: Podkarpacie stawia na zawodowców realizowany w latach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków EFS, Priorytet IX, Działanie Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa zestawów ćwiczeniowych (urządzeń komputerowych sieciowych) wraz ze wsparciem dla Lokalnej Akademii CISCO w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, których zakres został podzielony na dwa zadania: Zadanie 1. Dostawa 2 zestawów ćwiczeniowych. W skład jednego zestawu ćwiczeniowego wchodzi: 1) Kabel konsolowy 6ft RJ45, DB9F szt. 6 2) Router - 2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP szt. 3 3) kabel - V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet szt. 3 4) kabel - V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet szt. 3 5) karta z 2 portami szeregowymi - 2-Port Serial WAN Interface Card szt. 3 6) Switch - przełącznik sieciowy / BT LAN Base Image szt Powyższe urządzenia oraz oprogramowania stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej jak w 2012 roku, o wysokiej jakości, nieużywane i nie dotknięty żadną wadą fizyczną. Ponadto muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich i muszą spełniać obowiązujące normy oraz wymagania Zamawiającego. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta oprogramowania, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oprogramowania, Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania równoważnego, poprzez który należy rozumieć oferowane oprogramowanie o parametrach nie gorszych od opisanych, umożliwiające wykorzystanie, w takim samym zakresie i stopniu skomplikowania, co oprogramowanie określone poniżej. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przekazania szczegółowego opis przedmiotu zamówienia, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. 4. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski; całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż w 2012 roku przed dostawą), nie używana we wcześniejszych projektach; całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres 36 miesięcy (chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej); w celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta sprzętu. 1

2 Zadanie 2. oraz umowa wsparcia z Partnerem, który ma status Academy Support Center (ASC) i we współpracy z Cisco Systems, spełnia wszystkie warunki wymagane przez Cisco w celu umożliwienia Akademii Cisco prawidłowego działania w Programie CNA w celu prawidłowej realizacji projektu systemowego pn. Podkarpacie stawia na zawodowców realizowanego w latach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Przedmiotowy projekt systemowy jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przy współudziale Partnerów, którymi są organy prowadzące szkoły zawodowe na terenie województwa podkarpackiego, między innymi Powiat Jarosławski. Zamawiający w ramach wsparcia oczekuje podpisania umowy z Partnerem, który ma status Academy Support Center (ASC) i we współpracy z Cisco Systems, spełnia wszystkie warunki wymagane przez Cisco w celu umożliwienia Akademii Cisco prawidłowego działania w Programie CNA. Realizacja wsparcia wykonana będzie w 2 razy w okresie trwania projektu. sprawdzenia i potwierdzenia, że Akademia Cisco (AC) spełnia wszystkie wymogi stawiane Akademiom Cisco przed wprowadzeniem Akademii Cisco (AC) do Programu CNA pomocy przy przejściu wszystkich procedur wymaganych w celu przystąpienia do programu CNA pomocy przy uruchomieniu przez Akademię Cisco (AC) szkoleń dla uczniów oceniania, monitorowania i audytu procesu nauczania w Akademii Cisco w celu jego usprawniania pomocy przy rozwiązywaniu bieżących problemów z funkcjonowaniem Akademii Cisco (AC) zapewnienia Akademii Cisco bieżącej informacji o aktualnej zawartości Programu CNA i metodyce nauczania. 5. Szczegółowy zakres rodzajowy, ilościowy i jakościowy dostawy stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia określa Wykaz Ilościowy Zamówienia stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. 6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Jeśli Wykonawca złoży ofertę przewidującą odmienny sposób realizacji zamówienia niż określony w niniejszym dokumencie, Zamawiający odrzuci taką ofertę w trakcie badania ofert. 2

3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Ad. Zadanie 1 1. W skład jednego zestawu ćwiczeniowego wchodzi: Zestaw ćwiczeniowy Router, kable i karty roszerzeń Ilość Nazwa Opis sztuk 6 Kabel konsolowy-rj45 Kable konslolowy 6ft RJ45, DB9F 3 Router 2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP 3 kabel V.35 Cable, DTE V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet 3 kabel V.35 Cable, DCE V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet 3 karta z 2 portami szeregowymi 2-Port Serial WAN Interface Card Switch - przełącznik sieciowy 3 Switch - przełącznik sieciowy 24 10/ BT LAN Base Image UWAGA: Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia użyto oznaczeń lub parametrów wskazujących konkretnego producenta oprogramowania, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oprogramowania, Zamawiający dopuszcza zastosowanie oprogramowania równoważnego, poprzez który należy rozumieć oferowane oprogramowanie o parametrach nie gorszych od opisanych, umożliwiające wykorzystanie, w takim samym zakresie i stopniu skomplikowania, co oprogramowanie określone powyżej. Zamawiający może żądać od Wykonawcy przekazania szczegółowego opis przedmiotu zamówienia, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. 3

4 Router - specyfikacja Wyposażenie 1. Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 2interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci LAN. 2. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 256MB pamięci Flash i mieć możliwość rozbudowy do co najmniej 4GB 3. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 512MB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do co najmniej,5gb 4. Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa porty USB. Porty muszą pozwalać na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych oraz pełnić funkcję konsoli szeregowej. 5. Urządzenie musi być dostarczone z kablami pozwalającymi na podłączenie zarówno konsoli USB jak i szeregowej. 6. Urządzenie powinno zostać wyposażone w 2 karty rozszerzeń 2 porty typu Serial WAN na kartę 7. Urządzenie musi posiadać kable 3 kable V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet oraz 3 kable V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet Architektura 8. Musi być urządzeniem modularnym posiadającym możliwość instalacji co najmniej: a. 4modułów sieciowych z interfejsami b. 1 wewnętrznego modułu usługowego c. 2 modułów z układami DSP. Moduły DSP powinny mieć możliwość wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej lub 7 modułów ogólnego przeznaczenia do dowolnego wykorzystania 9. Musi posiadać zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES 10. Musi posiadać możliwość skonfigurowania bezpośredniej komunikacji pomiędzy wybranymi modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora. 11. Musi posiadać wszystkie interfejsy aktywne. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na użytkowanie pozostałych portów. 12. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowy moduł usługowy muszą mieć możliwość obsadzenia modułami: a. z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 4 porty na moduł b. z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 8 portów na moduł c. z przełącznikiem Ethernet - o gęstości co najmniej 16 portów na moduł d. content engine e. Intrusion Detection System f. Analizatora sieciowego 13. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartą sieciową muszą mieć możliwość obsadzenia kartami: a. z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 2 porty na moduł b. ze zintegrowanym modemem ADSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł c. ze zintegrowanym modemem SHDSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł d. z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 1 port na moduł e. z przełącznikiem Ethernet - o gęstości co najmniej 4 portów na moduł 14. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP muszą mieć możliwość obsadzenia modułami: a. gęstości nie mniejszej niż 128 kanałów 4

5 b. Pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań (osługa interfejsów głosowych, trancoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP. c. Posiadających wsparcie dla usług wideo 15. Oczekiwana wydajność proponowanego rozwiązania z włączonymi usługami nie może być mniejsza niż 25Mbit/s Oprogramowanie - funkcjonalność 1. Oprogramowanie routera musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności muszą być dostępne poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji. 2. Musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routing statyczny 3. Protokół BGP musi posiadać obsługę 4 bajtowych ASN 4. Musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing 5. Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2 6. Musi posiadać obsługę protokołu IGMPv3 7. Musi posiadać wsparcie dla protokołu DVMRP 8. Musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (urpf) 9. Musi obsługiwać tzw.routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q 10. Musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla IPv6 11. Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL 12. Musi zapewniać mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router) 13. Musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast 14. Mechanizm NAT musi zapewniać wsparcie dla H.224/H Musi posiadać wsparcie dla protokołów WCCP i WCCPv2 16. Musi posiadać obsługę wirtualnych instancji routingu (VRF) - co najmniej 45 instancji VRF. 17. Musi być w stanie obsłużyć wpisów w tablicach VRF (sumaryczna wartość dla wszystkich VRF). 18. Musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ 19. Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu. 20. Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu: a. z obsługą kolejki absolutnego priorytetu b. ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu c. WFQ 21. Musi obsługiwać mechanizm WRED 22. Musi obsługiwać protokół RSVP 23. Musi obsługiwać mechanizm Generic Traffic Shaping 24. Musi obsługiwać mechanizm ograniczania pasma dla określonego typu ruchu 25. Musi obsługiwać protokół GRE oraz zapewniać mechanizm honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego. 26. Musi obsługiwać protokół NTP 27. Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server 28. Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika) 29. Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+ 30. Musi posiadać funkcjonalność firewall (w trybie routed oraz transparent) 31. Musi posiadać funkcjonalność Intrusion Prevention System 32. Musi posiadać funkcjonalność Content Filtering 5

6 33. Musi posiadać możliwość szyfrowania połączeń z wykorzystaniem algorytmów DES/3DES Zarządzanie i konfiguracja 34. Musi być zarządzalne za pomocą SNMPv3 35. Musi mieć możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Neftflow/JFlow lub odpowiednika 36. Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface CLI) 37. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. Obudowa 38. Musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej 39. Musi mieć możliwość montażu w szafie 19 Zasilanie 40. Urządzenie musi mieć możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacza AC) oraz stałoprądowych (zasilacze DC) 41. Urządzenie musi posiadać wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V 42. Urządzenie musi umożliwiać doprowadzenie zasilania do portów Ethernet (tzw. inlinepower) - w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia 6

7 Przełącznik sieciowy - specyfikacja 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający co najmniej 24 portów uniwersalnych FastEthernet w standardzie 10/100 BaseT oraz 2 porty pracujące jako 10/100/1000 BaseT 2. Przełącznik musi posiadać co najmniej 64MB pamięci DRAM oraz 32 MB pamięci Flash. 3. Przełącznik musi zapewniac obsługę min adresów MAC, 255 sieci VLAN oraz 4000 VLAN ID. 4. Przełącznik musi posiadać wydajność przełączania co najmniej 32 Gbps oraz przepustowość co najmniej 6.5 Mpps dla pakietów 64 bajtowych. 5. Przełącznik musi posiadać funkcję automatycznego wykrywania przeplotu (Auto-MDIX) na portach miedzianych. 6. Przełącznik musi posiadać wbudowane narzędzia do diagnozy okablowania na portach miedzianych (time domain reflectometer). 7. Przełącznik musi umożliwiać obsługę mechanizmów dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami. 8. Przełącznik musi obsługiwać następujące protokoły sieciowe zgodnie ze standardami: a. IEEE 802.1x b. IEEE 802.1s c. IEEE 802.1w d. IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX oraz 1000BASE-T. e. IEEE 802.3ad f. IEEE 802.1D g. IEEE 802.1p h. IEEE 802.1Q i. IEEE BASE-T j. IEEE 802.3u 100BASE-TX k. IEEE 802.3z 1000BASE-X l. IEEE 802.3ab 1000BASE-T 9. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. b. Mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP c. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją co 1Mbps dla ruchu wejściowego i wyjściowego. 10. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę b. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 c. Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+ d. Monitorowanie zapytań i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping) e. Przełącznik powinien umożliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu. 7

8 f. Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe. g. Obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia. h. Współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp. 11. Przełącznik musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP. 12. Przełącznik musi umożliwiać obsługę grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP. 13. Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP. 14. Plik konfiguracyjny urządzenia powinien być możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 15. Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasilania, które w przypadku awarii wewnętrznego zasilacza dostarczy wymagany przez urządzenie poziom zasilania bez przerw w pracy sieci. 16. Musi mieć możliwość montażu w szafie 19, wysokość nie większą niż 1RU oraz obudowę wykonaną z metalu. 8

9 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski; całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2012 przed dostawą), nie używana we wcześniejszych projektach; całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres 36 miesięcy (chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej); 1. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego warunku do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta sprzętu. 2. Zamawiający w ramach wsparcia oczekuje podpisania umowy z Partnerem, który ma status Academy Support Center (ASC) i we współpracy z Cisco Systems, spełnia wszystkie warunki wymagane przez Cisco w celu umożliwienia Akademii Cisco prawidłowego działania w Programie CNA. sprawdzenia i potwierdzenia, że Akademia Cisco (AC) spełnia wszystkie wymogi stawiane Akademiom Cisco przed wprowadzeniem Akademii Cisco (AC) do Programu CNA pomocy przy przejściu wszystkich procedur wymaganych w celu przystąpienia do programu CNA pomocy przy uruchomieniu przez Akademię Cisco (AC) szkoleń dla uczniów oceniania, monitorowania i audytu procesu nauczania w Akademii Cisco w celu jego usprawniania pomocy przy rozwiązywaniu bieżących problemów z funkcjonowaniem Akademii Cisco (AC) zapewnienia Akademii Cisco bieżącej informacji o aktualnej zawartości Programu CNA i metodyce nauczania. 3. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał z zapisów art. 29 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazując na konkretne oprogramowanie określonych producentów, ponieważ jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, przy czym zamawiający dopuszcza oprogramowanie równoważne. O powyższym decydują specyficzne potrzeby zamawiającego, charakter celów głównych w realizowanym przez Zamawiającego procesie dydaktycznym w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców. 4. Urządzenia oraz oprogramowania stanowiące przedmiot zamówienia muszą być wyraźnie oznakowane np. za pomocą naklejki w widocznym miejscu, logotypami opisanymi wg wzoru jak poniżej w ramce, muszą zawierać komunikat informujący, że sprzęt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz dwa logotypy Programu Kapitał Ludzki oraz flaga Unii Europejskiej. Dopuszczalne jest stosowanie wszelkich wersji kolorystycznych logotypów (podstawowy, monochromatyczny, itd.). W ramach oznaczania możliwe jest wykorzystywanie wodoodpornych naklejek papierowych lub na folii samoprzylepnej. 9

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS AKTUALNEGO STANU SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO: Zamawiający posiada aktualnie w użytkowaniu system telekomunikacyjny producenta Cisco o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt.

, 2. Zasilacz model 1 - 12 szt. ZAŁĄCZNIK NR 2 Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę serwerów i sprzętu komputerowego dla Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Przedmiot zamówienia objęty niniejszym załącznikiem winien zostać objęty minimum 2 letnią gwarancją i minimum 2 letnią rękojmią

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań

1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1. Wymagania ogólne dla dostarczanych rozwiązań 1.1. Całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na terenie Unii Europejskiej do oferty należy

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1 - DOSTAWA URZĄDZEŃ DO SERWEROWNI KOD CPV: 30200000-1 1. System zabezpieczeń sieciowych (Firewall) UTM - 1 szt. 1 Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I Nr postępowania: Załącznik nr 7 do SIWZ RAP.272.32.2014 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - CZĘŚĆ I KOMPUTERY STACJONARNE UWAGA: Komputery muszą być jednolite kolorystycznie, dysk musi

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik nr 9a. Router brzegowy

Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik nr 9a. Router brzegowy 1. Router brzegowy 1 Rodzaj i wielkość obudowy 2 Architektura 3 Możliwość rozbudowy 4 Wyposażenie 5 Odporność na awarię 6 Wydajność 7 Obsługiwane interfejsy Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. sądownictwa powszechnego z obszaru apelacji lubelskiej zgodnie z poniższymi specyfikacjami:

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. sądownictwa powszechnego z obszaru apelacji lubelskiej zgodnie z poniższymi specyfikacjami: Zp 2130-63/14 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby jednostek sądownictwa powszechnego z obszaru apelacji lubelskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo