SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Grudziądz, 23 września 2008 roku PUP.NOK.342/48.2/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę i uruchomienie urządzeń rozległej transmisji danych głosu w technologii Voice over IP w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 1

2 S P I S T R E Ś C I Rozdział I - Informacje wstępne... strona 3 Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia... strona 3 Rozdział III - Termin realizacji zamówienia... strona 4 Rozdział IV - Warunki udziału w postępowaniu... strona 4 Rozdział V - Opis sposobu przygotowania oferty... strona 6 Rozdział VI - Opis sposobu obliczenia ceny oferty... strona 7 Rozdział VII - Termin i miejsce składania ofert... strona 7 Rozdział VIII - Termin związania ofertą... strona 8 Rozdział IX - Wadium... strona 8 Rozdział X - Otwarcie ofert... strona 8 Rozdział XI - Ocena ofert... strona 8 Rozdział XII - Tryb ogłoszenia wyników przetargu... strona 9 Rozdział XIII - Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia... strona 9 Rozdział XIV - Udzielanie wyjaśnień... strona 10 Rozdział XV - Sposób porozumiewania się z zamawiającym... strona 10 Rozdział XVI - Środki ochrony prawnej... strona 10 Rozdział XVII - Wykaz załączników... strona 10 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia... strona 11 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy... strona 26 Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia strona 29 Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe strona 30 Załącznik nr5 - Potencjał kadrowy...strona 31 Załącznik nr 6 - Wzór umowy.....strona 32 2

3 ROZDZIAŁ I INFORMACJE WSTĘPNE 1.1 Zamawiający Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Adres: ul. Parkowa 22, Grudziądz Adres Witryna: Godziny urzędowania: od 07:00 do 15: Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem PUP.NOK.342/48.2/08. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na powyższy znak. 1.3 Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U r. Nr 223, poz. 1655). 1.5 Informacje uzupełniające 1) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. 2) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie ustawa bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U r. Nr 223, poz ). 3) W sprawach nieunormowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ma zastosowanie ustawa prawo zamówień publicznych, kodeks cywilny oraz akty wykonawcze do ustawy. 4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców biorących w nim udział. Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia. 5) Niniejszy formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwany dalej SIWZ) można otrzymać nieodpłatnie na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 302 oraz na Wniosek Wykonawcy złożony pisemnie, faxem lub em, Zamawiający prześle SIWZ em oraz pocztą. 6) Zamawiający - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. 7) Wykonawca przedkładając swoją ofertę akceptuje w całości i bez ograniczeń odpowiedni wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ wraz ze wszystkimi zasadami jakim podporządkowane jest niniejsze postępowanie, niezależnie od tego, jakie mogą być jego własne warunki sprzedaży, od których niniejszym odstępuje. ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. 2.2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych, gotowych do używania, urządzeń systemu telekomunikacyjnego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu oraz 3

4 wyposażenie sieci LAN w niezbędne elementy. We Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w art. 30 ust. 7 ustawy, przedmiot zamówienia jest oznaczony następującymi kodami: Urządzenia komputerowe Sieci 2.3 Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Umieszczone są tam także informacje o wymaganych dokumentach, warunkach gwarancji oraz minimalnych wymaganiach związanych z przedmiotem zamówienia. 2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2.6 Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 2.7 W związku z realizacją zamówienia wykonawca winien zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zamawianego asortymentu do siedziby Zamawiającego. Ewentualne koszty związane z transportem wykonawca winien wkalkulować w cenę jednostkową zamawianego asortymentu. 2.8 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 2.9 Dokonywanie korekt lub modyfikacji w ofercie związanych z przedmiotem zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. ROZDZIAŁ III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 3.1 Wymagany termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy. ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 4.1 O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ustawy. 4.2 W związku z tym, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oraz w celu zagwarantowania należytej jakości dostarczonych urządzeń Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełniali następujące, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 1) w zakresie warunku wskazanego w pkt 4.1 ppkt 2 wymagane jest: a) posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia w wykonaniu co najmniej 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia; b) dysponowanie przez Wykonawcę kadrą techniczną posiadającą uprawnienia w instalacji urządzeń w zaproponowanym rozwiązaniu rozległej transmisji danych głosu w technologii Voice over IP; ocena spełniania pozostałych warunków szczegółowych w w/w zakresie nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 4.3; 2) w zakresie warunków wskazanych w pkt 4.1 ppkt 1, 3 i 4 ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od wykonawców Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów: 4

5 Lp. Warunki wymagane od wykonawców Nazwa ( rodzaj ) dokumentu i jego cechy Uwagi a) Oświadczenie Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 SIWZ 1 Warunki określone w pkt 4.1 ppkt 1 b) c) d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. e) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu właściwego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. a) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie. Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 4 SIWZ W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 2 Warunki określone w pkt 4.1 ppkt 2 b) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 5 W przypadku podmiotów występujących wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. c) Oświadczenie Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 SIWZ d) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia W przypadku podmiotów występujących wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot 3 Warunki określone w pkt 4.1 ppkt 3 Oświadczenie Wzór dokumentu jest załącznikiem nr3 SIWZ 4 Warunki określone w pkt 4.1 ppkt 4 Oświadczenie Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 SIWZ 4.4 Poza dokumentami, o których mowa w pkt 4.3, wykonawcy występujący wspólnie załączają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 5

6 zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.5 Dokumenty wskazane w punkcie 4.3 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów, powinny one zostać opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4.6 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 4.8 Przez poświadczenie za zgodność z oryginałem Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii dokumentu podpisu umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, poprzedzonego dopiskiem za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 4.9 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) wymienionych w pkt 4.3 poz. 1 lit. b, d, e składa odpowiedni dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: a ) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b ) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c ) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2 ) wymienionych w pkt 4.3 poz.1 lit. c, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Dokument, o którym mowa w pkt 4.9 ppkt 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Dokumenty, o których mowa w pkt 4.9 ppkt 1 lit. a, c oraz ppkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4.12 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców potwierdzających ich spełnianie, z wykorzystaniem druku ZP-17, o którym mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U. Nr 202, poz ). ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 5.1 Oferta musi być sporządzona zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz niniejszą SIWZ. 5.2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5.4 Oferta musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 6

7 lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 5.5 Każdy wykonawca, może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje, że oferty zostaną odrzucone. 5.6 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 5.7 Oferta winna być sporządzona na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem) oraz zawierać w swojej treści postanowienia określone przez Zamawiającego w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 5.8 Załączniki SIWZ, które wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie, powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień SIWZ. 5.9 Niedopuszczalne są modyfikacje i zmiany, które zmieniłyby treść oświadczenia, informacji oraz warunku podanego w zapisach niniejszej SIWZ Każda istotna poprawka lub zmiana w ofercie powinna być parafowana przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do podpisywania oferty Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być trwale spięta Każda strona oferty powinna być ponumerowana Dokumenty i informacje niejawne przedkładane wraz z ofertą, Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Zamawiający przyjmie, że ta część (niejawna) oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Składający ofertę nie może sobie zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych Oferta musi być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, w zaklejonym, nienaruszalnym opakowaniu i oprócz adresu Zamawiającego, nazwy i adresu wykonawcy, opatrzona napisem: Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie urządzeń rozległej transmisji danych głosu w technologii Voice over IP w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu Nie otwierać przed dniem 13 października 2008 roku, godz. 10: Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą kurierską, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany w rozdziale 1 pkt 1.1 SIWZ Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę. ROZDZIAŁ VI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 6.1 Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 88 pkt 3 Ustawy i musi być podana w złotych polskich brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług, naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości. 6.2 Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu ofertowym cen na wszystkie elementy zamówienia. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich wskazanych pozycji, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 6.3 Ewentualne bonifikaty, upusty itp., wykonawca winien uwzględnić wliczając je w ceny jednostkowe. 6.4 Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. ROZDZIAŁ VII TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 7.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu przy ulicy Parkowej 22, w sekretariacie pokój numer 310 ( II piętro ), w terminie do dnia 13 października 2008 roku do godziny 10: Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 7.1 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 7.3 O złożeniu oferty w terminie decyduje termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym czy pocztą kurierską. 7

8 ROZDZIAŁ VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 8.1 Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ IX WADIUM 9.1 W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. ROZDZIAŁ X OTWARCIE OFERT 10.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2008 roku, o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu, przy ulicy Parkowej 22, w sali nr 308 ( II piętro ) Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W trakcie otwarcia ofert zostanie sporządzona lista osób obecnych na otwarciu Podczas otwarcia ofert, zostaną ogłoszone: 1) nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 2) cena otwieranej oferty, 3) termin realizacji dostawy, 4) warunki płatności Wykonawca, który nie był obecny na otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. ROZDZIAŁ XI OCENA OFERT 11.1 Oceny ofert dokonywać będzie komisja przetargowa W pierwszej kolejności komisja zbada czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W następnym etapie komisja sprawdzi oferty wykonawców niewykluczonych i odrzuci oferty nie spełniające wymagań lub warunków określonych w ustawie lub SIWZ. Na końcu komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych Komisja dokona oceny ofert zgodnie z następującymi kryteriami: 1) CENA BRUTTO - 80 % Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 80 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru: najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie Co = x 100 x waga (80%) cena oferty badanej Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 2) TERMIN REALIZACJI DOSTAWY - 20 % Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 20 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru: najkrótszy termin realizacji dostawy z ofert podlegających ocenie Td = x 100 x waga (20%) termin realizacji dostawy oferty badanej Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 8

9 11.4 W toku dokonywania oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie zakreślonym przez Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień związanych z treścią złożonej oferty Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w trybie określonym w art. 88 ustawy Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni warunki określone w ustawie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska najwyższą sumę punktów, przyznanych w poszczególnych kryteriach, zgodnie ze wzorami określonymi w pkt 11.3 SIWZ Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. ROZDZIAŁ XII TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU 12.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 12.1 ppkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający powiadomi listem poleconym tego wykonawcę, którego oferta została wybrana o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy oraz cena oferty. W celu zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest stawić się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. ROZDZIAŁ XIII ZAWARCIE UMOWY I JEJ ISTOTNE POSTANOWIENIA 13.1 Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej Wzór umowy zawierający m. in. zapisy w sprawie wysokości kar umownych stanowi załącznik nr 6 SIWZ 9

10 ROZDZIAŁ XIV UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 14.1 Każdy z wykonawców, który otrzymał SIWZ, może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie jej treści Zamawiający przekaże treść zapytań oraz udzieli wyjaśnień wszystkim wykonawcom którzy otrzymali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiający może odmówić udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, jeżeli prośba złożona przez wykonawcę wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert Zamawiający nie organizuje zebrania wykonawców. ROZDZIAŁ XV SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 15.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań, itp. faxem, jednakże wymaga od wykonawców potwierdzenia faktu ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna; z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie i niniejszej SIWZ Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: Magdalena Marcinkowska - pok. nr 302 Dawid Gus - pok. nr 207 ROZDZIAŁ XVI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 16.1 Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. ROZDZIAŁ XVII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 17.1 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe Załącznik nr 5 - Potencjał kadrowy Załącznik nr 6 - Wzór umowy. ZATWIERDZAM: ( podpis Kierownika Zamawiającego ) 10

11 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System telekomunikacyjny dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. 11

12 I. Warunki ogólne: I.I. Warunki dotyczące producenta sprzętu: gwarancje, pochodzenie 1. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nie używanym wcześniej w innych projektach. 2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu. 3. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski. Co zgodnie z punktem 1) i 2) oznacza, że będzie on sprzętem nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Wraz z dostawą sprzętu należy dostarczyć dokument wydany przez producenta, poświadczający datę produkcji sprzętu. Sprzęt powinien być nie starszy niż 4 miesiące. II. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń: Nazwa urządzenia Router brama głosowa Liczba sztuk 1 Parametry techniczne 1. Powinno być urządzeniem modularnym posiadającym możliwość instalacji co najmniej: a. 1 modułu sieciowego z interfejsami b. 1 modułu głosowego z interfejsami c. 4 kart sieciowych z interfejsami d. 2 modułów funkcyjnych e. 3 modułów z układami DSP lub 11 modułów ogólnego przeznaczenia do dowolnego wykorzystania 2. Powinno być wyposażone w co najmniej dwa interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci LAN. Porty Gigabit Ethernet powinny być zintegrowane z płytą główną urządzenia. W przypadku konieczności wykorzystania slotów na moduły, o których mowa w punkcie 1, należy przewidzieć urządzenie o ilości slotów odpowiednio większej (o ilość slotów wykorzystanych na porty Ethernet) 3. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowy moduł sieciowy powinny być mieć możliwość obsadzenia modułami: a. z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 4 porty na moduł b. ze zintegrowanymi modemami V.92 - o gęstości co najmniej 8 portów na moduł c. z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 8 portów na moduł 12

13 d. z przełącznikiem Ethernet - o gęstości co najmniej 16 portów na moduł e. z interfejsem HSSI o gęstości co najmniej 1 port na moduł f. z interfejsem ATM E3 - o gęstości co najmniej 1 port na moduł g. content engine o pojemności co najmniej 80GB h. Intrusion Detection System i. Analizatora sieciowego 4. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartą sieciową powinny być mieć możliwość obsadzenia kartami: a. z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 2 porty na moduł b. ze zintegrowanymi modemami V.90 - o gęstości co najmniej 2 porty na moduł c. ze zintegrowanym modemem ADSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł d. ze zintegrowanym modemem SHDSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł e. z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 1 port na moduł f. z przełącznikiem Ethernet - o gęstości co najmniej 4 portów na moduł 5. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł funkcyjny powinny być mieć możliwość obsadzenia modułami: a. Sprzętowego modułu wsparcia kompresji b. ATM IMA 6. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP powinny być mieć możliwość obsadzenia modułami: a. O gęstości nie mniejszej niż 64 kanały b. Pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań (obsługa interfejsów głosowych, trancoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP. 7. Powinno być wyposażone w zintegrowany wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, AES Urządzenie powinno być wyposażone w dodatkowy moduł wsparcia szyfracji DES,3DES,AES128,AES192,AES256 w postaci karty, moduł ten powinien umożliwiać zestawienie do 1500 tuneli VPN jednocześnie. 9. Powinno posiadać minimum 2 porty USB 10. Powinno posiadać minimum dwa porty dedykowane dla zarządzania: port konsoli, port asynchroniczny dla przyłączenia modemu 11. Powinno posiadać co najmniej 64MB pamięci Flash i możliwość jej rozbudowy do minimum 256MB 12. Powinno posiadać co najmniej 256MB pamięci DRAM i możliwość jej rozbudowy do minimum 1024MB 13. Urządzenie powinno mieć możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacza AC) oraz stałoprądowych (zasilacze DC) 13

14 14. Urządzenie powinno posiadać wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V 15. Urządzenie powinno umożliwiać doprowadzenie zasilania do portów Ethernet (tzw. inline-power) - w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia bez stosowania dodatkowych zewnętrznych urządzeń (zasilacze, panele etc.) 16. Powinno mieć możliwość routingu pakietów zgodnie z protokołami RIP, OSPF, IGRP, PIM 17. Powinno mieć możliwość uruchomienia wielu niezależnych routerów wirtualnych (VRF) 18. Powinno wspierać Policy Based Routing (PBR) 19. Powinno wspierać VoIP w zakresie funkcjonalności VoIP pass-through 20. Powinno mieć możliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją szyfrowania połączeń 21. Powinno mieć możliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją szyfracji 3DES oraz oprogramowania sondy IPS (razem). Dla oprogramowania IPS wymagane jest wsparcie dla minimum 1200 sygnatur ataków. 22. Powinno mieć możliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją Firewall (w trybie routed oraz transparent). Funkcja firewall powinna mieć możliwość uruchomienia niezależnie per wirtualny router. 23. Powinno mieć możliwość uruchomienia oprogramowania współpracującego z dostępnymi systemami kontroli kondycji bezpieczeństwa hostów. Np. Network Access Protection, Network Admission Control etc. 24. Powinno posiadać wsparcie dla protokołu IGMPv3 25. Powinno obsługiwać funkcjonalność Network Address Translation (NAT) 26. Powinno mieć możliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją procesowania połączeń telefonii IP (funkcja serwera zestawiającego połączenia) 27. Powinno mieć możliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją obsługi WCCP dla współpracy z urządzeniem Cache. 28. Powinno obsługiwać tzw.routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q 29. Wydajność proponowanego urządzenia nie powinna być mniejsza niż 170Kpps, 30. Powinno być zarządzane przez SNMP 31. Powinno posiadać możliwość eksportu informacji przez NetFlow lub odpowiednik 32. Powinno posiadać możliwość komunikacji z serwerami uwierzytelnienia i autoryzacji za pośrednictwem protokołów RADIUS i TACACS+ 33. Powinno być konfigurowalne przez CLI oraz interfejs graficzny (oczekiwane są narzędzia dodatkowe w postaci kreatorów połączeń, etc.) 34. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików 14

15 konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 35. Powinna być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej 36. Powinno mieć możliwość montażu w szafie 19 Doposażenie dostarczonego routera w o funkcje bramy głosowej współpracującej wg. protokołu H.323 lub MGCP z zaproponowanym systemem komutacji połączeń telefonicznych w oparciu o IP. W szczególności wymagana jest instalacja (rozbudowa bramy) następujących elementów sprzętowych i programowych: 1. Karta z pojedynczym interfejsem E1 umożliwiającym podłączenie do sieci operatora publicznego za pomocą cyfrowego styku telefonicznego obsługującego sygnalizację ISDN PRI 30B+D. Interfejs ponadto powinien obsługiwać również sygnalizację ISDN QSIG. Karta z pojedynczym interfejsem E1 powinna być zainstalowana z slocie typu VWIC dostarczonego routera; 2. Karta wyposażona w 8 interfejsów telefonicznych analogowych typu FXS oraz w min. 4 interfejsy telefoniczne cyfrowe ISDN typu BRI (2B+D). Karta powinna umożliwiać w przyszłości rozbudowę urządzenie, o co najmniej 4 dodatkowe interfejsy typu ISDN BRI 2B+D; 3. Wymagana jest dostawa i wykonanie upgradu oprogramowania bramy głosowej do wersji najnowszej dostępnej w dniu składania oferty jak również rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania do wersji funkcjonalnej umożliwiającej obsługę w/w kart głosowych i zastosowanie dostarczonego jako bramy głosowej do współpracy z zaproponowanym systemem komutacji połączeń telefonicznych IP z równoległą obsługą dotychczasowej funkcjonalności routera; 4. W przypadku gdyby zaproponowana wersja oprogramowania wynikająca z konieczności wykonania upgradu opisanego w poprzednim punkcie wymagała rozbudowy pamięci DRAM i FLASH routera w stosunku do obecnej ilości należy zaproponować taki upgrade; 5. Wymagane jest, aby oprogramowanie bramy głosowej posiadało funkcjonalność polegająca na awaryjnym przejęciu obsługi telefonów IP w przypadku awarii nadrzędnego systemu komutacyjnego IP, z którym współpracuje brama. Wymagana jest obsługa, co najmniej 95 telefonów IP. W trybie awaryjnym powinny być dostępne podstawowe funkcje telefoniczne umożliwiające zestawianie połączeń telefonicznych wewnętrznych (pomiędzy telefonami IP) oraz zewnętrznych (pomiędzy telefonami IP i numerami miejskimi); 6. Wymagane jest wyposażenie dostarczonego routera w min. 10 procesorów sygnałowych DSP umożliwiających w zależności od konfiguracji kodowanie / dekodowanie strumieni głosowych (terminowanie strumieni głosowych) lub przekodowywanie strumieni głosowych lub realizację 15

16 konferencji. Wymagana jest możliwość jednoczesnej obsługi przez procesy DSP zainstalowane w urządzeniu w urządzeniu następującej ilości strumieni głosowych: a. dla interfejsu E1 ISDN PRI 30B+D terminowanie 15 strumieni G.711 oraz 15 strumieni G.729a oraz b. dla 8 interfejsów analogowych FXS terminowanie 4 strumieni G.711 oraz 4 strumieni G.729a oraz c. dla 4 interfejsów ISDN BRI 2B+D - terminowanie 4 strumieni G.711 oraz 4 strumieni G.729a oraz d. przekodowywanie 8 strumieni głosowych z standardu G.711 do standardu G.729a oraz e. możliwość realizacji do 4 równoczesnych konferencji w standardzie kodowania G.711 oraz G.729a; Jednoczesna obsługa oznacza, że brama głosowa powinna móc jednocześnie zaterminować maksymalną ilość połączeń telefonicznych, wynikających z ilości zamontowanych interfejsów telefonicznych przy założeniu, że 50% połączeń dokonywanych jest w standardzie kodowania G.711 a 50% w standardzie G.729a wraz z równoległą obsługą przekodowywania 8 strumieni telefonicznych z standardu G.711 do G.729a i równoległą obsługą do 4 konferencji w standardzie G.711 i G.729a; Wymagana jest ponadto dostawa wraz z elementami rozbudowy routera panelu karosującego 24 x RJ45, służącego do rozszycia i wyprowadzenia w postaci gniazd RJ45 poszczególnych sygnałów telefonicznych analogowych lub cyfrowych w przypadku, gdy nie sa one dostępne na kartach montowanych w routerze z postaci standardowego gniazda telefonicznego typu RJ45, RJ11 lub RJ12. Nazwa urządzenia Liczba sztuk 65 Telefon IP-1 Parametry techniczne 1. Powinien być urządzeniem wyposażonym w przełącznik sieciowy umożliwiający podłączenie na jednym połączeniu kablowym zarówno telefonu jak i komputera PC 2. Port przełącznika telefonu w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q 3. Transmisja głosu z telefonu i danych z komputera PC musi być przesyłana w dwóch różnych sieciach VLAN 4. Telefon powinien mieć możliwość zasilania z sieci komputerowej oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy, powinno być możliwe korzystanie jednocześnie z obu opcji zasilania 5. Telefon musi wspierać standard 802.3af dla zasilania go z przełącznika sieciowego. 6. Telefon powinien mieć możliwość zdefiniowania minimum 1 linii telefonicznej (jeden numer) 7. Telefon powinien wspierać protokół SCCP lub SIP 16

17 8. Telefon powinien wspierać protokół IPv6 9. Telefon musi posiadać wyświetlacz tekstowy o rozdzielczości nie mniejszej niż 192x64 piksele 10. Telefon musi umożliwiać korzystanie z firmowej książki telefonicznej 11. Telefon musi posiadać możliwość identyfikacji połączeń przychodzących (jako numer lub jako nazwa jeśli dany numer znajduje się w firmowej lub prywatnej książce telefonicznej) 12. Telefon musi umożliwiać logowanie do systemu dowolnego abonenta bez względu na to czy jest on przypisany danego aparatu telefonicznego 13. Telefon powinien zapewniać podstawowe mechanizmy zabezpieczeń: a. Cyfrowy certyfikat pozwalający na identyfikowanie telefonu względem serwera przetwarzania połączeń jak i względem współrozmówcy (drugiego abonenta/telefonu) Nazwa urządzenia Liczba sztuk 25 Telefon IP-2 Parametry techniczne 1. Telefon powinien być urządzeniem wyposażonym w przełącznik sieciowy umożliwiający podłączenie na jednym połączeniu kablowym zarówno telefonu jak i komputera PC 2. Port przełącznika telefonu w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q 3. Telefon powinien obsługiwać i honorować ustawienia pola DSCP w nagłówkach pakietów IP, 4. Transmisja głosu z telefonu i danych z komputera PC musi być przesyłana w dwóch różnych sieciach VLAN 5. Telefon powinien mieć możliwość zasilania z sieci komputerowej oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy, powinno być możliwe korzystanie jednocześnie z obu opcji zasilania 6. Telefon musi wspierać standard 802.3af dla zasilania go z przełącznika sieciowego. 7. Telefon musi wspierać standard 802.1p 8. Telefon powinien mieć możliwość zdefiniowania minimum 6 linii telefonicznych 9. Telefon musi obsługiwać minimum kodeki G.711µ i G.729a 10. Powinien wspierać protokół SCCP lub SIP 11. Telefon powinien posiadać graficzny wyświetlacz (pixel-based) o rozdzielczości nie mniejszej niż 320 x 200 pixeli o co najmniej 4 odcieniach szarości 12. Telefon musi umożliwiać pracę jako terminal dla aplikacji XML (wyświetalanie aplikacji XML na ekranie telefonu) 13. Telefon musi umożliwiać korzystanie z firmowej książki telefonicznej 14. Telefon musi posiadać możliwość identyfikacji połączeń przychodzących (jako numer lub jako nazwa jeśli dany numer znajduje się w firmowej lub prywatnej książce telefonicznej) 15. Telefon musi przechowywać informacje co najmniej o: a. 5 ostatnich połączeniach odebranych b. 5 ostatnich połączeniach nieodebranych 17

18 c. 5 ostatnich połączeniach wykonywanych przez danego abonenta 16. Telefon musi umożliwiać logowanie do systemu dowolnego abonenta bez względu na to czy jest on przypisany danego aparatu telefonicznego 17. Powinien umożliwiać prowadzenie rozmów bez korzystania ze słuchawki 18. Powinien umożliwiać dołączenie zestawu nagłownego (słuchawki z mikrofonem) 19. Powinien umożlwiać indywidualną regulację głośności - w szczególności różną dla każdego z poniższych: a. Dzwonka sygnalizującego nadejście połączenia, b. Rozmowy prowadzonej przez słuchawkę c. Rozmowy prowadzonej przez zestaw nagłowny d. Rozmowy prowadzonej przez wbudowany głośnik (zestaw głośnomówiący) 20. Powinien umożliwiać bezpośredni dostęp do poczty głosowej dedykowany klawisz do tego celu 21. Telefon powinien zapewniać podstawowe mechanizmy zabezpieczeń: a. Cyfrowy certyfikat pozwalający na identyfikowanie telefonu względem serwera przetwarzania połączeń jak i względem współrozmówcy (drugiego abonenta/telefonu) b. Możliwość połączeń z uwierzytelnieniem względem współrozmówcy (drugiego abonenta/telefonu) c. Możliwość prowadzenia rozmów szyfrowanych (telefon powinien zapewniać szyfrowanie połączeń) 22. Telefon powinien zapewniać interfejs użytkownika w języku polskim 23. Powinien współpracować z posiadanymi przełącznikami sieciowymi Cisco Catalyst w zakresie automatycznego definiowania VLANów głosowych, zapewnienia jakości usług dla głosu oraz zapewnienia zasilania przez kabel Ethernet 24. Powinien umożliwiać ustawienie na biurku oraz montaż naścienny 25. Telefon musi spełniać następujące normy: a. IEC b. EN c. EN55022 Class B d. EN55024 e. EN f. EN g. EN Nazwa urządzenia Liczba sztuk 3 Przełącznik Parametry techniczne 18

19 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 48 porty uniwersalne GigaEthernet 10/100/1000 oraz 4 gniazda typu SFP pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH 2. Przełącznik musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci DRAM oraz 32 MB pamięci Flash 3. Przełącznik musi zapewniać zasilanie Power over Ethernet na portach GigaEthernet 10/100/1000, zgodnie ze standardem IEEE 802.3af. 4. Dostępne w przełączniku gniazda SFP powinny umożliwiać instalację modułów dla zwielokrotnionej transmisji optycznej CWDM 5. Przełącznik musi posiadać przepustowość conajmniej 38 Mpps dla 64-bajtowych pakietów; 6. Przełącznik musi zapewniac obsługę adresów MAC, tras w tablicy routingu, 1024 sieci VLAN oraz 128 instancji STP. 7. Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej. 8. Przełącznik musi w standardowej wersji oprogramowania umożliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1/v2 oraz routing statyczny 9. Przełącznik musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności routingu o obsługę protokołów IGRP, OSPF i BGPv4, poprzez wymianę oprogramowania. 10. Przełącznik musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping. 11. Przełącznik musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności IP Multicast o obsługę protokołów PIM Sparse oraz PIM Dense, poprzez wymianę oprogramowania. 12. Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server oraz DHCP Relay 13. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree b. IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree c. Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP) 14. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, żródłowy/docelowy port TCP b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek 19

20 c. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d. Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. e. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). Dla portu GigaEthernet 10/100/1000 wymagana możliwość skonfigurowania co najmniej 64 różnych ograniczeń, każde odpowiednio dla różnej klasy obsługi ruchu 15. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę b. Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x c. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 d. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym. Do uzyskania wymienionej funkcjonalności dopuszcza się wymianę oprogramowania. 16. Przełącznik powinien umożliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu 17. Przełącznik powinien umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN 18. Przełącznik powinien mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP 19. Urządzenie powinno umożliwiać zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę). 20. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 21. Musi mieć możliwość montażu w szafie 19, wysokość nie większą niż 1RU; 22. Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasialania, które w przypadku awarii wewnęrznego zasialacza dostarczy wymagany przez urządzenie poziom zasilania bez przerw w pracy sieci. 20

21 Nazwa urządzenia Serwer zapewniający łączność Liczba sztuk 1 Parametry techniczne Serwer zapewniający łączność musi zostać wyposażony w komponenty, które muszą spełniać następujące wymagania: 1. Powinno być dedykowanym zintegrowanym rozwiązaniem sprzętowo-programowym. 2. Powinno być wyposażone w co najmniej jeden interfejs Fast Ethernet 10/100 dla realizacji połączenia do sieci LAN. 3. Wydajność proponowanego rozwiązania powinna umożliwiać przyłączenie do 1000 aparatów telefonicznych IP. 4. Rozwiązanie (urządzenie plus oprogramowanie) powinno mieć możliwość zestawienia w klaster celem uzyskania redundancji oraz zwiększenia pojemności systemu. 5. Powinno mieć możliwość montażu w szafie 19 typu rack. 6. Funkcjonalność oprogramowania powinna zawierać: a. Zestawianie połączeń w oparciu o zdefiniowany plan numeracji, b. Możliwość odrzucenia połączeń, c. Możliwość przekazania połączeń, gdy abonent rozmawia, nie odbiera telefonu lub wszystkich połączeń, d. Parkowanie połączeń, e. Obsługa połączeń oczekujących, f. Identyfikacja połączeń przychodzących, g. Obsługa klawiszy szybkiego wybierania numerów, h. Możliwość transferowania połączeń, i. Oddzwanianie (Callback), j. Realizacja konferencji Ad-hoc I meet-me, k. Automatyczny wybór kompresji dla połączenia wychodzącego (co najmniej G.711, G.729), l. Automatyczne wybieranie drogi (Auto Route Selection,) m. Narzędzia dynamicznego uaktualniania oprogramowania systemowego telefonów IP, n. Możliwość generowania raportów połączeń (Call Detail Reports), o. Interfejs H.323 oraz MGCP, p. Narzędzia zarządzania przez przeglądarkę internetową, q. Funkcjonalność sekretarsko-dyrektorską (IP Manager Assistant), 21

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grudziądz, 18 sierpnia 2009 roku PUP.NOK.342/42/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grudziądz, 28 września 2006 roku PUP.NOK.342/22.3/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER Znak sprawy: AZP 2611-42/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO Znak sprawy: TZ/370/84/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i licencji

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611 34N/06 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611 34N/06 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611 34N/06 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa Postępowanie jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU: KOMPUTERY STACJONARNE, ROUTERY, TELEFONY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/271/33/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowa platformy EWD Wartość

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego : zwany dalej Zamawiającym kod, miejscowość, województwo, powiat : 26 600 Radom, mazowieckie, ulica, nr domu, nr lokalu :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów

na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 08 marca 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę przełączników sieciowych i światłowodów Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Znak: GM-2715-1-AC/09

Znak: GM-2715-1-AC/09 Znak: GM-2715-1-AC/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SERWERA I URZĄDZEŃ SIECIOWYCH W SIEDZIBIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego. dla. Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Numer sprawy : AZP-381-17/14 Rok założenia 1877 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę serwerów oraz oprogramowania dla Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 4 tygodni od dnia podpisania umowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. 1. Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadząca sprawę:

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową

Dostawa serwerów typu blade wraz z wydajną macierzą dyskową Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 1/MGZZOP/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Miejsko-Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 Adres strony internetowej:.www.przychodnia.scinawa.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ) ZP.272.36.2012 INFORMACJE OGÓLNE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie SIWZ) 1. Zamawiający: Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego: Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą: 33-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. I.Miecznikowa 1 02-096 Warszawa na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5

Bardziej szczegółowo

Zakup koncentratora SSL VPN do pracy w klastrze wraz z licencjami (250 szt.), wsparciem technicznym oraz usługą konfiguracji

Zakup koncentratora SSL VPN do pracy w klastrze wraz z licencjami (250 szt.), wsparciem technicznym oraz usługą konfiguracji Postępowanie nr: BZP.2420.21.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Zakup koncentratora SSL VPN do pracy w klastrze wraz

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19

Nr sprawy: WIF-212-3/2013 Warszawa, 2013-02-19 Warszawa, 2013-02-19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo