SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Grudziądz, 23 września 2008 roku PUP.NOK.342/48.2/08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę i uruchomienie urządzeń rozległej transmisji danych głosu w technologii Voice over IP w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 1

2 S P I S T R E Ś C I Rozdział I - Informacje wstępne... strona 3 Rozdział II - Opis przedmiotu zamówienia... strona 3 Rozdział III - Termin realizacji zamówienia... strona 4 Rozdział IV - Warunki udziału w postępowaniu... strona 4 Rozdział V - Opis sposobu przygotowania oferty... strona 6 Rozdział VI - Opis sposobu obliczenia ceny oferty... strona 7 Rozdział VII - Termin i miejsce składania ofert... strona 7 Rozdział VIII - Termin związania ofertą... strona 8 Rozdział IX - Wadium... strona 8 Rozdział X - Otwarcie ofert... strona 8 Rozdział XI - Ocena ofert... strona 8 Rozdział XII - Tryb ogłoszenia wyników przetargu... strona 9 Rozdział XIII - Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia... strona 9 Rozdział XIV - Udzielanie wyjaśnień... strona 10 Rozdział XV - Sposób porozumiewania się z zamawiającym... strona 10 Rozdział XVI - Środki ochrony prawnej... strona 10 Rozdział XVII - Wykaz załączników... strona 10 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia... strona 11 Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy... strona 26 Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia strona 29 Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe strona 30 Załącznik nr5 - Potencjał kadrowy...strona 31 Załącznik nr 6 - Wzór umowy.....strona 32 2

3 ROZDZIAŁ I INFORMACJE WSTĘPNE 1.1 Zamawiający Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu Adres: ul. Parkowa 22, Grudziądz Adres Witryna: Godziny urzędowania: od 07:00 do 15: Numer postępowania Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem PUP.NOK.342/48.2/08. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na powyższy znak. 1.3 Tryb postępowania Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U r. Nr 223, poz. 1655). 1.5 Informacje uzupełniające 1) Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nie uczestniczącym w postępowaniu. 2) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie ustawa bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U r. Nr 223, poz ). 3) W sprawach nieunormowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ma zastosowanie ustawa prawo zamówień publicznych, kodeks cywilny oraz akty wykonawcze do ustawy. 4) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ustawy. O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców biorących w nim udział. Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia. 5) Niniejszy formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwany dalej SIWZ) można otrzymać nieodpłatnie na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 302 oraz na Wniosek Wykonawcy złożony pisemnie, faxem lub em, Zamawiający prześle SIWZ em oraz pocztą. 6) Zamawiający - w szczególnie uzasadnionych przypadkach - zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom i będzie dla nich wiążąca. 7) Wykonawca przedkładając swoją ofertę akceptuje w całości i bez ograniczeń odpowiedni wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ wraz ze wszystkimi zasadami jakim podporządkowane jest niniejsze postępowanie, niezależnie od tego, jakie mogą być jego własne warunki sprzedaży, od których niniejszym odstępuje. ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych. 2.2 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie fabrycznie nowych, gotowych do używania, urządzeń systemu telekomunikacyjnego w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu oraz 3

4 wyposażenie sieci LAN w niezbędne elementy. We Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w art. 30 ust. 7 ustawy, przedmiot zamówienia jest oznaczony następującymi kodami: Urządzenia komputerowe Sieci 2.3 Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Umieszczone są tam także informacje o wymaganych dokumentach, warunkach gwarancji oraz minimalnych wymaganiach związanych z przedmiotem zamówienia. 2.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2.5 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2.6 Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 2.7 W związku z realizacją zamówienia wykonawca winien zapewnić na własny koszt i ryzyko transport zamawianego asortymentu do siedziby Zamawiającego. Ewentualne koszty związane z transportem wykonawca winien wkalkulować w cenę jednostkową zamawianego asortymentu. 2.8 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 2.9 Dokonywanie korekt lub modyfikacji w ofercie związanych z przedmiotem zamówienia, skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. ROZDZIAŁ III TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 3.1 Wymagany termin realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy. ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 4.1 O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności będących przedmiotem niniejszego zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ustawy. 4.2 W związku z tym, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, oraz w celu zagwarantowania należytej jakości dostarczonych urządzeń Zamawiający wymaga, aby wykonawcy ubiegający się o zamówienie spełniali następujące, szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 1) w zakresie warunku wskazanego w pkt 4.1 ppkt 2 wymagane jest: a) posiadanie przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia w wykonaniu co najmniej 3 dostaw odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia; b) dysponowanie przez Wykonawcę kadrą techniczną posiadającą uprawnienia w instalacji urządzeń w zaproponowanym rozwiązaniu rozległej transmisji danych głosu w technologii Voice over IP; ocena spełniania pozostałych warunków szczegółowych w w/w zakresie nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 4.3; 2) w zakresie warunków wskazanych w pkt 4.1 ppkt 1, 3 i 4 ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt W celu potwierdzenia spełniania warunków wymaganych od wykonawców Zamawiający wymaga złożenia w ofercie następujących dokumentów: 4

5 Lp. Warunki wymagane od wykonawców Nazwa ( rodzaj ) dokumentu i jego cechy Uwagi a) Oświadczenie Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 SIWZ 1 Warunki określone w pkt 4.1 ppkt 1 b) c) d) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 9 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. e) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu właściwego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. a) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy zostały wykonane należycie. Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 4 SIWZ W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. 2 Warunki określone w pkt 4.1 ppkt 2 b) Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 5 W przypadku podmiotów występujących wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. c) Oświadczenie Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 SIWZ d) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia W przypadku podmiotów występujących wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot 3 Warunki określone w pkt 4.1 ppkt 3 Oświadczenie Wzór dokumentu jest załącznikiem nr3 SIWZ 4 Warunki określone w pkt 4.1 ppkt 4 Oświadczenie Wzór dokumentu jest załącznikiem nr 3 SIWZ 4.4 Poza dokumentami, o których mowa w pkt 4.3, wykonawcy występujący wspólnie załączają dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 5

6 zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4.5 Dokumenty wskazane w punkcie 4.3 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów, powinny one zostać opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4.6 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 4.7 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 4.8 Przez poświadczenie za zgodność z oryginałem Zamawiający rozumie złożenie na kserokopii dokumentu podpisu umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, poprzedzonego dopiskiem za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 4.9 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: 1) wymienionych w pkt 4.3 poz. 1 lit. b, d, e składa odpowiedni dokument, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że: a ) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b ) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c ) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 2 ) wymienionych w pkt 4.3 poz.1 lit. c, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia lub zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy Dokument, o którym mowa w pkt 4.9 ppkt 1 lit. b powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Dokumenty, o których mowa w pkt 4.9 ppkt 1 lit. a, c oraz ppkt 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 4.12 Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców potwierdzających ich spełnianie, z wykorzystaniem druku ZP-17, o którym mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz. U. Nr 202, poz ). ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 5.1 Oferta musi być sporządzona zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych oraz niniejszą SIWZ. 5.2 Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5.4 Oferta musi być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym 6

7 lub udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 5.5 Każdy wykonawca, może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje, że oferty zostaną odrzucone. 5.6 Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 5.7 Oferta winna być sporządzona na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym (długopisem lub nieścieralnym atramentem) oraz zawierać w swojej treści postanowienia określone przez Zamawiającego w Formularzu Ofertowym, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 5.8 Załączniki SIWZ, które wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie, powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień SIWZ. 5.9 Niedopuszczalne są modyfikacje i zmiany, które zmieniłyby treść oświadczenia, informacji oraz warunku podanego w zapisach niniejszej SIWZ Każda istotna poprawka lub zmiana w ofercie powinna być parafowana przez osobę (osoby) upoważnioną (upoważnione) do podpisywania oferty Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być trwale spięta Każda strona oferty powinna być ponumerowana Dokumenty i informacje niejawne przedkładane wraz z ofertą, Wykonawca może złożyć w odrębnej (niejawnej) części oferty. Zamawiający przyjmie, że ta część (niejawna) oferty stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie może być udostępniana innym uczestnikom postępowania. Składający ofertę nie może sobie zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych Oferta musi być złożona w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, w zaklejonym, nienaruszalnym opakowaniu i oprócz adresu Zamawiającego, nazwy i adresu wykonawcy, opatrzona napisem: Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i uruchomienie urządzeń rozległej transmisji danych głosu w technologii Voice over IP w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu Nie otwierać przed dniem 13 października 2008 roku, godz. 10: Jeżeli oferta zostanie złożona w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie czy przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. W przypadku dostarczenia oferty pocztą kurierską, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przesyłkę na adres podany w rozdziale 1 pkt 1.1 SIWZ Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie wykonawcę. ROZDZIAŁ VI OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 6.1 Cena oferty jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 88 pkt 3 Ustawy i musi być podana w złotych polskich brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i usług, naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty przepisami. Obowiązkiem składającego ofertę jest wypełnić formularz ofertowy dokonując obliczeń wg zasad uznanych w rachunkowości. 6.2 Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu ofertowym cen na wszystkie elementy zamówienia. Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich wskazanych pozycji, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. 6.3 Ewentualne bonifikaty, upusty itp., wykonawca winien uwzględnić wliczając je w ceny jednostkowe. 6.4 Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. ROZDZIAŁ VII TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 7.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu przy ulicy Parkowej 22, w sekretariacie pokój numer 310 ( II piętro ), w terminie do dnia 13 października 2008 roku do godziny 10: Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 7.1 nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania. 7.3 O złożeniu oferty w terminie decyduje termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego, a nie termin np. wysłania oferty listem poleconym czy pocztą kurierską. 7

8 ROZDZIAŁ VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 8.1 Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. ROZDZIAŁ IX WADIUM 9.1 W związku z tym, że wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu. ROZDZIAŁ X OTWARCIE OFERT 10.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 października 2008 roku, o godzinie 10:30, w siedzibie Zamawiającego, tj. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu, przy ulicy Parkowej 22, w sali nr 308 ( II piętro ) Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W trakcie otwarcia ofert zostanie sporządzona lista osób obecnych na otwarciu Podczas otwarcia ofert, zostaną ogłoszone: 1) nazwa i adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, 2) cena otwieranej oferty, 3) termin realizacji dostawy, 4) warunki płatności Wykonawca, który nie był obecny na otwarciu ofert może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. ROZDZIAŁ XI OCENA OFERT 11.1 Oceny ofert dokonywać będzie komisja przetargowa W pierwszej kolejności komisja zbada czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu. W następnym etapie komisja sprawdzi oferty wykonawców niewykluczonych i odrzuci oferty nie spełniające wymagań lub warunków określonych w ustawie lub SIWZ. Na końcu komisja dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nieodrzuconych Komisja dokona oceny ofert zgodnie z następującymi kryteriami: 1) CENA BRUTTO - 80 % Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 80 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru: najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie Co = x 100 x waga (80%) cena oferty badanej Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 2) TERMIN REALIZACJI DOSTAWY - 20 % Ofercie najkorzystniejszej w danym kryterium przydziela się 20 punktów, pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru: najkrótszy termin realizacji dostawy z ofert podlegających ocenie Td = x 100 x waga (20%) termin realizacji dostawy oferty badanej Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 8

9 11.4 W toku dokonywania oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie zakreślonym przez Zamawiającego do udzielenia wyjaśnień związanych z treścią złożonej oferty Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w trybie określonym w art. 88 ustawy Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni warunki określone w ustawie i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj. uzyska najwyższą sumę punktów, przyznanych w poszczególnych kryteriach, zgodnie ze wzorami określonymi w pkt 11.3 SIWZ Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie tych wykonawców do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. ROZDZIAŁ XII TRYB OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU 12.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt 12.1 ppkt 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie Przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający powiadomi listem poleconym tego wykonawcę, którego oferta została wybrana o przyznaniu mu zamówienia. W powiadomieniu zostanie podany termin i miejsce zawarcia umowy oraz cena oferty. W celu zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest stawić się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy. ROZDZIAŁ XIII ZAWARCIE UMOWY I JEJ ISTOTNE POSTANOWIENIA 13.1 Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie wymagania oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza Umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej Wzór umowy zawierający m. in. zapisy w sprawie wysokości kar umownych stanowi załącznik nr 6 SIWZ 9

10 ROZDZIAŁ XIV UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ 14.1 Każdy z wykonawców, który otrzymał SIWZ, może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie jej treści Zamawiający przekaże treść zapytań oraz udzieli wyjaśnień wszystkim wykonawcom którzy otrzymali SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiający może odmówić udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, jeżeli prośba złożona przez wykonawcę wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert Zamawiający nie organizuje zebrania wykonawców. ROZDZIAŁ XV SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM 15.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań, itp. faxem, jednakże wymaga od wykonawców potwierdzenia faktu ich otrzymania. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna; z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie i niniejszej SIWZ Pracownikami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są: Magdalena Marcinkowska - pok. nr 302 Dawid Gus - pok. nr 207 ROZDZIAŁ XVI ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 16.1 Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. ROZDZIAŁ XVII WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 17.1 Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy Załącznik nr 3 - Druk oświadczenia Załącznik nr 4 - Doświadczenie zawodowe Załącznik nr 5 - Potencjał kadrowy Załącznik nr 6 - Wzór umowy. ZATWIERDZAM: ( podpis Kierownika Zamawiającego ) 10

11 Załącznik nr 1 Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA System telekomunikacyjny dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu. 11

12 I. Warunki ogólne: I.I. Warunki dotyczące producenta sprzętu: gwarancje, pochodzenie 1. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem nowym, nie używanym wcześniej w innych projektach. 2. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie posiadał świadczenia gwarancyjne oparte na gwarancji świadczonej przez producenta sprzętu. 3. Sprzęt dostarczony w ramach realizacji umowy będzie sprzętem zakupionym w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski. Co zgodnie z punktem 1) i 2) oznacza, że będzie on sprzętem nowym i posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej. 4. Wraz z dostawą sprzętu należy dostarczyć dokument wydany przez producenta, poświadczający datę produkcji sprzętu. Sprzęt powinien być nie starszy niż 4 miesiące. II. Wymagania techniczne dotyczące urządzeń: Nazwa urządzenia Router brama głosowa Liczba sztuk 1 Parametry techniczne 1. Powinno być urządzeniem modularnym posiadającym możliwość instalacji co najmniej: a. 1 modułu sieciowego z interfejsami b. 1 modułu głosowego z interfejsami c. 4 kart sieciowych z interfejsami d. 2 modułów funkcyjnych e. 3 modułów z układami DSP lub 11 modułów ogólnego przeznaczenia do dowolnego wykorzystania 2. Powinno być wyposażone w co najmniej dwa interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci LAN. Porty Gigabit Ethernet powinny być zintegrowane z płytą główną urządzenia. W przypadku konieczności wykorzystania slotów na moduły, o których mowa w punkcie 1, należy przewidzieć urządzenie o ilości slotów odpowiednio większej (o ilość slotów wykorzystanych na porty Ethernet) 3. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowy moduł sieciowy powinny być mieć możliwość obsadzenia modułami: a. z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 4 porty na moduł b. ze zintegrowanymi modemami V.92 - o gęstości co najmniej 8 portów na moduł c. z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 8 portów na moduł 12

13 d. z przełącznikiem Ethernet - o gęstości co najmniej 16 portów na moduł e. z interfejsem HSSI o gęstości co najmniej 1 port na moduł f. z interfejsem ATM E3 - o gęstości co najmniej 1 port na moduł g. content engine o pojemności co najmniej 80GB h. Intrusion Detection System i. Analizatora sieciowego 4. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartą sieciową powinny być mieć możliwość obsadzenia kartami: a. z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 2 porty na moduł b. ze zintegrowanymi modemami V.90 - o gęstości co najmniej 2 porty na moduł c. ze zintegrowanym modemem ADSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł d. ze zintegrowanym modemem SHDSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł e. z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 1 port na moduł f. z przełącznikiem Ethernet - o gęstości co najmniej 4 portów na moduł 5. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł funkcyjny powinny być mieć możliwość obsadzenia modułami: a. Sprzętowego modułu wsparcia kompresji b. ATM IMA 6. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP powinny być mieć możliwość obsadzenia modułami: a. O gęstości nie mniejszej niż 64 kanały b. Pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań (obsługa interfejsów głosowych, trancoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP. 7. Powinno być wyposażone w zintegrowany wewnętrzny moduł sprzętowego wsparcia szyfracji DES, 3DES, AES128, AES192, AES Urządzenie powinno być wyposażone w dodatkowy moduł wsparcia szyfracji DES,3DES,AES128,AES192,AES256 w postaci karty, moduł ten powinien umożliwiać zestawienie do 1500 tuneli VPN jednocześnie. 9. Powinno posiadać minimum 2 porty USB 10. Powinno posiadać minimum dwa porty dedykowane dla zarządzania: port konsoli, port asynchroniczny dla przyłączenia modemu 11. Powinno posiadać co najmniej 64MB pamięci Flash i możliwość jej rozbudowy do minimum 256MB 12. Powinno posiadać co najmniej 256MB pamięci DRAM i możliwość jej rozbudowy do minimum 1024MB 13. Urządzenie powinno mieć możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacza AC) oraz stałoprądowych (zasilacze DC) 13

14 14. Urządzenie powinno posiadać wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V 15. Urządzenie powinno umożliwiać doprowadzenie zasilania do portów Ethernet (tzw. inline-power) - w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia bez stosowania dodatkowych zewnętrznych urządzeń (zasilacze, panele etc.) 16. Powinno mieć możliwość routingu pakietów zgodnie z protokołami RIP, OSPF, IGRP, PIM 17. Powinno mieć możliwość uruchomienia wielu niezależnych routerów wirtualnych (VRF) 18. Powinno wspierać Policy Based Routing (PBR) 19. Powinno wspierać VoIP w zakresie funkcjonalności VoIP pass-through 20. Powinno mieć możliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją szyfrowania połączeń 21. Powinno mieć możliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją szyfracji 3DES oraz oprogramowania sondy IPS (razem). Dla oprogramowania IPS wymagane jest wsparcie dla minimum 1200 sygnatur ataków. 22. Powinno mieć możliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją Firewall (w trybie routed oraz transparent). Funkcja firewall powinna mieć możliwość uruchomienia niezależnie per wirtualny router. 23. Powinno mieć możliwość uruchomienia oprogramowania współpracującego z dostępnymi systemami kontroli kondycji bezpieczeństwa hostów. Np. Network Access Protection, Network Admission Control etc. 24. Powinno posiadać wsparcie dla protokołu IGMPv3 25. Powinno obsługiwać funkcjonalność Network Address Translation (NAT) 26. Powinno mieć możliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją procesowania połączeń telefonii IP (funkcja serwera zestawiającego połączenia) 27. Powinno mieć możliwość uruchomienia oprogramowania z funkcją obsługi WCCP dla współpracy z urządzeniem Cache. 28. Powinno obsługiwać tzw.routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q 29. Wydajność proponowanego urządzenia nie powinna być mniejsza niż 170Kpps, 30. Powinno być zarządzane przez SNMP 31. Powinno posiadać możliwość eksportu informacji przez NetFlow lub odpowiednik 32. Powinno posiadać możliwość komunikacji z serwerami uwierzytelnienia i autoryzacji za pośrednictwem protokołów RADIUS i TACACS+ 33. Powinno być konfigurowalne przez CLI oraz interfejs graficzny (oczekiwane są narzędzia dodatkowe w postaci kreatorów połączeń, etc.) 34. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików 14

15 konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 35. Powinna być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej 36. Powinno mieć możliwość montażu w szafie 19 Doposażenie dostarczonego routera w o funkcje bramy głosowej współpracującej wg. protokołu H.323 lub MGCP z zaproponowanym systemem komutacji połączeń telefonicznych w oparciu o IP. W szczególności wymagana jest instalacja (rozbudowa bramy) następujących elementów sprzętowych i programowych: 1. Karta z pojedynczym interfejsem E1 umożliwiającym podłączenie do sieci operatora publicznego za pomocą cyfrowego styku telefonicznego obsługującego sygnalizację ISDN PRI 30B+D. Interfejs ponadto powinien obsługiwać również sygnalizację ISDN QSIG. Karta z pojedynczym interfejsem E1 powinna być zainstalowana z slocie typu VWIC dostarczonego routera; 2. Karta wyposażona w 8 interfejsów telefonicznych analogowych typu FXS oraz w min. 4 interfejsy telefoniczne cyfrowe ISDN typu BRI (2B+D). Karta powinna umożliwiać w przyszłości rozbudowę urządzenie, o co najmniej 4 dodatkowe interfejsy typu ISDN BRI 2B+D; 3. Wymagana jest dostawa i wykonanie upgradu oprogramowania bramy głosowej do wersji najnowszej dostępnej w dniu składania oferty jak również rozszerzenie funkcjonalności oprogramowania do wersji funkcjonalnej umożliwiającej obsługę w/w kart głosowych i zastosowanie dostarczonego jako bramy głosowej do współpracy z zaproponowanym systemem komutacji połączeń telefonicznych IP z równoległą obsługą dotychczasowej funkcjonalności routera; 4. W przypadku gdyby zaproponowana wersja oprogramowania wynikająca z konieczności wykonania upgradu opisanego w poprzednim punkcie wymagała rozbudowy pamięci DRAM i FLASH routera w stosunku do obecnej ilości należy zaproponować taki upgrade; 5. Wymagane jest, aby oprogramowanie bramy głosowej posiadało funkcjonalność polegająca na awaryjnym przejęciu obsługi telefonów IP w przypadku awarii nadrzędnego systemu komutacyjnego IP, z którym współpracuje brama. Wymagana jest obsługa, co najmniej 95 telefonów IP. W trybie awaryjnym powinny być dostępne podstawowe funkcje telefoniczne umożliwiające zestawianie połączeń telefonicznych wewnętrznych (pomiędzy telefonami IP) oraz zewnętrznych (pomiędzy telefonami IP i numerami miejskimi); 6. Wymagane jest wyposażenie dostarczonego routera w min. 10 procesorów sygnałowych DSP umożliwiających w zależności od konfiguracji kodowanie / dekodowanie strumieni głosowych (terminowanie strumieni głosowych) lub przekodowywanie strumieni głosowych lub realizację 15

16 konferencji. Wymagana jest możliwość jednoczesnej obsługi przez procesy DSP zainstalowane w urządzeniu w urządzeniu następującej ilości strumieni głosowych: a. dla interfejsu E1 ISDN PRI 30B+D terminowanie 15 strumieni G.711 oraz 15 strumieni G.729a oraz b. dla 8 interfejsów analogowych FXS terminowanie 4 strumieni G.711 oraz 4 strumieni G.729a oraz c. dla 4 interfejsów ISDN BRI 2B+D - terminowanie 4 strumieni G.711 oraz 4 strumieni G.729a oraz d. przekodowywanie 8 strumieni głosowych z standardu G.711 do standardu G.729a oraz e. możliwość realizacji do 4 równoczesnych konferencji w standardzie kodowania G.711 oraz G.729a; Jednoczesna obsługa oznacza, że brama głosowa powinna móc jednocześnie zaterminować maksymalną ilość połączeń telefonicznych, wynikających z ilości zamontowanych interfejsów telefonicznych przy założeniu, że 50% połączeń dokonywanych jest w standardzie kodowania G.711 a 50% w standardzie G.729a wraz z równoległą obsługą przekodowywania 8 strumieni telefonicznych z standardu G.711 do G.729a i równoległą obsługą do 4 konferencji w standardzie G.711 i G.729a; Wymagana jest ponadto dostawa wraz z elementami rozbudowy routera panelu karosującego 24 x RJ45, służącego do rozszycia i wyprowadzenia w postaci gniazd RJ45 poszczególnych sygnałów telefonicznych analogowych lub cyfrowych w przypadku, gdy nie sa one dostępne na kartach montowanych w routerze z postaci standardowego gniazda telefonicznego typu RJ45, RJ11 lub RJ12. Nazwa urządzenia Liczba sztuk 65 Telefon IP-1 Parametry techniczne 1. Powinien być urządzeniem wyposażonym w przełącznik sieciowy umożliwiający podłączenie na jednym połączeniu kablowym zarówno telefonu jak i komputera PC 2. Port przełącznika telefonu w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q 3. Transmisja głosu z telefonu i danych z komputera PC musi być przesyłana w dwóch różnych sieciach VLAN 4. Telefon powinien mieć możliwość zasilania z sieci komputerowej oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy, powinno być możliwe korzystanie jednocześnie z obu opcji zasilania 5. Telefon musi wspierać standard 802.3af dla zasilania go z przełącznika sieciowego. 6. Telefon powinien mieć możliwość zdefiniowania minimum 1 linii telefonicznej (jeden numer) 7. Telefon powinien wspierać protokół SCCP lub SIP 16

17 8. Telefon powinien wspierać protokół IPv6 9. Telefon musi posiadać wyświetlacz tekstowy o rozdzielczości nie mniejszej niż 192x64 piksele 10. Telefon musi umożliwiać korzystanie z firmowej książki telefonicznej 11. Telefon musi posiadać możliwość identyfikacji połączeń przychodzących (jako numer lub jako nazwa jeśli dany numer znajduje się w firmowej lub prywatnej książce telefonicznej) 12. Telefon musi umożliwiać logowanie do systemu dowolnego abonenta bez względu na to czy jest on przypisany danego aparatu telefonicznego 13. Telefon powinien zapewniać podstawowe mechanizmy zabezpieczeń: a. Cyfrowy certyfikat pozwalający na identyfikowanie telefonu względem serwera przetwarzania połączeń jak i względem współrozmówcy (drugiego abonenta/telefonu) Nazwa urządzenia Liczba sztuk 25 Telefon IP-2 Parametry techniczne 1. Telefon powinien być urządzeniem wyposażonym w przełącznik sieciowy umożliwiający podłączenie na jednym połączeniu kablowym zarówno telefonu jak i komputera PC 2. Port przełącznika telefonu w kierunku przełącznika sieciowego powinien wspierać trunking 802.1Q 3. Telefon powinien obsługiwać i honorować ustawienia pola DSCP w nagłówkach pakietów IP, 4. Transmisja głosu z telefonu i danych z komputera PC musi być przesyłana w dwóch różnych sieciach VLAN 5. Telefon powinien mieć możliwość zasilania z sieci komputerowej oraz z wykorzystaniem lokalnych zasilaczy, powinno być możliwe korzystanie jednocześnie z obu opcji zasilania 6. Telefon musi wspierać standard 802.3af dla zasilania go z przełącznika sieciowego. 7. Telefon musi wspierać standard 802.1p 8. Telefon powinien mieć możliwość zdefiniowania minimum 6 linii telefonicznych 9. Telefon musi obsługiwać minimum kodeki G.711µ i G.729a 10. Powinien wspierać protokół SCCP lub SIP 11. Telefon powinien posiadać graficzny wyświetlacz (pixel-based) o rozdzielczości nie mniejszej niż 320 x 200 pixeli o co najmniej 4 odcieniach szarości 12. Telefon musi umożliwiać pracę jako terminal dla aplikacji XML (wyświetalanie aplikacji XML na ekranie telefonu) 13. Telefon musi umożliwiać korzystanie z firmowej książki telefonicznej 14. Telefon musi posiadać możliwość identyfikacji połączeń przychodzących (jako numer lub jako nazwa jeśli dany numer znajduje się w firmowej lub prywatnej książce telefonicznej) 15. Telefon musi przechowywać informacje co najmniej o: a. 5 ostatnich połączeniach odebranych b. 5 ostatnich połączeniach nieodebranych 17

18 c. 5 ostatnich połączeniach wykonywanych przez danego abonenta 16. Telefon musi umożliwiać logowanie do systemu dowolnego abonenta bez względu na to czy jest on przypisany danego aparatu telefonicznego 17. Powinien umożliwiać prowadzenie rozmów bez korzystania ze słuchawki 18. Powinien umożliwiać dołączenie zestawu nagłownego (słuchawki z mikrofonem) 19. Powinien umożlwiać indywidualną regulację głośności - w szczególności różną dla każdego z poniższych: a. Dzwonka sygnalizującego nadejście połączenia, b. Rozmowy prowadzonej przez słuchawkę c. Rozmowy prowadzonej przez zestaw nagłowny d. Rozmowy prowadzonej przez wbudowany głośnik (zestaw głośnomówiący) 20. Powinien umożliwiać bezpośredni dostęp do poczty głosowej dedykowany klawisz do tego celu 21. Telefon powinien zapewniać podstawowe mechanizmy zabezpieczeń: a. Cyfrowy certyfikat pozwalający na identyfikowanie telefonu względem serwera przetwarzania połączeń jak i względem współrozmówcy (drugiego abonenta/telefonu) b. Możliwość połączeń z uwierzytelnieniem względem współrozmówcy (drugiego abonenta/telefonu) c. Możliwość prowadzenia rozmów szyfrowanych (telefon powinien zapewniać szyfrowanie połączeń) 22. Telefon powinien zapewniać interfejs użytkownika w języku polskim 23. Powinien współpracować z posiadanymi przełącznikami sieciowymi Cisco Catalyst w zakresie automatycznego definiowania VLANów głosowych, zapewnienia jakości usług dla głosu oraz zapewnienia zasilania przez kabel Ethernet 24. Powinien umożliwiać ustawienie na biurku oraz montaż naścienny 25. Telefon musi spełniać następujące normy: a. IEC b. EN c. EN55022 Class B d. EN55024 e. EN f. EN g. EN Nazwa urządzenia Liczba sztuk 3 Przełącznik Parametry techniczne 18

19 1. Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający 48 porty uniwersalne GigaEthernet 10/100/1000 oraz 4 gniazda typu SFP pozwalające na instalację wkładek z portami Gigabit Ethernet 1000BASE-T, 1000BASE-SX, 1000BASE-ZX, 1000BASE LX/LH 2. Przełącznik musi posiadać co najmniej 128 MB pamięci DRAM oraz 32 MB pamięci Flash 3. Przełącznik musi zapewniać zasilanie Power over Ethernet na portach GigaEthernet 10/100/1000, zgodnie ze standardem IEEE 802.3af. 4. Dostępne w przełączniku gniazda SFP powinny umożliwiać instalację modułów dla zwielokrotnionej transmisji optycznej CWDM 5. Przełącznik musi posiadać przepustowość conajmniej 38 Mpps dla 64-bajtowych pakietów; 6. Przełącznik musi zapewniac obsługę adresów MAC, tras w tablicy routingu, 1024 sieci VLAN oraz 128 instancji STP. 7. Przełącznik musi zapewniać przełączanie w warstwie drugiej. 8. Przełącznik musi w standardowej wersji oprogramowania umożliwiać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1/v2 oraz routing statyczny 9. Przełącznik musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności routingu o obsługę protokołów IGRP, OSPF i BGPv4, poprzez wymianę oprogramowania. 10. Przełącznik musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP oraz IGMP Snooping. 11. Przełącznik musi posiadać możliwość rozszerzenia funkcjonalności IP Multicast o obsługę protokołów PIM Sparse oraz PIM Dense, poprzez wymianę oprogramowania. 12. Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP Server oraz DHCP Relay 13. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem ciągłości pracy sieci: a. IEEE 802.1s Rapid Spanning Tree b. IEEE 802.1w Multi-Instance Spanning Tree c. Możliwość grupowania portów zgodnie ze specyfikacją IEEE 802.3ad (LACP) 14. Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: a. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, żródłowy/docelowy port TCP b. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek 19

20 c. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority) d. Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP. e. Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, rate limiting). Dla portu GigaEthernet 10/100/1000 wymagana możliwość skonfigurowania co najmniej 64 różnych ograniczeń, każde odpowiednio dla różnej klasy obsługi ruchu 15. Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę b. Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x c. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2 d. Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym. Do uzyskania wymienionej funkcjonalności dopuszcza się wymianę oprogramowania. 16. Przełącznik powinien umożliwiać lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu 17. Przełącznik powinien umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN 18. Przełącznik powinien mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP 19. Urządzenie powinno umożliwiać zarządzanie poprzez interfejs CLI (konsolę). 20. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 4 plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 21. Musi mieć możliwość montażu w szafie 19, wysokość nie większą niż 1RU; 22. Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła zasialania, które w przypadku awarii wewnęrznego zasialacza dostarczy wymagany przez urządzenie poziom zasilania bez przerw w pracy sieci. 20

21 Nazwa urządzenia Serwer zapewniający łączność Liczba sztuk 1 Parametry techniczne Serwer zapewniający łączność musi zostać wyposażony w komponenty, które muszą spełniać następujące wymagania: 1. Powinno być dedykowanym zintegrowanym rozwiązaniem sprzętowo-programowym. 2. Powinno być wyposażone w co najmniej jeden interfejs Fast Ethernet 10/100 dla realizacji połączenia do sieci LAN. 3. Wydajność proponowanego rozwiązania powinna umożliwiać przyłączenie do 1000 aparatów telefonicznych IP. 4. Rozwiązanie (urządzenie plus oprogramowanie) powinno mieć możliwość zestawienia w klaster celem uzyskania redundancji oraz zwiększenia pojemności systemu. 5. Powinno mieć możliwość montażu w szafie 19 typu rack. 6. Funkcjonalność oprogramowania powinna zawierać: a. Zestawianie połączeń w oparciu o zdefiniowany plan numeracji, b. Możliwość odrzucenia połączeń, c. Możliwość przekazania połączeń, gdy abonent rozmawia, nie odbiera telefonu lub wszystkich połączeń, d. Parkowanie połączeń, e. Obsługa połączeń oczekujących, f. Identyfikacja połączeń przychodzących, g. Obsługa klawiszy szybkiego wybierania numerów, h. Możliwość transferowania połączeń, i. Oddzwanianie (Callback), j. Realizacja konferencji Ad-hoc I meet-me, k. Automatyczny wybór kompresji dla połączenia wychodzącego (co najmniej G.711, G.729), l. Automatyczne wybieranie drogi (Auto Route Selection,) m. Narzędzia dynamicznego uaktualniania oprogramowania systemowego telefonów IP, n. Możliwość generowania raportów połączeń (Call Detail Reports), o. Interfejs H.323 oraz MGCP, p. Narzędzia zarządzania przez przeglądarkę internetową, q. Funkcjonalność sekretarsko-dyrektorską (IP Manager Assistant), 21

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/08/10 Załącznik nr 2 do formularza oferty Przedmiot zamówienia: wyłonienie wykonawcy w zakresie zakupu i dostawy sprzętu sieciowego dla Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: SAT-3321/4/14 PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Urząd Probierczy, ul. Rakowicka 3, 31-511 Kraków, woj. małopolskie, Strona 1 z 5 Kraków: Dostawa 1 szt. laserowego urządzenia do oznaczania wyrobów ze stopów metali szlachetnych Numer ogłoszenia: 92184-2016; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej T Wymysłów - Kolonia Miłkowska

Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej T Wymysłów - Kolonia Miłkowska Kunów, dnia 14.06.2016 r. Znak: IR.271.ZP.1.2016 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Przebudowa drogi gminnej 001387T Wymysłów - Kolonia Miłkowska 1) INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

na dostawę betonu towarowego w ilości 650 m 3 na modernizację (utwardzenienie) dróg na terenie Gminy Damnica

na dostawę betonu towarowego w ilości 650 m 3 na modernizację (utwardzenienie) dróg na terenie Gminy Damnica ZAMAWIAJĄCY GMINA DAMNICA ul. Górna 1 76-231 Damnica http://www.damnica.pl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę betonu towarowego w ilości 650 m 3 na modernizację (utwardzenienie)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Świadczenie usług telefonii komórkowej GSM i usługi

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Dostawy węgla kamiennego ekogroszek w ilości 400 Mg dla Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Skwierzynie w okresie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NO-251-7-4/10 Bydgoszcz, 2010-11-22 OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Nazwa Zamawiającego: Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy; Adres Zamawiającego: ul. Tadeusza Rejtana 5 kod pocztowy: 85-032 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE

Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE UM-AM-341/ 003 /2011 Polanica-Zdrój 27-01-2011 r. OGŁOSZENIE 1/ Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Miejska Polanica-Zdrój, woj. Dolnośląskie, ul. Jarosława Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój tel. (+48-74)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Świnoujście: Ochrona fizyczna i monitoring budynku oraz monitoring terenu wokół budynku położonego w Świnoujściu przy ul. Steyera 51 Numer ogłoszenia: 408060-2014; data zamieszczenia: 12.12.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Województwo: wielkopolskie Tel.:

Województwo: wielkopolskie Tel.: Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sulęcinie.

sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sulęcinie. Strona 1 z 5 Sulęcin: Konserwacja oraz bieżąca naprawa sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sulęcinie Numer ogłoszenia: 232790-2009; data zamieszczenia: 10.07.2009

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-04/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

1) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Numer Sprawy 2/ZP/2016 Na kompleksowa obsługę żywienia pacjentów Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych polegającą na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków określonych w załączniku nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach

Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Stawiskach Zatwierdził: Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk Stawiski,

Bardziej szczegółowo

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9

I. ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jaroty, 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 9 OGŁOSZENIE Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Jaroty w Olsztynie ogłasza pierwszy etap przetargu na wybór Wykonawcy zamówienia pn. Zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nr sprawy 4/ 2008 Wysokie Mazowieckie, 2007-02-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo