ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA"

Transkrypt

1 nr sprawy: SZP Katowice, dn r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ JEJ MODYFIKACJA I. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach informuje, że dnia r. i r. do Zamawiającego wpłynęły zapytania od wykonawców dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na zaprojektowanie i wdrożenie systemu obiegu dokumentów PTeU wraz z portalem dostępowym dla klientów MOPS Katowice, oraz dostawa niezbędnego oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego, oraz działania promocyjne. Poniżej zamawiający podaje treść zapytań oraz wyjaśnienia treści specyfikacji: ZAPYTANIA: Pytania z dnia r. Pytanie 1 W pkt 6 dla wymagań ogólnych oprogramowania PTeU Zamawiający wyspecyfikował: System musi być przyjazny i ergonomiczny, powinien zapewnić przechowywanie dokumentów z pięciu lat, bez pogorszenia wydajności obsługi, należy przyjąć, że w systemie będą przechowywane dokumenty tożsame z papierowymi. Prosimy o podanie orientacyjnej liczby dokumentów (w skali roku obsługiwanych) przez MOPS. Pytanie 2 W pkt dla wymagań funkcjonalnych obiegu dokumentów Zamawiający wyspecyfikował: System musi pozwalać na definiowanie własnych folderów roboczych, na generowanie własnych list roboczych (za pomocą generatora), oraz pozwalać na rozbudowę (za pomocą generatora) istniejących obiektów, działania nie mogą wymagać kontaktu z dostawcą oprogramowania. Prosimy o informację jakiego typu dane mają być wykorzystywane do zbudowania własnej listy roboczej oraz jakie obiekty i o jakie pola mogą być rozbudowywane. Oraz w pkt System musi umożliwić zakładanie konta dostępowego do platformy E-MOPS wraz z wydrukiem potwierdzenia założenia konta. Prosimy o informację, na czym ma polegać założenie konta dostępowego. Pytanie 3 W pkt 3.6. pakt 10 dla wymagań szczegółowych Zamawiający wyspecyfikował: 1

2 tworzenie przesyłek wychodzących na podstawie szablonów zdefiniowanych w wbudowanym edytorze tekstu, szablony oparte na zestawie minimalnych danych. Prosimy o informację czy wbudowany edytor tekstu ma obsługiwać również nowo zdefiniowane pola za pomocą generatora. Pytania z dnia r. Pytanie 4 W punkcie I.2.1 SIWZ w harmonogramie wdrożenia Zamawiający zawarł wymóg przeprowadzenie i uzgodnienia z Zamawiającym analizy przedwdrożeniowej w terminie do 15 października 2012, w tym terminie także Wykonawca ma obowiązek dostarczyć część sprzętu teleinformatycznego. Pytanie: Czy w związku z faktem, iż zapisany w SIWZ termin przypadnie prawdopodobnie przed zakończeniem postępowania przetargowego i podpisaniem umowy Zamawiający przewiduje przedłużenie w/w terminu o stosowny okres czasu? Pytanie 5 System obiegu dokumentów PTeU musi być przygotowany do pobierania danych z systemów dziedzinowych, wykorzystywanych w MOPS Katowice. Systemy dziedzinowe, używane w przez Zamawiającego: POMOST, SR (Świadczenia Rodzinne), Dodatki Mieszkaniowe. Oczekiwana funkcjonalność integracji ma zapewniać przeniesienie danych po zarejestrowaniu wniosku, wywiadu, decyzji, pisma w systemie dziedzinowym do PTeU. Zamawiający oczekuje, iż przeniesienie danych nie może wymagać dodatkowych czynności od użytkownika, tj. edycji, modyfikacji i ma się dokonać się w pełni automatycznie. Przenoszenie dane z systemów dziedzinowych, ma zapewnić nadanie nr sprawie lub dopisanie do już istniejącej sprawy zmodyfikowanych danych. Pytanie : Czy w ramach zamówienia ma być zrealizowana integracja z systemami dziedzinowymi czy tylko zapewnienie przygotowania systemu obiegu dokumentów do integracji? Czy posiadane przez Zamawiającego systemy dziedzinowe, o których mowa w SIWZ, posiadają interfejsy komunikacyjne umożliwiające przesyłanie danych do systemu obiegu dokumentów EZD? Jeżeli nie to czy zamawiający zapewni wykonanie takich interfejsów przez autorów aplikacji dziedzinowych? Pytanie 6 W SIWZ Zamawiający wymaga dostawy urządzenia HSM. Czy w związku z faktem, iż są to bardzo drogie urządzenia Zamawiający dopuści aby zamiast zakupu nowego urządzenia Wykonawca udostępnił przez cały okres trwania umowy posiadane przez siebie urządzenie HSM? ODPOWIEDZI: Do zapytań z dnia r. Ad.1. Ilość dokumentów odsługiwanych przez Zamawiającego wynosi (sto tysięcy) w skali roku, podana wartość jest szacunkowa. Zamawiający zwraca uwagę, że system musi przygotowany na wzrost dokumentów. Ad. 2. Zamawiający w trakcie analizy przedwdrożeniowej oczekuje, że Wykonawca we współpracy z Zamawiającym opracuje najbardziej optymalny zestaw obiektów, o jakie będzie rozbudowywany generator. Zamawiający podtrzymuje definicje, że system musi pozwalać na definiowanie własnych folderów roboczych, na generowanie 2

3 własnych list roboczych (za pomocą generatora), oraz pozwalać na rozbudowę (za pomocą generatora) istniejących obiektów w systemie na moment zakończenia wdrożenia, tak by jakakolwiek operacja z wymienionych w powyższym opisie nie wymagała kontaktu z dostawcą oprogramowania. Prawdopodobny zestaw tych obiektów: sprawa, pismo, interesant, użytkownik. Obiekty będą rozbudowane o następujące pola: liczba, tekst, data i godzina, numeracja, dowolny słownik, użytkownik, interesant, pismo, sprawa, dane z formularza złożonego za pośrednictwem e-mops. Podane dane są zestawem minimalnym, na etapie wdrożenia może lista obiektów i pól ulec modyfikacji. Założenie konta dostępowego musi polegać na wygenerowaniu identyfikatora złożonego z loginu i hasła, tak by jednoznacznie określić użytkownika wymagane pola do założenie to imię i nazwisko, ; dodatkowym elementem może być PESEL. Login może być zbudowany z trzech pierwszych liter imienia i trzech pierwszych liter nazwiska oraz dowolnych numerów, Zamawiający dopuszcza także inne sposoby nadawania loginu. Ad.3. Tak wbudowany edytor ma obsługiwać nowo utworzone pola za pomocą generatora. Do zapytań z dnia r. Ad.4. Zgodnie z zapisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 1) Zamawiający dopuszcza zmiany terminów zakończenia poszczególnych etapów pośrednich. Zamawiający nie dopuszcza jedynie możliwości przedłużenia terminu zakończenia projektu, tj.: 30 listopada 2013r. Ad. 5. Zamawiający oczekuje, że system obiegu dokumentów będzie przygotowany do integracji w opisany przez Zamawiającego sposób. Zamawiający wskazuje, że nie przewiduje zapisu do systemów dziedzinowych z systemu obiegu dokumentów. Zamawiający utrzymuje, że dopuszcza dowolne rozwiązanie techniczne, zaproponowane przez Wykonawcę, które nie narusza praw autorskich innych podmiotów. Zamawiający potwierdza, że w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada praw autorskich do systemów dziedzinowych, będzie odpowiedzialny za uzyskanie od dostawców systemów dziedzinowych potrzebnych rozwiązań do integracji. Zamawiający zastrzega, że oczekuje by po stronie PTeU przeniesienia danych nie wymagało dodatkowych czynności od użytkownika, jak edycja, modyfikacja. Ad.6. Zamawiający dopuszcza zakup innego równoważnego urządzenia do HSM, spełniającego wytyczne określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjnotechnicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wypożyczenia urządzenia HSM od Wykonawcy. II. Jednocześnie, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wprowadza następujące modyfikacje w treści załącznika nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) W załączniku nr 1 do siwz, w części B, punkty 3.5 oraz 3.6 otrzymują poniższe brzmienie: 3.5. Router typ 1 Opis parametrów technicznych (parametry minimalne) Wyposażenie i Architektura 1. Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 2 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połączenia do sieci LAN. 3

4 2. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 256MB pamięci Flash i mieć możliwość rozbudowy do co najmniej 4GB 3. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 512MB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do co najmniej 2,0GB. 4. Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa porty USB przeznaczone na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych 5. Urządzenie musi być wyposażone w port USB przeznaczony do zarządzania 6. Urządzenie musi być wyposażone w port serial ze złączem RJ45 przeznaczony do zarządzania 7. Musi być urządzeniem modularnym posiadającym możliwość instalacji co najmniej: a. 2 modułów sieciowych z interfejsami b. 1 wewnętrznego modułu usługowego 8. Musi posiadać zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES 9. Musi posiadać wszystkie interfejsy aktywne. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na użytkowanie pozostałych portów. 10. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartą sieciową muszą mieć możliwość obsadzenia kartami: a. z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 2 porty na moduł b. ze zintegrowanym modemem ADSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł c. ze zintegrowanym modemem SHDSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł d. z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 1 port na moduł e. z przełącznikiem Ethernet - o gęstości co najmniej 4 portów na moduł 11. Oczekiwana wydajność proponowanego rozwiązania z włączonymi usługami nie może być mniejsza niż 25Mbit/s. oprogramowanie - funkcjonalność 1. Oprogramowanie routera musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności muszą być dostępne poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji. 2. Musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS, RIPv2 oraz 4

5 routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routing statyczny 3. Protokół BGP musi posiadać obsługę 4 bajtowych ASN 4. Musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing 5. Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2 6. Musi posiadać obsługę protokołu IGMPv3 7. Musi posiadać wsparcie dla protokołu DVMRP 8. Musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (urpf) 9. Musi obsługiwać tzw.routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q 10. Musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla IPv6 11. Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL 12. Musi zapewniać mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router) 13. Musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast 14. Mechanizm NAT musi zapewniać wsparcie dla H.224/H Musi posiadać wsparcie dla protokołów WCCP i WCCPv2 16. Musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ 17. Musi posiadać obsługę wirtualnych instancji routingu (VRF) - co najmniej 15instancji VRF. 18. Musi być w stanie obsłużyć wpisów w tablicach VRF (sumaryczna wartość dla wszystkich VRF). 19. Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu. 20. Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu: a. z obsługą kolejki absolutnego priorytetu b. ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu c. WFQ 21. Musi obsługiwać mechanizm WRED 5

6 22. Musi obsługiwać protokoł RSVP 23. Musi obsługiwać mechanizm Generic Traffic Shaping 24. Musi obsługiwać mechanizm ograniczania pasma dla określonego typu ruchu 25. Musi obsługiwać protokół GRE oraz zapewniać mechanizm honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego oraz GRE over IPsec 26. Musi obsługiwać protokół NTP 27. Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server 28. Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika) 29. Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS 30. Musi posiadać funkcjonalność firewall (w trybie routed oraz transparent) 31. Musi posiadać funkcjonalność Intrusion Prevention System 32. Musi posiadać możliwość szyfrowania połączeń z wykorzystaniem algorytmów DES/3DES/AES Zarządzanie i konfiguracja 1. Musi być zarządzalne za pomocą SNMPv3 2. Musi mieć możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Neftflow/JFlow lub odpowiednika 3. Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface CLI) 4. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. Obudowa Zasilanie 1. Musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej 2. Musi mieć możliwość montażu w szafie Urządzenie musi posiadać wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V. 2. Ma mieć możliwość doposażenia o PoE (Power over Ethernet) - w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia. 6

7 Wsparcie gwarancja dodatkowe wymagania 1. Trzyletnia gwarancja i wsparcie producenta routera, zapewniające: a. bezpośredni dostęp do ekspertów technicznych - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; b. dostęp do wsparcia telefonicznego c. obsługa zgłoszeń serwisowych bezpośrednio przez producenta routera d. bezpłatne aktualizacje i nowe wersje oprogramowania routera e. przyjmowanie zgłoszeń uszkodzonego sprzętu w dni robocze w godzinach pracy f. bezpłatną dostawę uszkodzonego urządzenia na następny dzień roboczy Dodatkowe wymagania 1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta (wymagane oświadczenie Wykonawcy). 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; 3.6. Router typ 2 Opis parametrów technicznych (wymagania minimalne) Wyposażenie i 1. Musi posiadać interfejs WAN Ethernet, 10/100 lub 10/100/1000 Architektura 2. Musi posiadać interfejs LAN w postaci zarządzalnego przełącznika sieciowego minimum 4 portowego z opcją autosensing MDI/MDX 3. Musi być wyposażone w minimum 128MB pamięci Flash 4. Musi być wyposażone w minimum 256MB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do co najmniej 756MB. 5. Musi być wyposażone w minimum jeden port USB. Porty muszą pozwalać na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych 6. Musi posiadać dedykowany dla zarządzania port konsoli ze złączem RJ45 7. Musi posiadać zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES, 3DES, AES 128, AES 192, AES Oczekiwana wydajność proponowanego rozwiązania z włączonymi usługami nie może być mniejsza niż 15Mbit/s oraz 20 tuneli IPsec 9. Ma mieć możliwość doposażenia o funkcję PoE (power over Ethernet) na co najmniej 2 portach LAN Oprogramowanie - funkcjonalność 1. Musi obsługiwać protokoły routingu BGP, OSPF 2. Musi wspierać VLAN 802.1Q oraz routing pomiędzy vlanami 3. Musi wspierać Policy Based Routing (PBR) 4. Musi wspierać protokół VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) 5. Musi obsługiwać IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol 6. Musi obsługiwać DHCP w zakresie serwer/relay/klient 7

8 7. Musi obsługiwać Access Control Lists (ACL) 8. Musi obsługiwać GRE (Generic Routing Encapsulation) oraz GRE over IPsec 9. Musi posiadać wbudowaną funkcjonalność stateful firewall z funkcjami proxy uwierzytelnienia dla ruchu HTTP, 10. Musi posiadać funkcjonalność transparent firewall oraz IPS 11. Musi obsługiwać funkcjonalność Network Address Translation (NAT) Zarządzanie i konfiguracja Wsparcie gwarancja dodatkowe wymagania 1. Musi być zarządzalne za pomocą SNMPv3 2. Musi posiadać możliwość komunikacji z serwerami uwierzytelnienia i autoryzacji za pośrednictwem protokołu RADIUS 3. Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface CLI) 4. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamiąci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 1. Trzyletnia gwarancja i wsparcie producenta routera, zapewniające: a. bezpośredni dostęp do ekspertów technicznych - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu; b. dostęp do wsparcia telefonicznego c. obsługa zgłoszeń serwisowych bezpośrednio przez producenta routera d. bezpłatne aktualizacje i nowe wersje oprogramowania routera e. przyjmowanie zgłoszeń uszkodzonego sprzętu w dni robocze w godzinach pracy f. bezpłatną dostawę uszkodzonego urządzenia na następny dzień roboczy Dodatkowe wymagania 1. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta (wymagane oświadczenie Wykonawcy). 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; 8

9 Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie. Dokonane przez Zamawiającego zmiany są dla wszystkich Wykonawców wiążące. informację wytworzył: Sebastian Holewik osoba odpowiedzialna za treść: Sebastian Holewik D Y R E K T O R Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mgr Anna Trepka 9

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: SR 271.7.13 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zamówienia pod nazwą Dostawa zestawów ćwiczeniowych (urządzeń komputerowych sieciowych) wraz ze wsparciem dla

Bardziej szczegółowo

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu

Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Zestawienie urządzeń infrastruktury sieciowej dla Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Router brzegowy 1 szt. Urządzenie współpracowało będzie z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS AKTUALNEGO STANU SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO: Zamawiający posiada aktualnie w użytkowaniu system telekomunikacyjny producenta Cisco o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER Znak sprawy: AZP 2611-42/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ZESPOŁU URZĄDZEŃ DO MODERNIZACJI I ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W OBSZARZE DATA CENTER 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania

Specyfikacja techniczna Załącznik nr 2. Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Opis techniczny urządzeń i oprogramowania Zakres Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest doposażenie, modernizacja sieci LAN Zamawiającego i przebudowa obecnej architektury sieci. Wdrożenie powinno obejmować:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych

Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych Załącznik nr 1 do PFU Specyfikacja techniczna urządzeń i konstrukcji masztowych A. - Radiolinia typ A B. - Radiolinia typ B C. - Radiolinia typ C (dosył sygnału do pierścienia radiolinia opcjonalna) D.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: LP Nazwa Ilość Zakup i dostawa urządzeń wyspecyfikowanych w punkcie 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Rozbudowa przełącznika

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Dwie sztuki przełączników do obsługi rdzenia sieci ŁOW NFZ Minimalne wymagania, które powinny spełniać urządzenia: 1. Urządzenie musi mieć budowę modularną.

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty 125.000 EURO Znak sprawy: TZ/370/84/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń i licencji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 1) Firewall z funkcjonalnością IPS (np. Cisco ASA5515-IPS-K9 lub równoważny) 1. Urządzenie powinno pełnić rolę ściany ogniowej śledzącej stan połączeń z funkcją

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Warunki techniczne

Załącznik nr 3. Warunki techniczne Załącznik nr 3 Warunki techniczne I. WYMAGANIA OGÓLNE DLA SYSTEMÓW 1) Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia były nowe, wyprodukowane nie dawniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia

GWARANCJA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Lp. Wyszczególnienie. Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem str. 1-8. 1. Przedmiot zamówienia JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Wyszczególnienie 1. Przedmiot zamówienia Dane Dostawa przełącznika sieciowego zgodnie z opisem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.30.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWĘ SPRZĘTU: KOMPUTERY STACJONARNE, ROUTERY, TELEFONY

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i instalacja sprzętu oraz oprogramowania dla Gminy Stryków w ramach realizacji projektu Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny)

Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4. 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) Specyfikacja techniczna do przełączników sieciowych i firewall a Załącznik nr 4 1) Przełącznik sieciowy typu I (np: WS-C2960-48TC-L lub równoważny) 1. Urządzenie powinno: - przetwarzać pakiety (64 bajty)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8)

Bardziej szczegółowo

Krasne, dnia 02.07.2012 Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE. Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są

Krasne, dnia 02.07.2012 Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE. Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są URZĄD GMINY KRASNE Załącznik nr 2 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo