ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, Zabrze PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu (o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8) 1

2 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja Zabrze WWW: II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony III. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu. Ilości oraz obligatoryjne wymagania techniczne sprzętu stanowi załącznik A do SIWZ - Specyfikacja techniczna sprzętu. Zamawiający podał minimalne, wymagane parametry techniczne. Wykonawcy są zobowiązani do zaoferowania sprzętu o parametrach nie gorszych niż wymagane. W przypadku parametrów niższych oferta zostanie odrzucona. CPV Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie producenta o zapewnieniu gwarancji. Wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia powinny być fabrycznie nowe. Dostarczony sprzęt powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa CE (tzw. deklarację zgodności ) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Po przekazaniu sprzętu zostanie spisany protokół zdawczo-odbiorczy. Potwierdzeniem dostawy przedmiotu umowy będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy. Do oferty należy dołączyć oryginalną specyfikację techniczną oferowanego sprzętu podawaną przez producenta wraz z wyszczególnieniem pełnej nazwy i modelu oferowanego sprzętu. Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji jako podstawy przetargu. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. 2

3 Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty, a Zamawiający w każdym przypadku nie będzie ponosił zobowiązań ani odpowiedzialności z tym związanych. Dostarczony sprzęt będzie posiadał nie gorsze parametry niż wskazane w SIWZ. Zamawiający: 1. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, 2. nie przewiduje zamówień uzupełniających, 3. nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 4. nie przewiduje rozliczania się w walutach obcych, 5. nie przewiduje aukcji elektronicznej, 6. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. IV. Termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia: 21 dni od daty podpisania umowy, lecz nie później niż do 21 października 2011 r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny spełnienia tych warunków. 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz spełniający warunki, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp. 2. W celu potwierdzenia, że oferowane, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia: a. pisemnej gwarancji, b. oświadczenia producenta o zapewnieniu gwarancji, c. certyfikat bezpieczeństwa CE (tzw. deklarację zgodności ) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, d. oryginalnej specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu podawanej przez producenta wraz z wyszczególnieniem pełnej nazwy i modelu oferowanego sprzętu. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń, o których mowa w rozdziale V, na zasadzie spełnia nie spełnia. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 3

4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. VI. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2a. 2. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) oświadczenie wymienione w pkt 1 powinno być złożone przez każdego Wykonawcę; b) oświadczenie wymienione w pkt 2 powinno być złożone jedno w imieniu wszystkich Wykonawców. 4. W celu potwierdzenia, że oferowane, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia: a. pisemnej gwarancji, b. oświadczenia producenta o zapewnieniu gwarancji, c. certyfikat bezpieczeństwa CE (tzw. deklarację zgodności ) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, d. oryginalnej specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu podawanej przez producenta wraz z wyszczególnieniem pełnej nazwy i modelu oferowanego sprzętu. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 4

5 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający jak i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faxem nr (32) Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zostaną przekazane za pomocą faksu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Nie spełnienie powyższego żądania stworzy domniemanie prawne, że wskazane wiadomości doszły do adresata w sposób pozwalający mu zapoznać się z treścią oświadczenia woli nadawcy o ile składający oświadczenie woli za pomocą faksu dysponować będzie wydrukiem potwierdzającym odebranie przez aparat odbiorcy. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców. VIII. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami wyznacza się następujące osoby: Michał Melcz tel IX. Termin związania ofertą. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia r. 5

6 X. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę własną lub jako członek konsorcjum. 2. Ofertę mogą złożyć podmioty występujące wspólnie. 3. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i odpowiadać na przedstawione kwestie związane z przetargiem, według kolejności ujętej w SIWZ. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski. 4. Oferta winna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela/i Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez te osoby do tego upoważnione (oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis). Naruszenie powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty. 5. W przypadku, gdy Wykonawca zastrzega informacje w treści oferty, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, gdyż stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierające informacje zastrzeżone powinny zostać: spięte i włożone do oddzielnej i nieprzeźroczystej okładki, specjalnie opisane na okładce, wewnątrz okładki winien znajdować się spis zawartości podpisany przez Wykonawcę. 6. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą w sposób uniemożliwiający samoczynną dekompletację (np. zszyć, zbindować lub w inny sposób). 6

7 7. Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osobę/y podpisującą całą ofertę - w przeciwnym wypadku informacje poprawione, przekreślone lub nieczytelne będą traktowane jako brak odpowiedzi. 8. Ofertę należy włożyć do nieprzeźroczystej koperty, oznaczonej następująco: Sąd Rejonowy w Zabrzu ul. 3-go Maja 21, Zabrze Oferta na Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu Nie otwierać przed: r. godz. 10:30 Nazwa i adres Wykonawcy Wewnątrz tej koperty ma znajdować się pełna oferta zawierająca wszelkie dokumenty, załączniki i propozycje przetargowe Wykonawcy złożone w następującej kolejności: spis treści oferty, formularz ofertowy wraz załącznikami, oświadczenia i dokumenty, parafowany projekt umowy (załącznik nr 3), 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma przed upływem terminu składania ofert pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zmiany te muszą zostać przygotowane i oznaczone tak jak oferta, dodatkowo koperta ta powinna zostać oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Oferty złożone po terminie składania ofert, zostaną zwrócone bez ich otwierania po upływie terminu do wniesienia odwołania. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Oferty należy składać w terminie do dnia r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, w Biurze Podawczym. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego. 7

8 2. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym w punkcie 1, zostaną zwrócone Wykonawcom nie otwarte, po terminie na wniesienie odwołania. 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. 3-go Maja 21 w pokoju nr Sala konferencyjna. XII. Sposób obliczania ceny ofertowej Cena ofertowa (dla każdej części oddzielnie) powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia (transport, montaż, podatek itp.). Należy ją podać w następujący sposób: - cenę bez podatku VAT (netto), - należny VAT, - cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto). Cena oferty winna być podana z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, powinna być podana cyframi w złotych polskich. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia. Cena ofertowa nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia. XIII. Kryteria oceny. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena 100 % Punkty oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 100 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru: cena najniższa x 100 pkt = ilość punktów dla danej oferty cena danej oferty Postępowanie wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów. 8

9 XIV. Warunki umowy. 1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony wzór umowy (załącznik nr 3). Na podstawie oferty Wykonawcy Zamawiający przygotuje umowę. 2. Miejsce oraz termin zawarcia umowy, Zamawiający poda Wykonawcy, którego oferta została wybrana, pisemnie. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest zobowiązany do podpisania umowy w wyznaczonym terminie. XV. Pouczenia o środkach ochrony prawnej. 1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane ustawą. 2. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI (art. 179 do art. 198g) Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Zabrze, dnia r. Kierownik Finansowy Sądu Rejonowego w Zabrzu Anna Sołoducha 9

10 Załącznik A do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU Wykonawca musi posiadać kadrę techniczną gwarantującą wykonanie wdrożenia oraz serwisowanie instalacji na wysokim poziomie - wymagane jest posiadanie minimum 2 inżynierów posiadających certyfikat producenta w zakresie dostarczanych przełączników na minimum drugim poziomie specjalizacji 1. Wykonawca musi być autoryzowanym partnerem producenta dostarczanych przełączników 2. Do oferty należy dołączyć: a. Listę osób przewidzianych do wykonania zadania wraz z kopiami certyfikatów lub innych dokumentów potwierdzających aktualność certyfikacji b. Certyfikaty lub oświadczenia producentów o posiadaniu autoryzacji w zakresie oferowanych urządzeń i systemów c. Oświadczenie podpisane przez producenta lub autoryzowanego dystrybutora przełączników o pochodzeniu sprzętu z legalnego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej oraz że sprzęt posiadał będzie świadczenia gwarancyjne oparte na oficjalnej gwarancji świadczonej przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. 3. Urządzenia muszą posiadać tylko oryginalne komponenty zapewniane przez producenta przełączników (np. wkładki 1Gb) i nie dopuszcza się stosowania zamienników. 4. Dostarczane przełączniki muszą posiadać minimum 3 letnią gwarancję 5. Wraz z przełącznikami wymagane jest dostarczenie opieki technicznej ważnej przez okres 3 lat. Opieka musi zawierać wsparcie techniczne świadczone telefonicznie oraz pocztą elektroniczną, dostęp do nowych wersji oprogramowania, a także dostęp do baz wiedzy, przewodników konfiguracyjnych i narzędzi diagnostycznych 6. Wraz z przełącznikami wymagane jest dostarczenie serwisu rozszerzonego (naprawa onsite w następny dzień roboczy dla zgłoszeń wysyłanych poniedziałek - piątek do godz. 13, otwieranie case ów związanych z błędami w sprzęcie i oprogramowaniu u producenta (dopuszcza się otwieranie case ów w imieniu Zamawiającego poprzez Dostawcę)) na okres 3 lat 10

11 1.1.1 Przełącznik Typ I 7 sztuk 1 2 L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego 1. Przełącznik posiadający minimum 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000 BaseT, w tym minimum 8 musi posiadać obsługę Power over Ethernet (PoE) zgodnych z 802.3af, dających moc 15.4 W na każdym porcie. Żaden z portów nie może być blokowany w momencie instalacji modułów / portów opisanych w punktach 2 i Musi umożliwiać instalację 2 portów lub modułu 2 portowego 10Gigabit Ethernet (dopuszcza się rozwiązania umożliwiające zamienne wykorzystanie modułów GE i 10 GE (np. moduł z 4 interfejsami GE opisany w pkt 3 albo moduł z interfejsami 210GE)) 3. Musi umożliwiać instalację 4 portów lub modułu 4 portowego GigabitEthernet z możliwością definicji styku za pomocą modułów GBIC, SFP lub równoważnych (dopuszcza się rozwiązania umożliwiające zamienne wykorzystanie modułów GE i 10 GE (np. moduł z 4 interfejsami GE albo moduł z interfejsami 210GE opisany w pkt 2 )) 4. Musi być wyposażony w minimum 256MB pamięci DRAM oraz 64 MB pamięci flash 5. Musi posiadać przepustowość min. 136 Gb/s, wydajność przełączania przynajmniej 101 Mpps; 6. Musi obsługiwać VLAN 802.1q 7. Musi obsługiwać STP (z możliwością uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP) 8. Musi obsługiwać agregację portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) 9. Musi zapewniać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1v2, routing statyczny i OSPF 10. Musi umożliwiać rozszerzenie oprogramowania do obsługi protokołu routingu dynamicznego BGP-4 oraz IS-IS 11. Musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP v1, v2, v3 oraz IGMP Snooping; 12. Musi posiadać możliwość obsługi IP Multicast z wykorzystaniem protokołu PIM w trybach SM, DM, SSM 13. Musi posiadać możliwość obsługi funkcjonalności PBR (Policy Based Routing) lub równoważnej 14. Musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP Relay; 15. Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: 16. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP; 17. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek; 18. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority); 19. Obsługa IP Precedence i DSCP 20. Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: 21. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; 22. Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP; 23. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2; 24. Możliwość definiowania listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera (RACL) 25. Obsługa DHCP snooping 26. Obsługa dynamicznej inspekcji ARP 27. Musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP 28. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być 11

12 możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne bez częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 29. Musi posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości pomiędzy elementami stosu (backplane) co najmniej 64 Gbps. Urządzenia w stosie muszą współdzielić wspólną tablice MAC oraz routingu, Musi istnieć zestawienie połączeń typu channel do różnych przełączników w obrębie stosu. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania jako jedno urządzenie. 30. Musi posiadać możliwość tworzenia stosu łączącego co najmniej 9 urządzeń. 31. Musi umożliwiać kopiowanie ruchu (z portu, VLANu) na określony port (mirror) 32. Musi mieć możliwość wyposażenia w redundantny wewnętrzny zasilacz 33. Tablica CAM musi obsłużyć min adresów MAC 34. Przełącznik musi obsługiwać min VLANów 35. Tablica routingu musi obsłużyć min wpisów (dla adresów unicast IPv4) 36. Przełącznik musi mieć możliwość rozbudowy o sprzętową obsługę IPv6. Po rozbudowie musi istnieć możliwość obsługi min. RIPng, OSPFv3, PIM, MLD,MLDv2 37. Przełącznik musi obsługiwać mechanizm VRF lub VRF lite Moduł do instalacji 4 portów 1Gb SFP do przełącznika Typ I - sztuka Należy dostarczy moduł kompatybilny z przełącznikiem Typ I - umożliwiający instalację 4 portów 1Gb Ethernet definiowanych poprzez wkładki GBIC lub SFP. W przypadku gdy oferowany przełącznik Typ I posiada wbudowane 4 porty 1Gb Ethernet definiowane przez interfejsy SFP lub GBIC w powyższej tabeli należy wpisać moduł zintegrowany z przełącznikiem Wkładki światłowodowe Należy dostarczyć wkładki światłowodowe kompatybilne z przełącznikami Typ i/lub modułem do instalacji 4 portów 1Gb SFP do przełącznika Typ I w ilościach: 1. Wkładki SFP lub GBIC 1000Base-T, 1310nm dla transmisji do 10km, światłowodem typu SMF 4 sztuki 12

13 FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIE NA: "Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu" Wykonawca: 1. Zarejestrowana nazwa firmy: Zarejestrowany adres firmy:... miejscowość, ulica... województwo 3. Numer telefonu: Numer Fax: Numer konta bankowego: Numer NIP Oświadczam, że...* płatnikiem VAT *) wpisać jestem lub nie jestem 9. REGON... Upełnomocniony przedstawiciel... (podpis, pieczęć) Data :... 13

14 FORMULARZ OFERTOWY (pieczęć Wykonawcy) Strona ZAŁĄCZNIK Nr 1 Oferta 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena ofertowa : Pakie t Nazwa zadania Nazwa producenta Model Ilość Cena jednostkowa netto [zł] Wartość netto [zł] VAT [zł] Wartość brutto [zł] 1 2. Oświadczamy, że: - oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ. - udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia w zakresie zgodnym z SIWZ, - zaoferowane urządzenia spełniają wszystkie wymagania i parametry zgodnie z załącznikami do SIWZ, - zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy zastrzeżeń, - akceptujemy czas związania ofertą wskazany w SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia wykonamy: sami / z udziałem podwykonawców *) następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 14

15 L.p. Nazwa części zamówienia 3. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: - podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. *) niepotrzebne skreślić Upełnomocniony przedstawiciel... ( podpis i pieczęć ) Data :... 15

16 Załącznik 1A Przełącznik typ I 7 sztuk Producent: Model: Numer katalogowy (wraz z wszystkimi elementami składowymi i ich ilościami): L.p. Wymagania minimalne Zamawiającego Potwierdzenie spełnienia wymagania 38. Przełącznik posiadający minimum 48 portów GigabitEthernet 10/100/1000 BaseT, w tym minimum 8 musi posiadać obsługę Power over Ethernet (PoE) zgodnych z 802.3af, dających moc 15.4 W na każdym porcie. Żaden z portów nie może być blokowany w momencie instalacji modułów / portów opisanych w punktach 2 i Musi umożliwiać instalację 2 portów lub modułu 2 portowego 10Gigabit Ethernet (dopuszcza się rozwiązania umożliwiające zamienne wykorzystanie modułów GE i 10 GE (np. moduł z 4 interfejsami GE opisany w pkt 3 albo moduł z interfejsami 210GE)) 40. Musi umożliwiać instalację 4 portów lub modułu 4 portowego GigabitEthernet z możliwością definicji styku za pomocą modułów GBIC, SFP lub równoważnych (dopuszcza się rozwiązania umożliwiające zamienne wykorzystanie modułów GE i 10 GE (np. moduł z 4 interfejsami GE albo moduł z interfejsami 210GE opisany w pkt 2 )) 41. Musi być wyposażony w minimum 256MB pamięci DRAM oraz 64 MB pamięci flash 42. Musi posiadać przepustowość min. 136 Gb/s, wydajność przełączania przynajmniej 101 Mpps; 43. Musi obsługiwać VLAN 802.1q 44. Musi obsługiwać STP (z możliwością uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP) 45. Musi obsługiwać agregację portów w grupy zgodnie z LACP (min. 8 portów per grupa) 46. Musi zapewniać przełączanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o protokoły RIPv1v2, routing statyczny i OSPF 47. Musi umożliwiać rozszerzenie oprogramowania do obsługi protokołu routingu dynamicznego BGP-4 oraz IS-IS 48. Musi zapewniać podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalność IGMP v1, v2, v3 oraz IGMP Snooping; 49. Musi posiadać możliwość obsługi IP Multicast z wykorzystaniem protokołu PIM w trybach SM, DM, SSM 50. Musi posiadać możliwość obsługi funkcjonalności PBR (Policy Based Routing) lub równoważnej 51. Musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności DHCP: DHCP Server oraz DHCP Relay; 52. Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: 53. Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP; 54. Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek; 55. Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (Strict Priority); 56. Obsługa IP Precedence i DSCP 16

17 57. Musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: 58. Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę; 59. Autoryzacja użytkowników/portów w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP; 60. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv2; 61. Możliwość definiowania listy kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera (RACL) 62. Obsługa DHCP snooping 63. Obsługa dynamicznej inspekcji ARP 64. Musi mieć możliwość synchronizacji zegara czasu za pomocą protokołu NTP 65. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) powinien być możliwy do edycji w trybie off-line. Tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne bez częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. 66. Musi posiadać możliwość tworzenia stosu o przepustowości pomiędzy elementami stosu (backplane) co najmniej 64 Gbps. Urządzenia w stosie muszą współdzielić wspólną tablice MAC oraz routingu, Musi istnieć zestawienie połączeń typu channel do różnych przełączników w obrębie stosu. Stos musi być widoczny z punktu widzenia zarządzania jako jedno urządzenie. 67. Musi posiadać możliwość tworzenia stosu łączącego co najmniej 9 urządzeń. 68. Musi umożliwiać kopiowanie ruchu (z portu, VLANu) na określony port (mirror) 69. Musi mieć możliwość wyposażenia w redundantny wewnętrzny zasilacz 70. Tablica CAM musi obsłużyć min adresów MAC 71. Przełącznik musi obsługiwać min VLANów 72. Tablica routingu musi obsłużyć min wpisów (dla adresów unicast IPv4) 73. Przełącznik musi mieć możliwość rozbudowy o sprzętową obsługę IPv6. Po rozbudowie musi istnieć możliwość obsługi min. RIPng, OSPFv3, PIM, MLD,MLDv2 74. Przełącznik musi obsługiwać mechanizm VRF lub VRF lite Moduł do instalacji 4 portów 1Gb SFP do przełącznika Typ I - sztuka Producent: Numer katalogowy (wraz z ilościami elementów): Należy dostarczy moduł kompatybilny z przełącznikiem Typ I - umożliwiający instalację 4 portów 1Gb Ethernet definiowanych poprzez wkładki GBIC lub SFP W przypadku gdy oferowany przełącznik Typ I posiada wbudowane 4 porty 1Gb Ethernet definiowane przez interfejsy SFP lub GBIC w powyższej tabeli należy wpisać moduł zintegrowany z przełącznikiem Wkładki światłowodowe Producent: Numer katalogowy (wraz z ilościami elementów): Należy dostarczyć wkładki światłowodowe kompatybilne z przełącznikami Typ i/lub modułem do instalacji 4 portów 1Gb SFP do przełącznika Typ I w ilościach: 2. Wkładki SFP lub GBIC 1000Base-T, 1310nm dla transmisji do 10km, światłowodem typu SMF 4 sztuki. 17

18 Data i podpis oferenta (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTOWY Strona ZAŁĄCZNIK Nr 2: "Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu" Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału określone w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Upełnomocniony przedstawiciel... (podpis, pieczęć) Data :... 18

19 19

20 (pieczęć Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK Nr 2a: "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia FORMULARZ OFERTOWY Strona Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Upełnomocniony przedstawiciel... (podpis, pieczęć) Data :... 20

21 FORMULARZ OFERTOWY Strona (pieczęć Wykonawcy) ZAŁĄCZNIK Nr 3 wzór umowy UMOWA nr. zawarta w dniu., w Zabrzu pomiędzy Sądem Rejonowym w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 21, Zabrze, NIP: reprezentowanym przez:... zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą przy ul... NIP reprezentowanym przez zwanym dalej Wykonawcą. W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, postępowania w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 1 Przedmiotem niniejszej umowy jest Dostawa switchy dla Sądu Rejonowego w Zabrzu zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Dostawa wraz z wniesieniem sprzętu dokonana będzie do Zamawiającego do wskazanego pomieszczenia oraz potwierdzona protokołem zdawczo odbiorczym podpisanym przez obydwie strony. 2. Dostarczony sprzęt posiada nie gorsze parametry niż wskazane w SIWZ. 3. Terminy dostawy: 21 dni od dnia podpisania umowy, lecz nie później niż do

22 3 1. Wykonawca ustanawia jako pełnomocnika: Zamawiający ustanawia jako pełnomocnika: Pełnomocnicy upoważnieni są do uzgadniania bieżących spraw technicznych związanych z realizacją umowy Za dostawę Zamawiający obowiązany jest zapłacić cenę netto do... zł (słownie:...), powiększonej o podatek VAT... zł, co daje cenę brutto do... zł (słownie:...). 2. Zapłata za przedmiot zamówienia nastąpi w formie polecenia przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 30 dni od otrzymania faktury. 3. Podstawą płatności jest faktura, wystawiona na podstawie podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo -odbiorczego. 4. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli pisemnej pełnej gwarancji na okres nie krótszy niż wymieniony w specyfikacji technicznej sprzętu. Pozostałe zasady gwarancji zawiera specyfikacja techniczna sprzętu. 2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie producenta o zapewnieniu gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 1.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę w wysokości 10% wartości zamówienia, 1.2. w przypadku zwłoki w realizacji umowy w wysokości 0,2% za każdy dzień opóźnienia wartości zamówienia, którego zwłoka dotyczy, 1.3. w przypadku nie przystąpienia do usunięcia lub nie usunięcia usterki w terminach określonych w gwarancji, o której mowa w 5 pkt 1 w wysokości 0,2% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia, 22

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena.

Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozbudowa brzegu oraz rdzenia sieci LAN, CCTV oraz telefonii IP w hali Ergo Arena. Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2013 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, tel. (0-81) 53-105-11, fax (0-81)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Grudziądz, 18 sierpnia 2009 roku PUP.NOK.342/42/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa ZP/1/2012 Dostawa,

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół.

Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół. SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego

Bardziej szczegółowo