Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3, Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dla sieci bezprzewodowej dla realizacji programu Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Gminie Środa Wielkopolska INWESTOR: ZLECENIODAWCA Gmina Środa Wielkopolska Daszyńskiego 5 Gmina Środa Wielkopolska Daszyńskiego 5 ADRES INWESTYCJI: Gmina Środa Wielkopolska OPRACOWAŁ: RCS-GRAFEX Sp. z o. o Poznan, ul Kościelna 48 NIP

2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu - einclusion w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu Internetowemu- Internet dla najbiedniejszych mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska szansą rozwoju regionu". Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Nazwa i kody CPV (Wspólny Słownik Zamówień): CPV Sieć internetowa (CPV główny) CPV Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, CPV Przygotowanie terenu pod budowę, CPV Wznoszenie masztów antenowych, CPV Wieże, maszty kratowe, półmaszty i słupy stalowe, CPV Urządzenia do przesyłu danych, CPV Sprzęt do przesyłu danych, CPV Infrastruktura komunikacyjna, CPV Infrastruktura sieciowa, CPV Urządzenia telekomunikacyjne, CPV Awaryjne urządzenia energetyczne, CPV Elektryczne elementy składowe, CPV Urządzenia sieciowe, CPV Montaż anten radiowych, CPV Urządzenia komputerowe, CPV Instalowanie okablowania komputerowego, CPV Telekomunikacyjne roboty dodatkowe, CPV Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, CPV Infrastruktura komunikacyjna, CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznej, CPV Usługi instalowania urządzeń komunikacyjnych, CPV Elementy składowe sieci, CPV Sieć internetowa, CPV Sieć radiowa, CPV Pakiet oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu, CPV roboty instalacyjne w budynkach, CPV Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, CPV Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, CPV Usługi w zakresie konserwacji sprzętu telekomunikacyjnego, CPV Usługi w zakresie konserwacji infrastruktury telekomunikacyjnej, CPV Usługi w zakresie sieci komputerowej,

3 Głównym celem projektu jest zbudowanie i uruchomienie sieci bezprzewodowego dostępu do internetu na terenie gminy Środa Wielkopolska w oparciu o pasmo nielicencjonowane oraz punkt-wielopunkt 5,4GHz i 2,4GHz. Zbudowana sieć pozwoli na zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym z terenu gminy Środa Wielkopolska zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Cel projektu jest zatem zgodny z celem działania 8.3 PO IG. Zakres projektu składa się następujących zadań: 1. - Opracowanie projektów budowlanych w zakresie budowy wież i masztów antenowych (branża konstrukcyjna i elektryczna), - Opracowanie szczegółowego harmonogramu prac, - Uzyskanie pozwolenie na budowę dla zaprojektowanych masztów i wież, wykonanie zgłoszeń tam gdzie to wymagane - Inne konieczne dokumenty dla procesu administracyjnego PnB, AB 2. Budowa sieci szerokopasmowej, dostępu do Internetu z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych - budowa 21 węzłów dostępowych działających w paśmie nielicencjonowanym w częstotliwości z zakresu MHz oraz dopełnienie systemu w technologii punkt-wielepunktów pracujących w paśmie nielicencjonowanym 2400 MHz. Zamawiający : Gmina Środa Wielkopolska, Daszyńskiego 5, Spis zawartości Programu I. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robot budowlanych 1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 1.6. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia Przygotowanie terenu budowy Konstrukcja Instalacja Wykończenia Zagospodarowanie terenu 1.7. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych Kontrola jakości robót Odbiór robót Certyfikaty i deklaracje Sprzęt Dokumenty budowy II. Część informacyjna 2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia 2.2. Dokumentacja obiektów budowlanych 2.3. Informacje o opracowaniach będących w posiadaniu Zamawiającego 2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem

4 I. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie, wykonanie oraz administracje szerokopasmowej sieci bezprzewodowej na terenie Gminy Środa Wielkopolska, w oparciu o którą zrealizowany zostanie dostęp do sieci Internet dla określonej przez Zamawiającego grupy mieszkańców gminy i jednostek podległych gminie - beneficjentów, projektu pod nazwą: Przeciwdziałanie wykluczeniu Internetowemu- Internet dla najbiedniejszych mieszkańców Gminy Środa Wielkopolska szansą rozwoju regionu" Sieć została zaprojektowana w strukturze hierarchicznej, składającej się z 2 podstawowych poziomów: sieci szkieletowej oraz sieci dostępowej. W projekcie zakłada się wybudowanie 30 przyłącz do Internetu dla określonej przez Zamawiającego grupy mieszkańców gminy i 14 przyłącz jednostek podległych gminie (beneficjentów projektu), wraz z budową systemów zasilania awaryjnego we wszystkich węzłach sieci o parametrach minimalnych opisanych w dalszej części dokumentu. Sieć szkieletowa Zadaniem sieci szkieletowej będzie tranzyt ruchu pomiędzy urządzeniami sieci dostępowej a punktem dostępu do Internetu - stykiem z siecią operatora telekomunikacyjnego. Sieć szkieletowa musi być zrealizowana z wykorzystaniem cyfrowych linii radiowych oraz umożliwiać transmisję w sposób niezawodny z możliwie małymi opóźnieniami. Sieć szkieletowa składać się będzie z co najmniej 21 węzłów. Sieć dostępowa Zadaniem sieci dostępowej jest zapewnienie dostępu szerokopasmowego dla odbiorców projektu. Sieć dostępowa powinna być zbudowana z: - 30 punktów dostępu do sieci pojedyncze przyłącze Ethernetowe przyłączone do szkieletu sieci linią radiową, - co najmniej 14 punktów z dostępem do sieci poprzez WiFi (2,4GHz) oraz 4 przyłącza Ethernetowe, łączących się z siecią szkieletową poprzez Ethernet, lub linię radiową. Zestawienie znajduje się w postaci tabeli w zestawieniu materiałów w dokumentacji projektowej; poszczególnych lokalizacji wraz z nr działek znajdują się w dokumentacji projektowej w części opisowej. adresy 1.2. Charakterystyczne parametry określające zakres robot budowlanych Realizacja przedmiotu zamówienia wymaga opracowania dokumentacji projektowej oraz dostawy niezbędnych urządzeń i materiałów. W oparciu o powyższe należy wykonać wszelkie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia roboty budowlano-montażowe, w szczególności: - wybudować na podstawie projektu sieć szkieletową - wykonać stacje dostępowe, wraz z masztami lub niezbędnymi konstrukcjami wsporczymi pod zewnętrzne urządzenia radiowe, urządzeniami nadawczo-odbiorczymi, energetycznymi liniami zasilającymi, systemem podtrzymania napięcia, połączeniami kablowymi, uzyskaniem zgód, decyzji, uzgodnień, opinii, - wykonać przebudowę pomieszczeń na potrzeby instalacji, wybudować w niej energetyczną linią zasilającą, systemem podtrzymania napięcia,, - dostarczyć i skonfigurować systemu nadzoru, kontroli i monitorowania systemu bezprzewodowego i przewodowego wg wymagań Zamawiającego, - zainstalować i skonfigurować urządzenia dostępowe beneficjentów projektu, wraz z realizacją połączeń kablowych niezbędnych do uruchomienia usługi szerokopasmowego dostępu do sieci, - uruchomić całą sieć szerokopasmową wraz z punktem styku do wskazanych w projekcie trzech punktów dostępowych - dostawcy Internetu- oraz przeprowadzić testy działania zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, - opracować i dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą,

5 1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać wymogi określone przepisami: - ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, - ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, - ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń, - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz ze zm.), - powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi, Roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z: - zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, - przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz ze zm.), - przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. Nr 171, poz ze zm.), - przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz.902 ze zm.), - powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami budowlanymi Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe Zadaniem wykonawcy będzie: wybudowanie sieci, dostawa materiałów i urządzeń oraz wykonanie wszelkich prac budowlanych, montażowych i instalacyjnych niezbędnych do prawidłowej i kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia wraz z częścią dotyczącą administracji i zarządzania siecią przez 36 miesięcy. Realizacja szerokopasmowej sieci bezprzewodowej polegać będzie na: - budowie szkieletu sieci w oparciu o cyfrowe linie radiowe, - budowie sieci dostępowej, - budowie i instalacji punktów klienckich, - budowie punktu administracji w siedzibie SM w pomieszczeniu Urzędu Gminy, - instalacji pozostałych urządzeń sieciowych, informatycznych i teleinformatycznych wraz z uruchomieniem całej, zrealizowanej sieci szerokopasmowej, - instalacji i wdrożeniu sytemu zarządzania siecią dostępową, Za pośrednictwem sieci dostępowej odbiorcy projektu uzyskają dostęp do sieci szerokopasmowej. Punkty dostępowe muszą działać z mocami nie większymi niż określone w odpowiednich normach i przepisach. Urządzenia klienckie, instalowane będą bezpośrednio u odbiorców projektu wskazanych w dokumentacji projektowej na podstawie na podstawie przeprowadzonego naboru przez Zamawiajacego Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 1. Wymagania minimalne dla systemu punkt-punkt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje na szkielecie sieci i uruchomi cyfrowe linie radiowe pracujące w paśmie nielicencjonowanym 5.4GHz - 5.8GHz w trybie Dual o minimalnej przepustowości 70/70 Mbit/s (netto na protokole TCP/IP) Wymaga się, aby zastosowane rozwiązanie cechowały parametry nie gorsze niż: - zasięg zgodnie z projektem przy zachowaniu zgodności z normami ETSI. - możliwość priorytetyzacji ruchu w warstwie 2,3 i 4. - możliwość upgradefirmware za pomocą protokołów FTP i TFTP. - możliwość uploadu/downloadu konfiguracji za pomocą protokołów FTP i TFTP. - wysoka wydajność i przepustowość - możliwość pracy na kanałach o szerokości 20/40MHz konfigurowalne programowo. - możliwość pracy w warunkach bezpośredniej widoczności LOS (Line of Site). - możliwość wykorzystania polaryzacji pionowej lub poziomej - automatyczna zmiana mocy ułatwiająca instalację i optymalizację rozmieszczenia anten. - automatyczny wybór najlepszego kanału.

6 - bezpieczeństwo transmisji: autentykacja, szyfrowanie oparte o AES. - Quality of Service (QoS) przez konfigurowalne parametry CIR i MIR dla transmisji danych, głosu i wideo. - zarządzanie przez Web UI, upload/download konfiguracji - temperatura pracy modułów zewnętrznych: -30 C do 75 C 2. Routery w węzłach sieci szkieletowej. - min. 5 portowy GbE - Wydajność liczona w milionach bajtów na sekundę: Mb/s - Wydajność liczona w ramkach na sekundę: Fps - Częstotliwości taktowania procesorów: 680MHz - Pojemność pamięci wewnętrznej RAM: 256MB - Architektura systemu: MIPS-BE - Typ karty pamięci: microsd - Napięcie zasilania: 10-28V - Zakres temperatur: -30C to +60C Dodatkowe wyposażenie węzłów sieci szkieletowej: Zasilanie awaryjne do Stacji Bazowych (min 21 szt. ) Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Moc czynna Gniazdo wejściowe 300W PN-E-93201:1997 Gniazd wyjściowych 4 Napięcie nominalne 230V Czas podtrzymania na baterii 4 minut (100% obciążenia), 12 minut (przy 50% obciążeniu). Szafa 6" (1 szt.) Szafa serwerowa wewnętrzna o wysokości 6U. Drzwi na zawiasach umożliwiających otwarcie o kąt 180 stopni, zamykane. Konstrukcja drzwi umożliwiająca zamontowanie ich jako lewe lub prawe. 3. Punkty Dostępowe i Terminale Klienckie radiowego systemu dostępowego. Połączenia punk-wielopunkt pomiędzy punktami bazowymi a terminalami klienckimi należy realizować w częstotliwości 5GHz i 2,4GHz. W ramach projektowanej sieci dostępowej należy przewidzieć rozwiązanie, które zapewni połączenie do odbiorcy końcowego (beneficjenta projektu) również w sytuacji, gdy nie ma widoczności radiowej (NLOS) pomiędzy punktem bazowym a terminalem klienckim- dopuszcza się stosowanie punktów pośrednich w lokalizacjach przewidzianych w projekcie, wzmacniaczy sygnału pracujących w standardzie WiFI 2,4/5GHz jw. Punkty Dostępowe - stacje bazowe Urządzenie pracujące w paśmie nielicencjonowanym 5GHz, przeznaczone do pracy na zewnątrz (obudowa outdoor). Stacje bazowe wyposażona interfejsy radiowe z wyjściami zewnętrznymi dla podłączenia anten sektorowych lub kierunkowych. Urządzenie zasilane poprzez PoE oraz wyposażone w Waterproof Ethernet. Możliwość zasilania urządzenia bezpośrednio z siłowni 12-24V. Wymagana przepustowość każdego interfejsu radiowego na poziomie 40 mbps FDX dla ruchu TCP. Parametry funkcjonalne: Praca w częstotliwości 5.4 GHz

7 Praca w konfiguracji punkt-wielopunkt (jedno bazowe urządzenie dostępowe, wiele urządzeń klienckich) Zapewnienie połączenia w warstwie łącza danych modelu OSI o przepustowości do klienta/od klienta min. 2048kbits/512kbits w odległości co najmniej 1 km przy jednoczesnej obsłudze co najmniej 15 urządzeń klienckich z jednego bazowego urządzenia dostępowego Dopasowanie automatyczne parametrów pracy łącza przy zmieniających się warunkach Pojedyncze urządzenie abonenckie powinno pozwolić na przeprowadzanie ciągłej, symetrycznej transmisji z prędkością co najmniej 40 Mb/s FDX dla ruchu TCP. Możliwość ustawienia przepustowości maksymalnej i minimalnej gwarantowanej dla poszczególnych urządzeń klienckich Interfejs urządzeń klienckich i bazowych: RJ-45 (lo/loobase-t lub lo/loo/looobase-t) Obsługa przez HTTP Dostępność scentralizowanego systemu zarządzającego umożliwiającego co najmniej monitoring parametrów pracy poszczególnych urządzeń radiowych w systemie, rejestrację alarmów oraz zarządzanie ich konfiguracją Zgodność z obowiązującymi normami w UE dla transmisji w paśmie nielicencjonowanym Zgodność z dyrektywą UE - RoHS w sprawie ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych. Jeżeli urządzenie zostało wyprodukowane na terenie UE to wykonawca może zamiast certyfikatu RoHS dostarczyć zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający że dane urządzenie zostało wyprodukowane w obszarze unii europejskiej. Implementacja szyfrowania DES, AES Parametry techniczne: Zasilanie PPoE lub zasilacz 24V. Obudowa typu outdor. Złącze waterproof Ethernet. Zakres temperatur od -40 do +60 st. C. Odporność na wstrząsy i wibracje: zgodnie z normą ETSI Parametry techniczne Anteny: Zysk energetyczny: 30dBi Częstotliwość pracy: MHz Polaryzacja: pionowa i pozioma Izolacja polaryzacji: >20 db Tłumienie wsteczne: >25 db Odporność na wiatr: 150 km/h Na każdym z masztów należy umieścić zgodnie z projektem anteny / urządzenia w celu otrzymania pełnej funkcjonalności. Terminale Klienckie Wymagane jest dostarczenie urządzeń przesyłowych pracujących w częstotliwości 5 GHz umożliwiających realizację połączeń na odległość określona w projekcie. Urządzenie pracujące w paśmie nielicencjonowanym 5GHz, przeznaczone do pracy na zewnątrz (obudowa outdoor). Urządzenie w obudowie typu outdoor zintegrowane z anteną panelową. Urządzenie zasilane poprzez PoE oraz wyposażone w Waterproof Ethernet. Wymagana przepustowość urządzenia radiowego na poziomie 30Mbps FDX dla ruchu TCP. Parametry funkcjonalne: Praca w częstotliowości 5.4 GHz Praca w konfiguracji punkt-punkt. Dopasowanie automatyczne parametrów pracy łącza przy zmieniających się warunkach Pojedyncze urządzenie dostępowe powinno pozwolić na przeprowadzanie ciągłej, symetrycznej transmisji z prędkością co najmniej 40 Mb/s FDX dla ruchu TCP. Możliwość ustawienia przepustowości maksymalnej i minimalnej gwarantowanej dla poszczególnych urządzeń klienckich Interfejs urządzeń klienckich i bazowych: RJ-45 (10/100Base-T lub 10/100/1000Base-T) Obsługa przez HTTP.

8 Dostępność scentralizowanego systemu zarządzającego umożliwiającego co najmniej monitoring parametrów pracy poszczególnych urządzeń radiowych w systemie, rejestrację alarmów oraz zarządzanie ich konfiguracją Zgodność z obowiązującymi normami w UE dla transmisji w paśmie Nielicencjonowanym Zgodność z dyrektywą UE - RoHS w sprawie ograniczenia użycia substancji niebezpiecznych. Jeżeli urządzenie zostało wyprodukowane na terenie UE to wykonawca może zamiast certyfikatu RoHS dostarczyć zaświadczenie lub inny dokument stwierdzający że dane urządzenie zostało wyprodukowane w obszarze unii europejskiej. Implementacja szyfrowania DES, AES Parametry techniczne: Zasilanie PPoE lub zasilacz 24V. Obudowa typu outdoor. Złącze waterproof Ethernet. Zakres temperatur od -20 do +70 st. C. Parametry techniczne Anteny: Zysk energetyczny: 30dBi Częstotliwość pracy: MHz Polaryzacja: pionowa i pozioma Izolacja polaryzacji: >20 db Tłumienie wsteczne: >25 db Odporność na wiatr: 150 km/h 4.Router sieci GPD min 3szt. Wyposażenie 1. Urządzenie musi być routerem modularnym wyposażonym w minimum 3 interfejsy Gigabit Ethernet 10/100/1000 dla realizacji połaczenia do sieci LAN. 2. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 256MB pamięci Flash i mieć możliwość rozbudowy do co najmniej 4GB 3. Urządzenie musi być wyposażone w minimum 512MB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do co najmniej 2,5GB. 4. Urządzenie musi być wyposażone w minimum dwa porty USB. Porty muszą pozwalać na podłączenie zewnętrznych pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych oraz pełnić funkcję konsoli szeregowej. Architektura 5. Musi być urządzeniem modularnym posiadającym możliwość instalacji co najmniej: a. 4 modułów sieciowych z interfejsami b. 1 modułu usługowego z interfejsami. Moduły usługowe powinny mieć możliwość wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej c. 1 wewnętrznego modułu usługowego d. 2 modułów z układami DSP. Moduły DSP powinny mieć możliwość wyłączenia w celu oszczędzania energii elektrycznej lub 8 modułów ogólnego przeznaczenia do dowolnego wykorzystania 6. Musi posiadać zainstalowany wewnętrzny sprzętowy moduł akceleracji szyfrowania DES/3DES/AES 7. Musi posiadać możliwość skonfigurowania bezpośredniej komunikacji pomiędzy wybranymi modułami usługowymi z pominięciem głównego procesora. 8. Musi posiadać wszystkie interfejsy aktywne. Nie dopuszcza się stosowania kart, w których dla aktywacji interfejsów potrzebne będą dodatkowe licencje lub klucze aktywacyjne i konieczne wniesienie opłat licencyjnych. Np. niedopuszczalne jest stosowanie karty 4-portowej gdzie aktywne są 2 porty, a dla uruchomienia pozostałych konieczne jest wpisanie kodu, który uzyskuje się przez wykupienie licencji na użytkowanie pozostałych portów.

9 9. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkowy moduł usługowy muszą mieć możliwość obsadzenia modułami: a. z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 4 porty na moduł b. z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 8 portów na moduł c. z przełącznikiem Ethernet - o gęstości co najmniej 16 portów na moduł d. content engine e. Intrusion Detection System f. Analizatora sieciowego 10. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o dodatkową kartą sieciową muszą mieć możliwość obsadzenia kartami: a. z portami szeregowymi o gęstości co najmniej 2 porty na moduł b. ze zintegrowanym modemem ADSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł c. ze zintegrowanym modemem SHDSL - o gęstości co najmniej 1 port na moduł d. z interfejsem ISDN BRI (styk S/T) - o gęstości co najmniej 1 port na moduł e. z przełącznikiem Ethernet - o gęstości co najmniej 4 portów na moduł 11. Sloty urządzenia przewidziane pod rozbudowę o moduł z układami DSP muszą mieć możliwość obsadzenia modułami: a. gęstości nie mniejszej niż 128 kanałów b. Pozwalającymi na dynamiczne alokowanie DSP do różnych zadań (osługa interfejsów głosowych, trancoding, conferencing) z granulacją do 1 DSP. c. Posiadających wsparcie dla usług wideo 12. Oczekiwana wydajność proponowanego rozwiązania z włączonymi usługami nie może być mniejsza niż 35Mbit/s Oprogramowanie - funkcjonalność 1. Oprogramowanie routera musi umożliwiać rozbudowę o dodatkowe funkcjonalności bez konieczności instalacji nowego oprogramowania. Nowe zbiory funkcjonalności muszą być dostępne poprzez wprowadzenie odpowiednich licencji. 2. Musi posiadać obsługę protokołów routingu IP BGPv4, OSPFv3, IS-IS, RIPv2 oraz routingu multicastowego PIM (Sparse i Dense) oraz routing statyczny 3. Protokół BGP musi posiadać obsługę 4 bajtowych ASN 4. Musi posiadać wsparcie dla funkcjonalności Policy Based Routing 5. Musi posiadać wsparcie dla mechanizmów związanych z obsługą ruchu multicast: IGMP v3, IGMP Snooping, PIMv1, PIMv2 6. Musi posiadać obsługę protokołu IGMPv3 7. Musi posiadać wsparcie dla protokołu DVMRP 8. Musi obsługiwać mechanizm Unicast Reverse Path Forwarding (urpf) 9. Musi obsługiwać tzw.routing między sieciami VLAN w oparciu o trunking 802.1Q 10. Musi obsługiwać IPv6 w tym ICMP dla IPv6 11. Musi zapewniać obsługę list kontroli dostępu w oparciu o adresy IP źródłowe i docelowe, protokoły IP, porty TCP/UDP, opcje IP, flagi TCP, oraz o wartości TTL 12. Musi zapewniać mechanizmy korelacji zdarzeń związanych z filtracją za pomocą list kontroli dostępu dla syslog (np. za pomocą etykiety przypisanej do określonego wpisu na listach kontroli dostępu lub skrót MD5 generowany przez router) 13. Musi posiadać obsługę NAT dla ruchu IP unicast i multicast oraz PAT dla ruchu IP unicast 14. Mechanizm NAT musi zapewniać wsparcie dla H.224/H Musi posiadać wsparcie dla protokołów WCCP i WCCPv2 16. Musi posiadać obsługę wirtualnych instancji routingu (VRF) - co najmniej 45 instancji VRF. 17. Musi być w stanie obsłużyć wpisów w tablicach VRF (sumaryczna wartość dla wszystkich VRF). 18. Musi posiadać obsługę mechanizmu DiffServ 19. Musi mieć możliwość tworzenia klas ruchu oraz oznaczanie (Marking), klasyfikowanie i obsługę ruchu (Policing, Shaping) w oparciu o klasę ruchu. 20. Musi zapewniać obsługę mechanizmów kolejkowania ruchu: a. z obsługą kolejki absolutnego priorytetu b. ze statyczną alokacją pasma dla typu ruchu c. WFQ 21. Musi obsługiwać mechanizm WRED

10 22. Musi obsługiwać protokoł RSVP 23. Musi obsługiwać mechanizm Generic Traffic Shaping 24. Musi obsługiwać mechanizm ograniczania pasma dla określonego typu ruchu 25. Musi obsługiwać protokół GRE oraz zapewnieniać mechnizm honorowania IP Precendence dla ruchu tunelowanego. 26. Musi obsługiwać protokół NTP 27. Musi obsługiwać DHCP w zakresie Client, Server 28. Musi posiadać obsługę tzw. First Hop Redundancy Protocol (takiego jak HSRP, GLBP, VRRP lub odpowiednika) 29. Musi posiadać obsługę mechanizmów uwierzytelniania, autoryzacji i rozliczania (AAA) z wykorzystaniem protokołów RADIUS lub TACACS+ 30. Musi obsługiwać protokół MPLS (funkcje LER i LSR) 31. Musi obsługiwać LSP Ping/Trace dla LDP i RSVP dla IPv4 32. Musi obsługiwać MPLS Traceroute 33. Musi obsługiwać funkcjonalność Traffic Engineering (w tym Fast Reroute, Link i Node Protection) 34. Musi obsługiwać funkcjonalność Interarea Tunnels dla Traffic Engineeringu 35. Musi obsługiwać funkcjonalność Multicast dla MPLS VPN 36. Musi posiadać funkcje pozwalające na automatyzację konfiguracji ustawień QoS (w szczególności dla usług VoIP) w postaci automatycznego tworzenia wzorców konfiguracyjnych na potrzeby implementacji QoS. 37. Musi posiadać funkcjonalność sondy (nadajnik i odbiornik) do mierzenia parametrów ruchu dla protokołów IP oraz VoIP (pomiar jakości poprzez symulację kodeków VoIP i mierzenie parametrów opóźnienia tam i z powrotem (roundtrip), jitter i utraty pakietów) 38. Musi mieć możliwość pracy jako brama VoIP/PSTN z wykorzystaniem interfejsów PRI/BRI lub analogowych. Brama musi mieć możliwość pracy w sposób niezależny lub sterowana przez system centralny procesowania połączeń. 39. Musi mieć możliwość pracy jako mostek do połączeń VoIP wielopunktowych. 40. Musi posiadać funkcjonalność firewall (w trybie routed oraz transparent) 41. Musi posiadać funkcjonalność Intrusion Prevention System 42. Musi posiadać funkcjonalność Content Filtering Zarządzanie i konfiguracja 43. Musi być zarządzalne za pomocą SNMPv3 44. Musi mieć możliwość eksportu statystyk ruchowych za pomocą protokołu Neftflow/JFlow lub odpowiednika 45. Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface CLI) 46. Plik konfiguracyjny urządzenia (w szczególności plik konfiguracji parametrów routingu) musi pozwalać na edycję w trybie off-line, tzn. musi być możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym komputerze. Po zapisaniu konfiguracji w pamiąci nieulotnej powinno być możliwe uruchomienie urządzenia z nowa konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania dowolnej ilości plików konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą być widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian. Obudowa 47. Musi być wykonana z metalu. Ze względu na różne warunki w których pracować będą urządzenia, nie dopuszcza się stosowania urządzeń w obudowie plastikowej 48. Musi mieć możliwość montażu w szafie 19 Zasilanie 49. Urządzenie musi mieć możliwość zasilania ze źródeł zmiennoprądowych 230V (zasilacza AC) oraz stałoprądowych (zasilacze DC) 50. Urządzenie musi posiadać wbudowany zasilacz umożliwiający zasilanie prądem przemiennym 230V 51. Urządzenie musi umożliwiać doprowadzenie zasilania do portów Ethernet (tzw. inline-power) - w modułach sieciowych dostępnych do urządzenia 52. Urządzenie musi mieć możliwość instalacji zewnętrznego zasilacza redundantnego

11 Moduł rozszerzeń 1. 8 portów Gigabit Ethernet z PoE, każdy dostarczających do 15,4 W do urządzenia końcowego. 2. Musi być konfigurowalne za pomocą interfejsu linii poleceń (ang. Command Line Interface CLI) 3. Gigabit Ethernet: IEEE and 10BASE-T 4. Gigabit Ethernet: IEEE 802.3u, 100BASE-TX, and 1000BASE-TX 5. IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol 6. IEEE 802.1p CoS for Traffic Prioritization 7. IEEE 802.1q VLAN 8. IEEE 802.1x Security 9. IEEE 802.3x Full Duplex 10. IEEE 802.3af Power over Gigabit Ethernet Standard 11. Autosensing, autonegotiation oraz automatic media-dependent interface crossover (Auto-MDIX) 12. Wsparcie dla Internet Group Management Protocol (IGMP) 13. Wsparcie dla Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) w zakresie funkcjonalności Client i Server 14. Wsparcie dla Simple Network Management Protocol (SNMP) 15. Funkcje QoS 16. Wsparcie dla Network Address Translation (NAT) 17. Karta musi współpracować z routerami typu PE1, PE2, PE3. Karta i routery muszą pochodzić od jednego producenta i z jednego typoszeregu urządzeń. Nie dopuszcza się stosowania zamienników 5. Punkt administracji Siecia (pom. Strazy miejskiej) systemu (1 szt.) Dla sprawnego działania wymienionych aplikacji i protokołów niezbędny jest komputer klasy PC wraz z odpowiednim systemem operacyjnym. Minimalne wymagania sprzętowe: Częstotliwości taktowania procesorów min. 3 GHz Ilość rdzeni procesora min. 4 Pojemność pamięci cache [L3] procesora min. 6 MB Pojemność pamięci wewnętrznej RAM min MB Maksymalna pojemność pamięci RAM min MB Ilość gniazd pamięci min. 4 Ilość wolnych gniazd pamięci min. 2 Typ pamięci RAM min. DDR3 6-portowy kontroler SATA RAID 2 dyski 3.5'', 2TB, SATA/600, 7200RPM, 64MB cach Karta sieciowa min. 10/100/1000 Mbit/s Napęd BD-R lub BD-RE System operacyjny z rodziny Linux kompatybilny z oprogramowaniem Monitor (1 szt.) Monitor 17", rozdzielczość min. 1280x1024, klawiatura z urządzeniem wskazującym TrackBall lub touchpad

12 Zasilacz awaryjny UPS (1 szt.) Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Moc czynna 600W Gniazdo wejściowe PN-E-93201:1997 Gniazd wyjściowych 4 Napięcie nominalne 230V Czas podtrzymania na baterii 3 minut (100% obciążenia), 12 minut (przy 50% obciążeniu). Łącze do Internetu. Usługa świadczona będzie w postaci łącza internetowego klasy operatorskiej zestawionego w trzech z Węzłach GPD, zgodnie z projektem: - Łącze Ethernetowi -światłowód - przepustowość łącza dostępu do Internetu łącznie 3 x (15MB/3MB) - brak limitu transferu danych - brak limitów i ograniczeń czasowych korzystania z usługi Usługa będzie świadczona przez cały okres trwania projektu od dnia odbioru całego przedmiotu zamówienia. Ponadto wykonawca w ramach usługi zapewni wszelkie dodatkowe urządzenia, niezbędne do uruchomienia i świadczenia usługi (router, modemy, media konwertery itp.). Wykonawca wykona odpowiednie połączenia pomiędzy przyłączem operatora a węzłem sieci we wskazanych projektem trzech lokalizacjach Wykonanie łączy internetowych do lokalizacji ( budynku ) nie jest przedmiotem tego zamówienia, Łacza internetowe dostarcza operator na podstawie umowy z zamawiającym. Wybór konkretnego dostawcy sygnału zostanie oparty o wskaźnik efektywności kosztowej i jakościowej przez Zamawiającego, przy założeniu, że minimalna prędkość przesyłu danych winna wynosić 3x15/3 Mb/s, Wykonawca przed rozpoczęciem prac zwróci się do zamawiającego o udostępnienie łącz we wskazanych lokalizacjach. Szafa 6" (1 szt.) Szafa serwerowa wewnętrzna o wysokości 6U. Drzwi na zawiasach umożliwiających otwarcie o kąt 180 stopni, zamykane. Konstrukcja drzwi umożliwiająca zamontowanie ich jako lewe lub prawe. Uruchomienie sieci, konfiguracja usług i wszystkie niezbędne prace dodatkowe wymagane do realizacji celu projektu. 6. Adaptacja pomieszczenia punktu administracji w pomieszczeniu monitoringu SM Wykonawca winien przeprowadzić adaptację pomieszczenia znajdującego się w Urzędzie Gminy dla celów centrum obsługi sieci. Zleceniodawca udostępni Wykonawcy, w uzgodnionym terminie, pomieszczenie. Przeprowadzona adaptacja obejmować będzie modernizację sieci elektrycznej w celu dostosowania jej do potrzeb wynikających z ilości zainstalowanego sprzętu i jego zapotrzebowania na energię elektryczną.

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy

Zadanie : Wybudowanie infrastruktury technicznej - Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP

Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi budowa sieci PIAP "Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi - budowa sieci PIAP Załącznik nr 5 Program Funkcjonalno-Użytkowy do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w

Bardziej szczegółowo

Internecik też dla dzieci Etap V

Internecik też dla dzieci Etap V PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach projektu pn. Internecik też dla dzieci Etap V Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 324 18000-6

Bardziej szczegółowo

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń

Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń Program funkcjonalno-użytkowy dla projektu: Internet dla mieszkańców gminy Rzekuń współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS AKTUALNEGO STANU SYSTEMU TELEKOMUNIKACYJNEGO: Zamawiający posiada aktualnie w użytkowaniu system telekomunikacyjny producenta Cisco o następujących parametrach:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY GMINA OSTRÓW MAZOWIECKA PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY dla zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci szerokopasmowej z dostawą sprzętu komputerowego, szkoleniami oraz utrzymaniem sieci w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Program Funkcjonalno-Użytkowy Zadanie realizowane w ramach projektu PO IG 8.3 Wersja 1.0 1 SPIS TREŚCI KODY CPV... 5 I CZĘŚĆ OPISOWA WYMAGANIA TECHNICZNE... 7 1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ - Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotacje na Innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 do SIWZ Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BROK Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość PROGRAM FUNKCJONALNO

Bardziej szczegółowo

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis:

OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE, TELEWIZJA DOZOROWA, SYSTEM PRZYZYWOWY, SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU. Projektant: Podpis: Podpis: Tytuł: Projekt na modernizację sieci logicznej, elektrycznej, alarmowej i przeciwpożarowej Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego SPZOZ w Stalowej Woli Branża: OKABLOWANIE STRUKTURALNE, ZASILANIE DEDYKOWANE,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STADIUM: MIEJSCOWOŚĆ: OBIEKT: TEMAT: Dokumentacja techniczna systemu łączności dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia Kosakowo Kosakowo Port Lotniczy Gdynia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE

DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE DZIAŁ ST-T 01 System sieci strukturalnej i urządzenia aktywne 1 DZIAŁ ST-T-01 SYSTEM SIECI STRUKTURALNEJ I URZĄDZENIA AKTYWNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Egz. 1 USŁUGI PROJEKTOWE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ ADAM LINDA 89-600 Chojnice, ul. Żeromskiego 36 NIP 767-121-45-36 tel 604623383, adres email: adam.linda@wp.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych

Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Załącznik nr 11 Oświadczenie Wykonawcy Tabela zgodności spełnienia warunków funkcjonalno-technicznych Działając w imieniu........(nazwa wykonawcy) i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo