DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia (Uchwała Senatu GWSH nr 3/2018 z r.).... Nazwa Uczelni Wydział... Kierunek. Specjalność/specjalizacja/zakres studiów podyplomowych Profil kształcenia... DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Imię i nazwisko.. Nr albumu Pieczęć Uczelni.. Podpis Dziekana/pełnomocnika Rektora 1

2 Cele praktyki Studia w Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku, zwanej dalej Uczelnią obejmują zgodnie z programami kształcenia dla (kierunku, specjalności, specjalizacji, zakresu studiów podyplomowych) praktykę zawodową zwaną dalej praktyką dla której zostały określone efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Praktyka śródroczna i ciągła na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych/w zakresie studiów podyplomowych ma na celu przygotowanie studenta/słuchacza do przyszłej pracy dydaktyczno wychowawczo opiekuńczej poprzez poznanie całokształtu oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych stosowanych wobec dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym. Praktyka w szczególności ma umożliwić studentowi/słuchaczowi: - konfrontację i uogólnienie zdobytej wiedzy z zakresu przedmiotów pedagogicznych i specjalistycznych. - hospitację szeroko rozumianych instytucji zajmujących się edukacją przedszkolną i szkolną, w których wzorcowo wykonywane są zadania z zakresu pracy pedagogicznej. - kształtowanie umiejętności pedagogicznych i pomocowych w naturalnych warunkach placówek zajmujących się edukacją; - pogłębienie zainteresowań obraną specjalnością/specjalizacją/zakresem studiów podyplomowych zawodową oraz zachęcanie do stosowania nowatorskich koncepcji w przyszłej pracy zawodowej; - kształtowanie właściwych postaw pedagogicznych i przygotowanie studentów/słuchaczy do przyszłej pracy zawodowej; - wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie oddziaływań terapeutycznych, aby jak najlepiej przygotować je studenta/słuchacza do samodzielnej pracy zawodowej w zakresie specjalności/ specjalizacji/zakresu studiów podyplomowych; - praktyczne opanowanie metod i technik działań zawodoznawczych w zakresie edukacji dzieci, - poszerzenie znajomości całokształtu pracy pedagogicznej różnych placówek, w których student/słuchacz będzie odbywać praktykę; - przeprowadzenie badań naukowych związanych z przygotowywaną pracą dyplomową. Szczegółowe cele praktyki określa program praktyki dla danej specjalności/specjalizacji/zakresu studiów podyplomowych. Zadania praktyki W ramach praktyki specjalnościowej ciągłej i śródrocznej student/słuchacz powinni poznać i wykonać następujące zadania: - zapoznać się ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania placówek i instytucji, w których odbywają się praktyki; - poznać specyfikę, rolę i znaczenie poszczególnych placówek i instytucji oraz sposoby realizacji przez nie treści programowych; - zapoznać się z podstawową dokumentacją i jej obiegiem ; 2

3 - wdrażanie się do stosowania zdobytej wiedzy merytorycznej i metodycznej w praktyce; - poznać zadania i obowiązki pracowników instytucji w tym szczególności nauczyciela wychowawcy w przedszkolu, szkole i gimnazjum, - zapoznać się z zasadami i formami współpracy ze środowiskami wspomagającymi i oddziałującymi na osoby przebywające w danej placówce; - towarzyszyć nauczycielowi, wychowawcy, metodykowi w trakcie wykonywania przez niego różnego typu zajęć administracyjnych, pomocowych i typowo edukacyjnych; - wykonywać samodzielnie niektóre czynności pod kierunkiem i opieką bezpośredniego opiekuna praktyki. Obowiązki studentów/słuchaczy Student/słuchacz odbywający praktykę zobowiązany jest do: - zapoznać się z programem praktyk; - zgłoszenie się do instytucji, placówki, w której student/słuchacz będzie odbywał praktykę w terminie wyznaczonym przez osobę kierującą daną placówką lub przez uczelnię; - przebywanie na terenie instytucji od rozpoczęcia praktyki do jej zakończenia w czasie i godzinach wyznaczonych przez dyrektora danej placówki; - sumiennego wykonania zadań wynikających z programu praktyki i zadań zleconych przez zwierzchników, dyrektora bądź bezpośredniego opiekuna w miejscu praktyki; - uczestniczenie w radach pedagogicznych, zebraniach i uroczystościach, które odbywają się na terenie placówki o ile dyrektor wyrazi na to zgodę; - zachowanie dyscypliny pracy, jaka obowiązuje wszystkich pracowników placówki; - prowadzenie na bieżąco Dziennika Praktyk Pedagogicznych z przedstawieniem w nim własnych spostrzeżeń i uwag oraz potwierdzeniem realizacji poszczególnych zadań praktyki przez opiekuna- instruktora w danej placówce, w której student/słuchacz odbywa praktykę; - uzupełnianie teczki metodycznej, w której student/słuchacz gromadzi dodatkowe dokumenty niezbędne do napisania pracy dyplomowej. Każdy dokument powinien być szczegółowo opisany; - złożenie bezpośrednio po zakończeniu praktyki Dziennika Praktyk Pedagogicznych wraz z dodatkową dokumentacją uczelnianemu opiekunowi praktyki, celem zaopiniowania odbytej praktyki oraz dokonania ostatecznego zaliczenia poprzez wpis do indeksu zaliczenia i karty osiągnięć studenta/słuchacza. Dokumentacja i zaliczenie praktyki specjalnościowej Podstawą zaliczenia praktyki ciągłej i śródrocznej specjalnościowej jest właściwie prowadzony Dziennik Praktyk Pedagogicznych wraz z opinią bezpośredniego przełożonego z osiągniętych efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych, podpisaną przez dyrekcję placówki, w której student/słuchacz odbywał praktykę. Niezbędnym elementem do zaliczenia praktyki jest pozytywnie zaopiniowany i oceniony Dziennik Praktyk Pedagogicznych przez uczelnianego opiekuna praktyk. Dla studentów wykonujących zawód zgodnie ze specjalnością/specjalizacją/zakresem studiów podyplomowych potwierdzenie odbytej praktyki udokumentowane zostaje wpisem w indeksie, karcie okresowych osiągnięć, protokole po uprzednim złożeniu niezbędnych dokumentów/zaświadczeń ujętych w regulaminie odbywania praktyk w GWSH w Gdańsku. 3

4 II SEMESTR ZALICZENIE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ UCZELNIANY OPIEKUN PRAKTYKI.. WARSZTATY OGÓLNOPEDAGOGICZNE* Lp. Instytucje/placówki Wymiar praktyki Data Podpis opiekuna praktyki Uwagi *O wyborze placówek decyduje Uczelnia 4

5 PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA OBSERWACYJNA W PLACÓWCE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ /nazwa i adres placówki/ /pieczątka placówki/ STUDENT/SŁUCHACZ... NAUCZYCIEL OPIEKUN.. /data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 5

6 Praktyka w ZAGADNIENIA WSTĘPNE: - zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania placówki, w której odbywa się praktykę; - poznanie specyfiki danej placówki oraz sposoby realizacji przez nią treści programowych; - zapoznanie się z podstawową dokumentacją i jej obiegiem ; Data Liczba godzin Wykonane zadania UWAGI I SPOSTRZEŻENIA STUDENTA/SŁUCHACZA: POTWIERDZENIE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO WRAZ Z UWAGAMI I SPOSTRZEŻENIAMI

7 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY..... TEMAT ZAJĘĆ CELE ZAJĘĆ METODY POMOCE DYDAKTYCZNE. PRZEBIEG I TREŚĆ ZAJĘĆ CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA PRZEBIEG I TREŚĆ ZAJĘĆ CZYNNOŚCI DZIECKA 7

8 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY..... TEMAT ZAJĘĆ CELE ZAJĘĆ METODY POMOCE DYDAKTYCZNE. PRZEBIEG I TREŚĆ ZAJĘĆ PRZEBIEG I TREŚĆ ZAJĘĆ CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA 8

9 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA STUDENTA/SŁUCHACZA: POTWIERDZENIE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO WRAZ Z UWAGAMI I SPOSTRZEŻENIAMI

10 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY..... TEMAT ZAJĘĆ CELE ZAJĘĆ METODY POMOCE DYDAKTYCZNE. PRZEBIEG I TREŚĆ ZAJĘĆ CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA PRZEBIEG I TREŚĆ ZAJĘĆ CZYNNOŚCI DZIECKA 10

11 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA STUDENTA/SŁUCHACZA: POTWIERDZENIE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO WRAZ Z UWAGAMI I SPOSTRZEŻENIAMI

12 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY..... TEMAT ZAJĘĆ..... CELE ZAJĘĆ METODY POMOCE DYDAKTYCZNE... PRZEBIEG I TREŚĆ ZAJĘĆ CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA PRZEBIEG I TREŚĆ ZAJĘĆ CZYNNOŚCI DZIECKA 12

13 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA STUDENTA/SŁUCHACZA: POTWIERDZENIE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO WRAZ Z UWAGAMI I SPOSTRZEŻENIAMI

14 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY..... TEMAT ZAJĘĆ CELE ZAJĘĆ METODY POMOCE DYDAKTYCZNE. PRZEBIEG I TREŚĆ ZAJĘĆ CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA PRZEBIEG I TREŚĆ ZAJĘĆ CZYNNOŚCI DZIECKA 14

15 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA STUDENTA/SŁUCHACZA: POTWIERDZENIE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO WRAZ Z UWAGAMI I SPOSTRZEŻENIAMI

16 PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA OBSERWACYJNO - METODYCZNA W PLACÓWCE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ /nazwa i adres placówki/ /pieczątka placówki/ STUDENT/SŁUCHACZA NAUCZYCIEL OPIEKUN... /data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 16

17 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY MIEJSCE ZAJĘĆ TEMAT ZAJĘĆ CELE ZAJĘĆ METODY.... POMOCE DYDAKTYCZNE..... LICZBA DZIECI.... DATA PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE /data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 17

18 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY..... MIEJSCE ZAJĘĆ TEMAT ZAJĘĆ..... CELE ZAJĘĆ METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE.... LICZBA DZIECI... DATA.... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE /data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 18

19 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY..... MIEJSCE ZAJĘĆ TEMAT ZAJĘĆ..... CELE ZAJĘĆ METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE.... LICZBA DZIECI... DATA.... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE /data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 19

20 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY..... MIEJSCE ZAJĘĆ TEMAT ZAJĘĆ..... CELE ZAJĘĆ METODY.... POMOCE DYDAKTYCZNE.... LICZBA DZIECI... DATA... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE..... /data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 20

21 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY..... MIEJSCE ZAJĘĆ TEMAT ZAJĘĆ..... CELE ZAJĘĆ METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE.... LICZBA DZIECI... DATA.... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE /data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 21

22 PRAKTYKA CIĄGŁA W PLACÓWCE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ... /nazwa i adres placówki/ /pieczątka placówki/ STUDENT/SŁUCHACZ NAUCZYCIEL OPIEKUN.. /data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 22

23 KONSPEKT NR. DATA..... MIEJSCE ZAJĘĆ... TEMAT ZAJĘĆ. CELE OGÓLNE ZAJĘĆ CELE OPERACYJNE :..... METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE.... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE 23

24 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA NAUCZYCIELA: 24

25 KONSPEKT NR. DATA..... MIEJSCE ZAJĘĆ... TEMAT ZAJĘĆ. CELE OGÓLNE ZAJĘĆ CELE OPERACYJNE :..... METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE.... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE 25

26 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA NAUCZYCIELA: 26

27 KONSPEKT NR. DATA..... MIEJSCE ZAJĘĆ... TEMAT ZAJĘĆ. CELE OGÓLNE ZAJĘĆ CELE OPERACYJNE :..... METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE.... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE 27

28 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA NAUCZYCIELA: 28

29 KONSPEKT NR. DATA..... MIEJSCE ZAJĘĆ... TEMAT ZAJĘĆ. CELE OGÓLNE ZAJĘĆ CELE OPERACYJNE :..... METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE.... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE 29

30 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA NAUCZYCIELA: 30

31 KONSPEKT NR. DATA..... MIEJSCE ZAJĘĆ... TEMAT ZAJĘĆ. CELE OGÓLNE ZAJĘĆ CELE OPERACYJNE :..... METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE.... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE 31

32 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA NAUCZYCIELA: 32

33 PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA OBSERWACYJNA W SZKOLE /nazwa i adres placówki/ /pieczątka placówki/ STUDENT/SŁUCHACZ NAUCZYCIEL OPIEKUN... /data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 33

34 Praktyka w ZAGADNIENIA WSTĘPNE: - zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania placówki w której odbywa się praktykę; - poznanie specyfiki danej placówki oraz sposoby realizacji przez nią treści programowych; - zapoznanie się z podstawową dokumentacją i jej obiegiem ; Data Liczba godzin Wykonane zadania UWAGI I SPOSTRZEŻENIA SRUDENTA/SŁUCHACZA : POTWIERDZENIE NAUCZYCIELA PROWADZACEGO

35 HOSPITACJA LEKCJI DATA.... KLASA.. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY..... TEMAT LEKCJI.... CELE LEKCJI METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE.... PRZEBIEG I TREŚĆ LEKCJI CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA PRZEBIEG I TREŚĆ LEKCJI CZYNNOŚCI UCZNIA 35

36 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA STUDENTA/SŁUCHACZA: POTWIERDZENIE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

37 HOSPITACJA LEKCJI DATA.... KLASA.. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY..... TEMAT LEKCJI.... CELE LEKCJI METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE.... PRZEBIEG I TREŚĆ LEKCJI CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA PRZEBIEG I TREŚĆ LEKCJI CZYNNOŚCI UCZNIA 37

38 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA STUDENTA/SŁUCHACZA: POTWIERDZENIE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

39 HOSPITACJA LEKCJI DATA.... KLASA.. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY..... TEMAT LEKCJI.... CELE LEKCJI METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE.... PRZEBIEG I TREŚĆ LEKCJI CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA PRZEBIEG I TREŚĆ LEKCJI CZYNNOŚCI UCZNIA 39

40 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA STUDENTA/SŁUCHACZA: POTWIERDZENIE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

41 HOSPITACJA LEKCJI DATA.... KLASA.. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY..... TEMAT LEKCJI.... CELE LEKCJI METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE.... PRZEBIEG I TREŚĆ LEKCJI CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA PRZEBIEG I TREŚĆ LEKCJI CZYNNOŚCI UCZNIA 41

42 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA STUDENTA/SŁUCHACZA: POTWIERDZENIE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

43 HOSPITACJA LEKCJI DATA.... KLASA.. NAUCZYCIEL PROWADZĄCY..... TEMAT LEKCJI.... CELE LEKCJI METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE.... PRZEBIEG I TREŚĆ LEKCJI CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA PRZEBIEG I TREŚĆ LEKCJI CZYNNOŚCI UCZNIA 43

44 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA STUDENTA/SŁUCHACZA: POTWIERDZENIE NAUCZYCIELA PROWADZĄCEGO

45 PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA OBSERWACYJNO - METODYCZNA W SZKOLE /nazwa i adres placówki/ /pieczątka placówki/ STUDENT NAUCZYCIEL OPIEKUN... /data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 45

46 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE DATA... KLASA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY.... MIEJSCE ZAJĘĆ... LICZBA UCZNIÓW.. TEMAT LEKCJI.... CELE LEKCJI METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE TOK LEKCJI ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE.... /data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 46

47 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE DATA... KLASA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY.... MIEJSCE ZAJĘĆ... LICZBA UCZNIÓW.. TEMAT LEKCJI.... CELE LEKCJI METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE TOK LEKCJI ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE..... /data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 47

48 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE DATA... KLASA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY.... MIEJSCE ZAJĘĆ... LICZBA UCZNIÓW.. TEMAT LEKCJI.... CELE LEKCJI METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE TOK LEKCJI ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE..... /data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 48

49 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE DATA... KLASA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY.... MIEJSCE ZAJĘĆ... LICZBA UCZNIÓW.. TEMAT LEKCJI.... CELE LEKCJI METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE TOK LEKCJI ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE..... /data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 49

50 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE DATA... KLASA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY.... MIEJSCE ZAJĘĆ... LICZBA UCZNIÓW.. TEMAT LEKCJI.... CELE LEKCJI METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE TOK LEKCJI ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE..... /data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 50

51 PRAKTYKA CIĄGŁA W SZKOLE /nazwa i adres placówki/ /pieczątka placówki/ STUDENT NAUCZYCIEL OPIEKUN... /data i podpis opiekuna dydaktycznego/ 51

52 KONSPEKT NR. DATA. KLASA... MIEJSCE ZAJĘĆ LICZBA UCZNIÓW.. TEMAT LEKCJI.... CELE LEKCJI :OGÓLNE CELE OPERACYJNE:.. METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE TOK LEKCJI ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE 52

53 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA NAUCZYCIELA: 53

54 KONSPEKT NR. DATA. KLASA... MIEJSCE ZAJĘĆ LICZBA UCZNIÓW.. TEMAT LEKCJI.... CELE LEKCJI :OGÓLNE CELE OPERACYJNE:.. METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE TOK LEKCJI ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE 54

55 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA NAUCZYCIELA: 55

56 KONSPEKT NR. DATA. KLASA... MIEJSCE ZAJĘĆ LICZBA UCZNIÓW.. TEMAT LEKCJI.... CELE LEKCJI :OGÓLNE CELE OPERACYJNE:.. METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE TOK LEKCJI ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE 56

57 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA NAUCZYCIELA: 57

58 KONSPEKT NR. DATA. KLASA... MIEJSCE ZAJĘĆ LICZBA UCZNIÓW.. TEMAT LEKCJI.... CELE LEKCJI :OGÓLNE CELE OPERACYJNE:.. METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE TOK LEKCJI ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE 58

59 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA NAUCZYCIELA: 59

60 KONSPEKT NR. DATA. KLASA... MIEJSCE ZAJĘĆ LICZBA UCZNIÓW.. TEMAT LEKCJI.... CELE LEKCJI :OGÓLNE CELE OPERACYJNE:.. METODY... POMOCE DYDAKTYCZNE TOK LEKCJI ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE 60

61 UWAGI I SPOSTRZEŻENIA NAUCZYCIELA: 61

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia ( Uchwała Senatu GWSH Nr 1/2012 z 28.09.2012 r. ).... Nazwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wydział... Kierunek... Specjalność/specjalizacja/zakres studiów podyplomowych... Imię i nazwisko.. Nr albumu

DZIENNIK PRAKTYK. Wydział... Kierunek... Specjalność/specjalizacja/zakres studiów podyplomowych... Imię i nazwisko.. Nr albumu Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia ( Uchwała Senatu GWSH Nr 1/2012 z 28.09.2012 r.)... Nazwa Uczelni

Bardziej szczegółowo

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Regulamin praktyki pedagogicznej na kierunku PEDAGOGIKA 1. Cele praktyki Praktyka stanowi integralną część kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Przedsiębiorczości w Gryficach na kierunku PEDAGOGIKA Praktyka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Kierunek Pedagogika Studia niestacjonarne I stopnia DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH... Imię i nazwisko studenta specjalizacja.

Bardziej szczegółowo

2 Przepisy ogólne. 13. Przy organizacji praktyki uwzględnia się potrzeby studentów/słuchaczy niepełnosprawnych. Cel praktyk

2 Przepisy ogólne. 13. Przy organizacji praktyki uwzględnia się potrzeby studentów/słuchaczy niepełnosprawnych. Cel praktyk Wyciąg z REGULAMINU ORGANIZOWANIA PRAKTYK W GDAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE HUMANISTYCZNEJ W GDAŃSKU, w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia 2 Przepisy ogólne 1. Studia w Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II

Bardziej szczegółowo

Program praktyk (studia I stopnia) Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym

Program praktyk (studia I stopnia) Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym Program praktyk (studia I stopnia) Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym Główne założenia praktyk słuchacza GWSH: 1. Praktyki pedagogiczne są częścią

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA I stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA I stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku FILOLOGIA I stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Kod przedmiotu: 100N-0P2TE Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta... Specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA ZE SPECJALNOŚCIĄ DODATKOWĄ Nabór 2016-2019 Miejsce realizowania praktyki... Termin praktyki... Opiekun praktyki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Imię i nazwisko.. Nr albumu. ... Pieczęć nagłówkowa Uczelni

DZIENNIK PRAKTYK. Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Imię i nazwisko.. Nr albumu. ... Pieczęć nagłówkowa Uczelni ... Pieczęć nagłówkowa Uczelni Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko.. Nr albumu... Pieczęć.. podpis opiekuna praktyk 1 PRAKTYKA I - OBSERWACYJNA PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: REHABILITACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Kod przedmiotu: 100S-5P1RON Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Studia podyplomowe: Imię i nazwisko: Nr albumu: Nazwa uczelni. Wydzia³.

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Studia podyplomowe: Imię i nazwisko: Nr albumu: Nazwa uczelni. Wydzia³. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Nazwa uczelni Wydzia³ Studia podyplomowe: DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko: Nr albumu: Piecz¹tka uczelni Podpis uczelnianego koordynatora praktyk Regulamin praktyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: PEDAGOGIKA

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: PEDAGOGIKA Wrocław, 20 maja 2015 PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH Kierunek: PEDAGOGIKA I. Rodzaje praktyk na kierunku pedagogika Praktyka przygotowuje do realizowania zadań zawodowych

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkołach podstawowych integracyjnych (kl. I-III)

Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkołach podstawowych integracyjnych (kl. I-III) Kod przedmiotu: 100S-0P3SUa Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkołach podstawowych integracyjnych (kl. I-III) Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć nagłówkowa Uczelni. Instytut. Kierunek.. DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko.. Nr albumu. Pieczęć. podpis opiekuna praktyk

... Pieczęć nagłówkowa Uczelni. Instytut. Kierunek.. DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko.. Nr albumu. Pieczęć. podpis opiekuna praktyk ... Pieczęć nagłówkowa Uczelni Instytut. Kierunek.. DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko.. Nr albumu... Pieczęć.. podpis opiekuna praktyk 1 PROGRAM PRAKTYK: PRAKTYKA I - OBSERWACYJNA SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA Kod przedmiotu: 100S-0P2TE Praktyki organizowane są na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencka w przedszkolach ogólnodostępnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P1WYPa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: wychowanie przedszkolne (WYP) ROK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencka w gabinetach logopedycznych w przedszkolach KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P1LOGa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna SPECJALNOŚĆ: logopedia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA-DYPLOMOWA W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOD PRZEDMIOTU: 100S-0P3WYb LICZBA GODZIN: 20 MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI (typ placówki,

Bardziej szczegółowo

II STUDENT POWINIEN POZNAĆ

II STUDENT POWINIEN POZNAĆ HARMONOGRAM praktyki pedagogicznej (asystenckiej) dla studentów II roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (tryb stacjonarny/niestacjonarny) praktyka realizowana

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYDAKTYCZNA Studia podyplomowe w zakresie:.. Nabór: Imię i nazwisko słuchacza:.. Nr albumu:. Rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i... Dyrektor... w... Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika w zakresie edukacji przez sztukę (studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia MODUŁ KOMPETENCYJNY: SURDOPEDAGOGIKA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia MODUŁ KOMPETENCYJNY: SURDOPEDAGOGIKA Kod przedmiotu: 100S-0P3SU PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia MODUŁ KOMPETENCYJNY: SURDOPEDAGOGIKA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ NAZWA PRAKTYKI Kod przedmiotu: 10-4P-PEK2 Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Kod przedmiotu: 100S-2P3SURe PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA Kod przedmiotu: 100S-4P2POS PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Kod przedmiotu: 100N-3P1PEWa PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Praktyki organizowane są na

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH KIERUNEK PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH KIERUNEK PEDAGOGIKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH KIERUNEK PEDAGOGIKA RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH/PEDAGOGICZNYCH CIECHANÓW 2015 CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ/PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Postanowienia ogólne 1. Studenckie praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o: - Ustawę z dnia 27 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Kod przedmiotu: 100N-2P2WWRb Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 1 1. Niniejszy Regulamin praktyk pedagogicznych (zwany dalej Regulaminem), określa organizację i tok praktyk

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ W PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE 0 SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY I-III)/ SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY IV-VI)*

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ W PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE 0 SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY I-III)/ SZKOLE PODSTAWOWEJ (KLASY IV-VI)* WYŻSZA SZKOŁA SPORTOWA im. Kazimierza Górskiego WYDZIAŁ: WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU KIERUNEK: WYCHOWANIE FIZYCZNE DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ W PRZEDSZKOLU LUB ODDZIALE 0 SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Kierunek: Pedagogika REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Specjalność: Pedagogika w zakresie edukacji przez sztukę (studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne)

Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne) Kod przedmiotu: 10-3P-EPL1 Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne) Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca

Bardziej szczegółowo

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych (specjalizacja nauczycielska)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych (specjalizacja nauczycielska) Wytyczne w sprawie praktyki zawodowej studentów studiów 2. stopnia filologii polskiej (studia stacjonarne i niestacjonarne) specjalizacja: NAUCZYCIELSKA rok akademicki 2014/2015 Wymiar, zasady i forma

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Nazwisko i imię studenta.... Nr albumu..... Rok i kierunek studiów.... Specjalność.. Nazwa i adres placówki, w której student odbywa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w gabinetach logopedycznych w szkołach podstawowych KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P2LOGc KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Studia II-go stopnia Kierunek: wychowanie fizyczne

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Studia II-go stopnia Kierunek: wychowanie fizyczne 1. Założenia programowe PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Studia II-go stopnia Kierunek: wychowanie fizyczne Cel i zadania przedmiotu: Praktyki pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach ogólnodostępnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P2WYPc KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: wychowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Kod przedmiotu: 100N-3P1ZOS PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych

Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych Kod przedmiotu: 10-5P-LOG1 Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Rok akad... Kod przedmiotu: 100N-2P3WWRa Praktyki

Bardziej szczegółowo

Praktyka. Specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Praktyka. Specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną Praktyka Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Wymiar praktyki 360h (3 miesiące); 12 ECTS 2x180h praktyka (180h, 6 ECTS) zaliczenie I rok studiów (semestr 2) praktyka (180h, 6 ECTS) zaliczenie II rok

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Kod przedmiotu: 100S-2P3LOG PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla słuchaczy studiów podyplomowych

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla słuchaczy studiów podyplomowych AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach AKADEMICKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla słuchaczy studiów podyplomowych PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE Z WYCHOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA-DYPLOMOWA W NAUCZANIU PLASTYKI W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOD PRZEDMIOTU: 100S-0P3EL LICZBA GODZIN: 20 MIEJSCE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna w nauczaniu zintegrowanym w szkole podstawowej dla uczniów słabo słyszących

Praktyka pedagogiczna w nauczaniu zintegrowanym w szkole podstawowej dla uczniów słabo słyszących Praktyka pedagogiczna w nauczaniu zintegrowanym w szkole podstawowej dla uczniów słabo słyszących Kod przedmiotu: 100N-2P3SURb Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia 1 Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne (e-learning) Praktyki są integralną częścią programu studiów na kierunku Pedagogika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK Specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK Specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA I WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu

Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu Kod przedmiotu: 100N-2P3SURc Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna- dyplomowa w nauczaniu zintegrowanym w szkołach podstawowych dla uczniów słabo słyszących KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3SURc KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów. Praktyka (120 h, 4ECTS) zaliczenie II rok studiów. sposób weryfikacji zaliczenie

Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów. Praktyka (120 h, 4ECTS) zaliczenie II rok studiów. sposób weryfikacji zaliczenie Kierunek : Pedagogika Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów Specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą studia I stopnia, profil praktyczny studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki wynosi

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI),

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Instytut Kultury Fizycznej RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa (instruktorska) z zakresu

Bardziej szczegółowo

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Kod przedmiotu: 10-2P-TPE1 Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PRAKTYKI STUDENCKIEJ

REJESTR ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PRAKTYKI STUDENCKIEJ REJESTR ZREALIZOWANYCH ZADAŃ PRAKTYKI STUDENCKIEJ Nazwisko i imię..... nr albumu Specjalność: Wychowanie Przedszkolne Rok studiów II NAZWA PRAKTYKI Praktyka pedagogiczna w placówkach wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNEJ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY PROGRAM PRAKTYKI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNEJ W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW MATEMATYKA I INFORMATYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ LUB GIMNAZJUM W WYMIARZE GODZIN 60 ETAP ZADANIA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI. SPECJALNOŚĆ: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

SYLABUS PRAKTYKI. SPECJALNOŚĆ: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: Praktyka asystencka w placówkach szkolnictwa specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (0-P-ERIa) KIERUNEK STUDIÓW: Pedagogika

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach PRAKTYKA PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ DZIENNIK PRAKTYK dla studentów studiów niestacjonarnych Student: Numer indeksu Studia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe Informatyka i technika Nazwisko i imię Słuchacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH ZAŁĄCZNIK do Uchwały Nr 12/2010/2011 Senatu WSPiM w Chrzanowie z dnia 31 marca 2011 r. REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH r e a l i z o w a n y c h w r a m a c h p r o j e k t u N a u c z y c i e l n a 6

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna dyplomowa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub szkołach podstawowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) KOD PRZEDMIOTU:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach PRAKTYKA PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM DZIENNIK PRAKTYK dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Student: Numer indeksu Studia

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA II STOPNIA Specjalność: EDUKACJA MUZYCZNA D Z I E N N I K P R A K T Y K imię i nazwisko: nr albumu: 1 WYKAZ PRAKTYK STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA PRAKTYKA PEDAGOGICZNA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Studia podyplomowe w zakresie: nabór: Imię i nazwisko słuchacza:.. nr albumu:. rok akademicki:... Poznań, dnia... Szanowny/a Pan/i... Dyrektor... w...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Kod przedmiotu: 100N-2P3PRE PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M

H A R M O N O G R A M H A R M O N O G R A M praktyki pedagogicznej (asystenckiej) dla studentów II roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej (tryb stacjonarny) praktyka realizowana jest w IV semestrze

Bardziej szczegółowo

Psychologia moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pedagogika moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pierwsza pomoc moduł 2.1 I 2 ćw 3 zal 0

Psychologia moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pedagogika moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pierwsza pomoc moduł 2.1 I 2 ćw 3 zal 0 SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA informacja ogólna obowiązuje od 1.10.017 Od roku akademickiego 01/013 studenci pierwszego roku filologii germańskiej realizują program wybranej specjalizacji studiów z aktualnej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI. KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna. SPECJALNOŚĆ: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

SYLABUS PRAKTYKI. KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna. SPECJALNOŚĆ: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: Praktyka asystencko- pedagogiczna w szkołach podstawowych lub gimnazjach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (0-2P-2a)

Bardziej szczegółowo

Praktyka. Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych

Praktyka. Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych Kierunek : Pedagogika Praktyka Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych studia II stopnia, profil praktyczny studia niestacjonarne od roku 2017/2018 Wymiar, zasady i forma

Bardziej szczegółowo

Obowiązki studenta w zakresie praktyk

Obowiązki studenta w zakresie praktyk Regulamin realizacji praktyk studenckich w Wyższej Szkole Humanistycznej TWP w Szczecinie 1. Podstawą prawną praktyk studenckich jest ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach PRAKTYKA PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ DZIENNIK PRAKTYK dla studentów studiów niestacjonarnych Student: Numer indeksu Studia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 19/2011/2012. Z dnia SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 19/2011/2012. Z dnia SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 19/2011/2012 Z dnia 27.09.2012 SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 19/2011/2012. Z dnia SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 19/2011/2012. Z dnia SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 19/2011/2012 Z dnia 27.09.2012 SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM Regulamin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w placówkach szkolnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P3ASKa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: animacja społeczno-kulturowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne & 1

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne & 1 REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA WYDZIALE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne & 1 1. Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią trzyletnich studiów licencjackich

Bardziej szczegółowo

dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: DORADZTWO ZAWODOWE I BHP

dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: DORADZTWO ZAWODOWE I BHP Kod przedmiotu: 100S-1P1DZB PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: DORADZTWO ZAWODOWE I BHP Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Instrukcja praktyki zawodowej w placówkach oświatowych - 50 godzin, 1 ECTS I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

quiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

quiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm quiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz DZIENNIK PRAKTYK xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm STUDENCKICH qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghj

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA

PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA PRAKTYKA OGÓLNOPEDAGOGICZNA Praktyka ogólnopedagogiczna organizowana jest dla studentów II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia i trwa 30 godzin. Odbywa się od września

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE PRAKTYKI PEDAGOGICZNE Spis treści 1. Instrukcja w sprawie przebiegu praktyk 2. Arkusz zgłoszeniowy dotyczący praktyki pedagogicznej 3. Arkusz oceny praktyki studentki/studenta studiów podyplomowych 4.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach DZIENNIK PRAKTYK AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO im. Jerzego Kukuczki w Katowicach PRAKTYKA PEDAGOGCZNA STUDENTÓW III ROKU STUDIÓW I STOPNIA NA KIERUNKUWYCHOWANIE FIZYCZNE SPECJALNOŚĆ Taniec i artystyczne formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika 1 Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia, łączny wymiar czasu praktyki na studiach I stopniach (studia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek: FILOLOGIA Regulamin praktyk

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek: FILOLOGIA Regulamin praktyk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek: FILOLOGIA Regulamin praktyk Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Praktyki studenckie stanowią integralną i niezwykle istotną

Bardziej szczegółowo

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx. cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx DZIENNIK ZIENNIK PRAKTYK cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq STUDENCKICH wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA Kod przedmiotu: 100N-3P1POSa PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA Rok akad. 2011/12 Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (75 godzin) dla kierunku: Logopedia studia stacjonarne I stopnia rok II (semestr III) studia niestacjonarne I stopnia rok II Bydgoszcz 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna-dyplomowa w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3LOGc KIERUNEK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo