DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH"

Transkrypt

1 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Kierunek Pedagogika Studia niestacjonarne I stopnia DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH... Imię i nazwisko studenta specjalizacja. nr albumu

2

3 . Nazwa szkoły Wydział... Kierunek... Specjalność... DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Imię i nazwisko. Nr albumu... Pieczęć. Podpis dziekana 1

4 Program praktyk studenckich na kierunku PEDAGOGIKA 1. Obowiązek odbycia praktyk studenckich wynika z planów studiów i wytycznych Ministerstwa w Standardach Kształcenia dla kierunku Pedagogika. 2. Obowiązek odbywania praktyk pedagogicznych dotyczy studentów semestru IV i V studiów niestacjonarnych. 3. Celem praktyk jest zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem placówek odpowiednich dla ich specjalności. Ponadto poznanie przez studentów organizacji pracy w różnych typach placówek, nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania pracy placówek, umiejętności prowadzenia obserwacji, analizy i dokumentowania pracy pedagoga. W przypadku specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna celem jest nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć z dziećmi w placówkach przedszkolnych i szkolnych. W przypadku specjalności: resocjalizacja celem jest nabycie umiejętności samodzielnej pracy z dzieckiem, czy też młodzieżą z problemami przystosowawczymi, mających trudności w relacjach ze społeczeństwem, popadającymi w konflikt z prawem. W przypadku: pedagogika opiekuńczo wychowawcza celem jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością opiekuńczo wychowawczą w placówkach wychowawczych oraz zdobycie doświadczenia w zakresie: pełnienia roli wychowawców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, doskonalenie umiejętności w zakresie pracy wychowawczo opiekuńczej, poznawanie specyfiki pracy w placówkach. 4. Praktyka trwa 8 tygodni (6 godz, dziennie) = 240 godzin. W tym okresie wyróżnia się: a. Praktykę asystencką, trwającą 2 tygodnie, której celem jest zaznajomienie studentów ze specyfiką funkcjonowania placówki określonej specjalności. b. Praktykę hospitacyjną, trwającą 2 tygodnie, obejmującą hospitowanie zajęć. c. Praktykę specjalizacyjną, trwającą 4 tygodnie, obejmującą samodzielne prowadzenie zajęć. 2

5 5. Uczelnia przedstawia studentom objętym obowiązkiem odbycia praktyk wykaz podmiotów, które deklarują gotowość przyjęcia praktykantów. Jeżeli praktyka studencka odbywa się w innych placówkach niż proponowane przez Uczelnię, wówczas student zobowiązany jest podać miejsce odbywania praktyk (wraz z dokładnymi danymi) opiekunowi praktyk. 6. Student zatrudniony w placówce, której profil działalności jest zbieżny ze specjalnością studiów, decyzją Dziekana może uzyskać zaliczenie praktyk na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu. 7. Studenci specjalności :edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna odbywają praktykę w placówkach edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych. 8. Studenci studiów o specjalności: resocjalizacja odbywają praktyki w świetlicach środowiskowych, ośrodkach opiekuńczo wychowawczych, placówkach penitencjarnych, szkołach specjalnych, zakładach karnych, zakładach poprawczych itp. 9. Studenci o specjalności pedagogika opiekuńczo wychowawcza realizują praktykę pedagogiczną w jednej z podanych placówek: świetlice szkolne, środowiskowe bądź terapeutyczne, domy dziecka, pomocy społecznej, samotnej matki, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (bursy i internaty), poradnie psychologiczno pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 10. Opiekun praktyk odbywa hospitację zajęć studentów w miejscu odbywanych przez nich praktyk. 11. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie dokumentów z przebiegu praktyki, wymienionych w Regulaminie Praktyk Studenckich ZPSB. 3

6 Regulamin praktyki pedagogicznej na kierunku PEDAGOGIKA 1. Cele praktyki Praktyka stanowi integralną część kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Przedsiębiorczości w Gryficach na kierunku PEDAGOGIKA Praktyka ma na celu przygotowanie studenta do przyszłej pracy dydaktyczno wychowawczo opiekuńczej poprzez poznanie całokształtu oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych stosowanych wobec dzieci i młodzieży. Praktyka w szczególności ma umożliwić studentowi: poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania instytucji, w której odbywają się praktyki, konfrontację i uogólnienie zdobytej wiedzy z zakresu przedmiotów pedagogicznych i specjalistycznych, hospitację szeroko rozumianych instytucji zajmujących się edukacją przedszkolną, szkolną i gimnazjalną, resocjalizacją i pracą opiekuńczo-wychowawczą, w których wzorcowo wykonywane są zadania z zakresu pracy pedagogicznej, kształtowanie umiejętności pedagogicznych i pomocowych w naturalnych warunkach placówek zajmujących się edukacją i wychowaniem, pogłębienie zainteresowań obraną specjalnością zawodową oraz zachęcanie do stosowania nowatorskich koncepcji w przyszłej pracy zawodowej; kształtowanie właściwych postaw pedagogicznych i przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej; wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów, zgodnie z zasadą integracji wiedzy teoretycznej z praktyką, praktyczne opanowanie metod i technik działań zawodoznawczych w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci, poznanie własnych możliwości na rynku pracy, nawiązanie kontaktów zawodowych, Szczegółowe cele praktyki określa program praktyki dla danej specjalności. 2. Czas trwania praktyki 1) Obowiązek odbycia praktyk studenckich wynika z planów studiów i wytycznych Ministerstwa w Standardach Kształcenia dla kierunku PEDAGOGIKA. 2) Czas trwania praktyki wynosi 8 tygodni. 3) Odbycie praktyki pedagogicznej jest warunkiem zaliczenia IV i V semestru studiów. 4) Oceny uzyskane za odbytą praktykę zawodową są traktowane jako oceny za zaliczenie zajęć obowiązkowych. 4

7 3. Miejsce praktyki Miejsce praktyki jest zbieżne z wybraną przez studenta specjalnością. Szczegółowe miejsca praktyk pedagogicznych podane zostały w programie praktyk dla danej specjalności. 4. Zadania studenta w czasie odbywania praktyki zapoznać się ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania placówek i instytucji, w których odbywają się praktyki, poznać specyfikę, rolę i znaczenie poszczególnych placówek i instytucji oraz sposoby realizacji przez nie treści programowych; zapoznać się z podstawową dokumentacją (wewnętrzną i zewnętrzną) oraz sposobami jej opracowania, zapoznać się z organizacją warsztatu pedagoga w danej instytucji, zapoznać się ze specyficznymi trudnościami funkcjonowania placówki, zapoznać się z zasadami i formami współpracy ze środowiskami wspomagającymi i oddziałującymi na osoby przebywające w danej placówce; zapoznać się z formami współpracy z innymi placówkami w środowisku lokalnym, ustalić z opiekunem ( w miejscu praktyk ) harmonogram praktyk, samodzielnie przygotować i wykonać czynności wynikające ze specyfiki pracy w danej instytucji i na danym stanowisku, uczestniczyć w charakterystycznych dla danej instytucji spotkaniach, zebraniach, posiedzeniach itp., prezentować aktywną postawę wobec podejmowanych dodatkowych czynności wynikających ze specyfiki danej instytucji, prowadzić dokumentację praktyk, realizować program praktyk, 5. Organizacja praktyki 1) Praktyka pedagogiczna odbywana przez studenta powinna odpowiadać kierunkowi i specjalności studiów. 2) Pełnomocnikiem ds. praktyk jest opiekun / kierownik specjalności lub inna osoba wyznaczona do tego. 3) Opiekun (pełnomocnik ds. praktyk) ustala ze studentami harmonogram praktyki. 4) Uczelnia przedstawia studentom objętym obowiązkiem odbycia praktyk wykaz podmiotów, które deklarują gotowość przyjęcia praktykantów. 5) Jeżeli praktyka studencka odbywa się w innych placówkach niż proponowane przez Uczelnię, wówczas student zobowiązany jest zgłosić zmianę opiekunowi (pełnomocnikowi ds. praktyk). Zgłoszenie powinno zawierać: charakterystykę organizatora praktyk nazwę instytucji, rodzaj działalności, charakterystykę stanowiska opis stanowiska i jego miejsce w strukturze instytucji, 5

8 charakterystykę wykonywanych zadań prace merytoryczne, organizacyjne, pomocnicze, okres odbywania praktyki, określenie możliwości realizacji zawodowych zainteresowań studenta, 6) Akceptacja zgłoszenia przez pełnomocnika ds. praktyk jest podstawą podjęcia praktyki zawodowej. 6. Dokumentacja praktyki Do wymaganej dokumentacji należą : 1) pozytywna opinia o przebiegu praktyki wyrażona w formie opisowej i stopniem, wystawiona przez opiekuna w placówce, potwierdzona pieczątką placówki, 2) potwierdzenie czasu odbycia praktyki czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki, 3) dzienniczek praktyk z wymaganą w czasie praktyk wykonywaną dokumentacją, 4) należy oddać indeks do zaliczenia praktyki (po każdym semestrze) pełnomocnikowi ds. praktyk i złożyć u niego materiały (określone przez kierownika specjalności) oraz sprawozdania. 5) sprawozdanie powinno składać się z części opisowej i merytorycznej: a. część opisowa powinna zawierać następujące informacje: miejsce (nazwa instytucji, stanowiska) termin i czas odbywania praktyki, zadania, czynności wykonane w trakcie trwania praktyki, potwierdzenie ze strony organizatora praktyk powyższych informacji, ocena pracy studenta wystawiona przez organizatora praktyk. b. Część merytoryczna powinna zawierać opis realizacji własnych zainteresowań zawodowych studenta : sformułowanie problemów /pytań badawczych, wskazanie źródeł (koncepcji, publikacji) odnoszących się do omawianego problemu, diagnozowanie stanu zastanego i projektowanie działań usprawniających, czy też naprawczych. 7. Zaliczenie praktyki: 1) Podstawą zaliczenia jest: a. odbycie praktyki w wyznaczonym terminie, b. otrzymanie pozytywnej oceny od opiekuna w miejscu praktyki, c. dostarczenie wymaganej dokumentacji. 2) Zaliczenie praktyki dokonuje opiekun ds. praktyk. Brak zaliczenia jest traktowany na równi z brakiem zaliczenia z innego przedmiotu 3) Postępowanie w przypadku nie zaliczenia praktyk określa regulamin kształcenia na danym kierunku studiów. 6

9 Regulamin praktyk specjalnościowych na kierunku PEDAGOGIKA I. Specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 1. Czas trwania praktyki: 1) Obowiązek odbycia praktyk studenckich wynika z planów studiów i wytycznych Ministerstwa w Standardach Kształcenia dla kierunku Pedagogika. 2) Czas trwania praktyki wynosi 8 tygodni (6 godz. dziennie = 240 godzin) w systemie ciągłym. 3) Odbycie praktyki zawodowej jest warunkiem zaliczenia IV i V semestru studiów. 4) Oceny uzyskane za odbytą praktykę zawodową są traktowane jako oceny za zaliczenie zajęć obowiązkowych. 2. Miejsce praktyki Miejscem praktyki mogą być placówki edukacyjne: przedszkola i szkoły podstawowe zarówno publiczne, jak i prywatne. 3. Cele praktyki Praktyka jest integralną częścią studiów i powinna umożliwiać: 1) doskonalenie umiejętności i nawyków pracy pedagogicznej, 2) nabycie przez studentów kompetencji do wykonywania działalności pedagogicznej na konkretnym stanowisku w wybranej placówce edukacyjnej. 3) poznanie przez studentów struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania placówki, w której odbywają się praktyki, 4) poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach w placówce, w której student odbywa praktyki, 5) wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów, zgodnie z zasadą integracji wiedzy teoretycznej z praktyką, 6) poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalizacją, 7) poznanie własnych możliwości na rynku pracy, 8) nawiązanie kontaktów zawodowych. 4. Program praktyki W czasie praktyki student powinien zrealizować zadania wynikające z programu praktyk, a w szczególności: 1) zapoznać się z placówką, w której odbywa się praktyki, poprzez poznanie genezy jej powstania, struktury organizacyjnej, jej misji i celów strategicznych, charakterystyki działalności, jak również regulaminu funkcjonowania instytucji, 7

10 8 2) zapoznać się z podstawową dokumentacją (wewnętrzną i zewnętrzną) i sposobami jej opracowania, 3) zapoznać się z organizacją warsztatu pracy pedagoga w tej placówce, 4) zapoznać się ze specyficznymi trudnościami funkcjonowania placówki, 5) zapoznać się z formami współpracy z innymi placówkami w środowisku lokalnym (partnerstwo, wymiana szkół), 6) ustalić z opiekunem (w miejscu praktyki ) harmonogram praktyk, 7) obserwować czynności opiekuna praktyk, 8) samodzielnie przygotować i wykonać czynności wynikające ze specyfiki pracy w danej placówce i na danym stanowisku, 9) uczestniczyć w charakterystycznych dla danej placówki spotkaniach, zebraniach, posiedzeniach itp., 10) prezentować aktywna postawę wobec podejmowanych dodatkowych czynności wynikających ze specyfiki danej placówki, 11) prowadzić dokumentację praktyk, 12) realizować program praktyk. 5. Organizacja praktyki 1) praktyka zawodowa odbywana przez studenta powinna odpowiadać kierunkowi i specjalności studiów, 2) pełnomocnikiem ds. praktyk jest opiekun / kierownik specjalności lub inna osoba wyznaczone do tego, 3) pełnomocnik ds. praktyk ustala ze studentami harmonogram praktyki, 4) Uczelnia przedstawia studentom objętym obowiązkiem odbycia praktyk wykaz podmiotów, które deklarują gotowość przyjęcia praktykantów, 5) Jeżeli praktyka odbywa się w innych placówkach niż proponowane przez Uczelnię, wówczas student zobowiązany jest zgłosić zmianę pełnomocnikowi ds. praktyk. Zgłoszenie powinno zawierać: charakterystykę organizatora praktyk nazwę instytucji, rodzaj działalności, charakterystykę stanowiska opis i jego miejsce w strukturze instytucji charakterystykę wykonywanych zadań prace merytoryczne, organizacyjne, pomocnicze, okres odbywania praktyki, określenie możliwości realizacji zawodowych zainteresowań studenta, określenie możliwości nabycia zawodowych umiejętności studenta. 6) akceptacja zgłoszenia przez pełnomocnika ds. praktyk jest podstawą podjęcia praktyki zawodowej. 6. Dokumentacja praktyki Do wymaganej dokumentacji należą: 1) pozytywna opinia o przebiegu praktyki wyrażona w formie opisowej i stopniem, wystawiona przez opiekuna w placówce, potwierdzona pieczątką placówki,

11 2) potwierdzenie czasu odbycia praktyki czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki, 3) dzienniczek praktyk z wymaganą w czasie praktyk wykonywaną dokumentacją, 4) należy oddać indeks do zaliczenia praktyki (po każdym semestrze) pełnomocnikowi ds. praktyk i złożyć u niego materiały (określone przez kierownika specjalności) oraz sprawozdania, 5) sprawozdanie powinno składać się z części opisowej i merytorycznej: a) część opisowa powinna zawierać następujące informacje: miejsce (nazwa instytucji, stanowiska),termin i czas odbywania praktyki, zadania, czynności wykonywane w trakcie trwania praktyki, potwierdzenie ze strony organizatora praktyk powyższych informacji, ocena pracy studenta wystawiona przez organizatora praktyk. b) część merytoryczna powinna zawierać opis realizacji własnych zainteresowań zawodowych studenta: sformułowanie problemów / pytań badawczych, wskazanie źródeł (koncepcji, publikacji) odnoszących się do omawianego problemu, diagnozowanie stanu zastanego i projektowanie działań usprawniających, czy też naprawczych. 7. Zaliczenie praktyki 1) podstawą zaliczenia jest : a) odbycie praktyki w wyznaczonym terminie, b) otrzymanie pozytywnej oceny od opiekuna w miejscu praktyki, c) dostarczenie wymaganej dokumentacji. 2) zaliczenie praktyki dokonuje opiekun ds. praktyk. Brak zaliczenia jest traktowany na równi z brakiem zaliczenia z innego przedmiotu, 3) postępowanie w przypadku nie zaliczenia praktyk określa regulamin kształcenia na danym kierunku studiów. 9

12 II. Specjalność: resocjalizacja 8. Czas trwania praktyki: 10 1) Obowiązek odbycia praktyk studenckich wynika z planów studiów i wytycznych Ministerstwa w Standardach Kształcenia dla kierunku Pedagogika. 2) Czas trwania praktyki wynosi 8 tygodni (6 godz. dziennie = 240 godzin) w systemie ciągłym. 3) Odbycie praktyki zawodowej jest warunkiem zaliczenia IV i V semestru studiów. 4) Oceny uzyskane za odbytą praktykę zawodową są traktowane jako oceny za zaliczenie zajęć obowiązkowych. 9. Miejsce praktyki Miejscem praktyki mogą być świetlice środowiskowe, ośrodki opiekuńczo wychowawcze, placówki penitencjarne, zakłady karne, zakłady poprawcze itp. 10. Cele praktyki Praktyka jest integralną częścią studiów i powinna umożliwiać: 1) doskonalenie umiejętności i nawyków pracy pedagogicznej, 2) nabycie przez studentów kompetencji do wykonywania działalności pedagogicznej na konkretnym stanowisku w wybranej placówce edukacyjnej. 3) poznanie przez studentów struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania placówki, w której odbywają się praktyki, 4) poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach w placówce, w której student odbywa praktyki, 5) wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów, zgodnie z zasadą integracji wiedzy teoretycznej z praktyką, 6) poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalizacją, 7) poznanie własnych możliwości na rynku pracy, 8) nawiązanie kontaktów zawodowych. 11. Program praktyki W czasie praktyki student powinien zrealizować zadania wynikające z programu praktyk, a w szczególności: 1) zapoznać się z placówką, w której odbywa się praktyki, poprzez poznanie genezy jej powstania, struktury organizacyjnej, jej misji i celów strategicznych, charakterystyki działalności, jak również regulaminu funkcjonowania instytucji, 2) zapoznać się z podstawową dokumentacją (wewnętrzną i zewnętrzną) i sposobami jej opracowania, 3) zapoznać się z organizacją warsztatu pracy pedagoga w tej placówce, 4) zapoznać się ze specyficznymi trudnościami funkcjonowania placówki,

13 5) zapoznać się z formami współpracy z innymi placówkami w środowisku lokalnym (partnerstwo, wymiana szkół), 6) ustalić z opiekunem (w miejscu praktyki) harmonogram praktyk, 7) obserwować czynności opiekuna praktyk, 8) samodzielnie przygotować i wykonać czynności wynikające ze specyfiki pracy w danej placówce i na danym stanowisku, 9) uczestniczyć w charakterystycznych dla danej placówki spotkaniach, zebraniach, posiedzeniach itp., 10) prezentować aktywną postawę wobec podejmowanych dodatkowych czynności wynikających ze specyfiki danej placówki, 11) prowadzić dokumentację praktyk, 12) realizować program praktyk. 12. Organizacja praktyki 1) praktyka zawodowa odbywana przez studenta powinna odpowiadać kierunkowi i specjalności studiów, 2) pełnomocnikiem ds. praktyk jest opiekun / kierownik specjalności lub inna osoba wyznaczone do tego, 3) pełnomocnik ds. praktyk ustala ze studentami harmonogram praktyki, 4) Uczelnia przedstawia studentom objętym obowiązkiem odbycia praktyk wykaz podmiotów, które deklarują gotowość przyjęcia praktykantów, 5) Jeżeli praktyka odbywa się w innych placówkach niż proponowane przez Uczelnię, wówczas student zobowiązany jest zgłosić zmianę pełnomocnikowi ds. praktyk. Zgłoszenie powinno zawierać: charakterystykę organizatora praktyk nazwę instytucji, rodzaj działalności, charakterystykę stanowiska opis i jego miejsce w strukturze instytucji, charakterystykę wykonywanych zadań prace merytoryczne, organizacyjne, pomocnicze okres odbywania praktyki, określenie możliwości realizacji zawodowych zainteresowań studenta, określenie możliwości nabycia zawodowych umiejętności studenta. 6) akceptacja zgłoszenia przez pełnomocnika ds. praktyk jest podstawą podjęcia praktyki zawodowej 13. Dokumentacja praktyki Do wymaganej dokumentacji należą: 1) pozytywna opinia o przebiegu praktyki wyrażona w formie opisowej i stopniem, wystawiona przez opiekuna w placówce, potwierdzona pieczątką placówki, 2) potwierdzenie czasu odbycia praktyki czytelna pieczątką z podpisem dyrektora placówki, 3) dzienniczek praktyk z wymaganą w czasie praktyk wykonywaną dokumentacją, 11

14 4) należy oddać indeks do zaliczenia praktyki (po każdym semestrze) pełnomocnikowi ds. praktyk i złożyć u niego materiały (określone przez kierownika specjalności) oraz sprawozdania, 5) sprawozdanie powinno składać się z części opisowej i merytorycznej: a) część opisowa powinna zawierać następujące informacje: miejsce (nazwa instytucji, stanowiska),termin i czas odbywania praktyki, zadania, czynności wykonywane w trakcie trwania praktyki, potwierdzenie ze strony organizatora praktyk powyższych informacji, ocena pracy studenta wystawiona przez organizatora praktyk. b) część merytoryczna powinna zawierać opis realizacji własnych zainteresowań zawodowych studenta: sformułowanie problemów / pytań badawczych, wskazanie źródeł (koncepcji, publikacji) odnoszących się do omawianego problemu, diagnozowanie stanu zastanego i projektowanie działań usprawniających, czy też naprawczych. 14. Zaliczenie praktyki 1) Podstawą zaliczenia jest: a) odbycie praktyki w wyznaczonym terminie, b) otrzymanie pozytywnej oceny od opiekuna w miejscu praktyki, c) dostarczenie wymaganej dokumentacji. 2) Zaliczenie praktyki dokonuje opiekun ds. praktyk. Brak zaliczenia jest traktowany na równi z brakiem zaliczenia z innego przedmiotu. 3) Postępowanie w przypadku nie zaliczenia praktyk określa regulamin kształcenia na danym kierunku studiów. 12

15 III. Specjalność: pedagogika opiekuńczo wychowawcza 1. Cele praktyki: Umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością opiekuńczo wychowawczą w placówkach wychowawczo opiekuńczych oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia w zakresie: 1) wchodzenie studenta praktykanta w role wychowawców opiekunów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, będących terenem przyszłej pracy zawodowej, 2) sprawdzenie dotychczasowych kompetencji i doskonalenie umiejętności studentów w zakresie pracy opiekuńczo wychowawczej, 3) stworzenie studentom warunków do poznania specyfiki pracy w placówkach opiekuńczo wychowawczych. 2. Czas trwania praktyki 1) Obowiązek odbycia praktyki wynika z planów studiów i wytycznych Ministerstwa w Standardach Kształcenia dla kierunków Pedagogika. 2) Czas trwania praktyki wynosi 8 tygodni (6 godz. dziennie = 240 godzin) w systemie ciągłym, 3) Dni i godziny realizacji praktyki student ustala z opiekunem praktyki w placówce. 4) Dopuszcza się możliwość realizacji praktyki pedagogicznej w więcej niż jednej placówce. 5) Odbycie praktyki jest warunkiem zaliczenia semestru IV i V. 3. Miejsce realizacji praktyki Praktykę pedagogiczną student realizuje w jednej z poniższych placówek, mając na uwadze studiowaną przez siebie specjalność: świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, świetlice terapeutyczne, domy dziecka, domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty), poradnie psychologiczno pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 13

16 4. Program praktyki 14 Zadania ogólne praktykanta (realizacja zadań w zależności od możliwości placówki, w której student realizuje praktykę): 1) Zdobycie wiedzy na temat charakteru placówki oraz jej funkcjonowania. W tym celu student powinien: a. przeanalizować wraz z opiekunem dokumenty stanowiące prawną podstawę działania placówki (ustawy, zarządzenia, rozporządzenia), b. zapoznać się ze statutem placówki, c. zapoznać się ze strukturą organizacyjną placówki, d. o ile jest to możliwe uczestniczyć w pracach organizacyjnych placówki, m.in. w wypracowywaniu jej schematu organizacyjnego, e. zapoznać się z formami pracy stosowanymi w placówce, f. zapoznać się z dokumentacją placówki. 2) Zdobycie, ulepszenie i rozwijanie kompetencji interpersonalnych przez: a. opracowywanie planów zajęć, b. hospitacje zajęć, c. udział w działaniach podejmowanych przez pracowników, d. samodzielne prowadzenie zajęć o zróżnicowanym charakterze, e. przygotowanie i prowadzenie wywiadów, rozmów diagnostycznych, f. prowadzenie pod kontrolą opiekuna ze strony placówki standardowej dokumentacji, 3) Poznać uwarunkowania metodyczne pracy opiekuńczo - wychowawczej placówki: a. kryteria doboru metod i technik wychowania opiekuńczego, b. koncepcję współudziału wychowanków w pracy placówki, c. status zawodowy wychowawcy, d. formy doskonalenia wewnętrznego w placówce. 4) Zgromadzić konieczną do zaliczenia praktyki dokumentację wymieniona w p.6. 5) Dostarczyć dokumentacje do Dziekanatu (do pełnomocnika ds. praktyk pedagogicznych). 5. Organizacja praktyki 1) praktyka zawodowa odbywana przez studenta powinna odpowiadać kierunkowi i specjalności studiów, 2) pełnomocnikiem ds. praktyk jest opiekun / kierownik specjalności lub inna osoba wyznaczone do tego, 3) pełnomocnik ds. praktyk ustala ze studentami harmonogram praktyki, 4) Uczelnia przedstawia studentom objętym obowiązkiem odbycia praktyk wykaz podmiotów, które deklarują gotowość przyjęcia praktykantów, 5) Jeżeli praktyka odbywa się w innych placówkach niż proponowane przez Uczelnię, wówczas student zobowiązany jest zgłosić zmianę pełnomocnikowi ds. praktyk.

17 Zgłoszenie powinno zawierać: charakterystykę organizatora praktyk nazwę instytucji, rodzaj działalności, charakterystykę stanowiska opis i jego miejsce w strukturze instytucji, charakterystykę wykonywanych zadań prace merytoryczne, organizacyjne, pomocnicze, okres odbywania praktyki, określenie możliwości realizacji zawodowych zainteresowań studenta, określenie możliwości nabycia zawodowych umiejętności studenta. 6) akceptacja zgłoszenia przez pełnomocnika ds. praktyk jest podstawą podjęcia praktyki zawodowej 6. Dokumentacja praktyki Podczas praktyki pedagogicznej studenci prowadzić będą dokumentację praktyki, w której powinny się znaleźć: 1) dziennik praktyk (wpisy obejmują: plan praktyki rozkład zajęć w czasie praktyki, wykonywane w czasie praktyki zadania, 2) protokóły bądź raporty z obserwacji, wywiadów, rozpoznania sytuacji, warunków i głównych kierunków pracy badanej instytucji, jak również charakterystyka jej podopiecznych, 3) konspekty, plany pracy hospitowanych zajęć (tematyka i przebieg zajęć włącznie z uwagami), 4) sprawozdania z realizacji zadań pedagogicznych, 5) konspekty, scenariusze próbnych zajęć, wsparte spostrzeżeniami nauczyciela i studenta, 6) inna dokumentacja wymagana przez opiekuna pod którego kierunkiem realizowane są praktyki. 7. Zaliczenie praktyki Po zakończeniu praktyki student dokonuje potwierdzenia odbycia praktyki w placówce. w której ją realizował, następnie pełną dokumentacje praktyki składa w Dziekanacie (u pełnomocnika Dziekana ds. praktyk pedagogicznych, który dokonuje zaliczenia). Warunki uzyskania pozytywnej oceny praktyki: odbycie praktyki w terminie wyznaczonym programem studiów, otrzymanie pozytywnej opinii i oceny ze strony opiekuna praktyk w placówce, wykonanie zadań podanych w regulaminie praktyk, złożenie w terminie wymaganej dokumentacji. 15

18 Przebieg praktyki 1. Praktyka asystencka (obserwacyjno-metodyczna) - 2 tygodnie Cel: Zaznajomienie studentów ze specyfiką placówki określonej specjalności Miejsce praktyki (placówka)... ZAGADNIENIA WSTĘPNE: zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania placówki, w której odbywa się praktykę; poznanie specyfiki danej placówki oraz sposoby realizacji przez nią treści programowych; zapoznanie się z podstawową dokumentacją i jej obiegiem ; Data Liczba godzin Wykonane zadania 16

19 Data Liczba godzin Wykonane zadania

20 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 18

21 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 19

22 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 20

23 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 21

24 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 22

25 2. Praktyka hospitacyjna - 2 tygodnie HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 23

26 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 24

27 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 25

28 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 26

29 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 27

30 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 28

31 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 29

32 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 30

33 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 31

34 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 32

35 3. Praktyka specjalizacyjna, trwająca 4 tygodnie, obejmująca samodzielne prowadzenie zajęć KONSPEKT NR. DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 33

36 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 34

37 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 35

38 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 36

39 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 37

40 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 38

41 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 39

42 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 40

43 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 41

44 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 42

45 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 43

46 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 44

47 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 45

48 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 46

49 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 47

50 UWAGI OGÓLNE PRAKTYKANTA O PRZEBIEGU PRAKTYK Data Liczba godzin Wykonane zadania Uwagi i spostrzeżenia studenta: podpis studenta 48

51 UWAGI OGÓLNE PRAKTYKANTA O PRZEBIEGU PRAKTYK Data Liczba godzin Wykonane zadania Uwagi i spostrzeżenia studenta: podpis studenta 49

52 50 UWAGI PLACÓWEK, W KTÓRYCH STUDENT(KA) ODBYWA PRAKTYKĘ

53 ZALICZENIE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W ROK SEMESTR LICZBA TYGODNI LICZBA GODZIN (pieczęć szkoły) STUDENT (KA)... NAUCZYCIEL OPIEKUN... UWAGI I SPOSTRZEŻENIA (ocena praktykanta)

54 ZALICZENIE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W ROK SEMESTR LICZBA TYGODNI LICZBA GODZIN (pieczęć szkoły) STUDENT (KA)... NAUCZYCIEL OPIEKUN... UWAGI I SPOSTRZEŻENIA (ocena praktykanta)

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Regulamin praktyki pedagogicznej na kierunku PEDAGOGIKA 1. Cele praktyki Praktyka stanowi integralną część kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Przedsiębiorczości w Gryficach na kierunku PEDAGOGIKA Praktyka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia ( Uchwała Senatu GWSH Nr 1/2012 z 28.09.2012 r. ).... Nazwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia (Uchwała Senatu GWSH nr 3/2018 z 29.06.2018 r.).... Nazwa Uczelni

Bardziej szczegółowo

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: PEDAGOGIKA

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH. Kierunek: PEDAGOGIKA Wrocław, 20 maja 2015 PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY we WROCŁAWIU PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH Kierunek: PEDAGOGIKA I. Rodzaje praktyk na kierunku pedagogika Praktyka przygotowuje do realizowania zadań zawodowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Praktyka. Specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Praktyka. Specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną Praktyka Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Wymiar praktyki 360h (3 miesiące); 12 ECTS 2x180h praktyka (180h, 6 ECTS) zaliczenie I rok studiów (semestr 2) praktyka (180h, 6 ECTS) zaliczenie II rok

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach

Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach Załącznik do uchwały nr 11/2014 Rady Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB z dn. 11.10.2014r. Obowiązuje od r. akad. 2014/2015 Regulamin praktyki pedagogicznej Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB Podstawa

Bardziej szczegółowo

II STUDENT POWINIEN POZNAĆ

II STUDENT POWINIEN POZNAĆ HARMONOGRAM praktyki pedagogicznej (asystenckiej) dla studentów II roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (tryb stacjonarny/niestacjonarny) praktyka realizowana

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wydział... Kierunek... Specjalność/specjalizacja/zakres studiów podyplomowych... Imię i nazwisko.. Nr albumu

DZIENNIK PRAKTYK. Wydział... Kierunek... Specjalność/specjalizacja/zakres studiów podyplomowych... Imię i nazwisko.. Nr albumu Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia ( Uchwała Senatu GWSH Nr 1/2012 z 28.09.2012 r.)... Nazwa Uczelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA RESOCJALIZACJI

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA RESOCJALIZACJI REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA RESOCJALIZACJI Opracowanie: Dr Agnieszka Barczykowska /Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich / I. WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH Opiekun: dr Agnieszka Barczykowska Zakład Resocjalizacji WSE UAM Tel. 61 8 29 22 96 Mail: abarczyk@amu.edu.pl REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH I. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska /Pełnomicnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH 1. Celem praktyki jest: PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH dla kierunku ZARZĄDZANIE 1. Zapoznanie z głównymi celami i zadaniami przedsiębiorstwa, w której student odbywa praktykę. 2. Zapoznanie się z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów. Praktyka (120 h, 4ECTS) zaliczenie II rok studiów. sposób weryfikacji zaliczenie

Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów. Praktyka (120 h, 4ECTS) zaliczenie II rok studiów. sposób weryfikacji zaliczenie Kierunek : Pedagogika Instrukcja przebiegu praktyki zaliczenie II rok studiów Specjalność: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą studia I stopnia, profil praktyczny studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Praktyka. Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych

Praktyka. Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych Kierunek : Pedagogika Praktyka Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna z pedagogiką zaburzeń rozwojowych studia II stopnia, profil praktyczny studia niestacjonarne od roku 2017/2018 Wymiar, zasady i forma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA SOCJOTERAPII I PROMOCJI ZDROWIA

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA SOCJOTERAPII I PROMOCJI ZDROWIA REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA SOCJOTERAPII I PROMOCJI ZDROWIA I. WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI Zgodnie z programem studiów czas trwania praktyki określono na 100 godzin.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W SPRAWIE WARUNKÓW REALIZOWANIA PRAKTYK PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO NA WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH

INFORMACJE W SPRAWIE WARUNKÓW REALIZOWANIA PRAKTYK PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO NA WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH INFORMACJE W SPRAWIE WARUNKÓW REALIZOWANIA PRAKTYK PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO NA WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH Praktyki pedagogiczne realizowane są na Studiach Podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Kod przedmiotu: 100N-0P2TE Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA I stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA I stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku FILOLOGIA I stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA I GERMAŃSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia MODUŁ KOMPETENCYJNY: SURDOPEDAGOGIKA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia MODUŁ KOMPETENCYJNY: SURDOPEDAGOGIKA Kod przedmiotu: 100S-0P3SU PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia MODUŁ KOMPETENCYJNY: SURDOPEDAGOGIKA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku FILOLOGIA II stopnia specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA specjalizacja: NAUCZYCIELSKA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO na studiach I stopnia

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO na studiach I stopnia Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. (65) 529-47-77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Kod przedmiotu: 100N-2P3PRE PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA Kod przedmiotu: 100S-4P2POS PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Kod przedmiotu: 100N-2P2WWRb Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki wynosi

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział Studiów Edukacyjnych REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W INSTYTUCJACH OŚWIATOWYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu przygotowanego przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk: dr

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika 1 Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia, łączny wymiar czasu praktyki na studiach I stopniach (studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika w zakresie edukacji przez sztukę (studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 37/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych z dnia 30 listopada 2011 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Kod przedmiotu: 100S-2P3SURe PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: SURDOPEDAGOGIKA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w przedszkolach ogólnodostępnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P2WYPc KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: wychowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w gabinetach logopedycznych w szkołach podstawowych KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P2LOGc KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (75 godzin) dla kierunku: Logopedia studia stacjonarne I stopnia rok II (semestr III) studia niestacjonarne I stopnia rok II Bydgoszcz 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cel praktyk Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć nagłówkowa Uczelni. Instytut. Kierunek.. DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko.. Nr albumu. Pieczęć. podpis opiekuna praktyk

... Pieczęć nagłówkowa Uczelni. Instytut. Kierunek.. DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko.. Nr albumu. Pieczęć. podpis opiekuna praktyk ... Pieczęć nagłówkowa Uczelni Instytut. Kierunek.. DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko.. Nr albumu... Pieczęć.. podpis opiekuna praktyk 1 PROGRAM PRAKTYK: PRAKTYKA I - OBSERWACYJNA SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja praktyki zawodowej: Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia, studia II

Instrukcja praktyki zawodowej: Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia, studia II Instrukcja praktyki zawodowej: Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia, studia II I. INFORMACJE OGÓLNE Praktyki na specjalności Socjoterapia i Promocja Zdrowia odbywają się według jednego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ NAZWA PRAKTYKI Kod przedmiotu: 10-4P-PEK2 Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK z zakresu: Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) i wspomaganie rozwoju oraz edukacja osób ze spektrum Autyzmu. Praktyka

Bardziej szczegółowo

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Kod przedmiotu: 10-2P-TPE1 Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI 1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI:

SYLABUS PRAKTYKI 1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI: SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: PEDAGOGICZNA - DYPLOMOWA W ŻŁOBKACH (0- P-WZP3) KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA SPECJALNOŚĆ: PROFIL PRAKTYCZNY WYCHOWANIE ŻŁOBKOWE I PRZEDSZKOLNE POZIOM STUDIÓW: I ROK

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M

H A R M O N O G R A M H A R M O N O G R A M praktyki pedagogicznej (asystenckiej) dla studentów II roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej (tryb stacjonarny) praktyka realizowana jest w IV semestrze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA Kod przedmiotu: 100S-0P2TE Praktyki organizowane są na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencka w przedszkolach ogólnodostępnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P1WYPa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: wychowanie przedszkolne (WYP) ROK

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Zasady odbywania praktyk pedagogicznych I. Uregulowania ogólne Rodzaj studiów: magisterskie Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna 1. Studenci studiów drugiego stopnia kierunku Edukacja

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI 1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI:

SYLABUS PRAKTYKI 1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI: SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYPLOMOWA W PRZEDSZKOLACH OGÓLNODOSTĘPNYCH (0-P-WPW3a) KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA OGÓLNA SPECJALNOŚĆ: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH KIERUNEK PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH KIERUNEK PEDAGOGIKA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CIECHANOWIE WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA I NAUK HUMANISTYCZNYCH KIERUNEK PEDAGOGIKA RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH/PEDAGOGICZNYCH CIECHANÓW 2015 CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ/PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów 1 Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Kierunek: Pedagogika REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Specjalność: Pedagogika w zakresie edukacji przez sztukę (studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (75 godzin) dla kierunku: Pedagogika studia stacjonarne I stopnia rok I (semestr II) studia niestacjonarne I stopnia rok I Bydgoszcz 1. Termin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Kod przedmiotu: 100N-3P1ZOS PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO na studiach II stopnia

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO na studiach II stopnia Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. (65) 529-47-77 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu

Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu Kod przedmiotu: 100N-2P3SURc Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Kod przedmiotu: 100S-2P3LOG PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W SPRAWIE WARUNKÓW REALIZOWANIA PRZEZ STUDENTÓW WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

INFORMACJE W SPRAWIE WARUNKÓW REALIZOWANIA PRZEZ STUDENTÓW WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ INFORMACJE W SPRAWIE WARUNKÓW REALIZOWANIA PRZEZ STUDENTÓW WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Praktyki pedagogiczne realizowane są zgodnie ze specjalnością, tak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cele praktyk Praktyki studenckie z założenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA-DYPLOMOWA W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOD PRZEDMIOTU: 100S-0P3WYb LICZBA GODZIN: 20 MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI (typ placówki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA. Załącznik nr 7.PED.II.

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA. Załącznik nr 7.PED.II. 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz.

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41a/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Koszalinie z dnia 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna-dyplomowa w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3LOGc KIERUNEK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych SGGW na kierunku PEDAGOGIKA

Regulamin praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych SGGW na kierunku PEDAGOGIKA Regulamin praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych SGGW na kierunku PEDAGOGIKA na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i Standardów kształcenia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ

GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ z różnic specjalnościowych i/lub kierunkowych dla studentów specjalności: Pedagogika opiekuńczo wychowawcza, studia II stopnia GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM Praktyki pedagogicznej - obserwacyjnej dla Studentów I roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w

HARMONOGRAM Praktyki pedagogicznej - obserwacyjnej dla Studentów I roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w HARMONOGRAM Praktyki pedagogicznej - obserwacyjnej dla Studentów I roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (tryb stacjonarny) praktyka realizowana jest w II

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencka w gabinetach logopedycznych w przedszkolach KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P1LOGa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna SPECJALNOŚĆ: logopedia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Instrukcja praktyki zawodowej w placówkach oświatowych - 50 godzin, 1 ECTS I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Kod przedmiotu: 100N-3P1PEWa PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Praktyki organizowane są na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta... Specjalność EDUKACJA ELEMENTARNA ZE SPECJALNOŚCIĄ DODATKOWĄ Nabór 2016-2019 Miejsce realizowania praktyki... Termin praktyki... Opiekun praktyki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI. KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna. SPECJALNOŚĆ: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

SYLABUS PRAKTYKI. KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna. SPECJALNOŚĆ: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: Praktyka asystencko- pedagogiczna w szkołach podstawowych lub gimnazjach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (0-2P-2a)

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych

Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych Kod przedmiotu: 10-5P-LOG1 Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Nazwisko i imię studenta.... Nr albumu..... Rok i kierunek studiów.... Specjalność.. Nazwa i adres placówki, w której student odbywa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Rok akad... Kod przedmiotu: 100N-2P3WWRa Praktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA. Załącznik nr 6.PED.II.

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA. Załącznik nr 6.PED.II. 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Imię i nazwisko.. Nr albumu. ... Pieczęć nagłówkowa Uczelni

DZIENNIK PRAKTYK. Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Imię i nazwisko.. Nr albumu. ... Pieczęć nagłówkowa Uczelni ... Pieczęć nagłówkowa Uczelni Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko.. Nr albumu... Pieczęć.. podpis opiekuna praktyk 1 PRAKTYKA I - OBSERWACYJNA PROGRAM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna dyplomowa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub szkołach podstawowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) KOD PRZEDMIOTU:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH specjalności: studia I stopnia kierunek studiów: Pedagogika Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych; Edukacja Obronna i Bezpieczeństwo Publiczne; Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w placówce innej niż szkoła

Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w placówce innej niż szkoła Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w placówce innej niż szkoła INFORMACJE OGÓLNE 1. Praktyka ma charakter aktywny i realizowana jest po II roku i w trakcie III. roku studiów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH w zakresie edukacji wczesnoszkolnej Studia niestacjonarne rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

I. Informacja wstępna

I. Informacja wstępna INSTRUKCJA Dla studentów trzyletnich studiów licencjackich (I stopnia) na kierunku Psychoprofilaktyka odbywających praktykę zawodową ciągłą w instytucjach niepublicznych I. Informacja wstępna Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA II STOPNIA Specjalność: EDUKACJA MUZYCZNA D Z I E N N I K P R A K T Y K imię i nazwisko: nr albumu: 1 WYKAZ PRAKTYK STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia 1 Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne (e-learning) Praktyki są integralną częścią programu studiów na kierunku Pedagogika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkołach podstawowych integracyjnych (kl. I-III)

Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkołach podstawowych integracyjnych (kl. I-III) Kod przedmiotu: 100S-0P3SUa Praktyka pedagogiczna dyplomowa w szkołach podstawowych integracyjnych (kl. I-III) Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK. z zakresu PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ I TERAPII PEDAGOGICZNEJ

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK. z zakresu PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ I TERAPII PEDAGOGICZNEJ ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE PRAKTYK z zakresu PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ I TERAPII PEDAGOGICZNEJ Praktyka obowiązuje słuchaczy studiów podyplomowych Uczelnia: 1. wydaje słuchaczowi imienne skierowania

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne)

Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne) Kod przedmiotu: 10-3P-EPL1 Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne) Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI. NAZWA i KOD PRAKTYKI: praktyka asystencka w szkołach integracyjnych (10-2P-PLO1a) KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna

SYLABUS PRAKTYKI. NAZWA i KOD PRAKTYKI: praktyka asystencka w szkołach integracyjnych (10-2P-PLO1a) KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: praktyka asystencka w szkołach integracyjnych (10-2P-PLO1a) KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna SPECJALNOŚĆ: pedagogika lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza POZIOM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (75 godzin) dla kierunku: Logopedia studia stacjonarne I stopnia rok I (semestr II) studia niestacjonarne I stopnia rok I Bydgoszcz 1. Termin

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna i Penitencjarna Studia II stopnia

Specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna i Penitencjarna Studia II stopnia UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU Specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna i Penitencjarna Studia II stopnia Kalisz 2016/2017 REGULAMIN I SZCZEGÓŁÓWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Kierunek studiów: Pedagogika, studia I stopnia Specjalności: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną, Pedagogika sądowniczo-penitencjarna, Opieka i wsparcie społeczne,

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Zasady odbywania praktyk pedagogicznych dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Rodzaj studiów: licencjackie Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 1. Uregulowania ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 139/13 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 25.09.2013 r. Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA Kod przedmiotu: 100N-3P1POSa PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-SOCJALNA Rok akad. 2011/12 Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I. Uregulowania ogólne 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna- dyplomowa w nauczaniu zintegrowanym w szkołach podstawowych dla uczniów słabo słyszących KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3SURc KIERUNEK

Bardziej szczegółowo