DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH"

Transkrypt

1 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Kierunek Pedagogika Studia niestacjonarne I stopnia DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH... Imię i nazwisko studenta specjalizacja. nr albumu

2

3 . Nazwa szkoły Wydział... Kierunek... Specjalność... DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Imię i nazwisko. Nr albumu... Pieczęć. Podpis dziekana 1

4 Program praktyk studenckich na kierunku PEDAGOGIKA 1. Obowiązek odbycia praktyk studenckich wynika z planów studiów i wytycznych Ministerstwa w Standardach Kształcenia dla kierunku Pedagogika. 2. Obowiązek odbywania praktyk pedagogicznych dotyczy studentów semestru IV i V studiów niestacjonarnych. 3. Celem praktyk jest zaznajomienie studentów z funkcjonowaniem placówek odpowiednich dla ich specjalności. Ponadto poznanie przez studentów organizacji pracy w różnych typach placówek, nabycie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania pracy placówek, umiejętności prowadzenia obserwacji, analizy i dokumentowania pracy pedagoga. W przypadku specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna celem jest nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia zajęć z dziećmi w placówkach przedszkolnych i szkolnych. W przypadku specjalności: resocjalizacja celem jest nabycie umiejętności samodzielnej pracy z dzieckiem, czy też młodzieżą z problemami przystosowawczymi, mających trudności w relacjach ze społeczeństwem, popadającymi w konflikt z prawem. W przypadku: pedagogika opiekuńczo wychowawcza celem jest umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością opiekuńczo wychowawczą w placówkach wychowawczych oraz zdobycie doświadczenia w zakresie: pełnienia roli wychowawców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, doskonalenie umiejętności w zakresie pracy wychowawczo opiekuńczej, poznawanie specyfiki pracy w placówkach. 4. Praktyka trwa 8 tygodni (6 godz, dziennie) = 240 godzin. W tym okresie wyróżnia się: a. Praktykę asystencką, trwającą 2 tygodnie, której celem jest zaznajomienie studentów ze specyfiką funkcjonowania placówki określonej specjalności. b. Praktykę hospitacyjną, trwającą 2 tygodnie, obejmującą hospitowanie zajęć. c. Praktykę specjalizacyjną, trwającą 4 tygodnie, obejmującą samodzielne prowadzenie zajęć. 2

5 5. Uczelnia przedstawia studentom objętym obowiązkiem odbycia praktyk wykaz podmiotów, które deklarują gotowość przyjęcia praktykantów. Jeżeli praktyka studencka odbywa się w innych placówkach niż proponowane przez Uczelnię, wówczas student zobowiązany jest podać miejsce odbywania praktyk (wraz z dokładnymi danymi) opiekunowi praktyk. 6. Student zatrudniony w placówce, której profil działalności jest zbieżny ze specjalnością studiów, decyzją Dziekana może uzyskać zaliczenie praktyk na podstawie zaświadczenia o zatrudnieniu. 7. Studenci specjalności :edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna odbywają praktykę w placówkach edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych. 8. Studenci studiów o specjalności: resocjalizacja odbywają praktyki w świetlicach środowiskowych, ośrodkach opiekuńczo wychowawczych, placówkach penitencjarnych, szkołach specjalnych, zakładach karnych, zakładach poprawczych itp. 9. Studenci o specjalności pedagogika opiekuńczo wychowawcza realizują praktykę pedagogiczną w jednej z podanych placówek: świetlice szkolne, środowiskowe bądź terapeutyczne, domy dziecka, pomocy społecznej, samotnej matki, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania (bursy i internaty), poradnie psychologiczno pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 10. Opiekun praktyk odbywa hospitację zajęć studentów w miejscu odbywanych przez nich praktyk. 11. Podstawą zaliczenia praktyk jest przedstawienie dokumentów z przebiegu praktyki, wymienionych w Regulaminie Praktyk Studenckich ZPSB. 3

6 Regulamin praktyki pedagogicznej na kierunku PEDAGOGIKA 1. Cele praktyki Praktyka stanowi integralną część kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Przedsiębiorczości w Gryficach na kierunku PEDAGOGIKA Praktyka ma na celu przygotowanie studenta do przyszłej pracy dydaktyczno wychowawczo opiekuńczej poprzez poznanie całokształtu oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych stosowanych wobec dzieci i młodzieży. Praktyka w szczególności ma umożliwić studentowi: poznanie struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania instytucji, w której odbywają się praktyki, konfrontację i uogólnienie zdobytej wiedzy z zakresu przedmiotów pedagogicznych i specjalistycznych, hospitację szeroko rozumianych instytucji zajmujących się edukacją przedszkolną, szkolną i gimnazjalną, resocjalizacją i pracą opiekuńczo-wychowawczą, w których wzorcowo wykonywane są zadania z zakresu pracy pedagogicznej, kształtowanie umiejętności pedagogicznych i pomocowych w naturalnych warunkach placówek zajmujących się edukacją i wychowaniem, pogłębienie zainteresowań obraną specjalnością zawodową oraz zachęcanie do stosowania nowatorskich koncepcji w przyszłej pracy zawodowej; kształtowanie właściwych postaw pedagogicznych i przygotowanie studentów do przyszłej pracy zawodowej; wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów, zgodnie z zasadą integracji wiedzy teoretycznej z praktyką, praktyczne opanowanie metod i technik działań zawodoznawczych w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci, poznanie własnych możliwości na rynku pracy, nawiązanie kontaktów zawodowych, Szczegółowe cele praktyki określa program praktyki dla danej specjalności. 2. Czas trwania praktyki 1) Obowiązek odbycia praktyk studenckich wynika z planów studiów i wytycznych Ministerstwa w Standardach Kształcenia dla kierunku PEDAGOGIKA. 2) Czas trwania praktyki wynosi 8 tygodni. 3) Odbycie praktyki pedagogicznej jest warunkiem zaliczenia IV i V semestru studiów. 4) Oceny uzyskane za odbytą praktykę zawodową są traktowane jako oceny za zaliczenie zajęć obowiązkowych. 4

7 3. Miejsce praktyki Miejsce praktyki jest zbieżne z wybraną przez studenta specjalnością. Szczegółowe miejsca praktyk pedagogicznych podane zostały w programie praktyk dla danej specjalności. 4. Zadania studenta w czasie odbywania praktyki zapoznać się ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania placówek i instytucji, w których odbywają się praktyki, poznać specyfikę, rolę i znaczenie poszczególnych placówek i instytucji oraz sposoby realizacji przez nie treści programowych; zapoznać się z podstawową dokumentacją (wewnętrzną i zewnętrzną) oraz sposobami jej opracowania, zapoznać się z organizacją warsztatu pedagoga w danej instytucji, zapoznać się ze specyficznymi trudnościami funkcjonowania placówki, zapoznać się z zasadami i formami współpracy ze środowiskami wspomagającymi i oddziałującymi na osoby przebywające w danej placówce; zapoznać się z formami współpracy z innymi placówkami w środowisku lokalnym, ustalić z opiekunem ( w miejscu praktyk ) harmonogram praktyk, samodzielnie przygotować i wykonać czynności wynikające ze specyfiki pracy w danej instytucji i na danym stanowisku, uczestniczyć w charakterystycznych dla danej instytucji spotkaniach, zebraniach, posiedzeniach itp., prezentować aktywną postawę wobec podejmowanych dodatkowych czynności wynikających ze specyfiki danej instytucji, prowadzić dokumentację praktyk, realizować program praktyk, 5. Organizacja praktyki 1) Praktyka pedagogiczna odbywana przez studenta powinna odpowiadać kierunkowi i specjalności studiów. 2) Pełnomocnikiem ds. praktyk jest opiekun / kierownik specjalności lub inna osoba wyznaczona do tego. 3) Opiekun (pełnomocnik ds. praktyk) ustala ze studentami harmonogram praktyki. 4) Uczelnia przedstawia studentom objętym obowiązkiem odbycia praktyk wykaz podmiotów, które deklarują gotowość przyjęcia praktykantów. 5) Jeżeli praktyka studencka odbywa się w innych placówkach niż proponowane przez Uczelnię, wówczas student zobowiązany jest zgłosić zmianę opiekunowi (pełnomocnikowi ds. praktyk). Zgłoszenie powinno zawierać: charakterystykę organizatora praktyk nazwę instytucji, rodzaj działalności, charakterystykę stanowiska opis stanowiska i jego miejsce w strukturze instytucji, 5

8 charakterystykę wykonywanych zadań prace merytoryczne, organizacyjne, pomocnicze, okres odbywania praktyki, określenie możliwości realizacji zawodowych zainteresowań studenta, 6) Akceptacja zgłoszenia przez pełnomocnika ds. praktyk jest podstawą podjęcia praktyki zawodowej. 6. Dokumentacja praktyki Do wymaganej dokumentacji należą : 1) pozytywna opinia o przebiegu praktyki wyrażona w formie opisowej i stopniem, wystawiona przez opiekuna w placówce, potwierdzona pieczątką placówki, 2) potwierdzenie czasu odbycia praktyki czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki, 3) dzienniczek praktyk z wymaganą w czasie praktyk wykonywaną dokumentacją, 4) należy oddać indeks do zaliczenia praktyki (po każdym semestrze) pełnomocnikowi ds. praktyk i złożyć u niego materiały (określone przez kierownika specjalności) oraz sprawozdania. 5) sprawozdanie powinno składać się z części opisowej i merytorycznej: a. część opisowa powinna zawierać następujące informacje: miejsce (nazwa instytucji, stanowiska) termin i czas odbywania praktyki, zadania, czynności wykonane w trakcie trwania praktyki, potwierdzenie ze strony organizatora praktyk powyższych informacji, ocena pracy studenta wystawiona przez organizatora praktyk. b. Część merytoryczna powinna zawierać opis realizacji własnych zainteresowań zawodowych studenta : sformułowanie problemów /pytań badawczych, wskazanie źródeł (koncepcji, publikacji) odnoszących się do omawianego problemu, diagnozowanie stanu zastanego i projektowanie działań usprawniających, czy też naprawczych. 7. Zaliczenie praktyki: 1) Podstawą zaliczenia jest: a. odbycie praktyki w wyznaczonym terminie, b. otrzymanie pozytywnej oceny od opiekuna w miejscu praktyki, c. dostarczenie wymaganej dokumentacji. 2) Zaliczenie praktyki dokonuje opiekun ds. praktyk. Brak zaliczenia jest traktowany na równi z brakiem zaliczenia z innego przedmiotu 3) Postępowanie w przypadku nie zaliczenia praktyk określa regulamin kształcenia na danym kierunku studiów. 6

9 Regulamin praktyk specjalnościowych na kierunku PEDAGOGIKA I. Specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 1. Czas trwania praktyki: 1) Obowiązek odbycia praktyk studenckich wynika z planów studiów i wytycznych Ministerstwa w Standardach Kształcenia dla kierunku Pedagogika. 2) Czas trwania praktyki wynosi 8 tygodni (6 godz. dziennie = 240 godzin) w systemie ciągłym. 3) Odbycie praktyki zawodowej jest warunkiem zaliczenia IV i V semestru studiów. 4) Oceny uzyskane za odbytą praktykę zawodową są traktowane jako oceny za zaliczenie zajęć obowiązkowych. 2. Miejsce praktyki Miejscem praktyki mogą być placówki edukacyjne: przedszkola i szkoły podstawowe zarówno publiczne, jak i prywatne. 3. Cele praktyki Praktyka jest integralną częścią studiów i powinna umożliwiać: 1) doskonalenie umiejętności i nawyków pracy pedagogicznej, 2) nabycie przez studentów kompetencji do wykonywania działalności pedagogicznej na konkretnym stanowisku w wybranej placówce edukacyjnej. 3) poznanie przez studentów struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania placówki, w której odbywają się praktyki, 4) poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach w placówce, w której student odbywa praktyki, 5) wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów, zgodnie z zasadą integracji wiedzy teoretycznej z praktyką, 6) poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalizacją, 7) poznanie własnych możliwości na rynku pracy, 8) nawiązanie kontaktów zawodowych. 4. Program praktyki W czasie praktyki student powinien zrealizować zadania wynikające z programu praktyk, a w szczególności: 1) zapoznać się z placówką, w której odbywa się praktyki, poprzez poznanie genezy jej powstania, struktury organizacyjnej, jej misji i celów strategicznych, charakterystyki działalności, jak również regulaminu funkcjonowania instytucji, 7

10 8 2) zapoznać się z podstawową dokumentacją (wewnętrzną i zewnętrzną) i sposobami jej opracowania, 3) zapoznać się z organizacją warsztatu pracy pedagoga w tej placówce, 4) zapoznać się ze specyficznymi trudnościami funkcjonowania placówki, 5) zapoznać się z formami współpracy z innymi placówkami w środowisku lokalnym (partnerstwo, wymiana szkół), 6) ustalić z opiekunem (w miejscu praktyki ) harmonogram praktyk, 7) obserwować czynności opiekuna praktyk, 8) samodzielnie przygotować i wykonać czynności wynikające ze specyfiki pracy w danej placówce i na danym stanowisku, 9) uczestniczyć w charakterystycznych dla danej placówki spotkaniach, zebraniach, posiedzeniach itp., 10) prezentować aktywna postawę wobec podejmowanych dodatkowych czynności wynikających ze specyfiki danej placówki, 11) prowadzić dokumentację praktyk, 12) realizować program praktyk. 5. Organizacja praktyki 1) praktyka zawodowa odbywana przez studenta powinna odpowiadać kierunkowi i specjalności studiów, 2) pełnomocnikiem ds. praktyk jest opiekun / kierownik specjalności lub inna osoba wyznaczone do tego, 3) pełnomocnik ds. praktyk ustala ze studentami harmonogram praktyki, 4) Uczelnia przedstawia studentom objętym obowiązkiem odbycia praktyk wykaz podmiotów, które deklarują gotowość przyjęcia praktykantów, 5) Jeżeli praktyka odbywa się w innych placówkach niż proponowane przez Uczelnię, wówczas student zobowiązany jest zgłosić zmianę pełnomocnikowi ds. praktyk. Zgłoszenie powinno zawierać: charakterystykę organizatora praktyk nazwę instytucji, rodzaj działalności, charakterystykę stanowiska opis i jego miejsce w strukturze instytucji charakterystykę wykonywanych zadań prace merytoryczne, organizacyjne, pomocnicze, okres odbywania praktyki, określenie możliwości realizacji zawodowych zainteresowań studenta, określenie możliwości nabycia zawodowych umiejętności studenta. 6) akceptacja zgłoszenia przez pełnomocnika ds. praktyk jest podstawą podjęcia praktyki zawodowej. 6. Dokumentacja praktyki Do wymaganej dokumentacji należą: 1) pozytywna opinia o przebiegu praktyki wyrażona w formie opisowej i stopniem, wystawiona przez opiekuna w placówce, potwierdzona pieczątką placówki,

11 2) potwierdzenie czasu odbycia praktyki czytelną pieczątką z podpisem dyrektora placówki, 3) dzienniczek praktyk z wymaganą w czasie praktyk wykonywaną dokumentacją, 4) należy oddać indeks do zaliczenia praktyki (po każdym semestrze) pełnomocnikowi ds. praktyk i złożyć u niego materiały (określone przez kierownika specjalności) oraz sprawozdania, 5) sprawozdanie powinno składać się z części opisowej i merytorycznej: a) część opisowa powinna zawierać następujące informacje: miejsce (nazwa instytucji, stanowiska),termin i czas odbywania praktyki, zadania, czynności wykonywane w trakcie trwania praktyki, potwierdzenie ze strony organizatora praktyk powyższych informacji, ocena pracy studenta wystawiona przez organizatora praktyk. b) część merytoryczna powinna zawierać opis realizacji własnych zainteresowań zawodowych studenta: sformułowanie problemów / pytań badawczych, wskazanie źródeł (koncepcji, publikacji) odnoszących się do omawianego problemu, diagnozowanie stanu zastanego i projektowanie działań usprawniających, czy też naprawczych. 7. Zaliczenie praktyki 1) podstawą zaliczenia jest : a) odbycie praktyki w wyznaczonym terminie, b) otrzymanie pozytywnej oceny od opiekuna w miejscu praktyki, c) dostarczenie wymaganej dokumentacji. 2) zaliczenie praktyki dokonuje opiekun ds. praktyk. Brak zaliczenia jest traktowany na równi z brakiem zaliczenia z innego przedmiotu, 3) postępowanie w przypadku nie zaliczenia praktyk określa regulamin kształcenia na danym kierunku studiów. 9

12 II. Specjalność: resocjalizacja 8. Czas trwania praktyki: 10 1) Obowiązek odbycia praktyk studenckich wynika z planów studiów i wytycznych Ministerstwa w Standardach Kształcenia dla kierunku Pedagogika. 2) Czas trwania praktyki wynosi 8 tygodni (6 godz. dziennie = 240 godzin) w systemie ciągłym. 3) Odbycie praktyki zawodowej jest warunkiem zaliczenia IV i V semestru studiów. 4) Oceny uzyskane za odbytą praktykę zawodową są traktowane jako oceny za zaliczenie zajęć obowiązkowych. 9. Miejsce praktyki Miejscem praktyki mogą być świetlice środowiskowe, ośrodki opiekuńczo wychowawcze, placówki penitencjarne, zakłady karne, zakłady poprawcze itp. 10. Cele praktyki Praktyka jest integralną częścią studiów i powinna umożliwiać: 1) doskonalenie umiejętności i nawyków pracy pedagogicznej, 2) nabycie przez studentów kompetencji do wykonywania działalności pedagogicznej na konkretnym stanowisku w wybranej placówce edukacyjnej. 3) poznanie przez studentów struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania placówki, w której odbywają się praktyki, 4) poznanie specyfiki pracy na różnych stanowiskach w placówce, w której student odbywa praktyki, 5) wykształcenie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w trakcie studiów, zgodnie z zasadą integracji wiedzy teoretycznej z praktyką, 6) poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z wybraną specjalizacją, 7) poznanie własnych możliwości na rynku pracy, 8) nawiązanie kontaktów zawodowych. 11. Program praktyki W czasie praktyki student powinien zrealizować zadania wynikające z programu praktyk, a w szczególności: 1) zapoznać się z placówką, w której odbywa się praktyki, poprzez poznanie genezy jej powstania, struktury organizacyjnej, jej misji i celów strategicznych, charakterystyki działalności, jak również regulaminu funkcjonowania instytucji, 2) zapoznać się z podstawową dokumentacją (wewnętrzną i zewnętrzną) i sposobami jej opracowania, 3) zapoznać się z organizacją warsztatu pracy pedagoga w tej placówce, 4) zapoznać się ze specyficznymi trudnościami funkcjonowania placówki,

13 5) zapoznać się z formami współpracy z innymi placówkami w środowisku lokalnym (partnerstwo, wymiana szkół), 6) ustalić z opiekunem (w miejscu praktyki) harmonogram praktyk, 7) obserwować czynności opiekuna praktyk, 8) samodzielnie przygotować i wykonać czynności wynikające ze specyfiki pracy w danej placówce i na danym stanowisku, 9) uczestniczyć w charakterystycznych dla danej placówki spotkaniach, zebraniach, posiedzeniach itp., 10) prezentować aktywną postawę wobec podejmowanych dodatkowych czynności wynikających ze specyfiki danej placówki, 11) prowadzić dokumentację praktyk, 12) realizować program praktyk. 12. Organizacja praktyki 1) praktyka zawodowa odbywana przez studenta powinna odpowiadać kierunkowi i specjalności studiów, 2) pełnomocnikiem ds. praktyk jest opiekun / kierownik specjalności lub inna osoba wyznaczone do tego, 3) pełnomocnik ds. praktyk ustala ze studentami harmonogram praktyki, 4) Uczelnia przedstawia studentom objętym obowiązkiem odbycia praktyk wykaz podmiotów, które deklarują gotowość przyjęcia praktykantów, 5) Jeżeli praktyka odbywa się w innych placówkach niż proponowane przez Uczelnię, wówczas student zobowiązany jest zgłosić zmianę pełnomocnikowi ds. praktyk. Zgłoszenie powinno zawierać: charakterystykę organizatora praktyk nazwę instytucji, rodzaj działalności, charakterystykę stanowiska opis i jego miejsce w strukturze instytucji, charakterystykę wykonywanych zadań prace merytoryczne, organizacyjne, pomocnicze okres odbywania praktyki, określenie możliwości realizacji zawodowych zainteresowań studenta, określenie możliwości nabycia zawodowych umiejętności studenta. 6) akceptacja zgłoszenia przez pełnomocnika ds. praktyk jest podstawą podjęcia praktyki zawodowej 13. Dokumentacja praktyki Do wymaganej dokumentacji należą: 1) pozytywna opinia o przebiegu praktyki wyrażona w formie opisowej i stopniem, wystawiona przez opiekuna w placówce, potwierdzona pieczątką placówki, 2) potwierdzenie czasu odbycia praktyki czytelna pieczątką z podpisem dyrektora placówki, 3) dzienniczek praktyk z wymaganą w czasie praktyk wykonywaną dokumentacją, 11

14 4) należy oddać indeks do zaliczenia praktyki (po każdym semestrze) pełnomocnikowi ds. praktyk i złożyć u niego materiały (określone przez kierownika specjalności) oraz sprawozdania, 5) sprawozdanie powinno składać się z części opisowej i merytorycznej: a) część opisowa powinna zawierać następujące informacje: miejsce (nazwa instytucji, stanowiska),termin i czas odbywania praktyki, zadania, czynności wykonywane w trakcie trwania praktyki, potwierdzenie ze strony organizatora praktyk powyższych informacji, ocena pracy studenta wystawiona przez organizatora praktyk. b) część merytoryczna powinna zawierać opis realizacji własnych zainteresowań zawodowych studenta: sformułowanie problemów / pytań badawczych, wskazanie źródeł (koncepcji, publikacji) odnoszących się do omawianego problemu, diagnozowanie stanu zastanego i projektowanie działań usprawniających, czy też naprawczych. 14. Zaliczenie praktyki 1) Podstawą zaliczenia jest: a) odbycie praktyki w wyznaczonym terminie, b) otrzymanie pozytywnej oceny od opiekuna w miejscu praktyki, c) dostarczenie wymaganej dokumentacji. 2) Zaliczenie praktyki dokonuje opiekun ds. praktyk. Brak zaliczenia jest traktowany na równi z brakiem zaliczenia z innego przedmiotu. 3) Postępowanie w przypadku nie zaliczenia praktyk określa regulamin kształcenia na danym kierunku studiów. 12

15 III. Specjalność: pedagogika opiekuńczo wychowawcza 1. Cele praktyki: Umożliwienie studentom kontaktu z rzeczywistością opiekuńczo wychowawczą w placówkach wychowawczo opiekuńczych oraz zapewnienie warunków do zdobycia doświadczenia w zakresie: 1) wchodzenie studenta praktykanta w role wychowawców opiekunów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, będących terenem przyszłej pracy zawodowej, 2) sprawdzenie dotychczasowych kompetencji i doskonalenie umiejętności studentów w zakresie pracy opiekuńczo wychowawczej, 3) stworzenie studentom warunków do poznania specyfiki pracy w placówkach opiekuńczo wychowawczych. 2. Czas trwania praktyki 1) Obowiązek odbycia praktyki wynika z planów studiów i wytycznych Ministerstwa w Standardach Kształcenia dla kierunków Pedagogika. 2) Czas trwania praktyki wynosi 8 tygodni (6 godz. dziennie = 240 godzin) w systemie ciągłym, 3) Dni i godziny realizacji praktyki student ustala z opiekunem praktyki w placówce. 4) Dopuszcza się możliwość realizacji praktyki pedagogicznej w więcej niż jednej placówce. 5) Odbycie praktyki jest warunkiem zaliczenia semestru IV i V. 3. Miejsce realizacji praktyki Praktykę pedagogiczną student realizuje w jednej z poniższych placówek, mając na uwadze studiowaną przez siebie specjalność: świetlice szkolne, świetlice środowiskowe, świetlice terapeutyczne, domy dziecka, domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty), poradnie psychologiczno pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze. 13

16 4. Program praktyki 14 Zadania ogólne praktykanta (realizacja zadań w zależności od możliwości placówki, w której student realizuje praktykę): 1) Zdobycie wiedzy na temat charakteru placówki oraz jej funkcjonowania. W tym celu student powinien: a. przeanalizować wraz z opiekunem dokumenty stanowiące prawną podstawę działania placówki (ustawy, zarządzenia, rozporządzenia), b. zapoznać się ze statutem placówki, c. zapoznać się ze strukturą organizacyjną placówki, d. o ile jest to możliwe uczestniczyć w pracach organizacyjnych placówki, m.in. w wypracowywaniu jej schematu organizacyjnego, e. zapoznać się z formami pracy stosowanymi w placówce, f. zapoznać się z dokumentacją placówki. 2) Zdobycie, ulepszenie i rozwijanie kompetencji interpersonalnych przez: a. opracowywanie planów zajęć, b. hospitacje zajęć, c. udział w działaniach podejmowanych przez pracowników, d. samodzielne prowadzenie zajęć o zróżnicowanym charakterze, e. przygotowanie i prowadzenie wywiadów, rozmów diagnostycznych, f. prowadzenie pod kontrolą opiekuna ze strony placówki standardowej dokumentacji, 3) Poznać uwarunkowania metodyczne pracy opiekuńczo - wychowawczej placówki: a. kryteria doboru metod i technik wychowania opiekuńczego, b. koncepcję współudziału wychowanków w pracy placówki, c. status zawodowy wychowawcy, d. formy doskonalenia wewnętrznego w placówce. 4) Zgromadzić konieczną do zaliczenia praktyki dokumentację wymieniona w p.6. 5) Dostarczyć dokumentacje do Dziekanatu (do pełnomocnika ds. praktyk pedagogicznych). 5. Organizacja praktyki 1) praktyka zawodowa odbywana przez studenta powinna odpowiadać kierunkowi i specjalności studiów, 2) pełnomocnikiem ds. praktyk jest opiekun / kierownik specjalności lub inna osoba wyznaczone do tego, 3) pełnomocnik ds. praktyk ustala ze studentami harmonogram praktyki, 4) Uczelnia przedstawia studentom objętym obowiązkiem odbycia praktyk wykaz podmiotów, które deklarują gotowość przyjęcia praktykantów, 5) Jeżeli praktyka odbywa się w innych placówkach niż proponowane przez Uczelnię, wówczas student zobowiązany jest zgłosić zmianę pełnomocnikowi ds. praktyk.

17 Zgłoszenie powinno zawierać: charakterystykę organizatora praktyk nazwę instytucji, rodzaj działalności, charakterystykę stanowiska opis i jego miejsce w strukturze instytucji, charakterystykę wykonywanych zadań prace merytoryczne, organizacyjne, pomocnicze, okres odbywania praktyki, określenie możliwości realizacji zawodowych zainteresowań studenta, określenie możliwości nabycia zawodowych umiejętności studenta. 6) akceptacja zgłoszenia przez pełnomocnika ds. praktyk jest podstawą podjęcia praktyki zawodowej 6. Dokumentacja praktyki Podczas praktyki pedagogicznej studenci prowadzić będą dokumentację praktyki, w której powinny się znaleźć: 1) dziennik praktyk (wpisy obejmują: plan praktyki rozkład zajęć w czasie praktyki, wykonywane w czasie praktyki zadania, 2) protokóły bądź raporty z obserwacji, wywiadów, rozpoznania sytuacji, warunków i głównych kierunków pracy badanej instytucji, jak również charakterystyka jej podopiecznych, 3) konspekty, plany pracy hospitowanych zajęć (tematyka i przebieg zajęć włącznie z uwagami), 4) sprawozdania z realizacji zadań pedagogicznych, 5) konspekty, scenariusze próbnych zajęć, wsparte spostrzeżeniami nauczyciela i studenta, 6) inna dokumentacja wymagana przez opiekuna pod którego kierunkiem realizowane są praktyki. 7. Zaliczenie praktyki Po zakończeniu praktyki student dokonuje potwierdzenia odbycia praktyki w placówce. w której ją realizował, następnie pełną dokumentacje praktyki składa w Dziekanacie (u pełnomocnika Dziekana ds. praktyk pedagogicznych, który dokonuje zaliczenia). Warunki uzyskania pozytywnej oceny praktyki: odbycie praktyki w terminie wyznaczonym programem studiów, otrzymanie pozytywnej opinii i oceny ze strony opiekuna praktyk w placówce, wykonanie zadań podanych w regulaminie praktyk, złożenie w terminie wymaganej dokumentacji. 15

18 Przebieg praktyki 1. Praktyka asystencka (obserwacyjno-metodyczna) - 2 tygodnie Cel: Zaznajomienie studentów ze specyfiką placówki określonej specjalności Miejsce praktyki (placówka)... ZAGADNIENIA WSTĘPNE: zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania placówki, w której odbywa się praktykę; poznanie specyfiki danej placówki oraz sposoby realizacji przez nią treści programowych; zapoznanie się z podstawową dokumentacją i jej obiegiem ; Data Liczba godzin Wykonane zadania 16

19 Data Liczba godzin Wykonane zadania

20 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 18

21 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 19

22 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 20

23 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 21

24 PRAKTYKA OBSERWACYJNO METODYCZNA - ASYSTOWANIE NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 22

25 2. Praktyka hospitacyjna - 2 tygodnie HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 23

26 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 24

27 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 25

28 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 26

29 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 27

30 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 28

31 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 29

32 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 30

33 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 31

34 HOSPITACJA ZAJĘĆ DATA.... NAUCZYCIEL PROWADZĄCY... CELE ZAJĘĆ... CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI DZIECKA Uwagi i spostrzeżenia studenta: 32

35 3. Praktyka specjalizacyjna, trwająca 4 tygodnie, obejmująca samodzielne prowadzenie zajęć KONSPEKT NR. DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 33

36 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 34

37 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 35

38 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 36

39 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 37

40 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 38

41 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 39

42 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 40

43 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 41

44 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 42

45 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 43

46 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 44

47 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 45

48 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 46

49 KONSPEKT NR DATA.... MIEJSCE ZAJĘĆ... CELE OGÓLNE ZAJĘĆ... CELE OPERACYJNE... LICZBA DZIECI... PRZEBIEG ZAJĘĆ ZADANIA CZAS WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNO- METODYCZNE Uwagi i spostrzeżenia nauczyciela: 47

50 UWAGI OGÓLNE PRAKTYKANTA O PRZEBIEGU PRAKTYK Data Liczba godzin Wykonane zadania Uwagi i spostrzeżenia studenta: podpis studenta 48

51 UWAGI OGÓLNE PRAKTYKANTA O PRZEBIEGU PRAKTYK Data Liczba godzin Wykonane zadania Uwagi i spostrzeżenia studenta: podpis studenta 49

52 50 UWAGI PLACÓWEK, W KTÓRYCH STUDENT(KA) ODBYWA PRAKTYKĘ

53 ZALICZENIE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W ROK SEMESTR LICZBA TYGODNI LICZBA GODZIN (pieczęć szkoły) STUDENT (KA)... NAUCZYCIEL OPIEKUN... UWAGI I SPOSTRZEŻENIA (ocena praktykanta)

54 ZALICZENIE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W ROK SEMESTR LICZBA TYGODNI LICZBA GODZIN (pieczęć szkoły) STUDENT (KA)... NAUCZYCIEL OPIEKUN... UWAGI I SPOSTRZEŻENIA (ocena praktykanta)

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach

Wydział Przedsiębiorczości w Gryficach Regulamin praktyki pedagogicznej na kierunku PEDAGOGIKA 1. Cele praktyki Praktyka stanowi integralną część kształcenia w Zamiejscowym Wydziale Przedsiębiorczości w Gryficach na kierunku PEDAGOGIKA Praktyka

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia ( Uchwała Senatu GWSH Nr 1/2012 z 28.09.2012 r. ).... Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wydział... Kierunek... Specjalność/specjalizacja/zakres studiów podyplomowych... Imię i nazwisko.. Nr albumu

DZIENNIK PRAKTYK. Wydział... Kierunek... Specjalność/specjalizacja/zakres studiów podyplomowych... Imię i nazwisko.. Nr albumu Załącznik nr 3 do Regulaminu Organizowania Praktyk w GWSH w Gdańsku w tym warunków zwalniania studenta lub słuchacza z obowiązku ich odbycia ( Uchwała Senatu GWSH Nr 1/2012 z 28.09.2012 r.)... Nazwa Uczelni

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach

Wydział Ekonomii i Pedagogiki w Gryficach Załącznik do uchwały nr 11/2014 Rady Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB z dn. 11.10.2014r. Obowiązuje od r. akad. 2014/2015 Regulamin praktyki pedagogicznej Wydziału Ekonomii i Pedagogiki ZPSB Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA RESOCJALIZACJI

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA RESOCJALIZACJI REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA RESOCJALIZACJI Opracowanie: Dr Agnieszka Barczykowska /Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk Studenckich / I. WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH Opiekun: dr Agnieszka Barczykowska Zakład Resocjalizacji WSE UAM Tel. 61 8 29 22 96 Mail: abarczyk@amu.edu.pl REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ RELIZOWANEJ W RAMACH DODATKOWYCH USŁUG EDUKACYJNYCH I. WYMIAR

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH

PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH 1. Celem praktyki jest: PROGRAM PRAKTYK STUDENCKICH dla kierunku ZARZĄDZANIE 1. Zapoznanie z głównymi celami i zadaniami przedsiębiorstwa, w której student odbywa praktykę. 2. Zapoznanie się z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA SOCJOTERAPII I PROMOCJI ZDROWIA

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA SOCJOTERAPII I PROMOCJI ZDROWIA REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW III ROKU I STOPNIA SOCJOTERAPII I PROMOCJI ZDROWIA I. WYMIAR I CZAS TRWANIA PRAKTYKI Zgodnie z programem studiów czas trwania praktyki określono na 100 godzin.

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego

Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Praktyka asystencko-pedagogiczna w placówkach (oddziałach) kształcenia integracyjnego Kod przedmiotu: 100N-0P2TE Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA INFORMACJA W SPRAWIE PLACÓWEK PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Opracowanie: dr Agnieszka Barczykowska /Pełnomicnik Dziekana ds. Praktyk

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1

Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyka asystencko-pedagogiczna w szkołach integracyjnych lub z oddziałami integracyjnymi w klasach I-III Kod przedmiotu: 10-5P-PTL1 Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA Kod przedmiotu: 100N-2P2WWRb Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika w zakresie edukacji przez sztukę (studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE W SPRAWIE WARUNKÓW REALIZOWANIA PRAKTYK PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO NA WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH

INFORMACJE W SPRAWIE WARUNKÓW REALIZOWANIA PRAKTYK PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO NA WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH INFORMACJE W SPRAWIE WARUNKÓW REALIZOWANIA PRAKTYK PRZEZ STUDENTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO NA WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH Praktyki pedagogiczne realizowane są na Studiach Podyplomowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka asystencko-pedagogiczna w gabinetach logopedycznych w szkołach podstawowych KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P2LOGc KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 37/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych z dnia 30 listopada 2011 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PLAN I RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział Studiów Edukacyjnych REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ W INSTYTUCJACH OŚWIATOWYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu przygotowanego przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk: dr

Bardziej szczegółowo

... Pieczęć nagłówkowa Uczelni. Instytut. Kierunek.. DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko.. Nr albumu. Pieczęć. podpis opiekuna praktyk

... Pieczęć nagłówkowa Uczelni. Instytut. Kierunek.. DZIENNIK PRAKTYK. Imię i nazwisko.. Nr albumu. Pieczęć. podpis opiekuna praktyk ... Pieczęć nagłówkowa Uczelni Instytut. Kierunek.. DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko.. Nr albumu... Pieczęć.. podpis opiekuna praktyk 1 PROGRAM PRAKTYK: PRAKTYKA I - OBSERWACYJNA SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja praktyki zawodowej: Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia, studia II

Instrukcja praktyki zawodowej: Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia, studia II Instrukcja praktyki zawodowej: Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia, studia II I. INFORMACJE OGÓLNE Praktyki na specjalności Socjoterapia i Promocja Zdrowia odbywają się według jednego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych moduł kompetencyjny: TERAPIA PEDAGOGICZNA Kod przedmiotu: 100S-0P2TE Praktyki organizowane są na

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki wynosi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cel praktyk Praktyki studenckie

Bardziej szczegółowo

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła

Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Kod przedmiotu: 10-2P-TPE1 Praktyka ciągła asystencka w placówkach integracyjnych (oddziałach) - przedszkole/szkoła Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika 1 Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia, łączny wymiar czasu praktyki na studiach I stopniach (studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI 1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI:

SYLABUS PRAKTYKI 1. OGÓLNE CELE PRAKTYKI: SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA DYPLOMOWA W PRZEDSZKOLACH OGÓLNODOSTĘPNYCH (0-P-WPW3a) KIERUNEK STUDIÓW: PEDAGOGIKA OGÓLNA SPECJALNOŚĆ: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Z EDUKACJĄ WCZESNOSZKOLNĄ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Kod przedmiotu: 100N-3P1ZOS PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Kod przedmiotu: 100S-2P3LOG PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ(ZAWODOWEJ) dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Kierunek: Pedagogika REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Specjalność: Pedagogika w zakresie edukacji przez sztukę (studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Kod przedmiotu: 100N-3P1PEWa PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKO-PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia niestacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA Praktyki organizowane są na

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNY W KALISZU REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH w zakresie edukacji wczesnoszkolnej Studia niestacjonarne rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Nazwisko i imię studenta.... Nr albumu..... Rok i kierunek studiów.... Specjalność.. Nazwa i adres placówki, w której student odbywa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna-dyplomowa w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3LOGc KIERUNEK STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych

Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych Praktyka pedagogiczna specjalistyczna w gabinetach logopedycznych w placówkach kształcenia specjalnego oraz poradniach specjalistycznych Kod przedmiotu: 10-5P-LOG1 Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: PRAKTYKA PEDAGOGICZNA-DYPLOMOWA W KL. I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ KOD PRZEDMIOTU: 100S-0P3WYb LICZBA GODZIN: 20 MIEJSCE REALIZACJI PRAKTYKI (typ placówki,

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz.

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41a/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Koszalinie z dnia 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne

Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Pedagogika, specjalność Animacja czasu wolnego i rekreacja ruchowa studia II studia stacjonarne i niestacjonarne Instrukcja praktyki zawodowej w placówkach oświatowych - 50 godzin, 1 ECTS I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

H A R M O N O G R A M

H A R M O N O G R A M H A R M O N O G R A M praktyki pedagogicznej (asystenckiej) dla studentów II roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej (tryb stacjonarny) praktyka realizowana jest w IV semestrze

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu

Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu Praktyka pedagogiczna w internacie dla dzieci z wadą słuchu Kod przedmiotu: 100N-2P3SURc Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów 1 Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych SGGW na kierunku PEDAGOGIKA

Regulamin praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych SGGW na kierunku PEDAGOGIKA Regulamin praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych SGGW na kierunku PEDAGOGIKA na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i Standardów kształcenia dla kierunku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ

GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ ORGANIZACJA I PRZEBIEG PRAKTYKI ZAWODOWEJ SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE PRAKTYKI ZAWODOWEJ z różnic specjalnościowych i/lub kierunkowych dla studentów specjalności: Pedagogika opiekuńczo wychowawcza, studia II stopnia GŁÓWNE CELE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika

PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH. studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika PROGRAM STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe I. Cele praktyk Praktyki studenckie z założenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA. Załącznik nr 7.PED.II.

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA. Załącznik nr 7.PED.II. 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PROFILAKTYKA SPOŁECZNA I SOCJOTERAPIA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II stopnia następujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH specjalności: studia I stopnia kierunek studiów: Pedagogika Resocjalizacja Społecznie Nieprzystosowanych; Edukacja Obronna i Bezpieczeństwo Publiczne; Pedagogika

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne)

Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne) Kod przedmiotu: 10-3P-EPL1 Praktyka asystencka w placówkach edukacyjnych (zajęcia plastyczne) Praktyki organizowane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna dyplomowa w poradniach psychologiczno-pedagogicznych lub szkołach podstawowych (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) KOD PRZEDMIOTU:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA II STOPNIA Specjalność: EDUKACJA MUZYCZNA D Z I E N N I K P R A K T Y K imię i nazwisko: nr albumu: 1 WYKAZ PRAKTYK STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w placówce innej niż szkoła

Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w placówce innej niż szkoła Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w placówce innej niż szkoła INFORMACJE OGÓLNE 1. Praktyka ma charakter aktywny i realizowana jest po II roku i w trakcie III. roku studiów

Bardziej szczegółowo

I. Informacja wstępna

I. Informacja wstępna INSTRUKCJA Dla studentów trzyletnich studiów licencjackich (I stopnia) na kierunku Psychoprofilaktyka odbywających praktykę zawodową ciągłą w instytucjach niepublicznych I. Informacja wstępna Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Zasady odbywania praktyk pedagogicznych I. Uregulowania ogólne Rodzaj studiów: magisterskie Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna 1. Studenci studiów drugiego stopnia kierunku Edukacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów I roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych specjalność: REHABILITACJA OSÓB ZE SPRZĘŻONĄ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Kod przedmiotu: 100S-5P1RON Praktyki organizowane

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I KOREKCYJNA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I KOREKCYJNA Kod przedmiotu: 100S-1P3PWKa PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia stacjonarnych specjalność: PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA I KOREKCYJNA Praktyki organizowane są

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM Praktyki pedagogicznej - obserwacyjnej dla Studentów I roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w

HARMONOGRAM Praktyki pedagogicznej - obserwacyjnej dla Studentów I roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w HARMONOGRAM Praktyki pedagogicznej - obserwacyjnej dla Studentów I roku Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej w Gliwicach (tryb stacjonarny) praktyka realizowana jest w II

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 139/13 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 25.09.2013 r. Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA Uniwersytet Kardynała Stefana

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia 1 Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne (e-learning) Praktyki są integralną częścią programu studiów na kierunku Pedagogika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH studia uzupełniające II stopnia kierunek studiów: Pedagogika specjalność: Wychowanie przedszkolne I. Cel praktyk Praktyki studenckie z założenia stanowią integralną

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA I STOPNIA D Z I E N N I K P R A K T Y K AUDYCJE MUZYCZNE I KSZTAŁCENIE SŁUCHU imię i nazwisko: nr albumu: 1 Audycje muzyczne

Bardziej szczegółowo

POZIOM STUDIÓW: I ROK STUDIÓW:

POZIOM STUDIÓW: I ROK STUDIÓW: SYLABUS PRAKTYKI NAZWA I KOD PRAKTYKI: asystencko-pedagogiczna w przedszkolach integracyjnych (10-1P-EPW2b) KIERUNEK STUDIÓW: Pedagogika o profilu praktycznym SPECJALNOŚĆ: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/2016/2017 z dnia 25.01.2017 r. zmieniającej Uchwały nr 139/13 Rady WNP UKSW z dnia 25.09.2013 r. oraz Uchwały nr 125/2014/2015 Rady WNP UKSW z dnia 25.09.2015 r. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Regulamin praktyk studenckich na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I. Uregulowania ogólne 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej

Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Instrukcja przebiegu praktyki zawodowej Kierunek studiów: Pedagogika, studia I stopnia Specjalności: Resocjalizacja z profilaktyką społeczną, Pedagogika sądowniczo-penitencjarna, Opieka i wsparcie społeczne,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRAKTYKI. NAZWA i KOD PRAKTYKI: praktyka asystencka w szkołach integracyjnych (10-2P-PLO1a) KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna

SYLABUS PRAKTYKI. NAZWA i KOD PRAKTYKI: praktyka asystencka w szkołach integracyjnych (10-2P-PLO1a) KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna SYLABUS PRAKTYKI NAZWA i KOD PRAKTYKI: praktyka asystencka w szkołach integracyjnych (10-2P-PLO1a) KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika specjalna SPECJALNOŚĆ: pedagogika lecznicza i opiekuńczo-wychowawcza POZIOM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna - dyplomowa w placówkach szkolnych KOD PRZEDMIOTU: 100S-1P3ASKa KIERUNEK STUDIÓW: pedagogika SPECJALNOŚĆ: animacja społeczno-kulturowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK NA WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM POZNAN

REGULAMIN PRAKTYK NA WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM POZNAN REGULAMIN PRAKTYK NA WYDZIALE STUDIÓW EDUKACYJNYCH UAM POZNAN Doświadczenie praktyki uważa się za jedno z najważniejszych działań profesjonalnych, w jakich uczestniczą studenci w trakcie realizacji programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ-DYPLOMOWEJ NAZWA PRAKTYKI: Praktyka pedagogiczna- dyplomowa w nauczaniu zintegrowanym w szkołach podstawowych dla uczniów słabo słyszących KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P3SURc KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Z ZAKRESU PORADNI MAŁŻEŃSKO RODZINNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU NAUKI O RODZINIE. (studia I stopnia)

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Z ZAKRESU PORADNI MAŁŻEŃSKO RODZINNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU NAUKI O RODZINIE. (studia I stopnia) REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Z ZAKRESU PORADNI MAŁŻEŃSKO RODZINNYCH DLA STUDENTÓW KIERUNKU NAUKI O RODZINIE (studia I stopnia) W INSTYTUCIE NAUK O RODZINIE I PRACY SOCJALNEJ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Załącznik do Uchwały nr 139/13 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 25.09.2013 r. Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Zasady odbywania praktyk pedagogicznych dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Rodzaj studiów: licencjackie Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 1. Uregulowania ogólne

Bardziej szczegółowo

Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Praktyki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie I. Uregulowania ogólne 1. Studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA

Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 139/13 Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW z dnia 25.09.2013 r. Regulamin Praktyk Wydziału Nauk Pedagogicznych Kierunek PEDAGOGIKA Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Zasady odbywania praktyk pedagogicznych dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Rodzaj studiów: magisterskie Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna I. Uregulowania ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku PEDAGOGIKA w SAN w Łodzi

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku PEDAGOGIKA w SAN w Łodzi Regulamin praktyk zawodowych na kierunku PEDAGOGIKA dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi 1. Bezpośrednim i najważniejszym celem praktyki

Bardziej szczegółowo

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych (specjalizacja nauczycielska)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych (specjalizacja nauczycielska) Wytyczne w sprawie praktyki zawodowej studentów studiów 2. stopnia filologii polskiej (studia stacjonarne i niestacjonarne) specjalizacja: NAUCZYCIELSKA rok akademicki 2014/2015 Wymiar, zasady i forma

Bardziej szczegółowo

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.:

W trakcie studiów studenci zobowiązani są do zrealizowani praktyk w trzech typach placówek, tj.: Program 120-godzinnej praktyki pedagogicznej Studia podyplomowe Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Oligofrenopedagogika Rok akademicki 2015/2016 Uczelnia Jana Wyżykowskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH

WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH W TARNOWIE OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ I. Ogólny opis praktyk zawodowych Praktyczne przygotowanie studentów do zawodu realizowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 19/2011/2012. Z dnia SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 19/2011/2012. Z dnia SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 19/2011/2012 Z dnia 27.09.2012 SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM Regulamin

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO (dotyczy specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna)

PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO (dotyczy specjalności: Pedagogika resocjalizacyjna i terapia pedagogiczna) Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10 64-100 Leszno Tel. 65 529 47 77 PRAKTYKA PEDAGOGICZNA W RAMACH PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w szkole

Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w szkole Pedagogika w zakresie Socjoterapia i Promocja Zdrowia Praktyka w szkole INFORMACJE OGÓLNE 1. Praktyka ma charakter aktywny i realizowana jest po II roku w trakcie III. roku studiów I stopnia, w trybie

Bardziej szczegółowo

Rok studiów II DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

Rok studiów II DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYśSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PEDAGOGIKA I STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI*

ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* Załącznik 1 WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS CENTRUM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I SZKOLEŃ ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec ZGŁOSZENIE PRAKTYKI* studia podyplomowe RESOCJALIZACJA I SOCJOTERAPIA Nazwisko i imię Słuchacza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ- LOGOPEDYCZNEJ DYPLOMOWEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych. specjalność: LOGOPEDIA

PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ- LOGOPEDYCZNEJ DYPLOMOWEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych. specjalność: LOGOPEDIA PROGRAM PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ- LOGOPEDYCZNEJ DYPLOMOWEJ dla studentów II roku studiów drugiego stopnia stacjonarnych Kod przedmiotu: 100S-5P2LOG specjalność: LOGOPEDIA Praktyki organizowane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Olsztyn r. Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Olsztyn r. Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Olsztyn 27.03.2017 r. Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej Wydział Nauk Społecznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Instrukcja praktyki ciągłej pedagogicznej Studia I stopnia (licencjackie)

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ

PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ NAZWA PRAKTYKI: PROGRAM PRAKTYKI ASYSTENCKIEJ Praktyka asystencka w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych (zajęcia komputerowe, informatyka) KOD PRZEDMIOTU: 100S-2P1PZT KIERUNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Studia: STACJONARNE/NIESTACJONARNE Edycja 2014 ORGANIZACJA PRAKTYKI 1. Praktyka zawodowa

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Podstaw Wychowania i Opieki

Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Podstaw Wychowania i Opieki Opiekun praktyki: dr Łukasz P. Ratajczak I. CELE PRAKTYKI: Regulamin i szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla II roku studiów licencjackich Specjalność: Pedagogika opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ DZIENNIK PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Imię i nazwisko studenta.. Nr albumu. Rok i kierunek studiów. Specjalność. Szkoła, w której student odbywa praktykę........ Termin odbywania praktyki. Opiekun w szkole...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ TARNOWSKA SZKOŁA WYŻSZA OPIS PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW TARNOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ KIERUNEK PEDAGOGIKA Tarnów 2013 str. 1 Wymiar, zasady i formy odbywania praktyk I. Ogólny opis praktyk zawodowych Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 19/2011/2012. Z dnia SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM

Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 19/2011/2012. Z dnia SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 19/2011/2012 Z dnia 27.09.2012 SZCZECIŃSKA SZKOŁA WYŻSZA COLLEGIUM BALTICUM REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NA KIERUNKU PEDAGOGIKA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM Regulamin

Bardziej szczegółowo

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla II roku studiów uzupełniających

PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla II roku studiów uzupełniających Opiekun praktyki: dr Łukasz P. Ratajczak I. CELE PRAKTYKI: Regulamin i szczegółowe ustalenia dotyczące realizacji PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla II roku studiów uzupełniających Specjalność: Pedagogika opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NA KIERUNKU DLA SPECJALNOŚCI

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZA NA KIERUNKU DLA SPECJALNOŚCI PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika

Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika Ramowy program praktyki dla studentów Kierunku Pedagogika Praktyka stanowi formę kształcenia umożliwiającą pogłębianie i weryfikację wiedzy oraz nabycie umiejętności praktycznych. Cele praktyki: 1. Weryfikacja

Bardziej szczegółowo