Grudzień Najciekawsze wyroki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki"

Transkrypt

1 Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) Warszawa Tel , fax Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga bieżącego śledzenia najnowszych tendencji w praktyce stosowania prawa, szczególnie tak skomplikowanego jak prawo podatkowe. Pomagamy w tym naszym klientom przedstawiając podsumowanie wiadomości o najważniejszych wydanych w ostatnim czasie orzeczeniach sądowych, interpretacjach, czy innych wydarzeniach, o których po prostu warto wiedzieć. NSA NSA NSA Najciekawsze wyroki W stanie prawnym obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. podwyższenie kapitału spółki związane z wniesieniem aportu było wyłączone z opodatkowania PCC Brak możliwości orzekania w sprawie zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę, po upływie terminu przedawnienia Wydatki związane ze spłatą zobowiązań przejętych w ramach objęcia aportu ZCP mogą stanowić koszty podatkowe więcej NSA Prawo do ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej przejdzie na następcę prawnego, o ile poprzednik zastosował się do interpretacji NSA Udział pracowników w imprezach integracyjnych podlega opodatkowaniu PIT 4 WSA WSA WSA Czynność wydania towarów (nagród) w ramach kompleksowej usługi obsługi akcji marketingowej nie podlega odrębnemu opodatkowaniu VAT Wymiana udziałów dokonywana przez kilku udziałowców jest neutralna podatkowo Dochód z akcji w polskiej SKA jest dla spółki cypryjskiej dochodem z działalności prowadzonej przez stały zakład w Polsce

2 Najciekawsze orzeczenia sądowe Uchwała 7 sędziów NSA: W stanie prawnym obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. podwyższenie kapitału spółki związane z wniesieniem aportu było wyłączone z opodatkowania PCC Poszerzony skład NSA rozstrzygnął kwestię wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmiany umowy spółki związanej z podwyższeniem kapitału pokrytego wniesionym do spółki kapitałowej aportem (w stanie prawnym obowiązującym do końca 2006 r). Uwzględnił regulacje obowiązującej wówczas ustawy PCC oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Sąd wskazał, że wniesienie do spółki aportu mogło być zakwalifikowane jako odpłatna dostawa towarów lub usług, dla której należało rozpoznać obowiązek w podatku od towarów i usług przy czym w myśl 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MF wniesienie wkładu niepieniężnego podlegało zwolnieniu z opodatkowania VAT. W rezultacie, zgodnie z ówczesnym brzmieniem art. 2 pkt 4 ustawy PCC, czynność taka nie podlegała również opodatkowaniu PCC. NSA uznał tym samym, że na gruncie ówczesnych przepisów czynność podwyższenia kapitału zakładowego związana ze zmianą umowy spółki nie powinna być traktowana odrębnie od czynności wniesienia do spółki aportu w następstwie dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W rezultacie pokrycie kapitału wkładem niepieniężnym oznaczało w praktyce równoległe wyłączenie takiej transakcji z opodatkowania PCC oraz VAT (Uchwała siedmiu sędziów NSA z 19 listopada 2012 r., sygn. akt II FPS 1/12). Komentarz: Rozstrzygnięcie poszerzonego składu NSA należy ocenić pozytywnie. Koniec toczących się w tym zakresie sporów interpretacyjnych oznacza bowiem, że podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2007 r. dokonali podwyższenia kapitału zakładowego związanego z otrzymaniem wkładu niepieniężnego, mogą liczyć na zwrot nadpłaconego PCC. Uchwała 7 sędziów NSA: Brak możliwości orzekania w sprawie zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę, po upływie terminu przedawnienia Analizując brzmienie art oraz art Ordynacji podatkowej, NSA uznał, że po upływie terminu przedawnienia nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego w podatku VAT, które wygasło przez zapłatę, zgodnie z art pkt 1 O.p. (Uchwała 7 sędziów NSA z 3 grudnia 2012 r., sygn. akt I FPS 1/12). Komentarz: Stanowisko NSA jest słuszne nie jest bowiem dopuszczalne, aby organy podatkowe mogły prowadzić postępowanie i orzekać o wysokości zobowiązania podatkowego w sposób nieograniczony po upływie terminu przedawnienia tego zobowiązania podatkowego, jeśli wcześniej podatnik zapłacił już podatek. Od zasady tej mogą być zdaniem NSA pewne wyjątki, jednakże muszą one wynikać wprost z przepisów ustawy. Jednym z nich jest np. uprawnienie podatnika do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, złożonego przed upływem terminem upływu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. W takiej bowiem sytuacji organy podatkowe muszą wydać rozstrzygnięcie, nawet jeśli zapadnie ono już po upływie przedawnienia. Podjęta uchwała obejmowała co prawda ocenę powyższej kwestii w kontekście przepisów ustawy VAT, jednakże zgodnie z opinią NSA powyższe wnioski powinny znaleźć zastosowanie również w przypadku ustaw: o podatkach dochodowych oraz o podatku akcyzowym. 2

3 NSA: Wydatki związane ze spłatą zobowiązań przejętych w ramach objęcia aportu ZCP mogą stanowić koszty podatkowe W rozpatrywanej sprawie NSA uznał, że w przypadku otrzymania aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału samodzielnie sporządzającego bilans spółka jest uprawniona do uznania za koszty uzyskania przychodów również wydatków na zapłatę odsetek oraz z tytułu zrealizowanych różnic kursowych od przejętych w ramach ZCP zobowiązań. Sąd podzielił stanowisko podatnika, zgodnie z którym pomimo braku tzw. uniwersalnej sukcesji podatkowej wynikającej z zastosowania przepisów Ordynacji podatkowej możliwe jest potraktowanie przedmiotowych wydatków jako kosztów podatkowych u spółki otrzymującej aport, a kwestia ta powinna być analizowana przede wszystkim na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy CIT. W rezultacie, skoro zobowiązania wchodzą w skład ZCP będącego przedmiotem aportu, otrzymujący taki aport powinien mieć prawo do kontynuacji zasad rozliczania wydatków również w odniesieniu do zobowiązań (Wyrok NSA z 23 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 613/11). Komentarz: Przedstawiony wyrok zasługuje na aprobatę. Uprawnia on bowiem spółkę, do której została wniesiona aportem ZCP, do kontynuacji rozliczeń podmiotu przejmowanego. Zajęcie przeciwnego stanowiska prowadziłoby do trudnej do zaakceptowania sytuacji, że ponoszone przez otrzymującego aport wydatki dotyczące ZCP, które co do zasady spełniałyby kryteria wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, nie mogłyby być traktowane jako koszty podatkowe wyłącznie dlatego, że wywodzą się one ze zdarzeń prawnych mających miejsce jeszcze u wnoszącego aport. NSA: Prawo do ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej przejdzie na następcę prawnego, o ile poprzednik zastosował się do interpretacji Zdaniem Sądu prawo w postaci ochrony wynikającej z art. 14k-14m Ordynacji podatkowej powstaje w momencie zastosowania się przez spółkę przejmowaną do interpretacji przed jej zmianą bądź uchyleniem. Następca prawny może zatem przejąć uprawnienia ochronne wynikające z udzielonej interpretacji indywidualnej pod warunkiem, że uprawnienia te przed przejęciem nabyła sama spółka przejmowana. Zgodnie bowiem z ogólną regułą sukcesji podatkowej przejmujący może nabyć wyłącznie prawa nabyte i istniejące w momencie utraty bytu prawnego przez spółkę przejmowaną. Następca prawny może zatem skorzystać z ochrony wynikającej z takiej interpretacji wyłącznie wówczas, gdy spółka, której udzielono interpretacji, zastosowała się do niej przed dniem przejęcia. Sąd odwołał się do analogicznego rozstrzygnięcia w wyroku NSA z 10 maja 2012 r. (Wyrok NSA z 21 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 2486/11). Komentarz: W kontekście powyższego wyroku, a w szczególności w świetle przepisów mających w tym przypadku zastosowanie (np. art. 14k i art. 14m w związku z art i 2 O.p.), można znaleźć argumenty na rzecz bardziej liberalnego stanowiska następca prawny może korzystać z ochrony również w przypadku, gdy dopiero on (a nie jego poprzednik) zastosował się do interpretacji indywidualnej (przy założeniu zgodności pomiędzy stanem faktycznym opisanym we wniosku oraz rzeczywiście zaszłym). Można bowiem argumentować, że już samo doręczenie takiej interpretacji jest równoznaczne z przyznaniem jej adresatowi pewnych uprawnień, które mogą przejść na następcę prawnego. Niestety wygląda na to, że w orzecznictwie sądowym utrwala się inny pogląd. 3

4 NSA: Udział pracowników w imprezach integracyjnych podlega opodatkowaniu PIT NSA uznał, że w przypadku organizowania imprez jubileuszowych lub integracyjnych spółka jest zobowiązana określić przychód przypadający na poszczególnych pracowników uczestniczących w imprezie. Uznać bowiem należy, że uczestnik imprezy uzyskuje możliwość dostępu do zespołu świadczeń, składających się na określona imprezę integracyjną. Zdaniem Sądu nie ma również przeszkód w wyliczeniu przychodu z tego tytułu, bowiem do określenia wartości świadczeń przypadających na określonego pracownika można zastosować metodę arytmetyczną, uwzględniającą koszt i liczbę uczestników imprezy. NSA podkreślił, że podobny pogląd został już wyrażony w orzecznictwie NSA, m.in. w wyroku z 17 stycznia 2012 r. (Wyrok NSA z 8 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 602/11). Komentarz: Jeżeli pogląd ten upowszechni się w orzecznictwie sądowym, podatnicy będą zobowiązani prowadzić ewidencję pozwalającą na wykazanie rzeczywistej liczby uczestników danej imprezy i określenie im przychodu z tytułu nieodpłatnego przychodu, a to oznacza w praktyce konieczność ponoszenia przez podmioty gospodarcze dodatkowych kosztów. Warto odnotować orzeczenie WSA z 19 października 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 1038/12, w którym sąd ten orzekł, że samo pozostawienie do dyspozycji pracowników możliwości udziału w imprezie integracyjnej nie stanowi podstawy do uznania, że pracownik faktycznie taki przychód uzyskał. Omawiane zagadnienie stanowi zatem kolejną kwestię sporną w obszarze obowiązków z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, spoczywających na przedsiębiorcach jako na płatnikach w związku z ich relacjami z pracownikami a zarazem kolejny (po związanym z tzw. pakietami medycznymi) problem dotyczący świadczeń nieodpłatnych na rzecz pracowników. WSA w Poznaniu: Czynność wydania towarów (nagród) w ramach kompleksowej usługi obsługi akcji marketingowej nie podlega odrębnemu opodatkowaniu VAT WSA stwierdził, że wydawanie nagród zwycięzcom konkursów w ramach realizacji kompleksowej obsługi akcji marketingowej świadczonej na rzecz kontrahenta stanowi nieodłączny element tej usługi. Sąd podkreślił, że świadczenie usług przez agencje reklamowe to specyficzna działalność, której poszczególne czynniki nie powinny podlegać odrębnej analizie, również na gruncie opodatkowania VAT. Wyłączenie z usługi czynności wydania nagród byłoby zdaniem WSA sztuczne i zakłócałoby system podatku VAT. (Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Po 679/12). Komentarz: Omawiany wyrok jest szczególnie interesujący w kontekście orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 października 2010 r. w sprawie Baxi Group Ltd. (sygn. akt C- 55/09), wydanego w zbliżonym stanie faktycznym. W wyroku tym TSUE stwierdził, że płatności dokonywane przez sponsora na rzecz podmiotu zarządzającego programem, który to podmiot dostarcza klientom prezenty lojalnościowe, należy uznać w części za wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią za dostawę towarów klientom, a w części za wynagrodzenie za usługi świadczone przez zarządzającego tym programem na rzecz sponsora. W rezultacie, zdaniem TSUE, wydanie nagród stanowi odrębną czynność dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT niezależnie od czynności świadczenia usług marketingowych. Co ciekawe, WSA w omawianym wyroku odniósł się do doktryny ETS podkreślającej istotę kompleksowego świadczenia usług i braku potrzeby sztucznego rozdzielania czynności wchodzących w skład jednej usługi. Jeśli pogląd taki utrzyma się w polskim orzecznictwie, możemy się spodziewać bardziej korzystnego rozliczania akcji marketingowych, w szczególności w zakresie różnego rodzaju programów lojalnościowych. 4

5 WSA w Warszawie: Wymiana udziałów dokonywana przez kilku udziałowców jest neutralna podatkowo Zdaniem Sądu wniesienie przez kilku wspólników do spółki kapitałowej udziałów innej spółki, które wspólnie dają bezwzględną większość praw głosów, nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Stwierdził, że bezpośrednie zastosowanie mają w tym przypadku przepisy Dyrektywy Rady 2009/133/WE z 19 października 2009 r., zgodnie z którymi w przypadku tzw. wymiany udziałów (akcji) ich kwalifikowanego aportu przydział papierów wartościowych akcjonariuszowi spółki, której akcje (udziały) są wnoszone aportem, nie stanowi podstawy do opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu przez akcjonariusza. Zdaniem Sądu nie można pomijać uregulowań wynikających z Dyrektywy i opierać się wyłącznie na treści art. 24 ust. 8a ustawy PIT. (Wyrok WSA w Warszawie z 9 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 486/12). Komentarz: Brzmienie przepisów w zakresie transakcji wymiany udziałów jest obecnie dość precyzyjne, jednakże tematyka ta wciąż budzi pewne kontrowersje. W szczególności, kwestia spełnienia warunku zapewniającego większość udziałów w spółce jest rozumiana przez organy podatkowe oraz sądy niejednoznacznie. Z jednej strony organy wskazują na obowiązek występowania w transakcji wymiany udziałów pojedynczego wspólnika większościowego, który wnosi aportem udziały (akcje) dające bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane. Organy uznają również, że skoro każdy z udziałowców jest odrębnie podatnikiem podatku dochodowego, skutki podatkowe związane z wymianą udziałów należy rozpatrywać odrębnie u każdego z nich. Z drugiej jednak strony zdarza się stanowisko pozytywne, jak to przedstawione w komentowanym wyroku (por. także wyrok WSA w Warszawie z 4 września 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3063/11 lub wyrok WSA w Szczecinie z 26 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 906/11). WSA uwzględniając brzmienie dyrektywy, trafnie opowiada się za nieopodatkowaniem dochodu podmiotów zaangażowanych w wymianę udziałów również w przypadku, gdy wymaganą większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, daje spółce nabywającej dopiero aport otrzymany od kilku udziałowców (których łączna suma udziałów pozwala na przekroczenie wymaganego progu). Na aprobatę zasługują zarówno stanowisko WSA, jak i bogate i staranne uzasadnienie wyroku, uwzględniające szczegółową analizę znajdujących zastosowanie przepisów unijnych i 5

6 WSA w Warszawie: Dochód z akcji w polskiej SKA jest dla spółki cypryjskiej dochodem z działalności prowadzonej przez stały zakład w Polsce Sąd stwierdził, że dochody spółki cypryjskiej jako akcjonariusza z udziału w polskiej SKA będą opodatkowane w Polsce na zasadach ogólnych, proporcjonalnie do udziału w dochodzie tej spółki. Zdaniem Sądu, jeżeli spółka osobowa jako podmiot transparentny pod względem podatkowym prowadzi działalność w państwie, w którym jest zorganizowana, to wspólnik tej spółki posiada w tym państwie zakład i podlega w nim opodatkowaniu od zysków osiągniętych poprzez ten zakład. (Wyrok WSA w Warszawie z 8 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3535/11). Co ciekawe, w tym samym miesiącu tenże WSA w Warszawie orzekł w analogicznej sprawie, że objęcie akcji polskiej SKA przez spółkę cypryjską nie powoduje powstania zakładu w Polsce. Samo bowiem prawo akcjonariusza do udziału w zysku, wynikające z posiadanych akcji, nie powinno być równoważne z prowadzeniem działalności gospodarczej przez położony na terytorium Polski zakład (Wyrok WSA w Warszawie z 21 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 826/12). Komentarz: O ile ogólnie należy się zgodzić, że dochód z tytułu udziału w transparentnej podatkowo spółce osobowej będącej rezydentem innego państwa jest dochodem z działalności gospodarczej prowadzonej przez stały zakład, o tyle konkluzja ta jest dyskusyjna w przypadku akcjonariusza, jako posiadającego szczególny status w SKA i osiągającego dochód kapitałowy z akcji. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z uchwałą NSA z 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11) dochód akcjonariusza SKA nie jest dochodem z działalności gospodarczej. Również wyrok NSA z 3 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 975/10) w nawiązaniu do styczniowej uchwały wyłącza przychody akcjonariuszy z kategorii dochodów z działalności gospodarczej. Rozpatrywany problem ukazuje również znaczenie rozbieżności, jaka zaznaczyła się pomiędzy uchwałą NSA a interpretacją ogólną MF z 11 maja 2012 r. (sygn. akt DD5/033/1/12/KSM/DD-125); w tej ostatniej bowiem dochód akcjonariusza został uznany za pochodzący z działalności gospodarczej. Inne ważne orzeczenia Interpretacja ogólna MF z 27 listopada 2012 r., sygn. akt PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618: Minister Finansów zmienił swoje dotychczasowe stanowisko w zakresie opodatkowania VAT tzw. premii (bonusów) pieniężnych. Wypłata premii z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowego regulowania należności stanowi rabat zmniejszający podstawę opodatkowania, co w rezultacie powoduje obowiązek wystawienia faktury korygującej. Wyrok TSUE z 13 listopada 2012 r. w sprawie C-35/11 (Test Claimants in the FII Group Litigation): Przepisy prawa krajowego w zakresie opodatkowania dywidend naruszają traktatową swobodę przepływu kapitału, jeśli efektywny stopień opodatkowania spółek będących rezydentami w państwie członkowskim jest niższy niż nominalna stawka podatku. Wyrok TSUE z 8 listopada 2012 r. w sprawie C-299/11 (Gemeente Vlaardingen): Przeznaczenie przez podatnika na potrzeby jego działalności gospodarczej zwolnionej z podatku od wartości dodanej działek gruntów, których jest właścicielem i których przekształcenie zlecił osobie trzeciej, może stanowić przedmiot opodatkowania podatkiem od wartości dodanej, którego podstawą opodatkowania jest suma wartości gruntu obejmującego te działki i kosztów ich przekształcenia. 6

7 Wyrok NSA z 28 listopada 2012 r., sygn. akt I FSK 59/12: Przesunięcie towarów do składu fabrycznego dystrybutora, który nie uzyskał zgody spółki do rozporządzania rzeczą jak właściciel, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów. Wyroki NSA z 27 oraz 28 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 662/11 oraz II FSK 699/11: Przy interpretacji wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT, należy uwzględnić ogólną wartość zadłużenia spółki z jakiegokolwiek tytułu prawnego, łącznie wobec wszystkich znaczących udziałowców, a nie tylko zobowiązania z tytułu pożyczek lub kredytów. Wyrok NSA z 23 listopada 2012 r., sygn. akt I FSK 2178/11: W przypadku kwestionowania przez organy podatkowe prawa do zastosowania 0% stawki VAT do WDT z uwagi na nieaktywny NIP kontrahenta istotnym jest wykazanie innymi dowodami, że transakcja ta miała faktycznie miejsce. Wyrok NSA z 23 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 675/11: Wartość kuponów kulturalno rekreacyjnych przekazywanych na rzecz pracowników nie podlega zwolnieniu z PIT do kwoty 380 zł rocznie, przewidzianym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT. Wyrok NSA z 21 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 1509/11: Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności obejmują wartość nominalną pożyczki, tj. kwotę główną wraz z naliczonymi do dnia sprzedaży odsetkami. Wyrok NSA z 15 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 692/11: Pakiet 100% akcji innej spółki nie stanowi ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT. Wyrok NSA z 14 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 629/11: Kilkukrotne przewalutowanie pożyczki i spłata w innej walucie obcej powoduje powstanie podatkowych różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy CIT. Wyrok NSA z 13 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 647/11: Obowiązek podatkowy właścicieli wyodrębnionych lokali w zakresie współwłasności gruntu oraz części wspólnych budynku określa wyłącznie art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; jeżeli wskutek tego część nieruchomości pozostaje poza tą regulacją, luki prawnej nie można uzupełniać poprzez interpretację słusznościową. Wyrok NSA z 8 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 527/11: Składka OC sfinansowana przez spółkę stanowi dla poszczególnych członków zarządu przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Wyrok NSA z 8 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 605/11: Podatnik może pomniejszych przychód o wysokość udzielonych bonifikat, przy czym nie jest istotne czy wysokość bonifikaty jest wykazana w części fiskalnej paragonu, czy też niefiskalnej lub tylko w systemie komputerowym. Wyrok WSA w Warszawie z 28 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 934/12: Prowizja z tytułu uruchomienia kredytu (opłata aranżacyjna) stanowi pośredni koszt podatkowy, rozliczany jednorazowo w roku jego ujęcia w księgach rachunkowych. Wyrok WSA we Wrocławiu z 27 listopada 2012 r., sygn. akt I Sa/Wr 1275/12: Podstawą opodatkowania dla celów podatku VAT wniesionego do spółki kapitałowej aportu jest wartość nominalna objętych w zamian udziałów (akcji), stanowiąca kwotę brutto. Wyrok WSA w Warszawie z 23 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1051/12: Wniesienie aportu niepieniężnego skutkuje powstaniem przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji), przy czym organ podatkowy jest uprawniony do oszacowania na podstawie art. 14 ustawy CIT wartości przedmiotu aportu, nie zaś wartości objętych udziałów. 7

8 Wyrok WSA w Warszawie z 15 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 649/11: Cesja umowy leasingu operacyjnego nie powoduje konieczności ponownej oceny spełnienia warunków wymienionych w art. 17b ust. 1 ustawy CIT, bowiem ustawodawca wymaga zachowania wyłącznie ciągłości przedmiotowej, nie zaś podmiotowej. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 490/12: Usługa świadczona w ramach umowy faktoringu nie powinna być sztucznie dzielona na usługę finansową oraz nabycia wierzytelności, co wyklucza zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 15 ustawy VAT. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 23 października 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 763/12: Obiekt budowlany w części, w której nie jest pokryty dachem, nie powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami: Sprawy sporne (litigation): lub VAT i inne podatki pośrednie: Podatki dochodowe (CIT, PIT) - kwestie bieżące: - lub Podatki dochodowe optymalizacje i aspekty międzynarodowe: lub Ceny transferowe i restrukturyzacje modelu biznesowego: 8

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt

TaxWeek. Przegląd nowości podatkowych. Nr 19, 28 maja 2014. Kontakt TaxWeek Przegląd nowości podatkowych Nr 19, 28 maja 2014 Kontakt Aleksandra Bembnista Knowledge Management tel. +48 58 552 9008 a leksandra.bembnista@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl Tax Week jest

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 11/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 7 października 2010 r. (w sprawach połączonych C-53/09 i C-55/09 Loyalty Management UK Ltd i Baxi Group Ltd) uznał, że dostawcy wydający konsumentom nagrody

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta

KSP TAX NEWS 06/2013. Komentarz eksperta Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w maju 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

AccreoNewsletter Sierpień 2014

AccreoNewsletter Sierpień 2014 NEWS List ostrzegawczy MF do przedstawicieli branży elektronicznej Wniesienie projektu zmian w PON do Sejmu Zakończenie prac nad projektem wprowadzającym m.in. CFC (ustawa przekazana do podpisu Prezydenta)

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NOWE PRAWO 1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NEWSLETTER PODATKOWY Podatnicy o rocznych obrotach nieprzekraczających 1.200.000 euro oraz podatnicy rozpoczynający

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD 2012. Najciekawsze wyroki. NSA Brak dokumentacji cen transferowych uzasadnia szacowanie dochodów 2

LISTOPAD 2012. Najciekawsze wyroki. NSA Brak dokumentacji cen transferowych uzasadnia szacowanie dochodów 2 Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) 00-120 Warszawa Tel. +48 22 457 76 70, fax +48 22 457 76 01 www.enodo.pl LISTOPAD 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Pierwsze czytanie w Sejmie projektu ustawy o zmianie ustaw o podatkach dochodowych przewidującego opodatkowanie CIT SKA (spółek komandytowo-akcyjnych) i

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

5. Wystawienie faktury

5. Wystawienie faktury 5. Wystawienie faktury 5.1. Uwagi ogólne Zasadniczo obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Regulacja ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy sprzedaż towaru lub

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

AccreoNewsletter Październik 2014

AccreoNewsletter Październik 2014 NEWS Zezwolenia na działalność w SSE powinny być bezterminowe wyroki NSA Brak jest możliwości prowadzenia postępowania podatkowego i orzekania o wysokości zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy zobowiązanie

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014

CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014 CRIDO TAXAND FLASH CZERWIEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Koszty zrefundowane dotacją koryguje się jednorazowo w miesiącu otrzymania dotacji Potrącenie przez zleceniodawcę opłaty za kartę wstępu na basen z wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału.

Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorca zawierający umowę pożyczki musi ponieść dodatkowy wydatek w postaci uiszczenia odsetek od pożyczonego kapitału. Przedsiębiorcy, którzy chcą się dalej rozwijać, a potrzebują na ten rozwój

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2013 TEMATY MIESIĄCA Propozycje zmian w Ordynacji podatkowej i ustawach o podatkach dochodowych. Wydanie akcjonariuszowi majątku likwidacyjnego SKA podlega CIT wyrok WSA w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 515109 Temat: Akcja Bilans. Bilansowe i podatkowe zamknięcie roku 2009 26-29 Styczeń Zakopane, Hotel Crocus, Kod szkolenia: 515109 Koszt szkolenia: 2650.00

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 4/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 4/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 15 kwietnia 2010 r. (C-538/08 i C-033/09) orzekł, Ŝe nie narusza klauzuli stałości taka nowelizacja przepisów, która generalnie jest korzystna dla podatników.

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 5, 4 luty 2013 20112011

TaxWeek. Nr 5, 4 luty 2013 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 5, 4 luty 2013 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe

Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe Dywidenda rzeczowa praktyczne aspekty podatkowe Jednym z podstawowych uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej czy wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest prawo do

Bardziej szczegółowo

Accreo Newsletter Sierpień 2013

Accreo Newsletter Sierpień 2013 NEWS Spółki komandytowe oraz komandytowo akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu podlega opodatkowaniu PIT na zasadach ogólnych interpretacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna Tax Week nr 28/2014 Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a obowiązek odprowadzania zaliczek na CIT przez SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna 2 września 2014 Przegląd nowości podatkowych W najnowszym

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2014

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2014 CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Przepisy o nieujawnionych źródłach przychodów niezgodne z Konstytucją Zwrot wkładów do spółki osobowej nie jest przychodem podatkowym Dotacja do zakupu

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

Instytut Rachunkowosci i Podatków

Instytut Rachunkowosci i Podatków Instytut Rachunkowosci i Podatków Program: Dzień 1 Wykładowcy: Firma Audytorska Ernst & Young (Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego). Przedsiębiorstwo energetyczne w sferze prawa bilansowego 1. Procesy

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ CRIDO TAXAND FLASH WRZESIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Crido Taxand i Bank BPH zapraszają na cykl regionalnych spotkań dot. funduszy UE 2014-2020 Zezwolenie na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński Polskie instytucje podatkowe nie są zobowiązane do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych operacji polegającej na podniesieniu kapitału zakładowego. Dotyczy to tzw. metody aportowej. Polskie

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych.

W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. W takich sytuacjach podatnicy mają wiele problemów z ustaleniem podatkowych różnic kursowych. Wiele problemów nastręcza podatnikom ustalenie podatkowych różnic kursowych w przypadku regulowania swoich

Bardziej szczegółowo

Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów

Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/koszty/co-jest-kosztem/325306,wydatkina-stolowke-pracownicza-kosztem-uzyskania-przychodow.html Wydatki na stołówkę pracowniczą kosztem uzyskania przychodów W

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 8, 27 luty 2012 20112011

TaxWeek. Nr 8, 27 luty 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 8, 27 luty 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ CRIDO TAXAND FLASH SIERPIEŃ 2013 TEMATY MIESIĄCA Nowe regulacje dotyczące cen transferowych; Kredyt kupiecki podlega cienkiej kapitalizacji; Przepisy krajowe nie naruszają przepisów dyrektywy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne?

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt JAK UDOKUMENTOWAĆ ORAZ ROZLICZYĆ PODATKOWO PREMIE PIENĘŻNE?

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Jakie potrzeby, taka wykładnia

Jakie potrzeby, taka wykładnia Jakie potrzeby, taka wykładnia PIT Zbycie udziałów w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki jawnej trzeba opodatkować. Wykorzystując niejasne przepisy dotyczące kosztów takich transakcji organy

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NOWE PRAWO PODATKOWE 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NEWSLETTER PODATKOWY Ministerstwo Finansów chce, aby VAT nie musiały rozliczać firmy, których roczne obroty nie przekraczają 200 tys.

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Na ostateczną wielkość obciążenia podatkowego związanego z obejmowaniem i zbywaniem udziałów lub akcji składa się zarówno podatek PCC, jak i podatek dochodowy. Alternatywą dla pożyczek i kredytów, które

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ CRIDO TAXAND FLASH KWIECIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak obowiązku korygowania KUP w sytuacji uregulowania zobowiązania przez faktora Niezależnie od przyczyny wystawienia faktury korygującej korekta przychodu

Bardziej szczegółowo

TaxWeek PRZEGLĄD NOWOŚCI PODATKOWYCH

TaxWeek PRZEGLĄD NOWOŚCI PODATKOWYCH PRZEGLĄD NOWOŚCI PODATKOWYCH Nr 23, 4 lipca 2011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne, a

Bardziej szczegółowo

mogą wystąpić różne konsekwencje podatkowe.

mogą wystąpić różne konsekwencje podatkowe. W trakcie audytów podatnicy sygnalizują problemy z prawidłowym rozliczeniem wpłaconych/otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych dostaw towarów lub usług. W trakcie przeprowadzanych audytów podatnicy sygnalizują

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 8/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 8/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT WSA w Łodzi orzekł w wyroku z 15 lipca 2010 r. (I SA/Łd 531/10), że opodatkowaniu zerową stawką VAT podlega, jako wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT), dostarczenie towaru

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r. Szanowny Panie Marszałku! W związku z interpelacją pana posła Grzegorza Roszaka przesłaną przy piśmie z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie opodatkowania przychodu pracownika z tytułu udziału w imprezie

Bardziej szczegółowo

KSP TAX NEWS 04/2013. Moment rozliczenia korekty przychodów i kosztów wyrok WSA w Warszawie

KSP TAX NEWS 04/2013. Moment rozliczenia korekty przychodów i kosztów wyrok WSA w Warszawie Mamy przyjemność przedstawić Państwu KSP Tax News, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje, które zostały wydane lub opublikowane w marcu 2013 r. Mamy nadzieję, że nasza publikacja będzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe NR 3 / Marzec 2013 W numerze: Rezygnacja z odsetek rodzi obowiązek podatkowy Wniesienie wkładu na kapitał zapasowy w SKA stanowi podstawę opodatkowania w PCC Wierzytelność wniesiona aportem bez podatku

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 3/2011

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 3/2011 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT NSA w wyroku z 18 lutego 2011 r. (I FSK 298/10) orzekł, że spółka, która przed wykonaniem na jej rzecz usług otrzymała dokumentujące je faktury, może odliczyć VAT, ale tylko

Bardziej szczegółowo

Nowelizacje ustaw podatkowych 2011 CIT-PIT-VAT. Mirosław Barszcz Artur Cmoch Warszawa, 13 grudnia 2010 r.

Nowelizacje ustaw podatkowych 2011 CIT-PIT-VAT. Mirosław Barszcz Artur Cmoch Warszawa, 13 grudnia 2010 r. Nowelizacje ustaw podatkowych 2011 CIT-PIT-VAT Mirosław Barszcz Artur Cmoch Warszawa, r. Zmiany w CIT Agenda Zwolnienie zagranicznych funduszy inwestycyjnych i programów emerytalnych Dochód ze zbycia udziałów/akcji

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki Warszawa, dnia 29 marca 2016 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Robert Brochocki RCL.DPG.550.7/2016 Dot. DD6.8200.2.2016.MNX Pan Paweł Szałamacha Minister Finansów W nawiązaniu do skierowanego do

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011

TaxWeek. Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011 Przegląd nowości podatkowych Nr 21, 4 czerwca 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 361214 Temat: CIT od podstaw w 2014 roku. Certyfikowany kurs dla początkujących 7-22 Październik Wrocław, Wrocław - Centrum miasta, Kod szkolenia: 361214

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY Nowe prawo NEWSLETTER PODATKOWY 1. PIT/CIT Rabaty będą rozliczane na bieżąco Od 1 stycznia 2016 r. tylko błędy rachunkowe lub inne oczywiste pomyłki będą musiały być korygowane w miesiącu sprzedaży. Faktury

Bardziej szczegółowo

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu.

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przywraca możliwość odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa do ich napędu. Wyrok ETS z dnia 22 grudnia 2008 r. (sygn. C-414/07) przywraca możliwość

Bardziej szczegółowo

indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r.

indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r. indeks zmian na platformie księgowych 19 23 sierpnia 2013 r. (porady, artykuły, wideo-szkolenia) Hasło Tytuł Forma Źródło Agencja zatrudnienia Rejestr agencji zatrudnienia artykuł Monitor Księgowego 17/2013

Bardziej szczegółowo

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT

Moment otrzymania wkładu momentem zadeklarowania VAT Opodatkowaniu VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek części wkładu mieszkaniowego lub budowlanego na poczet jakiegokolwiek prawa do lokalu spółdzielczego. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega otrzymanie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 5 / Maj 2013 W numerze: Konwersja pożyczki na kapitał Kiedy korygować przychód Skapitalizowane odsetki od kredytu na nabycie nieruchomości jako pośrednie koszty uzyskania przychodu Udzielenie nieoprocentowanej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW 8/2008. Podatek VAT

TAX PRESS REVIEW 8/2008. Podatek VAT TAX PRESS REVIEW 8/2008 Mamy przyjemność przedstawić Państwu kolejne wydanie Tax Press Review, w którym opisujemy wybrane orzeczenia i interpretacje podatkowe, które ukazały się lub zostały opublikowane

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 108013 Temat: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 22-23

Bardziej szczegółowo

TaxWeek. Nr 40, 3 grudnia

TaxWeek. Nr 40, 3 grudnia Przegląd nowości podatkowych Nr 40, 3 grudnia 2012 20112011 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie newslettera, w którym znajdą Państwo najciekawsze orzeczenia oraz interpretacje indywidualne,

Bardziej szczegółowo

Które straty mogą być rozliczone

Które straty mogą być rozliczone Które straty mogą być rozliczone W wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa dochodzi jedynie do zmiany organizacyjno-prawnej, a nowy podmiot kontynuuje byt

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym Spółki komandytowo akcyjne (SKA) zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2014 r. Filip

Bardziej szczegółowo

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ 1 Sygnatura PT8.8101.280.2015TKE Data 2015.07.01 Autor Minister Finansów ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Na podstawie art. 14e 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo