Grudzień Najciekawsze wyroki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grudzień 2012. Najciekawsze wyroki"

Transkrypt

1 Enodo Advisors Sp. z o.o. ul. Złota 59 (Skylight, XIV p.) Warszawa Tel , fax Grudzień 2012 Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa wymaga bieżącego śledzenia najnowszych tendencji w praktyce stosowania prawa, szczególnie tak skomplikowanego jak prawo podatkowe. Pomagamy w tym naszym klientom przedstawiając podsumowanie wiadomości o najważniejszych wydanych w ostatnim czasie orzeczeniach sądowych, interpretacjach, czy innych wydarzeniach, o których po prostu warto wiedzieć. NSA NSA NSA Najciekawsze wyroki W stanie prawnym obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. podwyższenie kapitału spółki związane z wniesieniem aportu było wyłączone z opodatkowania PCC Brak możliwości orzekania w sprawie zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę, po upływie terminu przedawnienia Wydatki związane ze spłatą zobowiązań przejętych w ramach objęcia aportu ZCP mogą stanowić koszty podatkowe więcej NSA Prawo do ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej przejdzie na następcę prawnego, o ile poprzednik zastosował się do interpretacji NSA Udział pracowników w imprezach integracyjnych podlega opodatkowaniu PIT 4 WSA WSA WSA Czynność wydania towarów (nagród) w ramach kompleksowej usługi obsługi akcji marketingowej nie podlega odrębnemu opodatkowaniu VAT Wymiana udziałów dokonywana przez kilku udziałowców jest neutralna podatkowo Dochód z akcji w polskiej SKA jest dla spółki cypryjskiej dochodem z działalności prowadzonej przez stały zakład w Polsce

2 Najciekawsze orzeczenia sądowe Uchwała 7 sędziów NSA: W stanie prawnym obowiązującym do 1 stycznia 2007 r. podwyższenie kapitału spółki związane z wniesieniem aportu było wyłączone z opodatkowania PCC Poszerzony skład NSA rozstrzygnął kwestię wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych zmiany umowy spółki związanej z podwyższeniem kapitału pokrytego wniesionym do spółki kapitałowej aportem (w stanie prawnym obowiązującym do końca 2006 r). Uwzględnił regulacje obowiązującej wówczas ustawy PCC oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Sąd wskazał, że wniesienie do spółki aportu mogło być zakwalifikowane jako odpłatna dostawa towarów lub usług, dla której należało rozpoznać obowiązek w podatku od towarów i usług przy czym w myśl 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia MF wniesienie wkładu niepieniężnego podlegało zwolnieniu z opodatkowania VAT. W rezultacie, zgodnie z ówczesnym brzmieniem art. 2 pkt 4 ustawy PCC, czynność taka nie podlegała również opodatkowaniu PCC. NSA uznał tym samym, że na gruncie ówczesnych przepisów czynność podwyższenia kapitału zakładowego związana ze zmianą umowy spółki nie powinna być traktowana odrębnie od czynności wniesienia do spółki aportu w następstwie dokonanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W rezultacie pokrycie kapitału wkładem niepieniężnym oznaczało w praktyce równoległe wyłączenie takiej transakcji z opodatkowania PCC oraz VAT (Uchwała siedmiu sędziów NSA z 19 listopada 2012 r., sygn. akt II FPS 1/12). Komentarz: Rozstrzygnięcie poszerzonego składu NSA należy ocenić pozytywnie. Koniec toczących się w tym zakresie sporów interpretacyjnych oznacza bowiem, że podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2007 r. dokonali podwyższenia kapitału zakładowego związanego z otrzymaniem wkładu niepieniężnego, mogą liczyć na zwrot nadpłaconego PCC. Uchwała 7 sędziów NSA: Brak możliwości orzekania w sprawie zobowiązania podatkowego, które wygasło przez zapłatę, po upływie terminu przedawnienia Analizując brzmienie art oraz art Ordynacji podatkowej, NSA uznał, że po upływie terminu przedawnienia nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości zobowiązania podatkowego w podatku VAT, które wygasło przez zapłatę, zgodnie z art pkt 1 O.p. (Uchwała 7 sędziów NSA z 3 grudnia 2012 r., sygn. akt I FPS 1/12). Komentarz: Stanowisko NSA jest słuszne nie jest bowiem dopuszczalne, aby organy podatkowe mogły prowadzić postępowanie i orzekać o wysokości zobowiązania podatkowego w sposób nieograniczony po upływie terminu przedawnienia tego zobowiązania podatkowego, jeśli wcześniej podatnik zapłacił już podatek. Od zasady tej mogą być zdaniem NSA pewne wyjątki, jednakże muszą one wynikać wprost z przepisów ustawy. Jednym z nich jest np. uprawnienie podatnika do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, złożonego przed upływem terminem upływu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. W takiej bowiem sytuacji organy podatkowe muszą wydać rozstrzygnięcie, nawet jeśli zapadnie ono już po upływie przedawnienia. Podjęta uchwała obejmowała co prawda ocenę powyższej kwestii w kontekście przepisów ustawy VAT, jednakże zgodnie z opinią NSA powyższe wnioski powinny znaleźć zastosowanie również w przypadku ustaw: o podatkach dochodowych oraz o podatku akcyzowym. 2

3 NSA: Wydatki związane ze spłatą zobowiązań przejętych w ramach objęcia aportu ZCP mogą stanowić koszty podatkowe W rozpatrywanej sprawie NSA uznał, że w przypadku otrzymania aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci oddziału samodzielnie sporządzającego bilans spółka jest uprawniona do uznania za koszty uzyskania przychodów również wydatków na zapłatę odsetek oraz z tytułu zrealizowanych różnic kursowych od przejętych w ramach ZCP zobowiązań. Sąd podzielił stanowisko podatnika, zgodnie z którym pomimo braku tzw. uniwersalnej sukcesji podatkowej wynikającej z zastosowania przepisów Ordynacji podatkowej możliwe jest potraktowanie przedmiotowych wydatków jako kosztów podatkowych u spółki otrzymującej aport, a kwestia ta powinna być analizowana przede wszystkim na gruncie art. 15 ust. 1 ustawy CIT. W rezultacie, skoro zobowiązania wchodzą w skład ZCP będącego przedmiotem aportu, otrzymujący taki aport powinien mieć prawo do kontynuacji zasad rozliczania wydatków również w odniesieniu do zobowiązań (Wyrok NSA z 23 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 613/11). Komentarz: Przedstawiony wyrok zasługuje na aprobatę. Uprawnia on bowiem spółkę, do której została wniesiona aportem ZCP, do kontynuacji rozliczeń podmiotu przejmowanego. Zajęcie przeciwnego stanowiska prowadziłoby do trudnej do zaakceptowania sytuacji, że ponoszone przez otrzymującego aport wydatki dotyczące ZCP, które co do zasady spełniałyby kryteria wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, nie mogłyby być traktowane jako koszty podatkowe wyłącznie dlatego, że wywodzą się one ze zdarzeń prawnych mających miejsce jeszcze u wnoszącego aport. NSA: Prawo do ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnej przejdzie na następcę prawnego, o ile poprzednik zastosował się do interpretacji Zdaniem Sądu prawo w postaci ochrony wynikającej z art. 14k-14m Ordynacji podatkowej powstaje w momencie zastosowania się przez spółkę przejmowaną do interpretacji przed jej zmianą bądź uchyleniem. Następca prawny może zatem przejąć uprawnienia ochronne wynikające z udzielonej interpretacji indywidualnej pod warunkiem, że uprawnienia te przed przejęciem nabyła sama spółka przejmowana. Zgodnie bowiem z ogólną regułą sukcesji podatkowej przejmujący może nabyć wyłącznie prawa nabyte i istniejące w momencie utraty bytu prawnego przez spółkę przejmowaną. Następca prawny może zatem skorzystać z ochrony wynikającej z takiej interpretacji wyłącznie wówczas, gdy spółka, której udzielono interpretacji, zastosowała się do niej przed dniem przejęcia. Sąd odwołał się do analogicznego rozstrzygnięcia w wyroku NSA z 10 maja 2012 r. (Wyrok NSA z 21 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 2486/11). Komentarz: W kontekście powyższego wyroku, a w szczególności w świetle przepisów mających w tym przypadku zastosowanie (np. art. 14k i art. 14m w związku z art i 2 O.p.), można znaleźć argumenty na rzecz bardziej liberalnego stanowiska następca prawny może korzystać z ochrony również w przypadku, gdy dopiero on (a nie jego poprzednik) zastosował się do interpretacji indywidualnej (przy założeniu zgodności pomiędzy stanem faktycznym opisanym we wniosku oraz rzeczywiście zaszłym). Można bowiem argumentować, że już samo doręczenie takiej interpretacji jest równoznaczne z przyznaniem jej adresatowi pewnych uprawnień, które mogą przejść na następcę prawnego. Niestety wygląda na to, że w orzecznictwie sądowym utrwala się inny pogląd. 3

4 NSA: Udział pracowników w imprezach integracyjnych podlega opodatkowaniu PIT NSA uznał, że w przypadku organizowania imprez jubileuszowych lub integracyjnych spółka jest zobowiązana określić przychód przypadający na poszczególnych pracowników uczestniczących w imprezie. Uznać bowiem należy, że uczestnik imprezy uzyskuje możliwość dostępu do zespołu świadczeń, składających się na określona imprezę integracyjną. Zdaniem Sądu nie ma również przeszkód w wyliczeniu przychodu z tego tytułu, bowiem do określenia wartości świadczeń przypadających na określonego pracownika można zastosować metodę arytmetyczną, uwzględniającą koszt i liczbę uczestników imprezy. NSA podkreślił, że podobny pogląd został już wyrażony w orzecznictwie NSA, m.in. w wyroku z 17 stycznia 2012 r. (Wyrok NSA z 8 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 602/11). Komentarz: Jeżeli pogląd ten upowszechni się w orzecznictwie sądowym, podatnicy będą zobowiązani prowadzić ewidencję pozwalającą na wykazanie rzeczywistej liczby uczestników danej imprezy i określenie im przychodu z tytułu nieodpłatnego przychodu, a to oznacza w praktyce konieczność ponoszenia przez podmioty gospodarcze dodatkowych kosztów. Warto odnotować orzeczenie WSA z 19 października 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 1038/12, w którym sąd ten orzekł, że samo pozostawienie do dyspozycji pracowników możliwości udziału w imprezie integracyjnej nie stanowi podstawy do uznania, że pracownik faktycznie taki przychód uzyskał. Omawiane zagadnienie stanowi zatem kolejną kwestię sporną w obszarze obowiązków z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych, spoczywających na przedsiębiorcach jako na płatnikach w związku z ich relacjami z pracownikami a zarazem kolejny (po związanym z tzw. pakietami medycznymi) problem dotyczący świadczeń nieodpłatnych na rzecz pracowników. WSA w Poznaniu: Czynność wydania towarów (nagród) w ramach kompleksowej usługi obsługi akcji marketingowej nie podlega odrębnemu opodatkowaniu VAT WSA stwierdził, że wydawanie nagród zwycięzcom konkursów w ramach realizacji kompleksowej obsługi akcji marketingowej świadczonej na rzecz kontrahenta stanowi nieodłączny element tej usługi. Sąd podkreślił, że świadczenie usług przez agencje reklamowe to specyficzna działalność, której poszczególne czynniki nie powinny podlegać odrębnej analizie, również na gruncie opodatkowania VAT. Wyłączenie z usługi czynności wydania nagród byłoby zdaniem WSA sztuczne i zakłócałoby system podatku VAT. (Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 21 listopada 2012 r., sygn. akt I SA/Po 679/12). Komentarz: Omawiany wyrok jest szczególnie interesujący w kontekście orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 7 października 2010 r. w sprawie Baxi Group Ltd. (sygn. akt C- 55/09), wydanego w zbliżonym stanie faktycznym. W wyroku tym TSUE stwierdził, że płatności dokonywane przez sponsora na rzecz podmiotu zarządzającego programem, który to podmiot dostarcza klientom prezenty lojalnościowe, należy uznać w części za wynagrodzenie płacone przez osobę trzecią za dostawę towarów klientom, a w części za wynagrodzenie za usługi świadczone przez zarządzającego tym programem na rzecz sponsora. W rezultacie, zdaniem TSUE, wydanie nagród stanowi odrębną czynność dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT niezależnie od czynności świadczenia usług marketingowych. Co ciekawe, WSA w omawianym wyroku odniósł się do doktryny ETS podkreślającej istotę kompleksowego świadczenia usług i braku potrzeby sztucznego rozdzielania czynności wchodzących w skład jednej usługi. Jeśli pogląd taki utrzyma się w polskim orzecznictwie, możemy się spodziewać bardziej korzystnego rozliczania akcji marketingowych, w szczególności w zakresie różnego rodzaju programów lojalnościowych. 4

5 WSA w Warszawie: Wymiana udziałów dokonywana przez kilku udziałowców jest neutralna podatkowo Zdaniem Sądu wniesienie przez kilku wspólników do spółki kapitałowej udziałów innej spółki, które wspólnie dają bezwzględną większość praw głosów, nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT. Stwierdził, że bezpośrednie zastosowanie mają w tym przypadku przepisy Dyrektywy Rady 2009/133/WE z 19 października 2009 r., zgodnie z którymi w przypadku tzw. wymiany udziałów (akcji) ich kwalifikowanego aportu przydział papierów wartościowych akcjonariuszowi spółki, której akcje (udziały) są wnoszone aportem, nie stanowi podstawy do opodatkowania dochodu uzyskanego z tego tytułu przez akcjonariusza. Zdaniem Sądu nie można pomijać uregulowań wynikających z Dyrektywy i opierać się wyłącznie na treści art. 24 ust. 8a ustawy PIT. (Wyrok WSA w Warszawie z 9 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 486/12). Komentarz: Brzmienie przepisów w zakresie transakcji wymiany udziałów jest obecnie dość precyzyjne, jednakże tematyka ta wciąż budzi pewne kontrowersje. W szczególności, kwestia spełnienia warunku zapewniającego większość udziałów w spółce jest rozumiana przez organy podatkowe oraz sądy niejednoznacznie. Z jednej strony organy wskazują na obowiązek występowania w transakcji wymiany udziałów pojedynczego wspólnika większościowego, który wnosi aportem udziały (akcje) dające bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane. Organy uznają również, że skoro każdy z udziałowców jest odrębnie podatnikiem podatku dochodowego, skutki podatkowe związane z wymianą udziałów należy rozpatrywać odrębnie u każdego z nich. Z drugiej jednak strony zdarza się stanowisko pozytywne, jak to przedstawione w komentowanym wyroku (por. także wyrok WSA w Warszawie z 4 września 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3063/11 lub wyrok WSA w Szczecinie z 26 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Sz 906/11). WSA uwzględniając brzmienie dyrektywy, trafnie opowiada się za nieopodatkowaniem dochodu podmiotów zaangażowanych w wymianę udziałów również w przypadku, gdy wymaganą większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, daje spółce nabywającej dopiero aport otrzymany od kilku udziałowców (których łączna suma udziałów pozwala na przekroczenie wymaganego progu). Na aprobatę zasługują zarówno stanowisko WSA, jak i bogate i staranne uzasadnienie wyroku, uwzględniające szczegółową analizę znajdujących zastosowanie przepisów unijnych i 5

6 WSA w Warszawie: Dochód z akcji w polskiej SKA jest dla spółki cypryjskiej dochodem z działalności prowadzonej przez stały zakład w Polsce Sąd stwierdził, że dochody spółki cypryjskiej jako akcjonariusza z udziału w polskiej SKA będą opodatkowane w Polsce na zasadach ogólnych, proporcjonalnie do udziału w dochodzie tej spółki. Zdaniem Sądu, jeżeli spółka osobowa jako podmiot transparentny pod względem podatkowym prowadzi działalność w państwie, w którym jest zorganizowana, to wspólnik tej spółki posiada w tym państwie zakład i podlega w nim opodatkowaniu od zysków osiągniętych poprzez ten zakład. (Wyrok WSA w Warszawie z 8 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 3535/11). Co ciekawe, w tym samym miesiącu tenże WSA w Warszawie orzekł w analogicznej sprawie, że objęcie akcji polskiej SKA przez spółkę cypryjską nie powoduje powstania zakładu w Polsce. Samo bowiem prawo akcjonariusza do udziału w zysku, wynikające z posiadanych akcji, nie powinno być równoważne z prowadzeniem działalności gospodarczej przez położony na terytorium Polski zakład (Wyrok WSA w Warszawie z 21 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 826/12). Komentarz: O ile ogólnie należy się zgodzić, że dochód z tytułu udziału w transparentnej podatkowo spółce osobowej będącej rezydentem innego państwa jest dochodem z działalności gospodarczej prowadzonej przez stały zakład, o tyle konkluzja ta jest dyskusyjna w przypadku akcjonariusza, jako posiadającego szczególny status w SKA i osiągającego dochód kapitałowy z akcji. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z uchwałą NSA z 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11) dochód akcjonariusza SKA nie jest dochodem z działalności gospodarczej. Również wyrok NSA z 3 kwietnia 2012 r. (sygn. akt II FSK 975/10) w nawiązaniu do styczniowej uchwały wyłącza przychody akcjonariuszy z kategorii dochodów z działalności gospodarczej. Rozpatrywany problem ukazuje również znaczenie rozbieżności, jaka zaznaczyła się pomiędzy uchwałą NSA a interpretacją ogólną MF z 11 maja 2012 r. (sygn. akt DD5/033/1/12/KSM/DD-125); w tej ostatniej bowiem dochód akcjonariusza został uznany za pochodzący z działalności gospodarczej. Inne ważne orzeczenia Interpretacja ogólna MF z 27 listopada 2012 r., sygn. akt PT3/033/10/423/AEW/12/PT-618: Minister Finansów zmienił swoje dotychczasowe stanowisko w zakresie opodatkowania VAT tzw. premii (bonusów) pieniężnych. Wypłata premii z tytułu osiągnięcia określonej wielkości sprzedaży lub terminowego regulowania należności stanowi rabat zmniejszający podstawę opodatkowania, co w rezultacie powoduje obowiązek wystawienia faktury korygującej. Wyrok TSUE z 13 listopada 2012 r. w sprawie C-35/11 (Test Claimants in the FII Group Litigation): Przepisy prawa krajowego w zakresie opodatkowania dywidend naruszają traktatową swobodę przepływu kapitału, jeśli efektywny stopień opodatkowania spółek będących rezydentami w państwie członkowskim jest niższy niż nominalna stawka podatku. Wyrok TSUE z 8 listopada 2012 r. w sprawie C-299/11 (Gemeente Vlaardingen): Przeznaczenie przez podatnika na potrzeby jego działalności gospodarczej zwolnionej z podatku od wartości dodanej działek gruntów, których jest właścicielem i których przekształcenie zlecił osobie trzeciej, może stanowić przedmiot opodatkowania podatkiem od wartości dodanej, którego podstawą opodatkowania jest suma wartości gruntu obejmującego te działki i kosztów ich przekształcenia. 6

7 Wyrok NSA z 28 listopada 2012 r., sygn. akt I FSK 59/12: Przesunięcie towarów do składu fabrycznego dystrybutora, który nie uzyskał zgody spółki do rozporządzania rzeczą jak właściciel, nie powoduje powstania obowiązku podatkowego z tytułu dostawy towarów. Wyroki NSA z 27 oraz 28 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 662/11 oraz II FSK 699/11: Przy interpretacji wartości zadłużenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy CIT, należy uwzględnić ogólną wartość zadłużenia spółki z jakiegokolwiek tytułu prawnego, łącznie wobec wszystkich znaczących udziałowców, a nie tylko zobowiązania z tytułu pożyczek lub kredytów. Wyrok NSA z 23 listopada 2012 r., sygn. akt I FSK 2178/11: W przypadku kwestionowania przez organy podatkowe prawa do zastosowania 0% stawki VAT do WDT z uwagi na nieaktywny NIP kontrahenta istotnym jest wykazanie innymi dowodami, że transakcja ta miała faktycznie miejsce. Wyrok NSA z 23 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 675/11: Wartość kuponów kulturalno rekreacyjnych przekazywanych na rzecz pracowników nie podlega zwolnieniu z PIT do kwoty 380 zł rocznie, przewidzianym na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy PIT. Wyrok NSA z 21 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 1509/11: Koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności obejmują wartość nominalną pożyczki, tj. kwotę główną wraz z naliczonymi do dnia sprzedaży odsetkami. Wyrok NSA z 15 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 692/11: Pakiet 100% akcji innej spółki nie stanowi ZCP w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy CIT. Wyrok NSA z 14 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 629/11: Kilkukrotne przewalutowanie pożyczki i spłata w innej walucie obcej powoduje powstanie podatkowych różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ustawy CIT. Wyrok NSA z 13 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 647/11: Obowiązek podatkowy właścicieli wyodrębnionych lokali w zakresie współwłasności gruntu oraz części wspólnych budynku określa wyłącznie art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych; jeżeli wskutek tego część nieruchomości pozostaje poza tą regulacją, luki prawnej nie można uzupełniać poprzez interpretację słusznościową. Wyrok NSA z 8 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 527/11: Składka OC sfinansowana przez spółkę stanowi dla poszczególnych członków zarządu przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Wyrok NSA z 8 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 605/11: Podatnik może pomniejszych przychód o wysokość udzielonych bonifikat, przy czym nie jest istotne czy wysokość bonifikaty jest wykazana w części fiskalnej paragonu, czy też niefiskalnej lub tylko w systemie komputerowym. Wyrok WSA w Warszawie z 28 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 934/12: Prowizja z tytułu uruchomienia kredytu (opłata aranżacyjna) stanowi pośredni koszt podatkowy, rozliczany jednorazowo w roku jego ujęcia w księgach rachunkowych. Wyrok WSA we Wrocławiu z 27 listopada 2012 r., sygn. akt I Sa/Wr 1275/12: Podstawą opodatkowania dla celów podatku VAT wniesionego do spółki kapitałowej aportu jest wartość nominalna objętych w zamian udziałów (akcji), stanowiąca kwotę brutto. Wyrok WSA w Warszawie z 23 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1051/12: Wniesienie aportu niepieniężnego skutkuje powstaniem przychodu w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji), przy czym organ podatkowy jest uprawniony do oszacowania na podstawie art. 14 ustawy CIT wartości przedmiotu aportu, nie zaś wartości objętych udziałów. 7

8 Wyrok WSA w Warszawie z 15 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 649/11: Cesja umowy leasingu operacyjnego nie powoduje konieczności ponownej oceny spełnienia warunków wymienionych w art. 17b ust. 1 ustawy CIT, bowiem ustawodawca wymaga zachowania wyłącznie ciągłości przedmiotowej, nie zaś podmiotowej. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 12 listopada 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 490/12: Usługa świadczona w ramach umowy faktoringu nie powinna być sztucznie dzielona na usługę finansową oraz nabycia wierzytelności, co wyklucza zastosowanie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 15 ustawy VAT. Wyrok WSA w Bydgoszczy z 23 października 2012 r., sygn. akt I SA/Bd 763/12: Obiekt budowlany w części, w której nie jest pokryty dachem, nie powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami: Sprawy sporne (litigation): lub VAT i inne podatki pośrednie: Podatki dochodowe (CIT, PIT) - kwestie bieżące: - lub Podatki dochodowe optymalizacje i aspekty międzynarodowe: lub Ceny transferowe i restrukturyzacje modelu biznesowego: 8

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska

Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Sprostać wyzwaniom Mandantenbrief Polska Informacje z dziedziny prawa, podatków i gospodarki Wydanie: styczeń-marzec 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl W tym wydaniu polecamy: Prawo > > Administrator

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MAJ

CRIDO TAXAND FLASH MAJ CRIDO TAXAND FLASH MAJ 2014 TEMATY MIESIĄCA Zwolnienie aportu z opodatkowania VAT (do kwietnia 2009 r.) uniemożliwia późniejsze odliczenie VAT naliczonego Udowodnienie wywozu dokumentami zastępczymi umożliwia

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 1 / Luty 2014 W numerze: Czy nieodpłatne wydanie nagród powinno być opodatkowane VAT? Zastosowanie środka egzekucyjnego nie zawsze przerywa bieg przedawnienia Dywidenda niepieniężna podlega opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Rachunkowość i podatki

Biuletyn Rachunkowość i podatki Biuletyn Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Sprawozdanie finansowe sporządzone przy braku założenia kontynuacji działalności 2 Rozpoznanie przychodu według Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

obrót wierzytelnościami

obrót wierzytelnościami obrót wierzytelnościami Warszawa, grudzień 2013 Spis treści Cesja wierzytelności zabezpieczonych wekslem... 3 Akcesoryjność cesji na zabezpieczenie?... 5 Ryzyko przekwalifikowania transakcji dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe

orzecznictwo, interpretacje, zagadnienia podatkowe Nr 2 / luty 2013 W numerze: Czy wydatki integracyjne stanowią przychód po stronie pracownika? Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych, komputerów oraz telefonów komórkowych przez kadrę menedżerską

Bardziej szczegółowo

III SA/Wa 1924/11 Warszawa, 7 marca 2012 WYROK

III SA/Wa 1924/11 Warszawa, 7 marca 2012 WYROK III SA/Wa 1924/11 Warszawa, 7 marca 2012 WYROK Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Kurkiewicz (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Bożena

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podatkowe obrotu wierzytelnościami na gruncie VATU oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Konsekwencje podatkowe obrotu wierzytelnościami na gruncie VATU oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Konsekwencje podatkowe obrotu wierzytelnościami na gruncie VATU oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Transakcje z zakresu obrotu wierzytelnościami w zaleŝności od ich charakteru oraz uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla Bieniasze k/bartoszyc 21-22 październik 2011 1/128 Wstęp Problematyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn.

Materiały szkoleniowe z tematu pn. Materiały szkoleniowe z tematu pn. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM TRANSAKCJI TRÓJSTRONNYCH I ŁAŃCUCHOWYCH ORAZ IDENTYFIKACJA OSZUSTW KARUZELOWYCH W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo