Architektura informacyjna zorientowana biznesowo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura informacyjna zorientowana biznesowo"

Transkrypt

1 Dokument techniczny Architektura informacyjna zorientowana biznesowo Rozwiązania na teraz i platforma na przyszłość

2 WSTĘP Stworzenie trwałego środowiska informatycznego pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed firmami, zwłaszcza jeśli chodzi o sprostanie potrzebom przedsiębiorstwa związanym z informacją. Często pojawiają się narzekania na potrzebę lepszego dopasowania środowiska IT i jego zdolności do reagowania na sytuację biznesową. Aby rozwiązać ten problem, próbowano między innymi metodologii i procesów takich jak narzędzia typu CASE, język UML, metodologia JAD, a także rozwiązań o podłożu technologicznym, takich jak planowanie zasobami przedsiębiorstwa (ERP), architektura zorientowana na usługi (SOA) i zarządzanie danymi podstawowymi (MDM). Na przekór jednak tym rozwiązaniom metodologicznym i technologicznym główne problemy wciąż pozostają nierozwiązane. Architektura przedsiębiorstwa (AP) stanowi model i platformę mające sprostać niektórym z tych wyzwań, jednakże metodologia AP nadal pozostaje zależna od technologii. Istnieje jednak pewien aspekt AP mogący zapełnić wyrwę między informatyką a biznesem i zapewnić zorientowaną biznesowo, trwałą architekturę: to architektura informacji. Architektura informacji (AI) udostępnia całościowe spojrzenie na aktualne środowisko biznesu i pomaga rozwiązywać doraźne wyzwania biznesowe, zapewniając jednocześnie platformę rozwoju nowych zorientowanych biznesowo rozwiązań. Architektura biznesowa pomaga zminimalizować ryzyko i umożliwia obszerny zakres planowania dla każdego projektu informatycznego. Architektura informacji uwzględnia różne konteksty wykorzystania informacji, takich jak rodzaje działalności, obszary funkcjonalne finanse, sprzedaż i marketing i informację biznesową, stanowiąc nie tylko model danych, lecz również metadane wymagane do wsparcia wszystkich systemów operacyjnych i usług wewnętrznych, takich jak magazyn danych. Architektura informacji uwzględnia dane i ich zastosowanie, aby móc przekształcić je w użyteczną informację, i zapewnia, że otrzymane rozwiązanie zintegrowane jest elastyczne, rozszerzalne i zdolne reagować na zmieniające się potrzeby biznesowe. Architektura informacji służy do oceniania solidności projektów informatycznych i weryfikowania kompletności planów w celu zapewnienia, że spełniają one zarówno bieżące potrzeby, jak i przyszłe oczekiwania. Architektura informacji jest również używana do testowania scenariuszy procesów biznesowych i ustalania, czy spełniają one szersze potrzeby firmy, takie jak analiza i raportowanie. W niniejszej publikacji oceniamy propozycję wartości polegającej na zainicjowaniu programu architektury informacji i podajemy czytelnikowi wskazówki, w jaki sposób rozpocząć rozwijanie AI zorientowanej biznesowo. Rozwijanie architektury informacji wymaga taktyki, narzędzi i technik do gromadzenia wiedzy i dzielenia się nią. Nieodłączną ich częścią jest nawiązanie dialogu między działami biznesowymi i informatycznymi w sposób mniej techniczny, wyrównujący szanse przy myśleniu o sposobach mapowania wyzwań biznesowych na potrzeby związane ze współdzieleniem i wykorzystaniem informacji. Częścią architektury informacji mogą stać się narzędzia i techniki architektury, które pełnią kluczową rolę jako repozytorium wiedzy. KORZYŚCI Z INFORMACJI UKIERUNKOWANEJ BIZNESOWO Architektura biznesowa zapewnia szereg wytycznych, które w zamierzeniu mają prowadzić do nawiązania dialogu między partnerami biznesowymi a fachowcami od spraw informatycznych. AI ułatwia rozpoznawanie i konkretyzowanie potrzeb i oczekiwań biznesowych. Rolę katalizatora dialogu pełnią dyskusje dotyczące wymogów informacyjnych przy wsparciu procesów i działań biznesowych oraz interakcje informatyczno-biznesowe związane z głównymi podmiotami informacji (klient, zlecenie, produkt lub faktura), a także współdzielenie i wykorzystywanie informacji między różnymi obszarami funkcjonalnymi. Procesy, które zapewnia AI, umożliwiają spojrzenie na informację w sposób systemowy oraz obejmują narzędzia, notacje i modele angażujące firmę i dział informatyczny w upraszczanie korzystania ze złożonej sieci danych. 2

3 AI zapewnia platformę, w ramach której firma i jej dział informatyczny mogą badać zasadność różnych rozwiązań i wypracować rozwiązanie proste i przejrzyste, tworząc w ramach procesu AI potrzeby biznesowe, opisy danych, modele i mapy procesów, a tym samym okazje do: Zapewnienia dalszego zbliżania AI do potrzeb biznesowych Udostępnienia rozwiązań zorientowanych biznesowo Poprawienia jakości i użyteczności informacji Powyższe stanowi z kolei wsparcie rozwiązań technologicznych w następujących kwestiach: Zapewnienie prostoty w projektowaniu aplikacji Zmniejszenie powielonej funkcjonalności Wspieranie architektur zorientowanych na usługi Identyfikowanie rozwiązań umożliwiających szybki zysk Zapewnienie trwałości systemowej Z technologicznego punktu widzenia architektura informatyczna pomaga identyfikować możliwości zredukowania duplikacji danych i rozbieżności w informacjach. Zidentyfikowanie pożądanej spójności danych pomoże ocenić trwałość różnych rozwiązań, takich jak ERP, SOA, MDM, zarządzanie wiedzą, magazyny danych i informacja biznesowa, oraz sposób ich użycia do realizacji potrzeb biznesowych. ARCHITEKTURA INFORMACJI: PODSTAWY Aczkolwiek niektóre aspekty informacji biznesowej mogą zostać uchwycone za pomocą procesów cyklu życia systemu informatycznego (SDLC), techniki te nie oddają w zasadny sposób, a tym bardziej nie podtrzymują złożonych relacji istniejących między procesami biznesowymi a licznymi obiektami informacyjnymi. Tu właśnie wkracza architektura informacji, zapewniająca taktykę, modele i metodologię projektowania zasobów informacyjnych i zarządzania nimi tak, aby były bezpośrednio powiązane z czynnikami biznesowymi i odpowiednio zaspokajały potrzeby biznesowe. Architektura informacji obejmuje następujące podstawowe obszary koncentracji: Model biznesowy, składający się z różnych widoków organizacji, interesariuszy, ich problemów i motywacji, a także opisu wykonywanych procesów i funkcji biznesowych. Model informacji, składający się z obiektów ( podmiotów ) informacji, metadanych opisujących te obiekty, danych taksonomicznych do klasyfikacji obiektów i danych ontologicznych do wiązania obiektów relacjami. Metodologia pozyskiwania, analizowania i gromadzenia cech charakterystycznych obiektów biznesowych i informacyjnych; oraz Narzędzia, takie jak repozytorium, w którym gromadzone są wszystkie artefakty i wiedza stworzone w trakcie procesu, w tym opis obiektów biznesowych, dane obiektów, metadane, dane taksonomiczne i ontologiczne. Preferowane są narzędzia, które ponadto wspierają architekturę przedsiębiorstwa, ułatwiając zespolenie architektur biznesowej, informacyjnej, aplikacyjnej i technologicznej w całościową architekturę przedsiębiorstwa. Architektura informacji udostępnia platformę mapowania potrzeb i oczekiwań biznesowych, wymagań procesów i leżących u ich podstaw informacji w taki sposób, aby pomóc dopasować silosy biznesowe i warstwy organizacyjne w przedsiębiorstwie. Koncepcje informacji modelowane w sposób niezależny od rodzaju działalności, aplikacji, procesu biznesowego, stanowiska lub działu zapewniają elastyczność w łączeniu danych organizacyjnych, metadanych, wykorzystania obiektów i rodowodów. Modelowanie tych obiektów informacji w sposób umożliwiający ich ponowne wykorzystanie w różnych biznesowych domenach funkcjonalnych pozwala na projektowanie i rozwijanie interoperacyjnych aplikacji sterowanych danymi, bezproblemowo współpracujących z bazowymi modelami informacji. 3

4 ROZPOCZĘCIE PROGRAMU ARCHITEKTURY INFORMACJI Oprócz kryteriów wymaganych dla powodzenia każdego projektu, to jest sponsoringu przez kierownictwo, finansowania i zasobów, kluczem do udanego programu AI jest kompleksowe zrozumienie i zidentyfikowanie czynników biznesowych, co sugeruje zastosowanie podejścia etapowego, zilustrowanego na rys. 1. Zdefiniować potrzeby i oczekiwania Ustalić zakres Dopasować Ocenić stan aktualny Zdefiniować stan przyszły Rys. 1. Proces architektury informacji Każdy etap rozszerza stan wiedzy i pomaga wypracować firmową architekturę informacji. Główne ustalenia inicjatywy architektury informacji obejmują następujące etapy: Zdefiniowanie potrzeb i oczekiwań: W pierwszym kroku następuje zidentyfikowanie bieżących wyzwań i zebranie przyszłych potrzeb związanych z korzystaniem z informacji i jej współdzieleniem, które nieodzownie wiążą się z zebranymi w całej organizacji perspektywami i poglądami na przydatność informacji ze strony osób, silosów, działów i stanowisk. Każdy zestaw poglądów jest ważny i zapewnia kluczowy wgląd w sposób działania firmy, zwłaszcza jeśli chodzi o odzwierciedlanie indywidualnych motywacji i obaw. Na szczęście metodologie powiązane z architekturą przedsiębiorstwa, na przykład model motywacji biznesowej (BMM) organizacji OMG, mogą pomóc w uchwyceniu wymagań wysokiego poziomu związanych z tymi motywacjami i obawami. W procesie wywiadów i dialogu z personelem firmy kluczowe czynniki biznesowe używane są do zdefiniowania kryteriów sukcesu i zapewnienia głównych celów inicjatywy architektury informacji. Ustalenie zakresu: Architektura informacji jest inicjatywą ogólnofirmową, dlatego też musi obejmować wszystkie działy i stanowiska w organizacji, a także partnerów zewnętrznych, takich jak dostawcy i klienci. Za wchodzące w skład tego zakresu muszą również zostać uznane informacje uzyskane od podmiotów zewnętrznych i im przekazywane. W tym kroku możliwe jest zbadanie wykorzystania informacji i jej współdzielenia zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji w celu ustalenia zakresu architektury informacji. Dopasowanie. Architektura informacji rozpoczyna się od zbadania innych trwających lub planowanych inicjatyw organizacji. Czy AI jest składnikiem programu architektury przedsiębiorstwa? Czy w przedsiębiorstwie stosuje się inne programy ogólnofirmowe, takie jak Six Sigma czy Balanced Scorecard? W inicjatywie AI trzeba wziąć pod uwagę dopasowanie do tych inicjatyw i ich wsparcie. Ocena aktualnego stanu: Udokumentowanie stanu inwentarza posiadanych zasobów informacyjnych jest procesem iteracyjnym, rozpoczynającym się od zgromadzenia podstawowych obiektów danych, takich jak klient czy produkt. W rozwijaniu początkowego modelu biznesowego pomóc może udokumentowanie kluczowych meta danych, takich jak dane referencyjne i charakterystyki podmiotów. Aczkolwiek model taki może nie być kompleksowy i wszechogarniający, wystarczająco nadaje się, aby zapewnić informacje zwrotne i pełnić rolę katalizatora dialogu między firmą a działem informatycznym. Na podstawie powyższych dyskusji można ustalić, czego brakuje w modelu i przyznać priorytet dodatkowym zadaniom gromadzenia informacji o stanie bieżącym. Należy pamiętać, że gromadzenie tych informacji może być procesem trudnym i czasochłonnym. Na proces ten mogą mieć wpływ liczne rozbieżności w danych, a także występująca w rzeczywistości zmienność biznesowa, tak więc plany w tej fazie muszą być realistyczne, tak aby zapewnić zasoby niezbędne do wspierania odpowiednich działań i ciągłość zadań. Model biznesowy używany jest do przygotowania wstępnego koncepcyjnego modelu danych przedsiębiorstwa. 4

5 Zdefiniowanie stanu przyszłego: Zobrazowanie przyszłego stanu informacji daje możliwość zidentyfikowania nowych związanych z nią potrzeb. Posiadając specyfikacje potrzeb i oczekiwań oraz ocenę stanu aktualnego, można zidentyfikować luki w istniejącej architekturze danych. Aby skonstruować plan przyszłego stanu architektury informacji, należy zbadać takie względy jak wolumen, głębokość, ponadczasowość i korzystanie z zewnętrznych źródeł danych. Jeśli mają być wzięte pod uwagę rozwiązania takie jak ERP, informacja biznesowa i magazyny danych, należy uchwycić również ich przyszły stan potrzeb informacyjnych. Następnie można opracować końcowy koncepcyjny model danych przedsiębiorstwa. ZASADY PROJEKTOWE Poniższe nieskomplikowane zasady projektowania informacji służą projektantowi jako wskazówki pomagające stosować dobre techniki zarządzania informacjami i ich nadzorowania w kontekście środowiska biznesowego. Zasada projektowa 1: Rozpocząć od architektury informacji Gdy architektura informacji została już wdrożona, staje się punktem wyjścia do modelowania, projektowania i rozwijania danych w celu wspierania potrzeb procesów biznesowych. Każda możliwość stworzenia lub zmodyfikowania modelu danych, czy to sterowana definicją nowych potrzeb informacji, czy wynikająca ze zmieniającego się zapotrzebowania na informację posiadaną, musi wykorzystywać architekturę informacji jako punkt wyjścia. Wszystkie nowe modele lub zmiany modeli istniejących muszą z kolei być spójne z definicjami istniejących obiektów informacyjnych. Zasada projektowa 2: Modelowanie w przedsiębiorstwie Projektowanie i rozwój mają na celu szerokie wdrożenie o zasięgu ogólnofirmowym i perspektywie globalnej. Modele muszą pasować do kontekstu organizacji, a nie ograniczać się do jednego stanowiska lub silosu biznesowego. Zasada projektowa 3: Sterowanie przez biznes Architekturą informacji sterują czynniki wpływające na wartość biznesową. Kontekstem dla definicji obiektów informacyjnych są motywacje, potrzeby i obawy biznesowe. Zasada projektowa 4: Wspólna informacja Modele informacji projektowane będą tak, aby wspierać maksymalną możliwość ponownego użycia i holistyczne scenariusze korzystania, odzwierciedlając przy tym zbiorczy widok wspólnych koncepcji, podmiotów, atrybutów i relacji. Zasada projektowa 5: Jakość Zapewnienie jakości informacji stanie się elementem wbudowanym w architekturę. Jakość danych mierzona będzie zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym. Zasada projektowa 6: Standardy Nazwy danych, ich struktury, rozmiary i domeny wartości, do których się one odwołują, będą zgodne z ustalonym zbiorem standardów zarządzanym w centralnym repozytorium referencyjnym, dostępnym dla wszystkich głównych interesariuszy. Zasada projektowa 7: Dopasować wymagania informacyjne do modelu danych Wszystkie wymagania informacyjne będą bezpośrednio mapowane na składniki poszczególnych modeli od modeli wysokiego poziomu i biznesowych do koncepcyjnych, logicznych i fizycznych. Definicje związane z podmiotami i elementami danych będą spójne z logicznego i schematycznego punktu widzenia i oparte w najszerszym możliwym zakresie na pozycjach zdefiniowanych w istniejącej architekturze informacji. 5

6 Zasada projektowa 8: Nadzór nad informacją Do nadzoru zgodności z architekturą informacji użyte zostaną zasady rządzące definiowaniem i wykorzystywaniem obiektów informacji. Stosowane będą procesy wdrażające te zasady, tak aby monitorować i raportować niezgodności lub odejście od oczekiwań. Zasada projektowa 9: Prywatność i bezpieczeństwo danych Architektura informacji obejmować będzie w każdym punkcie, w którym dochodzi do współdzielenia lub wymiany danych, zasady i wytyczne służące do ochrony danych osobowych lub danych mogących posłużyć do zidentyfikowania konkretnej osoby. Zasada projektowa 10: Dopasowanie do architektury przedsiębiorstwa Architektura informacji zostanie dopasowana do procesów poziomych i funkcji pionowych opisanych i zarządzanych w programie architektury przedsiębiorstwa. Architektura informacji wykorzystywać będzie metody używane przez twórców architektury przedsiębiorstwa oraz narzędzia i technologie uzupełniające. MODEL INFORMACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wyjście ze środowiska silosowego i próba zwiększenia reagowalności na żądania biznesowe przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów to inicjatywa trudna, wymagająca oparcia się o zjawisko, które można określić mianem architektury konsensusu w zarządzaniu informacją. Architektura konsensusu obejmuje różne punkty widzenia występujące w organizacji. Nie jest ona zoptymalizowanym rozwiązaniem technologicznym, lecz rozwiązaniem optymalnym, zorientowanym biznesowo. Jeśli przy opracowywaniu architektury konsensusu zastosuje się zasady projektowe, wynikiem będzie architektura informacji i platforma zarządzania informacją stanowiąca centralny element całościowego środowiska biznesowego. Projektowanie produktu architektury i platformy usług wymaga koncepcyjnego modelu biznesowego przedsiębiorstwa wspieranego przez koncepcyjny model danych. Ów model danych może posłużyć do ustalenia wspólnych procesów, danych i usług biznesowych we wszystkich liniach produktów i usług, działach i stanowiskach. Architektura informacji staje się z kolei fundamentem aplikacji, systemów i baz danych, a także usług wspierających działania biznesowe zorganizowane wokół koncepcyjnego modelu danych. Obejmuje ona główne usługi biznesowe, takie jak sprzedaż i obsługa klienta, a także usługi infrastrukturalne, takie jak HR, finanse i informacja biznesowa. Architekturę tę można badać pod kątem spełniania rozmaitych potrzeb wszystkich części składowych firmy, mapując ją zwrotnie na model biznesowy. Oto najważniejszy efekt pracy, który można uzyskać, rozważając rozwiązanie zintegrowane. WZGLĘDY PRZEMAWIAJĄCE ZA TRWAŁĄ ARCHITEKTURĄ INFORMACJI Jeśli korzyści z architektury informacji obejmują konceptualizację, zaprojektowanie i wdrożenie modeli informacji i danych wspierających potrzeby biznesowe w całym przedsiębiorstwie, wówczas głównym wyzwaniem staje się zapewnienie, że wszyscy analitycy, projektanci i wdrażający korzystają z AI w sposób najbardziej efektywny, podtrzymując otwartą komunikację między działami biznesowymi i informatycznymi. A ponieważ architektura informacji umożliwia korzystanie z modeli i artefaktów w sposób ciągły w celu ułatwienia dialogu między powyższymi działami i zapewnienia stałej wartości, trzeba ją utrzymywać i rozwijać. Architektura informacji to o wiele więcej niż ćwiczenie intelektualne lub projekt ograniczony ścisłymi ramami czasowymi. To program i filozofia, a w celu zapewnienia ciągłej wartości jego jądro musi zostać należycie osadzone w innych zadaniach i procesach organizacyjnych, takich jak etapy rozwoju systemu informatycznego i zarządzanie procesem biznesowym. 6

7 Architektura informacji może pomóc organizacjom dokonywać natychmiastowych ulepszeń z jednoczesnym rozwijaniem platformy na przyszłość. Aby rozpocząć działania związane z architekturą informacji, można wykonać następujące kroki: 1. Zbadać różne metodologie AI i wybrać najbardziej odpowiednią dla danej organizacji. 2. Zaangażować działy biznesowe i informatyczne w bycie współwłaścicielami AI. 3. Rozważyć oferowane przez dostawców na rynku sposoby tworzenia elastycznych narzędzi i procesów do gromadzenia całości wiedzy i artefaktów związanych z informacją w organizacji. 4. Zidentyfikować szanse na szybki zysk z użyciem wiedzy zdobytej w procesie AI. 5. Rozwinąć przyszłe środowisko AI. 6. Ustanowić trwały program AI poprzez szkolenia i ulepszanie procesów. 7. Dopasować architekturę informacji do inicjatywy architektury przedsiębiorstwa. O AUTORZE Richard Ordowich jest konsultantem biznesowym i informatycznym z ponad 30-letnim doświadczeniem w informatyce, dotyczącym m.in. projektowania i produkcji sprzętu, pisania oprogramowania, testowania i zapewniania jakości, metodologii programowania oraz zmian organizacyjno-biurowych. Posiada bogate doświadczenie w branży, wyniesione ze współpracy z między innymi organami rządowymi, dostawcami usług finansowych, ubezpieczeń, mediów i informacji, zajmował również stanowiska szczebla globalnego związane z zarządzaniem produktami, sprzedażą i marketingiem. Przez 8 ostatnich lat koncentrował się na jakości danych, zarządzaniu danymi, standardach danych, zarządzaniu hurtowniami danych oraz danymi referencyjnymi. O SPÓŁCE KNOWLEDGE INTEGRITY Spółka Knowledge Integrity, Inc. (www.knowledge-integrity.com) od 1999 r. rozwija metodologie techniczne i metodologie zarządzania pomagające budować w organizacjach programy jakości danych, zarządzania danymi referencyjnymi, standardów danych i nadzoru nad danymi, aby umożliwić analizę, ocenę i polepszenie jakości danych dla celów systemów transakcyjnych, informacji biznesowej, operacyjnych i raportowych. Knowledge Integrity świadczyła usługi wielu organizacjom różnego rodzaju, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego, z wielu różnych branż, w tym finansów, bankowości, ubezpieczeń, służby zdrowia, przemysłu, farmaceutyki i administracji rządowej. O SYBASE POWERDESIGNER PowerDesigner ustanawia międzydyscyplinarne definicje biznesowe i techniczne dające pojedynczą wersję dokładnych, kluczowych zasobów informacji. Zdolność do ogarnięcia wszystkich składników architektury informacji pozwala Sybase PowerDesigner uzasadnić twierdzenie o byciu pierwszym światowym narzędziem architektury informacji. Integracja metadanych biznesowych i informatycznych, którą zarządza PowerDesigner, upraszcza działania organizacji związane z nadzorem danych, informacjami biznesowymi, integracją i konsolidacją. 7

8 Sybase, Inc. Worldwide Headquarters One Sybase Drive Dublin, CA U.S.A SYBASE 8 Sybase Products Poland Sp. z o.o. Ul. Wołoska 5 budynek Taurus Warszawa Copyright 2011 Sybase, an SAP Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieujawnione prawa zastrzeżone na podstawie amerykańskich przepisów o prawach autorskich. Sybase i logo Sybase są znakami towarowymi Sybase, Inc. lub jego spółek zależnych. wskazuje na rejestrację w Stanach Zjednoczonych Ameryki. SAP i logo SAP są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi SAP AG w Niemczech oraz w kilku innych krajach. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich właściwych właścicieli. 11/11 LO3345

Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń

Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń Dokument techniczny Analiza szybko poruszających się danych i działanie w oparciu o nie: omówienie przetwarzania złożonych zdarzeń Informacje na temat podstawowych koncepcji i korzyści, jakie można osiągnąć,

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii Continuous Intelligence w zarządzaniu energią

Wykorzystanie technologii Continuous Intelligence w zarządzaniu energią Dokument techniczny Wykorzystanie technologii Continuous Intelligence w zarządzaniu energią www.sybase.com.pl I SPIS TREŚCI 1 Wstęp 1 Rozwiązania inteligentnego zarządzania energią 2 Architektura rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP

Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP DOKUMENT BIZNESOWY Moc analizy ciągłej w czasie rzeczywistym (Real-time Continuous Intelligence ) dostępnej w ESP Korzystanie z technologii CEP do uzyskiwania informacji o rynku z dużych ilości danych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision)

ANALIZY BIZNESOWE. Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE. * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) ANALIZY BIZNESOWE Microsoft Dynamics NAV* ANALIZY BIZNESOWE Dokument oficjalny * Microsoft Dynamics NAV (wcześniej Microsoft Business Solutions Navision) www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM

PLM Software. Rozwiązania dla przemysłu. Siemens PLM Software. Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM Siemens PLM Software Wprowadzenie do zarządzania danymi produktu (PDM) Najważniejsze funkcje i zalety systemu PDM www.siemens.com/teamcenter Artykuł techniczny dla kadry zarządzającej Implementacja systemów

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Marketing wielowymiarowy

Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Marketing wielowymiarowy Nowe zasady w erze cyfrowej Ostatnie pięć lat to okres znaczącej ewolucji marketingu. Jej podstawą jest ewolucja klientów połączonych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria

Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN Egeria Zeszyty Naukowe nr 753 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007 Krzysztof Wilczyƒski Studium Doktoranckie Wydzia u Zarzàdzania Zastosowanie metodyki wdro eniowej systemu klasy ERP na przyk adzie CDN

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Duże ilości danych i inteligentne dokonywanie transakcji

Duże ilości danych i inteligentne dokonywanie transakcji Dokument techniczny Duże ilości danych i inteligentne dokonywanie transakcji Stephen F. Elston Melinda J. Wilson www.sybase.com.pl SPIS TREŚCI 3 Duże ilości danych 3 Duże ilości danych, ale czy informacji?

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Dojrzałość rynku elektronicznego biznesu typu B2B w Polsce na przykładzie doświadczeń we wdrażaniu działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Wstęp Głównym celem przedstawionej

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR

ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR ISO 20000: Co powinna zrobić firma? PRZEGLĄD NAJLEPSZYCH PROCEDUR Spis treści Streszczenie...1 Następny krok... 2. ITIL...3. COBIT...3. BS 15000...3 ISO 20000 z bliska... 3. Znaczenie ISO 20000... 4. Czy

Bardziej szczegółowo

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala

PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW I DLA ORGANIZACJI. Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala Jan Fazlagić Marcin Sikorski Aleksander Sala PORTALE INTRANETOWE ISBN 978-83-62197-01-9 J. Fazlagić, M. Sikorski, A. Sala PORTALE INTRANETOWE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ KAPITAŁ INTELEKTUALNY KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika

Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika Jak założyć i rozwijać Centrum Transferu Wiedzy? Przewodnik użytkownika SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY (CTW)... 5 WIZJA I MISJA... 5 CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI CTW... 6 KRÓTKIE PODSUMOWANIE...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

INTEROPERACYJNOŚĆ Definicja, Jak ją osiągnąć?, Wybór jako najlepsza praktyka, Wkład Microsoftu w rozwój interoperacyjności oprogramowania

INTEROPERACYJNOŚĆ Definicja, Jak ją osiągnąć?, Wybór jako najlepsza praktyka, Wkład Microsoftu w rozwój interoperacyjności oprogramowania INTEROPERACYJNOŚĆ Definicja, Jak ją osiągnąć?, Wybór jako najlepsza praktyka, Wkład Microsoftu w rozwój interoperacyjności oprogramowania 1. Otwarte Innowacje i wpływ modeli biznesowych na rozwiązania

Bardziej szczegółowo