IA-IV Łódź, dnia 19 grudnia 2014 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IA-IV.1611.1.2014 Łódź, dnia 19 grudnia 2014 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 IA-IV Łódź, dnia 19 grudnia 2014 roku Pan Marek Jacek Michalak Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 2 5 grudnia 2014 roku, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 20 listopada 2014 roku, zespół kontrolny w składzie: 1 Jacek Kowalkiewicz - kierownik zespołu kontrolnego starszy inspektor wojewódzki - upoważnienie Nr 61/ Jadwiga Święcicka - członek zespołu kontrolnego starszy inspektor wojewódzki - upoważnienie Nr 62/2014 przeprowadził w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi przy ulicy Gdańskiej 38, Łódź, kontrolę w zakresie: prawidłowość prowadzenia kontroli jakości paliw w 2013 roku w oparciu o ustawę z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. nr 169, poz. 1200). Okres objęty kontrolą od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Pan Marek Jacek Michalak, powołany na stanowisko Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi przez Wojewodę Łódzkiego dnia 7 października 2007 roku. Zastępcą Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi jest Pani Barbara Warzywoda, powołana na stanowisko w dniu 30 czerwca 1999 roku przez Wojewodę Łódzkiego. W trakcie trwania kontroli wyjaśnień udzielali Pani Alina Pasela-Laska Naczelnik Wydziału Kontroli

2 Towarów Przemysłowych i Usług, Pan Artur Bączyk Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Towarów Przemysłowych i Usług. Kontrolę w trybie zwykłym przeprowadzono na podstawie: art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2011 roku, Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2009 roku, Nr 31, poz.206 ze zm.). W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie oceniono na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów tj. protokołów z kontroli, protokołów pobrania próbek paliw, protokołów i sprawozdań z badań próbek (Zakład Analiz Naftowych Laboratorium Rop i Analiz Standardowych, Polcargo International Sp. z o. o. - Dział Laboratorium), wykazu stacji na których stwierdzono paliwa niewłaściwej jakości, wykazu dostawców kwestionowanych paliw oraz złożonych wyjaśnień. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi na podstawie Programu Kontroli Jakości Paliw Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził w 2013 roku ogółem 140 kontroli, w tym 10 kontroli bez pobierania próbek paliwa oraz 130 kontroli, podczas których pobrano do badań 135 próbek paliw. Pobrano następujące próbki paliw: 37 próbek benzyny bezołowiowej Pb 95, 4 próbki benzyny bezołowiowej Pb 98, 57 próbek oleju napędowego ON, 37 próbek gazu skroplonego LPG. Kontrole przeprowadzono na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U nr 169, poz z późn. zm.). Próbki paliw oceniane były w odniesieniu do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U, Nr 221, poz 1441 ze zm) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. Nr 251, poz ze zm.). Przeprowadzone kontrole, na etapie badania próbek podstawowych, wykazały nieprawidłowości w 8 próbkach, w tym w 7 próbkach kontrolowanego oleju napędowego ON oraz w jednej próbce LPG (co stanowiło około 6 % ogółu pobranych próbek) w trakcie 8 kontroli (w tym 1 przeprowadzonej u tego samego przedsiębiorcy po zakupieniu nowej

3 partii paliwa tzw.,,dolewki') u 7 przedsiębiorców - co stanowiło około 6 % ze wszystkich przeprowadzonych kontroli paliw. Kwestionowanymi parametrami były: w oleju ON: - zaniżona temperatura zapłonu - 4 próbki, - zawyżona odporność na utlenianie - 2 próbki, - pozostałość po destylacji w 350ºC - 1 próbka, - pozostałość po destylacji w 95ºC - 2 próbki. w autogazie LPG: - zawyżona zawartość siarki - 1 próbka. W 6 przypadkach przedsiębiorcy złożyli wnioski o badanie próbek kontrolnych. W 1 przypadku wyniki próbki kontrolnej nie potwierdziły wyników próbki badań - próbki podstawowej (próbka kontrolna spełniała wymagania jakościowe). W 2 przypadkach w toku drugiej kontroli u przedsiębiorców, u których stwierdzono paliwo niewłaściwej jakości ponowna kontrola wykazała niespełnienie wymagań jakościowych. W związku z ustaleniami przeprowadzonych kontroli do właściwych miejscowo Prokuratur Rejonowych skierowano 6 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw : - 5 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na dokonywaniu obrotu paliwem ciekłym w postaci oleju napędowego ON niespełniającym wymagań jakościowych określonych w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 09 grudnia 2008 roku w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz ze zm.), tj. czynu z art. 31 ust. l ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U, nr 169, poz z późn. zm.), - 1 zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na dokonywaniu obrotu paliwem gazem skroplonym (LPG) niespełniającym wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (LPG) (Dz. U. Nr 251, poz ze zm.) tj. czynu z art. 3l ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U, nr 169, poz z późn. zm.), Wydano 2 decyzje nakazujące wycofanie z obrotu paliwa - oleju napędowego ON zabezpieczonego do czasu uzyskania wyników badań, które wykazały nie spełnianie wymagań jakościowych.

4 Do Prezesa Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów skierowano 6 wniosków o wszczęcie postępowań w sprawie obciążenia przedsiębiorców kosztami badań paliw niespełniających wymagań jakościowych. Ponadto, w związku z zakwestionowaniem jakości paliw, wysłano 20 pism do właściwych organów administracji państwowej: - 2 pisma do Wojewódzkiego Inspektoratu ochrony Środowiska, - 6 pism do Urzędu Kontroli Skarbowej, - 6 pism do Urzędu Celnego, - 6 pism do Urzędu Regulacji Energetyki. Na podstawie analizy przedłożonych do kontroli dokumentów, złożonych wyjaśnień realizację zadań przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Łodzi w powyżej wskazanym zakresie w roku 2013 ocenia się pozytywnie. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. Wystąpienie pokontrolne sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi kontrolowanej jednostki, drugi zaś pozostawiono w aktach kontroli. Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Jan Michajłowski Dyrektor Wydziału Infrastruktury

5 podpisy i pieczątki kontrolerów podpis i pieczęć kierownika komórki do spraw kontroli W dniach listopada 2012 roku, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 22 października 2012 roku, zespół kontrolny w składzie: 1 Jacek Kowalkiewicz - kierownik zespołu kontrolnego starszy inspektor wojewódzki - upoważnienie Nr 31/2012 z dnia 22 października 2012 roku, 2 Jadwiga Święcicka członek zespołu kontrolnego starszy inspektor wojewódzki - upoważnienie Nr 32/2012 z dnia 22 października 2012 roku przeprowadził kontrolę w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Łodzi. W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie oceniono się pozytywnie na podstawie następujących ustaleń: Zagadnienia objęte tematem kontroli realizowane są przez Wydział Kontroli Towarów Przemysłowych i Usług kierowany przez Naczelnika Panią Alinę Pasela-Laska. Podstawą prowadzenia kontroli zabawek oraz sprzętu elektrycznego są: plany kontroli przekazywane przez Prezesa Urzędu Kontroli i Usług, zlecenia kontroli przekazywane przez UOKiK, informacje przekazane przez konsumentów lub inne urzędy, działania własne Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Łodzi. W odniesieniu do zabawek i sprzętu elektrycznego podstawą prawną jest: art. 38 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935.), art. 3 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r Nr 151,poz ze zm.),

6 art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 765/2008 z 9 lipca 2008 roku ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218/30 z r.) Ocena wyrobów dokonywana jest na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935.) w oparciu o wymagania określone w rozporządzeniach wykonawczych: rozporządzenie z dnia 14 listopada 2003 roku Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2003 r., Nr 210, poz z późn. zm.) obowiązujące dla zabawek wprowadzonych do obrotu do dnia 19 lipca 2011 roku; rozporządzenie z dnia 5 kwietnia 2011 roku Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U., Nr 83, poz. 454) obowiązujące dla zabawek wprowadzonych do obrotu od dnia 20 lipca 2011 roku; rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155 poz. 1089), oraz wymagania szczegółowe określone w odpowiednich dla danej branży normach zharmonizowanych z dyrektywami. Kontrole Zabawek W 2011 roku kontrole zabawek przeprowadzono łącznie w 69 placówkach, w tym: 39 kontroli wynikających z planów Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 24 kontrole interwencyjne przeprowadzonych na zlecenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak również w związku z informacjami i skargami przekazywanymi przez konsumentów i inne jednostki, 6 kontroli pozaplanowych w związku z informacjami przesłanymi do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w celu wykorzystania służbowego. Ogółem pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. Nr 210 z 2003 r., poz ze zm.) sprawdzono 281 zabawek, w tym pobrano do badań laboratoryjnych 29 zabawek. Zakwestionowano ogółem 121 zabawek w 28 placówkach w tym: 10 zabawek z powodu niespełniania zasadniczych wymagań w zakresie konstrukcji, zawyżoną zawartość ftalanów, 16 zabawek z uwagi na niespełnianie zasadniczych wymagań w zakresie oznakowania, instrukcji, ostrzeżeń. 106 zabawek z uwagi na nieprawidłowości w oznakowaniu stanowiące niezgodności z wymaganiami innymi niż zasadnicze. Zabawki kwestionowano z uwagi na: brak opisu ryzyka związanego z ograniczeniem wiekowym, nieprawidłowe sformułowanie lub nieistniejące ryzyko związane z zastosowanym ograniczeniem wiekowym dotyczącym drobnych elementów występujących w zabawce, niezasadne umieszczenie informacji o konieczności nadzoru osoby dorosłej, umieszczenie na zabawce dwóch różnych znaków graficznych dotyczących wieku dziecka, brak nazwy i adresu przedsiębiorcy wprowadzającego (importera), brak znaku CE. Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych zakwestionowano 9 zabawek z uwagi na: brak instrukcji użytkowania dla zabawek bateryjnych, zawyżoną zawartość ftalanów, obecność dostępnych zadziorów stwarzających nadmierne ryzyko zranienia,

7 pojawienie się w wyniku badania dostępnych, małych elementów mieszczących się w cylindrze do badania małych części stwarzających możliwość ich połknięcia lub wprowadzenia do jakiegokolwiek otworu w ciele dziecka, które w konsekwencji mogą powodować ryzyko uduszenia lub udławienia, niewłaściwy kształt i rozmiar elementów zabawki, zaniżoną grubość linki, brak wymaganych ostrzeżeń i informacji. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i zakwestionowaniem zabawek skierowano: 7 wniosków do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawie wprowadzenia do obrotu zabawek niespełniających zasadniczych wymagań oraz 2 wnioski w 2012 roku, które dotyczyły kontroli zabawek przeprowadzonych w 2011 roku, 13 zawiadomień do organów ścigania w związku z wprowadzeniem do obrotu zabawek niespełniających zasadniczych wymagań tj. czynu z art. 45 ustawy o systemie oceny zgodności. Z uwagi na negatywny wynik badań laboratoryjnych zabawek wydano 9 decyzji, na mocy których zobowiązano przedsiębiorców wprowadzających wyrób do obrotu do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzenia badań ( 7 decyzji zostało wydanych w 2011 roku, 2 decyzje w 2012 roku). W wyniku podjętych przez przedsiębiorców dobrowolnych działań naprawczych zostały wyeliminowane niezgodności : - z zasadniczymi wymaganiami w przypadku 3 zabawek, - z wymaganiami innymi niż zasadnicze w przypadku 96 zabawek. Kontrole Sprzętu Elektrycznego W 2011 roku w zakresie spełniania zasadniczych wymagań przez sprzęt elektryczny kontrole przeprowadzono łącznie w 91 placówkach, w tym: 70 kontroli wynikających z planów Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 20 kontroli interwencyjne przeprowadzonych na zlecenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak również w związku z informacjami i skargami przekazywanymi przez konsumentów i inne jednostki, 1 kontrolę pozaplanową w związku z informacją przesłaną do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w celu wykorzystania służbowego. Ocenie poddano 357 partii, z czego zakwestionowano ogółem 29 partii w 15 placówkach, w tym.: 6 partii ze względu na niezgodności z zasadniczymi wymaganiami o charakterze konstrukcyjnym (3 ładowarki do telefonów komórkowych, suszarka do włosów, czajnik elektryczny oraz lampka nocna), 18 partii ze względu na niezgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczące oznakowania, 6 partii z uwagi na brak lub nieprawidłowe oznakowanie CE (lampa stołowa, kompaktowe lampy fluorescencyjne, suszarki do włosów) 3 partie ze względu na niezgodności z innymi wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089). Wyroby te kwestionowano ze względu na brak umieszczenia etykiety efektywności energetycznej na urządzeniach oferowanych do sprzedaży (chłodziarko-zamrażarek, świetlówek kompaktowych reflektorowych).

8 Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych z uwagi na niespełnianie wymagań zasadniczych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. nr 155 poz. 1089) zakwestionowano 6 partii sprzętu elektrycznego (3 ładowarki do telefonów komórkowych, suszarka do włosów, czajnik elektryczny oraz lampka nocna). Badania laboratoryjne wykazały naruszenie przepisów określonych 5, 6 i 7 rozporządzenia w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego polegające na braku instrukcji obsługi, wadliwym zaprojektowaniu wyrobu oraz braku zastosowania środków chroniących przed niebezpieczeństwem porażenia, co w konsekwencji stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia użytkownika wyrobu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i zakwestionowaniem sprzętu elektrycznego: skierowano 6 wniosków do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wszczęcie postępowań administracyjnych w sprawie wprowadzenia do obrotu sprzętu elektrycznego niespełniającego zasadniczych wymagań, skierowano 7 zawiadomień do organów ścigania. W przypadku 10 partii sprzętu elektrycznego nie udało się ustalić przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu zakwestionowane wyroby w związku z czym nie kierowano zawiadomień do Prokuratury, wydano 3 decyzje na podstawie art. 40k ust.1 ustawy o systemie oceny zgodności zakazujące udostępniania kwestionowanych wyrobów ze stanu magazynowego. Z uwagi na negatywny wynik badań laboratoryjnych wydano 4 decyzje, na mocy których zobowiązano przedsiębiorców wprowadzających wyrób do obrotu do uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzenia badań. W wyniku podjętych przez przedsiębiorców dobrowolnych działań naprawczych zostały wyeliminowane niezgodności : - z zasadniczymi wymaganiami w przypadku 6 wyrobów, z wymaganiami innymi niż zasadnicze w przypadku 7 wyrobów w postaci sprzętu elektrycznego. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. Wystąpienie pokontrolne sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi kontrolowanej jednostki, drugi zaś pozostawiono w aktach kontroli.

9 Łódź, dnia 19 grudnia 2012 roku Pan Stefan Szczotka Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 24 października 2 listopada 2012 roku, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia 12 października 2012 roku, zespół kontrolny w składzie: Paweł Szkudlarek - kierownik zespołu kontrolnego z-ca kierownika - upoważnienie Nr 28/2012 Jacek Kowalkiewicz członek zespołu kontrolnego starszy inspektor wojewódzki - upoważnienie Nr 27/2012 przeprowadził w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi przy ulicy Siewnej 13a, kontrolę w trybie zwykłym w zakresie: realizacji wymogów określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie oraz w przepisach wykonawczych do ustawy, związanych z dokonywaną oceną materiału siewnego i wydawaniem świadectw w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia rozpoczęcia kontroli. Okres objęty kontrolą 01 stycznia 24 października 2012 rok.

10 W wyniku przeprowadzonej kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie na podstawie następujących ustaleń: Ziemniak: 1. Firma Nasienna Granum J. Manias, S. Menc, J Szymański Sp. Jawna, Wodzierady 81, Wodzierady, złożyła wniosek o dokonanie oceny materiału siewnego ziemniaka odm. Lord nr 10/03/0325/12 z dnia roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi w Oddziale w Łasku w dniu roku. 2. Do wniosku o dokonanie oceny materiału siewnego dołączono: uwierzytelnioną kopię świadectwa laboratoryjnej oceny zdrowotności materiału siewnego ziemniaka, uwierzytelnioną kopię świadectwa oceny cech zewnętrznych materiału siewnego ziemniaka, uwierzytelnioną kopie upoważnienia hodowcy do reprodukcji danej partii, uwierzytelnioną kopię faktury zakupu partii użytej do założenia plantacji. 3. Po sprawdzeniu wyników badań gleby pobranej z pola, na którym miała być założona plantacja wniosek został przyjęty przez WIORiN w Łodzi, Oddział w Łasku. 4. Przeprowadzono ocenę polową materiału siewnego ziemniaka, wypełniono arkusz oceny polowej, na podstawie którego kwalifikator wystawił świadectwo oceny polowej. 5. Na wniosek Firmy Nasiennej Granum próbobiorca urzędowy pobrał próby bulw ziemniaka do laboratoryjnej oceny zdrowotności. Pobrano również bulwy sadzeniaków ziemniaka na choroby kwarantannowe. 6. W wyniku przeprowadzonych badań wystawiono świadectwo laboratoryjnej oceny zdrowotności materiału siewnego ziemniaka. 7. Na wniosek FN Granum kwalifikator urzędowy przeprowadził ocenę cech zewnętrznych i wystawił świadectwo oceny cech zewnętrznych materiału siewnego ziemniaka. Pszenżyto: 1. Przyjęcie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego pszenżyta ozimego odm. Leontino Ośrodka Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. przez WIORiN w Łodzi, Delegatura w Sieradzu. 2. Do wniosku o dokonanie oceny materiału siewnego dołączono: uwierzytelnioną kopię protokołu pobrania prób materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych do oceny tożsamości, - uwierzytelnioną kopię świadectwa laboratoryjnej oceny, uwierzytelnioną kopię upoważnienia hodowcy do składania wniosku o dokonanie oceny materiału siewnego, uwierzytelnioną kopię faktury zakupu partii użytej do założenia plantacji.

11 3. Przeprowadzono ocenę polową materiału siewnego pszenżyta ozimego odm. Leontino, wypełniono arkusz oceny polowej, na podstawie którego kwalifikator urzędowy wystawił świadectwo oceny polowej. 4. Na wniosek Ośrodka Hodowli Zarodowej Dębołęka Sp. z o.o. próbobiorca urzędowy pobrał próby materiału siewnego pszenżyta ozimego odm. Leontino do laboratoryjnej oceny zdrowotności. Na podstawie uzyskanych wyników badań, w oparciu o wymagania jakościowe podjęto decyzję o wystawieniu świadectw oceny laboratoryjnej, które są dokumentami kończącymi proces oceny materiału siewnego. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych. Wystąpienie pokontrolne sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi kontrolowanej jednostki, drugi zaś pozostawiono w aktach kontroli.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IA-IV.1611.2.2015 Łódź, dnia 28 grudnia 2015 roku Pan Marek Jacek Michalak Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 16 20 listopada 2015 roku, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

III. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI

III. PODMIOTOWY ZAKRES KONTROLI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych

Informacja z kontroli bezpieczeństwa rowerów i części rowerowych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax.

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami

Informacja z kontroli wybranych środków ochrony indywidualnej pod kątem zgodności z zasadniczymi wymaganiami i innymi wymaganiami ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli maszyn

Informacja z kontroli maszyn ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R.

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW R. Załącznik nr 1 skrót informacji z kontroli zabawek II kw. 2013 WI IH w Łodzi Łódź, 22 lipca 2013 r. INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W II KW. 2013 R. 1. WI IH w Łodzi przeprowadził w II kw.

Bardziej szczegółowo

Nadzór rynku produktów oświetleniowych w Polsce w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego. Warszawa, 5 października 2016 r.

Nadzór rynku produktów oświetleniowych w Polsce w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego. Warszawa, 5 października 2016 r. Nadzór rynku produktów oświetleniowych w Polsce w zakresie ekoprojektu i etykietowania energetycznego Warszawa, 5 października 2016 r. Organy nadzoru rynku w Polsce Państwowa Inspekcja Pracy Administracja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych

INFORMACJA z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50 NIP

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja. z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekreacyjnego

Informacja. z kontroli bezpieczeństwa sprzętu sportowo - rekreacyjnego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych (apaszek, szali wiskozowych) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA DEKORACYJNYCH LAMP OLEJOWYCH

INFORMACJA Z KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA DEKORACYJNYCH LAMP OLEJOWYCH --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych

Informacja z kontroli odzieży ochronnej i kasków ochronnych ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego w I kw r.

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego w I kw r. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ W 2013 ROKU ZATWIERDZIŁ PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW WARSZAWA, MARZEC 2014 Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 07.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.107.2014 DECYZJA Nr 16

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DIH-74-245/( 7 )/09/CS Warszawa, dn. 30 marca 2010r. DECYZJA DIH 2 Nr 21 /2010 Na podstawie art. 24 ust. 1, 4 i 5 w związku z art. 12 ust. 1, art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

Decyzja PU.KB.3.NR.2015

Decyzja PU.KB.3.NR.2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź ul. Gdańska 38..... Łódź, dnia 20.01.2015 r. (pieczęć nagłówkowa organu wydającego) Nr akt: DS.8361.162.2014 Decyzja PU.KB.3.NR.2015

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego

Informacja z kontroli sprzętu elektrycznego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 4 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 16.01.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.201.2011 DECYZJA Nr 4

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ W 2012 ROKU ZATWIERDZIŁ PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL WARSZAWA, LUTY 2013 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ W 2010 ROKU ZATWIERDZIŁ PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA - TOMKIEL WARSZAWA, MARZEC 2011 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 8 / KB ŻG / 2015

DECYZJA Nr 8 / KB ŻG / 2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 04.03.2015 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.7.2015 DECYZJA Nr 8 /

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW R.

INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW R. Załącznik nr 1 skrót informacji z kontroli zabawek IV kw. 2013 WI IH w Łodzi Łódź, data17.01.2014r. INFORMACJA Z KONTROLI ZABAWEK PRZEPROWADZONYCH W IV KW. 2013 R. 1. WI IH w Łodzi przeprowadził w IV kw.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2013

DECYZJA Nr 16 / KB ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 28.05.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.48.2013 DECYZJA Nr 16

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 157, poz. 976. o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek.

Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Informacja o wynikach kontroli wprowadzonych do obrotu zabawek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu realizując kontrole wprowadzonych do obrotu zabawek pod kątem spełniania zasadniczych

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego:

INFORMACJA. Kontroli poddano 96 partii (392 szt.) wyrobów wprowadzonych do obrotu handlowego po 1 maja 2004 roku, z czego: INFORMACJA o wynikach kontroli sprzętu gospodarstwa domowego Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu przeprowadził w I kw. 2009r. w województwie wielkopolskim 16 kontroli w placówkach handlowych

Bardziej szczegółowo

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 13 / KB ŻG / 2015

DECYZJA Nr 13 / KB ŻG / 2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź \... Łódź, dnia 19.03.2015 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.12.2015 DECYZJA Nr 13

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 19 kwietnia 2016 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, dnia 19 kwietnia 2016 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IA-IV.431.4.2016 Łódź, dnia 19 kwietnia 2016 roku Pan Roman Drozdek Wójt Gminy Wola Krzysztoporska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 10, 11 marca 2016 roku, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z

Bardziej szczegółowo

D e c y z j a. Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie. z a r z ą d z a:

D e c y z j a. Lubelski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Lublinie. z a r z ą d z a: Nr akt kontroli PU.8361.87.2013 Kock, dnia 27.03.2013r. D e c y z j a Na podstawie art. 1 ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 18 ust. 1 pkt 1, oraz art. 18 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 14 / KB ŻG / 2015

DECYZJA Nr 14 / KB ŻG / 2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 24.03.2015 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.8.2015 DECYZJA Nr 14 /

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych

Informacja z kontroli wyrobów pirotechnicznych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE IA-IV.431.23.2015 Łódź, dnia 7 grudnia 2015 roku Pan Adam Jan Topolski Wójt Gminy Ksawerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach 5, 6 listopada 2015 roku, zgodnie z upoważnieniami Wojewody Łódzkiego z dnia

Bardziej szczegółowo

Pani ElŜbieta Łobacz Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku

Pani ElŜbieta Łobacz Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku WOJEWODA POMORSKI Gdańsk, dnia 28 lipca 2015r. CK-II.1611.8.2015.BK Pani ElŜbieta Łobacz Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Gdańsku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zgodnie z art. 47 w zw. z art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 października 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 22 września 2015 r.

Warszawa, dnia 20 października 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 22 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 października 2015 r. Poz. 1653 OBWIESZCZENIE Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 17 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 17 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 08.07.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.161.2014 DECYZJA Nr 17

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 18 / KB ŻG / 2015

DECYZJA Nr 18 / KB ŻG / 2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 29.04.2015 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.57.2015 DECYZJA Nr 18

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch

WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch Gorzów Wlkp., dnia 11 grudnia 2014 r. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch FBC-IV.431.16.2014.GGrz Pan Ryszard Mróz Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. Wystąpienie pokontrolne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dań obiadowych w tym w postaci koncentratów --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25.

INFORMACJA. Łącznie ocenie poddano 71 partii ryb i przetworów rybnych, w tym mrożonych produktów rybołówstwa w glazurze wartości 25. -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek

INFORMACJA z wyników kontroli zabawek -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011

DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011 Łódzki Wojewódzki Inspektor Łódź, dnia 23.08.2011 r. Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38 Nr akt: ŻG - 47 29 / 11 DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011 Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 15 / KB ŻG / 2015

DECYZJA Nr 15 / KB ŻG / 2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 10.04.2015 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.49.2015 DECYZJA Nr 15

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł;

I N F O R M A C J A partii oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia najwyższej jakości wartości zł; I N F O R M A C J A dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania i wprowadzania do obrotu oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczonych oliwek. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 11 / KB ŻG / 2016

DECYZJA Nr 11 / KB ŻG / 2016 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 24.05.2016 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.77.2016 DECYZJA Nr 11

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 72 / ŻG / 2012

DECYZJA Nr 72 / ŻG / 2012 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 30.10.2012 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.147.2012 DECYZJA Nr 72

Bardziej szczegółowo

Do badań laboratoryjnych pobrano próby 7 zabawek pochodzących z importu.

Do badań laboratoryjnych pobrano próby 7 zabawek pochodzących z importu. Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2007-07-19 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2007-07-19 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek - II kw.2007 14/2007 Informacja

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 85 / ŻG / 2013

DECYZJA Nr 85 / ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 11.10.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.130.2013 DECYZJA Nr 85

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE

INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE Warszawa, maj 2015 INFORMACJA Z KONTROLI URZĄDZEŃ SPALAJĄCYCH PALIWA GAZOWE [Podtytuł dokumentu] [DATA] ACER [Adres firmy] INFORMACJA o wynikach kontroli akcesoriów odblaskowych Termin: I kwartał 2015

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 22 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 22 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 29.08.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.153.2014; ŻG.8361.154.2014

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ W OKRESIE STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2008

WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ W OKRESIE STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2008 WYNIKI KONTROLI JAKOŚCI PALIW REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HANDLOWĄ W OKRESIE STYCZEŃ GRUDZIEŃ 2008 WARSZAWA, LUTY 2009 Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej UOKiK 2 I. WSTĘP System monitorowania

Bardziej szczegółowo

W okresie II kwartału br. przeprowadzono 405 kontroli oraz 291 mediacji w sprawach konsumenckich.

W okresie II kwartału br. przeprowadzono 405 kontroli oraz 291 mediacji w sprawach konsumenckich. I n f o r m a c j a dotycząca ustaleń kontroli, przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu za II kwartał 2007 roku. W omawianym okresie kontrolowano następujące zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ

ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ POLSKA ROCZNY ZBIORCZY RAPORT DLA KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCY ZAWARTOŚCI SIARKI W LEKKIM OLEJU OPAŁOWYM, CIĘŻKIM OLEJU OPAŁOWYM, OLEJU DO SILNIKÓW STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ ORAZ PALIWIE ŻEGLUGOWYM

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 2 / KB ŻG / 2015

DECYZJA Nr 2 / KB ŻG / 2015 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 16.01.2015 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.330.2014 DECYZJA Nr 2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH

INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH DIH-83- ( )/15/AB INFORMACJA Z KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI OZNAKOWANIA I JAKOŚCI PRODUKTÓW WŁÓKIENNICZYCH Warszawa, czerwiec 2015 r. I. WSTĘP Realizując ustawowy obowiązek ochrony interesów i praw konsumentów

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Łódź, dnia 7 września 2012 r. Wojewoda Łódzki IA-II.1611.2.2012 Pan Jan Wroński p.o. Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania tłuszczów do smarowania innych niż tłuszcze mleczne ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

POBIERANIE PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO SKŁADOWANEGO NA TERENIE BUDOWY podczas kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych

POBIERANIE PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO SKŁADOWANEGO NA TERENIE BUDOWY podczas kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych POBIERANIE PRÓBKI WYROBU BUDOWLANEGO SKŁADOWANEGO NA TERENIE BUDOWY podczas kontroli prowadzonej na podstawie przepisów ustawy o wyrobach budowlanych I. Podstawy prawne 1. Prowadzenie kontroli na budowie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF)

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa obuwia w zakresie oznakowania i zawartości biocydu fumaranu dimetylu (DMF) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja za III kw r. z kontroli bezkierunkowych. lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań

Informacja za III kw r. z kontroli bezkierunkowych. lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań Informacja za III kw. 2012 r. z kontroli bezkierunkowych lamp do użytku domowego pod kątem spełniania wymagań określonych w nw. przepisach: rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2010r. w

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel./fax. (22) 4445692 Skrzynka pocztowa Nr P-14 Warszawa, 6 września 2007 r. P/07/032 KGP/41018-1/07

Bardziej szczegółowo

KONTROLA WYROBÓW BUDOWLANYCH

KONTROLA WYROBÓW BUDOWLANYCH KONTROLA WYROBÓW BUDOWLANYCH - NADZÓR NAD BEZPIECZEŃSTWEM STOSOWANIA WYROBÓW BUDOWLANYCH Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa Główny Urząd Nadzoru Budowlanego WYROBY BUDOWLANE NIEZGODNE Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIE

Bardziej szczegółowo

PU.832. 4.2013 Informacja z kontroli opraw oświetleniowych - girland i węży świetlnych

PU.832. 4.2013 Informacja z kontroli opraw oświetleniowych - girland i węży świetlnych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

WYNIKI KONTROLI JAKOŚ CI PALIW

WYNIKI KONTROLI JAKOŚ CI PALIW WYNIKI KONTROLI JAKOŚ CI PALIW REALIZOWANYCH PRZEZ INSPEKCJĘ HAND LOWĄ W 2014 ROKU ZATWIERDZIŁ PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW WARSZAWA, MARZEC 2015 Opracowanie: Departament Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Łódź, dnia 08.12.2011 r. INFORMACJA dotycząca kontroli jakości i prawidłowości oznakowania ryb i przetworów rybnych - oferowanych pod marką własną sieci handlowych Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 22 / KB ŻG / 2013

DECYZJA Nr 22 / KB ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 11.07.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DSk.8361.112.2013 DECYZJA Nr 22

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci.

I n f o r m a c j a. z kontroli bezpieczeństwa artykułów dla dzieci. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli środków ochrony indywidualnej - II kw /2007

Informacja z kontroli środków ochrony indywidualnej - II kw /2007 Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2007-08-02 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2007-08-02 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli środków ochrony indywidualnej - II kw.2007

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych.

Informacja z kontroli bezpieczeństwa zimowego sprzętu sportowego i akcesoriów, przeznaczonego dla dzieci i osób dorosłych. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 35 / ŻG / 2013

DECYZJA Nr 35 / ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 30.04.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.273.2012 DECYZJA Nr 35

Bardziej szczegółowo

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI

Ogółem zakwestionowano w jednej placówce 2 partie wyrobów z powodu nieprawidłowego oznakowania. USTALENIA KONTROLI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych

INFORMACJA. dotycząca kontroli jakości handlowej produktów bezglutenowych -------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORA tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2014 roku.

Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2014 roku. Katowice, dnia 28 stycznia 2015 r. AD.0443.1.2015 Sprawozdanie z działalności kontrolnej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach w 2014 roku. I. Informacje ogólne. Przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu

Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego. opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu Informacja z kontroli wprowadzonego do obrotu sprzętu elektrycznego opraw oświetleniowych, ładowarek do telefonów komórkowych oraz sprzętu AGD, pod kątem spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów.

INFORMACJA. z kontroli prawidłowości oznakowania detergentów. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 30 / KB ŻG / 2013

DECYZJA Nr 30 / KB ŻG / 2013 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 22.11.2013 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.287.2013 DECYZJA Nr 30

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042)

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r.

Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Informacja z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania produktów zbożowych z uwzględnieniem produktów luksusowych za II kwartał 2011 r. Powyższe zagadnienia badano w 7 placówkach, tj. w: - 3 sklepach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych dla dzieci

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa i oznakowania wyrobów konfekcyjnych dla dzieci ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (042) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (042) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 3 / KB ŻG / 2014

DECYZJA Nr 3 / KB ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 23.01.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.350.2013 DECYZJA Nr 3

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 57 / ŻG / 2011

DECYZJA Nr 57 / ŻG / 2011 .. Łódzki Wojewódzki Inspektor Łódź, dnia 14.10.2011 r. Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.133.2011 DECYZJA Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. z kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych

INFORMACJA. z kontroli wyrobów pod względem zawartości niektórych substancji chemicznych --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych

INFORMACJA z kontroli bezpieczeństwa, prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel (42) 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax (42) 636-85-50

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Ustalenia kontroli

I N F O R M A C J A. Ustalenia kontroli ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57

Bardziej szczegółowo

Prawidłowość oznakowania zabawek - wymagania inne niż zasadnicze

Prawidłowość oznakowania zabawek - wymagania inne niż zasadnicze Sporządził: G. Pencuła Data sporządzenia: 2008-12-22 Osoba odpowiedzialna: Data upublicznienia: 2008-12-22 Redaktor Biuletynu Joanna Tudruj Informacja z kontroli zabawek - III kw.2008 r. 37/2008 Informacja

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 44 / ŻG / 2014

DECYZJA Nr 44 / ŻG / 2014 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 08.05.2014 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: DS.8361.322.2013 DECYZJA Nr 44

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r.

Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości. produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II. kwartał 2012 r. Informacja z kontroli prawidłowości oznakowania i jakości produktów włókienniczych, tj.: apaszek, szali, chustek i szalików za II kwartał 2012 r. I. OGÓLNE WYNIKI KONTROLI Cele kontroli określone w ww.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 25 listopada 2015 roku IA.III 431.16.2015 Pan Bogdan Jarota Starosta Zgierski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W związku ze sprawowanym, na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI IA-IV.1611.1.2013 Łódź, dnia sierpnia 2013 roku Pan Tomasz Fraszka Łódzki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Łodzi Wystąpienie pokontrolne W dniach 12

Bardziej szczegółowo

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW

OCENA SPOSOBU PREZENTACJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH NA STRONACH INTERNETOWYCH SKLEPÓW ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42 636-85-50

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów

I N F O R M A C J A. dotycząca wyników kontroli jakości i prawidłowości oznakowania dżemów, powideł, konfitur, galaretek oraz syropów -------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 /13 Głównego Inspektora Pracy z dnia 27 czerwca 2013 r.

Zarządzenie nr 12 /13 Głównego Inspektora Pracy z dnia 27 czerwca 2013 r. Zarządzenie nr 12 /13 Głównego Inspektora Pracy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przeprowadzania przez organy Państwowej Inspekcji Pracy, będące organami wyspecjalizowanymi

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 14 / KB ŻG / 2016

DECYZJA Nr 14 / KB ŻG / 2016 Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 38, 90 730 Łódź... Łódź, dnia 25.05.2016 r. (oznaczenie organu Inspekcji Handlowej) Nr akt: ŻG.8361.82.2016 DECYZJA Nr 14

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo