Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli"

Transkrypt

1 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, Warszawa tel./fax. (22) Skrzynka pocztowa Nr P-14 Warszawa, 6 września 2007 r. P/07/032 KGP/ /07 Pan Aleksander Soczewko Główny Inspektor Inspekcji Handlowej Warszawa ul. Niedźwiedzia 6E WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli 2 przeprowadziła w Głównym Inspektoracie Inspekcji Handlowej (zwanym dalej Inspekcją lub GIIH) kontrolę opodatkowania paliw ciekłych w okresie od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2007 r. W związku z ustaleniami przedstawionymi w protokole kontroli, podpisanym w dniu 31 sierpnia 2007 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Głównemu Inspektorowi niniejsze wystąpienie. 1. NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób wykonywania kontroli jakości paliw ciekłych przez organy Inspekcji Handlowej, pomimo występujących uchybień. Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej 3 do jej zadań naleŝy m.in. kontrola legalności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług, w tym produktów wprowa- 1 tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm. 2 Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji. 3 Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 ze zm.

2 dzonych do obrotu, w zakresie zgodności z zasadniczymi wymaganiami określonymi w przepisach odrębnych, a takŝe w zakresie oznakowania i zafałszowań. Działania kontrolne Inspekcji Handlowej realizowane były na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych 4, a następnie, od 1 stycznia 2007 r., ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw 5. Przepisy te nakładały na Inspekcję obowiązek monitorowania jakości paliw ciekłych wprowadzonych do obrotu oraz eliminowanie z obrotu paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu płynnego LPG, spręŝonego gazu ziemnego CNG i biokomponentów niespełniających wymagań jakościowych określonych w rozporządzeniach Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych paliw. Po wydaniu aktów wykonawczych do ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 6 Inspekcja Handlowa miała objąć kontrolą takŝe jakość wprowadzonych do obrotu biokomponentów W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2007 r. kontrole jakości paliw przeprowadzane były na podstawie planów kontroli, uwzględniających propozycje zgłaszane przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministra Finansów, Radę Krajową Federacji Konsumentów oraz Wojewódzkie Inspektoraty IH. NIK pozytywnie ocenia fakt, Ŝe plan na 2007 r., w związku z rozszerzeniem kompetencji kontrolnych, skonstruowany został w sposób umoŝliwiający kontrolę wszystkich ogniw łańcucha dystrybucji paliwa - od rafinerii, poprzez podmioty magazynujące paliwa (równieŝ na terenach zamkniętych), posiadających bazy i hurtownie, aŝ do stacji paliw (uprzednio inspektorzy IH realizowali kontrole jedynie na otwartych i zakładowych stacjach paliwowych oraz w hurtowniach). W 2007 r. zaplanowano takŝe zwiększenie przedmiotowego zakresu kontroli jakości paliw, obejmując nimi równieŝ kontrole gazu płynnego LPG (autogazu), spręŝonego gazu ziemnego CNG, biopaliw ciekłych, w tym wytwarzanych na uŝytek własny, oraz oleju opałowego na zawartość siarki. 4 Dz. U. Nr 34, poz Dz. U. Nr 169, poz Dz. U. Nr 169, poz Po wydaniu przez Ministra Gospodarki rozporządzenia określającego sposób pobierania próbek do badań 2

3 Do czasu zakończenia kontroli NIK nie rozpoczęto jednakŝe kontroli jakości biopaliw, autogazu LPG i spręŝonego gazu ziemnego CNG. Nie przeprowadzono równieŝ kontroli paliwa wytwarzanego przez rolników na własny uŝytek, gdyŝ do rejestru rolników wytwarzających biopaliwa ciekłe na własny uŝytek nie została wpisana Ŝadna osoba. Przyczyną powyŝszego stanu rzeczy były opóźnienia w wydawaniu przez Ministra Gospodarki aktów wykonawczych do ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Były to: rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod badania jakości biopaliw ciekłych 8 (weszło w Ŝycie 28 marca 2007 r.), oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie metod badania jakości gazu skroplonego (LPG) 9 (weszło w Ŝycie 20 kwietnia 2007 r. Do dnia zakończenia kontroli nie zostało wydane rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobu monitorowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych, a takŝe wzorów raportów dotyczących jakości tych paliw oraz gazu skroplonego (LPG) i sprę- Ŝonego gazu ziemnego (CNG). 3. W badanym okresie Inspekcja skontrolowała stacje benzynowe, pobierając do kontroli próbek paliwa Ponadto skontrolowano 83 hurtownie, pobierając do badań 173 próbki. W wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych stwierdzono, Ŝe na stacjach benzynowych, istniejącym wymaganiom jakościowym nie odpowiadało 4,85 % zbadanych paliw, a w skontrolowanych hurtowniach 5,93 % paliw. Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych odnotowano w województwach: pomorskim 9,31 % skontrolowanych paliw i łódzkim 8,83 %, a najmniej w województwach: małopolskim 1,66 % i świętokrzyskim 2,11 %. NIK nie zgłasza zastrzeŝeń, co do sposobu reakcji organów Inspekcji na ujawnione nieprawidłowości. W związku ze stwierdzeniem, Ŝe przedmiotem obrotu jest paliwo niewłaściwej jakości Wojewódzkie Inspektoraty IH skierowały w badanym okresie do prokuratury 163 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Skierowano takŝe, za pośrednictwem GIIH, wystąpienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, informujące o 176 przypadkach oferowania przez stacje paliwowe i hurtownie paliwa niewłaściwej jakości, co stanowiło naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi. O ujawnionych nieprawidłowościach w zakresie jakości paliw Inspekcja w 69 przypadkach - powiadomiła właściwych miejscowo Naczelników Urzędów Celnych oraz organy podatkowe. 8 Dz. U. Nr 44, poz

4 W przypadku wydania decyzji o wycofaniu z obrotu paliw ciekłych niespełniających wymagań jakościowych (w 29 przypadkach), Inspekcja zawiadamiała o tym fakcie właściwe miejscowo Inspekcje Ochrony Środowiska, celem zapewnienia właściwego sposobu postępowania z wadliwym paliwem. 4. NIK krytycznie ocenia fakt występowania licznych uchybień proceduralnych w trakcie kontroli realizowanych przez inspektorów IH kontroli na stacjach i hurtowniach paliw, pomimo prowadzonych szkoleń dotyczących metodyki postępowania kontrolnego. Uchybienia te były ujawniane przez kontrole wewnętrzne Inspekcji Handlowej. Polegały one m.in. na przesłuchiwaniu pracowników stacji w charakterze strony, a nie świadka, nie zamieszczeniu w protokóle pobrania próbek paliw ciekłych pełnej informacji o oznaczeniu próbki, uniemoŝliwiając identyfikację przedsiębiorcy i stacji, z której ją pobrano, poinformowanie kontrolowanego o miejscu zbadania próbki, stwarzając mu, tym samym, moŝliwość dotarcia do osób prowadzących analizy jakościowe paliw. W protokołach kontroli ujawniano wady formalne, polegające np. na uŝyciu niewłaściwej pieczęci na dokumentach kontrolnych, złym oznaczeniu stron postępowania kontrolnego, pozostawieniu w aktach sprawy oryginałów protokółów z badań, które powinny być przekazane właścicielowi stacji paliw, niewłaściwym oznaczeniu dokumentów, brakach w dokumentacji sprawy, w tym protokółach zabezpieczenia towarów, zapisach o pojemności zbiorników na paliwa, stanach liczników w momencie pobierania próbek. Występowały równieŝ pomyłki w treści pism dotyczące dat, sygnatur itd. Protokóły kontrolne zawierały równieŝ błędy o charakterze prawnym np. przywołanie w treści postanowienia nieaktualnego rozporządzenia, brak pouczeń w treści protokółu kontroli odnośnie uprawnień kontrolowanego, dopuszczenie do udziału w kontroli osoby niebędącej pracownikiem kontrolowanego przedsiębiorstwa, czy zło- Ŝenie na protokóle kontroli podpisu tylko przez jednego inspektora uczestniczącego kontroli. Konsekwencją nieprzestrzegania procedur kontrolnych mogą być sytuacje, w której osoby podejrzane o wprowadzanie do obrotu paliw złej jakości unikną odpowiedzialności karnej. Przykładowo, wskutek niewłaściwego udokumentowania fałszer- 9 Dz. U. Nr 57, poz

5 stwa paliw, w badanym okresie, na 163 zawiadomienia o podejrzeniu przestępstwa, w 55 przypadkach prokuratura umorzyła postępowanie. 5. NIK zwróciła uwagę, Ŝe GIIH nie dysponuje kompletną bazą adresową podmiotów (i ich placówek) prowadzących obrót paliwami ciekłymi, która zawierałaby dane o: rodzaju działalności (sprzedaŝ detaliczna, hurtowa, produkcja), rodzajach sprzedawanych paliw oraz adresach punktów ich sprzedaŝy. W I połowie 2007 r. konsekwencją posiadania niepełnych informacji był brak moŝliwości przeprowadzenia kontroli w tzw. systemie europejskim 10 na 143 stacjach, spośród 454 zaplanowanych do kontroli. W okresie (maj wrzesień 2006 r.) spośród 530 wylosowanych stacji paliw skontrolowano jedynie 329 placówek m.in. z uwagi na: prowadzenie przez kontrolowaną firmę wyłącznie sprzedaŝy autogazu, brak wylosowanego do kontroli rodzaju paliwa w oferowanym asortymencie, brak stacji paliw pod wskazanym adresem na przykład wskutek likwidacji. Szczególnie utrudnione było skontrolowanie 300 wylosowanych stacji, na których miała zostać pobrana do badań benzyna bezołowiowa Pb 98. W 157 przypadkach przeprowadzenie kontroli nie było moŝliwe, z uwagi na brak w sprzedaŝy tego rodzaju paliwa.. Podobna sytuacja miała miejsce w 2006 r. w trakcie kontroli hurtowego obrotu paliwami - z wylosowanych do kontroli 322 hurtowni, w 258 przypadkach przeprowadzenie kontroli jakości paliw nie było moŝliwe (na przykład pod wskazanym adresem, ani w sąsiedztwie, nie było firmy wskazanej do kontroli, albo przedsiębiorca zlikwidował działalność). NIK podziela pogląd Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej o potrzebie stworzenia bazy adresowej podmiotów prowadzących obrót poszczególnymi rodzajami paliw oraz zapewnienia jej okresowej aktualizacji. UmoŜliwiłoby to bardziej efektywne i gospodarne przeprowadzanie monitoringu rynku paliw. 6. Przedstawiając powyŝsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o NIK, wnosi o: 1. Intensyfikację działań mających na celu eliminowanie błędów proceduralnych popełnianych w trakcie kontroli jakości paliw ciekłych. NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, zwraca się do Pana Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej o przekazanie, w terminie 14 dni od daty 10 Kontrola polega na pobraniu, uprzednio wytypowanej jednej próby paliwa ciekłego jednego gatunku na stacji paliwowej 5

6 otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub o przyczynach niepodjęcia tych działań. Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Prezesowi prawo zgłoszenia do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji NIK umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen, uwag i wniosków, zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, termin nadesłania informacji, o której wyŝej mowa, liczy się stosownie do art. 62 ust. 2 ustawy o NIK od dnia otrzymania ostatecznej uchwały w sprawie powyŝszych zastrzeŝeń. /-/ Stanisław Jarosz Dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji 6

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Tekst ujednolicony NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 1 marca 2010 r. LKA-4112-05-01/2009 S/09/008 Pani Małgorzata Szymanek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie Szczecin, dnia sierpnia 2011 r. P/11/107 LSZ- 4101-04-03/2011 Pan Janusz śmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujście WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej Inspekcją, jest wyspecjalizowanym organem kontroli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r.

INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r. INFORMACJA o wynikach kontroli w zakresie ochrony interesów konsumentów w obrocie rynkowym w I kwartale 2009r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach wszystkie zadania kontrolne wynikające

Bardziej szczegółowo

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH. KKT-41000/08 Nr ewid.: 20/2009/P/08/063/KKT

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH. KKT-41000/08 Nr ewid.: 20/2009/P/08/063/KKT N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT KOMUNIKACJI I SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH KKT-41000/08 Nr ewid.: 20/2009/P/08/063/KKT Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru przez starostów

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, kwietnia 2009 r. P/09/099 KPZ 4100-04-02/2010 Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych

Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie ochrony osób ubezpieczonych NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT BUDśETU I FINANSÓW KBF-41024/03 Nr ewid. 133/2004/P03027/KBF Informacja o wynikach kontroli realizacji postanowień ustawy o działalności ubezpieczeniowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE 1 Lublin, dnia 11 czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41011-4-08 P/08/112 Pan Henryk Sławomir Czapla Dyrektor

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-23-03/2013 P/13/042 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/042 Zwalczanie oszustw w podatku od towarów i usług.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010

Bardziej szczegółowo

P a n Dariusz ŁUKASZEWSKI Prezes Zarządu Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi

P a n Dariusz ŁUKASZEWSKI Prezes Zarządu Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi [tekst ujednolicony wystąpienia pokontrolnego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Komisji Odwoławczej w NajwyŜszej Izbie Kontroli Delegaturze w Łodzi z dnia 11 sierpnia 2008 r.] Łódź, dnia 24

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, stycznia 2008 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI JACEK JEZIERSKI KBF-41110-1/07 R/07/001 Pan Michał SERZYCKI Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia lutego 2011 r. I/10/006 LLO-4114-05-01/2010 Pani Henryka GAWROŃSKA Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia kwietnia 2010 r. LLO-4100-06-01/2011 P/10/013 Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

LBY 41108-3/08 R/08/008 Sz. P. Mariola Ejdowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

LBY 41108-3/08 R/08/008 Sz. P. Mariola Ejdowska Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Bydgoszcz, dnia maja 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41108-3/08 R/08/008 Sz. P. Mariola Ejdowska Dyrektor

Bardziej szczegółowo

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA URZĄD REGULACJI ENERGETYKI DEPARTAMENT RYNKÓW PALIW GAZOWYCH I CIEKŁYCH PAKIET INFORMACYJNY O P C DOTYCZĄCY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGAJĄCEJ NA OBROCIE PALIWAMI CIEKŁYMI WARSZAWA, LIPIEC 2014 r. JAK

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 sierpnia 2008 r. P/08/096 LWR-41018-1/2008 Pan

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI. Zarząd ENEA SA w Poznaniu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa tel./fax. 022 4445692 adres korespondencyjny Skrzynka pocztowa Nr P-14 00-950 Warszawa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon

Informacja z kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania płynów do spryskiwaczy szyb samochodowych, akumulatorów, samochodowych, opon INFORMACJA Z KONTROLI PRAWID OWOŒCI WPROWADZANIA DO OBROTU I OZNAKOWANIA P YNÓW DO SPRYSKIWACZY SZYB SAMOCHODOWYCH, AKUMULATORÓW SAMOCHODOWYCH, OPON ORAZ CZÊŒCI I PRZEDMIOTÓW WYPOSA ENIA PODLEGAJ CYCH

Bardziej szczegółowo

Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna Matuszewska.

Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna Matuszewska. P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I Urzędu Gminy w Rzgowie (kod 62-586), ul. Konińska 8, numer statystyczny 000550373, zwanego dalej Urzędem lub Gminą. Wójtem Gminy jest od dnia 19 czerwca 1990 r. Pani Marianna

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WICEPREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Marian Cichosz KGP 4101-05-04/2013 P/13/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/058 realizacja inwestycji dotyczących

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 R/07/008 LKR-41110-2/07 Kraków, dnia kwietnia 2008 r. Pani Anna

Bardziej szczegółowo

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP Informacja o wynikach kontroli wykorzystywania nieruchomości Skarbu Państwa połoŝonych

Bardziej szczegółowo