ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ"

Transkrypt

1 Oszczędności w firmie i instytucji ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ i PROCESAMI BIZNESOWYMI O DOKUMENCIE WIEMY WSZYSTKO

2 Zarządzanie dokumentem Zarządzanie korespondencją Zarządzanie terminami Zarządzanie kontaktami Zarządzanie zadaniami i projektami Modelowanie procesów

3 INNOWACYJNE ŚRODOWISKO DO BUDOWY ROZWIĄZAŃ ZARZĄDZANIA PRZEPŁYWEM INFORMACJI I IMPLEMENTACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Oprogramowanie Vario jest polskim rozwiązaniem w zakresie zarządzania informacjami i ich obiegiem. Bazuje na środowisku Vario.Framework i jest dostępne w różnych wydaniach produktowych. Vario to oprogramowanie zdolne do zarządzania szerokim spektrum informacji, środowiskiem przepływu informacji oraz pracy grupowej. Pozwala na łatwiejszy oraz efektywniejszy dostęp do informacji i danych, organizuje pracę użytkowników, a firmie zapewnia bezpieczeństwo posiadania informacji. Jednocześnie Vario należy do nielicznych rozwiązań, które mogą być dopasowywane, wręcz szyte na miarę do indywidualnych potrzeb klienta bez konieczności używania technik programistycznych. Vario to m.in.: zarządzanie dokumentami elektronicznymi i tradycyjnymi, elektroniczny system obiegu dokumentów, zarządzanie projektami, sprawami i realizacją zadań/poleceń, środowisko wymiany informacji i organizacji czasu pracy, środowisko implementacji i funkcjonowania procesów biznesowych. System doskonale sprawdza się w polskich przedsiębiorstwach, gdzie posiada bogate referencje i doskonale odzwierciedla specyfikę funkcjonowania naszego rynku. ZASTOSOWANIE Vario z powodzeniem może być stosowane do obsługi procesów biznesowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Konfiguracje produktowe umożliwiają wsparcie pracy przedsiębiorstwa/instytucji oferując w jednym rozwiązaniu obsługę różnych form informacji. Vario jest środowiskiem repozytoryjnym umożliwiającym wytwarzanie, gromadzenie, znakowanie, porządkowanie i udostępnianie informacji. Jednocześnie będąc środowiskiem przepływu informacji oferuje mechanizmy sterowania jej obiegiem i posiada zdolność do obsługi procesów w pełnym cyklu ich życia z utrzymywaniem ich zależności względem siebie. Przedstawione obok procesy mogą być obsługiwane w ramach konfiguracji produktowych systemu. Ponadto system może być wdrażany do obsługi innych procesów odpowiadających specyfice danej firmy. 1

4 ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI Jednym z podstawowych obszarów wykorzystania systemu Vario jest praca z dokumentami. System umożliwia praktyczne zarządzanie cyklem życia dokumentu wraz z jego edycjami, wersjami oraz różnorodnością form elektronicznych i tradycyjnych. Dzięki temu obszarowi można sprawnie wytwarzać, gromadzić, porządkować i zespołowo korzystać z dokumentów niezależnie od czasu ich wytworzenia czy formy. Wybrane funkcjonalności * Szybki dostęp do dokumentu niezależnie od jego postaci Standaryzacja procesu wytwarzania i pozyskiwania dokumentów Opisywanie i znakowanie dokumentów umożliwiające ich szybką identyfikacje i wyszukiwanie Podejmowanie decyzji na podstawie aktualnych danych Budowa zaufania w pracy zespołowej Wsparcie dla urządzeń skanujących i wielofunkcyjnych Odzwierciedlenie wszystkich wariantów pozyskiwania i wytwarzania dokumentów. Vario pozwala na utworzenie dokumentów pustych lub opartych o szablony zgromadzone w zasobach systemu oraz na opisanie ich zdefiniowanym zbiorem danych. Istnieje również możliwość importu dokumentów z zewnątrz systemu przy wykorzystaniu mechanizmu importu pojedynczych plików lub plików indeksowych oraz przy użyciu modułu skanowania. Wielopostaciowość dokumentów w systemie Vario pozwala na równoległe przechowywanie dokumentu w różnych postaciach plikowych np. zbioru edytowalnego oraz wersji tylko do odczytu (np. PDF). Praca zespołowa nad dokumentami. Zastosowanie mechanizmu pobierania dokumentu do edycji i zwracania go wspiera pracę grupową oraz zwiększa bezpieczeństwo danych. Użytkownicy pobierający dokument, mogą wprowadzać zmiany w dokumencie, a pozostali tylko odczytywać jego treść. Operowanie statusami dokumentów. Każdy z dokumentów może przechodzić od statusu początkowego, jakim jest stan Edytowalny poprzez statusy związane ze sprawdzaniem dokumentu, jego zatwierdzaniem oraz anulowaniem. Wersjonowanie dokumentów. Vario posiada mechanizm, który umożliwia utworzenie nowej pustej wersji dokumentu i podpięcie do niej dowolnego źródła lub utworzenie nowej wersji z aktualnej. System automatycznie ustala, która z nich jest najbardziej aktualna. Strukturalizowanie dokumentów przedstawia stan rzeczywisty, w którym dokumenty fizycznie lub logicznie odzwierciedlają ich wieloskładnikowość. Specyfikowanie zawartości folderów pozwala na nadawanie mu cech wymuszających występowanie w nim wyłącznie dokumentów i innych folderów ograniczonych do określonych kategorii, co umożliwia tworzenie rejestrów t.j. umów, faktur, rysunków, itp. Kontrola duplikatów. Vario posiada mechanizm kontroli ilości wystąpień dokumentu w zasobach systemu. Daje to użytkownikowi pewność jednoznacznej identyfikacji dokumentu. Zarządzanie postaciami tradycyjnymi/oryginałami jest udostępnione poprzez system znakowania bieżącego ulokowania postaci tradycyjnej/oryginału dokumentu oraz system przekazywania postaci tradycyjnej wraz z obsługą potwierdzeń otrzymania oryginału. Użytkownik może w dowolnej chwili zlokalizować oryginał dokumentu. Wyszukiwanie pełno tekstowe. Vario oferuje wszechstronne narzędzie wyszukiwania dokumentów wg wielu kryteriów, w tym także wyszukiwanie po treści dokumentu. Folder monitorowany to funkcjonalność przyspieszająca rejestrację dokumentu w Vario dzięki możliwości ustawienia nasłuchu folderów dyskowych, do których skanowane są dokumenty z urządzeń MFP. Można ustawić wiele takich folderów i w ten sposób dokonać automatycznej rejestracji i pierwszej klasyfikacji dokumentu. * funkcjonalności są różnicowane wśród wersji produktowych Vario oraz typów dostępnych elementów. 2

5 OBSŁUGA KORESPONDENCJI System Vario posiada funkcjonalność programu pocztowego, jednak nie jest stricte programem pocztowym. Oferuje obsługę korespondencji elektronicznej, jak i tradycyjnej, wraz z funkcjonalnością lokalnych centrów wydruku i wysyłki. Użytkownik ma możliwość redagowania i rejestrowania korespondencji oraz wysyłania jej do adresatów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Sposób transportu korespondencji może być różnicowany, jedną korespondencję można wysyłać em do jednego adresata, a faksem do drugiego. Wśród dostępnych typów medium jest również korespondencja tradycyjna realizowana przez operatora kancelaryjnego. Wybrane funkcjonalności * Obsługa korespondencji elektronicznej oraz tradycyjnej Śledzenie korespondencji w obiegach wewnętrznych Szybka identyfikacja/wyszukanie korespondencji niezależnie od autora/miejsca jej zarejestrowania Możliwość rejestracji korespondencji przez wielu operatorów Automatyczne budowanie centralnego dziennika korespondencji Rejestrowanie korespondencji. Vario udostępnia każdemu uprawnionemu użytkownikowi funkcję rejestracji korespondencji tradycyjnej z możliwością odzwierciedlenia wszystkich istotnych dla formy korespondencji danych oraz jej zawartości. Klient poczty elektronicznej umożliwia pobieranie i wysyłanie przez Vario poczty elektronicznej z serwerów pocztowych. Vario współpracuje w tym zakresie z serwerami pocztowymi w standardach POP3, IMAP4 oraz SMTP. Jednocześnie system Vario udostępnia wielowariantową możliwość redagowania korespondencji z różnicowaniem jej na typy np. , faks, list, list polecony. Skrzynki pocztowe użytkowników systemu udostępniają, podobnie jak w systemach poczty elektronicznej, jednostki korespondencji otrzymane przez użytkownika, jednak zasadnicza różnica obejmuje udostępnianie w nich korespondencji wewnętrznej, tradycyjnej w postaci listów, przesyłek oraz faksów. Rozbudowane funkcje pocztowe obejmujące oprócz tradycyjnych, takich jak: odpowiedz, funkcję dekretuj, konsultuj czy odpowiedz rejestrującemu umożliwiają użytkownikowi operowanie każdym rodzajem korespondencji w trybach przewidzianych dla korespondencji tradycyjnej eliminując braki funkcjonalne powszechnie eksploatowanych programów do obsługi poczty elektronicznej. Dekretacja korespondencji umożliwia ustalanie właściwego adresata wpływającej korespondencji oraz przekazywanie jej dalej w trybie dekretacji wielokrotnej. Operacja dekretowania nie zmienia w tym wypadku oryginalnego nadawcy korespondencji, a dekretującemu umożliwia opisanie jej poleceniem/notatką dla osoby, której jest dekretowana. Konsultacja umożliwia automatyczne zainicjowanie zredagowania korespondencji w odpowiedzi bez konieczności ręcznego przepinania załączników z korespondencji otrzymanej. W opcji z wersjonowaniem dokumentów, Vario automatycznie generuje nową wersję dokumentu, w przypadku, jeżeli otrzymany załącznik posiada blokadę modyfikacji dokumentu otrzymanego. Dzienniki korespondencji dostępne w systemie prezentują ujednoliconą postać dziennika korespondencji automatycznie uzupełniając postać dziennika o korespondencje typu oraz faksy, również niezależnie od ilości operatorów rejestrujących korespondencję. * funkcjonalności są różnicowane wśród wersji produktowych Vario oraz typów dostępnych elementów. 3

6 ZARZĄDZANIE KONTAKTAMI System Vario wspomaga rejestrację i śledzenie relacji z kontrahentem, począwszy od nawiązania kontaktu, poprzez negocjacje, do sprzedaży i usług posprzedażowych. Głównym miejscem udostępniającym zebrane dane jest sam kontakt, który prezentuje wszelkie zgromadzone informacje dotyczące danego podmiotu/osoby, jednocześnie umożliwiając operowanie tymi pozycjami oraz wytwarzanie nowych, takich jak: dokumenty, zadania, terminy, notatki ze spotkań, rozmów telefonicznych oraz inne pozycje w zależności od konfiguracji produktowej Vario. Szybki dostęp do historii kontaktów Spójność danych kontaktowych dostępnych w organizacji Możliwość zarejestrowania dowolnego typu kontaktu Szybka analiza historii działań Szybkie przygotowywanie list dystrybucyjnych/etykiet Wsparcie działań pro-sprzedażowych Tworzenie spójnego obrazu klienta Wybrane funkcjonalności * Tworzenie indeksów osób i podmiotów, które zawierają dane adresowe i kontaktowe wykorzystywane w codziennej pracy. Zarówno osoby, jak i podmioty można opisać szeregiem danych (np. dane adresowe, numery telefonów i faksów, czy adresy ). Kategoryzacja kontaktów wg wielopoziomowych i wielogałęziowych systemów kategoryzacji daje możliwość precyzyjnego określenia cech kontaktu oraz jego roli. Elastyczność i wszechstronność, która objawia się m. in. w możliwości kojarzenia z osobą czy podmiotem dowolnej liczby numerów telefonów, faksów i adresów e- mail, pozwala na efektywne prowadzenie rozmów i korespondencji z klientami. Możliwość budowania związków, podmiot oddział oraz podmiot osoba kontaktowa. Historia korespondencji. System udostępnia widoki kierunkowe tj. prezentujące odrębnie wiadomości wychodzące i przychodzące oraz widok chronologiczny przedstawiający historię korespondencji z danym klientem. Możliwość tworzenia dokumentów bezpośrednio pod kontaktem porządkuje kierunkowość ich produkcji. Dostęp do spraw i projektów w ramach kontaktów umożliwia płynne poruszanie się wśród istotnych danych zgromadzonych w trakcie realizacji działań na rzecz danego kontaktu. * funkcjonalności są różnicowane wśród wersji produktowych Vario oraz typów dostępnych elementów. 4

7 PRACA ZADANIOWA Planowanie działań odgrywa zasadniczą rolę zarówno w efektywnej pracy zespołowej, jak również przy pracy indywidualnej. Wsparcie tych działań jest realizowane w systemie Vario poprzez rozbudowany obszar zadaniowy udostępniający proste i zaawansowane formy zadaniowe, wśród których mogą występować m.in. zadania, polecenia oraz sprawy i projekty. Organizacja pracy indywidualnej i zespołowej Przewidywalność planowanych działań Skuteczny nadzór nad członkami zespołu Świadome podejmowanie decyzji Wybrane funkcjonalności * Pełny zestaw funkcjonalności umożliwiających zarządzanie sprawą/projektem. Środowisko pracy użytkownika systemu Vario zostało tak skonstruowane, aby wszystkie czynności, które wykonuje, mogły być realizowane na poczet wcześniej zdefiniowanej sprawy/projektu. Tworzenie elementów zadaniowych odbywa się z uwzględnieniem niezbędnych cech zadaniowych, takich jak: terminy, opisy, daty realizacji, numeracja zadania wraz ze zdolnością do wytwarzania i/lub organizacji zawartości zadania. Redagowanie elementów zawartości zadania odbywa się poprzez tworzenie w ramach zadania lub wpinanie do zawartości zadania elementów z innych obszarów systemu Vario, takich jak: foldery z dokumentami, dokumenty, terminy, korespondencja. System umożliwia dobór zespołu operatorów i prowadzącego danego zadania z zakresu zarówno użytkowników systemu jak i ról oraz stanowisk zdefiniowanych przez uprawnionych użytkowników. Podział zadania na zadania składowe pozwala właścicielowi zadania oraz prowadzącemu podział zadania na składniki zadaniowe realizacji, umożliwiając odzwierciedlenie układów zadanie-podzadanie o dowolnym stopniu zagłębienia. Przekazywanie zadania do realizacji następuje po zredagowaniu zadania oraz doborze prowadzącego, a skutkiem przekazania jest pojawianie się zadania na liście do realizacji u jego operatorów oraz u osoby nadzorującej (właściciela). Dekretacja realizacji zadania może następować w sytuacji pracy z zadaniem w ramach zespołu. W tym wypadku prowadzący zadanie ma możliwość przydziału jego realizacji na członków zespołu wraz z dodatkowymi poleceniami przypisywanymi w trakcie dekretacji. Znakowanie postępu realizacji prezentuje następujące stany realizacji zadania: opracowywany, w trakcie realizacji, odłożony, oczekiwanie, zakończony oraz procentowe wskaźniki postępu prezentujące stopień zaawansowania realizacji zadania. Agregacja wskaźników postępu następuje automatycznie z zadań składowych w zakresie stanów realizacji oraz procentowego wskaźnika zaawansowania. Sekwencje zadań umożliwiają ustawienie zależności typu poprzednik-następnik pomiędzy zadaniami składowymi. Skutkiem tego działania jest półautomatyczne planowanie terminów realizacji zadań oraz automatyczne przekazywanie zadań do realizacji w przypadku zakończenia zadań poprzedzających. * funkcjonalności są różnicowane wśród wersji produktowych Vario oraz typów dostępnych elementów. 5

8 ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Vario oferuje pełny zakres funkcjonalności składający się na obszar zarządzania projektem w każdej firmie. Funkcjonalności obejmują m.in.: zarządzanie projektem oraz jego dokumentacją, prowadzenie informatorium projektu, zarządzanie podwykonawcami, kontrolę przebiegu projektu, raportowanie, monitorowanie postępu prac, zarządzanie zmianą, zarządzanie portfelem projektów, standaryzację zarządzania projektami, opracowywanie i rozwój metodyki firmowej. Sprawne i efektywne działanie procesowe, związane z przygotowaniem działań projektowych i okołoprojektowych Panowanie nad cyklem życia realizacji projektu Usprawnienie komunikacji wewnętrznej oraz koordynacji pracy zespołów projektowych, realizacyjnych, opiniodawczych Przyspieszenie czasu dotarcia do wartościowych informacji i dokumentów gromadzonych systematycznie pod odpowiednim projektem Zmniejszenie ryzyka utraty informacji i oszczędzenie cennego czasu na podejmowanie decyzji i zarządzanie przedsiębiorstwem Wzrost efektywności pracy Pełna kontrola nad funkcjonowaniem wszystkich obszarów firmy Wybrane funkcjonalności * Projekty udostępniają jako element procesowości obszar planowania realizacji i nadzoru operacyjnego realizacji oparty o wieloskładnikowe elementy zadaniowe (możliwość rozbicia elementu na wiele składników), rozszerzone o dane obejmujące plany nakładów czasowych oraz finansowych. Obszar ten posiada wszelkie cechy obszaru zadaniowego. Wielopostaciowe gromadzenie danych umożliwia skupianie w projekcie i jego składnikach wszystkich istotnych dla przebiegu projektu informacji. Wśród nich zarówno informacji wytwarzanych w trakcie pracy z projektem, jak i istniejących lub wpływających, będących powiązanymi z projektem lub jego częścią (np. korespondencję, dokumenty w tym np. protokoły, notatki ze spotkań). Etapowość projektów jest realizowana w oparciu o wieloskładnikowość elementów zadaniowych pozwalającą na modelowanie etapów realizacji projektu oraz struktury zadań realizacyjnych. Wykres Gantta poglądowo prezentuje strukturę projektu wraz z zależnościami pomiędzy elementami zadaniowymi projektu oraz graficzne oznaczanie postępu realizacji oraz sytuacji niepożądanych np. przekroczenia realizacji. Wzorce projektowe umożliwiają budowę struktur predefiniowanych projektu selektywnie udostępniając aktualne wzorce dla uprawnionych użytkowników oraz umożliwiając szybkie zakładanie niejednokrotnie skomplikowanych struktur projektów lub jego części. Rejestracja kosztów projektu następuje w drodze rejestracji, obiegu i opiniowania rachunków wiązanych z projektem lub jego częścią, agregując wartości na poszczególnych poziomach projektu. Karty pracy umożliwiają przypisywanie zrealizowanych nakładów czasowych związanych z częściami projektu, agregując automatycznie sumy nakładów w poszczególnych częściach projektu. Nadzór nad realizacją projektu następuje na bieżąco, bazując na postępie realizacji składników zadaniowych struktury projektu oraz danych zbieranych podczas obiegu faktur i rachunków kosztowych, w procesie rejestrowania, wnioskowania oraz rozliczania kart pracy. * funkcjonalności są różnicowane wśród wersji produktowych Vario oraz typów dostępnych elementów. 6

9 VARIO W PRODUKTACH Oferta VARIO obejmuje dwa podstawowe produkty skonfigurowane tak, że każdy z nich oferuje kompletny zestaw funkcjonalności oraz możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb Klienta. Gromadzenie i zabezpieczanie informacji na rzecz firmy/instytucji Skalowalność rozwiązań Możliwość modyfikacji i rozwoju rozwiązania we własnym zakresie Vario.ONE Program zapewniający doskonałą obsługę w zakresie sprawnego stanowiskowego lub zespołowego zarządzania dokumentami oraz sterowania ich przepływem. Posiada centralne, wielopoziomowe repozytorium, pozwalające na składowanie dokumentów w postaci elektronicznej oraz obsługę lokalizacji oryginałów. Daje szybki i pewny dostęp do swoich zasobów dla uprawnionych osób, a intuicyjny interfejs systemu sprawia, że użytkownik bez najmniejszego problemu może zarządzać wszystkimi dostępnymi dla niego informacjami. Graficzny modeler obiegu dokumentów pozwala projektować i uruchamiać przepływy dokumentów w zaplanowanych ścieżkach. Vario.ONE stanowi doskonałe uzupełnienie funkcjonalności urządzeń wielofunkcyjnych-mfp. Współdziałanie z nimi umożliwia pozyskiwanie elektronicznej wersji dokumentów oraz ich swobodne katalogowanie, indeksowanie oraz współdzielenie. Vario.BPM System, którego celem jest wspomaganie realizacji procesów biznesowych zarządzanie projektami oraz umożliwienie łatwiejszego i efektywniejszego dostępu do informacji oraz danych. Połączenie intuicyjnej obsługi z bogatą funkcjonalnością pozwala na odzwierciedlenie i wsparcie większości procesów realizowanych w danym przedsiębiorstwie oraz szybki dostęp do pełnej, aktualnej i przetworzonej informacji. Jego wszechstronność i możliwości konfiguracji czynią go produktem niemal dla każdej organizacji. System może być rozbudowywany samodzielnie przez uprawnionych użytkowników w zakresie tworzenia dodatkowych obszarów jego eksploatacji, rozszerzających i uszczegóławiających funkcjonalności standardowo w nim dostępne. 7

10 ŚRODOWISKO WARSTWY BIBLIOTEKI UŻYTECZNOŚĆ Dokładne odzwierciedlenie specyfiki klienta, szycie na miarę Ewolucyjne wdrożenie Elastyczna rozbudowa Możliwość budowania rozwiązania przez klienta bez konieczności programowania Szybka reakcja na zmieniające się procesy firmy/instytucji bez konieczności ponoszenia kosztów zewnętrznych Vario.Framework jest środowiskiem o budowie obiektowej obejmującej grupę elementów charakteryzujących się właściwym i odmiennym dla każdego z nich zestawem funkcjonalności. Samo środowisko oferuje pełen zestaw elementów umożliwiających kreowanie rozwiązań w szerokiej gamie produktów docelowych od prostych systemów repozytoryjno-archiwalnych poprzez systemy obiegu dokumentów, zarządzania projektami, na systemach obsługi procesów biznesowych kończąc. Możliwym jest również kreowanie specyficznych rozwiązań odzwierciedlających inne modele powiązanych ze sobą obiektów wraz z ich cechami. Środowisko Vario posiada budowę trzech logicznych warstw, wśród których podstawową jest warstwa obiektów generycznych. Warstwa ta jest dostępna wyłącznie dla projektantów rozwiązań, a sama stanowi jądro systemu. Drugą warstwą jest warstwa definicji obiektów użytkowych, zaprojektowanych dla danego produktu lub rozwiązania wraz z ich związkami oraz zapisami uzupełniającymi. Trzecią warstwę stanowi warstwa użytkowa, która jest środowiskiem pracy użytkowników zaprojektowanego rozwiązania. Biblioteka obiektów generycznych zawiera pełen zestaw elementów umożliwiających odwzorowanie projektowanej rzeczywistości, w tym takie elementy generyczne jak: Resource (zasób), Document (dokument), DocumentVer (dokument wersjonowany), Binder (folder), Correspondence (korespondencja), Person (osoba), Company (firma), Task (zadanie), Schedule (termin), Field (pole), User (użytkownik), Group (grupa), Localization (lokalizacja), ContactEntry (wpis adresowy) oraz elementy organizacyjne, takie jak: UserDesktop (pulpit użytkownika), GroupDesktop (pulpit grupy) oraz SiteDesktop (pulpit organizacji). Samo nazewnictwo obiektów generycznych występuje wyłącznie w wersji angielskiej i z użytkowego punktu widzenia nie ma znaczenia, nie ma również znaczenia dla samego związku nazwy obiektu z elementem użytkowym eksploatowanym później przez użytkowników zaprojektowanego rozwiązania. Nazwy elementów generycznych wskazują bardziej na charakterystykę pierwotną obiektu bibliotecznego niż na finalną postać jego użycia. Przykładem może tutaj być stworzenie dla użytkownika końcowego definicji umowa. Sama umowa jest dokumentem, który powinien być wersjonowany, wieloskładnikowy (aneksy) i mieć możliwość zarządzania plikiem/plikami. Vario.Framework dla spełnienia tych wymagań oferuje nam trzy obiekty generyczne tj. Resource, Document i DocumentVer. Bazując na każdym z nich możemy uzyskać Umowę o wymaganych cechach, z tym, że np. dla cechy wersjonowania w pierwszym z nich będzie to jedynie cecha opisowa, opcjonalnie wybierana ze słownika lub wyliczana na podstawie przypisanego do pola wyrażenia. W przypadku oparcia definicji na pozostałych dwóch elementach cechę wersjonowania, wraz z przypisanymi do niej funkcjonalnościami uzyskujemy automatycznie. Natomiast różnica pomiędzy Document i DocumentVer jest określana, jako pasywne lub aktywne wersjonowanie tj. zdolność systemu do automatycznego wyświetlania użytkownikowi wersji najbardziej aktualnej danej Umowy lub wyświetlanie w każdym ze związków konkretnej w nim występującej wersji Umowy (cecha ta może być bardzo użyteczna np. do wyświetlania w danym miejscu systemu zawsze najbardziej aktualnej wersji Cennika ). Z każdym z elementów generycznych jest powiązany zestaw funkcjonalności, w części uniwersalny dla wszystkich elementów np. zmiana statusu opracowania, a w części charakterystyczny dla danego elementu generycznego np. przekaż do realizacji dla Task czy Dekretuj dla Correspondence. Większość z elementów generycznych posiada cechę eksplorowalności, która umożliwia łączenie definicji na nich opartych w związki zawierania (odzwierciedlanie relacji typu segregator-dokument czy firma-osoba, ale również np. pomieszczenie-mebel). Każda z definicji użytkowych (np. Umowa, Faktura etc.) może być uzupełniana o pola dodatkowe opisane cechami (słowniki, wyliczenia, wymagalność, inne), które precyzyjnie uzupełniają charakter elementu użytkowego obsługiwanego później przez użytkowników zaprojektowanego rozwiązania. Producentem systemu Vario jest firma z grupy ARCUS. 8

11 Zarządzanie dokumentem Zarządzanie korespondencją Telematyka i inteligetne sieci Systemy teleinformatyczne GRUPA ARCUS

12 Arcus S.A. ul. Kolejowa 5/ Warszawa tel fax Arcus S.A. Systemy Informatycznezne ul. Łąkowa 3/ Łódź tel fax Arcus S.A. Biuro Handlowe Katowice ul. Połomińska Katowice tel tel. kom Arcus S.A. ONE GRUPA ARCUS

Vario.Kancelaria kompleksowe zarządzanie informacją i dokumentem

Vario.Kancelaria kompleksowe zarządzanie informacją i dokumentem Kancelaria @ fax 2 Vario.Kancelaria kompleksowe zarządzanie informacją i dokumentem Do każdej firmy, z większym lub mniejszym natężeniem, wpływa korespondencja oraz inne dokumenty, które muszą być zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Systemy klasy DMS... 3. System CVS.NovaDMS jako system klasy DMS... 4. Podstawowe moduły systemu CVS.NovaDMS... 5. Repozytorium...

Systemy klasy DMS... 3. System CVS.NovaDMS jako system klasy DMS... 4. Podstawowe moduły systemu CVS.NovaDMS... 5. Repozytorium... CyberVision Software 2009-2010 Spis treści: Systemy klasy DMS... 3 System CVS.NovaDMS jako system klasy DMS... 4 Podstawowe moduły systemu CVS.NovaDMS... 5 Repozytorium... 5 Korespondencja... 6 Zadania

Bardziej szczegółowo

Obieg akceptacji kosztów w organizacji

Obieg akceptacji kosztów w organizacji Obieg akceptacji kosztów w organizacji automatyczne sterowanie obiegiem akceptacji monitorowanie stanu obiegu faktur podział kosztów z jednej faktury na centra kosztów szybka rejestracja faktur obsługa

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę

Spis treści. CRM. Rozwijaj firmę. Uporządkuj sprzedaż i wiedzę o klientach. bs4 intranet oprogramowanie, które daje przewagę Moduł bs4-mail Spis treści Wstęp...3 Podstawowe zasady pracy z modułem:...3 Obsługa modułu bs4 mail krok po kroku...4 Inne, standardowe funkcjonalności:...7 Powiązania z innymi modułami:...8 Zalety wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie korespondencją

Zarządzanie korespondencją Zarządzanie korespondencją Aby korzystać z systemu należy: mieć dostęp do internetu uruchomić przeglądarkę internetową (Firefox) Informację od konsultanta EAT adres internetowy login hasło startowe adres

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Szkoleniowej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2

Plan prezentacji. 1. Archer DMS. 2. Organizacja archiwum. 3. Organizacja pracy. 4. Funkcjonalność systemu. Quality Software Solutions 2 ARCHER-DMS 2015 Plan prezentacji 1. Archer DMS 2. Organizacja archiwum 3. Organizacja pracy 4. Funkcjonalność systemu 2 1 ARCHER-DMS Zarządzanie procesami biznesowymi i Aurea BPM 3 Document Management

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal

Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal Funkcjonalność konfiguracji Inżynieryjnej systemu Profesal Korespondencję dotyczącą tego dokumentu oraz opisanych w nim zagadnień prosimy kierować na adres: profesal@profesal.pl Spis treści Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis)

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 1 INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 2 DLA KOGO? Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie.

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Prowadzenie dużych projektów produkcyjno-montażowych w firmie nie zawsze związane jest tylko z kosztami realizacji produkcji tj. kosztami materiałów,

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o. (Oparte na OTRS 3.1.10)

Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o. (Oparte na OTRS 3.1.10) 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 Fax. 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o.

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bazą danych

Zarządzanie bazą danych -1- Kampania SMS Kampanie SMS to bardzo efektywne narzędzie marketingu bezpośredniego. Łączy w sobie prostotę i zwięzłość przekazu wraz z niemal stu procentową pewnością odebrania i przeczytania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419

Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 Lista wprowadzonych zmian w systemie Vario v. 3.3 od wydania 3.003.60177.00403 do wydania 3.003.60180.00419 LP Vario* Wersja Zmiany 1. BPM 3.003.60177.00403 Ulepszenie działania pola przeznaczonego do

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM Str. 1/9 System zarządzania relacjami CRM to narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. System CRM pozwala na wsparcie strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy

Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Kurs: ECDL Usługi w sieciach informatycznych poziom podstawowy Opis: W tym module uczestnicy szkolenia poznają podstawowe pojęcia związanie z Internetem, programy służące do przeglądania zasobów sieci

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu

Kampania FAX. Wybrane funkcjonalności: Definiowanie nagłówka. Personalizacja. Formaty PDF, Office i graficzne. Zapowiedź. Indywidualny numer telefonu -1- Kampania FAX Kampanie FAX to efektywne i tanie narzędzie, nadal popularne i często wykorzystywane w komunikacji biznesowej. Bez względu na to, czy jest to oferta handlowa, formularz, zaproszenie czy

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

TC Korespondencja kancelaryjny obieg dokumentów

TC Korespondencja kancelaryjny obieg dokumentów TC Korespondencja kancelaryjny obieg dokumentów TC Korespondencja jest elektronicznym odpowiednikiem pocztowej książki podawczej, dzięki swoim funkcjom przenosi ją na wyższy poziom. Służy do gromadzenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 3. z dnia 29 maja 2015 r. KANCLERZ SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL/AZOWA-0161/ZK-3-198/15 ZARZĄDZENIE NR 3 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Szkole

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie

TWÓJ BIZNES. Nasze rozwiązanie Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Moduł Klienci Gromadzi wszystkie niezbędne informacje oraz wspomaga obsługę klienta w trakcie współpracy i po jej zakończeniu. Do każdego klienta można przypisać opiekuna, notatki oraz kontakty. W odpowiednich

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego

TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego TOPWEB SPSall Budowanie portalu intranetowego Przeznaczenie szkolenia Szkolenie dla osób chcących: Profesjonalnie budować intranetowy portal w oparciu o aplikację Microsoft SharePoint 2013. Sprawnie posługiwać

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb...

SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... SKLEPY INTERNETOWE Dopasowane do Twoich potrzeb... Oferujemy stworzenie sklepu internetowego na podstawie oprogramowania, które pozwala dopasować sklep do Państwa indywidualnych potrzeb. Rodzaje sklepów

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.

Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns. Łódź, 2014 r. JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl SYSTEM CRM egroupware JNS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu.

Poniżej przedstawiamy moduły i funkcjonalności systemu. Opis funkcjonalności systemu Conectro Conectro jest systemem CRM nowej generacji, do którego można podłączyć dowolną centralę IP PBX lub usługi każdego dostawcy telefonii VoIP na ryku. Poniżej przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu

Nowe funkcjonalności w wersji 3.14. 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Nowe funkcjonalności w wersji 3.14 1. Automatyczne uzupełnianie zakładek w dokumentach WORD przy podpisywaniu Istnieje możliwość zdefiniowania 3 pól, które w sposób automatyczny zostaną uzupełnione w trakcie

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32

Analiza i projektowanie oprogramowania. Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania Analiza i projektowanie oprogramowania 1/32 Analiza i projektowanie oprogramowania 2/32 Cel analizy Celem fazy określania wymagań jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A.

Case Study. aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie w firmie Finder S.A. Case Study aplikacji Microsoft Dynamics CRM 4.0 Wdrożenie w firmie Finder S.A. PRZEDSTAWIENIE FIRMY Finder jest operatorem systemu lokalizacji i monitoringu, wspomagającego zarządzanie pracownikami w terenie

Bardziej szczegółowo

ATSOFTWARE DMS. Elektroniczna archiwizacja

ATSOFTWARE DMS. Elektroniczna archiwizacja 1 ATSOFTWARE DMS Elektroniczna archiwizacja Informacje o systemie 2 AtSoftware DMS to nowoczesne rozwiązanie do zarządzania dokumentami oraz plikami. Aplikacja nie wymaga instalacji, gdyż dostępna jest

Bardziej szczegółowo

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania

HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania HumanWork - Produkt, który spełnia Twoje oczekiwania Właśnie tak pracuję. Wykonuję zadania. HumanWORK włącza je w procesy przepływu pracy i obiegu dokumentów. Planuję zadania. HumanWORK przekazuje je we

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą 1 Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach Quality Software Solutions Aurea BPM Aurea BPM system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0. Lavina Platform

Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0. Lavina Platform Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0 Lavina Platform Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0 Lavina Platform Plan wystąpienia Dlaczego warto wykorzystywać portal korporacyjny

Bardziej szczegółowo

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową

Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową O NAS Dostawca zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową 29 lat doświadczeń na polskim rynku Szerokie portfolio klientów: branża bankowa, finansowa i ubezpieczeniowa, telekomunikacyjna,

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Produkcja, w wersji 9.0

Nowości w module: Produkcja, w wersji 9.0 Nowości w module: Produkcja, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Rozszerzenie funkcjonalności planowania produkcji... 3 1. Planowanie zgrubne na okresy planistyczne...

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER

15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER 15-24.10.2013 Kraków Wrocław Poznań Warszawa Gdańsk CLOUD SERVICES & DATA CENTER EXEA DATA CENTER bezpieczna lokalizacja projekt budynku Data Center (2009) budowa obiektu (2012-2013) BEZPIECZNE MIEJSCE

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów?

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? 9 Obieg dokumentów Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? Dla kogo? Obsługa rosnącej liczby faktur, umów, czy korespondencji wymaga coraz większych nakładów pracy. Dzięki wdrożeniu sprawnego

Bardziej szczegółowo

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ

ASENT ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ ZBIÓR FUNKCJONALNOŚCI Z ZAKRESU SYSTEMU SPRZEDAŻY MOBILNEJ zbiór funkcjonalności z zakresu systemu sprzedaży mobilnej System ASENT zbiór funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, dedykowany dla urządzeń

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

System zarządzania firmą specyfikacja techniczna.

System zarządzania firmą specyfikacja techniczna. System zarządzania firmą specyfikacja techniczna. 1. Zakres funkcjonalności Funkcjonalność aplikacji została podzielona na 3 grupy: Zbiór podstawowych danych dane kontrahentów, typy dokumentów, magazynów,

Bardziej szczegółowo

TC Faktury zarządzanie fakturami kosztowymi w firmie

TC Faktury zarządzanie fakturami kosztowymi w firmie TC Faktury zarządzanie fakturami kosztowymi w firmie Aplikacja TC Faktury przechowuje i tworzy rejestr wszystkich faktur kosztowych. Integruje się z posiadanym system FK i zarządza obiegiem faktur. Z poziomu

Bardziej szczegółowo

System stworzony dla działów HR i firm rekrutacyjnych

System stworzony dla działów HR i firm rekrutacyjnych System stworzony dla działów HR i firm rekrutacyjnych Rekrutacja Moduł Rekrutacja Moduł Rekrutacja dedykowany jest m.in. dla biur rekrutacyjnych (prowadzących procesy rekrutacyjne na zlecenie firm oraz

Bardziej szczegółowo

Oferta na program komputerowy System SPA

Oferta na program komputerowy System SPA Oferta na program komputerowy System SPA Wstęp Szanowni Państwo, System SPA jest programem komputerowym zaprojektowanym z myślą o uproszczeniu obsługi salonów piękności, salonów kosmetycznych, SPA, solariów,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

System e-zlecenia. www.coig.pl

System e-zlecenia. www.coig.pl System e-zlecenia www.coig.pl Czym jest system e-zlecenia? e-zlecenia to nowoczesny system informatyczny, który obsługuje i wspomaga procesy biznesowe zachodzące w obszarze obsługi planów i ich realizacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro.

Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Modułowy programowalny przekaźnik czasowy firmy Aniro. Rynek sterowników programowalnych Sterowniki programowalne PLC od wielu lat są podstawowymi systemami stosowanymi w praktyce przemysłowej i stały

Bardziej szczegółowo

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu.

W dalszej części dokumentu przedstawiamy skrócony opis kluczowych funkcji systemu. Niniejszy dokument nie zawiera opisu technicznego systemu. 1. Informacje Podstawowe Mediamanager 2.1 jest systemem wspierającym zarządzanie dokumentami elektronicznymi. Podstawowymi funkcjami realizowanymi przez oprogramowanie jest przetrzymywanie, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. warstwa prezentacji, obejmująca interfejsy użytkownika klienta WWW, warstwa danych, zawierająca serwer bazy danych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 7 do siwz 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu EZD w Urzędzie Gminy w Stężycy 2. Zamówienie obejmie w szczególności: 1) Wdrożenie systemu,

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Modelowanie diagramów klas w języku UML. Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014

Modelowanie diagramów klas w języku UML. Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014 Modelowanie diagramów klas w języku UML Łukasz Gorzel 244631@stud.umk.pl 7 marca 2014 Czym jest UML - Unified Modeling Language - Rodzina języków modelowania graficznego - Powstanie na przełomie lat 80

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD

PLATFORMA ACTIVE FORMS. Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD PLATFORMA ACTIVE FORMS Kreator Formularzy Internetowych ze wsparciem dla RWD ACTIVE FORMS 2 Spis treści WPROWADZENIE 3 Dowolnie złożone formularze 3 Niski czas i koszt zbudowania formularza 4 TOP 10 WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS

System EssentioCMS. Korzyści z zastosowania EssentioCMS e-mail: info@essentio.pl System EssentioCMS Profesjonalna strona internetowa stanowi nieocenione źródło informacji o firmie, jej usługach oraz produktach. Jest najnowocześniejszym medium pozyskiwania nowych

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN

FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ PRZYKŁADOWE APLIKACJE CRM W OPARCIU O DANE Z CENTRAL SLICAN Integracja serwerów / central telekomunikacyjnych Slican z aplikacją ProfitCRM, firmy AC SOFTWARE poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie dokumentacją w projektach

Zarządzanie dokumentacją w projektach Zarządzanie dokumentacją w projektach -Dokumenty i akta, to wiąŝące źródła informacji, -Formy: - konwencjonalne ( papierowe), elektroniczne ( róŝne bazy danych), -Ukierunkowanie na: - przedmiot pracy,

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Historia aktualizacji

Historia aktualizacji Historia aktualizacji TOPManager 2015.2, wersja z dnia 2015-06-29 1. Nowe raporty z faktur dla klientów, faktur od dostawców i umów o dzieło. 2. Dodanie pola Data wpływu dla faktur od dostawców i w umowach

Bardziej szczegółowo

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL

Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Obsługa przesyłek InPost w aplikacji Komornik SQL Spis treści Wstęp... 3 Konfiguracja aplikacji... 3 Pobranie kodów InPost... 3 Konfiguracja opłat za przesyłkę... 4 Automatyczne oznaczanie przesyłek typu

Bardziej szczegółowo