Systemy klasy DMS System CVS.NovaDMS jako system klasy DMS Podstawowe moduły systemu CVS.NovaDMS Repozytorium...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy klasy DMS... 3. System CVS.NovaDMS jako system klasy DMS... 4. Podstawowe moduły systemu CVS.NovaDMS... 5. Repozytorium..."

Transkrypt

1 CyberVision Software

2 Spis treści: Systemy klasy DMS... 3 System CVS.NovaDMS jako system klasy DMS... 4 Podstawowe moduły systemu CVS.NovaDMS... 5 Repozytorium... 5 Korespondencja... 6 Zadania i projekty... 7 Terminarz... 8 Zarządzanie System CVS.NovaDMS jako system klasy CRM System CVS.NovaDMS jako system wdrożony w Paostwa firmie Spis funkcjonalności systemu CVS.NovaDMS Repozytorium Korespondencja Zadania i projekty Terminarz Zarządzanie... 14

3 Systemy klasy DMS Informacja nie jest własnością pracownika, ale całego przedsiębiorstwa Wiele firm i przedsiębiorstw boryka się aktualnie z problemem gromadzenia i przetwarzania dokumentów w postaci tradycyjnej, papierowej. Na biurku każdego pracownika leży sterta niepotrzebnie wydrukowanych stron różnych dokumentów, a skrzynki korespondencji są zapełnianie nadmiarowymi kopiami przesyłanych korespondencji elektronicznych. W takich warunkach bardzo łatwo zagubid lub przeoczyd często krytyczne w danej chwili i sytuacji firmy informacje czy dokumenty. Systemy klasy DMS (z ang. Document Management System), czyli systemy zarządzania obiegiem dokumentów, mają na celu uporządkowanie, opisanie i kategoryzację dokumentów oraz informacji gromadzonych i wytwarzanych podczas realizacji procesów każdego przedsiębiorstwa. Wśród podstawowych zalet systemu klasy DMS można wyróżnid: transformację i przechowywanie dokumentów oraz innych form informacji w postaci elektronicznej w centralnym repozytorium; opisanie, kategoryzację, stypowanie, czy wersjonowanie każdej informacji wytwarzanej bądź gromadzonej podczas realizacji procesów; ograniczanie dostępu do przechowywanych dokumentów i informacji; dostęp do historii zmian każdej gromadzonej informacji; szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji, krótszy czas ich wyszukiwania. Wdrożenie systemu klasy DMS w przedsiębiorstwie: zwiększa wydajnośd pracowników; zwiększa efektywnośd ich pracy; ułatwia i organizuje pracę z dokumentami oraz innymi formami informacji; wspiera i dostarcza efektywne narzędzia pracy kadrze menadżerskiej. Systemy klasy DMS można z powodzeniem wdrażad w każdym przedsiębiorstwie, nie zależnie od ilości stanowisk komputerowych oraz procesów realizowanych przez dane przedsiębiorstwo.

4 System CVS.NovaDMS jako system klasy DMS System CVS.NovaDMS jest systemem klasy DMS kompleksowo wspierającym zarządzanie wszelkiego rodzaju informacjami oraz dokumentami generowanymi i gromadzonymi podczas procesów realizowanych w każdej firmie czy przedsiębiorstwie. Modułowa budowa, prosty, przejrzysty i intuicyjny interfejs oraz rozbudowana funkcjonalnośd systemu CVS.NovaDMS pozwala na diametralne zwiększenie wydajności pracy z dokumentami pracowników i kadry kierowniczej, zmniejszenie tzw. papierologii poprzez wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, a przez to zwiększenie ekonomiczności i ekologiczności przedsiębiorstwa. CVS.NovaDMS zielonym oprogramowaniem

5 Podstawowe moduły systemu CVS.NovaDMS Repozytorium Moduł Repozytorium pozwala gromadzid w eksplorowalnej strukturze pulpitów i folderów wszelkiego rodzaju dokumenty i inne informacje. Repozytorium zostało podzielone na dwa obszary: prywatny i współdzielony, dzięki czemu pracownik otrzymuje możliwośd pracy nad własnymi dokumentami i współdzielonymi z innymi członkami zespołów, czy grup użytkowników. Każdy element repozytorium posiada podstawowe pola opisowe takie, jak Nazwa, Notatki, Data utworzenia w systemie, Autor, Data ostatniej modyfikacji, Modyfikujący, dodatkowe pola etykietowe (tzw. wartości tagowane), itd. Każdy element charakteryzuje również Status, który przedstawia aktualny jego stan oraz Status dostępności, który opisuje dostępnośd elementu dla użytkownika. Mechanizm nadawania kategorii dla każdego elementu systemu pozwala dodatkowo opisad go przez różne kategorie. System CVS.NovaDMS umożliwia również stworzenie skalowalnej, bardziej dopasowanej konfiguracji, w której każdy element repozytorium posiada własny typ oraz ściśle określone pola opisowe zawierające dane o ustalonym typie lub odwołania do innych elementów repozytorium. Stypowany element repozytorium system pozwala umieścid tylko w odpowiednio przygotowanej strukturze folderów. Każdy element repozytorium może posiadad zdefiniowaną zawartośd, a dokumenty dodatkowo zaimportowany lub utworzony z szablonu dokument źródłowy, który pracownik może edytowad wykorzystując zainstalowane na stanowisku komputerowym oprogramowanie. Integracja systemu CVS.NovaDMS z pakietem MS Office umożliwia wypełnianie odpowiednio przygotowanych dokumentów danymi z systemu. Dokument, dzięki mechanizmowi wielopostaciowości źródła, może posiadad postad edytowalną oraz nieedytowalną, np.: opublikowany dokument źródłowy w formacie PDF. Mechanizmy pobierania i zwracania elementów, wersjonowania oraz rozbudowany system uprawnieo wspiera pracę grupową.

6 Korespondencja Moduł Korespondencja umożliwia przechowywanie w eksplorowalnej strukturze folderów wysyłaną i odbieraną korespondencję zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Dzięki wbudowanemu mechanizmowi wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej pracownik otrzymuje narzędzie spełniające rolę programu pocztowego rozszerzonego o takie funkcje, jak rozdzielnik czy dekretacja korespondencji.

7 Mechanizm wstawiania pól wyliczanych do treści korespondencji pozwala na wypełnianie jej danymi z systemu oraz kreację korespondencji seryjnej. System CVS.NovaDMS może zostad doposażony w dodatkowe moduły pracujące w tle odpowiedzialne za wysyłanie i odbieranie korespondencji elektronicznej oraz faksowej, odciążając w ten sposób stanowisko komputerowe pracownika i wewnętrzną sied komputerową firmy. Zadania i projekty Moduł Zadania i projekty pozwala zarządzad jednostkowymi zadaniami oraz organizowad poszczególne zadania w strukturalne projekty. Każde zadanie posiada status i wskaźnik postępu prac, wskaźnik efektywności, ramy czasowe oraz rzeczywiste czasy rozpoczęcia i zakooczenia jego realizacji. Dzięki mechanizmowi przydzielania zadao użytkownikom systemu kadra menedżerska otrzymuje sprawne narzędzie zarządzania czasem i zasobami ludzkimi. System CVS.NovaDMS pozwala również tworzyd i zarządzad grupami zadao organizując je w strukturalne projekty, które poza wszystkimi cechami jednostkowego zadania posiadają dodatkowo możliwośd zdefiniowania menedżera odpowiedzialnego za nadzór nad projektem oraz określenia terminów ważnych dla jego realizacji. W ramach projektu menedżer może zdefiniowad zadania projektowe pozwalające na wykonanie poszczególnych operacji oraz utworzyd wielopoziomową strukturę jego etapów. System CVS.NovaDMS został dodatkowo wyposażony w mechanizm workflow pozwalający na definiowanie oraz realizację marszrut obiegów dokumentów i informacji. Mechanizm ten pozwala na modelowanie i implementację każdego procesu obecnego w przedsiębiorstwie, a dzięki temu pozwala na jego optymalizację i automatyzację.

8 Terminarz Terminarz ułatwia planowanie i zarządzanie czasem pracowników oraz członków zespołów i grup użytkowników. Każdy utworzony termin posiada podstawowe pola opisowe takie, jak Nazwa, Czas rozpoczęcia i zakooczenia, Treśd, Miejsce, czy Priorytet. Każdy termin posiada również pole Adresat, które umożliwia utworzenie terminu dla wybranego pracownika, zespołu, grupy czy całego przedsiębiorstwa, dzięki czemu użytkownik systemu CVS.NovaDMS otrzymuje możliwośd nie tylko planowania i zarządzania własnym czasem, ale również czasem innych użytkowników.

9 Intuicyjny interfejs użytkownika, wyposażony w różne widoki terminarza, filtrowanie i grupowanie, czy zmianę kolorystyki wyświetlanych terminów, pozwala łatwo nimi zarządzad, a możliwośd tworzenia wielu przypomnieo dla poszczególnych terminów oraz wyświetlanie w terminarzu przydzielonych zadao i projektów ułatwia planowanie zawodowej codzienności pracownika.

10 Zarządzanie Moduł Zarządzanie pozwala administratorowi systemu CVS.NovaDMS sprawnie tworzyd i zarządzad użytkownikami, zespołami, grupami użytkowników, kategoriami oraz bieżącą konfiguracją.

11 System CVS.NovaDMS jako system klasy CRM System CVS.NovaDMS został wyposażony w rozbudowany moduł CRM ułatwiający tworzenie i zarządzanie relacjami z klientem. Wbudowane w system mechanizmy pozwalają na błyskawiczny dostęp do wszystkich informacji tak potrzebnych do sprawnej pracy z klientem. Proste i intuicyjne wyszukiwanie oraz filtrowanie wyświetlanych informacji, dostęp do historii kontaktów i korespondencji, duże możliwości szczegółowego opisu klienta oraz jego danych kontaktowych i adresowych, jak również mechanizmy pozwalające na rozszerzanie tego opisu o dowolne pola czynią z systemu CVS.NovaDMS bardzo wydajne i elastyczne narzędzie pracy dla m.in. handlowców, marketingowców, czy specjalistów PR.

12 System CVS.NovaDMS jako system wdrożony w Państwa firmie System CVS.NovaDMS jest wysoce skalowalnym i elastycznym systemem klasy DMS zapewniającym bezpieczne i scentralizowane repozytorium dokumentów oraz innych form informacji, umożliwiającym rozbudowane ich opisanie, sprawne zarządzanie obiegiem, a także szybką wymianę informacji pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa, co jest ogromną zaletą w dzisiejszych czasach. Prosty w obsłudze i intuicyjny interfejs użytkownika, najnowsze technologie oraz mnogośd przydatnych funkcjonalności czyni pracę z systemem CVS.NovaDMS bezstresową i przyjemną. Wdrożenie systemu CVS.NovaDMS po prostu się opłaca

13 Spis funkcjonalności systemu CVS.NovaDMS Repozytorium Przechowywanie i archiwizacja dokumentów oraz innych typów informacji w eksplorowalnej strukturze pulpitów i folderów. Walidacja dostępu oraz wykonywania operacji na przechowywanych dokumentach i innych typach informacji oparta na mechanizmie dostępu do pulpitów oraz nadanych i zdefiniowanych uprawnieo. Mechanizm pobierz/zwród (checkin/checkout) umożliwiający pobieranie do edycji dokumentów i innych typów informacji. Dołączanie plików źródłowych do dokumentów. Import dokumentów wraz z plikami źródłowymi. Tworzenie dokumentów opartych na szablonach. Edycja dokumentów wykorzystując zainstalowane na stanowisku komputerowym oprogramowanie. Integracja systemu CVS.NovaDMS z pakietem MS Office. Kategoryzacja dokumentów oraz innych typów informacji. Rozszerzanie opisu dokumentów oraz innych typów informacji o dodatkowe pola wpisywane, słownikowe oraz wyliczane. Definiowanie marszrut obiegu dokumentów oraz innych typów informacji. Korespondencja Odbieranie i wysyłanie korespondencji wewnętrznej. Odbieranie i wysyłanie korespondencji . Import wiadomości w formacie.eml. Identyfikacja adresata i odbiorcy z książki adresowej istniejącej w systemie. Historia kontaktów dostępna pod poszczególnymi pozycjami książki adresowej. Korespondencja seryjna. Wstawianie do treści pól pobierających dane z systemu. Kategoryzacja korespondencji. Rozszerzanie opisu wiadomości o dodatkowe pola wpisywane, słownikowe oraz wyliczane. Automatyczne nadawanie numeru korespondencji. Definiowanie marszrut obiegu wiadomości. Zadania i projekty Tworzenie zadao i projektów. Przydzielanie zadao i projektów realizującym je użytkownikom. Przydzielanie menedżera dla projektu. Definiowanie etapów projektu oraz zadao projektowych. Definiowanie terminów związanych z projektem. Wizualizacja postępów realizacji zadao i projektów poprzez Status realizacji oraz wskaźnik zaawansowania. Wizualizacja efektywności prac. Rozpoczynanie, anulowanie, wstrzymywanie oraz zakaoczanie zadao i projektów. Kategoryzacja zadao i projektów. Rozszerzanie opisu zadao i projektów o dodatkowe pola wpisywane, słownikowe oraz wyliczane.

14 Definiowanie marszrut obiegu zadao i projektów. Terminarz Zarządzanie terminami i przypomnieniami użytkownika. Terminarz prywatny oraz służbowy z podziałem na zespoły i grupy użytkowników. Pole adresat umożliwiające tworzenie i zarządzanie terminami oraz przypomnieniami innych użytkowników. Tworzenie wielu przypomnieo dla jednego terminu. Wyświetlanie w terminarzu przydzielonych użytkownikowi zadao i projektów. Różne widoki terminarza. Kalendarz. Kategoryzacja terminów. Rozszerzanie opisu terminów o dodatkowe pola wpisywane, słownikowe oraz wyliczane. Zarządzanie Zarządzanie użytkownikami, zespołami i grupami użytkowników. Przydzielanie użytkowników do zespołów i grup. Tworzenie struktury podległości grup użytkowników. Zarządzanie drzewem kategorii. Zarządzanie definicjami konfiguracji systemu oraz relacjami między nimi. Definiowanie szablonów dokumentów oraz skryptów marszrut obiegów poszczególnych elementów systemu. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników do poszczególnych elementów systemu. System uprawnieo oparty na zasadach nadawania i odbierania uprawnieo do poszczególnych elementów systemu. CyberVision Software

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk

Nowoczesny System. Zarządzania Firmą. www.crmvision.pl. YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk Nowoczesny System Zarządzania Firmą www.crmvision.pl YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl Spis treści Spis treści... 2 Zalety systemu...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Oszczędności w firmie i instytucji ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ i PROCESAMI BIZNESOWYMI O DOKUMENCIE WIEMY WSZYSTKO Zarządzanie dokumentem Zarządzanie korespondencją Zarządzanie terminami Zarządzanie kontaktami

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU NOMAD_CRM Str. 1/9 System zarządzania relacjami CRM to narzędzie niezbędne w każdym przedsiębiorstwie. System CRM pozwala na wsparcie strategii zarządzania przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM

OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM OPIS FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU AUREA BPM Wersja 2.5 Warszawa, Sierpieo 2011 TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 55 Wprowadzenie do Aurea BPM... 4 Opis produktu... 4 Funkcjonalnośd systemu... 6 Modelowanie procesów

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

Możliwości podstawowe systemu ISOF

Możliwości podstawowe systemu ISOF Możliwości podstawowe systemu ISOF Copyright 2006-2015 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS

System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS System zarządzania procesami biznesowymi ADONIS Funkcjonalnośd i scenariusze zastosowao BOC Wien Bäckerstr. 5/3 A - 1010 Wien Tel.: +43-1-5132736-0 Fax: +43-1-5132736-5 http://www.boc-eu.com Email: boc@boc-eu.com

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

ISOF. CRM - możliwości

ISOF. CRM - możliwości ISOF kwiecień 2009 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług:

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od wykonawców wykonania następujących usług: Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie portalu intranetowego Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Wdrożenie portalu intranetowego jest koniecznym etapem w informatyzacji każdego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny system obiegu dokumentów

Elektroniczny system obiegu dokumentów Elektroniczny system obiegu dokumentów 2 WDMS biznes uporządkowany System obiegu dokumentów WDMS to nowoczesne narzędzie usprawniające proces zarządzania dokumentami w każdej organizacji. Zapanowanie nad

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALNE

WYMAGANIA FUNKCJONALNE Załącznik nr 1 do ormularza ofertowego Ocena techniczna Wskazane w niniejszym dokumencie są wyciągiem z wymagań, oznaczonych w stopniu jako docelowe oznacza wymaganie, które muszą zostać dostarczone w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow

administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow administracja publiczna i samorządy Comarch Workflow Urzędy administracji publicznej Wprowadzenie Comarch Workflow jest nowoczesnym systemem wspomagającym zarządzanie przepływem dokumentów w urzędach administracji

Bardziej szczegółowo

Biznes staje się prostszy

Biznes staje się prostszy Biznes staje się prostszy NOWOCZESNOŚĆ BEZPIECZEŃSTWO DOSTĘP ONLINE Skuteczne zarządzanie informacją z CRM Vision www.crmvision.pl CZYM JEST CRM VISION? DLACZEGO CRM VISION? CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Oferta promocyjna na system

Oferta promocyjna na system na system Strona 1 z 30 Prezentacja Oferenta more7 Polska Sp. z o.o. jest firmą o 100% polskim kapitale. Kierunek informatyczny firmy skupia się głównie na rozwiązaniach CRM (Customer Relationship Management),

Bardziej szczegółowo

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes.

System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. System elektronicznego obiegu dokumentów otwarty na biznes. O Firmie i Produkcie Stworzenie nowoczesnej platformy do zarządzania dokumentami elektronicznymi wymaga od producenta dużego doświadczenia i

Bardziej szczegółowo

Innowacja wywodząca się z tradycji. Paleta produktów. ELOoffice ELOprofessional ELOenterprise

Innowacja wywodząca się z tradycji. Paleta produktów. ELOoffice ELOprofessional ELOenterprise System ELO jest przeznaczony do kompleksowego zarządzania dokumentami. Obsługuje wiele formatów dokumentów skanowanych typu TIF, JPG, jak i elektronicznych typu MS Office, Open Office, PDF i inne. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności OKAY CRM 2.0

Opis funkcjonalności OKAY CRM 2.0 Zarządzanie wiedzą o kontrahentach Historia kontaktów Delegowanie zadań Zarządzanie projektami Zarządzanie kampaniami Zarządzanie listami Korespondencja seryjna Współpraca z Microsoft Outlook Współpraca

Bardziej szczegółowo

GALACTICA. Ponad 10 lat tworzymy aplikacje wspomagające procesy biznesowe. GALACTICA to ludzie. Klienci nas lubią, ponieważ zależy nam na ich sukcesie

GALACTICA. Ponad 10 lat tworzymy aplikacje wspomagające procesy biznesowe. GALACTICA to ludzie. Klienci nas lubią, ponieważ zależy nam na ich sukcesie GALACTICA GALACTICA to ludzie. Ludzie, którzy tworzą zespół kompetentnych specjalistów- posiadają odpowiednie kwalifikacje i duże doświadczenie. Wszyscy nasi pracownicy posiadają minimum pięcioletnie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5

Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Charakterystyka aplikacji Business Navigator - wersja 3.5 Spis treści Spis treści... 2 Charakterystyka platformy Business Navigator... 3 Moduł: Hurtownia danych... 5 Moduł: Budżetowanie... 8 Moduł: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PLATFORMA ASCENT.DBI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Copyright 2008 PC Guard SA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika systemu Ascent.DBI. Ascent.DBI jest systemem, który wspiera koordynację procedur

Bardziej szczegółowo