Minimalne wymagania dla systemów wentylacji pożarowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Minimalne wymagania dla systemów wentylacji pożarowej"

Transkrypt

1 Przepisy prawa budowlanego i o ochronie przeciwpożarowej podlegają okresowej modyfikacji, która uwzględnia zarówno opinie ich odbiorców (osób związanych z szeroko pojętym procesem inwestycyjnym), jak również stale rozszerzającą się wiedzę o przyczynach, przebiegu i skutkach pożaru oraz postęp techniki w dziedzinie zabezpieczeń przeciw-pożarowych. Zmiany, które następowały w ciągu dwóch ostatnich dekad doprowadziły do znacznej poprawy biernego i czynnego bezpieczeństwa pożarowego budynku, dzięki wprowadzeniu m.in. obligatoryjnego nakazu stosowania systemów oddymiania o wydajności dostosowanej do charakteru obiektu (a nie wyłącznie opartej na jego kubaturze) lub systemów zapobiegania zadymieniu w większości wysokich i wysokościowych budynków. Kolejne nowelizacje doprecyzowują i w niektórych przypadkach nadal zaostrzają wymagania, nie musi być to jednak regułą. Zbyt rygorystyczne wymogi prawa i standardów ubezpieczycieli (coraz częściej decydujących o sposobie zabezpieczenia budynków), mogą doprowadzić do nadmiernego wzrostu kosztów inwestycyjnych, co nie wpływa korzystnie na rozwój sektora budowlanego. Sytuacja taka skutkuje również determinacją inwestora w poszukiwaniu sposobów maksymalnego obniżenia kosztów systemów bezpieczeństwa przy jedynie formalnym spełnieniu minimalnych wymagań (wymienionych poniżej). W moim przekonaniu przepisy powinny być konstruowane w taki sposób, żeby instalacje bezpieczeństwa pożarowego projektowane były przy założeniu pewnego akceptowalnego stopnia ryzyka dla użytkowników obiektu (np. ograniczając wymagany czas ewakuacji lub moc pożaru). Jednocześnie jednak większy nacisk powinien zostać położony na sankcjonowanie rzeczywistego spełnienia minimalnych wymagań obligatoryjnych. Minimalne wymagania dla systemów wentylacji pożarowej Określając wymogi prawne dla systemów wentylacji pożarowej, należy jasno ustalić hierarchię aktów prawnych. Polska jako kraj członkowski Unii Europejskiej zobligowana jest do likwidacji kolizji prawnych z prawem unijnym, co oznacza, że dyrektywy z Brukseli (np. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/ 2011 ustanawiającego zharmonizowane warunki 1 / 5

2 wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych) stanowią nadrzędne akty o randze krajowej ustawy. Nie oznacza to jednak, że zapisy dyrektywy powinny być realizowane literalnie, ponieważ określają one jedynie minimalne wymagania dla wszystkich krajów członkowskich UE. Jeżeli przepisy krajowe stawiają wyższe wymagania np. w zakresie certyfikacji wyrobów lub zakresu stosowania systemów bezpieczeństwa pożarowego, to nie stanowią one kolizji z prawem unijnym. W związku z powyższym w Polsce ustawy (Ustawa prawo budowlane oraz Ustawa o ochronie przeciwpożarowej) wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów) stanowią podstawę dla zasad funkcjonowania i roli wentylacji pożarowej. Podstawowe zadania systemów wentylacji pożarowej wynikają z przyjętych zasad bezpieczeństwa pożarowego budynku, który musi być zaprojektowany i wykonany w taki sposób, żeby: 1. nośność konstrukcji była zachowana przez określony czas (np. czas, w którym podjęta może zostać skuteczna akcja gaśnicza, a wszyscy użytkownicy obiektu zdołają go opuścić). W zakresie wentylacji pożarowej realizacji tego celu służyć mogą systemy oddymiania, które dzięki rozcieńczeniu i odprowadzeniu poza budynek gazów pożarowych powodują obniżenie podstropowej temperatury dymu do wartości, która nie zagraża trwałości konstrukcji budynku. 2. powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w budynku było ograniczone. Zadanie to wymaga wydzielenia i zabezpieczenia stref pożarowych oraz sektorów oddymiania. Realizacji tego celu służą takie elementy systemu wentylacji pożarowej jak przeciwpożarowe klapy odcinające, kurtyny dymowe oraz zestawy urządzeń do różnicowania ciśnienia, pozwalające na ochronę wydzielonych przestrzeni w obiekcie (np. klatek schodowych, przedsionków przeciwpożarowych, szachtów windowych, korytarzy itd.). 3. rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty było ograniczone. Główną rolę odgrywają tu przegrody wydzielenia pożarowego ograniczające rozwój pożaru do wydzielonej za ich pomocą strefy pożarowej. Projektant systemów wentylacji pożarowej musi natomiast przemyśleć sposób dystrybucji dymu ze strefy pożarowej (prowadzenie i sposób wykonania sieci przewodów oddymiających) oraz miejsce i sposób wyrzutu dymu odprowadzanego ze strefy pożarowej, w taki sposób, żeby nie mógł on zagrozić sąsiednim budynkom lub oddzielnym strefom pożarowym. 4. osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić budynek lub być uratowane w inny sposób. Punkt ten (w części dotyczącej możliwości bezpiecznego opuszczenia budynku) szczególnie odnosi się do systemów wentylacji pożarowej, ponieważ ochrona dróg ewakuacji w budynkach jest ich podstawowym zadaniem. Zadanie utrzymania dobrych warunków ewakuacji (określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie tzn. temperatury nie przekraczającej 60 C, odpowiedniego zakresu widzialności i zawartości tlenu w powietrzu) w zależności od typu i przeznaczenia budynku realizowane jest za pomocą urządzeń do oddymiania (obiekty wielkokubaturowe, atria, garaże zamknięte itd.) lub poprzez zapobieganie zadymieniu (pionowe drogi ewakuacji w budynkach wielokondygnacyjnych). 5. uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych. W tym przypadku cel działania 2 / 5

3 systemu wentylacji pożarowej uzależniony jest od typu obiektu. W budynkach wielkokubaturowych i garażach zamkniętych należy zapewnić minimalne wymagania dla bezpiecznego prowadzenia akcji gaśniczej, co w praktyce oznacza jedynie utrzymanie temperatury w odległości 10 m od źródła pożaru na poziomie nie wyższym niż 100 C. System oddymiania nie musi więc w tym przypadku zapewnić separacji powietrza i dymu i nie musi uruchamiać się automatycznie. W przypadku systemów zapobiegania zadymieniu (różnicowania ciśnienia) ochrona działania ekip ratowniczych wiąże się z wyższymi wymaganiami niż dla zapewnienia skutecznej ewakuacji. Konieczna jest w tym przypadku m.in. wyższa prędkość przepływu powietrza w drzwiach otwartych na kondygnacji objętej pożarem (2 m/s na granicy strefy chronionej i nie chronionej nadciśnieniem). Przy projektowaniu zakłada się ponadto pozycję otwartą drzwi wejściowych na poziomie wyjścia z budynku, konieczność stosowania dwóch niezależnych źródeł zasilania, zdublowania wentylatorów napowietrzania strefy chronionej itd. (norma EN pr). Jak widać z powyższego zestawienia faktyczne spełnienie wymagań minimalnych, przy obecnym kształcie krajowych przepisów zapewnia użytkownikom budynków całkiem wysoki poziom bezpieczeństwa. Problem polega jednak na tym, że część wymagań jest trudnych do spełnienia lub nie do końca sprecyzowanych. Z tego powodu korekty warunków technicznych są konieczne. Planowane zmiany warunków technicznych (...) Bezpieczeństwo pożarowe w garażach (...) 3 / 5

4 Podsumowanie Zmiany, o których mowa powyżej znajdą się w I wersji projektu nowej ustawy, która ma zostać opracowana do połowy 2014 r. Po konsultacjach środowiskowych i uzgodnieniach mają szansę zostać uchwalone przez Sejm w 2015 r. Dla projektantów systemów wentylacji pożarowej równie ważną kwestią, jak sprecyzowanie wymagań przepisów, jest wskazanie dobrego standardu projektowego, w którym zawarta zostanie metodyka obliczeniowa i procedury pozwalające na konstrukcję skutecznej instalacji. Niestety w tym zakresie sytuacja nie wygląda najlepiej. W dalszym ciągu brak jest w Polsce jednoznacznych standardów, wytycznych, czy norm projektowych w zasadzie dla każdego typu systemu wentylacji pożarowej. Optymizmem nie napawają również sygnały docierające z europejskiego CEN-u. Wejście w życie znowelizowanej normy EN oraz normy projektowej dla systemów różnicowania ciśnienia EN po raz kolejny opóźnia się, i nie należy ich oczekiwać wcześniej niż w 2016 r. Nieco lepiej wygląda sytuacji w zakresie opracowania standardów SITP, które być może ukażą się w przyszłym roku. Nie mniej jeszcze przez pewien czas krajowa rzeczywistość projektowa w zakresie instalacji wentylacji pożarowej cechować będzie się bardzo dużą różnorodnością metod obliczeniowych oraz standardów wykonania instalacji. dr inż. Grzegorz KUBICKI LITERATURA: 4 / 5

5 [1] Dariusz RATAJCZAK: Wymagania przepisów dla wentylacji pożarowej i perspektywy ich zmian. Materiały konferencyjne. Akademia Wentylacji Pożarowej. Rzeszów, [2] Ustawa z dnia 24 sierpnia1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity DzU z dn nr 178 poz.1 380). [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. [4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych czynności wykonywanych podczas procesu dopuszczenia, zmiany i kontroli dopuszczenia wyrobów, opłat pobieranych przez jednostkę uprawnioną oraz sposobu ustalania wysokości opłat za te czynność (DzU z 2007 r., nr 143 poz. 1001). [5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU z 2007r., nr 143W z ). [6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DzU z 2010 r., nr 85 poz. 553). [7] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. Więcej na ten temat przeczytają Państwo w Chłodnictwie i Klimatyzacji nr 01-02/ / 5

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 24.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 197/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej

Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej Projekt z dnia 22 grudnia 2010 r. Założenia do projektu ustawy o przeciwdziałaniu uciążliwości zapachowej 1 1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie, której dotyczyć ma projekt ustawy Wśród

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

2012-04-25 WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH

2012-04-25 WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH KONFERENCJA "ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW WIELKOKUBATUROWYCH" WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo