> zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi, możli- wości bezpiecznego i skutecznego prowadzenia akcji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "> zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi, możli- wości bezpiecznego i skutecznego prowadzenia akcji"

Transkrypt

1 PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW BEZPIECZNYCH POŻAROWO W ASPEKCIE ZMIAN W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH dr inż. Dariusz Ratajczak GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

2 Ramowe wymagania bezpieczeństwa pożarowego zawarte w europejskiej j Dyrektywie y budowlanej 89/106 (określone w 207 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków te- chnicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), obejmują: ją > zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi, możli- wości bezpiecznego i skutecznego prowadzenia akcji ratowniczej, > zabezpieczenie konstrukcji przed jej zniszczeniem w wyniku pożaru, > ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku oraz pożaru na sąsiednie ą budynki. 2

3 Od 8 lipca 2009 r. obowiązuje szereg zmian w rozporządzeniu, ą dotyczących ą y bezpieczeństwa pożarowego: > wynikających ze zmian w normalizacji europejskiej, zwłaszcza w zakresie klas reakcji na ogień, klas odpor- ności dachów na ogień zewnętrzny i klasyfikacji elementów wentylacji oddymiającej, j, > modyfikujących warunki lokalizacyjne dla budynków, zwłaszcza w zabudowie jednorodzinnej, j, w tym związa-ą ne z usytuowaniem przydomowych zbiorników z gazem płynnym y i olejem opałowym, > modyfikujących wymagania dotyczące zabezpieczenia przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych y i wielkoku- baturowych pomieszczeń, zwłaszcza garaży, > doprecyzowujących y definicje i wymagania, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia z ich stosowaniem. 3

4 ZABEZPIECZENIE PRZED ZADYMIENIEM DRÓG EWAKUACYJNYCH I POMIESZCZEŃ WIELKOKU- BATUROWYCH, W TYM GARAŻY: > Obowiązek stosowania urządzeń zapobiegających zadymieniu (tj. zapewniających nadciśnienie) w klatkach schodowych i przedsionkach rozszerzono na wszystkie budynki wysokościowe oraz na budynki wysokie inne niż ZL IV i PM, atakże naszyby dźwigów dla ekip ratowniczych (dotychczas nadciśnienie było wymagane jedynie w budynkach wysokościowych innych niż ZL IV, oraz w wysokich ZL II). > Określono, że instalacja wentylacji oddymiającej powinna usuwać dym z intensywnością zapewniającą, że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi na chronionych przejściach i drogach ewakuacyjnych nie wystąpią zadymienie lub temperatura, uniemożliwiające bezpieczną ewakuację (dotąd za dopuszczal- ne uznawano zapewnienie 10 wymian/ godzinę teraz bez uza- dnienia za pomocą analiz jest to niedozwolone). 4

5 > Zniesiono wymaganie dotyczące rozmieszczenia kratek wywiewnych (dotąd powinny być nie dalej niż 10 m od siebie), co w peł- ni umożliwia i stosowanie wentylacji bezkanałowej ł z wentylatorami strumieniowymi, np. w garażach (dotychczas konieczna była do tego zgoda na odstępstwo od przepisów). > Rozszerzono obowiązek stosowania samoczynnych urządzeń oddymiających y w garażu zamkniętymę na wszystkie garaże o cał- kowitej powierzchni > 1500 m² (dotąd dotyczył on jedynie stref pożarowych > 1500 m²). > Zó Zrównano dopuszczalne powierzchnie i strefy pożarowej ż garażu nadziemnego i podziemnego na poziomie 5000 m² (dotychczas dla podziemnego: 2500 m²) ), natomiast dla garażu otwartego zniesiono ograniczenie powierzchni strefy pożarowej (dotąd ą m²). W jednym budynku może być więcej ę niż 1 ga- raż (tak, jak np. więcej niż 1 sklep), ale każdy z nich musi mieć możliwość funkcjonowania niezależnie od pozostałych, również w czasie pożaru ż (a więc być ć w odrębnej strefie pożarowej ż ji mieć ć 5 niezależny wjazd oraz niezależną możliwość ewakuacji).

6 DOPRECYZOWANIE WYMAGAŃ : > Dla garaży z posadzką poniżej poziomu terenu i dopuszczalnym wjazdem samochodów na propan butan, określono obowiązek stosowania samoczynnej wentylacji mechanicznej, zapobiega- jącej powstawaniu niebezpiecznych stężeń. > Określono, że otwór w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego w strefach PM, służący przeprowadzeniu urządzeń technologicz- nych, powinien być chroniony przed przeniesieniem się przez otwór ognia lub dymu w przypadku pożaru, w sposób równoważny drzwiom przeciwpożarowym wymaganym dla tej ściany (dotychczas było wymagane zastosowanie tunelu ze zrasza- czami rozwiązania zupełnie archaicznego). > Budynki użyteczności publicznej z pomieszczeniami przezna- czonymi dla znacznej liczby osób: hale widowiskowo-sportowe, sportowe, wystawowe, handlowe, dworcowe, muszą już być wyposażane, w zależności od potrzeb, w urządzenia do stałej kontroli parametrów istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji, takich jak przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia w 6 konstrukcji.

7 > Zgodnie z normą europejską wprowadzono określenia oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne) zamiast (bez- pieczeństwa ń i ewakuacyjne) i oświetlenie ś i dodatkowe d zamiast oświetlenie przeszkodowe, a wymagany czas działania oświetlenia ewakuacyjnego od zaniku oświetlenia podstawowego ograniczono z 2 do 1 godziny. Obowiązek stosowania oświetlenia ewakuacyjnego rozszerzono przy tym na pomieszczenia > 2000 m² w budynkach PM i drogi ewakuacyjne z nich. > Przewody i kable elektryczne w obwodach zabezpieczających w urządzeniach alarmowych, oświetlenia ś i awaryjnego i łączności, i będą musiały mieć klasę PH odpowiednią do wymaganego cza- su działania urządzeń: PH 15, 30, 60 lub 90. > Zniesiono minimalny czas zapewnienia w warunkach pożaru ciągłości dostawy energii elektrycznej do urządzeń ą przeciwpoża- p rowych 90 min. Teraz będzie to czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia, przy czym może on być ograni- czony do 30 min. w przypadku stosowania stałych ł samoczynnych urządzeń gaśniczych 7 wodnych.

8 W 2009 r. w Zespole do Spraw Przepisów Technicznych w Budownictwie Instytutu Techniki Budowlanej została przygotowana 2- poziomowa formuła ł przepisów, na podstawie założeń ł ń Zespołu ł Ekspertów Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, obejmująca: I. Obligatoryjne WYMAGANIA PODSTAWOWE I UŻYTKOWE II. Opcjonalne WARUNKI TECHNICZNE. Główne cele wprowadzania nowej formuły: > ułatwienie projektowania obiektów nietypowych i stosowania rozwiązań innowacyjnych, > stworzenie efektywnych możliwości ś i określania, czy rozwiązania i innowacyjne spełniają wymagania podstawowe i użytkowe tak samo dobrze, jak rozwiązania z warunków technicznych, > zniesienie potrzeby ubiegania się o zgodę na odstępstwo od przepisów. p Uwzględniając ostatnie doświadczenia innych krajów z wprowadzania tego typu przepisów, zwłaszcza Kanady (w 2005 r.), ogra- niczono merytoryczne zmiany w przepisach do najbardziej j niezbę- 8 dnego minimum.

9 Umożliwiono więc szerokie stosowanie metod inżynierskich przy określaniu przyjmowanych rozwiązań projektowych. Jednocześnie zniesiono i lub ograniczono wiele kontrowersyjnych możliwości ś i złagodzeń wymagań dotyczących powierzchni stref pożarowych, odporności pożarowej budynków i ewakuacji, do których stosowania nie były potrzebne dotąd żadne obliczenia. Wymagania bezpieczeństwa pożarowego dla budynku uzależniono od jego wysokości operacyjnej wysokości posadzki najwyższej kondygnacji budynku, mierzonej od najwyższego pozio- mu drogi pożarowej przy budynku, a gdy takiej drogi nie ma od poziomu terenu przy wejściu do budynku: WO1 10m < WO2 22m < WO3 52m < WO4. Ograniczenie powierzchni strefy pożarowej w budynku zastą-ą piono ograniczeniem dopuszczalnego obszaru oddziaływania pożaru. Taka idea pojawiała się już faktycznie, np. przy powię- kszeniach stref ze względu na stosowanie tryskaczy i oddymiania, i 9 lecz nie została w przepisach skonkretyzowana.

10 I. Granica obszaru oddziaływania pożaru powstałego w budynku jest określona przez: 1) granice strefy pożarowej, ż wyznaczone przez usytuowanie elementów oddzielenia przeciwpożarowego lub równoważnych im, z punktu widzenia możliwości przeniesienia się pożaru,pasów pasów wolnego terenu; albo, 2) linię, najbliższą ą miejsca pożaru, nad którą,w wyniku działania samoczynnych urządzeń przeciwpożarowych, oraz zastosowania rozwiązań, takich jak kurtyny dymowe oraz bramy i kurtyny prze- ciwpożarowe, ż są zachowane następujące warunki, umożliwia- i jące bezpieczną ewakuację: > do wysokości 1,8 m od posadzki ograniczenie widzialności krawędzi elementów budynku ze względu na zadymienie, nie większe ę niż do 10 m, temperatura powietrza nie większa ę niż 60ºC, >powyżej 2,5 m od posadzki temperatura powietrza nie większa niż 200ºC. Strefa pożarowa ż może ż mieć ć powierzchnię i większą niż dopuszczalny obszar oddziaływania pożaru, ale jedynie 10 wtedy,

11 gdy zastosowane rozwiązania zapewnią, że dopuszczalny obszar oddziaływania pożaru będzie w tej strefie zachowany. Uznaje się, że warunek kten spełniają ł następujące rozwiązania i zawarte w warunkach technicznych : Powierzchnia strefy pożarowej ZL w budynku WO1 i WO2, w której zastosowano stałe urządzenia gaśnicze tryskaczowe i samoczynne urządzenia ą oddymiające uruchamiane w wyniku zasy- gnalizowania pożaru przez system wykrywania dymu, może być większa do 100% od wartości dopuszczalnego obszaru oddziały- wania pożaru, ż określonej w wymaganiach podstawowych i uży-tkowych. Powierzchnia strefy pożarowej PM, w której zastosowano stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne i samoczyn- ne urządzenia oddymiające, może być większa do 100% od wartości dopuszczalnego obszaru oddziaływania pożaru, określonej w wymaganiach podstawowych i użytkowych. Inne rozwiązania projektowe lub inne powiększenia będą dopusz- czalne jedynie po udowodnieniu d i spełnienia ł i powyższego ż warunku, metodami inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. 11

12 Niezbędne będzie wtedy dokładne sprecyzowanie założeń, dla których obliczenia będą wykonywane. A to umożliwi jednocześnie późniejsze kontrole, czy w czasie użytkowania budynku założenia ł ż te są respektowane. Dopuszczalne obszary oddziaływania pożaru w strefach ZL dla budynków wielokondygnacyjnych WO1 i WO2 (odpowiadających niskim i średniowysokim) y ) zostały zrównane,,podobnie jak dla PM na poziomie WO2 (5000 m², a w ZL II m²; dla WO1 było poprzednio 8000 i 5000), a dla budynków jednokondygnacyjnych zmniejszone z m² na 8000 m² (dla ZL II z 8000 na 5000). Dotychczasowe dopuszczalne wartości były za duże, o czym mogą świadczyć skutki wielu niedawnych pożarów, a także porównania z przepisami innych krajów. Przy wymaganiach dotyczących ą y stref pożarowych PM, w całości przepisów wyeliminowano przedział gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej Q > 4000 MJ/m², pozostawiając Q > 2000 MJ/m² jako maksymalny (odpowiadający d ponad d2 godz. trwania 12 pożaru bez skutecznych działań gaśniczych).

13 W wymaganiach ewakuacyjnych skorygowano niektóre przepisy dotyczące dojść. Zamiast długości dojścia przy 2 dojściach długość dojścia przy 2 kierunkach k ewakuacji. Rozwiązano problem pokrywania się początkowych odcinków 2 dojść. Zmniejszono możliwą do przyjmowania bez obliczeń długość drugiego dojścia: o 50% większą od dopuszczalnej dla pierwszego dojścia (a nie jak obecnie o 100%). II. Z pomieszczeń przeznaczonych do przebywania ludzi powinny być zapewnione odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwia- jące bezpieczne opuszczenie obszaru objętego lub zagrożonego ż pożarem i przemieszczenie się do bezpiecznego miejsca. Odpowiednie warunki ewakuacji dostosowane do liczby i sprawności osób w budynku, jego funkcji użytkowej, wymiarów, konstrukcji i wyposażenia obejmują: ją 1) liczbę i szerokość wyjść ewakuacyjnych; 2) długości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych; 3) obudowę i wydzielenie i dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń; ń 13

14 4) zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych przez stosowanie nadciśnienia oraz urządzeń lub rozwiązań techniczno -budowlanych, zapewniających samoczynne usuwanie dymu, w tym instalacji wentylacji oddymiającej, w budynkach, w których jest ono niezbędne; 5) oświetlenie awaryjne w budynkach, w których jest niezbędne; 6) dźwiękowy ę system ostrzegawczy tam, gdzie jest niezbędny. ę Spełnienie wymagań dotyczących liczby i szerokości wyjść ewakuacyjnych, a także długości i szerokości przejść oraz dojść ewa- kuacyjnych, zapewniają rozwiązania i określone w warunkach technicznych. Stosując inne rozwiązania, należy za pomocą obliczeń, przy użyciu metod inżynierii bezpieczeństwa pożarowego wykazać,że w czasie potrzebnym do ewakuacji ludzi, na przejściach i drogach ewakuacyjnych y wystąpią ą warunki, umożliwiające bezpieczną ewakuację, o których mowa w Pkt I, przy czym: 1) natężenie promieniowania cieplnego wywołanego przez pożar nie będzie di tam przekraczać ć wartości ś idopuszczalnych, w szczegól- 14 ności dla czasu oddziaływania na ewakuujących się ludzi:

15 - 40 s 3 kw/m², - 20 s 5 kw/m², - 10 s 8kW/ kw/m², - 3 s 12 kw/m²; 2) będzie tam wtedy zachowana również nośność elementów konstrukcji budynku. Nowe przepisy p nie przewidują wymagań w zakresie odległości między budynkami z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe. Odległości te będą mogły być przyjmowane dowolnie, także równe 0, w zależności ż ś od potrzeb. Od ich wartości ś będą jednak uzależnio- ż ne wymagania dotyczące sposobu wykonania ścian zewnętrznych sąsiadujących budynków i zastosowania określonych rozwiązań projektowych, sformułowane nieco łagodniej niż obecnie. Całość propozycji p przepisów p nowej formuły yjest opublikowana na stronie internetowej Instytutu Techniki Budowlanej a szczegółowe omówienie przepisów Działu Bezpieczeństwo po- żarowe - w numerze 3/2009 kwartalnika SITP Ochrona przeciw- 15 pożarowa.

16 Dla ułatwienia dokonywania oceny rozwiązań, w krajach, w których wprowadza się nowe przepisy, obudowuje się je systemem wytycznych, mających rekomendację właściwego ł ś ministra, i opracowanych przez odpowiednie jednostki naukowo badawcze i branżowe stowarzyszenia, określanych czasem jako poziom III. Stosowanie tych wytycznych nie jest obligatoryjne, zwalnia jednak z obowiązku ą dokonywania dodatkowych uzasadnień dla propono- p wanych rozwiązań. W Polsce stworzenie takiego systemu wytycznych również będzie niezbędne. Obecnie istnieją one jedynie w odniesieniu i i do fragmentarycznych kwestii, opracowane przez ITB oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa. Zarząd Główny SITP powołał komitety ds. standardów w kilku najbardziej wymagających tego dziedzinach: systemów sygnalizacji pożarowej, dźwiękowych ę systemów ostrzegawczych, stałych u- rządzeń gaśniczych i systemów oddymiania. Standardy SITP powinny być gotowe przed momentem wejścia w życie nowych prze- pisów, stanowiąc później niezbędną pomoc w ich stosowaniu. 16

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA MAGAZYNU WYSOKIEGO SKŁADOWANIA Z CZĘŚCIĄ BIUROWĄ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. NR INW. 104-0633 ul. Kontenerowa 6 SIERPIEŃ 2014 Imię i nazwisko Podpis Opracował:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG NARODOWE FORUM MUZYKI Wrocław PL. WOLNOŚCI BUDYNEK NARODOWEGO FORUM MUZYKI I GARAŻU PODZIEMNEGO Wrocław PL. WOLNOŚCI WROCŁAW MARZEC 2015 r. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEG SPIS TREŚCI 1. REGULACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO emes sp. z o.o. sp.k. ul. A. Vetulaniego 1a, p.224 31-227 Kraków INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTA POŻAROWEGO opracowana dla Mostostal Warszawa SA Region Południowy Oddział Kraków Budowa Hala Czyżyny Obiekt: Hala

Bardziej szczegółowo

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl

g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl g p p grupa projektowa sp. z o. o al. Krasińskiego 17/6, 31-111 Kraków tel/fax +48(12)430 44 33; email:gpp@gpp.krakow.pl NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: HOTEL Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ I SPA ORAZ STUDIUM REHABILITACYJNYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POśAROWEGO NA WYPADEK POśARU I ZAGROśENIA TERRORYSTYCZNEGO Obiekt: Urząd Stanu Cywilnego w Koninie Adres: ul. Westerplatte 2; 62 500 Konin Data opracowania: 23 marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów

Stałe urządzenia gaśnicze. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów. budowlanych. Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ. na bezpieczeństwo pożarowe obiektów Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe urządzenia gaśnicze Rodzaje, zastosowanie oraz ich wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych Stałe

Bardziej szczegółowo

Dział I Przepisy ogólne

Dział I Przepisy ogólne Dz.U.2002.75.690 2002-12-16 zm. Dz.U.2003.33.270 1 2004-05-27 zm. Dz.U.2004.109.1156 1 2009-01-01 zm. Dz.U.2008.201.1238 1 2009-04-07 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2009-07-08 zm. Dz.U.2009.56.461 1 2011-03-21

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM m LUBUSKI -.^ 1 URZĄD WOJEWODZKI INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO BUDYNKU LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDKIEGO W GORZOWIE WLKP. JAGIELLOŃCZYKA 8 ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY LUBUSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ZATWIERDZAM. (data, podpis i pieczęć) INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH W PORCIE HANDLOWYM W KOŁOBRZEGU (wyciąg dla PSP i innych służb ratowniczych) Opracował: Kołobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA CZYNNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W ŚWIETLE PRZEPISÓW UNIJNYCH"

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA CZYNNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W ŚWIETLE PRZEPISÓW UNIJNYCH mgr inż. Józef Seweryn SITP o/małopolska KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA CZYNNE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE W ŚWIETLE PRZEPISÓW UNIJNYCH" Wybrane aspekty projektowania i wykonawstwa Stałych Urządzeń

Bardziej szczegółowo

Pożar magazynu wysokiego składowania dezodorantów i wózków widłowych z butlami propanu - butanu

Pożar magazynu wysokiego składowania dezodorantów i wózków widłowych z butlami propanu - butanu st. kpt. mgr inż. Tomasz Wiśniewski Wykładowca w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu Biegły sądowy w zakresie pożarnictwa z listy SO w Poznaniu Rzeczoznawca SITP (49/2007) w zakresie ustalania przyczyn pożarów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 14 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 1853 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZABEZPIECZENIA P.POŻ, ORAZ OGRODZENIA TERENU PRZEDSZKOLA NR 171 PRZY UL. RÓWNEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

2012-04-25 WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH

2012-04-25 WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH KONFERENCJA "ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE I EKSPLOATACJA OBIEKTÓW WIELKOKUBATUROWYCH" WPŁYW WYNIKÓW SYMULACJI POŻARU NA SPSÓB PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W OBIEKTACH LOGISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. KA-Projekt Adam Kościecha Ul. Startowa 15a/7 80-461 Gdańsk Tel: 502-723-665 OBIEKT TEMAT INWESTOR Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na wolnym powietrzu dla Placu Sportów Miejskich przy ul. Morskiej w Gdyni Leszczyki na działkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja systemu klimatyzacji w serwerowni IC w Poznaniu Adres obiektu: Izba Celna w Poznaniu, ul. Krańcowa 28, 61-037 Poznań Zakres robót: Grupa robót

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Spis treści Oświetlenie awaryjne stan prawny... 3 Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego... 4 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne... 4 Ogólne zasady umieszczania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 81. Obwieszczenie. z dnia 1 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 81. Obwieszczenie. z dnia 1 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r. Poz. 81 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Budowa Budynku Hali nr 1 wraz z niezbędną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party

PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party PRZEPISY TECHNICZNE, PRZECIWPOŻAROWE I BHP obowiązujące na terenie imprezy Mobil1 Summer Cars Party 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przepisy techniczne, przeciwpożarowe i BHP stosowane przez Agencję INA-PRESS,

Bardziej szczegółowo